91641

Αριθμός τεύχους

86

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

7/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ►«=
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΪ ΚΥΒΗΡΝΗΙΕΩ2
  Ν ΚΡΗτ
  ΤϋΥΧΟ2Ε ΠΡΩΤΟΝ
  Ί$

  7 Νοεμβριού 1912 —ΑΡΙΘ. 86
  ). Διατάγ. 133
  ΓΕΩΡΓΊΟΤ Α
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  [Εχοντες ύπ'όψει την άπό 1 Όκτωδρίου 1912 έξουσιοίό-
  |ιν τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως, την § δ'. τού αρθ. 59 τού
  οτικού Νόμου καί τάς διατάξεις τοΰ Νόμου 502 προτάσει
  ~; των Εξωτερικών Διοικ. Έπιτρόπου.
  'Α «οφαοίζομεν καί Διατάασμεν
  |'Ε·,"2ίνεται ή ύπ' άρ-θ. 41)2 τής 13 Ιουλίου 1912 απόφασις
  Δημοτικοϋ Συμδουλίου τού Δήμου Ηρακλείου, ή άφορώσα
  κατασκευήν τυθ λιμένος Ηρακλείου κατά την υπό τοϋ
  Ιλλου μηχανικοθ Κελλενέη καταρτισθεΐσαν μελέτην.
  'ϊ'ις τόν αότόν επί των Έσωτερικών Διοικ Έπίτροπον άνατί-
  «ιή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος.
  | Έν Χανίοις, τί) 12 Όκτωδρίου 1912.
  Έν ονόματι τοθ Βασιλέως
  Ή Διοικοθσα Έπιτροπτι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΑΥΜΠΡΙΤΗΣ
  Διάταγμα περί διορισμοϋ ΓενικοΟ Διοιχητοϋ έν Κρήτη καίτό
  άρθρ. 3 έδ. θ'. τοϋ ύπ' άριθμ. 413 Νόμου.
  Έπιτρέπομεν νά εισαχθώσιν άτελώς έν Ηρακλείω υπό τοθ
  Νικολάου Μακράκη τα εξής μηχανήματα κινούμενα δι' άνθρα-
  κίτου, ήτοι.
  Μία άεριομηχανή δυνάμεως είκοσι πέντε ίππων μετά των
  άεριοπαραγωγού καί δλων των έξαρτημάτων αυτής.
  Ε'ς άλευρόμηλος /.αί είς κυλινδρόμυλος μέτά των έξαρτημά-
  των αυτών.
  Είκοσι μέτρα άζόνων, είκοσι τροχαλίαι' δέκα εδρανα μετά
  των τριβείων αυτών, εκατόν πεντήκοντα μέτρα ίμάντας καί μία
  άντλία.
  Έν Χανίοις τί) 5 Νοεμβριού 1912
  Ό Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Διατχγ. 65
  [Εν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α'.
  "Εχοντες ύπ' όψει τό άπό 11 Όκτωδρίου 1912 Βασιλικόν
  |ι«αγμα περι διορισμοθ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ έν Κρήτη τό άρθρον
  |8 τού ύπ' αριθ. 332 Νόμου κιίτην ύπ' άρ.θ. 6)11 τοΰ 1911
  Γνωμοδότησιν τοθ Δημοτικοΰ Συμβουλείου Ηρακλείου.^
  Όρίζομεν ελάχιστον μέν όριον «ροσόψεως έκάστης οικοδομήν
  Ν-ρα όκτώ καί βάθος ο'ικοδομησίμων γηπέδων μέτρα δωδεκα
  Φ τάς οΊκοδομάς τάς κειμένας επί τής άνατολικής πλευρας τοϋ
  «-ραγώνου 43 καί επί τής δδοΰ τής Χωριζούσης τα τετράγωνα
  ®. 42, 60 άπό τα άντίθετα 61, 59,+ 58 43 + 44, 40 χά!
  31+31
  Έν Χανίοις τί) 6 Νοεμβίου 1612
  •Ο Γενικάς Διοικητής
  2. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Δία/τάγ. 70
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΓΓΟΡΠΟΎ Α'.
  Έχοντες ύπ'όψει νΐ άπό 11ης Όκτωδρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοθ ΓενικοΟ Διοιχητοϋ έν Κρήτ-ς καί τό
  αρθρον 34 τοθ ύπ' αριθ. 737 νόμου.
  Χορηγοΰμϊν επί τού Ε'ιδικοϋ Προυπολογισμοϋ των έξόϊων
  τού Ε'. Τμήματος των Ο'ικονομικών τής Γενικής Διοικήσεως
  τής χρήσεως τού ο'ικονομικο3 ετους 1912 υπό Κεφάλαιον 10
  άρθρον 2 «Άντίτιμον χάρτου ϊιά την εκτύπωσιν τής Εφημε¬
  ρίδος τής Κυβερνήσεως καί διαφόρων ά'λλων εντύπων» πίστω¬
  σιν άναπληρωματικήν έκ δραχμών ενδεκα χιλιάδων (11,000).
  Έν Χανίοις τί) 6 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Διοικητήβ
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Διατάγ. 63
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΓΕ__ΡΠΟΤ ΤΟΤ Α'·
  "Εχοντες ύχ' ϊψει τό άπό 11 Όκτωδρίου 1912 Βασιλικόν
  Αριθ. Δικτάγ. 62
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟ Γ ΤΟΤ Α'.
  Έχοντες ύπ'5ψει τό άπό 11 Όκτωδρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοθ ΓενικοΟ Διοικητοΰ έν Κρήτη καί το
  άρθρον 3 έδ. θ'. τοΰ ύπ' άριθμ. 413 Νόμου.
  Έπιτρέπομεν την έν Χανίοις υπό τοθ Κίμωνος Β. Βαλτα
  μηχανουργοΰ, κατοίκου Χανίων, άτελή" εισαγωγήν, ενός κυλιν-
  ϊρομύλοο κινουμένου δι' άτμοΰ πρός χρήσιν τοΰ έργοστασίου τού.
  Έν Χανίοις τί) 5 Νοεμδρίου 1912.
  Ό Γεν» Διοικνιτής
  Σ. ΔΡΔΓΟΤΜΗΣ
  Έκ τοθ Έθνικοϋ ΐνπογοα^είον
  ! #!ϋ