91669

Αριθμός τεύχους

94

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

20/11/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■ψ·#·β <■ %$%&* ■ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΡΑΡΤΗΜα ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΧΝ ΚΡΗ Τ Μ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Έν Χανίοις τη 20 Νοεμβριού 1912 —ΑΡΙΘ 94 Αριθ. Διατάγ. 121 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩ» ΕΛΛΗϋΟΝ ΓΕΩΡΓ ΙΟΤ Α'. "Εχοντες ύπ' ϊψει τό άπό 11ης Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν Διάταγμα περί διορισμοΰ Γενικοϋ Διοικητο3 έν Κρήτη καί τάς ίιατάξε.ς4το0 α'ρθρου 13 τού ύπ'αριθμόν 93 τοΰ IV 11 ψηφισμα- τος τί}ς έν Κρήτη Συνελεύσεως. Άποφαοίζομεν Τό άρθρον 3 τοϋ άπό 8 Σεπτεμδρίου 1912 ύπ' αριθμόν 106 Διατάγματος, περί εκκαθαρίσεως τής έν γένει οικονομικάς καταστάσεως των διαλυθέντων άγροτικών Δήμων, άντικαθίστα- ται ώς ές}ί)ς: Άρθρον 3. Διά την αμοιβήν των Δημολογιστών δρίζεται ποσοστόν τρία τοίς εκατόν επί τοϋ συνόλου τοϋ έκκαθαριζομέ- νου ενεργητικόν καί παθητικοΰ εκάστου Δήμου. Τό ποσοστόν δέ τουτο έν οϋδεμια περιπτώσει έπιτρέπεται <ά υπερβή τάς εκατόν πεντήκοντα δραχμάς δι' έκαστον Δήμον, είς όσονϊη-οτε ποσόν καί άν ήθελεν άνέλθει τό σύνολον τού έκκαθαρισθησομένου ένεργητικοθ καί παθητικόν εκάστου Δήμο». Τα ποσοστά των Δημολογιστών πληρώνονται, μετά τό πέρας τής εκκαθαρίσεως τής έν γένει ο'ικονομικής καταστάσεως εκά¬ στου Δήμου καί την υποβολήν πρόςτούς < ίκονομικους Επιθεω- ρητάς πλήρους σχετικού Ίσολογισμβϋ καί των καθυστερηματικο ν καταλόγων, επί τί βάσει καταστάσεων τεθεωρημένωυ υπό το3 ο'ικείου Ο'ικονομικοΟ Επιθεωρητούκαί Ιπο τού Γενικοϋ Λογιστη- ρίου έγκβχριμέ'νων, δι' ένταλμάτων των αρμοδίων Νομαρχών, εκδιδομένων είς βάρος των έν τώ Δημοσίω Ταμειω υφισταμένων ϊπί παραλαταθήκι; χρημάτων διά λ)σμΐν το3 διαλυθέντος Δή¬ μου, ούτινος συνετελέσθη ή έκκαθάρισις. Την ακρίβειαν των υποβαλλομένην αότοϊς Ίσολογισμών τ-όν διαλυθέντων Δήμων εξελέγχουσιν οί Οικονομικοί Επιθεωρηταί, μευ' δ ύποδάλλουσιν αΰτούς, τεθεωρημένους, είς τό Γενικόν Λογιστ/)ριον. Τα ποσοστα των Δημολογιστών διά τ>)ν ύπ' αυτών σ^ντελε-
  σθεΐσαν μέχρι τούδε έκλαθάρισιν, κανονιζο >ται κ/ι πληρώνονται
  συμφώνως ταίς διατάςεσι τοϋ «αρόντίς Διατάγματος, έφόσον
  δέν (Εχουσιν ήδη χ)ηρωθεϊ.
  Τα Ιξοδα μεταφορας των άρχείων καί πάσα πρός^ την εκκα¬
  θάρισιν σχετική δαπάνη βαρύνουσιν ωσαύτως τούς οικείους Δή-
  ους, ών συνετελέσθη ή έκκαθαρισις.
  Πασά διάταξις άντικειμένη τί) Διατάγματι τοι^τω καταρ-
  αι.
