9164

Αριθμός τεύχους

47

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΛΠ0Ω Τ0ΑΧΘΕΣΙΝ°Ν ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  Ουνάμεθα νά κατατροπώσωμεν τούς επαναστάτας άλλά άπο-
  φευγωμεν την άδικον αίματοχυσίαν
  •Εκπρόσωπος τής Έλληνικής Κυβερνήσεως εδήλωσεν δτι πάσα δια-
  Χμεωςε τώί Κ* έ—^ είναι άλατος πρΓτήΤ ία*-
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΟΜΛ: χνποΓΡΑΦ. Ί' ΐΖ
  ΕΘΙΊΙΚγΙ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ετοσ α'. περιοδοσβ. αριθ. Αν
  ΤΕΤΑΡΤΗ 13 Δεκεμβριού 1944
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΓΑΠΗ
  Είναι γενικώς παρατηρημένονδτι,
  μετά τάς μεγάλας άτυχίας καί τάς
  σδοκήτους συμφοράς, οφείλουσι ν οί
  δνθρωποι έκαστοι καΐ έν συνόλω οί
  λαοΐ νά συλλέγωνται είς εαυτούς
  καί άθροίζωνται καί έμφρόνως περι-
  σκοπώσι τάπρόσφορα φάρμακα, καί
  τάςκαταλλήλους μεθόδους τής τα¬
  χείας θεραπείας, καί συντόνου ά
  νορθώσεως, εάν δέν θέλωσι νά ά-
  φανισθώσι καί υποκείμενον οΐκτου
  η γέλωτος είς τούς άλλους καταστώ
  σιν. Όφείλ,ομεν σήμερον ώς λαός
  καί ώς "Εθνος νά άναπτύξωμεν κα-
  θαρόν χαρακτήρα καί νά άναδείξω-
  μεν τό Ελληνικόν "Εθνος, πρότυπον
  ήθικής ένεργείας) καί τοιουτοτρόπως
  μορφωθή ή νέα γενεά, ΐκανή μέν νά
  προβάλλτ) έαυτή ύψηλούς σκοπούς
  καΐ ευγενή ίδεώδη, ετοίμη δέ πάντο-
  τε χάριν έκείνων προθύμως νά πί-
  πτη.
  Δυστυχώς άπό την πρώτην ημέ¬
  ραν τής ελευθερίας μας ή κατάστα
  σις των έλληνικών πραγμάτων, ή
  ρατοΰσα ήθική οίκογενειακή, κοι-
  νωνική καί οίκονομική κρίσις, μαστί-
  εί τήν'ξλλάδα. Τό μέχρι χθές έπι-
  ψεμάμενον άπειλητικόν σύννεφον
  οθ διχασμοΰ καί τής διαιρέσεως κα
  τα τοΰ ΈλληνικοΟ λαοθ, έχει ήδη έκ-
  σπάση.
  "Οσάκις πνέει ό βορράς τής κομ·
  ματικής πάλη , μαίνονται τα έ&νο-
  κτόνα κηρύγματα, έλαιον ρίπτεται
  είς την πυράν τής κομματικής διαμά-
  χης, βέλη ήκονισμένα βάλλονται κα¬
  τά τής είρήνης καί γαλήνης τοΰ'Ελ-
  ληνικοθ πληθυσμοθ. Άναθάλλει ό
  έμπρησμός καί ό τυφλός αγών τής
  άτομικής καί κομματικής κρεπάλης,
  είς τό μέσον τής κοινωνΐας μας. Σα-
  λεύονται τα ήθικά βάθρα τής ένότη-
  τος υπό τίνων μικρών καί ποταπών
  άνθρωπον, μή σκεπτομένων ορθώς
  κσί ύγειώς.
  Μία είναι ή όδός, ή άγουσα πρός
  τό συμφέρον μας ή, ό&ύς τής Όμο
  νοίας. "Η όποία έπαρκεϊ δλως είς
  τάς ηθικάς, οικονομικάς καΐ Έθνι-
  κάς μας βλέψεις καί άπαιτήσεις, θε-
  ραπεύει αρίστα τα κοινωνικά μας
  έθνικά ίδανικά μας, διά τουτο δέ
  πρέπει νά συνδέσωμεν άδιαρρήκτως
  κοινήν την πίστιν μας πρός την "Ο¬
  μόνοιαν. Εάν ή Όμόνοια, ή έλληνι-
  κή. υπάρχη ώς έμβλημα Εθνικόν με-
  ταξύ μας—τό μόνον πρόσφορον καί
  κατάλληλον μέσον—"ίνα διεκδικήσω-
  μέν καΐ πραγματοποιήσωμεν την εκ¬
  πλήρωσιν δλων των έλληνικών δικαί
  ών, κατά τό συνέδριον τής είρήνης,
  τί)ς παγκοσμίου, είναι άνάγκη άπα-
  ραίτητος νά γίνη άπό σήμερον σέ
  ίασμα άτίμητον, διότι διά τής Όμο-
  νοίας καί τής συντονίσεως δλων μας
  των ήθικών δυνάμεων, θά τύχωμεν
  καλυτέρων δρων, καί περισσοτέρων
  Ικανοποιήσεων.
  Δέν πρέπει νά είμεθα έπιλήσμο-
  νες καί μάλιστα είς τάς κρισίμους
  στιγμάς, τάς οποίας διέρχεται ή πο-
  λυπαθής άναξιοπαθοθσα Πατρίς,
  μιάς άγάπης καΐ 'Ομονοίας.
  Είναι λυπηρόν νά βλέπωμεν άτο-
  μα τίνα νά κινοθνται υπό μικρών
  άτομικώ,' φιλαυτιών καί προσωπικών
  Ικανοποιήσεων, κομματικών βλέψε-
  »ν, νά κηρύττωσι τόν εμφύλιον σπα¬
  ραγμόν καί νά σπείρωσι ζιζάνια είς
  τόν Ελληνικόν λαόν, παρά τα Έ¬
  θνικά κηρύγματα τής Πανεθνικής
  Κυβερνήσίως.
  Οί τοιοθτοι δέν είναι Ελληνες,
  άλλά μίσθαρνα δργανα ίδιοτελών
  άτόμων μέ έγωπσθείας σφαλεράς.
  "Ας ρίψωμεν Εν βλέμμα είς την
  "Ελληνικήν Ιστορίαν, τόν Εύθυδι-
  κον κριτήν, δ οποίος κρίνει τα παν-
  το άνευ πάθους καί εύνοίας,θά πα¬
  ρατηρήσωμεν δτι οσάκις ή Ελλάς
  ήτο κομματικώς διηρημένη, ύπετάχθη
  είς τούς έχθρούς της. Πόλεις τής
  δρχαΐας Ελλάδος κομματικώς διη-
  οημέναι ύπετάχθησαν είς άλλας πό-
  εις μικροτέρας καί κομματικώς ή·
  «μένας. Ή διηρημένη Ελλάς τοθ
  δευτέρου πρό Χριστοΰ αιώνος υπε-
  τάχθη!είς τάς λεγεώνας τοΰ Μομ-
  μίου, σχεδόν άνευ άντιστάσεως τώ
  146 π. χ., άφοΰ ένίκησε τόν στρα¬
  τηγόν των Άχαιών Δίκαιον, παρά
  την Λευκοπέτραν τής Ίσθμίας.
