91628

Αριθμός τεύχους

82

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

28/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗΣ
  ώΡΛΡΤΗΜΔ ΓΗΪ ΕΦΗΜΕΡΙΔθΓίΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ»
  ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ
  __________
  Χανίοις ττ 28 Όχτωβριου 1912 ΑΡ»Θ. 82
  Σήμερον απεστάλη ^6 *·τνωθι τηλεγράφημα :
  Ιΐρωθυπουργφ
  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Μετά την χθές τελετθεΐσαν πάνδημον χαί κα-ανυκαιχήν δοξολογίαν άνά ττάσβιν την νησον ί«ί τή
  άγγελία της συνθηχολογίας τής θεσσαλονίκης ίπέ[Λ.φθησ.>.ν σήμερον τώ Βαβιλε'ι χ«1 τφ Διαδόχψ τα
  χατωτέρω τηλί ραφηα,ατα τα πυτώς !»ατοιττρίζοντα τα δλόψυχα αΐσθήματα αύτ^ς χαΐ τον ενθουσια¬
  σμόν μεθ' ου ύπεδέχθη το άψευέές μαρτίρκν τής επιτυχίας τοθ μεγαλουργήματος τής υπο την προε-
  δρίαν ύμώ Κυβερνήσεως καί τοθ υπο την ήγεσίαν τοβ Δΐβιδόχου άνδριίου Ελληνικόν1 βτρατοθ.
  ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΟ' Βα? ΛΕΑ ΓΕΠΡΠΟΝ
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  «Δοξο>6·;ήσας --ν θι>,ν δ λαος τής υπο -.0 τκήΐϊτοον Σου ή»·ωμένης Κρήτης ευλαβώς ύ«οβάλλει μ»τ'
  έμοθ ίΐς ιον Βαιιλέα αθτοθ ν!αν καί δλόψ^ον δμελογυν ττί-ίτεως χαί άροσιώσεως Ίς ύιιηρεβταν τής
  δοξ<ιστίιίσης Βασιλείας Σου καίτης μΐγάλης ΐϊααρίδβ, » ΥΨ^ΛΟΓ ΤΠι ΔΙΑΔ ^ΧΠι ΚΩΝ?ΤΑΝΤΙΝΠι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Σύσσωμος δ Κρητιχος λαος ενθους μετ" έμοθ προσαγορεύει τον ΜαχεδονιχΙν στρατηλάτην τον ίντος εΐχοσαημέρου μετά τοθ άνδρείου ΈλληνιχοΟ «τρατοθ άπδ τής βαρδαρικής λύμη>, σαρώβαντα την
  πααρίδα τοθ 'Λλίξάνδρου καί τροπαιοϋχον εΐσερχόμενον είς την πόλιν τ:0 Τροπ«ιο?6ρου».
  Καθ1 ίλην την ν^σον αί έκδηλώσεις της μεγάλης χαρας εγένοντο μετά παρ«δ*ειγματική; τάξεως
  Γενικάς Λιοικητής
  _.
  ■&>"*
  . ι,
  Ι # *
  Ι