91647

Αριθμός τεύχους

88

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

10/11/1912

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ί Λ,. ί 11
  ΜΡΙΗΙ* ΤΗΣ ΐΦΗΚΡΗΗ ΤΗΣ
  *·*- "4* ί ■>.,»> νγ
  ΤιΧΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ
  ΑΡΙΘ. 88
  ΙΆριβμ. Διαταγ. 83
  1Ν υΗ&ΜΑΪΪ'ΤΟΥ Β12ΪΑ8ΟΣ ΤΩΝ1 ΒΑΑΒΝΩΝ
  ΓϊΓΟΡΓΙΟΓ Α%·
  Εχβντ«% ύτ' ϊψίΐ'το άτδ 11 Όχτωβρ-'οΐ) 191? Βχίΐλιιΐόν
  Λγμί-Ίίβρϊ ϊΐσρ'σ-ριβδ Γενίκο* Διοΐκητσδ έν Κρήτη, χαί τί
  ιχρθρον 1 τοθ άπό 13 τοϋ αΰτοό μηνός καί ίτους ή)*.ετέροο Δια-
  τα /·ΐΜτοςί Ι
  Δυνά.Αειτοί άπό 30 ΣινζβρίρΙν» 19Ο8<ψ^'*μ5ίΐος τί]ς-Β30- των Κρητών. ίί Ιπΐσΰϊης -Ττ}ς έν τ)) ένταΐίθχ Εφημερίδι τίς Κθίϊρ ήςτα#νώρί(Τίω? τοί Δκΐάγμχτο-ς τούτου, τίθεται είς 'πχΰ >
  *ν Κρή»ητ«({*το?ς·ίΓ·3ιρί[ρΐήμ*!η7 «δτής, τό ^ολον των έ* Ελ¬
  λαδι Ίσχι«(ΐϊώ7 περί έχ*ογτ]ϊ·ν39ι'λεοΐών δτ—άίίων τΤ/ς Ελλη¬
  νικήν <νο>6β€ίΐΐ!ίς-, ώς μίτ' είδιχών προσθι,κιδν καί τροποιίοιήσεών
  έν ταίςι λεπτομ·ϊρίί«ΐς σονηρμολογήθησαν είς τ» έπίμϊνα 107
  αρϊρχ, έιτωςιΐιροσαρμοίθωίτγ ε'ς τσν έν τί| νψσ» ύ»ισΐάμενΒν ϊΐί
  ίϊιον οργανισμόν καί τό μεταδατικον καθεστώς.
  Άπό τϊ)ς αΰτ?|ς ήμέραςίτι^εται ώ^;«ί*ω? ϊϊς Ίσχίίν έ» Κρήτγ]
  χαί τοίς πβραρτήμασιν αΐτής, έ «ίρί ίξελέγξεω; καίέκδίκίσεΛς
  των βουλίυτιιών έκλβγών έν Ελλάδι Ίσχώων νόμος, καί ΰ*ά-
  γονται είς τας ίιβτάξεις &ιτ& κατά τί» Ελληνικόν Σύνταγμα
  έν Κρήτ^ εφεξής Ινίργ/ιίηΐίμ,ίν^ι ^υλευτικαί εκλογαί.
  Ιΐϊσα έαταξις «ντΐΑείμένη είς τ'χ άνω, καί είς δύ
  Ιτών ίπομένβν άίθ'ρων κβταργείτ». ίΛ
  (ΧΜΗ) ΠερΙ εκ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  Περι τού άριθμοϋ των
  1 "Ά7ρ9ρ6ν ϊ'. '
  [ΓΤΊί'. 1.] 'Ιί Ικλογχκή «βρίθει* δριζομέν» *λ τί]ς 3«οι-
  τοιίΚ ίιαιρίσε£*ς κατά Νχιμούς-, παρέχ^ι δι' ιδίας έ*λβγί)ί
  τόν άναλογ»δντ«'αΰτί) αριθμόν βουλ*υτών.
  Ό άριθ|»,ός των πϊρ' έκάσ-ρης- «βριφερίίας ««οβτελλβμίνων
  βουλευτών, θέλε**ί»θαι άνάλογος πρός τόν πληβυ»μ»ν των δη-
  μοτΰν των δήμων αυτών ύπτ) τοΰς έςής ορβυς.
  (ΓΛΘ' 1.) Μέτρον πρός προσδιορισμόν *οδ έξ ίχάίτης1—?ρι-
  φερεια; έκλεχτ/ιιι ΐρτΒ.ιοα βουλευτών δρίζεται δ άριθμός των
  ιυ,υ«0ϊ1ήΐ*ϊΐί5Τ) -ρββ—.θίμένσυ έ>δς β^υλι«ϊϊ3, *ϊλλιϊ τό ύπό-
  λεΐπ»ν -ύπϊρ6αίτε"Γ τό? «ρτθμόν των 5,Ό0Ο.
  ( Ενα'ώ—βτ*»ς- βί<>λευτήν έχλίγοιΐτν καί πΐρ'φίρειαΐ ϊχουσαι
  «ριθμϊν ίημοτώ; ό> ιγώτερ** των 16/ΘΟΟ
  Ο χ*ΐΛ-ιέρυ>. ίϊληθ^ηώς δριζίται δια την διάρκειαν έκά*τν>α
  λ , επί τ|)φ»»ί· έχισήμωι άχβγρνρικον
  «IV*-
  κων τής τελευταίας πρό των γενικών έχλογών τί)ς
  περιόδου δημοΐιευθίίϊης στατιστικής τοθ πλη·0β«·μΌ».
  (ΧΜΗ-') ΆίΛρον'ί.
  Αί Ν(}σ« "Υδρβί, Σπετσών, καί οί έν Ελλάδι ΨαβΙανοϊ'
  έκλέγουσι βουλευτάς κοτάι τό> άπΐ Ή1 Ίανουαριου 1844 Ψήφι-
  σμα τί}ί Έθηκής Συνϊλ*ύσίως χαί τόν άπό 22 Δεκ«μ5ρ(βό 2Ζ
  Νομόν.
  (ΧΜΗ') Άρθρον ».
  Οί κατά την άπό 3 Φεβρίυαρίο!) 154 4 άτίέφίβΤν Τ^ς '&*,',%' κ
  Αθήναις Έθνικής Συνελεύ«<ινς μ€τ«νβστ«ι, έκλέγοΛτι βΐΐιλευ - την, εάν «ονοικη^έν ες πραγμχτ κ.ώς, άποτΐλέσωσι πόλιν, δήμον ή έπαρχ>αν, καί άπαρτίσωσι πληθυσμόν ίσον πρός τό< ήμισυ το9' έλαχιστου όρου τής έχοώσης τον μικρετερον πληθυσμόν πίρτφε- ρείας έπαρχιακοϋ σκμίοΐ/λίου. Οί όρισμοί τοϋ έδα|. 3 τίθ αρ- θροβ α' Ίσχυούσιν, ευθύς ώς & πλτ,θυσμός των συνοικισθησομί- νων ύ*ερ<ϊί τόν άνωτίρω ελάχιστον όρον. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. - ' - '* 1 ΠερΙ των έκλογέ«ν.| * * ί (ΧΜΗ') Άρθρον 4. (/ί ' Τό διχαίβμα τοθ ψηφοτορεΐν «ν εκάστη έκλογικ^ πίρι^ερεί* άνήκ« εις χίντα δη^μίτην ενός των Δήμον τίί'ς έκλογΐ)Λ)ς πέρι- φερείΛς συμκληρώσαντα το ϊΐεν ίτος τής ήλικίας τοο. Έξαι- ροδνται »') βί ένεκα κίταϊίκης στερηθίντ'ες τοθ ίικαιώματος το3 φτίφοφβρείν; έν όσω διαρκεΓή στέρήσις αύ'τη' ί') οί δυνάμει οριστίχο5 β^υλίίμϊτος ίιΛτίΛθύντίς ύπβδικοι επί χακοθργήματι. γ') ο! έστερημένβι τής ελευθέρας διαχειρίσεως' ττ]ς ί αυτών. , ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. Γ < Περι «ών έκλογίμων. ' ]" (ΧΜΗι)' "Αρθρον-5. , -'* "Ινα έκλεχθη" Τις ββυλίϋτή^ ά*««τεΙτ«>α ί'/<) ^Γβτς Ιν τδ'ί·**.* θρω 70τοΟ Σιη>τάγμ*τ5< ν$ιβτΐ)>τ«ς, καί νά μή-ύπάγητβπείς τίνα
  των έν τω άρθρ» 4ω έξ«ιρί*εων.
  (ΧΜΗ*) 'ΑρΌρον β-.'
  (ΓΧΝζ" 1) Δϊν δύνανται νάέκλεχθώσι βούλεται, οί Ιμμΐεθβι
  δημοσιοι ύπάλλη'/ οί, στρατιωτικαί έν ενεργεια, ίήμαρχίΐ, «ίμβο-·1
  λαιογρόφίΐ, φώλακες ΰποθηκών κ*ί μεταγραφών, καί δικαστικεί
  κλητ^ρες, πλήν εάν παραιτηθώσιν ή «αμ^ώσι τής θέσεως «Ιτών,
  πρό τής ήμε'ρας τής άνακηρυξεως; των ύι;οψηΤίων.
  Ή παρ αίτησις κοινοποιειται ίιά δικαστικοθ κλητί[ρος ι είς τΐν
  Πρόεδρον των Πρωτοϊίίών, καί έπιδοθεϊσα {έν άνακαλεΐται' ή δ*
  πα3σ»ς λογίζετοη άττ% >Εί}ς δήμβσίϊδΛως έν τί} εφημερίδι τής Κ»-
  ίε:νήσί<βς. Ή παραϊο»/ή τίίς 1ίαραίϊή^(·ς των οηΐχοσΐων ύπα"λ»>
  * ί'έον "νλ κοιν«ίβι·,τβΓ ίντοί όκτώ ήμε^δΐ
  -*
  *ȣ
  άπό τ1)ς έπιδόσιως, παρΑθίύσιις δέ τής πρθεΐμία; ταύτης, λο-
  γίζεται αύτοϊ.καίως ώς γενομίνη δεχτή. Ό ούτω παραιτηβείς
  δημόσιος ύπάλληλος.δέν δύναται νά διορισθή 8·ς έ>μισθ:>ν δημο¬
  σίαν υπηρεσίαν έν τί) περΐ·ίρϊία έν υ) υπήρξεν ύποψ^ιος, ειμή
  μετά παρέλευσιν έξ μηνών άπό τής παραιτήσεως.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
  Πΐρϊ των έκλογικών καταλόγων.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 7.
  Ή έκλογή ενεργειαι έν έ*άΐτω τμήματι έκί τί) βίσϊΐ χά-
  ταλόγβυ περιέχοντος πά/τα; τού; Ιχοντας τό διχαίωμ* τοθ
  ψηφοφίρείν, καί κπταρτιζομένου κατα τάς επομένας διανάξεις.
  (ΧΜΗ') , ^ .,,.. "Αρθρον 8.
  Έντός ενός μηνϊς άρ/ομίνου, άφ'ήςήμ-ίρας ήθίλεν ορισθΐ)
  διά Διατάγματος, ή διοικηταή άρχή, έκδιίϊΐ πρίγραμμα, δι'
  ου γνωστοποιεΐ καθ' ά'χαταν την «χλίγικήν περιφέρειαν, ότι
  άρχεται ή σύνταξις των έχλογικώ' καταλόγων, κχί περιγράφίΐ
  ακριβώς τόν υπό το3 παρόντος νόμου οριζόμ=νον τρόπον τής
  εργασίας ταύτης. Τό πρόγρχμ,μχ τούτο, τυποΐτΐι ίχπίιχ το3
  Δημοσίου, καταχωρίζεται δέ καί εν τινι των έν τί] πρωτευίύση
  τοθ Νομοϋ εκδιδομένων Εφημερίδων. Το έντυπον πρόγραμμα
  τί|ς Διοικητικώς άρχ/)ς, τοιχοχ,ολλαΐίΐ είς τα δημοσιώτερα
  μέ·η τ<|ς ϊίρας εκάστου Δήμ;υ, άναγινώΐκεται δ' έπ' έχχλη- σίας την πρώτην μετά την τοιχοκολλήση Κυριακήν, συντατ- σομένων περί ταύτης τε κζ! τής έπ' έκκλητίας αναγνώσεως άποδείςεων, αΐτινες συγΛεντρούμεναι καί έχ'.θ$ωρούμΐναι υπό τής Δημοτικάς άρχής, πε'μπονται εις την Διοικητικήν αρχήν. (ΧΜΗ') Άρθρον 9. !Η Διοικητική άρχ)), λαίοοσα τάς αποδείξει;, καί βείοκω- Οϊΐσα περΐ τή*ς προσΐ)κούσης δημοσΐϊύσεως το3 προγράμματος αύτί,ς, διατάσσει την έναρξιν των πρός σύνταξιν τοθ έκλογικοϋ καταλόγου εκάστου Δήμου εργασιών. (ΧΜΗ') "Αρθρον 1Ο. . . ..' Ή σύνταξις το3 έχλογιχου χαϊαλόγου ίνίίγίΐταΐ υπό το3 Δημάρχοι», ώς έξί]ς. (ΧΜΗ') "Αρθρον 11. Την έπιοϋσαν τής λήψ·ως τ<|ς <ατά τό ά>Θρ. 8ον διαταγάς
  ι^ς Διοικητιχής άρχής, ο Δήμχρχος έ*δίδει καί δημοσιεύίΐ
  «υμφώνως πρός τό άρίρ. 8}ν χχΘ' άίίχντϊ τόν Δήμον πρό-
  γρβμμα, δι' ου πρίίϊιορίζίΐ άΛριίω; τάς ημέρας τής είς Ιχα-
  ατβν χωρίον μ$:α5άσ£ως αύτοθ πρός σύνταξιν τού πρ3*~«ρ-
  κτιχο9 καταλόγο» των ψηφοφίρων τοθ χωρίου
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 12.
  Τούτου γϊνομίνβυ, άρχεται την έπιίϋΐαν τί}ς Κυριβχη-ς, καθ1
  ήν το πρόγραμμα άνεγνώΐίΐ) έπ' έκ*λησίας, τής συντάξεως
  τού κβταλόγο» των ψηφοφόρων τ^ς ίίρας τού Δήμου, μίτ:
  τήνάχοκεράτωσιν δέ αότο3, μϊταίχίνϊΐ «λληλο3ιαδό/,Μς κα
  κατά την ή*ϊη ώρυμ£ν/)ν σειράν είς Ι«ϊ;ον των σ'υνιστών
  κατά την ή*ϊη ώρυμ£ν/)ν σειράν
  των τόν Δη"μον χωρίων.
  των
  _ ρρ1
  Η έγγραφή Ιν τω προκατιρκτικω καίαλογω των συμΐυλη
  ρωίάντων τό 2Ιον ϊτος τής ήλικία'ς αυτών ίη^ίτών, γίνεται
  υπό τοθ Δημάρχίυ, επί τ^ βάΐει των πίρί τούτου πληροφοριών
  των αρμοδίων Θρησκευτικών λειτβυργών, καί δύο κατοίκων έγ
  γραμμβτων δημίτών, διοριζομένων ϋτό τβ3 Δημάρχου χ*ί επ
  Μ) βάσει 'ιδίϊς άντιλήψιως, δ«ου τούτο εΓναι ίυνατόν. Ό πα
  τήρ, ίάνάδοχος, ή τίς των πλησιεστε'ρων συγγ«νών, καλουμίνο
  μ*ν υπό το3 Δημάρχου, οφείλίΐ νά δώΐη 8ια5ίίχίωΐιν πβρί τ>}
  ήλιχίας, προσιρχόμενος δέ οίκοθϊν, 8ικ«ιο3τΛΐ νά ίώσ/) την δΐί
  ίίίαίωΐιν ταύτην. Περί πάντων τούτων, συντάσΐονταιέν βιίίω
  ήριδμημίνω καί μονβγεγραμμένω δίό τή"; Διοικητικώς άρχί]'
  *ρϊ»τικά, ύπογρχφόμεν» υπό πάντων. Έν τω βιδλίω τούτφ,
  «·γγρά*·3ντ* *»ίβί έξχχριίωθίντες ώς ίχοντίς τό δικαίωμα τοϋ
  ψηφβ^Ρί" ϊημότ» το3 χωρίβ» τ) τί)ς συνοικίας.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 14.
  Οί οδτω σϊντϊχθίντε; μερι*οί κ*τίλογοι, χρμ
  κατάρησιν το3 γινικοΒ ίκλογι*ο3 *χτ*λ4γου τβ3 Δήμιου,
  νίϋ ύκ* τβ3 Δί 46 ίίί !