  Ή Έλληνική αύτοκρατορία τής
  Κων)πόλεως κατελύθη καί ύπετάχθη
  είς τούς Όθωμανούς, διότι δέν υ¬
  πήρχεν έσωτερική Όμόνοια Δύο
  κόμματα, ΈνωτικοΙ καί Άνθενωτι-
  κοί ήριζον. Ο! άνθενωτικοί, πρω-
  τοστατοΰντος τοΰ Γενναδίου Σχο
  λαρίου, δι* έγκυκλίου τού γράμμα-
  τος κατηγόρει τούς Ένωτικούς ώς
  λατινόφρονας, Ό Λουκάς Νοταρδς,
  ώς μέγας δούξ, έγνωμάντευεν δτι:
  «κρειττότερόν εστίν είδέναι έν μέ¬
  σω τή πόλει φακιόλιον βασίλειον
  Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν»
  Έν τούτοις δμως ηγωνίσθη γενναίω
  επί των τειχών τής Κωνσταντινοπό
  λεως. Άλλά διατί νά άναφέρωμετ
  παλαιά ίστορικά γεγονότα καί νά ά
  φήνωμεν τα πρόσφατα; Άπό τοΰ
  Φεβρουαρίου 1915 μέχρι τέλους τής
  Μικρασιατικής συμφοράς, μία διχό
  νοια, μία πολιτική κομματική πάλη
  ωδήγησε τό "Εθνος, σύμπαν τό έλλη
  νικόν είς μίαν φοβεράν περιπέτειαν
  είς την πολύπρακτον καί πολυσέλι-
  δον τραγωδίαντής Μικρασιατικής
  καταστροφής Έξερριζώθη έκ θεμε
  λίων καΐ έκπατρισθείς κατεστράφη ό
  γνησιώτερος Ελληνικάς πληθυσμός,
  άπό τάς προαιωνίους αύτοΰ έστίας
  "Οσάκις δμως εμεγαλούργει ή Έλ
  ληνική φυλή ευρίσκετο ηνωμένον τό
  "Εθνος καί σύσσωμον κατήρχετο είς
  τόν άγώνα. χάριν των ίδεωδών,
  ιών πολιτικών τού, καί τής πολιτι-
  κής έπιδιώξεώς τού. Ή Ελλάς—ή
  αίωνία Ελλάς—άνέκαθεν τάς αί
  δίους Ίδέας θεραπεύσασα καί ναούς
  καλλιμαρμάρους είς αύτάς άναγκί-
  ρασα, την Νίκην καί την Ελευθε¬
  ρίαν ύπερβαλλόντως έτίμα καί ΐσε
  βεν, μόνον διά τής όμονοίας καί τής
  άγάπης έπιτελοΰντο. Άκήρατον δέ
  πάντοτε, έπειδή ήθελε νά έχη την
  Ελευθερίαν έπιμόχθους ήγωνίσατο
  αγώνας καί δεινάς θυσίας υπέστη.
  Τούς μέν Πέρσας έπιδραμόντας απέ¬
  κρουσε μετά σθένους ηνωμένον τό
  Εθνος τότε, καί πολυύμνηστα τρό-
  παια εστησεν έν Μαραθώνι, Σαλα¬
  μίνι, Μυκάλη. Την δέ Ρώμην νική-
  σασαν, διά τής δυνάμεως τοΰ πνεύ-
  ματος κατά μικρόν ύπέταξεν, ώστε
  > ϋπατος Λατΐνος λυρικός ποιητής
  Οράτιος νά είπη: «Ή Ελλάς κατα·
  κτηθεΐσα, άντεκατέκτησεν τόν βάρ¬
  βαρον κατακτητήν καί είσήγαγεν
  είς τό Λάτιον τάς τέχνας καΐ τα
  γράμματα».
  "Οτε δέ πάλιν τό κράτος, τβ Ελ¬
  ληνικόν Βυζάντιον έπρωτοστάτει επί
  αΐώνας καί ύπερησπίζετο τοΰ πολι-
  τισμοΰ, ύπέκυψε τέλος, διά τής έσω-
  τερικής διαιρέσεως, είς την άδυσώ·
  πητον Μοίραν Ιξηντλημένον έκ των
  Εθνικήν, μεταξύ μας, δχι μόνον μέ 1 ΤΠ~) Α Ιι~
  &ά£ΧΕΧ^,Λ- -<-. Α. Η . )| <ΓΜ ΑΕΡ0ΗΟΡΙ4 ΪΗΙΜΙΗ ΤΟΝ ΑΓΟΝΛ Ελληνες ενωθητε άδιακρίτως ξεως ήλικίας, θέσεως καί κομματικών φρονημάτων είς μίαν Εθνικήν συνεί¬ δησιν, είς μίαν συμπαγή καΐ άδιαί- ρετον μάζαν. Τα μίση, ό ατομικάς έγωϊσμός δέν πρέπει νά υπάρχη είς τάς καρδίας πάντων ημών. Προσω- πικαί φιλοδοξίαν κομματική άδιαλ- λαξία πρέπει νά εκλείψη άπό τό μέ¬ σον. Πρέπει νά^ένώσωμεν καί νά πυ κνώσωμεν τάς Έθνικάς μας φάλαγ γας υπό την ήγεσίαν τοϋ Πρωθυ- πουργοΰ κ. Γεωργίου Παπανδρέου καί τής Πανεθνικής Κυβερνήσεως Ούτω μόνον δυνάμεθα νά διεκδική σωμεν την πλήρη επικράτησιν δλων των ζωτικών καί Έθνικών μας συμφερόντων καΐ την πλήρη αποκα¬ τάστασιν των νέων συνόρων μας "Υ πό τάς προϋποθέσεις αύτάς Όμο νοίας καί Άγάπης γΐνόμεθα (σχυ ροί καί ίκανοί νά Άπό την έπίσημη εκθέση τοΰ Ύπουρνείου Άεροπορίας γιά τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας. ΟΠΛΑ ΑΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ©ΑΝΑΤΗΦΟΡΑ •Υπό τοθ κ. ερμανίας. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ. Ή Δ ι ο ί κ η σις Βομβαρδιστι- κών συμμετέχει άκόμη καί Θά εξακο¬ λουθήση νά συμμετέχη στή Μάχη τοθ Άτλαντικοΰ έφόσον ή μάχη αυτή διαρκεΐ. "Εχει βομβαρδίσει μονάδες τοθ Γερμανικοΰ στόλου στήν Βρέστη καί τίς κατεδίωξε ώς τό Κίελο καί τό Βιλελμσχάφεν δταν, μιά άπό τίς μο¬ νάδες αύτές, τό «Πρίντς Όίγκεν», κατέφυγε στό Τρόνιεμ τής Νορβη- γίας, δπου βρισκόταν καί τό «Τίρ- μπιτς», καΐ τα δύο έβομβαρδίστηκαν έσωτερικών καί εξωτερικών άγώνων. Τότε οί "Ελληνες δέν ύπετάχθησαν είς τάς όρδάς τοΰ Μωάμεθ, ίνα ά- φανισθώσι, δέν ύπέκυψαν, ίνα φέρω¬ σι διά παντός τόν ζυγόν τής δου- λείας, άλλ' ήνώθησαν καί άπέκτη- σαν ένιαίαν Ελληνικήν Εθνικήν συ¬ νείδησιν. "Ηνωμένον τό Ελληνικόν Εθνος έξηγέρθη σύσσωμον κατά τό 1821 καί απετέλεσε την άπαρχήν καί τόν άκρογωνιαΐον λίθον τής Ελευθερίας, διά τοΰ τιμίου αΐματος των ήρώων. Τα ύπεράνθρωπα κα- τορθώματα τοϋ 1912—13 καΐ ή Άλ· βανική έποποιΤα τοΰ 1940 είναι άπό- τοκα τής Έθνικής των Έλλήνων ε¬ νώσεως. Τοιαΰτα παραδείγματα έχομεν, τα όποΐα όμιλοΰσιν εύγλώττως, διατί ήμεΐς νά μή θέλωμεν νά Ιχωμεν "Ο¬ μόνοιαν καί αγάπην, Έχομεν ιεράν Εθνικήν υποχρέωσιν έρειδωμένην είς τα Έθνικά συμφέροντα καί είς τούς πατροπαραδότους άγράψους νό ρ ους νά διακηρύττωμεν παντοΰ ■ήν αγάπην καί την "Ομόνοιαν, την μους ή α λυτέρους δρους ζωής. Τουναντίον δέ ή διαίρεσις καί ή κομματική διαπάλη, δδηγεΐ είς την έξαθλίωσιν, τόν μα ρασμόν καί την άναρχίαν. «Άναρχίας δέ μεΐζον ούκ έστι κα κόν». Ι. ΡΙΑΝΟΣ δυό νύκτες κατά συνέχεια (28 καί 29 ζήσωμεν υπό κα Απριλίου 1942) παρά την κακοκαι· ί ί δ ά ΠΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ Ηράκλειον Τετάρτη 13Δ)βρίου 1944 ΕΛΑΗΝΟΑΓΓΜΗ ΚΟΪΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Είς φιλικήν έν στενώ κύκλω κο σμικήν συγκέντρωσιν την Τρίτην άπόγευμα 6ην Δεκεμβριού εορτήν τοΰ Άγίου Νικολάου— παρέστησαν επί τούτω προσκληθέντες υπό τοϋ έορταστοθ οίκοδεσπότου καί δύο νεαροί Βρεττανοί άξιωματικοί ύπη- ρετοΰντες είς τα έν τώ λιμένι μας ναυλοχοΰντα πλοΐα. Ή πρώτη αυτή εμφάνισις είς τήνέν λόγω οικίαν συμ μάχων$άξιωματικών—είς την οποίαν σημειωτέον ουδέποτε εισήλθεν Γερ· μανός πλήν των όργάνων τής Γκε- σταπό οσάκις κατεδίωκαν τούς ένοί· κους—εδωσε αφορμήν είς την άπο· θέωσιν των ξένων μας καΐ είς τό νά εξελιχθή ή προεσπερίς είς συγ- κινητικώτατον καί πατριωτικώτατον ελληνικόν γλέντι. Όταν δέ ή συμ- παθεστάτη καί πολυπαθής οίκοδέ- σποινα ήρχισε νά παίζη στό πιάνο διάφορα έθνικά έλληνικα τραγούδια, διά νά καταλήξη είς τό «κορόϊδο Μουσσολίνι», ό ένθουσιασμός έφθα¬ σεν είς τό κατακόρυφον! Οί τε νε- αροί καί νεαραί έχουσαι είς τό μέσον τούς δύο ξένους άξιωματι· κούς έζητωκραύγαζον μετ* αυτών υπέρ τής Ελλάδος καί τής Αγγλί¬ ας καί ηύχοντο διά τό μεγαλείον των δύο συμμάχων Εθνών. Έλπί- ομεν δτι ή πρώτη αυτή εκδήλωσις φιλικών αίσθημάτων πρός τούς "Αγ- γλους συμμάχους μας δέν θά είναι μόνη. Ή πόλις μας ή όποία τό σην άπό κοινωνικής απόψεως περι¬ φρόνησιν έδειξεν πρός τούς βαρ- βάρους Γερμανούς κατακτητάς Οφεί- λει τώρα νά διαδηλώση την συμπά¬ θειαν της πρός τούς εύγενεΐς Βρετ. τανούς έλευβερωτάς. ΑΗΗΟΣΙΟΓΡΑνΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΙΣ Η εφημερίς «Έλεύθερη Γνώμη» υ¬ πό τόν κτυπητόν τίτλον καί έμ- φαντικώτατον τίτλον «Ή άκριβής διατυπώση τοθ πόνου τοθ κ. Τσώρ¬ τσιλ» δημοσιεύει τάς δηλώσεις τοθ Αγγλου πρωθυπουργοΰ ενώπιον τής Βουλής των Κοινοτήτων τάς σχετι¬ κάς μέ την έν "Ελλάδι κατάστασιν. Άπό τάς δηλώσεις αύτάς παραλεί- πεται φυσικά δτι δέν συμφέρει είς την «Όϋγάνωσις». Ούτω ούδεμία μνεία γίνεται διά τό λεχθέν υπό τοθ Τσώρτσιλ δτι «τα δπλα καί τα πολυβόλα τα όποΐα παραδώσαμεν είς τόν Ε.Λ Α Σ. διά νά κτυπήση τούς Γίρμανούς τα χρησιμοποιεϊ νυν διά την επιβολήν τής κουμμουνιστι- η ρία καί την δυνατή άμυνα" άλλά ό στόχος των βομβαρδιστικών δέν ή"ταν μόνο πλοΐον καί βάσεις ναυτικές : τα άεροπλάνα μέ μεγάλη άκτΐνα ενερ¬ γείας προχώρησαν βαθειά μέσα στήν Γερμανία καί κτύπησαν έργοστάσια ύποβρυχίων. Τό μεγάλο έργοστάσιο μηχανών τοϋ Άουγκσπμούργκ Μ&5οηΐηεη Ρ&- Α ή γνωστό μέ τα άρχικά Μ Α.Ν κατασκευάζειπολλές άπ' τίς μηχανές Ντήζελ πού χρησιμοποιοΰν τα υπο βρύχια γιά νά άνέβουν στήν έπιφά- νεια, καί ευρίσκεται στήν νότιο Βαυα- ρία. Άργά τό άπόγευμα τής 17ηςΆ- πριλίου 1942, δώδεκα βομβαρδιστικά τύπου Λάγκαστερ, £>έ δυό σχηματι-
  σμούς άπό έξ, ξεκΐνησαν γιά νά τοθ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ εΟΥΡΗ
  έπιτεθοΰν.
  Την πτήση αυτή, πού θά γινόταν
  σέ μεγάλη άπόσταση επάνω άπό έχ-
  θρικό έδαφ3ς, την εΐχαν προετοιμά-
  σει μέ προσοχή καί έπιμέλεια Τό έρ·
  γοστάσιο είναι μεγάλο καί τα βομ¬
  βαρδιστικά εΐχαν όδηγίες νά ρίξουν
  τίς βόμβες τους στά ύπόστεγα τοθ
  μηχανουργείου δπου θάκανσν την
  σοβαρώτερη ζημία. Οί πιλότοι άνα-
  γνώρισαν τό έργοστάσιο άπό σχεδιά-
  γραμμα δταν άκόμη βρισκόταν τρία
  μίλλια μακρυά Τούς βοήθησε πολύ
  καί ή τοποθεσία τού: στή διασταύ·
  ρωση τοθ ποταμοΟ Βέρταχ καί μιας
  ώτομπαν. Τα Λάγκαστερ πετοθσαν
  πολύ χαμηλά καί έφθσσαν ακριβώς
  στό στόχο τους μέ τούς χάρτες πού
  μέ μεγάλη έπιδεξιότητα χρησιμοποί-
  ήσαν ό Σμηναγός Μακλιούαρ καί ό
  Άνθυπολοχαγός Σάντς τοθ πρώτου
  σχηματισμοθ, καί ό Σμηναχός Χέπ-
  μερν τοθ δευτέρου.
  Ό πρώτος σχηματισμός, υπό τόν
  Έπισμηναγό Νέλτον συνάντησε γερ-
  μανικά καταδιωκτικά δταν εΐχε προ-
  χωρήσει μέσα στή Γαλλία. Στή μάχη
  πού άκολούθησε σέ ϋψος μόλις πε-
  νήντα ποδιών, τέσσερα άπό τα Λάν
  γκαστερ έπεσαν. «Εΐδα δυό—τρία
  καταδιωχτικά σέ Οψος 1000 ποδιών
  άπ' επάνω μας», εΤπε ό έπισμηναγός
  Νέλτον.
  (Συνεχίζεται)
  Ο
  ΕΠΙΚηΐΡΟ ΓΡΒΜΜΕΓΙΟ ΤΡ 1885 ΤΟΠ ΙΛΜθνΛΡΙΟ
  Ένας σκαρτάδος Βρεττανός προχθές άνέβη μυνος
  απάνω στήν Άκρόπολι τή δόξα μας νά δή,
  κΓ όσοτούς στύλου; έβλεπε τοΰ Θείου Παρθενώνος,
  εσυγκινεΐτο κι' εκλαιε σάν τό αωρό παιδί.
  Τόν έπιασβ ντελίριο,τόν έσφιξ' ή καρδιά ιου,
  κι' έστάλαζαν στά μάρμαρα ζεστά τα δάκρυά τού.
  Κι* άμέσως τότε κάθεται καί γράφει στό Λονδΐνο
  στήν "Ανασσα Βιτώρια δπίσ«ο νά μας δώσχι
  τα όσα έσουφρώθησαν άπό τόν Σίρ Έλγίνο,
  γιατί άργά ή γρήγορα πικρά θά μετανοιώσχ).
  Αύτά καί άλλα εγραψε ό κύριος Σκαρτάδος,
  χωρίς γι' αύτό την αδεία νά πάρη τής Ελλάδος
  Τί διάβολο;.... κάθε τρελλός σ' έμάς θά ξεθυμάνη
  ποίος τοΰπε τούτου τοϋ μουρλοϋ γιά μάρμαρα νά γράψη
  καί άν γυμνός ό Παρθενών κι' έρημωμένος μένει
  θαρρώ κανένας "Ελληνας γι' αύτό πώς δέν θά κλάψη.
  Εμείς εσυνηθήσαμε σέ τέτοια καί δέν κλαϊμε,
  κι' έκεΐνα πού μάς Ι'κλεψαν οπίσω δέν τα θέμε.
  Κι' άν θε; ν' άκούσης "Ανασσα των Βρεττανών κι' έμένα
  τό λάμπον μεγαλείον Σου θερμώς παρακαλώ
  νά μή μάς στέλλη τίποτα άπ' όλα τα κλεμμένα
  καί νά μή δώσης προσοχή σέ τούτον τόν τρελλό.
  Σέ βεβαιώ Παντάνασσα, πώς διόλου δέν μ«ς μέλλει,
  κανείς δέν τουπε τίποτα, κανένας δέν τα θέλει.
  ΤΩ Βρεττανέ τούς "Ελληνας μην κλαΐς γιά Παρθενώνες,
  καί οΰτε γράμματα πικρά στήν "Ανασσα μή σΐέλλης,
  πέρνε σάν τόν Παράσχο μας «.τό τή γή κοτρώνες
  καί στίβαζε καί άσβέτωνε καί κάνε δσους θέλεις.
  "Οπου πατήσης μάρμαρα, όπου σταθής μνημεΐα,
  καί άπό Άρχαιότητες παντοΰ έπιδημία.
  Κι° άν έχης όρεξι νά κλαΐς μέ όλην την καρδιά σου
  γι* άψυχα μάρμαρα μην κλαΐς καί γιά παληά κεφάλια,
  τ' άγάλματα τα ζωντανά γιά κύτταξε μπροστά σου,
  κι' έμάς νά κλάψης Βρεττανέ, καί τα κακά μαςχάλια,
  Τα πύρινά σου δάκρυά "γιά μάς δέν παν χαμένα....
  ναί, κλάψε γιά τούς ζωντανούς, μά κλάψε καί γιά μενά.
  κης δικτατορίας στήν Έλλάδα»
  Καί ερωτώμεν οί χιλιάόες τοΰ λαοΰ
  οί όποΐοι ήκουσαν διά των ίδίων των
  ώτων τό άκριβές κείμενον των δή
  λώσεων τοθ Άγγλου πρωθυπουρ
  γοΟ τί θά είπουν διά την καλήν πί¬
  στιν τής σκναδελφου; Θά μας άπαν
  τηθή ϊαως κατά τί ένδιαφερόμεθα ή¬
  μεΐς είς τουτο. Καί σπεύδομεν νά
  δώσωμεν την εξήγησιν δτι απλώς
  διά την «ιστορίαν» καΐ δχι διά νά
  δώσωμεν δημοσιογραφικά μαθήματα
  προβαίνομεν είς την διαπίστωσιν τοθ
  γεγενδτος.
  ι
  £
  Ιλλ
  ατλμα ό-
  στρατο
  "ΟΙ γο-
  μέ την
  βναρίου
  υπο
  γλώσ·
  •ίς τρ·· Ι
  __ι «Λ,
  Λ,,τ.Ρ,λΑ«τγκ-' ΟΐΎνιητητΑ.ΐΑυτίτ-ηΐί-ηΙπρών τπγ ΗΤιιεΟο·
  ΐ. Ι ΤθΟ δΐαβόλθυ Ιΐέ ΤΟν δπθΐθν θΧθΙ ΟΙ
  ΤΙΜΗ ΦΫΛΛΟΥ Δρχ. ρ,
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΐΤΑΡΤΗ 13 Δεκεμβριού 1944
  ΤΘΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΤΗΜΟΝΩΝ
  Την παρελθοθσαν Κυριακήν συ¬
  νήλθον οί άμπβλοκτήμονες τής περι¬
  φερείας Ηρακλείου ίνα συσκεφθώ-
  »ιν επί των άπασχολούντων αΰ·
  τούς ζητημάτων καί απεφάσισαν την
  "ίδρυσιν Συλλόγου διά την προστα¬
  σίαν των συμφερόντων των άμπελο-
  κτηματιών. Εξελέγη έπΐσης έπιτρο-
  πή έκ των κ.κ.Τσαμπαρλάκη, Δράκου
  Κουβιδάκη, Γεωργίου Καψετάκη,
  Άριστ. Μιχελιδάκη, Γ. Βαρούχα καί
  Χρυσάνθου Καρύδη είς την οποίαν
  εδόθη ή έξουσιοδότησις διά την σύ¬
  στασιν σωματείου καί την έν τώ με-
  ταξύ μέριμναν πρός επίλυσιν των
  πλέον έπειγόντων ζητημάτων.
  Ή λόγω Έπιτροπή εγένετο δεκτή
  την π. Δευτέραν άπό τόν Κυβερνη¬
  τικόν Αντιπρόσωπον κ. "Εμμ. Παπά
  δογιάνην είς δν έξετέθησαν αί άπό-
  ψεις των άμπελοκτημόνων, επί τής
  ενάρξεως χορηγήσβως άγροτικθν
  πιστώσεων, διαθέσεως τοΰ ύπάρ-
  χθντος άποθέματος σταφίδος, έμπε-
  δώσεως τί)ς αγροτικάς ασφαλείας
  είς τόν νομόν, έγκαΐρου παραγγε¬
  λίας τής άναγκαιούσης ποσότητος
  θείου, θειϊκοϋ χαλκοΰ καί λιπασμά-
  των. Ή έπιτροπή κατέθεσε καί σχε¬
  τικόν ύπόμνημα διά τό ζήτημα τής
  διαθέσεως τής σταφίδος.Ό κ. Άντι-
  πρόσωπος εδέχθη εύμενέστατα την
  επιτροπήν καί διεβεβαίωσε ταύτην
  δτι ήδη εχει έπιληφθεϊ των ζητημά¬
  των καί υπεσχέθη δτι θά εξακολου¬
  θήση καταβάλων αρμοδίως πασάν
  προσπάθειαν διά την επίλυσιν των
  άνω ζητημάτων καί γενικώς την ε¬
  νίσχυσιν τής γεωργικής παραγωγής.
  Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής Στε-
  γάσεως κ. Γραικιώτης δι' άνακοινώ
  σ^.ώς τού γνωρίζει δτι πάντες δσοι
  έγκατεστάθησαν είς καταστήματα ή'
  οικίας αΐτινες εσημειώθησαν παρά
  τής 'Επιτροπής κεναί οφείλουσι νά
  • έγκαταλείψωσι ταύτας άμέσως είδο-
  ποιούμενοι δτι θά έξωσθώσι πρός έγ
  κατάστασιν των υπό τής Έπιτροπής
  στεγαζόμενον.
  ΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  Πληροφορούμεθα δτι ελήφθη από¬
  φασις δπως άποδοθοϋν αί πρό τού
  πολέμου λαβοϋσαι χώραν καταθέσεις
  είς τα Ταχ. Ταμιευτήρια.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΣ
  ΒΕΝΖΙΝΟΠΛΟΙΩΝ
  Οί ιδιοκτήται βενζινοπλοίων καΐ
  Ίστιοφόρων οί θέλοντες νά θέσωσι
  ταυτα είς την Αγγλικήν Υπηρεσίαν
  άς άποτείνονται διά σχετικάς πλη
  ροφορίας είς τό ενταύθα λιμεναρ¬
  χείον.
  ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ Ο «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩ-
  ΤΗΣ» ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣ
  Κατά τάς πρωϊνάς ώρας τής χθές
  κατέπλευσεν είςτόν λιμέναμας τό άν
  τιτορπιλλικόν «Κουντουριώτης» τό ο¬
  ποίον θά παραμείνη μονίμως έν-
  ταθθα.
  ΠΡΟΣΚΗΣΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  Ό «Σύλλογος των άναπήρων καί
  θυμάτων πολέμου» προσκαλει διά τε¬
  λευταίαν φοράν όλους τούς αναπήρους
  καί τα θύματα πολέμου οΐτινες είχον
  εγγραφή είς τα τέως πρατήρια τού Συλ¬
  λόγου (Μανδαλενάκη-Θεοδωσάκη) δπως
  διέλθουν ανυπερθέτως μέχρι τού προ¬
  σεχούς Σαββάτου 16 τρέχοντος μηνός
  έκ των γραφείων τοΰ Συλλόγου (Έρ-
  γατικοΰ Κέντρου) καί παραλάβουν την
  άναλογοΰσαν αυτοίς ποσότητα ελαίου,
  οίνου καί ρακής. Πέραν τής άνω προ-
  θεσμίας θά ,χάσουν τό δικαίωμα τής
  παραλαβής των άνω ε'ιδών.
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙ-
  ΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Δηλοποιοϋμεν ότι την 17ην Δ)βρίου
  ε. ε. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 π. μ. θέλει ενεργηθή έν Ηρακλείω
  καί έν τοίς γραφείοις τού Ταμείου φα-
  νερά δημοπρασία ενοικιάσεως των κτη-
  μάτων των περιφερειών Κορφών Μα-
  λββυζίου καί Άντισκάρι Καινουρίου
  των θέσεων «Μετοχίου Καβαλαράς>
  καί «Πλαθειά Περάματα».
  Έν περιπτώσει ματαιώσεως τής δη-
  μοπρασίας ή μή πλειοδοτήσεως κτήμα-
  τος τινός αυτή θέλει επαναληφθή άνευ
  άλλης τινός είδοποιήσεως την 29
  Δ)βρίου έ. έ. ημέραν Παρασκευήν καί
  ώραν 10—12 π.μ.
  Σχετικαί πληροφορίαι παρέχονται
  καθ' εκάστην έν τοίς γραφείοις τοϋ
  Ταμείου.
  Έν Ηρακλείω τή 7 Δ)βρίου 1944
  Ό Διευθυντής τοϋ Ταμείου
  ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις ΝομοΟ
  Ηρακλείου προκηρύσσει διαγωνι¬
  σμόν διά την άνάδειξιν χορηγητοϋ
  30 χιλιάδων οκάδων καυσοξύλων
  διά τάς ανάγκας των τμημάτων της.
  Διά σχετικάς πληροφορίας οί βου¬
  λόμενοι νά άπευθύνωνται ΐίς τό
  γραφείον 'Επιμελητείας. Ήμέρα δια-
  γωνισμοϋ όρΐζεται ή 14η τ. μ. ήμέρα
  Πέμπτην καί |ώρα 11 π. μ. είς τα
  γραφεΐα τής 'Επιμελητείας.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)ρχης ΠεζικοΟ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ.— θεωρώ ιεράν μου
  υποχρέωσιν δπως καΐ δημοσία έκφράσω
  τάς ευχαριστίας καί τόν θαυμασμόν μου
  πρός τούς τούς κ. κ. Στυλιανόν Γιαμα
  λάκην, Αλέξανδρον Σταγάκην καί Κων
  ταντΐνον Χατζή Κιρμίλην 6ιά την ιιερί
  σωσιν τοΰ προστατευομένου μου Γεωργί
  ου Μαστραντωνάκη έκ Σύμης τραυματι
  σθέντος κατά τάς έπιχειρήσεις Βιάννου
  Πρέπει νά καυαστή γνωστόν δτι κατά
  την μυσαράν αυτήν εποχήν μέ* κίνδυνον
  τής ζωης των δχι μόνον έπεμελήθησαν
  τής ίάσεως των τραυμάτων τού άλλ" ε¬
  φρόντισαν καί διά την άσφαλή τούτου
  αποστολήν είς Αίγυπτον.
  ΑΙ τοιαύται πατριωτικαίπράξεις δχι μό
  νόν τούς ίδίους τιμοθν άλλά καϊ την κοι
  νωνίαν είς ήν άπολαμβάνουν με/άλης έκ
  τιμήσεως.
  Ή ευχαριστούσα
  ΕΙΡΗΝΗ ΕΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  — Καθήκον μου επιβεβλημένον θεωρώ
  νά εθχαριστήσω καί δημοσία τόν χειροΰρ
  γον ιατρόν κ. Εύάγγελον Χατζάκην διά
  τής ίατρικής Ίκανότητος τοθ όποίου, έσώ
  θη έκ βεβαίου άκρωτηριασμοΰ τό πόδ
  μου. Τοιούτοι έπιστήμονες τιμοθν πράγ
  ματι την κοινωνίαν την οποίαν ύπηρε
  τοΰν.
  "Ομοίως εύχαριστώ τούς κ. κ. Ζωήν
  Χρηστ. Μπαντουβά, Ειρήνην Έμμ. Μπαν
  τουβά, κ. Γεώργιον Γερ. Βασιλάκην κα
  δίδα Μαρίνα 'Αγιομιιργιανάκη διά τό έν
  διαφέρον τό οποίον εξεδήλωσαν καί τίς
  φροντίδες μέ τίς οποίες μέ περιέβαλον
  καθ' δλην την διάρκειαν τής ασθενείας
  μου. ·
  Ό ευχαριστών
  Γεώργ. Κριτσωτάκης καί δι' αύτοΰ όλό
  κλήρος ή νοινότης[Παρτήρων.
  —Ή Διοικοϋσα Έπιτροπή τού Νοσοκο-
  μείου τού Άντάρτου άπαρτιζομένη έκ
  των Είρήνης Ε. Μπαντουβά, Ζωης Χρ.
  Μπαντουβά καί Γεωργίας Γ. Βασιλάκη εύ
  χαριστεϊ θερμότατα την έρανικήν επι
  ΠΡΩΐΝΑΙ ΕΙΔΗΣΈ1Σ
  Άπεκρούοθησαν Γερμανικαί έπιθέσεις
  κατά τού προγεφυρώματος τού Λαμόνε.
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ.—Ό Στρατηγός Σκόμπυ
  •χναφέρει δτι ή κατάστασις είς τάς
  Αθήνας είναι άμετάβλητος. Χθές
  Βρεττανικά βομβαρδιστικά διεσκόρ¬
  πισαν συγκεντρώσεις έπαναστατών,
  οΐτινες προετοίμαζον επίθεσιν άνα
  τολικώς των Αθηνών.
  Είς Θεσσαλίαν έπεσε είς έ
  νέδραν βορείως τοϋ Βόλου μιά Αγ¬
  γλικη περίπολος. Είς Αθήνας καί τα
  προάστεια αυτής διεισδύουν ενίσχυ¬
  σις τοϋ Ε.Λ.Α.Σ Ό Ε.Λ.Α.Σ. εχει
  δοναμΐΛ 25.000 άνδρών καί κατέχει
  δλα τα γύρω ύψώματα των Αθη¬
  νών, έκτός τοϋ ΛυκαβηττοΟ, καί τϊ)ς
  Άκροπόλεως. Ή έπισιτιστική κατά-
  'στασις είναι σοβαρά. Άντάρται τοϋ
  Ε.Λ.Α.Σ. έπυροβόλησαν 6χα'ματα
  μεταφέροντα τρόφιμα είς τούς κατοί-
  κους, συνοδευόμενα υπό Βρεττανών
  να προσεφέρον διά την ανακούφισιν των
  ασθενών καί τραυματιών άνταρτών. "ι_
  λαιον οκάδας 61. Κρόμμυα όκάδ. 50. Όσ-
  πρια όκ. 5 καϊ λαχανικά όκ. 15.
  ΔΩΡΕΑΙ— Ή κοινότης Τζερμιάδω Λα
  σηθίου προσέφερεν είς τό Πανάνειβν Δη¬
  μοτικόν Νοσοκομείον Ηρακλείου τα κά¬
  τωθι εΐδη προερχόμενα έξ έράνου των
  κάτοικον αυτής. "Οσπρια όκ. 61, πατά-
  τες όκ. 487. έξ ών 100 όκ. ό κ. Έμμ· Σ.
  Μαρκάκης καί 20 όκ. ό κ. Έμμ. θ. Χαλ
  κιαδάκης.
  —Έπίσης ή κοινότης Μέσα Λασηθίου
  καΐ αί όργανώσεις αυτής προσεφέρον 144
  όκ. πατάτες. .Τάς ανωτέρω κοινότητος
  καί όργανώσεις τό Νοσοκομείον εύχαρι-
  στεΐ θερμώς.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  Ό γνωστάς ταχυδρόμος Αντώνιος
  Τριαλώνης ειδοποιεί δτι έντός των
  ημερών αναχωρεί διά Πειραια—Ά
  θήνας δεχόμενος δέματα καί λοιπά
  Πληροφορίαι είς τό κατάστημα ψιλι
  κων Λεμπιδάκη—Ζαφειροπούλου.
  —Τό Δικηγορικόν γραφείον τοΰ κ.
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΔΑΝΕΛΗ, μετεφέρ¬
  θη επί τής όδοθ ΕύγενικοΟ (πάρο
  δος όδοϋ Χάνδακος) παραπλεύρως
  τοϋ συμβολαιογραφείου τοϋ κ. "Εμ¬
  μανουήλ Ζαχαριάδου.
  καΐ Άμερικανων. Έπίσης καί όχή-
  ματα τού Έρυθροΰ ΣταυροΟ, μετα¬
  φέροντα φαρμακευτικόν υλικόν. Κα-
  ταφθάνουν συντόμως Είς Αθήνας
  Βρεττανικαί ένισχύσεις. Κατά πλη¬
  ροφορίας έκ Λονδίνου οί Βρεττανοί
  θά ηδύναντο νά κατατροπώσουν
  τοΰς επαναστάτας άλλά άποφβύ-
  γουν την άδικον αΐματοχυσίαν. Έκ-
  πρόσωπος τής Έλληνικής Κυβερνή¬
  σεως εδήλωσε δτι πασά διαπραγμά-
  τευσις μετά των έπαναστατών είναι
  άδύνατος πρό τής καταθέσεως των
  δπλων των.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.- Συμμαχι
  κά στρατεύματα προελαΰνοντα είς
  τό λεκανοπέδιον τοϋ Σάαρ έξεκα
  θάρισβν τό ΣάρΤκεμίν καΐ ,προήλα-
  σαν Β. Α. αύτοϋ 3 χιλιόμετρα.
  Ή 7η Άμερικανική στρατιά είς την
  Άλσατίαν κατέλαβε τόν σιδηροδρο-
  μικόν κόμβον τοθ Άργκενό καί προ
  ήλασε 13 χιλ. πρός τόν Ρήνον.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Αίτϊλευταΐαι άμυντι-
  καί γραμμαί πρό τής Βουδαπέστης
  κατσρρέουν. Κατβλήφθησαν πολλά
  όχυρα. Ρωσσικά στρατεύματα προε-
  λαύνοντα έπλησίασαν τό προάστειον
  ΟΟσμπεκ. Ούγγρικαί όμάδες στρα·
  τιωτών παραδίδονται είς τούς Ρώ·
  σους.
  ΙΤΑΛΙΑ: Γερμανικαί δυνάμεις έξ<χ- πβλυσαν σφοδράν επίθεσιν εναντίον τοϋ προγεφυρώματος Λαμόνε καί Ν,Δ. τής Σαέντσα ϊάποκραυσθεΐσαι. Συμμαχικά άεροπλάνα έβομβάρδι¬ σαν συγκεντρώσεις ΐίς τα μετόπι- σθεν. Τό δώρον τού Χαίλέ Σελασιέ είς την Έλλάδα ΑΘΗΝΑΙ Δεκέμβριος.—Ό ύπουρ-Ι —Αρμοδία έπιτροπή ήρχισε μελε γός τής Κοινωνικάς Προνοίας συ νειργάσθη μετ" άντιπροσώπων τής οργανώσεως ΕΜ—ΕΛ σχετικώς μέ την παροχήν βοηθείας πρί'ς τοΰς πληθυσμούς τής ϋπαίθρου —Την Ι6ην παρελθόντος μηνός Νοεμβριού διά πρώτην φοράν μετά 3 Ιτη μετεδόθη εντεύθεν ρβδιθφω- νική έκπομπή δι' Αγγλίαν μέσω τού ραδιοσταθμοΰ Λονδίνου. Μετά πρό- λόγον τοθάνταποκριτοΰώμίλησεν όκ. Πρωθυπουργός άναφερθείς είς τό γε γονός τήςέπαναλήψεως τήςέκπομπής. Έν συνεχεία ωμίλησεν ό Στρατηγός διευθυντάς τής ΕΜ—ΕΛ κ. Χιούς. —Ό Έλληνοαμεριανικός Σύνδε- σμος Αθηνών δέχεται δωρεάν τηλε- γραφήματα δι' Αμερικήν πρός ένη- μέρωοιν των έκεϊ συγγενών των έν διαφερομένων. τώσα τόν καταρτισμόν τώννέων ,φο- ρολογικών νομοσχεδίων. Ή έν λόγω έπιτροπή άντιμετωπίζει τρία κεφα λαιωδη ζητήματα: α.') τό ζήτημα τής φορολογήσεως των κερδών των δή μιουργηθεντων κατά την περίοδον τής κατοχής, β.') τό ζήτημα τής φο ρολογήαεως των περιουσιών αί ό ποϊαι δέν έμειώθησαν κατά την πε ρίοδον τής κατοχής καΐ γ.') τό ζήτη μ« τής διαρρυθμίσεως των φόρων κύκλου εργασιών, κληρονομιών κα χαρτοσήμου. —Σχετικώς μέ την πληροφορίαν δτι στέλλονται είς την Έλλάδα ώς δώρον τοθ Χαϊλέ—Σελασιέ 350.000 βώδια καί 1ΟΟ.ΟΟΟ πρόβατα, τό ύ πουργεϊον Έφοδιασμοΰ ανεκοίνωσε δτι δέν ύπάρχουν άκόμη θετικαί πλη¬ ροφορίαι. Εφθασαν χθές Αγγλικαί ένισχύσεις είς τάς Αθήνας. Βρεττανικαί ένισχύσεις φθάνουν συνεχως είς Αθήνας. Είς τα άνατο- λικά προάστεια τής πόλεως διεξά· γονται μεγάλης κλίμακος έπιχειρή- σεις υπό Βρεττανικόν Στρατευμάτων ύπολογίζονται είς 25 χιλιάδες οί έν¬ τός καί πέριξ των Αθηνών άντάρ¬ ται Ούτοι διαθέτουν 6 πυροβόλα μέ ολίγα πυρομαχικά. Έχουν δμως άρ- κετά πυρομαχικά αύτομάτων δπλων. Οί άντάρται ευρίσκονται είς την περιοχήν Σταδίου καΐ κατέχουν τοΰς λόφους των "Αθηνών πλήν τοϋ Λυ- καβητοθ καί τής Άκροπόλβως. Χθές άντάρται τοθ Ε.Λ.Α.Σ. έπυροβόλησαν αύτοκίνητα τοθ Έ- ρυθροϋ ΣταυροΟ μεταφέρονταπρομη θείας καί φάρμακα. Έτραυματίσθη σαν 1 άντιπρόσωπος Ε.Σ. καί 2 τΛς ϋΝΝΚΑ. Άνταποκριτής τοθ Ραδ. ΣταθμοΟ Λονδίνου τηλεγραφεΐ «Είμεθα είς θέσιν νά βομβαρδίσωμεν άπό θαλάσ¬ σης τόν Πειραια άλλά δέν τό έπρά· ξαμεν. Τα Βρετ. Στρατεύματα δέν άρχισαν μεγάλην επίθεσιν εναντίον των άνταρτθ>ν ή όποία θά κατέληγε
  είς ταχείαν ήτταν αυτών».
