91660

Αριθμός τεύχους

89

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

12/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗΣ ΕΛΑΑ/.
  ΠΛΡΑΡ1ΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ1
  Κ Ν Κ Ι»
  II
  Τ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοΐ: τη <2 Νοεμβριού 1912 ΑΡΙΘ. 89 Έ* Αθήναις, τί] 10η Νοεμβριού 191Ϊ Γενικόν Διοικητήν Κρήτης Χ α ν ί α τΐ -τοοκαλούμενον σήμερον Βασιλικόν Διάταγμα, ίπιβάλ- λεταιε'ις τάς άπό 6ης Νοεμβριού 5. ε. ές Αιγυπτου προελεύ- σ&ις ε'ικοσιτετράωρος κάθαρσις χωρίς νά ϋπολογίζηται δ δια- πλους, εφαρμοζόμενον αμχ κχί των ίλλων σχετικών |διατάξεων τού άπό 6 Αύγουστον 1910 Βασ. Διατάγματος πβρί πανώλους. 'Υπουργός Έσωτερικών ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ Έν "Αθήναις, τί) Ι1. Νοεμβριού 1912 Γενικόν Διοικητήν Κρήτης Χανιά Κατά προκαλούμενον σήμερον Βασ. Διάταγμα, αίρεται ή μεχρι τούδε έπιδεβλημένη κάθαρσις είς τάς έκ Μυτιλήνης προε- λεύσεις ίιατελούσης έν ισχύϊ καθάρσεως δια προελεΰσεις Σμύρ¬ νης καϊ Χίου. 'Γπουργός Έσωτερικών ΕΜΜ. ΡΕΙΙΟΓΛΗ^ Αριθ. Διειτάγμ. 75 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕίΙΣ ΤΩΝ ΕΑΔΗΝ_Ν ΓΕΟΡΓ|ΟΤ ΤΟΥ Α Έχοντες ύπ' όψει τό άπό 11ης Όκτωίρίου 1912 Βασιλι¬ κόν Διάταγμα περί διορυμού Γενικόν Διοικητοϋ έν Κρήτη καί τό άπό 30 Σεπτεμβρίου 1908 ψήφισμα τής Βουλής των Κρητών. Άπό τής έπιούσης τής καταχωρίσεως τού παρόντο, Δια- τάγματος έν τώ Παραρτήματι τής Εφημερίδος τής Κυβερνή¬ σεως έν Κρήτη, τίθεμεν είς εφαρμογήν κα έν Κρήτη τα ά'ρθρα 1» 2 καί 4 τού απερι μισθου πολιτικόν ϋιταλλήλων έπιστρατευ- βέντων» Νόμον, ΔΡβ'(ϋπ'αριθ. 4109 3 ιί,ς 11 Ό*τωβρ ου 1912 εχοντα ώς Ιπβται: "Άρθρον 1. «Έν έπιστρατεύσει το3 στρατοΰ τής ?>)ρας ή τής θαλαΐτης
  πολιτικοΐ ύπαλληλοι τού Κράτους κλ»-.θένΕ£ς πρός στρατιωτικόν
  «ηρ&σιαν, ή ίθελουσ;ως κΐταταχθίντες ΟίωρβΟ'τα έν άίεία.
  όικαιούμενοι μισθοθ, κατά το επόμενον αρθρον.
  Αρθ, όν 2.
  Είς-ολιτικοΰς ύταλλήους, κληθέντος είς τ^ν 7:ρχ:ιω-ικ>,ν
  -κηρεσίαν κ*τά την περ πτωτ.ν τ:ΰ προηγο^μ£νου αρθρου, χτ,ρί-
  Χ~·η, πρός ταίς έκ τίς στρχτιωταής υπηρεσίας άποϊοχϊί. ΐυ-
  τών, καί όλόκληρος ό μισθός μίχριτέλβυς τού άμέσως έπομένου.
  τής δημ^σιεύσεως τού περί έζιστρατεύσεως αυτών Β. Διατάγ-
  ματος μηνός.
  Παρελθόν-.ος τοϋ είρημε'νου χρονικοί ίιβστήματος παρίχετβι
  τό ήμισυ τού μισθοθ μίχρι τέλους τής στρα .ιωτικί]ς υπηρεσίας
  είς έκείνους των ύπαλλήλων οΐτινες ΛβΙ προστάται οΐκογενειών
  χατά τοΰς έπομένους ορους :
  α') Συζύγου.
  β') Άνηλΐχων αρρενων τέχνων ή θηλέων άγάμων.
  γ') Χήρας 'λητρός, καί
  δ') Ά'ελφών άγάμων, ή αρρενων άδδλφών άνηλίκων.
  Είς τούς κατά τό Σύνταγμα άπολαύοντας ίσοβιότητος ή μο·
  νΐμοτητος δικαστικοΰς ϋπαλλήλους καταβάλλεται έν πάση περι¬
  πτώσει το ήμισυ τού μισθΐύ μετά την παρέλευσιν τοϋ έν τω 1
  έδαφ. τοϋ αρθρον τούτου οριζομένου χρόνου.
  Άρθρον 4
  Ό νόμος ούτος ίσχύει άπό τής 17 Σεπτεμβρίο.» 1912.
  Διά Β. Διατάγματος κανονισθήσονται «ί λεπτομέρϊΐαι τί]ς
  εκτελέσεως τοϋ νόμουτούτου».
  Τα είς τού;ανωτέρω πολιτικοΰς ύπαλλήλους καταβληθίντα
  τυχόν έκ τού Δημοσίου ταμειου ποσά, λόγω μισθοϋ κανονιχής
  αδείας, συμψηφιζονται είς τάς υπέρ α!ιτών άναγνωριζοαίνας
  κατά τα ανωτέρω άποδοχάς.
  Έν Χανίοις 7 Νοεμβριού 1912
  Ό Γεν. Διοι*ητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  87
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΠΝ ΕΛΛΗΝαίί
  Γεαρπογ α'
  "Εχοντΐς ΰΐ'ϊψ:ι :ό χχο Π/]; Ο/ί^^ρίου 19Π Βχτιλ'.Αον
  Διάταγμα περί Λιορισ,χού Γίν.κΐο Δ'οικητίΰ έν Κρήτη καί την
  ϋπ'άρ.θ 15,881, έ. ί. πρό:*σ:ν τ<}ς Ά;λ:. Λιο.χ,^τϊ ο; το3 έν ·;·?, Νήσω Στρατού Είς τϊ τέλ^ς τού χρ^ρ^ιι 1 τού ΰπ' αριθ. 79 τίς 17ης Σε- -τεμίριου 1909 Διατάγματος προστιθεται ή εξής παράγραφος: « Οΐάκις ή συγκρότησις τής ανωτέρω ϋγειονομιχής Έπιτρο- , -ής ιαθστατχι ά:ύνατο^, ελλείψει ·ίγειον:μιχών αξιωματικών, | έπιτρέπετα- ή πρόσληψις, ώς μελών βΰτής, τοϋ Πρόεδρον τί]ς Υγειο'ομΐλής Επ.τροπής Χανίων καί το^ Αστυϊάτρου Χανίων.» Έν Χαν.5·.ς τή ΙΟί) Νοε,Αίοόυ 1912. Ό Γβνικό; Διοικητήν 1 ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  ··ΐ
  Γ' *-..■'- Λ. -.<>■-./·
  ' ί /:.:"!
  ' ■' ■'■ '~. ;