  δαμ·3ς χαλυπ:ομένην έχ των χβτά τό πρβηγούμενον άρθρον
  πληρβφβριών.
  (ΧΜΗ') Άρθρον 1Κ.
  Τον συνταχ θέντα κατάλογον, ϋπογεγρ*μμένον ύπ' αυτού, ύπο-
  βίλλει 4 Δήμαρχος είς διπλούν πρός τόν Εΐρηνοδίχην, είς ο!
  την περιφέρειαν ΰπάγεται ό Δή*μος, συναποστέλλων εώτω «πο-
  σπάσματα δι' Ιχαστεν χω,-ίον, καί προσέτι το κατά τό άρδρον
  13 βιβλίον των πρακτικών· 4 δέ Ε'ιρηνοϊίχης, δημοσιεύίΐ ίιά
  3ικαστικο3 κλητί]ρίς καί διά τοιχοκολλήσεως τα άποσπάσματα
  τεθεωρημένα ϋπ' αότου έν τοίς ο'ικείοις χωρίοις. Αποστείλει
  τεθεωρημένον έπίσης ύπ' «ΰτο3 είς τόν Δήμαρχον, τόν Ιτερον
  των υποβληθέντων αύτω κατάλογον, κ*ί έκίίδει πρόγραμμϊ
  δι' ου γνωστοποιεΐ είς τοΰς ενδιαφερομένους, ο'τι ο έκλεγιχόί
  κατάλογος τοϋ Δήμου, είναι έκτεθειμένος έν τω δημαρχείω χά!
  έν τω καταστήματι τοθ ΕΊρηνοδικείου, καί προσχαλεί αύτοϊις
  νά υποβάλωσι τάς ένστάσίΐς των έντβς τριάχοντα ημερών άπδ
  τής δημεσιεύσεως το3 προγράμματος.
  (ΧΜΗ') Άρθρον 16.
  Πας δημότης δύναται νά ύποίάλτ ενστασιν περϊ ίιαγραφί];
  των μή νομίμως έγγραφέντων, την δέ προσθήχη» παραλειεθέν-
  τος, δΐΑαιοϋται νά α'ιτή ση δι' ένστάσίως, είτε αύτςς 4 π»ραλει-
  φθϊίς, είτε άχόντβς τούτευ, 4 πατήρ, ή 4 άδελφός, ή 4 νβμίμως
  διωρισμένος πληρεςούσιος αΰτο3.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 17.
  Αί ένστάΐεις ε'ισΐν Ιγγραφοι, χ»1 έπιδίϊονται διά διχαστιχοθ
  κλητήρος πρός τόν Ε·.ρ/)ν33ί*/}ν, 4 δ* ένιστάμενος όφείλεινά εμ¬
  φανισθή ένώτιον α!ιτού έντός τριακονθημέρου προθεσμίας, ΐν«
  ύποστηρίξ1»] την ϊνχτασίν τβυ, βεβαιών ένόρκως τα έν αύτί), καί
  προσάγων, εάν ϊχη, χαί ά'λλας έγγράφους άποδείξεις, ή *«'
  μάρτυρας.
  Ένστασις μή ύπ,σΐηριχθεϊϊχ διά τής έ»4ρκου τοΰλάχισΐθ»
  καταθ»σεως, θεαρεΐται ώ; μή ύποβληθεϊσϊ. 1?ν ,ν.
  (ΧΜΗ'; "Αρθρον 18.
  Αί περί δι*γρ*φη"ς ένστάσίΐς, χοινοποιβϋνται έπιμελεία τοϋ
  Ε'ιρηνβδίχίυ διά δικαττικοθ κλητήρος είς τόν ένδιαφερόμβνον, ή
  άκόντος τούτου, είς τον πατέρα, ί) αδελφόν, ή είς τόν νομίμωί
  διωρισμένβν πληρεξούσιον αίιτοϋ, ίστις δύναται νά υποβάλη τας
  άντιρρήσίΐςτου έντός δέ*α ημερών άπό τής χοινοποιήσβως.
  Περί των έν τώ παρόντι χαί τω προηγουμένω ά'ρθρω, ό Ειρη-
  νοδίχης συντάτσει πρχκΐικά, έν οις ποιείται μνείαν
  χαί των πρός υποστήριξιν των έν,κάΐεων καί
  δληθέντων εγγράφων. ·, Λ ,?
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 19.
  Έντός δέκα ημερών άπό τ!)ς λήξεως των κατά τα αρθρα 15
  καί Ιδπροθεσμιών, 4 Ε'ιρηνοΐίχης ϋτοβάλλϊΐ πάντα τα ίγγρ«?«
  είς τόν Πρόεδρον το3 Πρωτοδικείου διά λεπτίμεροϋς καί ^τιολί-
  γημένης εκθέσεως, τουτο δέ δικάζει κατά την έπ' άναφορδ διαδι¬
  κασίαν. Οί ένϊιβφερόμενοι, όϊ τε ένιστάμενοι καί οί άντιλέγον*
  τες δύνανται νά έμφανισθώσιν είς την συζήτησιν, κ«ί νά χροσί'
  γάγωσι τάς άποδείξεις αυτών.
  Ή άχόφατις «3 Πρωτοϊικείίυ έκδίδίται έντβς ενός μην°ί
  ά«ο τής π»ρααβί]ς των εγγράφων. Είναι δί αΰ'τ/} έριστική κ»1
  ουδέν κατ' αυτής ίπιτρέπεται ϊνδικον μέσον.
  Κατά μέν τό πρώτον δτος της καταοτίοΌως τοϋ όρισττ'
  κου κατάλογον, μέχοι της ημέοας,'καθ'ην κατά τάάνωτέ£>ω
  θέλει έηιλη^θΛ τό Πρωτοδικβϊον, μέχρι δέ τής 31 Δεκεμ¬
  βριού έκάϊτου ίτοϊς, 4 Είίαγγελεΰ; των Έρετών, χαί 4 Ε'.?-
  αγγελεΰ; των ΠρίΛτοϊικών, άποστίλλουσιν εις τόν Πρόεδρον των
  Πριβτοίικών^κατάλογίν των στερΐ]θ<ντων το3 διχαιώματος τβ3 ψΐ)φ3φορείν, δπως έ«ί ττ] βίσβι αυτού τό Πρωτοίΐχεΐ.ν Λΰΐί- παγγΑτως προίί είς την διαγραφήν αυτών. (ΧΜΗ') "Αρθρον *Ο. Όκΐτάλβγοί ΚϊθίϊτχΓαι 4ίΐ«—~ί<5 οια τί]ς αποφάσεως '·* Πρωΐοδικείου, διορθοϋταΐ δέ ύτό το3 Προέδρου κατά την ά*3- φοτσιν ταύτην, έντός πέντε ημερών άπό τής δομοσιευσεως αΰτίΐί· (ΧΜΗ') Άρθρον *1. Έντός «Ικϊίΐν ημερών, άφ' ^; εκηρύχθη 4ριστικος β κατάλβ- γβς, τυπβϊίται» έκιμίλϊία το3 Πρίίδρο», χαί δαπβνη τβ9 Δημ«#
  ΕΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΕΩ2
  ««***
  σίου, καί άντίτυπα αύτοι! πε'μπονταιπρος τε τόν Είρηνοδίχην κα>.
  τόν Δήμαρχον καί πρός'τήν διοιχητικήν αρχήν. Τα λοιπά ϊντυχα
  παραδίδονται είς τόν αρμόδιον κχτά τόπους ταμάν, παρ'ο* δ
  βουλόμενος δύναται νά λάβη αντίτυπον, πληρώνων δραχμάς δύο
  β'ις όφελος το3 Δημοσι'ου.
  Αί δημοτικαί αρχαί οφείλουσι νά λαμβάνωτιν επί
  το3 τιμήματος έκ το3 χαταλόγου τοί οίκείου Δήμου τόσ* τουλά¬
  χιστον άιΐτίτυπα, οσχείσίτά συνιστ5νταα!ιτόν χωρία.
  [ΒΡΝΕ. 1] Αί πβρί τυπώϊίω; τού δριστι«5 έκλίγικοί *ατα-
  λόγου διατάξεις το3 άρθρου τούτου έκτελο3νται, μόνον κχτά τα
  €-η των δημαφεσιών καί των γενιχών βίυλευτιχών έχλογών.
  Καθ1 ?κ«τον δέ των άλλων έτών, τυπο3νται έν παραατήματ
  α! άποφασιζόμεναι υπό τού Πρωτοδιχείου μεταβολαί κχτά κχτηγο
  ρίαν καί άλφαβητικήν σειράν των έπωνΰμων. Άλλ' άποφάΐει
  τβ3 ύπουργικοϋ Συμίουλίου, δύναται νά διατοτ/θί) καί κατά τα
  ϊτη τα3τα, έν πίριπτώΐϊΐ άνάγκης, ή δλοσχΐρής τύπωτις τϋν έκ-
  λογικών καταλόγων, είτε πάντων έν γένει, είτε ώς πρός ωρι¬
  σμένους μόνον δήμους.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 29. * *»'<^ω^. -^ Ό κατά τάς ανωτέρω διατάξίΐς κατασταθ·?ς οριστικάς κα:«- λογος είναι διαρχής, κχί δέν έπιδέχετα·. άλλας μίταίολάς, ειμή τάς έγγραφάς κχί διαγραφάς, αΐτινες δύνανται νά λάβωσι χώ- ρ%ι κατά την ετησίαν αναθεώρησιν αΐιτο8. [ΒΡΝΕ. 2] Τα έν τοίς άρθροις 20, 21 καϊ 22 το3 Νό.*ου τούτου δριζόμενα πβρί των έχλογικών καταλόγων, Ίσχύουσι καί ώς πρός τα έτήσια παραρτή'Λατια αυτών, τό δέ τιμημα έ*άϊτου άντιΐύπου παραρτήματος, δρίζεται εις λετττά πεντήκοντα. Άναθζώοησις των έκλογικών καταλόγων. .;.. -,υ=3ώ«« Άρθρον *». '"ί·ί*1 ·'":"ϊ '^'-' [Α4Θ. 1] Οί έχλογικοΐ κχτάλογοι έκτίθ:νται καΐ' Ιτος πρός αναθεώρησιν άπό τής 1ης μέχρι τίς 30ης Ίανουαρίου εκάστου ετους, ή δέ Διοικητική «ρχή, την Ιην Ίανουαριου εκάστου ϊτους, έκδίδει καί δημοσιεύει έντυπον πρόγραμμα, ύπενθυμίζον την ϊναρξιν των εργασιών τη"ς αναθεωρήσεως το3 έκλογικοΰ καιαλόγου, καί προσκαλοδν τοίις δημότας νά ποιήσωσι χρήσιν των διχαιωμάτων αίιτών, συμφώνως πρός τό άρθρον 16. Το πρό γραμμ» τουτο, τοιχοκολλαται Ιν τε ττ] ϊδρα το3 Δήμου ί,Α έν εκάστω χωρίω έπιμελεία το3 Ε'ιρηνοδίκου διά δικαστικο3 κλη- τί1ρος, ά^αγινώσχίται δ' έπ' Έκκλησία;, τϊ) φροντίδι τοθ Δημάρχου. (ΧΜΗ') > ρρ
  Από τί]ς ημέρας ταύτης, άφ' ηί καί άρχεται ή κατά τό
  άρίρον 15 τριακονθήμερος προθεσαία, δ Ε'ιρηνοδίκης όφείλει
  νά Ιχη έκτεβειμένους έν τώ ΕΊρηνοδικειακώ καταστήματι τους
  έκλογικοΰς καταλόγους τής περι?5,3ίί*ς τού, καί νά ίέχηται τάς
  ■^οίαλλομένας κατ'αύτοθ ένστάσεις. .- . - -·
  "Αρθρον »5. · ** 'Μ
  (ΑΊΘ. 1) Μέχρι τής 31ης Δεχεμίρίου τοθ προηγοομένου
  τής αναθεωρήσεως των καταλόγων ?τους, ο Δήμ«ρ·/ος, συμ-
  μορφούμενος εγκαίρως πρός τα άρθρα 10, 11,12, 13 καί 14
  τού παρόντος Νόμοι», όφείλει νά υποβάλη είς τόν Είρηνοδίκην
  αίτησιν.
  ^α')^ Περί διαγραφής των άποίιωϊάντων' β') περί ϊαγραφής
  των άπολεσάντων τάς έννόμιυς ιδιότητος" γ') περί αυξήσεως
  τής ήλικίας κατά 'έν ϊτος τίν έν τω προηγουμένω καταλόγω
  «γγεγραμμένων.
  Η αίτησις αδτη, τοιχοκολλαται έπιμελεία το3 Ε'ιρηνοδίκου
  μετά τοϋ κατά τό άρθρον 23 πρίγράμ,ματος τής Διοικητικής
  αΡΧ11ς, είϊοποιουμένων συγχρόνως διά δικαττικού κλητήρος
  κατά τό άρθρον 18 των κατά τό έοάφ. δ' το3 παρόντος άρθρου
  ^γραπτέων, ή έν άπουϊία αότών, των πατε'ρων, των άδελφών,ή
  των νομίμως διωρισμίνων' πληρεξουσίω» αυτών.
  ~Λ λοιπά μεχρι τής όριστικ'.^τ^ τ^3 κΐταλόγου, ένεργούν-
  τβ Χβτα « "Ρθρα 16, 17, 18, 19, 20, 21 καί 22.
  « ί«;,« ΚΕΦΑΛΙΟΝΕ'. ι?87,4 ΪΧ/^7
  ΠερΙ των Τποτ|;η.τίων.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον «6.
  εκλογεί; έ«άστΐ)ς έ*λογική"; ιτϊριφίθίία; προτϊίνουΐιν
  όσο^ς άν βουλωνται ΰποψηφίους. Ή πρότασις γίνεται ϊγγραφος
  καί ϋπογράφβτχι υπό δ'όϊϊκα τουλάχιστον έχλογέων.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον β7--χ* «ΐ'»«ί». ·>>-
  [,ΓΧΝΤ' 2] Δ·«έξ τούλάχυτον ^ί?χ%Ρ> *%ρά το3 ύποψηφίίυ.
  [ΧΞΑ' 3] Εάν μετά την παρέλευσιν τή"ς προθεσμίας, ήν
  ορίζει τό άρθρον τοϊτο, συμβή θάνατος είς τιναά'ακηρυχθέντα,
  έπιτρέπεται νά κροτοώτ^ έτερος ύποψήφιος υπό τής πλειονοψη-
  φ.'ας των προτεινάντων τόν άποίιώσαντχ. Ή πρότασις δέ αίίτν)
  έπιδίδοται είς τόν Πρόεδρον το3 Ο'κείου Πρωτοδιχείου, όστις ώς
  τάχιστα συγκαλεΐ είς συνεδρίασιν τό Δικαστήριον, καί άνακη-
  ρύσσει τόν προταθ;'ντα. Κατά ταλοι«ά{ό>χ<τουσιν έντήΐτελβν- ταίσ. ταύτχι πεονπτώσετ, οί όρΐσμοτ τοθ παρόντος Νόμον. [ΓΦΗ'] Ή άνακήρυςις γίνεται άναγραφομένων έν τ^ απο¬ φάσει των όνομάτων των ύποψηφίων κατ' ίνομα, έχώνυμον <αί έπάγγβλμΐ, ώς ταύτα κατά γράμμα όπάρχουσιν εγγεγραμμένα έν τω οικείω έκλογιχω καταλόγω. Ή σειρά δέ τής τοποθετή¬ σεως των χαλπών, γίνεται επί τή βάσει των έπωνύμων, ώς ταύτα άνεκηρύχθησαν διά τής δικαστικής αποφάσεως. (ΧΜΗ') Άρθρον *9. "Λ7 ··!«'"«" ^·' Ή Διοικητική άρχή, είς ήν κοινοποιοϋνται αί τερΐ των άνα- κηρύξβων άτοφάσεις, γνωστοπΐιεί τα όνόματα των άνακηρυχθέν- των καίτών καταβαλόντων τα ίξοδα, είς τό κοινόν διά προκηρυ- ξεως, δημ5σιευομένης έν άπασι τοίς Δήμοις υπό των Δημοτικών άρχών. (ΧΜΗ') "Αρθρον "Είαστος ύποψήφιος, ή ελλείψει αύτοϋ, 4 /αταβαλών τό κατά τό άρθρ. 27 άντίτιμον έχ,λογεύς, ίχει τό δικαίωμα νά διορίσχ) άνά Ινα αντιπρόσωπον καί ενα άναχληρωτήν είς έκαστον έκλογικον τμήμ». Δύνιται δέ καί ν' άνακαλέσγ, τον διορισμόν το3 άντι- προσώιτου, ή τβ3 άναπληρωτού, καί άντικαταττήση Ιτερον κατά πδσαν στιγμήν, μέχρι τής λήξεως τής ψηφοφορίας. Οί οίίτω διορισθέντες, άνιγνωρίζονται υπό τής κατά το άρθρ. 41 έπιτροπής, εάν παρουσιάσωσιν αΰτί) ίγγραφον περί το3 διο- ρισμοθ των δήλωσιν το3 ύποψηφίου, ή τοδ καταβαλόντος τό άντί¬ τιμον. Αί ϊηλώσεις αυται, σ(]μίΐο3νται έν τώ κατα τό άρθρ. 57 βι¬ βλίω των πρχΊΠχ.ύν, χν. άπ?τελο3τι μί,υος τώ/ έΛλιγιχών εγ¬ γράφων.
