91666

Αριθμός τεύχους

91

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

14/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΎΗΈ &ΑΛΑΑΟ-
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Μ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 14 ΝθΕμέοίου <9Ι2 ΑΡΙΘ. 91 Αριθ. ΔΐΛτάγμ. 103 ΕΝ~ΟΝΟΐίόΑΤΪΐθΫ ΒΑΣΙΑΕΠΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝαΝ ΓΕΟΡΓΙΟΥ Α' "Εχοντες ΰχ* 5ψει τό άπβ 11ης Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν Διάταγμα περί διοριΐμοθ ΓενικοΟ Διοικητοΰ έν Κρήτη. Διατάσσομεν τίιν καί έν τί) ένταΰθα έκδιϊομένη "Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως δημοσίευσιν τού έν Αθήναις δημοσιευθέντος Βασιλικοϋ Διατάγματος περί Διχαιοστασίου. Έν Χανίοις τί] 14 ΝοεαβρίΌυ 1912. •Ο Γενιχό; Αιοικητής 1. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΓΚΧΧΡΓΙΟΧ Κ#. ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ "Εχοντες οπ'ϊψειτόν 'ΔΞΗ' Νόμον τ1)ς 6ης Όκτωδρίου έ. ϊ. περΐ αναστολήν παραγραφών, προθεσμιών καί δτκαστικών έν γένει πράξεων έν καιρώ έπιστρατεύσεως καί την άπό ο Νοεμβριού έ. Ι. γνωμοδότησιν τοθ 'Υμετέρου 'Υπουργικοϋ Συμβουλιον προτάσει τού Ήμετέρου έπίτ1)ς Δικαιοσύνης υπουρ/ού, Άηεφααίσαμεν καί Διατάσσομεν Άρθρον 1. Άνβστέλλεται πασά παραγραφή δικαιωματων καί άγωγών τβθ άστικοϋ καί έμπορικοϋ Ιικαίου ής ή λήξις ήθελε συμπίπτΐι Ιντός τοθ χρόνου τής ίσχυος τοϋ παρόντος διατάγμα- τος, συμπεριλαμβανομένων καί έκείνων αίτινες άνεστάλησαν διά τοθ άπό 6ης Όκτωίρίου έ. ϊ. προγενεστέρου Διατάγματος. "Αρθραν 2. Άναστέλλονται πάσαι αί νόμιμοι καί δικαστικαί κροθεσμ(αι επί των άστικών έν γένει, έμπορικών καί ίιοικητικών ύποθέσεων, έξ«δίκο»ν τι καί δικαστικών έξα ρέσβι α') των προθεσμιών πρ»ς ϊγερσιν άγωγ»|ς περΐ κΰρους ληφθέντων συντη· •ητικών μέτρων ί') των νομίμων χαί διχαστικδν πρβθΐσμιών έχί ύχοθέσιων έν αίς συγχ»ρεϊται έρημοδικία καί άναγκαστική εκτέλεσις, κβτ» τα έπδμεν* άρθρα. Άρθρον 3. Άναστέλλετβι ή άναγκαστική έχτέλεσις των πο¬ λιτικών άποφάσεων καί οτων8ήχοτ« άλλων έκτελεστών τίτλων, ή 8ε πρίσ*»Βΐκή χρά—σις καί ώς συντηρητικόν μέτρον, ττ;ς άνα- στολΐ]ς τής προσωπικάς κρατήσεως συνεταγ:;Αένης κατά νόμον καί την απόλυσιν των κρ*τοι»με'νων. Κατ' έςαίρεσιν έ·ιτρέ*εται άναγκα—ική εκτέλεσις ο·ά παντός νομίμου μέσου επί των ΰπο- βέσεων καθ" άς χωρεί καί ίρημοίικία Επίσης δέν άναιττέλ- λονται αί δικαστικαί καί αί κατά το άρθρον 97 τοδ τελωνειακοΰ νόμου έκποιήσεις άζητήτων έμπορβκμάτων. Άρθρον 4. Άπαγορεΰταίΐ ή έρημοϊικία επί των πολιτικών ϋποθέσεων ενώπιον πάντων των ίικαστηρίων, κβί τοϋ Άρείου Πάγςυ, συμπεριλαμβανομένων καί των έμπορικών έν γένει καί των περί πτωχεύσεως δεικΛν ώς καί ή έρήμην τινός των διαδί- κων διεζαγωγή άποδείξεων κατά τάς αύτάς ύποθέβεις. Εξαι- ροΰνται δίκαι περί προσωρινών μέτρων έν διακατοχή, περί νθ- μίμου διατροφής, περί εξώσεως διστροπβύντων μισθωτών καί αί έπ' άνακοπί) κατά συντηρητικών μέτρων χαί κατ' άναγκασ-τι- κής εκτελέσεως, έκεϊ ίνθα τοιαύτην έπιτρέκεται κατά τούς όρισμοΰς τού παρόντος Διατάγματος, καί οσάκις ζητεΐται ή άκΰρωσις εκτελέσεως ώς χαρά τάς διατάζεις τού παρόντος ένερ- γηθείσης ή συνεχιζομένης. "Αρθρον 5. Άπαγθρεύεται ή έρημοδικία Ιπί ποινιχών ύπο- θίσεων ίν αίς οί χατηγοροΰμενοι εισίν έχ των είς τάς τάξεις τού στρα::ϋ χαλουμένων, >πί δέ των παρ' Άρείω ΙΙάγψ επί
  πασών των ύττοθέσεων καΐ' άς άχολιμπάνονται οί κατηγορού-
  μενοι
  Άρθρβν 0. Άναστέλλονται βί είς την εκπλήρωσιν ένοχικών
  υποχρεώσεων άναγόμεναι συμβατικαί προθεσμίαι, ών ή λ(|-
  ξις συμπίπτει έντός τοθ χρόν:υ τής Ίσχύος τού παρόντος
  Διατάγματος συμπεριλαμβανομένων καί των ϊιά τού προη-
  γουμένου Διατάιματος, άνασταλεισών, ΐφ' όσον μόνον έκ τής
  παρελεύσΐως αυτών έζαρτδνται ϊκπτνσεις δικαιωματων καί ποι-
  νι/,αί ρήτραι Τής άναΐτολής ταύτης έξαιροϋνται αί άπαιτήσεις
  δι' άς έπιτρέπεται καί άναγκαστική εκτέλεσις.
  Άρθρον 7. Τό Διάταγμα τούτο ίσχύει επί Ινα μήνα άπό τής
  έν τϊ) Εφημερίδι τί|ς Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως αΰτοθ, πλήν
  των διατάξεων των άρθρων 1 καί 6, ών ή Ίσχύς έκτείνε-ται
  καί επί ίέκα πέντε επί πλέον ημέρας.
  Έν θεσσαλονίκγ), τί) 5η Νοεμβρίου 1912.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  'Υπουργός Δικαιοσύνης
  ΑΛΕΞ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ
  π
  ϊ -
  * Γ * Τϊ
  Ί ΗΛ
  #
  II
  'Ι. .-».-!■ /„
  .'ί 1
  ί
  .ν ,» Ιί '
  'ΪΤ-Ϊ · > -
  . ν* ,;- ,^
  Α

  Α. «Κ