91631

Αριθμός τεύχους

83

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Λ"»
  4, Υ*
  -Ι-Τ-
  < <· '-, -'ί ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ Κ Ν Κ Ρ Μ Τ Μ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Έν Χανίοις τί| 29 Όκτωβρίου 1012 — Αριθ. 83 Άρ-,8. Δια-τάγ. 36 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α- "Έχοντες δπ' &ψει τό «ιτο 11ης Όκτωίρ-'ου 1912 Βασιλικόν Διάταγμα περί ίιορισμοϋ Γενικοΰ Διοικητοϋ έν ΚρήτΥ). . Α ποφασίζομεν Άρθρον 1. Έζιτρέπεται ή συλλογή έράνων είς είδος κα' χρήματα πρός παροχήν θερμαντικών είόών είς τοίις "Ελληνας στρατιώτας. Τςυς έράνοος τούτους συλλΐγουσιν επιτροπείαι, τελοθσαι υπό την π.-οεδρίαν των κατά τόπους Έπισκόπων. Ή ίδρυσις καί ή έκλογή των αποτελούντων τάς Επιτροπείας ταύτας μελών ύπάγονται είς την προηγουμένην ϊγκρισιν τοΐ5 οίκείου Νομάρχου, Άρθρον 2. Εκάστη Επιτροπεία θέλει έκπονήσϊ) κανονισμόν, καθορίζΌντα τον τρόπον τής συλλογϊΐς των έράνων καί τ^ς δια¬ χειρίσεως αυτών, έγκρινόμενον παρα τοΰ οίκείου Νομάρχου. "Αρθρον 3. Τα συλλεγδμενα είδη καϊ τα ϊιά των ε'ισπραττο- μένων χρημάτων άγοραζόμενα τοιαθτα άποστέλλονται έπιμιλεία των έπιτροπειών καί τί) έποπτεΐα τί)ς Διοικΐ|τικί)ς άρχής εις τό ■Υπουργείον των Στρβτιωτικών, ινα παρ' αύτοθ διατεθώσιν είς τβν δι' όν προωρισθησαν σχοπόν. Έν Χανίοις τ?5 27^ Όκτωδρίου 1912. •Ο Γεν. Διοικιτ,τής Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ομού φυλακών»........................... » 800 5) 'Υπό τό κεφάλαιον 8 άρθρον 5 «καθαριότης καί συντήρησις των φυλακών ίξοδα άπολυμάνσεως καί λοιπά σχετικά»............................ > 400
  Έν Χανίοις τή 25 Όκτωδρίου 1912.
  Ό Γενικός Διοικητής Κρήτης
  ' Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  'ΑοΌ. ί-Μ
  32
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΔΕΠΣ ΤΛΝ ΕΛΑΗΝιΙΝ
  ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Α
  Έχοντες οπ' 2ψει τό άπό 11ης Όκτωδρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοθ ΓενικοΟ Δν3ΐκτ)τοϋ έν Κρήτγι καί τό
  άρθρ. 34 τού ύ*' αριθ. 737 Νόμοι» περί Δημοβίο^ Λογιστικου.
  Επί τοθ ΕΊϊικοϋ Προυπολογισμοϋ των έξόίων τοϋ επί τής
  Δικαιοσονης τμήματβς τΐ,ς χρήσεως τοϋ 1912 χορηγοΰνται αί
  επ ό μί ν αι άναπληρωματιχαΐ πιστώσεις.
  1) "Υπο κεφάλαιον 7 άρθρον 2 «δι' ένοίκια Ε'ιρηνοδικείων,
  "Υποθηκοφυλακείων, Μεταφραστικών Γραφείων Ρεθύμνης /.αί
  Πρωτοδικιίου Σφακίων...................... ίρ· 2,500
  2) 'Υΐίό τό κεφάλαιον 7 άρθρον 3 έδάφιον α'. «δι'
  αγοράν βιίλίων (καταστίχων) Δικα«τηρίων»....... » 300
  3) 'Υπό κεφάλαιον 7 άρθρον τέταρτον έδάφιον 5 «δι'
  δδοιπορικά ϊξοδα δικαστικών κα! λοιπώ» ΰπαλλήλων» .. ■ 2,300
  4) Υπό τό κεφάλαιον 8 άρθρον δι' Ιξοία
  Άριθ Διατάγμ. 6 - ι - ■- -< ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΔΕ: Σ ΤΩΝ ιΜΗΗΟΚ ί ' ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α". · ^ Έχοντες ύπ' δψει τ^ άπό 11ης Όκτωδρίου 1912 Βασιλικόν Διάταγμα περί διορισμόν Γενικοΰ ΔιοικητοΟ έν Κρήτη καί τό άρθρον 36 τοθ Λογιστικοΰ Νόμου. Χορηγεΐται επί τοϋ ε'ιδικοθ προυπολογισμοϋ των έξόϊων τοθ τμήματβς τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων Έργων καί υπό ίδιον Κεφαλ. καί α'ρθρον, εκτακτος πίστωσις έκ δρ. χιλίων έχτακοσίων (1700) διά την μεταρρύθμισιν λαί επισκευήν τοϋ κατα- στρώματος τής γεφύρας Ωεριδολιων, έγκρινομένου τού συνημ- μένου προ^ολογισμοθ καί τής σχετικάς μελέτης διά την εκτέ¬ λεσιν τοθ εργου τούτου. Έν Χανίοις τή 20 Όλτωδρίου 1912. { Ό Γεν. Διοινηχής Κρήτης Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΠΡΟϊΠΟΛυΓΙΣΜΟΣ ΤΛς ά«α»τ·νιιένης δαπάνης διά τϋν ·4(ταρρνθ|ΐισ%ν φί ϋβλΐ δαί δέλό ό5 Α ΤΛς ά«α»ις ς ρρ| ς γϊφίτρας ϋεριβολΐων διατί» δ»έλϊνό»ν χον ό5 (ΙχρωιΑρος -—» 1 Έξαγωγτι ιταλαιοϋ κατα- στρώματος, στηθαίου καί σι- δ,,ρών ϊοκών κατ' άποκβπήν 2 Κατεϊάφισις τοίνων βά- Ορων................μ3 3 Ξεστή λιθοδομή διά θηραι- κοκονίας.............μ3 4 Πλήρωσις κενών μεταξΰ ξί- στών λίθων ίιά τοιχοποιίας καί θηραικοκονίας..... .μ3 5 Προμήθε,ια, μεταφορά,έλβιβ- 25 00 2 98 1 50 4 47 0 84 80 00 67 20 2 14 12 00 25 68
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  α.