  ΑΑίι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  (ΧΜΗ')
  Άρθρον 31.
  «έν ι
  έν άρκεί επί γενιχών έκλογών, πρός συμπλήρωσιν τβ,Ο άριθμοθ
  ■- Οί.υποψή.ια., ή έν έλλείψ» «ΙτΛν οί *ντι«ρίσω*βι, ή έν έλ- των- αντιπρόσωπον τ*; Δικαστάς άρχ»}« *«* των άνο—λ,ρ»-
  λείψιι καί ,οΐτων ο! «ν*πληρωταί αυτών, ϊχ«« ίικαίωμ* νά τ«ν αυτών, δ Αρ,ιο; Π«γος ίιορίζει «»ς ελλείποντας εχτιον
  ταρευρίσχωνται κατά -φ .ψη.ο,βρίαν, νά προτείνη πάσαν παρ'αύτω τ.ϊς Εφέτος, καί τοίς ΠρώτΛχείοις ίιχηγ»ρων
  ήρη«ν1ή·.ίν«τασ1ν ώς χβός τ*,ν ;άξ<ν β;τ?ς πρός τό συμ- επί τή βάσει χαταλογβυ των ϊ,κηγορων τη^υμίνου «αρζ τί. τάν-άποψηφίων,,νάθ,'τωίΐ τάς σ,ραγίδας των είς τάς ΕΊσαγγελίβ τβύ Αρείου Παγβο. Οί εν λέγω ίιχτ,γβροι, )μΡ{- ς,χαίε'ίςτ* κιδ4«ον τό περικ-λεϊον «ύτάς, ν,ά νπ*ρ*υρί- ζονται «ντιπρέσωποι τί«ς_ Διχβσηχΐίί «ρ·/η·ς και («ι·ε-ανβλν «ίίς,τήνβρίδι,νησιν των ψήφ^ν, καί νά ενασκώϊΐχαν άλλο πτικών χαί αναπλτ,σωτικων έχλβγων. δικαίωμα έπιτρεπόμενον υπό τοθ ν&μου. .. ,ΈΛΐτρ-έπ-ιται είς τους ^το,ψη^ίοΒς νά ,^υμφωνήσωσι μίταξό' σβι,καίποίίΐ άιτιπρ4α<αποι, δύνανται νά-Μοιυρεθωσιν έν .τμήματι,-χωρΐς ό'μως νά ύπερδώσι τόν ύπ!> τοΰ -πρΐη-
  ^υ.αρύρου προσϊίίρΐϊΐίντβ αριθμόν,
  άκουσία ϋποψ,η^ίων τινών, ή καί όλων, ή των άντιπροσώ
  πον ή τώ* «ν
  πτικών χαί άναπληρωτικών έχλβγί
  Ουδείς των δικαστικών λειτουργών ϊιορίζεται Έφίρος,τ) βντι-
  πρότωπος τής Διχαστικτ]ς άργής, ή άνβπληρωτής αύτοϋ είς τόν
  Νομόν, έξ ου κατάγεται, ή έν ω ένασκεϊ τα κολιτικά οΐιτοί )ι-
  καιώματα, ή έν ω ένασκοϋσι «πολιτικά δικαιώματα, δ ΐατήρ
  ή οί άϊελφοί τής σ)ζύ'(θϋ τού, έκ ϊϊ των ϊικηγόρων κ«1 έν χ||
  περιφερεία τοθ Πρωτβδικείου έν ^ ϊχουσι την κατοικίαν των.
  ίΧΜΗ')
  αάτών, δεν κωλΰει τας ίκλογικό'ς έρ-
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ζ'.
  \ τών'νΐν.τιπρο'ίώπων τ/}ς δικαίηκίΐς Λο^ίίς.
  (ΧΜΗ') - "Αρθρον »*.
  ρ ί/ν εκβστω των έχλογιχών συλλόγων ή τμημβτων, παρίστα- άποζημίωσ,ις αίίτη χορηγεΓται,έπί όκτω τό πολίι ι
  <■ ιαι κατά την -διάρκειαν τ^ς εκλογάς άντίπρότωπος τί}ς Δικα- στικίΐς βρχί]ς, όστις, έκτός των έν τω παρόντι νομώ ειδικώς άναφερομένων καβηκόντων αύτοθ, ένεργεΐ αΰτεπαγγέλτως, ή •4*1 τί) μνινϋσει οιουδήποτε ίκ των έκλογέων, την ανάκρισιν καί 'βε6ν*>ϊΐν πασών των έν τ$ έχλογικω συλλόγω, ή τμήματι, άξιο-

  δ?·.ζ=τχι, τώ^ μ«ν Έ?ετων κχί
  των Πρωτοδικών καί »αρα Πρωϊς3ίκ«ις ργγ
  ίραχμάς «έντε, των δέ Ειρη-νΛδικων *ίς δραχμάς
  ί έί όώ λί ^ί
  Ή
  ^ γ γ, ή μήμ
  ποίνων πράξεων, καί παραίάσεων τοϋ έκλογικβθ νόμου.
  •Άρθρον Χ«*β.
  (ΑΩΠΛ')Τά'ίδοιπ-ορικβ-έ'ςοδαοίύτώντΐληρίό ρ
  μάς ϊύαίιάτήν καθ1 ώραν πορείαν, 3ϊά 31 τάς ίι' άτμοιτλίίων
  μετβίάσεις χορηγεϊται «ΊοΗτήριβν β' θέσεως.
  (ΓΧΕ' 1—4) Έπτρέπβνται "κρ»;π·ληρωμ4ί--δι«ταγτ) τοΰ ·έιτ!
  [ΨΝΕ. 4] Ό άντιπρόσωπος τής ϊικβστικής άρχής, ίχει τών Εξωτερικών 'Υπβυργβϋ, καί ίνβ»-χρημ—Ιχβ9 έντάλμ«β< τα διχαιώματα χαί τάς ύποχρ-εώσεις τοϋ άναχριτικοθ ύπαλλήλου, λι" «■«««—-ΑΛ^ Λ.»«..ί— Λ-λ „,-<, Τ-...Λ».- Λ* τ«ί^ «οί: ένεργεΐ δέ άνευ τί)ς βυμπ^ράξεως γ^^μα^βς ή άλλου άνακριτι- κοϋ ύπαλλ.ήλβ'», τ) μαρτύρων, καϊ διαίι6άζει ό,λας τΐϊς καραϊο- αύτω μηνύΌίΐς, καί τάς ένεργηθϊίσας άναχ,ρίσεις, άμέσως υπο των Ταμιών- είς· τούς διεξαγωγήν έκλογών ^ιοριίΌμένοιις ,άντιπροσώπους τής οτικί)5 άρχΐΐέι μέχρι,δραχμών έκο:τόν Οί έκ τοθ Δημοσίου Ταμείου ,λαμίάνρντες ϋποχρεοϋντ«ι, >να, έντλς
  μετ* το χέρα; τίς έκλ:γ1|ς είς τόν άρμόίιρν παρά Πρωτοδίκαις ϊικαστικοί άντιπρό?ω*οι ϋποχρεοϋντβ
  Εισαγγελία, ίστις οφείλει κατά προτίμησιν νά επισπεύση την ι?ή ενεργείας τής έκλρ,γϊ]ς, δι' ήν ,____ τ τ, ____ .. >
  χβταϊίωξιν ολων των κατά τάς εκλογάς άξιοπ»(νων πραξεων 6άλωσιν είς τό Υπουργείον τώ,ν Έί«τ.ερι,κών-5ιπλ«<.κ3!ταστα- καί «αραβάσβων. Όφείλει δέ προσέτι ό άντιπρ^σωχος, τής Δι- «εις μετά τών κεκανρνισμένων δικαιολργητικων —ληρίΑΙ*^ ^ν κα—ικί|ς άρχΐίς, άμέσως μετά την εκλογήν, νά ίιαβιίάζϊ] είς δδοιποριχών έξόίων, κ«ί τής ήμ.ερΐθ?ίας αυτών» ^ΐϊρζ»υ>ΐ«»σΛ»5■
  τόν Έφβρβν καί ιδιαιτέραν ,ϊκθεσιν περί παντός κατά την διεξα- Έν ταίς καταστάσεσι ·3ϊ ταύταις «να·γρβί?ου3ΐ .τό 3&θΛ&ν.ττ]ς .«{
  χωγήν τίς εκλογάς άςιοσημειώτομ γεγονότος, καί Ιδίως περί αΰτοίις δοθείσης προκαταίολί|ς, τρ Ταμ,είον .έξ $1
  γγ
  των χαταγγεθεισών, ή βείαιωθεισών άξιοποίνων πράξεων,
  π«ρα,ίάσεων.
  (ΧΜΗ')
  Ά,ρθοθν 33.
  . οίτινες
  ά
  η ρ ής
  ονται έν εκάστω νομώ εΤς ή πλείονες
  νά ένασκήσωσι καί άπανταά
  ς ή ν χορη
  ,,γαύμε,αίιάτοϋ παρόντος νόμου είς τοΰς άντιχρο^ους τής
  Αικ«τΐΛί}< άρνί!ς ίιχαιώματα ίΙΚΝΕ'] Σ " κ«τΐΛί}< άρνί!ς ίιχαιώματα , ίΙΚΝΕ'] Σαγκε,τροθ,,ι ίέ "τάς έ,ιθέσεις ,τών άντ«τροσώπων χ,λϊ!Ρω^« «"«ορικών έξάδ«>ν, καί ήμερη,ί,ς «ύτοθ- Α
  |, μ
  καί την εκλογήν, είς ήν παρευρέθησαν.
  Έν περιπτώσει καθ' ήν, ή δοθεΐσα πρθΑαταβολή
  σίν°λον, τής τε ημερησίας άποζηυ.ιω^ε.ως, καί τώ» βδα.Ι»''Ρι1'ών
  ^έί ™° «"Ρ"ώ«ου, ε'πιστρέφει οδτο; είς;·*>***'**
  Τ«{Λε«ν ^ υπ^ίλλον τ^ς «ς αδχί,ν ίΛ&η* **■«
  ^ δ»»,, Μν»οβ«λλ« εις τ, έπί-τδν
  Υποι,ργειον όμοϋ μετατωνκαταστβαεων,^ιπδν
  λ « ξ
  εν εκάστω Ικλογικώ συ-λλόγω ή τμήματι, ϊιορίζον- επί συμψηφιαμώ το3 είς
  γϊ ρρρ
  ^ιχαστικών λειτουργών
  Λ
  τ»0
  βιρημένων δικαστικών λειτουργών. Οί τάς προκατοίολάς ένε,ργήβαντες 4ται«#ι,, εάν
  ,.._-Λ.^ διβρίζβνται σαγχρό,νως έ* άντιχρόπωποι δέν έχεελέσωσιν .την ϋπΟΛβΠίφΊρο» '
  λ άνΛπληρωταί τώ» άντι- τούτου έπιίαλλΐμένην αότβϊς υποχρέωσιν, έ*τ£« τ^ς
  .-,,._-.-·.. ιΓ^.ν ί«« πρός το ίν πίμχτον ϋπότοδΊδίβυ άρθρου ΤΛβσομένης .χρςθεοίμίζς, ν&6β5«»ν έν
  ν>9 *ρΐι)μ·>0 ,τ£ν .έιθ.ρτμχδν τμ^μρω/, οίΐΐνες έν άν«γχ5 συν- . βιδλίοις είσϊρβκτέων έβό3ων »>-♦, 5~λ.ι~* ,.<£ -*~~ ' .,νεΧ'υσι τους ταιτιχοϋ^ ιχντκρϊσώίίυς, κΐί άναπληρ'οϋσιν αύ- δικαστικούς άντιΐΕρ<ίσω7ΐ;ους, κατόπιν; ε'ιδβικιήνβωί ί«δ· . *0«ς.κ»λν5ΐί.ίν3υ;. Ό^>£(λου« δέ. τ^| πρβσχλήίει το? 'Ερίρου γείΐυ των Εσωτερικώς πίρίμί) συ|ί.μβρ*ώσεως αυτών πρόί ^
  των ανηπροτώχων τί5; Δικϊΐτικής άρχ<|ς, νά μ=.ταβα·νωην, εΐ« ρηθεΐσαν διάταξιν, καί χαταϊιύκουσιν αυτους ώς όφειλέτ« .,εΐο^κοτε *χΑςγ$χ*ν ,τμίμ* τνί *λΛ?Υ«?: «ερΐίί/ίδίας .ή^θελε τβϋ Δημοσίου, χατά τάς ίσχυούσας δ-ατάξεις περί εΊσπράξωί ^ρβον^αβ.^ άνάγκη. " τών Δημοσίων έσίδων·, 4»6&λ«1ΜΚ *έ παραχρ^μβ ΐοκαράρ"!' Ε/αν δ «ριθ,Αϊί τών πρ5~;ι·{ωθ5ντων ίΐΑ—τικών λειτουργίαν , μβ.τοθ έχϊοβέ>τος.τριΐΕλοι4πον^οδ6ΐιιτ)ί«Ιί.π»/.βλ«β«« «'^Ρ01"
  ■>-:ν
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  »©■
  κτέων, ομοθ μετά τής άποδϊίξεω; τίϋ λαβόντος την προκαια-
  ίολήν "ϊικοτσΐικίδ αντιπροσώποις καί άντιγράφου τή; ϊ'.αταγής,
  ΐυνάμιι τί)ς οποίας" ή προκατίίολή ένη,ργήΘη, είς τό επί των
  Έσωτερΐχών "Υπουργείον; τό βποίον, επί τ9) 6άσε; των δικαιο-
  λογητικών τούτων, ίχδίϊε·. έπ' ονόματι τοΰ ζροκαταβαλόντος τα-
  μίου, καί άοστε'λλει αύτω ίιου ποσο3 τή ποίχ,αταβολή χρη¬
  ματικήν Ινΐαλμα, 'όζιρ ο3τος έςοφλεΐ διά πράξίώ; τού, καί φε'-
  ρ?ι ϊ'ις πίστωϊΐν αυτού, πρός τακτοπίίηΐ'.ν τού έξ ου Ιϊόθη ή
  πρίΧαταβίλή χρν;ματΐκοΟ ΰπολίίπου τού.
  ^Αρθρον 37.