  Έν Χανίοις τί] 17 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Διοικητής
  ί-'ίΙ :_ Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 90
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΠΝ ΕΑΑΗΝΠΝ
  ΓΡΟΡΓΙΟΊΓ Α'.
  Έχ»ντες ύπ' όψει τό άπό 11ης Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα τ&ρί διορισμβϋ ΓίνικοΟ Διοιχητοϋ Ιν Κρήτη καί τό
  άρθρον 3 έδ. θ'. τοϋ ϋπ αριθ. 413 Νόμου.
  ΈιτιτρίΊϊομεν είς ιόν Νικόλαον Ε. Σταθάκην τ/(ν άτ«λΐ) εισα¬
  γωγήν έν Ρεθύμνϊ), μιας ποδοκινήτου μηχανής πρός κοπήν
  μεταλλικών φύλλων τό πρώτον εις Ρέθυμνον είσαγομένης.
  Έν Χανίο(ί τη 12 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 50
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α'·
  "Εγοντες ύπ δψει τό άπό 1 Ιην Όκτωβρίου 1912 Βατι-
  λικόν Διάταγμχ περί διορισμοΰ Γενικοϋ Διοικητοϋ έν Κρήτη,
  τό ύπ' άριθμ. ΙΑ της 26 Ίοι νίου 1910 ψ^φισμχ της έν
  Κργ,τνι Συνε>ίύσ«ως των Έλληνων, τα άρθρα. 3 καί 7 τοΰ
  ύπ' αριθ. 93 τοΰ 1911 ψγιφ'σμχτος- της χύτίις Συνιλιύσεως
  τόν κίνδυνον δν δια,τρέχιι τό μέχρι ?οϋ&6 κατασκευασμίνον
  •όμ'τελές ϊργον ώς καί την ά^ευκτον ματοιίωσιν της κα,τα-
  σκιυής κα,Ί συμιτληρώσιως αύτοθ έκ της άνιπαρκίίας της
  άρχικίίς ΐ5ΐ"ωσ«ως των 5000 δραχμων.
  Χορηγιίται επί τοϋ ίίδικοϋ «ρούπολογισμοϋ των έζόδων
  τοϋ Τμήματος της Δϊΐμοσία; Άσφχλεία,ς καί Διημοσίων
  "Εργων !)7ΐό ίδιον Κεφάλαιον καί όίρθρον, ϊκτακτος —ίστωσις
  έκ δραχμών δύο χιλιάδων (2000) οΊ« την κατασκευήν με-
  ταλλικοΰ ζιύγματ-ος της γεφύρας Λουττ)—Πέρα.μ* έγκρινο-
  μένου τοθ «υννιμμένου πρςυκολογιβμοδ έκ δραχμων Ιπτά
  χιλιάδων (7000) καί της «χετικης μελέτης διά την εκτέλε¬
  σιν τοΰ ϊργου τούτου καί ά,κυρουμένου τοδ διά τοϋ υ- άριθμ
  39 έ. 1 Δια,τάγματος τϊίς ιερώην Διοικητικώς Έπαν*στα-
  τικ*5ς Έιειτροΐϊΐίς Ιγκριθίντος ττρούιτο'λογισμοδ καί σχ*τι-
  κης μελέτης τοΰ ίδιον» Ιργου.
  Έπιτρίπεται ίπως διά, την εκτέλεσιν τοϋ ϊργου τούτου,
  διατεθή τ ανωτέρω χορηντ,ΟιίσΛ πίστωο-ις καί ή «ρβς τουτο
  άναγίγο,α,ιψίνη έν τω (ίβικω προϋπολογΐίτμω των έζόδων
  τοΰ Τμτΐματος τ?ίς Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοβίων
  ΙΏΗΜΚΡΙΧ
  ΚΤΒΕΡΝΗΙ-Ο.Χ
  "Εργων της χρήσεως 1912, υπό Κεφάλαιον 3 καί αρθρον
  110.
  Έν Χανίοις τη 2 Νοεμβριού 1912
  "Ο Γενικός Διοικητης Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  ι τ.
  ΠΡΟ ·ϊ·Πί!ΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Της απαιτουμένης ίατάνης διά την καιασκευην κρητη-
  δώματος καί π^οκυμαΐσς τοϋ Λιμένος Χανίων άπο
  οΐκΐας Κτιότάκη μέχρι των φι/λακών Φιρκά (έπιοκεη/ή
  κρηπιδωμάτων καί πλακοο·τρώο"εως προκυμαίας).
  Ποσόν Τιμή Δαπάνη
  ΠΡΟΓΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΛς απαιτουμένης δαπάνης δ*ά την *α*αόΊί*·νΛν μιταλ- ξ
  " Ζινγιΐατο; 4*1 της γβφύρα; ΛοντΛ—Πβρά|ΐατο< άναί . ν. 18.10. α. -Β Είδος "Εργων Ποσόν Τιμή Δαπάνη Δρ. Λ. Δρ. Λ. Ειδος έργων 1 Έπιχωματώσϊΐςδϊοθχροσπε- λάσεωςέκατέρωθενγ«φύρα: μ3 2 Κατεδάφισις παλαιών λιθο- δομών διαλλογή καί έναποθή- κευσις των ϋλιχών.....μ3 3 Έκσκαφή θεμελίων.... μ3 4 Λιθοϊομή τοίχου ϊιά των δοκιμωτέρων λίθων τής κατε- ϊαφίσεωί............μ' 5 Ξεστή λιθοδομή στέψεων καί ύποθεμάτων..........μ3 6 Λιθοδομή στηθαιΌυ διά μω- σαϊχού.............μ3 7 Ξυλεία δρυίνος όρθογωνι- 200 00 1 10 220 — 25 00 8 00 3 00 Ι 20 75 — 9 60 15 00 8 00 120 - 4 80 2 00 σμένη Κ 80 00 20 00 5 20 250 00 1 20 8 Κοχλιοφόροι ηλοι χιλιό¬ γραμμα.............. 125 00 9 Ι1λτ]ρες σΐδηροϋν κατάστρω- μα έκ μαλακοθ χάλυβος τόν. 5700 00 700 00 10 Πλάκες χυ-οσιδηραί υπο- θβμάτων χιλιόγραμμα.... 300 00 0 60 11 Σκιρρόστρωσις όδοΰ προσπε¬ λάσεως..............μ3 25 00 7 00 384 - 40 - 1300 - 150 - 3990 - 180 - 175 — 1 Έξαγωγή παλαιών - λακών διαλογή καί απομάκρυνσιν υλικων..............μ1 2 Διάστρωσιςκλπ.σκφροκονιά- ματος έφ' δλοκλήροι» τής πλακοστρωθησομένης έπιφα- Δρ. Λ. Δρ. Λ. 4626 50 0 50 2313 25 νε-'ας παχ. 0,15......μ» 4626 50 2 80 12954 20 2285 5012 50 28570 00 800 00 1 80 1440 0(>
  1541 (·Π 7 25 11172 25
  25 00 14 00 350 00
  Δι' άπρ«όπτους δαπάνας. ...
  Ολική δαπάνη δραχμαί....
  Έν Χανίοις τή 9 Όκτωίρίου 1912.
  6643 60
  356 40
  700ΤΓ-
  Ό Έπιθεωρητής
  Ν. Πετάσης
  Εθεωρήθη 2ιά δραχμάς έπτά χιλιάδας.
  Έν Χανίοις τί) 9 ΌκτωίρίΌυ 1912.
  Ό Διευθυντήν τυν Δημοσίων "ί'ργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  2&ημ. "Ακανχα τα βάρη εισ! χιλιόγραμα ή* τόνοι. 'ϊ'πθ-
  χρεώσεις Ιργολαίου βλέζε είς συγγραφήν υποχρεώσεων τιμολό-
  γιον καί σχέδιον.
  3 Πλακοστρώσειςδιά χλακών Βε-
  ζοβίίου πάχους 0,15-2,20μ>
  4 Πλακοστρώσεις διά παλαιών
  πλακώνέκ των ΐξαχθησομένων
  κατά πολυγωνικόν σύστημα μ*
  6 Πλακοστρώσεις διά νέων
  πλακών Χαλε'πας δρθογωνι-
  σμένων..............μ*
  6 Κοιν λιθίδομή διά θΓραι'κο-
  κονίας..............μ3
  7 Ξεστή λιθοδομή έξ άγκωδών
  λίθων διά την ϊχισχευήν των
  κρηπιδωμάτων........μ3
  8 2.'κιρροκονίαμα μετάτούέγκι-
  ίωτισμού τού κλπ......μ3
  9 Έκσκαφή ίντός τού ΰόΊατος
  δι' οιουδήποτε μέσου άποκά-
  μισις των υλικών κλπ ... μ3
  Δι' «προόχτους δαπάνας δραχ.
  Όλ .κόν αθροισμα
  Εθεωρήθη Έν Χανίοις τί) 25 Όκτωδρίο» 1912
  Ό Μηχανικάς
  Γ. Καρυ«·τάκης
  Έν Χανίοις τί] αΰτϊ) 1912.
  Ό Νομομηχανικός
  Γ. Κα,: υωτάκης
  "Εθεωρήθη
  διά δραχμάς έξήκοντα χιλιάδας
  Έν Χανίοις τί) 31 Όκτωίρίου 1912.
  Ό Διευθυντής των Δημοσίων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  Αριθ. Λιατάγ. 51
  25
  00
  75
  00
  1875
  00
  30
  00
  25
  00
  750
  00
  40
  00
  4
  00
  160
  59584
  415
  00
  70
  30
  Αριθ Διατάγμ. 48
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕ ΓΣ ΤΩΝ :ΜΗΕ0Η
  ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α".
  "Εχοντες ύπ'δψιν τό οί.—ό 11 Όκτωβρ'ου 1912 Βασιλι¬
  κόν Διάταγμα περί διορισμοϋ Γενιχοϋ Διοικητοΰ έν Κρήττ,
  καί τό άρθρον 7 τοϋ ύπ άριθμ. 93 τοϋ 1911 ψτιφίσαατος
  της Συνελεύσεως των Έλλήνων ίν Κρήτν)
  Έγκρίνιται ό συνημμένος προυπολογισμός ίκ δραχμών
  ίςηκοντα χιλιάδων (60000^ κα! ή σχετικη μελέττ, διά την
  κατασκευήν κρηπιδώμα,τας καί προκυμαίας τοϋ λιμένος Χα¬
  νίων.
  Ετπτρέπετχι δπως διά την εκτέλεσιν τοϋ ϊργου τούτου
  διατιθν] ή πρός τουτο άναγεγραμμένη πίστωσις έν τω εί-
  δικωπροϋπολογισμώ των έζοδων τοϋΤμήματο^ της Δημοσίας
  Ασφαλείας καί Δτμοσίων "Εργων της χρήσεως 1912 υπό
  Κεφάλαιον 3 καί άρθρον 30.
  Έν Χανίοις τ$ 1 Νοεμβριού 1912
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  ί ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  έ ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α ·
  "Εχοντες ΰπ'ίψιι τό άπό 11 Όκτωβριου 1912 Βασιλι¬
  κόν Διάτχγμα περί διορισμοϋ Γενίκοϋ Διθικητοϋ έν Κρήτν)
  κα! τό άρθρον 7 τοϋ ύπ' άριθμ. 93 τοΰ 1911 ψν,φίσμα-ος
  της συνελεύσεως των Έλλή" νων έν Κρήτγ).
  Έγκρί-.εται ό συνημμίνος προύπολογισμός έκ δραχμών
  70000 καί ή σχετική μελε'τη διά την προέκταβιν τϊΐς όοοϋ
  Βρυιδν Κράπ-ης Άσκύφου άκυρουμένου τού διά τοΰ ΰπ'
  άριθμ. 39 έ. Ι.· Διατάγματος τή; πρώην Επαναστατικαί
  ΔΐοΐΛΤιτικής Επιτροπΐς εγκριθέντος προυπολογισμοϋ χ*ΐ
  σχετικίϊς μελίτης τοΰ ίδίου «"ργου.
  Έπιτρέπετα: ίπως διά την εκτέλεσιν τοΰ Ιργου τούτου
  δ·ατεθ9ί τ, πρός τουτο άναγεγραμμένη πίστωσις έν τω είδικω
  προϋπολογισμώ των έξοδων τοϋ τμήματος της Δημοσίας
  Ασφαλείας καί Δημοσίων Έργων της χρήσεως 1912 υπο
  Κίφαλαιον 3 καί άρθρον 43.
  Έν Χανίοις τ? 2 Νοεμβριού 1912
  π ·ϊ
  ς '5ς ρ
  Σχ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΠΡΟΤΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  Ί'Λ<, απαιτουμένης δαπάνην διά την καταόκίυήν τοϋ άπό Σκαλ,ιών Κράπης μέχρι της θέσεως Βατέ 3ου τμ,Λματος τή, όδονΒρ'υσών—Κράπης—Άσκύφου.—Μήκος5307 50 „§- Ποσόν Τιμή Δαπάνη ^ Εΐδος Ιργων " ^ Λ' Λ·" Λ" Ι' "Εργαάκλα 1 Όρύγματα έπ'ι έδάφους πά¬ σης φύσεβς, πβριλαμβανομέ- νου καί τοϋ διά πυρίτυδος έξο- ρυσσομένου βράχου μετ« τής έκχερσώσεως καί μεταφορά αυτών κατά μήκος τής δϊοΰ μέχρις αποστάσεως 800 μέ¬ τρων πρός έπίχωσιν αυτής ή πρός άπλθεσιν.......μ3 19500 00 2 60 5Ο7ΟΟ 00 2 Έκσκαφή μεταφορά καί διά- στρωσις δανείον μϊταφερο- μενων έξ αποστάσεως 800 μέτρων............. . μ3 500 00 1 00 500 00 3 Έκρίζωσις ϊένδρων πάσης φύσεως φερόντων κορμ>ν δια-
  μέτρουά'νωτώνμ.0.30... 60 00 5 00 300 00
  ΙΓ· Τβχνικά ϊργα
  α'. Κατασκεκτι όχετών
  4 Έκσκαφή θεμελίων.....μ3 150 00 1 20 180 00
  5 Κοινή λιθοϊομή ίι' άμμοκο-
  νίας................μ3 200 00 13 00 2600 00
  6 Λιθοδομήδιάξεστώνλιθω,μ3 13 00 80 00 960 00
  7 Καλύμματα όχετών έκ πλα-
  κών παχ. 0.15...... μ1 15 00 6 00 90 00
  8 Κατασκευή ρείθρων έξ δρθο-
  γωνισμένων κυβολίθων μή-
  κουςήπλάτουςθ.16—0.25
  καί ϋψουςθ.15—0.20, περι-
  λαμβανομένοι» τοϋ έξ «μμο-
  κονίας καί πλακίδων ύπο-
  στρώματος...........μ* 80 00 9 00 720 00
  9 Αρμολογήματα δρατώνέπι-
  φανειών διά θηραϊκοκονίας μ1 200 00 1 00 200 00
  6'. Τοϊχοι υποστηρίξεως
  γαιών
  10 Έκσκαφή θεμελίων.....μ3 250 00 1 20 300 00
  11 -ηρότοιχοι διά λίθ«ν προερ¬
  χομένην έκ των έκδραχισμών
  τής οδοί καί έκ λατομείον μ3 1900 00 5 00 9500 00
  12 Καταβκευή στηθαίων διά κοι¬
  νάς λιθοδομη-ς.........μ» 60 00 14 ΟΟ 850 00
  Άθροίσμβτα 66890 00
  Δι'άπροόπτους δαπάνας 3110 00
  Όλ-,κόν αθρο-.σμ* δρ. 7ΟΟΟΟ 00
  Ητοι δραχμάς εβδομήκοντα χιλιάδες
  Έν Χανίοις τή 2 Νοεμβριού 1912.
  Ο Μη-χανικός
  Η. Φίλω
  Εθεωρήθη
  Έν Χανίοις τί) 2 Νοεμβριού 1912.
  Ό Διευθυντής των Δημοσίων Έργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  Αριθ Διατχγ. 38
  Ε.ί ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  ΓΕΟΡΓΊΟΤ Α
  "Εχοντες ύπ'δψε: τό άπό 11 Όκτωβρίου 1912 Βασιλι¬
  κόν Διάταγμα περΐ διορισροϋ Γενικοΰ Διοΐκητοΰ έν Κρήτγι,
  καί τό άρθρον 36 τοΰ Λογιστικοΰ Νόμου.
  Χορηγιΐται επι τοΰ είοΊκοϋ προϋπολογισμοθ των έξόδων
  τοΰ Τμήματος της Δϊΐμοσίχς Ασφαλείας καί Δημοσίων
  "Εργων καί υπό ίδιον κ$φά)α όν κ«ί άρθρον Ικτακττς πί¬
  στωσις έκ οραχμ,ών τεσσχρω' χιλιάδων έξακοσίων οε'κα
  (4610) διά την κατασκευήν μηχανοστασίου των όδοστρω-
  τηρων έν Ηρακλείω έγκρινομίνου τοΰ συννιιιμίνου προύπο-
  λογισμοΰ καί της σχιτικ,ής μιλίττος διά, την εκτέλεσιν τοΰ
  έ"ργου τούτου. , -
  Έν Χανίοις ζ% 30 Όκτωβρίου 1912.
  Ό Γινικδς Διοικητης Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  ΠΡΟ-Υ-ΙΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Της απαιτουμένης δαπάνης διά την κατασκευήν
  Μηχανοο"τασίου όδοστοωτήρων έν ΊΙρακλεΐφ.
  I Εϊδος Ιργων Ι1οσάν Τί^ Δαπάν71
  ,^ Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  1 Άναακαφή θεμελίων____μ3 17 00 1 00 17 00
  2 Τοιχοποιία θεμελίων... μ3 17 00 12 00 204 00
  3 Σιδηρά άνώφ>ιακουφωμάτων
  βχήματοςταϋ όκάδ. όκ. ϊρ. 283 200 0 60 170 10
  4 Έλισσόμενα αύλακωτά έκ
  χάλυβος θυρόφυλλα (άπλά)
  των θυρών πάχους 0.ΟΟΟ8—
  0.001 μεθ' όλων των έξαρ-
  τημάτων αυτών μ. τετρ... 31 08 17 00 528 30
  5 Τοιχοπαία προσόψεως ά'νω
  θεμελίων μ. κ.......... Γ* 00 14 Οί) 196 00
  6 Ήμίξεστος λΐθοδομή στη-
  λ3» μ. κ.............. 3 00 55 00 165 00
  7 ^.στή λιθοϊομή ......μ3 9 00 70 00 630 (;(
  8 Κατασκευή στέγΓ,ς κλπ., μ1 150 00 5 50 825 00
  9 Κατασκιυή κιβώτιων έντός
  των οποίων θά έλίσσωνται τα
  θυρόφυλλα ομ.μ........ 3 00 50 00 150 00
  10 Έπιστέγασις στέγης δι'αΰ-
  λακωτών φύλλων γαλδανι-
  σμένουσιοήρουπάχους 0.009
  μ. τετρ............... 150 00 3 20 480 00
  II Κατασκευή καπνΐδόχων έκ
  σιϊηρα; λαμαρίνης πάχους
  0 0025 κ>π.ομ.μ..... 3 00 40 00 120 00
  12 Κατασκευή ερμάριον -ρός
  φύλαξιν των έργαλείων ενός
  εκάστου έίσστρωτήροςεεμ.. 3 00 75 00 225 00
  13 Έντοιχησις διά κοινής λιθο-
  δβμί|ς θύρας φρουρΐου μ, κ. 5 00 12 00 60 ()Ο
  Καΐαόκβνη φρεαΐίων
  14 Άνασκαφή θεμελίων.... μ3 12 00 1 00 12 00
  15 Τοιχοποιία........... μ3 7 00 12 00 84 Ο8
  16 Έπίστεψις τοίχων διά δρυ!-
  νων δο/ών μ. κ......... 0 80 200 00 160 00
  17 Βαθμίδες ίκλίθων λαξευ-
  χώ, τεμ.............. 9 00 8 00 72 00
  Καταο'ν.ιυη δ£ϊτύ> ',ιαβά*
  ((«ως *»αρά την είσοδον
  τού Μηχανοόταόίον
  18 Άνασκαφή θιμελίων μ. κ. . 20 00 1 00 20 00
  19 Τοιχοποιία μ3........... 10 00 12 00 120 00
  20 Έπικάλυψις διά πλακών
  μ. τετρ............... 9 00 7 00 63 00
  21 Χωματισμ&ί Ίσοπεδώσεως έ- , , -ν ,,
  σωτερικοϋ καίέξωτερικοϋχώ-
  ρουΜηχανοστασίουμ. χ. .. 110 00 0 90 99 00
  22 Κατασκβυή τραπέζης εργα¬
  σίας καί έναποθέσεως έργα-
  Μπ
  ΕΜΗΦΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  & Είδος έργων
  σίας μήχους μ. 2.40 κα.
  πλάτους μ. 1,00........ 1 00 60 00
  Άθροισις
  Δι' άπροόπτους ϊαπάνβςέφ'ων ουδέν
  διχαι'ωμα εχει ο Ιργολάίος 1-*9 54
  461ΊΓ00
  Έν "Ηρακλείω Ι 8 Ιουλίου 1912
  Ό Μηχανικός
  Εθεωρήθη Π. Κλινάκης
  Έν Ηρακλειω τί) 19 Ιουλίου Ϊ912.
  Ό Νομΐμηχανικός
  Ι. Χτυλιανίδης
  Εθεωρήθη
  διά δραχμάς τέΌσαρας χιλιάδας έξα/οσία^ δέκα
  Έν Χανίοις τή 30 Όκ-ωδρίου 1912.
  Ό Διε,ιθυντής των Δημοσίων Έργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  Αριθ. Διατοιγ. 52
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α'.
  Έχοντες ύπ'δψιν τό απόϊ! Όκτωβρίου 1912 Βασι-
  λ λόν Δ'άταγρα πιρϊ διορισμου Γί »ι/οΰ Διοικητοϋ έν Κρή
  τη καί τή άρθρον 7 γοΟ ύπ άριθμ 93 τυΰ 1911 ψηφίσματο
  τής Συνελεύσεως των 'χι,λλιόνων ά-ν Κρνιτγι
  ρίσματος
  ._, — «.Μΐιιαν αν ινρητγι
  ΙΓγκρίνεται ό σ'ονιψμένος προυπολογισμόν έκ δραχμών
  20000 κα1 ή σχετική μίΐέτγ διά την κ«τασκιυην τού 2ου
  Τ( .τφιατος της, όδοϋ 1'αυρωνίτου ΒουΛθλιών.
  Έ»Γΐτρ6~ιτΛΐ δ*πως διά την ΐκτίλισιν τού !ργου τούτου
  διατιθη τ, τϊρός τουτο άναγιγραμμένΐή %1ατ<ύβΐζ ΐν τφ είδι- κώ προυπολργισμω των έξοδων τοδ Τμήματος τη; Δημοσίας Άτρχλδίχς <<αί Δημοσίων "Εργων της χρήσεως 1912 ΰπδ Κιφάλαιον 3 καί άρθρον 20. Έ'ν Χανίοις τη 2 Νοεμβριού 1912 Ό Γενιχός Διοιχητής Κεή-.ης Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΠΡΟΓ-ΠΟΑΟΠΣΜΟΣ Τής Λπαιτουμένης δαπάνης διά ττιν κατασκευήν τοί? 2ου τμ·ιματος της όδοϋ Ταυρωνίνου—Βουκολιών άπό τού 2£τλιομέτρου 3+138 μέχρι τοϋ χιλτομέτρου 7+135 (Βουκολταΐς). -3- Ιιδος Ποσόν Τ.μν, Δρ. Λ 1 Ι. Έχσκ«φήπάσης φύσεως έ8ά- φους συμφώνως πρός τό 1 άρ¬ θρον τού τιμολογίου κα! την •υγγραφήν...........μ3 8000 00 Δάνεια χώμχ:χ συμώνως τω σχετικώ άρθρω τοθ τιμολο- ■χίο».......'.........μ3 1000 00 Ο 90 II. Τεχνικ* Ιργα 'Οχετός άνοΐγμ. 0,60 πλα- κοσκεηής τού τύπου 2. Έκσκαφή θεμελίων.... μ3 17 00 1 20 Κοινή λιθοδομή δι' άμμο- κονίας..............μ3 ϋ «Ο Η ί Ο Εεστή λιθοϊομή δτ' άμμοχο- νίας...............μ» 1 20 60 «Ο Δαπανη Δρ. Λ. 10 8800 00 900 00 4 Πλάκες Ιπικαλύψεως. .. μ1 Δι' έκαστον όχετόν....... Καί 8ι'εξ ϊμοίοιις όχετοΰς 6x299,20............ Όχετόςάνοίγ 0.60 πλακο- σκεπτις τοϋ τόπον 1 Έκσκαφή θεμελίων. . . μ3 2 Κοινή λιθοδυμή ϊι' άμμοκο- νίας..........,.....μ3 3 Ξεστή λιθοδομή δι' άμμοκο- νίας............... μ3 4 Πλάκες έπικα/ ύψεως... μ2 Όχετοςάνοΐγ. μ Ι.ηθθολο- ο"κεπίις τοΰ τΰτΐοο 3. 1 Έκσκαφή θεμελίων.....μ' 2 Κοινή λιθοϊομή δι' άμμο- κονίας.....^........μ3 3 Ξεστή » 6 00 6 00 36 00 19 82 1 98 7 00 1 20 14 00 60 00 6 00 36 299 201 1795 43 20 277 48 110 80 42 00 18 75 1 20 22 50 27 80 2 16 17 52 15 50 4 Θολοδομή δι' άμμοκονίας μ3 5 Έπικάλυμμα θόλου . ... μ* Δι'εκαστβν θολοσκίπή όχετόν Κα'ι διά ίύο τοιούτους 2Χ 1099,90.............. Λιθενδύσεις συμφώνως πρός τί σχετικόν αρθρον το3 τι- μολογίου.......,____μ* 240 00 Ξηρότοιχοι συμφώνως πρός τό σχετικόν αρθρον τού τιμο¬ λογίου..............μ3 864 00 Έκσχαφή θεμελίων ξηρο- τοίχων..............μ1 396 00 Σωλήνες χυτοσιδηροθ όΊα- μεσωτέρου 0.30 ϊι' άρδευτι- κους α^λαχοι;........... 20 00 Δι άπροόχτους δαπάνας έφ' ών ουδέν δικαίωμα έ'χει ο έργολάθος δραχ. Άθροισμα όλικόν δραχ. "Ητοι δραχμαί είκοσι χιλιάδες 14 00 60 00 30 00 2 00 389 129 525 33 1099 2199 3 00 720 4 00 3156 0 80 810 ; 22 00 44ι' 00 19107) 28 990 Ή 2000010 Έν Χανίοις -υ 26 Σεπτεμίρίου 1912 " ' ιπ. ,, Ό Μηνανικός Εθ,ωρήθη Γ. Κ,ρυωτάκης Εν ΧανίΟΙς τή 26 Σεπτεμ«ρίου 1912. Ο Μομομηχαανικός τής 1ης περιφερείας Ι', Καρυωτάκης , Εθεωρήθη δια δραχμάς εϊκοσι χιλιάδας ΐν Χβ,α,,ς τ?) 29 Σεπτεμίρίου 1912, Ο Διευθυντής των Δημοσίων Έργω» Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ- τό Γ"ΊΙ!Κ« ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΚ2 ΤμϋμΒ'. Έ<Ιωτεο.κών παροραμα" ιδος της Κ^ρν^ως ίη{4β«1υβ., ύ 1. Ι. Εν ΧανίΟΙςτγ 14 Νοεμβριού 1912 Ό διε,Οονων τό Β'. τ(χημα » ά