  •β
  Ιργων
  Π
  όσον
  Τιμή
  Δρ. Λ.
  Δρ. Λ.
  χρωματισμός διά δύο στρω-
  σεων μινίου καί τοποθέτησις
  τριών σιδηρών δοκών σχήμα-
  τος διπλοθ οϋ μήκους 7.75
  εκάστη καί ΰψους μ. 0.36
  μετά τής άνεώξεως τριών
  όπώνειςΐκαστονμέτρονόκάδ. 1400 00
  6 Προμήθεια μεταφορά, τοπο¬
  θέτησις καί στερέωσις ϊιά
  κοχλιοφόρων ήλων μήκους
  μ. 0.18—0.20 μετά μετά
  κεφαλής Λς τό εν μέρος καΐ
  παξιμαδίου είς τό έτερον,
  ξυλίνων δοκών έκ καστανέας
  ή Δρυός των "/„ μ. γρ.
  7 Έλαιοχρωματισμός διά δύο
  στρώσεων μινίου των τεσσά-
  ρων υπαρχουσών σιδηρών
  δοκών, τοποθέτησις καί στε·
  ρέωσις αυτών......ομ. μ.
  8 Προμήθειβ, μεταφορά, τοπο¬
  θέτησις καί στερέωσις διά
  καρφίων μετά *υκλικής κεφα¬
  λής, ξυλίνων δόκών μήκους
  4.25 έκ καστανέας ή Δρυός
  πλευρας **/,« μετά πέντε
  δμοίων τοιούτων έξεχουσών
  κατά μ. 0.50 μήκους εκά¬
  στη μ. 5.25 πρός υποστήρι¬
  ξιν τοϋ στηθαίου.......μ*
  9 Τοποθέτησιςύπάρχοντος στη¬
  θαίου μετά συμπληρώσεως
  των τεθραυσμένων τεμαχίων
  διά νέων καί έλαιοχρωματι¬
  σμός 3ιά δΰο διαστρώσεων μ*
  10 Μεταφορά παλαιάς ξυλείας
  είς ΰποδειχθησόμενον έντός
  των Χανίων μέρος υπό τής
  υπηρεσίας......... όμ.μ.
  "Αθροισμα.............
  Δι' άπροόπτους δαπάνας είς
  ών ουδέν δικαίωμα έχει
  & έργολάίος............
  Όλικόν άθροισμα........
  "Ητ,ι δραχμαί χίλιαι έπτακάσιαι.
  Έν Χανίοις τή 21 Αύγουστον 1912.
  0 60 840 00
  50 05 2 00 100 10
  4 00 5 00 20 00
  30 39 18 00 547 02
  11 52 2 00 2ΐ 04
  ί κατανομήν των σχολείων αμφοτέρων των φύλων πρός έπιθεώ-
  Δαπάνη ί ρήσιν ύτο των διευθυντών των "Ανωτέρων ΔημοτΐΑών σχολείων
  ην ίχουσαν ώς εξής :
  Ι Έν τή πόλει καΐ Έπαρχία Ρεθύμνης
  Α'.) Ό Διευθυντής τού Άνωτέρου δημοτικού σχολείου Ρε¬
  θύμνης θά έπιθεωρή 1) τό Μουσουλμανικόν άρρεναγωγεϊον Ρε¬
  θύμνης, τοϋ Παρθεναγωγείου την επιθεώρησιν άναλαμίανού-
  σης τής Διευθυντρίας τού Άνωτέρου ϊημοτικοθ Παρθενα¬
  γωγείου, 2) τό Παρβεναγωγεϊον Περιβολίων, 3) άρρενα¬
  γωγεϊον Πρασσών, 4) Σελλί, 5) Καρές, 6) Κοιίμων, 7) Άρ-
  μένων, 8) Ρουσσοσπήτι, 9) Χρωμοναστηρίοΐ), 10) Άτσιπο-
  πούλου, 11) Πρινέ καί 12) Γερανίου
  Β'.) Ό Διευθυντής τοϋ Άνωτέρου ίημοτικοθ σχολείου Ρου-
  στίκων θα έπιθεωρί) τα εξής σχολεία: 1) "Ανω Βαρσαμονέ-
  ρου, 2) Μαλλακίων, 3) Γωνίας, 4) Μετοχίων, 5) Κούφης, 6)
  Έπισκοπής, 7) Άρκουδαίνης. 8) Άργυρουπόλεως, 9) Μυρ!ο-
  κεφάλων, 10) Βιλλανδρέδω, 11) Μοΰντρου καί 12) Άγίίΐι
  Κωνσταντίνου.