  [Ψ,ΝΕ'. 8] Οί -Ιφορβι, οί·«ντιιτ33πωπΛΐ·τκ}ς ϊίχχστικής άρ-
  "/ής, χαί *ί άνα^ληρωταί αυτών, ίίϊοπο'.οΰντύη υερί το3 ϊ'.3θ·.-
  σμο3 των ύ-πό τοΰ παρά τω Άρ,είω Πίγω ΕΙιχγγελέ-Λς,
  όφείλρυιη ϊέ· <οίο τουλάχιστον ημέρας, πρό τής ενάρξεως τί|ς όηφβφορίας νάώσιν άριγμένοι, οί μέν, είς την πρωτεύουσαν τοΰ· νβμοδ, οί δ€( είς α διωρίσθησαν- έκλο.γικά τμήματα, είδοπ-θί- μα τί} ά,φ.ίξ« των τόν Είσαγγελέ* <τϊ|ς -π ϊρ {φερράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Π«ρι των έφρρευτι.Κίδν 'ΕίιτροττΛν κα'ι τό*ν επι τή,£ |$$ΐ ύλλΛλ ν»ν (ΧΜΗ') ήμιβρδν άιίσ ττ}ς τ}»)μ;>σΐϊύ<χ5ω; το3 #η -/•τά'λογον έκ των όνομάτων έχΐ( · *ώνγινωτίιόντων <γρ*φήν καί ανάγνωσιν ?ημοτών, όσοι πο-τβν 'άλλά δίν &"βλο3σι χροϊττάιενοι δημοσίας τινός !ύ«ηβίβ·ία?, ί}·'νόμ<μοι αυτών άνατΛηρωταί, ϊιχίχστικοί *ντοξ-'< 6.*0μο3 ΐΑέχριτβΟ Ρραμματεως Π;ρωτο3ιχ3ν, Ταμείον, ΰχβλλήλο* Υπουργείων μέχρι τ33 γραμ- *- τάξεως, ίήμαρχβι,-ϊημαρχικοΐ πάρείροι, τϊερτοχιχοί βύμδουλοι, "ϊνο^ρΛθΐ, δΐΓβθηκϊφΰλακες, ϊιδάσκαλ«ι, πλήν των 4·»(μ-;δ(ϊχ*κ«λων.,' ιτλν|ρεξο6σΐ9ΐ είς ίθνικάς σβνϊλεύτεΐς, ή 'δου- λ€υτ«·, «ίτί «ι—έλβσαν, ή διβτβλίϊτι· ίιΧ*ιγόρ:«, συ^ίολαιογρίφοι, ίατροί,· φαβμχκ-οπβιοί, ή βπαρχρχκοί, ή ίημ.οτιχοί'σύμ'βουλοι. ■ Ό -κατάλογος οϊέτος 'Οιίο^άΧ'λεΐβτ είς ·8«λοδν είς τόν Είρηνο- ίίκη-ν* χ«ΐ 5η)*οΛε«ετ« ύιΐ'αδτοϋ,· -σορ,φώνως πρϊς ταςϊατάξί-.ς •τοΐ ά·θροο -15. - ■(ΧΜΉ') "Άρθρον1 '_9. '" ' '·' V ι Αί περί Ιγγραφής χοη -ίιαγρα,φϊ}ς 1νβτ«σεΐί:, ΰπβ5αϊΑ5νται χχΐ ύποστγιρίζβνται χατά τά'αρθρχ 16, 17 χαί 18, τό ϊέ Πρωτ-ϊι- χ*ϊβν, ί'1915 <Ηΐο6άλον τιχι τί ίντα τα·€γγρ"ΐφα,· κχτά τοά'ρβρον 19, βπΜχρατν-αΐ δρΐβττΧΓΪς" κχίάνεχχλήτω; έντό'ς δέκα πέντε ήμίρών απΐν τϊ)ς ν—ό τοδΉρ-ρέδρβ» «αρ«λα6ΐ!ς των* εγγράφων. ■ Ό· κηρϋχθετς'δριτίΓΤχος: κϊ*τάλ«γος, Ίσχύίΐ Μχ?ι τ()ς Ίτησίας «ναθβωρήσε'Λς αΰττΛ,-ένεργουμένης μετά τής άν*6εορίσεω; των έκλογικών καταλόγων, κατά τάς διβτάςεις το3 ά'ρθρου 25. Ή κατά τό ειρημένην «ρ9ρον·βϊτη<Μς το3 ίημάρχϊΐ),1 περιλαμ- ίβνβι^ιιί^ ίτβιχεΐίν γ'-κ»ί-τοί>ν π-^»»σθ2τέους,· ώς αΐΜΧ-τή'σ«»τας
  «νάτβν έ»'νω οΐρθρω-38 Ί8»τήτων.
  [ΑΤΙ2".] Αί κοηα παραγγελίαν· τί}ς· ά,*χϊ}ς γινόμενβι κατά
  τόν χβρίκτβ -νόμβν κβινοϊβιήσβις κ«ί έπιϊβσίΐς, ένεργβϋν-ται
  -ΰπ& τώ^ έμμίνθίθν λκαστιινών-κλητηρων-, Άνευ άρκ λχιιής οτκχι-
  ώματός τινος,Λ μόνον των -όδοωταρικών έξόδων είςπβρίκτ»-
  σιν πραγματιχής άνεπαρκείας τώ»·τ9ΐοόί<»ν χλητήρων διά την έμπρόθεσμον ενέργειαν άπασών των τβΐίύτων κοινβκβιήβεων κ«ί έπιδόσεων, ή αρμοδία άρχή, άνάτίθησι καί είς άμίσθους' δικα- σΐτχοΰς ·κληϊ1{ρας, όφϊίλοντας έίυίσης «νευ βχολϊυν]; δχα.ω- μ«τός· τινος, Λ μονον των ό3οιπορτκΛν έξόδων, νά Ιχτελώΐι την *ΛραγγίΧ(αν ταύτην. (ΧΜΗ') Ά(»6ρον 4Ο. Έχ το3 δριΐτιχο3 ·κ*τ*λ4γο« ίνΐργίίτχι έν δηΐίοϊίά ί»νεϊριά- ϊΐ}μίν 4μοιομ3(>φΐί» χαθ'. όλβτ χχί Ηταρίβμων κληρίίελτίων χρϊς
  τ» -Αι··,.-., ,λ» έν -ιλ Ι^κ.ϊμιώ κατχλίγω τώ» κλ<|3«ί«μων. έγ- ι' βν εκάστω κληροίίλτί'^, έγγράφϊταϊ τό ό'νομια, τό η ή ίΐιότης ενός; £χ«στο» εκ των χληρωσί,ιων. Τα *βαρΛμοδνται · ένώχιο» το9 · ίικαστηρίου, καί βείατοδτχι, ό.ι «ιστν-ίαβ *ρ9ς·τ4ν- ά^ιίμό» των κληβωσίμο»ν. Μετά ταύτβτίβίν- τμ έν τί) *λ·^ρατίδι, ήν ώ τ^ Πρόείρος, όΕίσαγγ^λϋϋς κχΐ οί Δικασταί οφείλουσι ν* άναχιν^σωσ!. Τούτου δέ γε ή,κλήρϊβσις, τού μέν Π,3θ£?ρ:υ ίξάγοντος άνά έν έκ τής κληριο- τιϊος κληρίϊέλτιον, τού "δέ Εισαγγελέως παραλαμίάνοντος.αύ;ό, *Λφο»ν3ύνϊ3ς τό Ιν αυτώ δ/ομα καί παραδίδοντος αΰθΐήρεί είς ίνα των κλητήρ αν τοό ά/.ί3ατηρίου, όστις χολλα τουτο ΐπί πίνα/.ος πρός θέαν άτάντων. 'Ο πρώτ3ς ·Αλ/·,,3ω9ΐ'.ς εΤνεπρόεδρ^ς τής Έπιτρβπής. Ούτος Χϊίο'. τίσταρϊς έτϊμενοι ε'.7ί τάταΑτικά μίλη αύτη";. Οί λαχό»- τες ΐών κλήοων 6—10 ε'ισί μέλη άνατληοωτικά. Διά τοϋς ί/Ίμους τ;ΰ; δια ρΐθ:'ν:ας εί; τμήμϊτα, κληριθνται έ?£ξ)]ς κα;. χχτά σ^νέχ^ιϊν το-ύτων ΈρΐρίυτΐΛχΐ Έίΐίροπαί όϊ* τα έ/,λίγικά τμήματα. [ΒΣΚΑ'] Τα τακτιχά με'λη των Έφ3ρευτικών Επιτροπών, πρίτεινόμενα καί άνανιηουΐΐόμϊνα υπο τβύ 'Πρωτδίικείου ΰπο- φήφιοι 3'.ά τάς θίτεις βΐυλευταθ, ϊχίυσι το ϊιΧαίωμα τής έπιλο- γί}ς- διά δ^ώίϊϊως·, «ιτΛιίομίνης πρός την διβΓΚΥτηκήν «αρχήν διά ϊιχΛστικοΐΙ κλν)τήρος π€ντ« τουλάχιστον -προ τϊ}ς ψηψοφο- ριβς ήμ-έρας·. Εάν δέ δι' οίονδήπβτε λόγον, δέν 4ν*σκήσωσι τό δίκα'ωμα τοίτ», λβγίζβντ&ι- ώ; -πρίτιμήσαντ* την βέσιν το3 υπ'όψήφίου, «ν ?% ττΐ -'Εφορευτικί) Έπιτροπ^'άντικββίσταντβι •««τα τάς-ίκχτάξΐΐς το3 άρ'9ρβυ 42. [ΧΜΗ') "ΑρΌρον ·*1. : Ή κατά τάς ανωτέρω ϊιατάξεις ·καταρτισ9εΐσ» πενταμ,ελής δέπιτροπή, διευθύνει την εκλογήν. (ΧΜΗ') Άρθρον 4*. ■ . ) ■ Ένΐϊϊριπτώσί!, καθ'ήν τα μέλητής Έφορί»τ*κί;ς' Έπττρο- είναι άιτόντβ τοθ ϊήμου, η άρνοίνται νά έχπΧηρώτωσι τα ήντά των, ή 8έ διά των «ναζλγιρωτικβ; μκλων τάναχλήρω- ς αυτών, καθίοταται ϊίά τούς αΰίοίις λόγους 'άνίφιχτος,- ίιειι- ούνο«!« την Ικλο^ήν μόνα τάιταρόντ* μέλη, εάν άττοτελώσι την «λειονοψηφίαν τής Έπιτροπής. Τουναντίον, δοευίύνει τήνχχλο- γήν ό άν«*ρά3·ωτο; τής ίιχαισ«κί)ί ά^^ί, 3Γα{<.ΐί?ί(ττό,ντ«ύν μετ" αύτοθ <ι«ί ΐών παρόντων μελών. ■ ■ " "·ί (ΧΜΙΓ) Άρθρον 43. Τα χρέη γραμματέως τής Έπιτροπής πρός σύνταξιν των •Βρακτικών άνατιθενται £ιΛ*αυτ1)ς ε'ις^να των έκλβγέων. ι •-[Α.ϊΤ] Τό ίργβντοδ σφαιρΐϊιοϋτβυ εκτελεί ό («τοψήφιβς, ή '' «ν ~πρό«στ;ος άύτο3, ή"ο άναπ"λιιιρωτήςτούτου. 'Άρθρον 44- ;■ [Χ'ΞΑ'5| Τα μέλη των Έφόρευτιχών Έπιΐροβών, νώϊήϊίβν λαμίάνουσιν έπιχορήγησιν ή άντιμισθίβν, ο! ίέ συντάσσο,ντες τα πρακτ»κα λαμβάνουόιν άϊίοζτιμίωίΐνν σ'ϋνιστάμέντϊν είς δρ. δέκα. ^■ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. -■ ■- ■ Άρθρον Περ'ι της (ΧίΗ'.)· ' Η' ήυ,έρα τί}ς ψ—>ο^ορίας' ίρϊζίται ϊιά Βασιλιχοϋ
  ά
  γμ
  [ΧΝ'Γ'. 4] Τό γ
  Κυβερνήσεως, τριάχοντβ-τούλάχιστον ημέρας πρό ττ]< %ρϊρας τής ψηφοφβρίας, περιέχει δέ τόν αριθμόν των έκλεκτέων βουλευτων έξ έχάστης έκλογικής περιφερείας, συμφώνως πρόςτά έν άρθρω Ιω ωρισμένα, καί πρός την τελευταίαν δημοσιευθείσαν επίσημον απογραφήν τοθ π/ηθυσμο3 των δημοτών των δήμον, καί ιυρο,σ- χαλείτοός εκλογεΐς νά «ροτείνωσι τοϋς ύπεψηρίους. [^ΙΗ*.] Ή ψηφοφορία διαρκεί μίαν μόνον ημέραν, ή*τις Γστβι- Κυριαχή, άρχεται ίέ ατ,'ο τη", άνατ»λϊ5ς, καί λήγει κβτά την ώραν τί)ςδύσεω; τοϋ ηλίου. Τό είρημίνον Βασιλικόν Λ«ταγμα μνη· μονεΰίΐ τάς ώρας ταύτας. [ΓΓΝΖΊ-3] "Αρθρον 46. Ή ψ(|?βφ5ρ(« ένεργείταιέντός των καηχ*τη(»άτων-τ<5ν 8«|μβ- τικών σχολείων βρρέ»«ν κ«ί.Θηλέων, είτε ΐαΒτα εί<ή Ιημοτικά οίκβίο|*η>*τα, είτε Ίίιωτικατί βίκίαι μεμΐσθωμέναι ώ-ς Ιιίβκτήρΐβ.
  Αβί«σι}ς τής μιεβώσεως ίν οίονϊήιτοτε λόγον- τη"? ώς διϊοίκτή-
  ριον -/ρησιμίΐ»9ύ(—ς ί&ωτικΐ;ς οικίας, ττ) κατά«ημα τί|ς ψιιφβφα-
  •ρία; μετα^ρεται αύτοίικαίως άμέσως καί άνε» ετέρας 8ι«τι«τω-
  ■σε*>ς, «Γς την ώς ϊιδακτήριο» ένοτκτ«»6ε(σαν νέαν οικίαν, πάντοτε
  ,—ρβομένης χ7,ς τριμήνβ» ιτροθεσμίίς *ρό των έκλογών.
  άνίγερθώΐιν δημοπκά οίχοϊομήμχτχ πρός χρήσιν δι-
  ων, ταύτα άμέσως, κα! ανευ ετέρας διατυπώίεως, θά
  Εάν
  δαχτηρίω
  χρηΐιμϊύσωπ καί ώς καταστήμιατα ψ^φοφορίας.
  Έν ο'ς δήμοις τα λειτουργοοντα δ/)μ5ταά σχοϊεϊα δέν εί¬
  ναι κατ'αριθμόν έπαρκή, όπως χρησ-μςότωτιν ώς καταϊτήμαΐϊ
  ψηφοφορίαν, ένϊργεΐται ή ψηφοφίρία εις τα έν τω δήμω ϋιΐαρ-
  χοντα έλληνικά σχολεΐα, γυμ;ϊ7υ, κχ!. λοιπά «ινοτιχά κχί
  δημοσία χαταστήματα.
  Εάν δ Δήμαρχος ήίελε βεβαίως. ύχίΛθ-ίνω;, ότι ϊ=; ύ"άρ-
  χ*ι έν τω δήμω, οΰ:ί δη;.ο»κόν σχολίόν, ο'ύ:ϊ έτερον δ/]Λ.3-
  τικόν ή δημόσιον καταστή* κατάλληλον, όπως χρ/)σιμε.1σϊ) ώς
  κατάστημχ ψηφορορίας, τότί κα! μό,ον ίριζονΓΧ'. ώ; τοιαύτα
  καί ο! έν τω δήμω ένοριακοί ναοί.
  [,ΓΥΝΖ' 4-6] Αρθρον 47.
