91636

Αριθμός τεύχους

85

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΡΙΡΤΗϋ ΤΗΣ ΕΦπΙΕΡΜ Μ
  ΛΗ ΚΡΗΤΗ
  Έν Χαν'οκ*$ 6 Νοεμβριού 1912 -ΑΡίΦ
  Αριθ. Διατάγ. 58
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΝ ΕΔΛΒΝΩΝ
  ΤΟΓ Α'.
  Έχοντες ϋπ' όψει τό άπό 11ης Όκτωίρίου 1912 Βασιλι
  κόν Διρίταγμα %ϊζ> διορισμοθ Γενικού Διοικητοΰ έν Κρήτη, τό
  ά'ρθρ. 7 τοϋ ύπ'άριθ. 26 τής 29 Μαρτιου 1912 Διατάγμα-
  τος καί τό άρθρον 34 τοϋ ϋπ' αριθ. 737 Νόμου, περί Δημο¬
  σίου Λογιστικόν.
  Χορηγεϊται επί τοϋ ΕίϊικοΟ Προυπολογισμοϋ των έξόδων τού
  Τμήματος των Εσωτερικήν τής χρήσεως τού 1911 υπό Κεφ.
  10 καί αρθ. 7 άναπληρωματική πίστωσις _έκ δβ,αχ. 1200. Διά
  μεταφοράν σάκκων έκ των πρακτορείων, έχτάκτο,υς αποστολάς
  καί μισθώσεις ζώων, 8ιά συνοδείαν υπό χωροφιΐλάκων των έφίπ-
  πων ταχυδρόμων των μεταφερόντων χρηματοδέματα άνω των
  χιλιων δραχμών.
  Έν Χανίοις τί) 0 Νο,μδρίου 1912
  •Ο Γ<εν;κό« Διοικητής ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Αριθ. Δί«τάγμ. 45 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΊ-,ΟΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Α Έχοντες υπ' 2ψει τό άπό 11ης Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν Διάταγμα περί ϊιορισμοϋ* Γενικού Διοικητού έν Κρήτη κϊί τό ύπ' αριθ. 4 καί χρονολογίαν 17 Όκτωίρίου 1912 Νομοθετικόν Διάταγμα. "Αρθρον 1. Τίθεμβ,ν είς κυκλοφορίαν διά «ήν «ήμβνσιν πά- -<^ς ^ύσεως,<£λλι»λ«γραφ«« ν«ου φπα γραιιματόσημα κοιν« των κλάσεωντών λ«*τών 1, 5, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 >καί
  ίραχμών 1, 2,3, 5, ΙΟ,καί 25 *«ί ένΛριθ|^τκ>ιαυτ·α των κλά-
  σεων 1, 2, 3, 5, 10, <20, 25, 30, 40, 50 λ**τών *χί 1, 2, 3 καί 5 δραχμών, έπίσΐθλικάίελτάρια 5 λίπτών ίκ"'α καί μετ' .απαντήσεως διά τί εσωτερικόν καί 10 λεπτων «π?5 καί μετ' απαντήσεως 8ιά τό εξωτερικόν, καί βραχείας επιστολάς 10 λε- πτών διά τό εσωτερικόν. Άρθρον 2. Ό τύπος, αί διαστάσεις καί τό χρώμα έκάστης κλάσεως των κοινών γραμματοσήμων τούτων ίχουσιν ώς εξής : -1) Τα ·ίρΆμκχτ6βΥΐι>Λ των λεπτων ενός, τριών, δέκα καί
  δραχμών είκοσι -ΐϊέντβ ά«εικονίζουσι κεφαλήν ΈρμοΟ μετά πε-
  τασου /αί κηρυκείου.