  Γ'.) Ό Διευθυντής τού Άνωτέρου δημοτικού σχολείου Πη-
  γν)ς θά έπιθεωρί) τα σχολεΐα 1) Μέσης, 2) Κυριάννας. 3)
  Άμνάτου, 4) Χαμαλεϋρι, 5) Χαρκίων, 6) Άδελε. Έφ' όσον ϊί
  ήθελε διαρκέσειή άπουσίατςθδιευθυντοϋ την θεώρησιν των μισθο-
  δοτικών καταστάσεωντων σχολείων, άτινα έπιθεωρεϊ ούτος, θά
  έκτελϊ) ό Διευθυντής τοϋ Άνωτέρου δημοτικοΰ σχελείουΡεθύμνης
  Χ Φραγάκης. Είς τόν ίδιον δέ άνατίθεται καί ή θεώρησις των μι-
  σθοδοτικών καταστάσεων των σχολείων, άτινα έπιθεωρεί δ διευ-
  θυντής Ρουστίκων, εάν τυχόν ήθελεν οΰτος άπουσιάσει.
  II
  Έν τή Έπαρχία 'Αμαρίου
  Ό Διευθυντής τοΰ Ανώτερον δημβτϊκοθ σχολείου Μονα-
  στηρακίου θά έπιθεωρί) τα εξής σχολειό: 1) Πλβτανίων, 2)
  Βισταγής, 3) Θρόνου, 4) Μέρωνος 5) Γερακάρι, 6) Παντα-
  νάσσης, καί 7) Νέφς-'Αμαρίου.
  Ό δέ διευθυντής τοδ 'Ανωτέρου δημοτικόν Νιθαύρεως θά
  Ι έπιθεωρί) τα σχολεΐα 1) Φουρφουρα, 2) "Ανω Μέρους 3) Βρυ-
  ΐ σών, 4) Άποσέτι 5) Αγ. Ιωάννου, 6) Άποίούλου , 7) Πλα
  | τάνου. Εάν δέ ό έτερος άπουσιάση, αί μισθοδοτικαί καταστά-
  * σεις θά θεωρώνται υπό τού παραμενοντος έν τϊ) β'ιρημένΐ]
  Ι Έπαρχία , -.
  «■Οί
  III
  Έν τή Έπαρχία Αγ. Βασιλείου
  Ό Μηχανικός
  Ι. Ιωαννίδης
  Εθεωρήθη
  Έν Χανίοις τί) 5 Σεπτεμίρίου 1912.
  Ό Νομομηχανικός
  Γ. Καρυωτάκης
  Εθεωρήθη διά δραχμάς χιλίας επτακοσίας. ' *
  Έν Χανίοις τί) 18 Όκτωίρίου 1912.
  Ο Διευθυντής των Δημοσίων "Εργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  71 00 0 10 7 10 | Α-·) ·0 3ι6υ0υντής Σπήλι θά επίθετον τα άρρεναγωγεΤα
  ί 659 61 Μ) Μουρνές, 2) Βάτου, 3) Μιξορροΰματος, 4) Αγ, Πνεύμα-
  » τος, 5) Άκουμίων, 6) Σακτουρίων, 7) Κρΰας Βρύσης, 5) Με-
  *' λάμπων, 9) Καρινών, 10) τό Παρθιναγωγείον Μελάμ-
  40 39 ^τ.ων, 11) τό Παρθεναγωγείον Σπήλι. 'Εφ'όσον ήθελε διαρκέσει
  ή άχουσία τούτου, ή θεώρησις των καταστάσεο·ν των ανωτέρων
  £ σχολείων άνατίθεται ε'ις τόν διευθυντήν Μύρθϊου.
  ϊ Β' ) Ό 8'ευθυντής Μι3ρθ3ου θά έπιθεωρή -ά εξής σχολεΐα
  Αριθ. Διαταγάς 4
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
  *Ο Γεντκός Διοχκητής
  "Εχοντες ι»-' όψιν τό άρθρον 17 τοϋ ύπ'άριθ. 79 έ. ϊτους
  Διατάγματος.
  Έγκρίνομεν την έν πάσι τοΓς Νομοϊς τής Νήσου γενομένην
  ^ αρρενων: 1) Κοξαρέ, 2) Γκουσελ'ανών, 3) Αγ. Ιωάννου, 4)
  * Σελ'ϊ'ών; 5) Ρωδακίνου, 6) Λευν^γείων καί 7) Κεραμέ.
  »
  IV
  Έν τή Έπαρχία Μυλοποτάμου.
  ^ Α .) Ό διευθυντής τοδ Άνωτέρου ίημοτι^;^ Ανωγείων θα
  | έπιθεωρή τα εξής σχελεΐα: 1) ΠαρθενσγΜγείον Ανωγείων,
  καί τα εξής άρρεναγωγεΐα 1) Καμαρΐώτου, 2) Χώνου, 3) Άει-
  μόνου, 4) Άλοίδων, 5) Σεισών, 6) Άσ.ρώτων, 7) ΒενΙ, 8)
  '. ΆξοΟ, 9) Λειδαδΐων, 10) Ζωνΐανών, 11) Καλύίου. 'Εφ' όσον
  ήθελε δ αρκέσει ή άπουσία τούτου την θεώρησιν των μισθοϊοτικων
  ι κατασ:άΐ:ων των σχολείων τής περιφερείας τού θά αναλάβη 4
  διευθυν ής τ:ϋ ' .νΜ-. δημοτικοϋ σχολείου Μελιδονίου.