  Εύθύνεταιτό Ε Α Μ
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  άπαντα τα διδακτικά
  ΒΙΒΛΙΑ
  Δημοτικής καί Μέσης Έκ-
  παιδεΰσεως.
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ
  ΙΩΗΕ 27) ΤΗΠΕΦ. 2-06
  ΑΠΩΛΕΣθΗΣΑΝ δελτία τροοίμων ά-
  νήκοντα είς Λύδιαν Γεωργιάδου, Πολι').
  μνια Κόρπη καί "Ιριδα Κόρπη. Παρακαλεϊ
  τοι ό ευρών, δπως κομίση ταύτα ιΐς τα
  γραψεΐα μας.
  ΑΦΡΟΔΙΣ1Λ καί δερματικά νοσήματα ί-
  ατρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΟΡΑΚΗΣ.
  ΤΩραι έπισκέψϊοιν 9—12 π. μ. καί 4—6
  μ. μ. όβός Χορτατσών 23 (παραπλεύρως
  Τνπογραφείων /Έλΐύθερης Γνώμης»).
  Άνταποκριτής των «Τάϊμς» γρά
  φεΐ δτι: Μέ 7 ύπουργούς είς την
  Κυβέρνησιν Έθνικής Ένότητος τό
  ΕΑΜ φέρει ευθύνην διά την καθυ
  στέρησιν τί]ς συλλήψεως των δοσι·
  λόγων
  μάτων
  λακής.
  καί τής διαλύσεως των ταγ-
  άσφαλείας καί τής χωροψυ
  Εφθασαν οί! Άμερικα-
  νοί πρό τοϋ Μέργκεν
  Ή 1η Άμερικανική Στρατιά έ"φθα
  σετήν οδόν Κολωνίας—"Ααχεν καί
  άπέχει 2 μόλις χιλιόμετρα άπό τό
  Μέργκεν επί τοϋ Ρόερ.
  1.40Ο έξορμήσεις κα-
  τα τού Μπρένερ
  Είς Ιταλίαν ένηργήθησαν 1400
  έξορμήσεις κατά τοϋ άνοίγματος τοϋ
  Μκρενερ καί τής Κοιλάδος τοϋ Πά·
  δου.'Εβλήθησανσιδ. γραμμαί είς 66
  σημεΐα
  Έτερματίσδη ή άπερ-
  γίαείς Θεσ)νίκιτν
  Είς θεσσαλονίκην ή κατάστασις
  είναι καλυτέρα τερματισθείσης τής
  άπεργίας. Ό άγγλος ταξίαρχος εί-
  δοποίησε τόν επί κεφαλής τοΰ ΕΛΑΣ
  Μπακιρτζήν ; Οτι θά |σταματοϋσε
  ή παροχή βοηθείας πρός τόν ,'πλη-'
  θυσμόν καί κατόπιν τούτου ϋΐληξε
  ή άπεργία καί συνεχίζεται κανονι¬
  κώς ή έκφόρτωσις των πλοΐων.
  Άεροπορικός πόλεμρς
  3.500 άεροπλάνα έβομβάρδισαν
  την Δυτικήν καΐ Νότιον Γερμανίαν
  16ΟΟ Βρεττανικά άεροπλάνα συνο¬
  δευόμενα άπό 800 καταδιωκτικά έ-
  νήργησαν επίθεσιν κατά των σιδηρο-
  δρομικών έγκαταστάσεων τής Φρανκ
  φούρτης, 500 "Αμερικανικά βομβαρ¬
  διστικά συνοδευόμενα υπό 250 κατα-
  διωκτικών όρμώμενα έξ (ταλικών βά-
  σεων έβομβάρδισαν σφοδρώς στό-
  χους πλησίον τής Βιέννης καΐ σιδηρο
  δρομικάς έγκαταστάσεις είς Γράτσ.
  Λεπτομέρειαι
  των μαχών τού Βαφέ.
  Την 8ην Δεκεμβρίου οί Γερ-
  μανοί προσεπάθησαν νά έπιτε-
  θοΰν εναντίον τοΰ χωρίου Βα¬
  φέ. "Ερριψαν είς την μάχην
  δϋθ άνδρας, μερικά τάνκς τε-
  θωρακισμένα αύτοκίνητα καί
  τηλεβόλα. |θί άντάρται μέ την
  βοήθειαν Βρεττανών αξιωμα¬
  τικών άπέκρουσαν τούς' Γερ-
  μανούς καί ηνάγκασαν αύ,τούς
  νά ύποχωρήσουν είς τάς άρ-
  χΐκάς θέσεις τής έξορμήσεώς
  των.
  Κατά την συμπλοκήν ταύτην
  εφονεύθησαν 3 2άντάρται καί
  10 Γερμανοί. Τραυματίαι δέν
  άναφέρονται. Ή επίθεσις αύ¬
  τη είναι ή δευτέρα [έντός δι-
  αστήματος ενός μηνός.
  ΥΣΤλΤΗΣΤΙΓΜΗ
  Έκ μέρους τού Ύπουργού
  των Έσωτερικών ελήφθη τό
  κάτωθιτηλεγράχημα.
  Ενέργειαι αρχίσασαι πρό η¬
  μερών άπό Κομ. Κόμμα κατά
  των Νομίμων Άρχώνθραύονται
  άπό Ελληνικάς καί Βρεττανι-
  κάς δυνέμεις. Τάξις άποκαθί-
  σταται.
  Έθνική Κυβέρνησις υπό Πα¬
  πανδρέου έμπνέει εμπιστοσύ¬
  νην «ίς μεγαλύτερον μέρος
  Έλληνικοϋ Λαοΰ.
  Άπευθύνω θερμούς χαιρετι-
  σμοϋς στόν Νομιμόφρονα καΐ
  Ηρωϊκόν Κρητικόν Λαόν.
  Ύπουργός
  ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
  Ό άπόπλους των αγγλικών καί
  άμερικανικών άτμοπλοΐων τα όποΐα
  φορτώνουν τρόφιμα διά τόν Ελλη¬
  νικόν λαόν έκ των λιμένων Ιταλίας
  καΐ Αιγυπτου, απηγορεύθη.
  Έπίσης τα «τμόπλοια άτινα Ευ¬
  ρίσκοντο είς Πειραια καΐ έξεφόρτω-
  ναν τα κομισθέντα τρόφιμα διετά¬
  χθησαν νά άπομακρυνθοϋν τοθ λι¬
  μένος λόγω τής καταστάσεως.
  Πορφυρογένης συνηντήθη
  μετά στρατηγοΰ Σκόμπυ. Στρα
  τό ζητεί παράδωσιν δ¬
  πλων.
  Κατά χιλιάδας κατατάσσον-
  ται Ιδιώται πάσης ήλικίας είς
  Έθνοφυλακήν βοηθήσουν Κυ¬
  βέρνησιν.
  Στρατάρχης Αλεξάντερ καΐ
  άντιπρόσωπος Συμ. Στρατηγεί-
  ου Μάκ — Μίλαν αναμένονται
  είς Αθήνας, ^^