  Έντός μηνός ά~ό τής έν τή Έρημίρ·5ι τής Κ-ΐίερνήσ-ως
  δημοσιεύσεως τού παρόντος νόμου. Θέλει κληθή ή Δημυταή
  Άρχή, ίνα διά κράξεως της έγ*ρινίμένης ϋτο τού Νομάρχου
  άντί των ίερών ναών, εάν τοιούτοι χρησιμϊύωσιν ώ; Τ3π5ΐ ψΐ)-
  φοφορίας, δρίσΐ) νέα καταστήμαΐα ψ^φ^φ^ρίας κατα τούς «ρους
  τοϋ παρόντος νόμου. Ή απόφασις τοό Νι,ίίρχοι, ύίόλειται είς
  έ'φεσιν ενώπιον τού <Υτ^^ργείου των Έυτίρι*ών, έντος 5έ·Λ* καί πέντε ημερών, επί ποινή άκαραϊέχΐου άζό τής εις τόν Δή¬ μαρχον κοινοποιήσϊως αυτής καί τής τοιχοχίλλήσΐως της έν τω δημαρχείω, συνταστομίνης περί τούτου εκθέσεως. Ή διαίρεσις τού δήμιυ είς πλείονα έκλογικά τμήματα, κχί πάσι εφεξής μεταίολή τού καΐχττήμχτος Τής ψ/)φί}):ρίας, έν»ρ- γείται κατά τα ώ; ανω δριζόμινα, δέν δύναται ά,Λίος νά ^ίντ) διαίρεσις ή μετα5ολή, ή τρίίς τ)ύλάχιστον μήνας πρό τής ψη- φοφίρίΐς. Κζτ' έςαίρϊσιν βί5αιουμίνίΐν δι' εκθέσεως μ<]χχνι- κοϋ, ή μή ϋκάρχοντος τοιβύΐου ύπευθύνω; υπό τού Δημάρχου, ότι ένεκεν σ2υμ53, πληιιμύρα;, πυρκαιάς, καΐαπτώτεως, τό κατάστημα τής ψιιφοφοριας, δέν δύναται νά χρησιμοποιή ώς τοιοθτον, έπιτρέπεται άποφάσίΐ τής Δημοτικάς άρχίΐς, έγχρι- νομένη υπό τοϋ Νομάρχου νά ορισθή έτερίν τοιούτον, καί τ.» δέν μεσολαδή πρό τής ψηφ:φορίας τρίμηνον χρονικόν διάΐτημα. (ΧΜΗ') Άρδρον 4ί8. Αί Δημοτικχ! άρχχί, έκϊιδοοσι καί δ^μοσιεύουϊΐν έν άτασι Τ0^ί χωοίοις τού Ιήμου, όχ,τώ τουλάχιστον ημέρας πρό τής ορισθείσης, πρόγραμμχ άναφέρον ά<ιριδ"ύς, την τε ημέραν τής ψ/)φοφορίχς, τάς ώρας τής ενάρξεως α!»τί]ς, τόν τόπον καί τό χαταστημιχ τ!)ς ψηίίφορίας, τόν αριθμόν των έκλε*τέων βίυλευ των, κχί τα όνόμχτα των ύποψηφίων. (ΧΜΗ') "Αρθρον *©. Την πρωίαν τής πα5α,α.ον?]ς τ»]ς ψίΐφοφορίας, ή Δημοτική βΡ/ήι όφειλει νά μεριμνήσΐ), ίνα ή προπαρεσ/ευαΐμένη ή αί- Θίυσα τής έκλογής, κχΐ κχταλλήλυ); έν αΐιτή τ3ποθϊΐη,χένβι α χχλπαι κχΐλοιπά έκλογικά επΐϊΐλχ κχί σχεοη, άτερ παρχδίδΐ α!ιτί) ή Δ'.οικητιχή άρχή. Ή συμπλ^ρίοσις τώ; έλλϊΐπόντων έκ- λογικών είδών, κχί ή άηΐλατχτ»ασις τώ; ές αΐιτών άχρήστων κατχσταντων, έπιδαρύνει τό Δημόσιον. (ΧΜΗ') "Αρθρον «Ο. Μίτά μετ»)μ?ρίαν τής α^ττ]ς ήχίρχς, τ'χ μέλη τής τικϊ)ς Έπιτρο*?!ς, ό^·'λ^^ϊι νά παρευρεθ-ϋτιν έν τω τό,τω τής ψ/]φοφορίχς, ίνα παραλάβωσι, τ:χρϊ μέν τού Δημίρχου, τό κχτά- στημχ, τάς κάλτας κχί λοιπά Ιτιπλχ κϊ! σχίύη, πχρά δ'ΐ τοό άπεσταλμένου τής Διοικητικώς άρχής, τα πίριέχοντα' τα σφαι- ρ'*δια κιδώτια, συ;ταΐΐομέ;ω; π=ρί τούτων είς διπλούν τακτι¬ κών πρωτοκόλλων, ώ; τ: Ιν κχτατίθ-ται έν τοίς τό ϊ'. έτερον λχμίάνει ό παρχϊίδων. Τούτου γενομένου, ή Έϋΐτροπί) άνχλίμίχνει την τί|ς εκλογάς, άναγ^ωρίζει τοϋ; δΐ3ριτθέν;ας άνητροσώτους ή άνακληρωτάς, έχλίγει τόν σ^:ΪΑ:ην τώ; πρακτικών αυτής, κχί «ροβίίνΐΐ έκί πχροντ,ζ των ΰπ3ψ(]?ίω;, ή άντιπρισώτωι», ή άνζιτληοωτών αυτών, βίς την δε^θέτηΓιν των κχλπώ; ώ; έ;<|;: α') Τιθϊντχι έϊί τρχπέζης ή τρχ.τϊ^;, κχεά σ^νε/^ σειράν τοκοθετημέν», κχί άπίναηι τ/)ς θέϊίΛ;, έ; ή έ?ρίύ»ΐ ή Έει- τρΐκή τίΐχ1. κχλιτχι, όΐοι οί ύτ3ψήρ.3·., τχτϊό,χ-ία·. κχτ' %")· ξοντβ άριΐ,χόν κχ· κχτ' άλρχ5(ΐπκ<ιν σίΐρχ* τϊ; έΐτω^ύμον των »»^ψ)]>ΐ«»ν, κ»τά τα έν ί>θρ α 28 ώρυ,χέν*. Έ*ίττή κάλκη
  θέλει φέρει επί τοϋ μετώπου γεγραμμένον επί πινακίοο άμε-
  ταχινήτου, καί επί τής Ισωτερικί)ς επιφανείας τοθ καλύμματος
  των καλπών καί των σάκκων διά γραμμάτων εΰαναγνώστων το
  ονομα καί έπώνυμον τού ύποψηφίου είς όν άνήκει.
  5') "Εκάστη κάλκιτ), κατασκευαζομένη έκ λευκοσιδήρου βμοι-
  ομόρφως δι' ά'^αν τό Κράτος, θέλει εΤσθαι ϊιΐζρημένη εσωτερι¬
  κώς εις ϊύο μέρη, 8ι»Αρινόμϊνα έξωτερικΰ; διά 8ύο χρωμάτων
  καί τό μέ; δίξιόν ).ί?ος, προσδιωρισμένον διά το Ναί, θέλει ϊ/ει
  χοώμα λ;υ<ί5ν, τό δέ ίριντΐροΊ προσϊιωρισμ.ένον διά τό "Οχι, θέλει Ιχίΐ μέλαν. Το ναί καί τό δχι, θέλουσιν είσθαι γεγραμ.· μενά επί τίδ μετώιτου τής κάλπης διά γραμμάτων κεφαλαίων. Είς τό ε,χτρίσθεν μέρος τί]ς κίλπης ύπάρχ»ι στρογγύλη όπή άνταζο/ρινομένη είς σωλίξνα μήκους 27 καί διαμέτρου ϊώδεκα έκατοσ-ών τού μέτρου, προσκεκολλημένον επί τί]ς χατακοριίφου έ'ϊρας υπό γωνίαν 25ο διά τοθ όποίου δ έκλογεύς ε'ισάγει την χείρα καί ψΐ)φίζει. Το Ισω μέρος τής κάλπης, έφ' ύΖ θέλου;ι ρίπτεσθϊΐ τα σφαφίδια, καλΰπτεται δι' έριοΰχοϋ ύφάϊματος, οί δέ σάκκ?ι οί δεχόμενοι τα σφαφ.δια, τοϋ μέν ναί θέλουσι είΐθαι ώς λευκοϋ, τοϋ δέ δχι χρώματος μέλανος. Άροϋ δ'.ευθ*τηθ5σ.ν αί κάλπαι κατά τα άνωτε'ρο», άνοίγον- ται, κχθ' ήν βίσί τεταγμιέναι σειράν, καί έξετάζονται υπό τε τής έπιτροπής καί των ύποψηφίων, ή των αντιπρόσωπον ή των άναπληρωτών ασιτών, άν ώσι κεναί, μετά τουτο κλείον- ται καί σφραγίζονται υπο τής έπιτροπής, δύνανται δέ καί ο! ΰποψήφιοι, ή οί άντιπρίσωποι, ή οί άναπληρωταί αυτών, νά έπι- θέΐωσι τάς σφραγίδχς των. Ευθύς ϊπειτα χερικαλύπτονται χω- ρίς νά μετακινηθώσιν, υπό τό χάλυμμα εκάστου κιβωτίου, έξχ- σφαλίζϊται δέ έκαστον κιβώτιον διά τριών κλειθρων, ών την μίαν κλείϊΐ κράτει τό υπό τής πλε'θψηφίας τής Ιπιτροπής όρι- σθέν μέλος αότής, την έ-έραν τό υπό τ!)ς μειοψηφίας δρισθέν, καί την τρίτην ό άντιπρίσωκος τής Δικαστικής άρχϊίς. Σφρα- γίζονται δέ τα κιδώτια παρά τής Έπιτροπής, τοδ άντιπροσώ- που τής Δικασυικής άρχής, καί παρχ των βουλομένων έκ των όποψηφίων, ή άντιπροσώπων, ή άναπληρωτών αυτών. Περί τής έξετάσεως των καλπών, τής κατά νόμον κατασκευ5)ς, διευθετή- σεως καί περικαλύψεως αυτών, καί περί τοθ ότι ήσαν κεναί, συν- τάσσεται πρακτικόν, ϋπογραφόμενον υπό τής Έφορίυτικής Έπι- τροιτής, καί των ύποψηφίων, ή άντιπροσώπων, ή άναπληρωτών αυτών. (ΧΜΙΓ) "Αρθρον ; / Μετά την αποπεράτωσιν των ανωτέρω εργασιών, ή Έφορευ- τική Έπιτρβτϊή, δφείλει νά κλείση τό χατάστημα τη"ς ψηφοφθ- ρ'ας, καί σφραγίζουσ* τάς Θύρας κ«ί τα παράθυρα αΰ:οϋ, νά πχραϊώτη α·1τό ΰΐτό την έξωτερικήν φύλαξιν στρατιωτικάς δυνά¬ μεως, ή γριυρζ; έκ πολιτώ;, εάν στρατιωτική ίύναμις δέν (ΧΜΗ') "Αρθρον Κατά την τεταγμένην πρός ψηφοφορίαν ημέραν, καί ήμίσειαν ώραν πρό τής ανατολάς τοθ ηλίου, δ Πρόεδρος τ9ς έπιτροπί]ς /ηρύττεΐτήν Ιναρξιν τής συνεδριάσεως- βεδαιοθται δέ τό άλύ- μαντβν των επί των κιδωτίων σφραγίδων, καί συντάσσβται χ«ρί τοάτου «ρακτικόν, ύπογραφόμενον υπό τής Έπ»τροιττ]ς καί υπό των ύποψηφίων ή άναπληρωτών αυτών, καί υπο τοθ άντιπρο- σώπου τής Διχαστικής άρχής. (ΧΜΙΓ) Κατά την προσδιωρισμένην πρός έναρξιν τής ψηφοφορίας ώραν άνοίγονται τα περιέχοντα τάς κάλπας κιβώτια, δ δέ Πρόεδρος τής Έφορευτικής Έπιτροπής, κηρύττει την έναρξιν τη"ς ψ»1Τ9' φορίας, καί καλεϊ τοΰς έκλογεϊς είς αυτήν. (ΧΜΗ) ■'Αί>β.3Λν »4.
  Οί έκλογεϊς ε'ισέρχονται είς τόν τόπον τής ψηφβφορίας άνά
  τέντε,^ καί παρουσιάζονται είς την Έφορβυτικήν Έιτιτροπήν,
  ήτις, άφοθ άναγνωρίστ) την ταίιτότη—-1·*» *~ --·· *μ τώ Ικλο-
  ί γικω καταλόγψ έγγραφέντων, έγχειρ·ζει είς τον ϋιτοψήφιον, τόν
  | αντιπρόσωπον, ή τόν άναπληρωτήν αυτού, άνά ιτέντε σφαιρίϊ'*·
  4ν έιτί τ ούτω δοχείω. Ούτος δέ, φέρων τό δοχείον ίσταται παρα
  ! την κάλπην, ήν ϋπηρετεΐ, κχί έ^χειρίζει είς τον έκλογέα, διερ-
  χόμενίν ιτρό αΐτή'ς, εν σ^Λΐρίϊιον, έκφωνών συνάμα εΰκρινώί
  τό δνί^ϊ χ>! έκώνο,Αίν τβί ϋ!τ^φοφί^^ είς όν αϋ'τιι άνήκει' β
  ΤΗΣ
  έχλςγεύς, λαμβάνων τό σφχιρίδιον ύψώνει την χιϊρα κρατών
  ούτό μεταξΰ τοϋ άντίχειρ·ς καί τοθ λιχανοϋ, ίνα δείξη 5τι ίν
  μόνον σφαιρίδιον κρβτεΐ, άμέτως 8έ μετά τουτο είσάγει την
  χείρα «Ίς^τήν κάλπην καί ψηφοφορεί. Τό αΰτό έκβναλαμδάνε-
  ται έ'ως ου διέλθη ο έκλογεΰς απάσας τάς κάλπας.
  Ουδείς άλλος πλήν των ανωτέρω ωρισμένων, έ'χει τό δικίί-
  ωμα νά έγχειριζϊ] τα σφαιρίϊια είς τοΰς έκλογεϊς, καί νά έκ·ωνί)
  τα όνβματα των ύποψηφίων.
  Έν περιπτώσει, καθ" ήν, τής φυσικάς ταϊιτότητος βεβαιωθεί-
  σης, ό Χίροβσιασθΐίς ψηφοφόρος είναι προφανώς άνήλις, ι} δέν
  χίκτηται τό δικαίωμα τού ψηφοφορίαν, ή Έπιτροπή όφϊίλίΐ νά
  Ϊ£χθί[ αυτόν είς ψηφοφορίαν, άφοϋ όμως τώ ΰπομνήση τάς υπό
  τού ά'ρθρου 83 επιβαλλομένας ποινάς. Εάν δ έμφανισθείς ψΐ)-
  φίίόρος είναι παίς κατωτέρας των ίεκατεσσάρων έτών ήλικί*ί,
  ή ύπόμνησις γίνεΐαι είς τον πάτερ*, ή έπιμελητήν, ή κηδεμόνβ
  αυτού.
  [ΑΥΓ 3] Έν εκάστω τμήματι ψηφοφοροθσιν μόνον οί έν
  τω σχετικω όριστικω καταλόγω εγγεγραμμένοι. Είς μόνα τα
  μελη των Έεορευτικών Επιτροπών, τα έκπληροϋντα τα καθή-
  κ;ντα εΐύτών έν έτέροις τμήμασιν, έπιτρέπεται κατ' εξαίρεσιν
  νά ψηφοφορώσιν έν τοίς τμήμασι τούτοις.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 5«.
  Περί τής ψηφο·ορίας κρατείται πρωτόκολλον, ήριθμημένον
  χαί μονογραφημένον υπό τής διοικητικώς άρχής, ένω ίγγρά-
  φονται οί ψηφοφοροθντες έκλογείς καί δ άριΐμός το3 έκλογΐ/.οΰ
  χαταλόγου, είς όν είναι εγγεγραμμένος Εκαστος έκλογεύς, καί
  όπερ μετά τό πέρας τ!]ς ψηφοφορίας κλείεται καί ύπογράφεται
  «πό των μελών τϊ]ς Έπιτροπής καί των ύποψηφίων ή των άνα-
  πληρωτών αυτών καί τοϋ άντιπρεσώπου τής Δικαστιχής άρχής.
  (ΧΜΗ') «Αρθρον ΚΟ.
  Επιτρέπεται είς τοίς ύποψηφίους,1 ή τοΰς άντιπροσ'όπους,
  ή τοΰς άναπληρο»τάς αυτών, νά θέσωσιν ίδιον σημείον επί των
  καλπών αυτών.
  ΟΙ ύποψηφιοι, οί θέλοντες νά θέθωΛ ίδιον σημείον επι
  των καλπών των, οφείλουσι νά δηλώσωσι τουτο εγγρά¬
  φως, δέκα τουλάχιστον ημέρας πρό της ημέρας της ψη-
  φοφορΐας πρός τον οικείον Νομάρχην, διά της δηλώσεώς
  των_δέ ταύτης, θέλουσι καιίορίζει κ»! τό επί των καΛπών
  αυτών έπιτεθηαόμενον σήηα. Άμα τί ύποδολη. της αίτη-
  σεως ταΐττης, είς ουδένα άλλον υποψηφιον, αντιποόόΊΰπον
  τι άναπληρωτήν αυτών έπιτρέπεται νά κάμη χοτϊοΊν τού
  αυτοϋ σΛματος επί τής κάλπης τον/. ΟίοΙκείοι Νομάρχαι,
  πέντβ τοΰλάχιο'τον Λμέρας πρό της έκλογης, όφεΙλουθΊ νά
  «ιδοποιήσωσι περϊ των έκλογικών σημάτων τον Πρόεδρον
  τας Έφορευτικής Έπιτροπής καί τόν δικαιΐτικόν άντιπρό-
  οωπον.
  (ΧΜΗ') Άρθρον
  Αί παρατηρήσεις ή αί ένστάσεις των ύπο^ηφ'ων, Ψ, των άντι-
  προσώπων αυτών, ή των άναπληρωτών «ϋτών, 'παραδίδονται έ'γ-
  γραΐοι είς την 'Εφορευτικήν Επιτροπήν, σημειοϋται δέ έν βι-
  ίλΐφ των πρακτικών ήριθμημένω καί μονογραφημένω, κατά τα έν
  τωαρθρω 55, τ| τε παράδοσις τής έγγράφου ένστάσεως, καί ή
  *π α^ής γνώμη τής Έπιτροπής, καί επί τής γνώμης ταύτης
  «ι πβρατηρήσεις τοδ άντιπροσώπίυ τής Δικαστιχής άρχής.