  Β'.) Ό διεΛ).)ντ'ί Μελιϊονίου θά «πιθεωρτΐ τα έξή*ς σχολεία:
  .' ι) Γαράζοι-, 2) Αγ. Ί< άννου, 3) Έπισκοπίίς, 4) Δαφνεδων, 5^ Άγυΐας, 6) Ρ- νελή, 7) τϊ Πα-.Λ3ναγωγεΐον Πανίρμου, 8) 'Αχλαϊε, 9) Κ·.ε<1· Όν. Γ'.) Ό Τΐίυθυντής Μαργαριτών θά ' -ιθ:ηρϊ) τό Ποφθενα- γωγεϊ:ν Μ^ργαριτών καί τα εξής σχολεΐα ' -ένων: 1) Άγγ·- λιανών, 2) Σ/:ρδύλω. 3) Σκουλουφ'Ίΐν Ί) Πλευρι-ίνΜν. 5) Άν-/ ορ? υ-Μετοχίων, 6) Πρινέ, 7) Πά- ,- ">ν, 8) Χουμε-
  ρίου, Ι) Λί*;λλα καί 10) Αγ. Μάμαντος.
  ΕΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΕΩΣ
  28Κ
  ι , ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ♦Εν τή Έπαρχία Άποκορώνου
  Α'.) Ό διΐυθυντής τού Άνωτέρου δημοτικού σχολίίου Βάμι»
  Οά έπιθ;ωργ) τα εξής σχολεία : 1) τό Παρθεναγωγεΐο" Βζμου,
  2) τό άρρεναγωγεϊον καί παρθεναγωγεϊον Κεφαλά, 3) Έξω-
  πόλεως 4) Καλαμιτσίου, 5) Γαβαλοχωρίου καί 6) Σελλίων.
  Β'.) Ό διευθυντής τού Άνωτέρου ίημοτικοϋ σχολείου Άρ-
  μένων θά Ιπιθεωρη" τα εξής σχολειό:: 1) τό παρθεναγωγεϊον
  Άρμένων, 2) τό παρθεναγωγεϊον ;',αί άρρεναγωγεϊον Καλυδών,
  Μεγάλων Χωραφίων, 4) Προβάρματθί, 5) Νέου Χωρίου, 6)
  Πλάκας, 7) Κοκκίνου Χωρίου.
  Έφ' Οσον ήθελεν «Τναι κενή ή θ^σις το3 διευθυντοθ των Άρ¬
  μένων, θά θεωρή" τάς των ανωτέρω σχολείων μισθοδοτικας κα-
  ταστάσεις, ώς διετάχθη ήδη, δ διευθυντής Βάμου
  Γ'.) 'Ο διευθυντής τοΰ άνωτέρου ϊημοτικοϋ Φρέ θά ίπιθεωρϊ)
  .τα εξής σχολεία : 1) Φρέ θηλέων, 2) Ραμνής,
  V)
  Μελιδονίου,
  '·) Τζιτζιφέ, 5) Νίππους, 6) Νεροχωρίου καί 7) Κάϊνας.
  Δ'. Ό 3ιευθυντής τοϋ Άνωτέρου δημοτικοϋ Έμπροσνέρου θά
  αναλάβη την επιθεώρησιν των εξής δημοτικήν σχολείων: 1)
  Βαφέ, 2) Μάζης, 3) Άλικάμποκ, 4) Γεωργιουπόλεως, 5)
  Κουρνά, 6( 'Υδραμίας, 7) Άσή Γωνιας.
  'Εφ'όσον ήθελε'διαρκέσει ή άπουσία τ^ΰ Δ'.ευθυντοΟ Έμ-
  προσνέρου ή θεώρησις των μισθοδοτικών καταστασεων των ανω¬
  τέρω σχολείων άνατίίεται είς τόν διευθυντήν Φρέ.
  Έν τή έπχρχία. Σφακίων
  Ο διευθυντής το3 Άνωτέρου δημοτικοΰ σχολείου Χώρας
  Σφακίων θά έπιθεωρί) πάντα τα σχολεϊα τϊ|ς επαρχίας ταύτης
  Έφ' όσον ήθελε διαρκέσει ή άπουσία τούτου την θεώρησιν των
  μισθοδοτικών καταστάσεων των σχολείων τής επαρχίας θά ανα¬
  λάβη δ διευθυντής Βάμυυ.
  ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΛΑΣΗΘΕΙΟΥ
  Ι Έν τή Έπϊρχία Μεραμβέλλου
  Α'.) Ό Δι-υθυ.τής τού Άνωτέρου δημΐτΐλθί σχολείου γ
  Νικολάου θά έπιθεωρ?) τα εξής σχολςΐα : 1) Έλοΰντας, 2)
  Βρουχά, 3) Λούμα, 4) Καρυδίου, 5) Παρθεναγωγεϊον καί άρ¬
  ρεναγωγεϊον Φουρνής.
  Β'.) Ό Διευθυντής τού Άνωτέρου δημοτικόν Κρητσάς θά
  έκιθεωρη" τα εξής σχολεϊα: 1) Καλοϋ Χωρίου, 2) Κρούατα,
  3) Πρίνας, 4) Παρθεναγωγεϊον Κρηΐσας, 5) Λακωνίων, 6)
  Χουμεριάκου, 7) Λιμνών, καί 8) Βρυσών.
  Γ'.) Ό διευθυνΐής τοϋ Άνωτέρου δηιιοτικοϋ σχολείου Νε¬
  απόλεως θά έπιθεωρΐ) τα εξής σχ:λεΐα: 1) Λατσίδας, ^2) Βου-
  μισμένης, 3) Αγ. Άντωνίου, 4) Μηλάτου, 5) Νοφαλιά, καί 6)
  τΰ άρρεναγωγεϊον καί παρθεναγωγεΐον Βραχασιου.
  Έφ' όσον ήθελε άπουσιάσει δ είς έκ των τριών τούτων, τάς
  μισθοδίϊΐκάς καταστασίς των ύπ' αυ:οί έπιθεωροιμένων σχο¬
  λείων θά θεωρΐ) όδιευθυνΐής Νε»τόλεως.
