91644

Αριθμός τεύχους

87

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

9/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  ΚΤ8ίιΡΝΗ>ΕΟ>
  Έν Αατνιοις γ γ, ^ Νοεμβριού
  Αθηναι, τ? */,7 Νοεμβριού 1912
  Γενικόν Διοικητήν Κοήτης
  ΓΚΥΧΟ3: ΠΡΩΤΟΝ
  Χ α ν ί α
  'Υγιιονομιχά μίτρα έν Ισχύϊ εξής: Είς προιλίύσεις πάν-
  (των λιμένων Συρίας ϊχει επιβληθή πενθημερος κάθαρσις,
  ^ογιζομένου οΊάπλου. Είς προελευσεις Κωνσταντινςυπολεως
  κινθημερος κάθαρσις, χωρίς νά, ΰπολογίζηται ό διάπλους.
  Εί προιλίυσιις λιμένων Σμύρνης, Χίου, ΜιτΛήνης τριημε-
  |ρο; κάθχρσις χωρίς νά ΰπολογιζηται ό διάπλους. ' ίς προε-
  >«ύ(ΐίΐς λιμίνων Αιγυπτου καΐ Σαρδηνίας ίατρική έπίβκεψις.
  Καθάρσιις τβλοθνται έν λοιμοκαθαρτηρίφ Γουβίνου Κερκύ-
  |ρ*ί.
  'Υπουργός Εσωτερικών
  ΕΜΜ.
  Αθηναι, τη 8/8ι Νοεμβρίου 1912
  Γενικόν Διοικητήν Κρήτης
  Χ α ν ί α
  Κατά προκαλούμενον σιψίρον Βασ λικδν Δ'άταγμα πλήν
  τής ηδη έπιβίβλημένγις είς τάς έκ Κων)πόλιως προιλιύσιις
  καθάρσεως, έπιβαλλιται καί είς τάς άπό 6 Νοεμβριού κα) εν¬
  τέυθεν προελίύαιις έκ των Αοιατικΰνκαί Εύρωπαίκών παρα¬
  λίαν τής ΘαλάσσΤις Μαρμαρά (ΐΐροποντί^ος), άφ'ίνός μέν
  άπό Σκουτάρίως (Κων^πόλεως) συμπεριλαμβανομένου, μίχρι
  Δαρί^ανελλίων, μή σομπεριλα,μβχνομε'νων,Ιητοι τοϋ κόλπου
  Ίσμιτ. Άρτάκια κτλ. άφ' ετέρου δέ άπό Καβα,κίων, συμπε¬
  ριλαμβανομένων, μέχρι Κ*>λιπόλίως, συμιτίριλαμβανομέντις
  έπίσϊΐς (ήτοι Ιηλυβρίας, Ραιδίστο1 κλπ.) πίνθιόμιρος κάθαρ-
  σις, χωρίς νά ύπολογιζηται ό διάπλους, εφαρμοζομίνων άμχ
  κα! των αλλων σ/ετικών διαταζεων τοϋ άπό 18 Μαίου 19 ' 1
  Βασιλικου Διατάγματος πβρί
  Αθήναις τή 3/18 Νοεμβ ίου 1 9 Ι 2
  Γενικόν Διοικητήν Κρήτης
  Χ α ν { α
  ι καθαρσεις θίγουσι τελείσθαι έν τοίς λοιμο-
  ρ*θχρτηρ(Οις Άγίου Ρίωργίου κχι Γο.β'νου Κίρκυρας.
  'Υπουργός Έσωτερικων
  ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ
  ^ΜΜ ΡΒΠΟΥΛΗΣ
  Γ
  ?
  • Ι»* .-ι
  .Τ. " ϊ.« Μ.
  τ - . τ-
  Ιμο