  2) Των λεπτων δύο, είκοσι, είκο<τι^ντε κ«ΐ τεσσ«ρά*οντ(3ΐ την θέαν "Ιριν την ταχυϊρόμοντών-θεών, πτβρωτήν, ίστβμέι»ην ιτρό Δωρικοΰ ναοϋ, υφ' ου πλαιβιοϋται, άναπαύοασαν δέ τόν ίίξιόν πόδα επί βράχου καί έχουσαν έν τί) -δεξια κηριίκειαν. 3) Των λεπτων πέντε, τριάκοντα καί πεντήκοντα τόν Ερ¬ μήν ·τον ταχυδρόμον ίστάμενον άριστερα πρό Ίωνικοϋ ναού, υφ' ου πλαυιούται, χαί προ<τδένον·τα τα σάνίαλα αυτού , καί 4) Τώνδραχμών μιας, ~3ύο. τριών, πέντε καί &έκα τόν Ερ¬ μήν μετά τετάσου «αί κηρυκείου, σπεΰδον>τα καί χομίζοντα τόν
  .νήίΗον Άρκάδα, άνιυ πλαισίου.
  Άνωθεν τής εικόνος εκάστου .γρρΐμματοσήμο,υ ^έρκται ή λέξις
  «ΕΛΛΑΣ» καί κάτωθι ή λέξις «ΛΕΠΤΑλ ή «ΔΡΔΧΜΑΙ*,
  •εκατέρωθεν δ' ο:3τής ίι' βραίατ^ν αριθμών ή άξία ίκάβτ,ης κλά¬
  σεως.
  Αί δκχσ·τάσεις των γραμματοσήμων τούτων είναι, των λεκτων
  1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 40 καί 50 είκοσι τέσσαρα επί
  δί<α όκτώ χιλιοστά τοθ μέτρου, των δραχμΰχ* 1, 2, 3, 5 καί 10 είκοσιν εζ επί εί*οσι χιλιοστά τοϋ μέτρου.καί των δραχμΰν είκοσι «έντε τριάκοντα λμ επί είκβνι τέσσαρα χιλιοστά τού μέ- δέ χρώμα αυτών τό έ^ής : τβΰ λεπτοϋ ενός πράσινον των λίπτών ~β«ο έρυθρό,ν ββθΰ • » τριών «εράμου άραιόν » » πέντε πράσινον » » )έκα έροθρόν βαθύ είκοσι ίώϊες άναικτίάν είκοσι πέντε χυανοϋν τριάκοντα ΐρυθραν τεσσριράκβντα ί^δες , ^πεντήκοντα -*ής ·5ρα,χμί}ς ,τών ί^αχμων ! ,» * τ#ΐ|ΰν .Ιρυθρόν ανοικτόν ,» >» -πέν-τε ^ψανο,ϋν ανοιχτην
  » » δέκμ ρψρινοϋν βαθϋ ,π υ/νόν
  * ♦ είκοσι πέντε κυανοϋν βα,θυ άραιόν
  Άρθρβν 3. Τα ένάριδμα γραμματόιτημα περτλαμίάνοΐΜΠ δέ-
  κα τέσσαρας κλάσεις ϊιοοφινομένας άπ' αλλήλων 3ι"ιίίοο χρώ-
  4*ατος .καί ίϊναι ΐκτε-τΐΜΐωμένα επί χάρτου ,-φιίρβντος ίι' ύδατίνων
  —μ,ε ών, χ*τά·ΪΜβϊ·ήμ«τα, τα γράμματα Ε. -ΐΓ. (Έλληνιχά Τα-
  νοδρομίϊα) καί άνωθ&ν αυτών τό βτέμμα.