  II.
  Έν τή Έπαρχία Λασηθίου
  Ό διευθυντής Τζερμιάδων θά έπιθεωρί) τα σχολεί» άπάσης
  τής Επαρχίας" εάν δέ τυχόν ήθίλεν άπουσιάσει καί ούτος, τάς
  μισθοδοτικάς καταστάσεις των σχολείων τής Επαρχίας ταύτης
  θα θεωρ!] δ διευβυντής Άγίου Νικολάίυ.
  III.
  Έν τή ΈηαΓίχία Βιάννου
  Έν τί) Έπαρχία ταΰτ^ ή θεώρησις των μισ^δοτκών κατα-
  στάσεων μέχρις ου άνΛά5<] 5 έν Αγ. Βασιλείω άνατίθεται είς τόν έν Βιάννω τ ^3τον. IV Έν τί, Έλ· >χί* Ίερ
  Α'.) Ό δ'.ευ υντής τίΰ Ά/ω;έρου δηΑβταοϋ των αρρενων
  9^ ':πι(»5 ιή τό Μουΐουλμχνιχ.^ Ίεραπέτρου, κχί τα εξής σχο¬
  λεϊα : 1) να-ολή·ς, 2) Μαλλών, 3) Χριστοί, 4) Καλαμα^κας
  καί 5) Με ίλε'ρων.
  Β .) Ο δ'.ε^0^ντί)ς τ3ϋ Άνω:έρου Παρθΐναγωγείου Ν.
  Πα.'τιύλας θά έ,τιθ-ωιί) τα σχολϊϊχ 1) Κεντρί, 2) Παννίτσι,
  3) άρρεναγωγϊίον Κάτω Χωρίου, 4) ΙΙαρΟεναγίΐον Κάτω χω-
  ρίίυ, 5) Βχτλ·./ϊ}ς, 6) Καδίυΐίου, 7) Αγ. Ιωάννου. Εάν τυ¬
  >
  Η
  χόν ήθελεν άπουσιάσει δ ϊτερος τούτων, αί μισθοϊβτικαί κατα¬
  στάσεις θά θεωρώνται ύιτό τού παραμένοντος.
  V
  Έν τή Έπαρχία Σητείας 5
  Α'.) Ό ϊιεαθυντής το3 Άνωτέρου δημοτικοθ Σητείας θά
  έπιθεωοί) τα εξής σχολεϊα 1) Μετοχίω ι Πισκοκεφάλου, 2) Ρού-
  σ«ς Έκ*λησ)ας, 3) Μχρωνίας, 4) Άχλαίίων, 5) Σκοπής, 6)
  Χαμαιζίου, 7) Μουλϊανών, 8) Παλανθκάστρου καί 9) Παρθενα¬
  γωγεϊον Σητείας.
  Β'.) Ό ϊιειιθυντής τοϋ Άνωτέρου δημοτικού σχολείου
  Σταυροχωρίου θά έπιθεωρϊ) τα εξής σχολεία:
  ) Αγ. Στεφάνου, 2) Πευκων, 3) Κρυών, 4) Σκορϊΰλω,
  5) Ρουκάκας, 6) Όρεινοθ, 7) Λάστρου, 8) Σφάκας, 9) Τουρ¬
  λωτής, καί 10) Μετοχίων Τουρλωτής.
  Γ')) Ό διευθυντής τοθ Άνωτέρου ϊημοτικοΰ σχολείου Χαν-
  δρα θά έπιθεωρϊ) τα εξής σ·χολ«ΐα: 1) Λιθινών, 2) Σκλάβων,
  3) Άρμένων, 4) Άπιϊίων, 5) Καλοϋ Χωρίου, 6) Ζήρο», 7)
  Κατσιδονίου, 8) ΚαρυοιΌυ, 9) ΠαλαιοΟ Μιτάτου, 10) Ζάκρου
  καί 11) Κελλαρίων.
  -*,ο·* Α ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΧΑΝΙΩΝ ? .,^^Λι,ύ
  Ι *Ε* τή πόλει Χανίων καί τή Έπ~ρχί*α .(-?^
  Κυδωνίας
  Α'.) Ό διευθυντής τού Αου Ανωτ. ϊημοτ. σ·/2λείου Χανίων
  θά ίπιδεωρή τα εξής σχολεϊα: 1) τό Ιζτατάξιο* Μουσουλμανικόν
  Χανίων, 2) τό Μουσουλμ. Β^ίί^ΐίου, 3) τό Μουσουλμ. Περι-
  βολίων, 4) τό Μουσουλ. Δαοάτςιυ, 5) τί Χρισταν. Περιίολίων
  καί 6) τό άρρεναγωγεϊβν Γαλατα.
  Β'.) Ή διευίΰντρια το3 Ανωτ. ϊημοτ. Παρθεναγωγείοι*
  Χανίων θά έπιθεωρί) 1) τό ΠαρθεναγωγεΓον Νέας Χώρας, 2)
  τό Παρθεναγωγεϊον Κούμ — Α,ακΙ, 3) τόέξεΐτάξιον Μουσουλμαν,
  Παρθεναγωγεϊον Χανίων καί 4) τό εν Γαλατα Παρθεναγωγεϊον.
  Γ'.) Ό ϊιευθυντής τού Βου Ανωτ. δημοτ. σχολείοϋ Χανίων
  θά έπιθεωρή 1) τό έν Σοΰδα Χρισταν. σχολείον, 2) τό έν Σοί-
  ϊα Μοοσουλ. σχολείον, 3) τό άρρεναγωγεϊον καί Πβρθεναγω-
  γεΐον Τσικαλαρ3ών, 4) τό ίν Χρυσοπηγί) αρρενων καί θηλέων,
  5) τό έν Μουρνϊαϊς θηλέων, 6) τό έν Κοκκίνω Μετοχιω
  Μουσουλμ. των αρρενων, 7) τό έν Νεροκούρου Χριστιαν. των
  αρρενων.
  Δ'.) Ό δΐίυθυντής τΐ3 Ανωτ. ϊημοτ. σχολείου Χαλέπας
  θά έπιθεο>ρί) τα σχολεΐα 1) τό 4ν Χαλέπ* Μουσουλμανικόν,
  2) τό έν Κουνουπιδΐανοίς -αρθεναγωγεϊον, 3) τό έν Καμπανίω
  των αρρενων, 4) τα έν Πιθάρι, 'Αρώνι, Γκαλαγκάϊω, Χωρδά-
  κι παρθίνοτγωγίΐα κ»1 5) τό Ιν Μουζουρα αρρενων καί θηλέων.
  Ε'.) Ό ϊιευθυντής τού *ν Γέρω Λάκκω Ανωτ. Δημοτ.
  σχολίίου θα έχιθεωρή τα ϊηυο-. σχολεΐα 1) Μαλάξης, 2) Κον-
  τοζ^ύλλων, 3) Άχλάϊων, 4) Κάμπων αρρενων καί θηλέων. 5)
  Σζηλ'αρίων, 6) Δρακώνα;, 7) Θερίσου. Έφ' όσον ήβελε ϊια,ο-
  κέσει ή άπουσ{α τοΰτςυ ή θεώρησις των μισθοϊοτικών κατβστά-
  σεων των ΰπ' αΰτοθ θεωρουμένων άνατίθεται είς τόν διευθυντήν
  τοϋ έν Χανίοις Αου Άνωτέρου ϊημοτ. σχολείου Νικ. Πιμπλήν.
  ΣΤ'.) 'Ο διευθυντής το3 Ανωτ. ϊημοτικοθ Λάκχων θά έπι¬
  θεωρή τα εξής σχολεία : 1) Μεσκλών, 2) Σλαφιϊακίων, 3) Όρ-
  θοθν;, 4) Πρασσέ, 5) Σεμιτρωνα, 6) Λάχχων θηλέων. 'Εφ'δσον
  ήθελί ϊ-.αρκέσει ή άπουσία τούτου ή θεο>ρησις των μισθοδοτικώ»
  κιταστάσεων των ΰπ' αΰτοθ έπιθεωρουμένων σχολείων άνατίθεται
  είς τόν διευθυντήν τοϋ έν ΆλικιανοΟ Άνωτέρου δημοτ. σ·/ολε(ου.
  Ζ'.) Ό ϊιευΐυντής τοϋ Ανωτ. ϊημοτ. σχολείου Άλικιανοδ
  θά Ιπιθεωρξτά εξής σχολεία: 1) Φουρνέ, 2) Σχινέ, 3) ΣτβλοΟ",
  4) Βΐτολάκκου. 5) Μανωλοποΰλλου καί 6) Ντερέ.
  Η'.) Ό ϊΐΐυθυντή; τ:ΰ ίν Γερανίω Ανωτ- Δημοτικοθ θά
  έπιθεωοί) τα έξί)ς σχολεία: 1) Αγ. Μαρί νης, 2) Πλαταν3α, 3)
  Βρυσών. 4) Κοντομαρί, 5) Μάλίμε, 6) Ξαμμουϊοχώρι, 7)
  Λίμνης καί 8) Ν'οΟ Χωρίου.
  II
  Έν τή Έπαρχία Σ.λίνου ' *
  Α'.) Ό ϊιευβυ ντής τοϋ Ανωτ. ϊημοτικοθ Κακοϊικείου θά
  έπιθε.>ρί) τα εξής σχολεία: 1) Διποτάμων, 2) Καλάμου, 3)
  Άζωγυρέ, 4) Παλαιχώρας, 5) Σαρακίνας. 6) Βοθ'ανών, 7)
  Βουτά αρρενων καί θηλέων, 8) Σκλαίοπούλλας. Ε'ιςτοθτον άνα-
  τίθεται ή Θεώρησις των μισθοϊ οτιχών καταστάσεων των ϊιδ)λων
  των κάτωθι σχολείων των υπό τοθ διευθυντοθ Ροδοβανίου Γεωρ.
  Γ
  ΕΜΗΦΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ί
  Σειραϊάκ·,) έπιθεωρουμένων έφ' όσον ήθελε ϊιαρχέσει ή άπουσία
  τούτου. ι
  Β'.) Ό διευθυντής τού έν Ροδο«ανίω Ανωτ. δημ. σχολείου
  Οά ί-ιθίωρή τα ές^ς σχολεία : 1) Λειβαϊα, 2) Έπανωχώρι, '
  3) Π,οινέ, 4) ΚαχπανοΟ αρρενων κ»ί θηλέων, 5) Σ*άφης, 6)
  Μάζης, 7) Άσρεντιλέ, 8) Καντάνβυ αρρενων καί θηλέων, 9)
  Αγ. Ε'ιρήνης. -
  III.
  Ί.ν τή Έπαρχία Κισίμου
  Α'.) Ό οιεΛ,,ντής τοΰ Ανωτ. δημ. σχολείου Άγίου 'Α-
  Οανασίου (Ινν,ίχωρίων) θά έπιθεωρη τα εξής σχολεΐα : 1) Κού-
  νενι θηλέων, 2) τα άρρεναγωγίία Σφηνάρι, Κάμπου, Ελους,
  Άμυγϊαλ /.εφάλι, Βλάτους καί Σειρ'.κάρι. Έφ' ό*ον ήθελε
  διαρκέσει ή άπουσία τούτου, ή θεώρησις των μισθοδοτικών κατα-
  στ?σεων το5 προσωτιχοΐ των σχολείων τούνων άνατίθεται εις
  τόν διευθυντήν τού Ανωτ. δημοτ. σχολείου Πανεθύμου.
  Β'.} Ό διευθυντάς τού "Ανωτ. ϊημοτ. σχολ·.ίου Καστελ-
  λίου θά έπιθεωρή τα έςής σχολεία : 1) τό Παρθενίχγωγείον
  Καστελλίου, 2) ,ο ΠαρθεναιγωγεϊΌν καί άρρεναγωγείον Κάτω
  Μεσογείων, 3) Αΐ'^τΛ^ϋ·), 4) Παλαιοκάστρου, 5) Κουκουνα-
  ρας, 6) Καλαθενών, 7) Τοχολίων άρρέρων καί τό των θηλέων,
  8) Ποταμίϊας των αρρενων καί τό των θηλέων, 9) άρρεναγω-
  γείων Καλουδΐανών καί Δραπαν'α. Καί το3 προσωπικού των
  σχολείων τούτων ή θεώρησις των μισίοδ3τικ'"ύν καταστάσεων
  άνατιθΐ": ν., τόν διευθυντήν Πανεθύμ:υ Κ. Άναγνωστάκην έφ
  ίσον ήθελε διαρκέσε1. ή άπουΐίχ τοϋ δΐίυθυντού τού Καστελλίου.
  Γ'.) Ό διευθυντής τού Ανωτ. δτ,'χοτ. σχσλείου Κβλυμία·
  ρίου θά έπιθεωρί) τα έςής σχολεία : 1) ΡοϊοποΟ αρρενων καί
  θηλέων, 2) Άφρ,άτων, 3) Καμάρας, 4) Νο·/!~>ν, 5) Σπηλιίίς,
  6) Καμισιανων, 7) Δρακώνβς, 8) Βουίών. Τή^ θεοίρησιν των
  μισθοδοτικών Κίΐαττάσεων κβί των σχολείων τούτων άνατίθε-
  μεν ε'ς τϊν 9ιευ9υ-<;ήν Πανεθύμου Κ. Αναγνωστάκη, έφ' "όσον ήθελε διαρνέσει ή άτΐυσία τοϋ δΐειιθυντοϋ Κολυμίαρίου. Δ') Ό διευθυντάς τού Ανωτ. ϊημοτ. σχολείου Πανεθύμου θά έπιθεωρΐ) τα εξής σχολϊϊα : 1) Παρθεναγωγεΐον Περίολα- κ·'ων καί άρρεναγωγΐϊον, 2) Μαλαθύρου, 3) Μουρ·', 4) Σασά- λου, 5) Καρον, 6) Γλοητης, 7) Βΐσιλοζούλλου, 8) Άνώτκε- λης, 9) Πχλ. Ρουμάτων καί 10) Κακοπέτρου. Έά; τυχόν ήθελεν άπουσιάσει δ ϊ:ευθυντής ούτος, τότε ή θεώρησις των μι· σθοίοτικών καταστάσεων πάντων των σχολείων τής Επαρχίας Κισάμιυ άνατίθεται είς τόν διευθυντήν τοϋ Αου Ανωτ. δημο- τικοθ σχολείοι» Χανίων Νικ. Πιμπλΐ]ν. ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. 'Κ; τή πάλ:ι Ηρακλείου καΐ τοϊ.ς Προαατείοις ■ ·, ■ ϊημοτ. σχολείου τα Χριστιανικά. II. Έν τή ·Επαρχία Τεμένους Ό διευθυντάς το3 Άνω:. ϊημοτ. σχολείου Αρχανών θά έπιθεωρί) τα έ;5]ς σχολεία : 1) Παρθεναγωγεϊον Αρχανών, 2) ΚανλΙ Καττελλίου, 3) Βίσιλΐές, 4) Σκ*λανίοιι καί 5) Φορτε'- τζας. III. 'Βν τή Έηαρχία Μ«λεβν>ζίου
  Ε^' διον ήθϊλε ϊιχίκέσει ή άιτουσία τού είς τόν Στρατόν
  ύπηρετοθντος ϊιειτθυντοϊ Αγ. Μόρωνος 'Βμμ. Καστρινάκι, δ
  διευθυντής Κρουσώνα θά ΐπιθεωρή μόνον τα γειτνιάζοντα είς τό
  σχολείον τού σχολείϊ, θά θεωρΐ] δέ τάς μισθοϊοτικάς καταστά-
  σεις ιΐάντων των σχολείων τής Επαρχίας ταύτης.
  IV.
  Έν τή Έπχοχί* Μονοφατσίου
  Ό διευθυντάς τοθ Ανωτ. ϊημοτ. σχολείου Μεγάλης Βρύ-
  σεως β* Ι—θεωρ)) τα έξη*ς σχολεΐα : 1) Αγ. Βαρίάρας, 2)
  Αγ. θωμϊ, 3) Λβράνι, 4) Σωκαρα, 5) Άτήμι, 6) Στόλων
  7) Παναγίϊί, 8) Σταίιών, 9) Β«γ!ωνΐϊς, 10) Λ9ύκ?α, 1!)
  Καπίτΐνιανών.
  Πάντα δ* ά λ—τά «τχολίϊχ τί,ς Έιτ^χΐϊ; Μβνοφχτβ-ίου θά
  έπιθεωρί] δ διευθυντής Χάρϊκΐ. Έίν τυχόν άπουσιάση ό έτε¬
  ρος τούτων, αί μισθοϊοτικαί καταστάσεως πάντων των λοιπήν
  σχολείων τϊ]ς Έΐτ«ρχί«ς θά θεωρώνται υπό τοθ παραμένοντος
  ίν τί) Έπαρχία διευθυντού Άνωτέρου δημοτ. σχολϊίου.