  __ Δίν δύναται νά διακοπί) ή έξακολούθησις τής ψηροφίρίας ένεκα
  των τοιούτων άμφισδητήσεων.
  ^Οί ψηφορόροι περί ών έγείρεται οιονδήποτεζήτη·.*α, είτε παρα-
  ι=μπονται άμεσος πρός ψηφοφορίαν ύχό τής Έφορευτικής Έζι-
  τρθΛής, εΐτβ άποχωρίζονται άπό των λοιπών, 3πως ή ψΐ]φοφο-
  ?ια τούτων εξακολουθήση άχωλύτως.
  Εν τί] τελευταία ταύτη περιπτώτίΐ, τό Ιγερθϊν ζήτημχ λΰβ-
  Τβι !'«Ρ«ύσης τής κατά τ'ο άρθρον 64 &ρας.
  (ΧΜΗ') Άρθρον 58.
  Η προσωρινή λύσις 'όλων των κατά την εκλογήν άναφυομέ-
  νων ςητημάτων, άνήχει είς την Έφορυτιχήν Επιτροπήν, ήτις,
  ίαίνετ^.Τ""^ τ°° άντιπ?Οίΐωπ:"> ·"!» Λ^αα.ΐΛϊΚ άρχής, άτο-
  „.-!- «υτων ητιολογημένως, καταχ-Λρίζουσα τάς ά^οφά-
  μετα τ^ς γνωμοϊοτήσΐως τοϋ άντιπροσώχου τής Διχ,α-
  (ΧΜΗ') Άρθρον 59. , ■ .,
  ΤΡβντίς πρός διατήρησιν τής ϊημουίας τάξεως χαί άσφα-
  λείας έν τώ τόπψ τ1]ς ψηφοφορίας χαί πέριξ αΰτοϋ, άνήχει εις την
  Έβορευτικήν "Επιτροπήν, έπιτηρίϋντος τοϋ άντιπροσώπου τής
  Δικαστικής άρχ)]ς, πρός τοδτο Ιέ ύπαγίται άμέ,σως είς αυτήν
  καί εκτελεί άπροφασίστως τάς α'ιτήσιις της, ή επί τούτω τεταγ-
  μένη δύναμις χωροσυλακΐίς, ή τακτικοΰ «τρατοΒ.
  (ΧΜΗ') Άρθρον βθ. ' ■'-
  Α-αγορεύεται ή ιταρουσία πάσης ένόπλου δυνάμεως ίν τω
  τόπω ττ)ς ψη·ο·βριας καί πέριξ. Ή έν τη πόλει ή τφ χωρίω
  ένία ένεργιίται ήψηφοφορία στρατιωτική δύναμις, ς'φείλει νά ϊια-
  μένη έντός των στρατώνων καί' όλον τό διάστημα αυτής, έξαι-
  ρουμένων των κληθέντων παρά τής Έφορευτικη"ς Έπιτροπής
  σΛθπών, καί έν μόναις ταίς πόλεσι, των τακτικών περιπόλων.
  Μόνον δέ έν περιπτώΐει σπβυϊαίας συγκρούσεως, καί μετά μα-
  ταίαν προσπάθειαν τής Έπιτροπής νά έπαναφέβη οϊκοθεν την
  τάξιν, δύναται αυτή νά προσκαλέβη εγγράφως την συνδρομήν
  τής κχτά τό προηγούμενον αρθρον ώ^ισμε'νη; ένόπλου δυνάμεως,
  ήτις, ευθύς ώς ή τάξις άκοκατασταίί), άπέρχεται αύθωρεί έκ τού
  τόπου τής ψηφοφορίας. Περί πάντων τούτων, γίνεται μνεία έν
  τοίς πρακτικοίς. , „ _,
  (ΧΜΗ') "Αρθρον βΐ.
  Άπαγορεύεται ή «ίς τβν τόπον τη"ς ψηφοφερίας <αί πέριξ προσέλευσις παντός έκλογέως, ή πολίτου, ή άξιωματικοθ, φέ- ρο»τος όπλον, ή οιονδήποτε δργανον έπιτήδειον πρός επίθεσιν. (ΧΜΗ') Άρθρον β». Άπαγορεύεται ή εις τόν τόπον τής ψηφοφορ'ας εΐτοίος οιου¬ δήποτε δημοσίου ύπαλλήλου, είτε πολιτικοϋ, είτε στρατιωτικοθ, μή έκπληροδντος κχτά τόν χαρόντα Νόμον καθήκοντα, ή μή καλουμένου πρός ψηφίφορίαν. Είς την αυτήν άπαγόρευσιν «πά* γονται καί οί δημοτικβί ύπάλληλοι, ώς καί πας πολίτης. Γ . (ΧΜΗ') "Αρθρον 63. Εάν ή Έφορευτιχή Έπιτροπή, ή μέλη τινά αΰττ]ς, ϊιαρκού- σης τής ψηφοφορίας χχτασταθώτιν ίνοχοι άςιοποίνου πράξεως ή παρατάσεως τού έκλογικοθ Νόμου, ό άρμόδιος άνακριτικός ύπάλ- ληλος, συντάσσει μέν παραχρήμα έΆθΐσιν περί τής πράξεως ταύ¬ της, έπιλαμβάνεται δέ τής χαταδιώςίως τοϋ ΰπαιτίου, εΰθΰς μετά την αποπεράτωσιν τής εκλογάς. ; · ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'. =·..'·* Περΐ διαλογης των ι|τηφων. "' ν * (ΧΜΗ') "Αρθρον 64. " ' Ευθύς, ώς παρί'ΚΟ^ ή ώρ·σμένη διχ το3 προγράμματβς ωρα, προσκαλοϋνται οί παρόντες καί μή ψηφοφορήσαντες έκλογείς νά ένασχήσωσι τό δ'.κιίωμα αυτών. Καί έξακολουθεΐ μέν ή ψηφο- φορία εως άν ψηφοφορήσωσιν οί βουλόμενοι έχ των παρόντων, άλλ' ουδέποτε αίίτη παρατείνίται πλέον των τριών ώρών άπο τϊ)ς διά τοϋ πρεγράμματος ωρισμένης, πλήν εάν διεκόπη ή ψΐ}- φοφορία, ότε παρατείνεται αϋ'τη μέχρις άναπληρώσεως τοϋ χρό- νου έφ'όν διήρ,ιεσεν ή διαχοπή. Συμχληρωθείσης δέ τής προσ- Οέτου ταύτης ώρας, κηρύσσβται περαιωμένη ή ψηφοφορία υπο τής Έφορευτικής Έπιτροπής, μεθ' & αύτη, ενώπιον των παρόν¬ των ύποψηφίων, ή άντιπροσώπων, ή άναπληρωτών αυτών, καί τής Διβικηπκής άρχής, ή τϊϋ καρ' αότής ϊιορ-.ζομένου άντιπροσώ- που, προβαίνει άμέσως εις την άπαρίθμησιν των έν ταίς κάλ- παις ψήφων κατά τόν εξής τρόπον : α) Αί κάλπαι άνοίγονται κΐθ' ήν εισί τεταγμέναι σειράν, έχάστης ίε κάλπης καταμετροϋνται πρώτον τό Νχί, καί μετά τβθτο τό Όχι. 6') Ό άριθμός των ψήφων καταγράφεται μέ άριθμοΰς καί ολογράφως έν επί τούτω πρωτοχόλλω, ιδιαιτέρως δι' Ιχαστον ύποψήφιον. Το πρωτόκολλον τουτο ύπογράφίται μετά την κα- ταχώρισιν τοϋ άποτίλέσματος τής διαλογης όλων των καλχών, υπό τί τής Έπιτροπής χ»1 των ύποψηφίων, ή τώ* άντιπροσώ- πων, ή των άναπληρωτών αυτών. Επίσημον αντίγραφον τού πρωτοκόλλου τούτου, διδοται υπό τής Έπιτροπής είς τοίις ΰπ»- ψηφίους, ή τοΰς αντιπροσώποις, ή τοΰς άναπληρωτάς αυτών, καί εις πάντα τόν α'ιτήσοντα. γ') Εάν είς κάλπην τινά εύρεθώσι πλείονα σφαιρίϊια «Ο άριόμου των ψηφοφορησάντων, τα σφαιρίϊια ταυτα άφαιροθντβι έκ τοϋ Ναί. δ') Άποιι.ερατοιιμένης τής ϊιαλογής των ψή^ων έκάστης χ«λ·
  1ΡΗ»

  πης, έχφωνοίνται μεγαλοφώνως πρός γνώσιν τοϋ κοινοϋ τό
  ίνομα καί επώνυμον τού ύποψηφίου καί ό «ριίμός των Ήφων,
  άς ϊλαί* είς τό Ν*ί κχί είς τό "Ο/ι, χαί πιστοπβΐίϊτΛΐ το3τ«
  καί εγγράφως.
  τοϊ ΙΙοιν.κού Ν^μου όριζβμένας ένεκεν ύχεξαιρέσεω;κοινάς,
  καί είς αποζημίωσιν πρός τό Δημόσιον ϊσην πρός την αξίαν
  τβύ έλλείποντβς εϊίους, ή την άΐΓθΐτουμένην δαπάνην 7Τ»ός>
  έπισλε,ήν τού βλαδίντοις·, ή 51 άχοζημΙίβθΗς αυ'τη κανονίξίται -
  δι' εκάστην ημέραν.
  (ΧλίΉ') Άρθρον βΚ. .
  "Αμα περατωθείσης τί]ζ άπαριθμήΊΓω; τΰν ψή?ων, τα πρΐκ-
  τι*β τή; εκλογάς περ-χλΐΐονται έντός τά-ικοο, όσπς πϊριρράττε-
  τβι νίαϊ σφρ*γιζετχ[ έπιμε>>ώ; δι" Ίσπα ιχού -κηροδ, τ θεμίνων
  επ'αυτου τώ* ΊίιαιτέρΓβν. ο·φρΐγίδ(ΐ>ν των μελών τη"ς Έφορί,ι-
  τικί]ς 'ΒΛ»τρ9ττ]ς, των ύΐΓίψηε-ίων ή των άντιπροσώΐων αυτών, ή
  των άναπληρωτων τούτων, κΐ{ τού άντιπροσώπ8ΐ>-ττ}ς Δ·.κϊσττκτ)ς·
  άρχής-' «υντάυεται ίέ —«ρί τούτου πρωτόκολλον, ϋπογραφόμε/ον
  ύχδ πάντων των ανωτέρω, όσοι ήθελον επιθέσει σφραγίΪΊς·, τάς
  οποίας συνάμα έπιθέΐθίσ.ν Αζο καί έιτί τοϋ πρωτοκόλλου.
  παρβλα/ιίίνι»ν, τίν τε χιρνίχοντα τα πρ«7.πχά έσφρ ϊγισμένβ»
  φάχιλλον, καί τό συνταχθέν πρωτόκβλλον, δ·.α6ι5ΐζίΐ αϋτά
  ασφαλώς καί έσρραγισμένα είς τόν Πρόεδρον το3 ο'ικεί^υ ΙΙρω-
  το!ικείοί. Την έπιούτΐν τής ήμίρχς, κϊΘ' ήν συγκεντρωθώσ»
  τα υρακτιιιά δΧων των εχλ^γικών τ,ΑημϊΓων τής περιφερείας
  τοϋ ΙΙρωτοί'κείου, τό ΙΙρωΐοϊικέίον συνερχ1μενον είς συνεδρία¬
  σιν έπΛβμίάνειαΐ τί[ς Ιξετάσίως αότϋν.
  Το ΠροτοδιχεΙον, είς δ ύποίάλλονται τα ιτραχττκά τίϊ εκλο¬
  γάς, περιοριζόμίνβν είς μόνην την άπαρίθμησιν· των ψ'φων,
  άνακηρΰσσει βουλΐυ-άς τ»ΰς -σχδτικιός πλε>.ονοψηφ'Μ·ττα4' δι'
  άτ:ο·άίί»>ι;, έχίτδΐμένηϊ κιζραχ£{{μζ, καΐ χβινβπο.οι»μ.ίνι~ ι είς
  άκαντβς τού; ϋχ«ψηφ{βυ;, έπιμβλεία τοϋ
  Έπί' (σίψη^ίχς μ«ταξΰ ϊύο
  ή βλίδί) των εις αύτη-/ πιχρ*ϊοθέντων εΐϊων.
  ΊΙ ίυμπεφοίνημένη μίσθΛΤ'.ς των άτοθηκών, 4ν αίς -υπάρ¬
  χουσι τα έλλογικά βΐ3η-, ίίωρεϊΓαι αυτοδικαίως δϊαλελΐίμένη,
  ά'μα ώς ήβϊλ» γ.ντ]ΐΓίρί.τοότ4» εϊϊοποίητις πρός* τον ίδιοκτήτην.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
  Περτ έκτίσεως χρη||ατΐί{οθ τιμάματος δνβκεν
  έκλογικών
  (ΧΜΙΓ) "Άρθρον;-
  Πάς έ*λογίί); ί) έ'Αλόγιμος,1 ούτινος πρ
  άμεσον- δικαίω)**, -κηγάζον έκ τβΰ παρΐντας-νόμίυ; ίυνο—αί; καί
  αν δέν τω έπέρερε βλάίην, νά ίγίϊρ»} κΐί 4νώ^<^νντών-π3λτττκ<3ν δικαττηρ.ων, κατά παντίς δημοσίου ή'δημ'οτικίϋ ύτ.αλλήλίυ, ή πολίτου, είς όν κατά τους όρισμούς τού παρόντος νόμου άνατί- θίται ή ενεργεια των προζαρασιιευαστικών, ή όριστικών τής Ικλθ' γί]ς πραξίων, άγωγήν ικανοποιήσεως πρός ϊκτισιν χρηματικοΰ τιμήματος' ή «γ«>γ»ι α'ί .η-, δέν άποκείει την ι?οινικήν χ*να3ίωξιν
  καί πά*αν πολιτικήν άπαίτησιν κατά τού ύπαιτ ο«, συμφώνως
  πρός τούς κειμένους νόμο^ς) άλλ^ έκδΐλάζετΛΐ άνεξαρτή-ΐκς, *αί
  είναι ά'σχετος πρός αύτάς.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 6». -
  Τό έπιδικαστέον υπό τοϋ Δικασ;ηρίου χρηματικόν τίμημα,
  δι' έκάττηνάττοϊετχθησοριέγτΐνχατρίίατΐν'τών δρ«μών τοϋ νόμου,
  εΐναΤ δρϊχμϊί τριακίστατ πεντήκοντα, ουδέποτε ϊμως τδ ποσόν
  τό είς τόν αυτόν ένάγοντα, κα;ά τού αΐιτοϋ έναγομένου επιϊίκα-
  σ9ησόμ·ν3ν, δύναται νά είν»ι άνώτίριν τοδ πενταπλασίοο τοϊ
  τό αύτό< ή^ιτιλϊΐίνων ύττοψηφίων γό/ϊται ··,. ,„ ώί έ^«· . , ... * ) Εχα»τος-τών ι—ψτϊφισάντω-ί γράφίΐ ίοΤοχε''ρ»— το ίνομχ χρημχιΐκοθ τιμήματος^ ούϊέ. ίύνατα» νά τού έν δίλτίω, 95ϊρ έ α-οθέπι κυλινδρίειδακ; χερκβτρ»ϊ*μινον κρόσωπσν,· διά την αυτήν πρβςιν, ιβρός επί τής τραπέζης, τα δέ ό*4,-χ»τ« των μή χαρόντων ϋπ'ψηφίων γράφονται υπό τοΰ Ιΐροίϊρβυ. Τα δελτ-ί* θέλουσιν εΐσθαι τού χρώματος καί Ίσομογέβη. β') Ο ΙΙρόϊϊρος τού Δικαστήριον, τίθησι ταύτα έντός κλη- «ρ9<»κ*λΐΓ·άνά Ινα έκ των ΪΙκαστών νά έςΐγάγη ή πεντάκις. Ό έγείρΐ»ν άγωγήν πρός εκτισιν χρηματικοΰ· τ»μη1*βτίί, καταθιτει παρχ τω γραμματεϊ τού διχαστηρίου, «ρο τΐ^ συζητή- έ; οΛτ1}ς.Ιν ή πλίΐίτϊρ» τούτων -χατά λόγον τοϋ πρΐς σομπλή'- σί»ί ίΡ31Χ!<·«ί έ**τον, κατχττ—τοΰίΐτς -υπέρ τού έναγομ;έν3ϋ, ρωσ«ν τβύ 8λβυ άριθμοθ των 6ουλ»ΐ»Τών τή>; περιφερείας ταθ Πρω-
  τοδικ(ττ)υ ϋπθλίΐπϊμένου'.