  Αί κλάσεις αότών καί τό χρώμα έχάστης δρίζανται ώς έξί]ς:
  4) Ενός λεπτοί3. χίραμόχρουν
  ?) δύο λεπτων, τεφρόν
  3) τριών λεπτων, πορτοκαλόχρουν ■ '
  4) πέντε λεπτων, πράσινον
  5) δέκα λεπτων, πορφυροθν
  β) «ίκοσι λεπτων, Ιάνθινον , , ^ ί
  7) ΕΙχοσι πέντβ λε«τών, χυανοθν : ' "ϊ;ί"
  »
  »
  »
  »
  α
  *9Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  8) τριάκοντα λεπτών, Ίοκύανον
  9) τεσσαράκοννα λεπτών, καστανόχρουν
  10) πεντήλΐ.τα λεπτών, ίρυθρόφαιον
  11) μιας δραχμής, τεφρόμελαν
  12) δύο δραχμών, χαλκόχρουν
  13) τριών δραχμών, άργυρόχρουν
  14) χέντε δραχμών, χρυσίζον.
  "Αρθρον 4. Τα ένάριθμα γραμματόσημα, άτινα εισί διάτρη-
  τα, έχουσι διαστάσεις 24—27. Ό τύπσς δ' εκάστου έναρίθμου
  γραμματοσήμου εχει ώς Ιπεται.
  Εκατέρωθεν τών δύο πλευρών αότού ΰψούνται δύο κιΌνες
  ρυθμοϋ Ίωνικοΰ έρειϊόμενοι επί βάθρου έκ δύο βαθμίδων κεκο-
  σμημένων διά ψηφι ωτών. Έφ' έκάστης τών βαθμίδων τούτων
  είναι (·εγραμμένη άνά μία λέξις" καί επί μέν τής άνωθι είναι
  γεγραμμένη ή λέξις λεπτόν λ ε-τ τα, δραχμή ή
  ϊραχμαί κεφαλαί'ΐς γράμμασιν, επί δέ τής κάτωθι είναι
  /εγραμμένη ή λέξις είσπρακτέον ή εΊσπρακτέα
  ή είσπρακτέαι.
  Οί κίονες ούτοι ύποβαστάζοντίς τριγωνικόν άέτωμα. σχημα-
  τίζουσι μετά τοΰ βάθρΐυ ειδος πύλης άρχαΐκής, έν τώ μέσω
  Γ))ς' οποίας όρθοΰται πλαίσιον περικλεΐον λευκόν αριθμόν έμφαί-
  «ντα την άξ''αν τού γραμματοσήμου.
  Πρός τό άνω μέρος τής πύλης άναρταται ταινία ήτις αρχο¬
  μένη άπβ τού άριστίροϋ κίονος ολίγον κάτωθι τοϋ κιονοκράνΐυ
  διήκει μέχρι τοϋ μέσου τοϋ άετώματος, Ινθα στρεφομένη έξα-
  φανίζεται, άναφαίνεται δέ πάλιν κατερχίμένη κ»ί έλισσομένη
  περί τό εσωτερικόν τοϋ μέσου τού άριστεροΰ κίονονος, οπόθεν
  Λαμπυλουμένη στρέφεται πρός τόν δεξιόν κίονα 3ν περιβάλλει
  καλΰπτουσα τό κάτωθι ήμισυ το3 κιονοκράνου αΰτοϋ. Τα δύο
  άκρα των ταινιών έλισσόμενα περί αμφοτέρους τούς κίο/ας όφι-
  οειδώς, άπολήγουσιν εις όξΰ. "Επί τϊ)ς ταινίας ταύτης καί έπ'
  αμφοτέρων των προσόψεων άς παρουσιάζει α3τ«ι άναγράφονται
  κεφαλαίοις γράμμασιν επί μέν τοϋ ά'νω μέρους αυτής ή λέξις
  έ ν ά ρ ι θ μ ο ν , έπίδέ τοϋ κάτω ή λέξις γραμματάσημον.
  Αρθρον 5. Τα έ/άριθμα γρα^ματόσημα δέν δύνανται νά
  χρησιμοποιηθώσι ή μόνον διά την καταβίλήν τών ταχ. τελών
  επι τής άπροπληρώτου ή άνεχαρκώς προπληρωμένης άλλ()λο-
  γραφίας
  Έπιτρέπεται ομωςνά χορηγώνται τοιαύτα|γραμματόσημα καί
  καθείς συλλέκτας άνευ τινός διατυπώσεως.
  Αρθρον^ 6. Τα έπιστολικά δελτάρια τών 5 λεπτών διά τό
  εσωτερικόν άπλα καί μετ' απαντήσεως έκ χάρτου άχυρό-/ρου
  φέρουσιν έχί τής μιας πλευρϊς, άριστερα μέν, τό Βασιλικόν
  στέμμαχρώματοςπρασίνου, δεξια δέ χεντά'λιπτον Ινσημον χρώ-
  ματος έχίσης πρασίνου, έν ω ε'ικον^ίται δ Έρμής δ ταχυδρό-
  μος ίστάμενος ^χρό Ίωνικού ναοϋ καί προσδένων τα σάνδαλα
  αυτοϋ, επί τοϋ ά'νω μέρους τούδποίου φέρεται ήλέξι^ «ΕΛΛΑΣ»
  κάτωθι δέ ή λέξις «ΛΕΠΤΑ» καί εκατέρωθεν αίτής Ό άραδικός Ο.
  Αί ϊιαατάσεις των έζιστολικών δελταρίων είναι 149 Χ 90
  χερίπου χιλιοστά τού μέτρου.
  "Αρθρον 7. Τα έπιστολικά δελτάρια τών 10 λεπτών διά τ*
  εξωτερικόν άπλα καί μετ' απαντήσεως, έκ χάρτου τεφρόνοου,
  φέρουσιν επ τής μ.ας πλευρας, άριστερα μέν Βασιλικόν στέμμα
  χρωματος ερυθρού, δεξια δέ ξεκάλεπτον ?νσημον χρώματος
  έπισης έρυθρού, έν ω εικονίζεται κεφαλή Έρμοϋ μετά'πετάσου
  *ΡΑΧΑΡΑ"ϊ.είθϋ'' έπί τ"α ίνω ν·έ?0^ τιίϊ δ*°£«ς φέρεται ή λέξις
  «ΕΛΛΑΣ» κάτωθι δέ ή λέξις «ΛΕΠΤΑ» καί εκατέρωθεν α'/-
  τής δ βραίικός αριθμός 10.
  ΐ/η-!^01"*1"5 Τών έπιστολικων τούτων δελταρίων είναι
  Ι^υχνίυ περιπου χιλιοστά τού μέτρου.
  Αρθρον 8. Αί βραχείαν έ-ιστολαί έχουσι μέγεθος 138x178
  χιλιοστομέτρων ή έσωτερική διά γραφής καλυπτομένη έπιφάνεια
  είναι 160X120 χιλιοστά τοϋ μέτρου τό δέ επί πλέον περιθώριον
  είναι διατρητον καί κομμιωμένον.
  Αί βραχει-αι επιστολαί έκ κυανού χάρτου, φέρουσιν επί τής
  δψεως ερ^υθρόν δεκαλεχτον γραμματόσημον, Ιχον άποτετυπωμέ-
  νον εν τφΐ μέσω τόν Ερμήν ΟΐΟ^ηΐΙΙΏ Βθΐθεηα, κάτωθεν
  «ρχαικού «ίτωματος καί έν τώ μέσφ δύο στηλών φερουσών κ«ά
  οΪκύκλ17 * λ"ςΛ' 2εξι69εν 2έ Χαί «Ρ^τερόβεν έντός
  δι' έρυθρών γραμμάτων την λέξιν «λεπτά». ΈΤτώ
  μέσω τής δψεως ύπάρχει ή έπιγραφή «βραχεϊα έπιστολή» καί
  κάτωθεν ή λέξις «πρός» άριστερόθεν ΪΙ ή εντυπος δϊηγία «ά-
  ποσφραγίζεται άφαιρουμένου τού 3ιατρήτου περιθωρίου». Πάντα
  ταυτα είναι τετυπωμένα δι' έρυθράς μελάνης.
  Αί βραχεϊαι επιστολαί κυκλοφορούσι μόνον έν τω εσωτερικώ
  τοϋ Κράτους είτε άπό πόλεως είς πόλιν είτε έντός τής αυτής
  πόλεως.
  Επί τής εξωτερικάς πλευρας τών βραχειών έπιστολών ουδέν
  άλλο δύναται νά γραφί) πλήν τής επιγραφάς καί τής διευθύν¬
  σεως, ουδέν ϊέ αντικείμενον δύναται νά έγκλεισθϊ) έν αΰταΐς,
  επί ποινϊ) τής μή περαιτέρω μεταβιβάσεως των.
  Αρθρον 9. Ή ήμέρα τής κυκλοφορίας τών νέων γραμμα-
  τοσήμων άτινα, πρός εϋχερεστέραν εξακρίβωσιν τοΰ ποσου τών
  έ* τής καταναλώσεως αυτών ε'ισπραττομένων, φέρουσιν έκτετυ-
  πωμένας τάς λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ» δρισθη-
  σεται διά δηλώσεως τής Διευθύνσεως τών Ταχυδρομείων δημο-
  σιευομένης έν τί) Έπισήμω Εφημερίδι.
  "Αρθρον 10. Τα νυν έν Ισχύϊ κοινά τε *αί ένάριθμα γραμ¬
  ματόσημα καί έπιστολικά δελτάρια τίθενται έκτός κυκλοφο¬
  ρίας άπό τής ημέρας τής κυκλοφορίας τών νέων γραμματοσή-
  μων. Οί κάτθχοι τοιούτων δύνανται ν' άνταλλάξωσι ταυτα διά
  νέων γραμματοσήμων τής αυτής άξίας έντός 30 ημερών άπό τής
  κυκλοφορίαν των γραμματοσήμων τούτων έν οΐωδήποτε ταχυ-
  δρομικω γραφείω.
  Άρθρον 11. Άχαγορεύεται εις τοϋς Ταμίας χάσα πώλη¬
  σις γραμματοσήμων άνευ τριπλοτύπων άποδείξεων ΰπολόγων
  ταχυδρομικών ΐιπαλλήλων πρός οιονδήποτε ίδιώτην είτε χον¬
  δρικώς είτε λιανικώς.
  Έν Χανίοις τ?) 1 Νοεμίρίου 1912
  Ό Γενικός Αιοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  'ρι8. Δ,ατάγ. 47
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ·
  "Εχοντες ύπ όψει τό άπό 11ης Όκτωδρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοΰ Γενικού Διοικητοΰ έν Κρήτη καί τό
  άρθρον 3 έ3άφ. θ'. τού ύπ'άριθ. 413 Νόμου.
  'Επιτρέπομεν είς τόν Γεώργιον Καροϋζον έμποροβιομήχανον
  να είσαγάγτ; άτελώς έν Ηρακλείω τα κάτωθι «ναφερόμενα έξαρ-
  τήματα τοϋ Έλαιουργείου τού.
  Μίαν τροχαλίαν, ενα άξονα καί 16 μέτρα λωρία κινήσεως.
  Έν Χανίοις τί) 1 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Διοικητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  "
  « ρ α ρ ο
  Ρ ρ ρ
  Αί διά τοϋ ύπ' αριθ. 32 τής 25 Όκτωβφίου 1912 Διατάγ-
  ματος τού ΓενικοΟ Διοικητοϋ (φύλλον Εφημερίδος 83 τεϋχος)
  χορηγηθεϊσαι πιστώσεις άναπληρωματικαί τοϋ τμήματος τϋς
  Δ..καιοσύνης είναι τής χρήσεως τοϋ 1911 καί ούχι τής χρή¬
  σεως 1912 ώς εσφαλμένως εδημοσιεύθη.
  Έν Χανίοις τί) 31 Όκτωδρίου 1912.
  (Έκ τοϋ Ε'ιδικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Τμήματος ίής Δικαιοσύνης)
  Άναίημςσΐϊύεται 6 κάτωθι Πίναξ τής όργανικής δυνάμεως
  ΐθ(%Αξΐ<ωομι1Γ*ών *αί δπλιτών τΐ« Χ»ροφυλακή·ς διά τό «τος ΐνίΐ/—191;}, καθύσον έκ παρα'ρομής έν τί) στήΛη των σαλ- πιγκτων ετέθη εις ένωμοτάρχης. έν ω δ 'ένωμοτάρχης ούτος «νήκεν εις την στήλην τών νοσοκόμων.
  ί:
  ο
  Οί
  Ι—
  ίϊΙ|ι ί -Ι "111-"Ι |ι >1" *1_|Ι1ί
  *^ί ί^ «— "* ο Ρι Ο . *~^~3 ~' ϊ* —— —— Κ Ο 5^ ^5
  |: : ·2 3 '5^ 5^δΊ! -8 Μ* 4111 ^ ε
  • 5»; "Ό · ■ · ο^ Ν * ί^ Ο
  *~ Ο* * ο φ ~· β « · ^} «~
  * * Λ * Ό · - *""* ίί »
  * * *■ " ?^ . Ν *■
  ίτί ρ · * "°:> ' · "-*'
  ε* «* , · . . ... ,^»3*
  ·■·■·:! 2 ■ ■ ' : : * : ■ · : ■ ρ °
  :.:.:« * ' " ■ ' · : ' ' : "· -^ «··
  • · · - ο · · * . >·
  . - .._$ . -- ·· ·· · ■ ο
  * * ■ —% ■ * ' *
  . . . Κ . . ...
  κτωδρίου 19
  ν-!
  Άνώτεροι
  Άξιωματιχοί
  ο
  ς— ι— ►-
  Μοίραρχοι, Λοχαγοί
  ή Ύπολοχαγοΐ
  Γ0
  »ρ- ρ— Η- ε— Οί ε— *—
  Υπο μοίραρχοι
  ε—
  Άνθυπο μοίραρχοι
  •ε
  Ύπίατροι
  ε—
  Άνθυπίατροι
  ε—
  "Ανθυποφαρ μακοποιοί
  ε—
  -
  "Ιδιώται
  | 1236
  ίθ Μ»
  ίθ Οϊ 00 60 νΡ>
  Ο *3 60 00 εε>
  Π ε ζ ο ί
  Οϊ
  . (Χ
  ΐθ 00 νΡ* 60
  Έφιπποι
  60 ι-^ ε·^
  Ξυλουργοί
  >0'ΟΪ
  Όπλοδιορθωταί
  60
  Οϊ «Ο Ο5 00 ε—
  ΜουσικοΙ
  ε—
  Διαχειρισταί άποθηκώ ν
  Ιματισμοϋ
  Κ—
  60
  ε—
  Σαλπιγχταί
  σ.
  ►Ρ-60 ε—
  Νοσοκόμοι
  Οϊ
  Οϊ
  δ,νευ θητείας, πεταλωταί,
  καρραγωγεϊς,καθαρισταί.
  60 Ο5 £Ο 00 Οϊ
  Οϊ 00 Οϊ 60 ►—
  00
  Τό ό-λον
  Ο-

  8
  •Γ»
  ^
  8-
  τη
  ε
  ε»
  ε
  εΤι
  ε«
  :
  ε»
  Χ
  ε

  ο

  8
  Χ
  Ο*
  ο
  ΙΝ»
  Ά
  Έ
  |ιάτα
  τ
  μί
  ίΌ,
  ,,ρ
  Ι+:
  Έν
  Ά,