  V.
  Έν τή ΐΈηαρχία Καινουρίου
  Α'.) Ό διευθυντής τού Ανωτ. δημοτικδθ Ζαροδ θά έπιθε-
  ωρή τα εξής σχολεΐα : 1) Παρθεναγωγεϊβν Ζαροϋ, 2) Γέργε-
  οης άρρβναγωγεΐον καί Παρθεναγωγεΐον, 3) Παλ'άμας, 4)
  Βοριζίων, 5) Σκουρδούλων, 6) Γαλιίς, 7) Μοιρών, 8) Άμπε-
  λούζοι», 9) Αγ. Δε'κα άρρεναγωγεϊον καί Παρθεναγωγεΐον 10)
  Μητροπόλεως καί 11) Χουστουλ3ανών.
  Β'.) Ό διευθεντής τού έν Πόμπΐα Ανωτ. δημοτικοθ σχο-
  λείοι» θά έπιθεωρί) : 1) τό Παρθεναγωγεΐον Πόμπΐας, 2) τό άρ¬
  ρεναγωγεϊον καί Παρθεναγωγεΐον Πετροκεφαλίου, 3) Πηγαί-
  δαχίου, 4) Άντισκαρίου, 5) Βασιλικών Ανωγείων το άρρενβ-
  γωγεΐον καί τό Πβρθεναγωγεϊον, 6) Μίαμους, 7) Βασιλικής,
  8) Πλώρας. Έφ' όσον ήθελε διαρχέσει ή ϋπ*;ρεσία τού εις τ«ν
  Στρατόν ύπηρετοθντος ϊιευθυντοθ Πόμπ3ας, τάς καταστάσεις
  των ύπ' αυτού έπιθεωρουμένων σχολείων θά θεωρή δ διευθυντής
  τού Ανωτ. ϊημοτικοϋ Ζαροΰ.
  VI.
  Έν τή Έπαρχ?α Πυργ2ωτίβ η<-( Πάντα τα σχολεΐα έπιθεωρεί ό διευθυντής τοϋ Άνωτέρου ϊημοτ. σχολειό .> Τυμχακίοιί' εάν δέ τυχόν ήθελεν άπουηάσίΐ ού¬
  τος, τότε θά θεωρϊ) τάς -/«ταστάσεις πάντων των σχολείων τίς
  Επαρχίας ταύτης δ διευθυντής τοθ Ανωτ. ϊημοτικοθ ΖαροΟ.
  νϊΐ. 'ΐί^ν τή Έπαρχία Πεδιάδος
  Α'.) Ό διευθυντάς ΜοχβΟ θά έπιθεωρϊ) τα σχολεία : 1) ΙΙι-
  σκοπ'ανοϋ, 2) Χερσονήσου, 3) Μαλλίων, 4) Κράσι, 5) Κερας,
  6) Γωνΐών, 7) Άδδοϋ, 8) ΠοτΛμϊών 9) ΚαλοΟ Χωρίου. Έφ'
  ίσον ήθελε διαρκέσει ή έν τω Στρατω ύπηρεσία τοϋ απουσιά¬
  ζοντος ήδη διευθυντού Άντ. 2.φακ3ανάκι, θά θεωρή τάς κατα¬
  στάσεις των ύπ' αΰτοϋ έπιθεωρουμένων σχολείων δ διευθυντής
  Καστελλίου.
  Β'.) Ό διευθυηής Καστελλίου θά έχιθεω^ τα σχολεία :
  1) Άσκών, 2) Κασταμονίτσας, 3) Άμαργΐανοΰ, 4) Ξειδα, 5)
  Καρουζανοΰ, 6) Άσμάρι, 7) Άποστάλων, 8) Ζωφόρων, 9) Βό-
  νης, 10) θραψανοθ, 11) Μουκτάρων.
  Γ'.) Ό διευθυντής τού Ανωτ. δημ?τ. σχολείου Έμπάρου
  θά έπιθεωρϊ) τα δημοτ. σχολεία 1) Γεράλΐ, 2) Νηπηδητοΰ, 3)
  Παναγίας, 4) Κασάνων, 5) Μάρθας.
  Δ'.) Ό ϊιευθυντής τοθ Ανωτ. ίημοτ. σχολείου Άγ· Βασΐ-
  λε'Όυ θά έπιθεωρί) τα εξής σχολεία: 1) Αγ. Παρισίων, 2) Πε-
  ζών, 3) Βαρδάρων, 4) Χουδέτσι, 5) ινουνάίων.
  Ό διευθυντής Αγ. Βασιλείου θά θεωρή" τάς μισθοδοτικας
  καταοτάσείς καί των σχολείων των υπό τού διευθυντού Έπισκο-
  «ής έπιθεωρουμένων, έφ' όσον ήθελε διαρκέσει ή άπουσία τοδ
  εις τόν Στρατόν ϋπηρετοϋντος διευθυντού τούτου.
  Ε'.) Ό διευθυντής τού Ανωτ. δημοτ. σχολείου Έπισχοπής
  θά έπιθίωρχί τα εξής σχολεία : 1) Σγουροκεφάλι, 2) Γαλύφας,
  3) Αγ. Γεωργίου Κόξαρης, 4) Γουδών, 5) Άνωζόλεως, ο)
  Κα(ν. Χωρίου, 7) Έλγιας, 8) Σκαλανίου καί 9) Άϊτανίων.
  Έν Χανίοις τί) 25 Όκτωβρίου 1912.
  Ό Γεν. Διοιχητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Έκ χοϋ ΈβνικοΟ Τνπο-