  γ') ΒίοΧβυταί άνα*τ)ρΰίσοντ3ΐ κατά το πρίΤ}νούμίνο? αΤρβρον
  έκεϊτ»ς'<ί1·έκεινοι, ών τϋνόμτατα εξήχθησαν ίκττ)ς χληρωτίϊος. ΙΨΝΒ' 2-3, ΑΣΝΓ' 2-3] "Αρθρον ββ. Ή ΈφορεΛτι*ή-Έ*<τρ9ΐ νά ποφχϊώοτ; πτιός την περιπτώσει ά-ορριψϊως τής άγωγής. Άλλως, τό δικαστήριον άρνεϊταιές έπαγγέΛματος την συζήτησιν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'. ΠειΘ<ΐ{.χι.καί ποτναί.ν. , ι -ι » (Χ"ΜΗ)' "Αρθρον-ΤΟΠ - Δήμαρχοι, Δημαρχικοί Πάρίϊροι, Δΐ9ΐκητ«ίί βπάλλήλοι'ΧΛί Δικαστικοΐ λειτϊυργοί, άι«λί3ν«ς -ήν ίγκαφον έκ7τλήρ««ν "των υπό το3 παρόντος νόμου. έΐΐία>.λ3μίνων
  ς πρβϊσταμένης. ι
  ΤβΒ τρΐίτοκΑλλοι/, τ^ μέ» -έμχβτ» είς την Δτβικητικήν άρ-
  τό δέ φυλάσσεται 6πό τού Προέδρου τής Έ«*ρίΐ«»κί|ς
  κ»ί τό τρίτβν παραϊιδοχαί *'ις την Δτ)μ*τικήν·
  ρχ
  Αντη» 4>»ίλει ν* τοτοθ—ήβη χβταλλή^ως τ« φ
  ί^, «χ» νά ι«ΐ|Μλί(τηγψ; κ*λϊ|* σβνττ]ρήσε«ι>ς* καίτης άσ»α-
  λχξέως αότών, έπ.βΐρΐίνορΐιίνου τοδ βίκε'βο Δήμου
  ϊιβτε τ1[ς —«γ— άφβρώβτ,ς δαπάνας, ώς χαΐ έκείντ,ς τ*)ς έκι-
  »<.εβΐ^ των έ; αΐιτών φ»«ρ*μέν(βν ή 0/Λπτομέν«ν, —ρϊς δέ, καί ίιά τ^ς είς τή» ίίραν τβϊ Δήμβ» ·κοβ ιω* -έκλογιχώ» τμημαΐων ίι'τοΟ μετίφορς _ (ΧΜΗ') ·Άρθ,αον ,- Ό κατ* τό ίρήρον 433νορ<ζόμ«νς, κτικά έκλογεύς, ώ; καί οί άντΐπρίσι—β» ή άν«π·ληρ·ιτ^ ψί τ:α}*5ίΐνθντις, ή άμελοθντίί τα έ*»τδν κ'ίΛήκ ό έ Διά 6πο- ρ ) χροστίμ:υ δέκα μέχρις ίίκοσι· πίντϊ ρ τί)ς αύτή*ί· ϊλπην ** ίί|ς χίτ ρρ ργ ή λόγους, ^ πβΛΐχήν καταϊΪΓθξΙ·», άτάπα^ίμως" κΑί'άνΐίχεια.' Μετ* η Τ59 «ρβ—-{ριοτΐ', τ.ΐρι^ 5<ι**λϊ5β τσ1ι??9ρον"τ60το, εάν ο παρεκτρχίκίς σφαιριδιοίότηζ (άντίιτρδσΐιΐπος ή' &&Χ «ϊρ»9«(«»»' τό ίχυτού^ *-ΐί}ς συν*ινέϊ$ι καί «3
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  3Ο5
  Διχαστική"ς άρχί]ς, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει, δύναται δ ύπο-
  ψήφιοςνά διορίσϊ] άμέσως έτερον αντιπρόσωπον αυτού, ή1 άναπλη-
  ρωτήν τούτου.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 7*.
  Τα κατά τό προηγούμενον ά'ρθρον έπιβαλλόμενα πρίστιμα,
  είσπραττόμενα παρά τού άρμοδίου ταμίου, κατά τόν περί κατα¬
  διώξεως των καθυστεροΰντων είς τό δημόσιον νόμον, είσάγονται
  είς ϊφελος τοΰ δημοσίου Ταμείου.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'.
  Ποτνχκαί Οτατάξεις.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 73.
  Οί κατά τί ά'ρθρον 13 παρέχοντες π'ηροφβρ'.ας ή διαβεβαίω¬
  σεν, εάν κατέθηκαν τρζγμοιτχ ψευ3ή, τιμωροϋνται μέ φυλά¬
  κισιν τριών μι»νών μέχρις ενός έ'τους, καί μέ τριβτή στέρησιν
  των πολιτικών δικαιωμάτων.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον *4.
  Οί θρησκευτικοί λειτουργοί, καί οί κ'ατά τό αρθρον 13
  οριζόμενίΐ υπό τής Δημοτικάς άρχής δημόται, άρνούμενοι νά
  εκπληρώσωσι τό άνατίθέν αυτοίς καθήκον, τιμωρούνται μέ την
  ό-ό τού αρθρον* 164 τού ποινικοΰ νόμου οριζομένην ποινήν.
  ( (ΧΜΗ') Άρθρον-3ΓΒ.
  Ο κατά τό άρθρον 14 συντάσσων τόν έκλογικόν καΐάλογον
  —ήΐ*«Ρ%θί, τιμωρείται μέ φυλάκισιν ενός μέχρι δύο ίτών, καί μέ
  πενταίτή στέρησΐν των πολιτικών αυτού δΊκαιωμάτων, εάν έν
  γνώσει ένέγραψεν έν αύτω ψηφοφόρους μή συμπληρώσαντας την
  νόμιμον ηλικίαν, ή* μή κεκτημενους τάάπαιτούμενα προσόντα, ή
  εάν έν γνώσει παρίλειψε τοιούτους, ϊχον-αςτήν τε νόμιμον ηλι¬
  κίαν καί τα λοιτυά προσόντα' εάν δέ έξ άμελείας Ιπραξεν, είτε τό
  εν, είτε τό Ετερον, τιμωρεΐται μέ χρηματικήν ποινήν δΊαχ.οσίων
  ϊως πεντακοσίων δραχ,,ιών, έπιφυλασσομέ/ης τής κατά τό ά'ρθρον
  ο7 και έπ:μ. έχιίαρυνούσης αυτόν ποινικής ευθυνής.
  Εάν δέ κατά την σύνταξιν τής α'ιτήσε^ς τού περί αναθεωρή¬
  σεως, ύπέκυψεν είς τάς αύτάς πράςεις, έν μέν τή πρώτη περι¬
  πτώσει, τιμωρεΐται μέ φυλάκισιν ενός μέχρι τριών μηνών, έν
  οε τί] δευτέρα, μέ χρηματικήν ποινήν εκατόν Ιως τριακοσίων

  (ΧΜΗ') Άρθρον 16.
  ΕΊρηνοδίκαι, άρνούμενοι, ή άμελοϋντες την εκπλήρωσιν των
  ■>~5 τοϋ παρόντος νόμοι» επιβαλλομένας αυτοίς καθηκόντων,
  ή ίπωσδήποτε παραδατ'νοντες αύτά, εάν ή πράξις δέν άποτελΐ)
  παράβασιν, προνοουμένην καί τιμωρουμένην υπο τοΰ ποινικοΰ
  ν:^οΐ), τιμωροϋνται μέ φυλάκισιν ενός μέχρι τριών μηνών.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 77.
  Δήμαρχοι, Δημαρχικοί Πάρείροι, Διοικητικοί 'Υπάλληλοι
  *«ι Δικαστικοί λειτουργοί, υλι πάντες οί έν ταίς έκλορκς
  °"ωσ£ήποτε κατά τόν παρόντα νόμον συμπράττοντες, αρνουμέ¬
  νη, ή «μελούντες την εγκαιρον εκπλήρωσιν των διά τού παρίν-
  τ5; νόμου έπιβαλλομε'νων αυτοίς καθτ,κόντων, ή όπωσδήποτε
  **ρ»ίαίνοντες αύτά, τιμωροϋνται μέ ττ,ν έν τω προηγουμε'νω
  2?Γί?ω οριζομένην ποινήν.
  (ΧΜΗ') Άρθρον 7 8
  Ο αίτών την έγγραφήν αυτού,ή το3 υιού, ήτου άδελφου, ή
  '-^ πρόσωπον, ου είναι νόμιμος πληρεξούσιος, εάν βεβαιώσιι;
  ^ω-ιον τού Εΐρηνοδίκου ψευδί) πράγματΐ ώς αληθή", τιμωρεΐ-
  >ϊι μ= φυλάκισιν τριών μηνών μέχρι ϊύο έτών, συνεπαγομένην
  ν''ΤΤΙ στε'ρησιν των πολιτικών δικαιωμάτον.
  ;:^ί ενώπιον τού Ε'ιρηνοϊίκου προσα-χθε'ντες καί ένόρκως
  'ϊετατθέντες μάρτυρες, ύπόκεινται είς τάς κατά τής ψευίορ-
  *ι*ς «πιδαλλομένας κοινάς.
  (χ^Η') "Αρθρον 7».
  ^ημοτικός ή Δημόσιος ϋπάλληλος, Ικίούς ψευδές πιστοποι-
  •χλό^ -"'' """'· των «'τουνιω» .;,. Ι^^^γ',^ αΐτοΰ έν τώ
  ?5Β Χ χβταλ;=γω, τιμωρείται μέ τάς έν τοίς ά'ρθροις 255 χαϊ
  τ«^ ποινικοΰ.νόμου οριζομένας κοινάς.
  (ΧΜΗ') Άρθρον 8Ο.
  ώς μέλη Έφορευτικ,ς επί των έκλογών
  ίιαμένοντες έν-τώ ίήμφ, καί μή παρενρισκόμενοι
  πρός εκπλήρωσιν των καθη*όντων αυτών, μηδέ δικαιολογοΰντβς
  ΐθύτο, τιμωροθνται μέ φυλάκισιν μέχρι τριών μηνών, καί μέ
  •/ρηματικήν ποινήν διακοσίων δραχμών.
  (ΧΜΗ') Άρθρον 81.
  Τα την εκλογήν διευθύνοιΐτα μέλη των Έφορευτικών Επι¬
  τροπών, ώς καί ό κατά τό ά'ρθρ. 42 διευθύνων τι)ν εκλογήν
  ή λαμβάνων μέρος άντιπρόσωπος τής Δικαστικί]ς άρχής, τι-
  μωροΰνται μέ φυλάκισιν δύο Ιως έξ μηνών, συνεπαγομένην
  τριετή ττε'ρησιν των τ^λιτικών δικαιωμάτων.
  α ) Εάν έν γνώσει δενθώσι τινά είς ψηφοφορίαν, ίίτε μή
  έγγεγραμμένον έν τω έκλΐγικώ καταλάγω, είτε ψευδώς ΐμφα-
  νιζόμενον άντ' ά'λλου έγγϊγραμμ-νου, είτε ψηφοφορήσαντα ήδη
  /.-<ί έκ νέου προσερχόμενον πρός ψηφοφορίαν. * 6') Εάν έν γνώσει άποκλείσωσι τινά των έν τω δριστικω χατχλόγω έγγεγραμμένων έκλογέων τής ένασκήσεως τοϋ δι- καιώματος αύτοϋ. γ') Εάν δπωσδήποτε περιορίσωσι τόν χρόνον τής ψηφοφο¬ ρίαν, ή διακόψωσιν ή άναδάλλωσιν αυτήν. δ') Εάν μεταόάλλωσι τόν νομίμως όρισθέντα τόπον τής ψη- | ΐοφορίας. Ι ε') Εάν άποβάλλωσι τού τόπου τής ψηφοφορίας ϋποψήφιον, | άντιχρόσωπον, ή άναπληρωτήν αύτοΰ. Ι ζ") Εάν άδ.καιολογήτως δέν άνεγνώρισαν τους νομίμως διο¬ ρισθέντας άντιπρ.σώπους, ή άναπληρωτάς των ϋποψηφίων. ζ') Εάν ίεν έπιβάλωσιτην ποινήν τού προστίμου κατά τοϋ ψη- φοφόρου τοϋ ύποπεσίντος εί, τα έν ά'ρθρω 71 παραπτώματα. [ΑΥΙ. 4] Τα μέλη τής Έφορευτικής Έπιτροχής, ό διευθύ¬ νων την έκλίγήν άντιπρόσωπος τής Δικαστικί)ς άρχής, καί ό άντιπρόσωπος τής Διοικητι/.ής άρχής, εάν κατά την διαλογήν των ψήφων, παραλείπωσι την κ%ταμέτρησιν των σφαιριδίων τοϋ Ναί ή τοΰ Όχι, κατά τα όριζόμενα έν τώ ά'ρθρω 64 έδαφ. 1 τού ( νίμου τούτου, τιμωρούνται μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός ϊτους. ': καί μέ πενταετή στέρησιν των πολιτικών αυτών δικαιωμάτων. (ΧΜΗ') "Αρθρον β». Ι Εις την ποινήν τοϋ α'. έίαφίου τού προηγουμίνου ά'ρθρου ύκο- • δάλλονται, οί κατά τόν χρόνον τής έκλογής στερούμενοι των έν Ι ά'ρθρω 38 όριζομένων προσόντων, κ«ί μή άπέχοντες τής εκτελε¬ ί σεως καθηκόντων έν τί) Έφορευτιχ|1 Επιτροπή, εάν «ποδει- ' κνύηται έκ τού βιδλίου των πρακτικών, ότι διά παρατηρήσεως, ή ένσΐάσεως, εζητήθη ή άποχή αυτών κατά τα έν ά'ρθρω 57 όρι- ζόμενα. (ΧΜΗ') Άρθρον 83. Πας των έν τώ όριστικω καταλόγω έγγεγραμμένων έχλογέων, μ.ή κεκτημένος ομως πράγμυτι τό δικαίωμα τού ψηφοφ-ρείν, όστις ήθελε ψ/;φοφορίσιι, τιμωρεΐται μέ χρηματικήν ποινήν εκατόν μέχρι πεντακβσίων δραχμών, καί μέ φυλάκισιν τό ποΧΰ τριών μηνών. Έν ταίς περιπτώσεσι των ά'ρθρ, 82 καί 83 τού ποινικού νό¬ μου, έπιίάλλεται χρηματική ποινή δραχμών πεντήκοντα έως τριακοσίων είς τόνπατέρα, ήτόν έπιμελητήν, ή τόν κηδεμιόνα τού άθωωθε'ν-ος, εάν ο3τοι, παρόντες έν τώ ϊήμω, ηδύναντο νά προ- λάίωσι την παράβασιν. (ΧΜΗ'.) Άρθρον 8*. Οί παραίάται τής διατάξϊως τού αρθρίυ 54, τιμωροϋνται κατ' ϊ/·κλησιν, είτε τής Έπιτροπής, είτε των ύποψηφίων, ή των άντι- πρ:σώπων,ή των άναπληρωτών αυτών, είτε όποιοαϊήχοτε έκλο- γε'ως, μέ φυλάκισιν ενός μέχρις έ; μηνών. (ΧΜΗ') Άρθρον 85. Πασά παράίασις των διατάξεων τοϋ αρβρου 62, καταγγελλο- μένη κατά τό προηγούμενον αρθρον, τιμωρεΐται μέ χρηματικήν ποινήν είκοσιν έως ίιακοσίων ϊραχμών, καίμέ φυλάκισιν τό πολύ τριών μηνών. (ΧΜΗ') Άρθρον 8β. [ΑΥΙ' 4] Όίτις άρτάσειή καταστρέψει όπωσδήποτε χίλπηντινά, ή τα χρακτικά τΨ,ς ψηφοφορίας, τ) τής διαλογή*ς, τιμωρεΐται μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο έτών, καί μέ πενταετί) στέρησιν των πολιτικών αύτβϋδιχαιαιμάτων. [Α3ΝΓ] Μέ την αυτήν ποινήν τιμωρεΐται καί δστις ήθελ«
  ΤΗ2
  ιΐΐυτ -·&«■
  ψηφίσει είς πλείονας τού ενός δήμους, ή ήΌελί ρίψει έν χάλπη
  πλείονα τοθ ενός σφαιρίδι», είτε ψηφιζων, είτε καθ1 οιονδήποτε
  άλλον τρόπον.
  (ΧΜΗ') Άρθρον 87.
  [Α3ΙΒ'] Δημόσιοι, ή Δημοτικοί ΰπά ληλοι, καί Δικαστιχοί
  λειτουργοί, οΐτινες ήθελον άποδειχθή ότι έκπροθέσεως ένήργησαν,
  καθ' οιονδήποτε τρόπον, πρό, ή επί τής ψηφοφορίαν, υπέρ ή κατα
  τινος των ύποψηφίων, τιμωροίνται διά χρηματικήν "οινής πεντα
  κοσιων ϊραχμών καί διμήνου φυΛακίσεως, συνεπαγομένης πενταετί)
  στέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων. Οί έν τω ά'ρθρω 6 τοϋ πα¬
  ρόντος νόμ.ου άναφερόμενοι δημόσιοι καίδ/)μοτικοί ϋπάλληλοι καί
  ύπηρέται, άνακηρυσσόμενοι ϋποψήφιοι, χωρίς νά παραιτηθώσιτ/ίς
  θέσεώς των, εάν ΰποστηριςωσι καθ' οιονδήποτε τρόπον την ύπο-
  ψηφιότητα των, καταδικαζονται καί τιμωροϋνται μέ τάς έν τω
  παρόντι «ρθρω άναγραφομένας κοινάς.
  Μέ τας αύτάς ποινβς τιμωρεϊται καί πας δημόσιος ΰπάλλ/]-
  λος ή ύπηρέτης, όστις ήθελε δεχθή νά διορισθή καί χρ,,σιμεύτΐ]
  ώς αντιπρόσωπον τινός των ύποψηφίων.
  (ΧΜΗ') "Αρθρον 88.
  Πας ό διατάξας επέμβασιν των στρατιωτικών είς την έκλο-
  γήνι ή &,.ενεργήσας επέμβασιν δ.' οιουδήποτε όργάνου όν
  δημοσίας δυνάμεως, κα,αγγελλόμενος κατά τάς διατάςεις τ<3ν προηγουμίνων άρθρων, εάν μέν -^πολιτικόν ύπάλ/ηλος, τιμω- ρίϊται μέ φυλάκισιν εξ μηνών μέχρι δύο έτών, συνεχχγομένην αυτοδικαίως την άπο τής θέσεώς τού Ικπτωΐιν, εάν δέ στρατΐω- κός, μέ φυλάκισιν έπίσης ?ξ μηνώ^ μέχρι ;ύο έτών, συνεπχ- γομένην αυτοδικαίως την είς την κατάστασιν τής αργίαν μετά¬ βασιν αυτού, ένεκεν άσυμβιίάίτου πρός τόν χαρακτήρα τοΐί άξιωματικοβ διαγωγής. 'Γπαξιωματικοί τής χωροφυλακήν καί τοο στρατοϋ, χωρο- φΰλακες, στρατιώται, καί δημόσιοι ή ?ημοτικοί ύπτ,ρέται, έπεμ- βάντβς δπωσδήποτε είς την εκλογήν, τιμωρούνται μέ φυλάκιαν εξ μηνών μέχρις ενός ετους. (ΧΜΗ') Άρθρον 89 Α! περί πράξεων κατά τής ενεργείας των πολιτικών γ,οίί δημοσίων δικαίων, διαταράξεως τής ήσυχίας δημοσίων σωματεί- ων, πλαστογραφίας δημοσίων καί ίδιωτικών εγγράφων, νοθεύσεως των δημοσίων σφραγίδων <αί σημάντρων, ψευδομαρτυρίας ενώ¬ πιον τής άρχής, παρανόμου κατβκρατήσεως, παρανόμου ίίας καί άπειλής καί λοιπαί ϊιατάξεις τού ποινικοΰ νόμου, έφαρμάζον- ται πρός καταστολήν των άξιοποίνων τούτων πράξεων, αν λά¬ βωσι χώραν κατά τάς εκλογάς. Η επί τινι των πράξεων τούτων καταδίκη, καί είς βαθμόν πλημμελήματος, έπιφέρει αυτοδικαίως πενταετϊ) στέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων. (ΧΜΗ') Άρθρον!» Ο. Πασά αλλη παράβασιν των έν τω παρόντι νομώ ωρισμένων, «αν δέν προίλέπηται ειδικώς ϋπ' α!ιΐοΟ, ή δέν ύπάγηται είς τα; διατάςεις το3 ποινικού νόμου, τιμωρεϊται μέ χρηματικήν ποινήν πεντήκοντα 2ως διακοσίων ΰρχχμων, ή μέ φυλάκισιν μέχρι τριών μηνών. _ (ΧΜΗ') Άρθρον 91. Αρμοδία πρός έκδίκασιν των παραβάοεων τοϋ παρόντος νόμου, παρ' οΐουίήποτε^καί άν διαπραχθώσιν, είτε πολιτικού, είτε στρα- τιωτικοϋ, εισί τα τακτικά ποινικά ίικασιήρια. ( (ΧΜΗ') "Αρθρον 9*. Επί των παραβάσεων το3 παρόντος νόμου, δέν έφαρμόζεται ή διάταξις το3 αρθρου. 97 τού ποινικοΰ νόμου. # (ΧΜΗ') "Αρθρον 93. Η τιμωρί» πάσης παραδόσεως τού παρόντος νόμου, δύναται νά επιδιωχθή καί ϊι' Ίίιωτικί}ς κατΐ)-.ο?ίας. (ΧΜΗ') "Αρθρον 94. Πασά άξιόποινος πράξις, σχέσιν έχουσα μέ τάς εκλογαι, καί προβλέπομεν») είτε υπό τού παρόντος, είτε υπό τού ποινικοΰ νόμου, τιμωρεϊται, είτε έπικυρωθί), είτε άκυρωθή* ή έκλογή. (ΧΜΗ') "Αρθρον 95. Ή διάταξις τοϋ ίρθρ. 24 τοθ ποινικοθ νίμου, έφαρμόζεται (ΧΜΗ) επί πασών των κατά τίν παρόντα νόμον μέ έπΛνορΘωτικήν ποι¬ νήν τιμωρου χε'νων πράξεων, ή Ιλλείψεων. [ΧΞΑ 9.) Ή διάταξις τοϋ ά^θρου 24 τοο ποινικοθ νό,λου, 5:ν έφαομόζεται έν πίριπτώσει κατΛδίκης είς έτανορθωτικήν ποινήν έ—ι άμελεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'. Γεννκαί οιιατώςρίς "Αρθρον »β. παρ;ΐτηθέντος, έκπεσόντ:ς αΰτοδικα''ως καπ τάς διατίϋξεις τού Συντάγματος, βουλευτού τινος τού βΐυλειπι- κο3 αότοΰ άςιώματος, διατάσσεται άμέσως νέα έ/λογή πρός αναπλήρωσιν α!ιτού, ή ?έ ψηφοφορία έν££ γεϊτοιΐ έντός δύο μηνων. Άχυρωθείσης έκλογής τινος, ένεργεϊται νέα *ατά τα «νω- τέρω, έντός μέν δύο μηνών, εάν πρόκηται περί άκυρώϊεω; Ινεκεν ελλείψεως προΐόντων, έντός δέ ενός μηνός, εάν τράκ,η- ται απλώς περί έπαναλήψεΜς τ?ς ψηιοφορίας. (ΧΜΗ') "Αρθρον 9^. Ή παραίτησιν τινός των 4κλίχθεντων βουλευτών, άπεοθύν: ται παρά τοϋ παραιτουμένου είς την Βουλήν, εάν αυτή συνε- δριάζη, ή ϊιευθύνεται είς τό Υπουργείον των Εσωτερικήν, έαν ή Βουλή δέν έκαμεν έναρξιν των συνεδριάσεών της, τό ο: Υπουργείον ένεργείτά κατά τόν νόμον. (ΧΜΗ') "Αρθρον 98. Πάσαι αί κατά τάς διατάξεως τού παρόντος νόμου πράξις ενώπιον των πολιτικών άρχών, ή των διν.αστηρίων, γράφονται έφ' άπλού χάρτου. 'ΧΜΗ') Άρθρον 9». Κληρικοί, οΰτε ψ()33φορο3σιν ε'ς τάς Ικλογάς, ο'ότϊ :*λ; γονται. (ΧΜΗ') Άρθρον ΙΟΟ. Κατά την διάρκειαν τής ψηφοφορίας, καί όκτώ ημέρας προ τής ενάρξεως καί μετά την λήξιν αυτής ουδείς συλλαμβανετοιι καί προϊωποκρατεΐται ενε/α χρέους·;ρός τό Δημόσιον,ήτούς &ή" μους, άλλ' οί τυχόν υπό κράτησιν διατελούντες, δέν άπολύονταΐ χάριν τής έκλογής. (ΧΜΗ') "Αρθρον 1Ο1. Συμπεσούσης έκλογής, καθ" όν χρόνον ή ένιαυσία άναθίω- ρησις των έκλογικών κατάλογον δέν άπεπερατώθη εισέτι, ή ψηφοφορία ένεργεϊται επί τή βάσε των έκλογικών καταλόγων τού παρελθόντος έτους. (ΧΜΗ') "Αρθρον 1Ο*. Ουδέποτε δύναται ν' άπαγορευθϊ) είς πολίτην "Ελληνα « νά π,χρε^ρίσκηται εις οιονδήποτε δήμον κατά την ενέργειαν τίρ έκλογής. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'. Εΐδικαί ·καΙ προίωρι,ναι διατάξετς Άρθρον 1613. Οί μέχρι τοϋίβ χατηρτισμένοι επί τί) βάσει των τέως ισχ»" ( όντων έν Κρήτη έκλογίκών Νόμων εκλογικαι κατάλογοι των τε άστικών καί άγροτικών Δήμων, διατηροθνται έν Ίβχύί, ανχ- θεωρηθέντες ή μή, μόνον διά τάς μετα την δημοσίευσιν «.ι παρόντος Νόμου ένεργηθησομένας έν Κρήτη τό πρώτον βϊ»" λευτι*άς εκλογάς, εάν μέχρι τής ημέρας τής προκηρ-ύξίωί αυτών δέν ήθελον είσθαι ν.ατηρτΐϊμένοι οί δυνάμει των ά'ρθρων 8—22 τού παρόντ-ς Νό,ςυ προβλεπόμεναι όριστικοί καταλ:- γοι, ούδ'άνατεθεωρημένοι οί δυνάμει των ά'ρθρο>ν 1—9 '*'
  περί έκλ'γικών βιβλιαρίων ΰπ' αριθ. 116 Νομοθεττκού Δι»"
  , τάγματος.
  Άρθρον
  Ό Νόμος περ έίλογικών βιβλιαρίων, δ ε'ισα/.θίίς έν Κρή^ί
  ίι« τβΰ ύίτ'άριθ. 116 τής 30 Ίουλι;υ 1911 Ν^ίθετικοό Διϊ'
  τάγμΛτοί ί< ™ι4 «Α^βΛ, Υ«»;_-, γ>.«χ,—,.. ν^; Ήοακλειβ"!
  διατηρε,ϊ την ισχύν αυτού.
  Άρθρον 1ΟΚ.
  Τα επί τί) βάσει των τέως ίσχυόντων έν Κρήτη έκλογι*
  Νόμων, κ«ί'τελευταίον διά των ύπ' αριθ. 9 τ1|ς 19 Ι«νουβρ'
  1910, 45 τής 3 ΜαρτίΌυ 1910, καί 46 τής 4 Μαρτίου 1910 έξ αυτών κλήρωσις, διατηρούνται έν ισχύϊ, μόνον ϊιά τάς ώς βνω
  Διαταγμάτων προσδιορισθέντα έκλογικά τμήματα, διατη-
  ροΰνται καί ίιά την δΊεξαγωγήν των πρώτων διαταχθησομένων
  έν Κρήτη βουλϊ«τικών έκλογών. "Οπου δέ, οιονδήποτε των
  κατά τό είρημένον Διαταγμα ωρισμένων καταστημάτων ψηφο-
  φβριας, έπαυσε νά η χρήσιμον πρόςτόν τοιούτον σκοπόν, έξ οιου¬
  δήποτε λόγον, άντικαθίσταται έν τω αύτω τόχω δι' ετέρου κα-
  ταλλήλοο τοιούτου, προσδιοριζομένοι», μετά γνωμοίίτησιν το3
  άρμοδίου Νομάρχου, διά Δια:άγματος ΐκδιδομένου ίίκβσιν ημέ¬
  ρας πρό τί)ς ψηφοφορίας.
  Άρθρον 1Ο6.
  Διά τάς πρώτας μετά την δημοσίευσιν τοϋ Νόμου τούτου
  διεξαχθησομένας έν Κρήτη εκλογάς βο«λ*υτών, οί "Εφοροι
  καί οί Άντιπράσωποι τϊ]ς Δικαστικής άρχής έν εκάστω Νο¬
  μώ ή έκλογικώ τμήματι, δύνανται νά διορισθώσιν καί υπό των
  Έφετείων τής Νήσου, έκ τοϋ κατά τα ά'ρθρα 33 καί 34 τού
  Νόμου τούτου προσωπικού τί|ς περιφερείας έκατέρου αυτών* είς
  τοίις διοριστέους δέ Έφορους συμπεριλαμβάνονται, πλήν των
  Έφετών καί ο! Προεϊροι Πρωτοδικών. Μόνον έν άνάγκη δύναν¬
  ται νά προσληφβώσιν οί δικαστικοί άντιπρόσωποι καί άναπληρωτβί
  αΐιτών καί έκ των γραμματείαν των Έφετείων καί των Πρωτο-
  διχειων, ώς καί των Είδικών γραμματέων των Ε'ιρηνοδικείων.
  Τής κατά τα ά'ρθρα 35 καί 36 τοϋ παρόντος νόμου οριζο¬
  μένης διά τούς 'Εφέτας άποζημιώσεως, ώς καίτης διά τα οδοι-
  πορ'κά ίξοδα, άπολαύουσικαί οί ΙΙρόεδροι των Πρωτοδΐλών.
  Η χερί τοθ διορισμού βίδοποίησις των δυνάμει τής παρούσης
  διατάξεως διοριστέων Έφόρων καί άντιπροσώπων τής Δικαστι-
  κής άρχής θέλει γίνιι υπό των παρ' Εφέταις Ε'ισαγγελέων.
  Άρθρον 1Ο7.
  Εάν, μέχρι τής ημέρας τής άνακηρύξεως των κατά τάς πρώ¬
  τας μετάτήν ισχύν τοϋ Νδμου τούτου διεξαχθησομένας έν Κρήτη
  βουευτικάς εκλογάς ύποψηφίιεν βουλευτών, μή ώσι κατηρτι-
  σμέ^οι οί κατά τα άρθρα 38 καί έπόμ. κατάλογοι των κληρωσί-
  μων μελών των Έφορευτικών Επιτροπών, ούϊ' ένηργημένη ή
  εκλογάς οί μέχρι τούδε συνταχθέντίς έν Κρήτη κάτάλογοι των
  κληρωσίμων μελών, είτε άνεθεωρήθησαν εί : μή, ή δ' επί τί)
  βάΐει α»τών κλήρωσις, γε.ήσεται υπό τοϋ άρμοδίου κατά έκλο-
  γικάς περιφ.ρείας Πρωτοδικείου, συμφώνως τω ά'ρβρω 40 το3
  παρόντος Νόμου κατά την ημέραν τής άνακηρύξεως των ύπο-
  ψηφίων. Τα όνόματα των κληρωθέντων, θέλει γνωστοττοιήσϊΐ
  αυθημερόν δ Πρόεδρος τού Διχαστηρίουείς τόν Νομάρχην, όστις,
  εγγράφως θέλει ,τροσκαλέσει αύτοΰί, ίνα παρευρεθώσι είς τό
  οικείον τμή°μα άπό τί)ς προτεραίας τής διά την ψηφβφβρίαν ωρι¬
  σμένης ημέρας ίνα άναλάίωσι τα καθήκοντα αυτών.
  Έν Χανίοις τί) 9 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Διοικηιής Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  '1?κτοί7 Έβνικοί/ 1υπογραΛ«ιον
  λ(
  σε
  χ)
  το
  μι
  λ!

  τί;
  υ-
  όι
  υ: