9167

Αριθμός τεύχους

48

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  οθν τής Άττικής
  Κ. 5οοΙ>υ.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝγΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ' 4~55
  ——■--------------------------■----------------ιπ/Γ_ψ_ιτη. τυπογραφ. » 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡγΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ετοζ α'. περιοδοσ β . αριθ.
  ΠΕΜΠΤΗ 14 Δεκεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΠΙΖΑΚΗΣ
  ΒΜΗΓΚΗ ΕΝΩΣΕΩΣ&ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
  Μετά μίαν μακράν περίοδον μιάς
  μεγάλης έθνικής|συνταραχής, μετά
  μίαν θεομηνΐαν ή όποΐα επληξε καί
  δίέσεισε τα θεμέλια τοΰ Έθνικοΰ
  στερεώματος, ευρίσκεται πάλιν ή
  Ελλάς ελευθέρα άλλά συντετριμέ-
  νη καί τραυματισμένη
  καί ψυχικώς.
  σωματικώς
  Ό σάλος τού πολέμου καί ή θύελ-
  λα τοθ Οΰννου κατακτητοΰ ήρεΐπω-
  σαν την χώραν μας είς τοιούτον
  βαθμόν, ώστε πολλοί σήμερον είναι
  άπηλπισμένοι διά τό παρόν καί λίαν
  άνήσυχοι διά τό μέλλον τοΰ τόπου.
  Τα συσωρευθέντα έρεΐπιατρομάζουν.
  Ή δυστυχΐα είναι μεγίστη, καί αί
  πληγαί αί οποίαι πρέπει νά θεραπευ-
  θοϋν είναι τεράστιαι.
  Ή διαίρεσις συγχρόνως τοϋ Λαοϋ
  είς διαφόρους Όργανώσεις αί οποίαι
  ένώ ήσαν ηνωμεναι κατά τούς χρό-
  νους τής δουλείας, σήμερον τείνουν
  νά δημιουργήσουν άγεφύρωτον χά·
  σμα μεταξύ των—καίτοι αί διαφο¬
  ραί αί οποίαι χωρΐζουν τα έννέα
  δέματα τοΰ Έλληνικοΰ Λαοϋ, εάν
  έξετασθοθν μέ ψυχραιμίαν, θά ευρε¬
  θούν άσήμαντοι,—εδημιούργησαν
  μίαν θολήν ατμόσφαιραν καί νευρι-
  κότητα μεγάλην.
  Εχάσαμεν ετσι την αισιοδοξίαν
  μας καί ή άπαισιοδοξία μάς όδηγεΐ
  είς την εγκατάλειψιν των εργασιών
  μας καί την άβεβαιότητα διά την αυ¬
  ριον. Όμθιάζομεν πρός τούς ψυχο-
  παθεΐς οί όποΐοι ύπερβάλουν τα
  στώμεν κύριοι τοΰ έαυτοΰ μας καί
  των νεύρων μας καί νά αρχίσωμεν
  έντατικήν εργασίαν τόσον είς τάς
  πόλεις δσον καί την ύπαιθρον.
  Μέ την ένωσιν, την αισιοδοξίαν
  καί την απαραίτητον ταχείαν άπο-
  κάθαρσιν καί προσέτι συνειδητήν πει¬
  θαρχίαν είς τούς Νόμους καί Δια¬
  ταγάς τής Έθνικής Κυβερνήσεως καί
  των νομίμων άρχών μας, θά ημ¬
  πορέσωμεν ταχύτατα νά εξέλθωμεν
  άπό την σημερινήν άνώμαλον περί¬
  οδον καΐ νά χαρώμεν πραγματικά
  την ελευθερίαν καί θά βαδίση ή
  χώρα μας μέ την βοήθειαν καί ε¬
  νίσχυσιν τής προστάτιδος Αγγλίας
  καί των άλλων Μεγάλων Συμμά-
  χων μας πρός μίαν καλύτερον αυ¬
  ριον. Πρέπει δμως έπαναλαμβάνο
  μέν, δλοι ημείς, μέ μίαν .σοβαράν
  προσπάθειαν, ν' άποτινάξωμεν την
  άπαισιοδοξίαν, την μαυρίλαν τής
  ψυχής καί τοΰ πνεύματος καί νά έ
  πιβάλωμεν είς την ψυχήν μας Ενα
  πνεΰμα πειθαρχίας καί αίσιοδοξίας.
  Αίσιοδοξοΰντες διά την αυριον,
  αίσιοδοξοΰντες δηλαδή διά τό μέλ¬
  λον τής χώρας μας, πρέπει ν' άρ
  χίσωμεν άμέσως έντατικήν την καλ
  λιέργειαν γήςτής καί έντατικήν έργα
  σίαν είς δλους τούς κλάδους τής
  βιοτεχνίας καΐ των έπαγγελμάτων
  διά νά δυνηθώμεν ν' άνοικοδομή
  σωμεν τό ταχύτερον τα έρείπια.
  Ούτω όμονοοθσα καί άνεγειρομέ
  νη ή Ελλάς καί θεμελιουμένη μέ
  ««τ
  Α.Ι.δ.,,ΑΓίΛΗΕΛΛΗΝΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Τό «ΑΊ 8» δέν είναι νέον γραφείον. Είναι γραφείον |πού Ιδρύθηκε
  άπό την αρχήν τού πολέμου καί προσέφερε τόσας υπηρε¬
  σίας είς τούς συμμάχους λαούς δια τής παροχής πληρο¬
  φοριών πολεμικής φύσεως. Είς δλον τόν κόσμον είναι γνω¬
  στόν τό «ΑΤ3». Είς δλας τάς πρωτευούσας των :Συμμά-
  χων κρατών, είς δλας τάς μικράς καΐ μεγάλας πόλεις έρ
  γάζεται άθόρυβα, παρέχον δι* άνακοινώσεων, δι' είκόνων φω
  τεινών καί μή τα πολεμικά νέα
  πτομερείας.
  τής ημέρας μετά πάσης λε-
  πράγματα καί κατατρύχωνται άπό| πραγματικόν δημοκρατικόν πολίτευ
  την ύπονομευτικήν ασθένειαν τής(μα μακράν άπό δικτατορίας καί φασι
  | σμούς,μέ τόν νέον ρυθμόν τής ζωής ό
  οποίος πνέει σήμερον είς δλα τα συμ
  άπελπισίας.
  Διά νά επανέλθη ό τόπθς είς την
  κανονικήν τροχιάν. Διά νά ημπορέ¬
  σωμεν ν' άποτινάξωμεν τό πνεθμα
  ήμρ μ
  μαχα Δημοκρατικά Έθνη,θά εύρη ά
  νεξάντλητα περιθώρια δράσεώς, διό
  τής άπαισιοδοξιας. Διά νά δυνηθώ- α<γγι λ -ε-π * Λ, 1 > , .. , ' ,ιτι τό Ελληνικόν Εθνος διαθέτει ά-
  ιιεν ποανιαατικά ν άπολαυσωαεν καΐ' ' ^ «ι««βιιιι α
  μέν πραγματικά ν' άπολαύσωμ
  νά χαροΰμε την Ελευθερίαν μας
  φαντάστους δυνάμεις αί οποίαι ου
  είναι άνάγκη νά όμονοήσωμεν καί στηματοποιούμεναι, θ' αύξάνωσι συ-
  νά ένωθώμεν δλοι οί Έλληνες μέ νεχώς καί θά κατα.στήσουν έντός
  σύνθημα την εργασίαν καΐ την αΐσιο-1 0 χρονικο0 διαστήματος την
  δοξίαν. | , , , , .
  Ν'αφήσωμεν κατά μέρος τα πά- ΧωΡαν γ10"· ευτυχ,σμένην καί υγια.
  λαιά μίση καί τα πάθη καί νά κατα-' Β.
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΑΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  1944
  Η
  Ηρακλειον Πέμπτη 14 Δ)βρίου
  ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΝ
  επίθεσις των άναρχικών καί δι-
  εθνιστών εναντίον τής Ελλάδος,
  ή όποία άπό ημέρας είς ημέραν λαμ-
  βάνει μεγαλυτέραν έκτασιν καί έν¬
  τασιν, θά έχη ώς άμεσον έπακολού-
  θημα, πλήν των άλλων άφαντάστων
  δεινών πού θά έπισωρεύστι, την όλο·
  σχερή νέκρωσιν καί πάλιν τής μόλις
  αρξαμένης νά άναπνέη οίκονομικής
  ζωί)ς τοΰ Έθνους. Έφ' δσον, έν τού¬
  τοις, είναι γεγονός άνεπίδεκτον αμ¬
  φισβητήσεως δτι έδώ είς την Κρήτην
  κίνδυνος παρομοίας άπειλής δέν υ¬
  φίσταται γιατί οί Κρήτες είναι πρώ¬
  τον Έλληνες καΐ ύστερον ψιλόδοξοι,
  δοξομανεΐς καΐκυρίως δέν είναι ά-
  νόητοι κατά την μεγίστην «ύτών
  πλειοψηφίαν, θά πρέπη, κατά την
  γνώμην μας, νά πρασπαθήσωμεν δ¬
  πως τό οικονομικόν χάος τό οποίον
  ώς τραγικον έπακόλουθον θά έκπο-
  ρευθή έκ τοΰ Κέντρου, λόγω τής έπα
  ναστάσεως, πρός τάς επαρχίας εχει
  δσον τό δυνατόν ολιγότερον επί¬
  δρασιν είς την Κρήτην.
  Πληροφορούμεθα δτι ό πληρεξού-
  σιος τής Κυβερνήσεως είς την Μέ¬
  σην καί Ανατολικήν Κρήτην κ. Πά
  παδογιάννής είναι άνθρωπος ευρεί
  άς αντιλήψεως, ευθύς καί, δσον αί
  περΐστάσεις τό έπιβάλλουν, θετι-
  κιστής. Δικαιούμεθα συνεπώς νά
  ελπίζωμεν δτι ό κ. Κυβερνητικάς
  Άντιπρόσωπος θά στρέψτ) αμέρι¬
  στον την προσοχήν τού επί των οΐ-
  Κονομικών ζητημάτων τής Νήσου διά
  την κατά τό δριον τοθ δυνατοΰ έπα·
  νάληψιν τής οίκονομικής τοθ τόπου
  ζωής άσχέτως πρός τα έν Αθή¬
  ναις γινομενα. Ή έπανάληψις των
  εργασιών των έν Κρήτη άξιολόγων
  βιομηχανιών, ή παροχή εργασίας
  είς τούς άνέργους, ή διάθεσις είς κα
  λάς τιμάς πρός τούς φίλους συμ¬
  μάχους των ύπαρχόντων μικρών
  άποθεμάτων σταφίδος διά νά δυ¬
  νηθούν οί παραγωγοί νά καλλιερ
  γήσουν. Ιδού ζητήματα διά τα ό
  ποία πρέπει άμέσως νά ένδιαφερ
  θη ό κ. Παπαδογιάννης. Δέν έχο¬
  μεν καμμίαν αμφιβολίαν πώς θά τό
  πράξη καί πολλά αναμένομεν άπό
  την εύρεΐαν δικαιοδοσίαν την οποί¬
  αν εχει.
  Η ΗΟΝΗ ΜΑΕ ΕίνΜΚΗΐΙΣ
  Πληροφορούμεθα βασίμως ότι όμα-
  όικώς πλέον ήρχισαν νά επανέρχωντβι
  είς τάς τάξεις των Έθνικιστών οί προσ-
  καίρως παραπλανηθέντες καί έξαπατη-
  θέντες υπό των άναρχικών καί διεθνι-
  στών είς τινάς περιφερείας τής ύπαί-
  θρου Κρήτες. Ούτω είς τάς κάτω
  Άρχάνες οί μή άκραιφνεΐς εθνικόφρο-
  νες θά μετροϋνται έντός όλίγου είς
  τα δάκτυλα τής μιάς χειρός. Είς την
  Βιάννον, την πολυπαθή αυτήν επαρχί¬
  αν την τόσον δοκιμασθείσαν άπό τύν
  τύραννον, την όπβίαν ακριβώς λόγω
  των συμφορών της ό άναρχισμός ενό¬
  μισεν ότι θά ήτο δυνατόν νά μετα-
  βάλλη είς κοιτίδα τού, ό έθνικιστικός
  άνεμος ήρχισε νά πνέχ) κατά τρόπον α¬
  νάλογον πρός τάς θυσίας τάς οποί¬
  ας προσέφερε είς τόν άγώνα! Ελπίζο¬
  μεν κατόπιν τούτου πώς δέν θά παρέλ-
  θουν πολλές ήμέρες καΐ θά ίδωμεν
  τούς «συντρόφους» άναζητούντας «όπα
  δούς» μέ τόν φανόν! Δέν λέγομεν δτι
  τότε θά τούς έκοικηθώμεν διότι ημείς
  δέν είμεθα ουτε κακοί οϋ'τε μνησΐκα-
  κΟι Θά τούς άναγκάσωμεν μόνον νά
  έπαναλάβουν τρίς άπό.... τον άμβωνος
  Άπό ημερών λειτουργεΐ καί είς την πόλιν μας υπό την διιύθυν-
  θυνσιν τοθ 'Άγγλου άξιωματικοΰ κ Μ.
  Είς τάς προθήκας τοϋ κινηματογράφου «Μινώα» έ'χουν τοποθε·
  θή δύο καλλιτεχνικώτατα ταμπλώ. Ππάνω στά ταμπλώ αύτά
  είναι γρσμμένα μετά πάσης ακριβείας, λεπτομερείας καί
  ΑΓΓΛ1ΚΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ τα γεγο· ότα δχι μόνον των πό-
  λεμικών μετώπων άλλά καί των εσωτερικήν τοιούτων.
  Τό «Α 1.8.» μδς παρεχώρησε ευγενώς τάς κατωτέρω πληροφορίας:
  ΒΡΕΤΤΗΙΊΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΗ
  Ή παροχή
  στή Σοβιετική
  ΒρεττανικοΟ
  Ένωση εχει
  ύλικοθ
  παίξει
  σπουδαιότατον ρόλον είς τάς λαμ¬
  πράς νίκας αί οποίαι έ'χουν έξαγγελ-
  θή είς δλον τόν κόσμον. Μία κατά
  στάσις άπό έπισήμους στατιστικάς
  τοϋ ΡωσικοΟ κράτους ή όποία εξε¬
  δόθη είς τάς 11 Ιουλίου 1944 δίδει
  είς τόν άναγνώστην σαφή την ίδέαν
  των κολοσιαίων ποσοτήτων πολεμι-
  κοΰ ύλικοθ, τροφίμων, καί άλλων έ
  φοδίων τα όποΐα έφθασαν είς την
  Σοβιετικήν Ένωσιν άπό τής ένάρ
  ξεως τής Γερμανικής έπιθέσεως μέ
  χρι τής 30ης Απριλίου 1944.
  Μεταξύ άλλων ή Μεγάλη Βρεττα-
  νία απέστειλε είς την Ρωσίαν τα
  εξής:
  5.826 άεροπλάνα. 4,296 τάνκς.
  5.239 φορτηγά καί τεθωρακισμένα
  αύτοκΐνητα. 17.000 000 όβίδες καΐ
  290.000.000 δλμους.
  Ό Καναδδς, κατά τό αύτό διά
  στημα απέστειλεν είς την Σοβιε¬
  τικήν "Ενωσιν 450.000 τόννους πό
  λεμικοθ ύλικοΰ, τροφίμων έκ των
  οποίων 275.000 τόννους διά λογαρι¬
  ασμόν τής Μεγάλης Βρεττανίας έξ
  αυτών 175.000 τόννους προμηθειών
  έστάλησαν κατ' ευθείαν άπό τόν
  Καναδάν ηκολούθησαν 355.000 τόν·
  νοι καθαροΰ πολεμικοθ ύλικοΰ μετα¬
  ξύ των οποίων συμπεριλαμβάνοντο
  τα εξής.
  1180 τάνκς, 842 τεθωρακισμένα αύ
  τοκΐνητα, 2568 φορτηγά αύτοκίνητα
  827.000 όβίδες καί 34.800 000 δλμοι
  Αί προσπάθειαι τοθ Βρεττανικοΰ
  Ύπουργείου Πολεμικών Έξοπλισμών
  ύπερέβησαν κάθε προσδοκίαν.
  Ούτω, τό αρμόδιον τμήμα τού πό
  λεμικοθ ύπουργείου έφοδιασμοΰ τοΰ
  Βρεττανικοΰ στρατοϋ απέστειλε χι
  λιάδας τόννων είς τρόφιμα, άπειρί
  αν έτοΐμων ένδυμασιών καί παντο
  ειδές άλλο υλικόν έντός χρονικοθ
  διαστήματος τό οποίον ή ανθρωπίνη
  διάνοια αδυνατεί νά συλλάβη Τέσ
  σσρες μόνον ημέραι υπήρξαν αρ¬
  κεταί διά νά καλύψη τό υπουρ¬
  γείον Μεταφορών απόστασιν άπό
  τοΰ Άρχαγγέλου μέχρι τοΰ Εύξεί-
  νου Πόντου.
  ΔΙΑΓΓΕΑΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ*! ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΥ
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΕΙ
  Ώς ανεκοινώθη ήδη ή Κυβέρνησις
  ϊδρυσε Κυβερνητικήν Αντιπροσωπεί¬
  αν Άνατολικής Κρήτης περιλαμβά
  νουσαν τούς Νομούς "Ηρακλείου καί
  Λαοηθίου καί ωρισεν ώς έκπρόσωπον
  αυτής εμέ.
  Σκοπός τής
  καινοτομίας ταύτης
  είναι ή έκ τοθ πλησίον παρακολού
  θησις των τοπικών ζητημάτων καί
  ή ταχυτέρα έπίλυσις των δυναμένων
  νά έπιλυθώσιν έξ αυτών. Άποτελε
  τουτο εκδήλωσιν στοργής καί ένδια
  φέροντος πρός τόν λαόν, άλλά κα
  δικαίωσιν έκ μέρους τής σημερινής
  Κυβερνήσεως παλαιοό πόθου των Ά
  νατολικώντής ΚρήτηςΈπαρχιώνδπως
  εγγύτερον στηθή τό παρατηρητήριον
  τοθ ΚρατικοΟ καί ΚυβερνητικοΟ όφθαλ
  μοΰ. Άλλά αποτελεί καί βήμα στα-
  θερόν πρός την ποθούμενην υπό τοϋ
  λαοΰ των έπαρχιών άποσυγκέντρω
  σιν έκ τής οποίας δικαΐως προσδο
  κα βελτίωσιν των δρων τής διοική
  σεως καί τής διαβιώσεώς τού ά
  κάμη, δοθέντος δτι ή κατά τό πα¬
  ρελθόν συγκέντρωσις δλων των έ
  ξουσιών είς τό Κέντρον εθεωρήθη
  ώς τροχοπέδη παρακωλύουσα την
  καλήν λειτουργίαν τής Κρατικής καΐ
  Κυβερνητικής μηχανής, επί βλάβτ]
  τής έκκλησίας την φράσιν «την έθνι-
  κόφρονα φύσιν τοΰ Κρητός μεταβα·
  λεΐν ού ράδιον» καί ύστερον θά τούς
  ύποχρεώσωμεν νά κάμνουν κάποιαν
  παραγωγικήν εργασίαν χρήσιμον καί
  είς αύτούς καί είς τόν λαόν περί τοΰ
  δποίου μέχρι σήμερον μόνον μέ «λό-
  για» έμερίμνησαν! Αύτη θά είναι ή μό-
  νη μας έκδίκησις δι' όσα εναντίον τού
  Ιεθνους καί ημών έβυσοδόμησανί
  των λαϊκών συμφερόντων των Έ¬
  παρχιών.
  Ή έγκαινίασις τού μέτρου τούτου
  άνατίθεται είς εμέ, καί παρά τό βα-
  ρύ έργον, δπερ άναλαμβάνω νομίζω
  δτι αποτελεί καλόν οίωνόν, διότι
  διευκολύνεται τό έργον τής έκ τοθ
  πλησίον παρακολουθήσεως τής προ
  σπαθείας άνασυνθέσεως των Δημο
  σίων Ύπηρεσιών, ανασυγκροτήσε¬
  ως τοθ Κράτους καί τής παροχής
  βοηθείας είς τόν λαόν, κατόπιν των
  δεινών άτινα έπεσώρευσεν είς τόν
  τόπον μας ύπερτριετής δουλεία βα-
  ναύσου κατακτητοΰ, ό οποίος έξα-
  κολουθεΐ νά κατατυραννή άδελφούς
  μικροΰ άκόμη διαμερίσματος τής Νή
  σου έξ οδ έπηρεάζεται ή ζωή κα'
  τής ύπολοίπου Κρήτης.
  Άναλαμβάνων τα άνατεθέντα μοί
  καθήκοντα έλπίζω δτι ή προγενεστέ
  ρα έν τή Νήσω δημοσία μου ζωή πά
  ρέχει ικανήν εγγύησιν διά την δι-
  καΐωσιν τοό κοινοϋ πόθουδπως έξα-
  σφαλισθώσι τα άγαθά χρηστής καί
  άμερολήπτου διοικήσεως, ίσότητος
  καί δικαιοσύνης.
  Έκ παραλλήλου δμως θά άξιώσω·
  μέν δπως πάντες σέβωνται τούς νό
  μους τής πατρίδος. Ό άναρχισμός
  εΐναι άπαράδεκτος. Θά παταχθή ά
  μειλίκτως τό άδίκημα τής ζωοκλοπής
  καί έκ των τιρώτων μελημάτων τής
  Διοικήσεως είναι ή έμπέδωσις τής
  Δημοσίας Ασφαλείας άλλά καί τής
  αγροτικάς τοιαύτης, Ό αγροτικάς
  κύσμος θά εύρη πλήρη προστασίαν
  είς την προσπάθειαν τού δπως έπε-
  κτείνη, καί έντείνΓ) την καλλιέργειαν
  τής Υής καί την δενδροκαλλιέργειαν,
  διά δέ τόν εργάτην έντείνεται ή προ
  σπάθεια τής καταπολεμήσεως τής ά-
  νεργίας διά τής εκτελέσεως Δή ιοσί-
  ων Έργων, καί δια τής ταχυιέρας
  ανοικοδομήσεως των καταστραφέν¬
  των υπό τοΰ έχθροΰ χωρίων καί πό¬
  λεων.
  Άναγκαία προϋπόθεσις διά τα έρ¬
  γα ταυτα είναι ή υπό των Μεγά¬
  λων Συμμάχων, Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας καΐ Άμερικής, παροχή βοηθεί¬
  ας. Δύναμαι δμως νά παράσχω κα-
  ι-ηγορηματικήν την διαβεβαίωσιν ,δ-
  τι έκ τής έπαφής ήν έσχον μετά των
  αρμοδίων έν Κρήτη Άντιπροσώπων
  αυτών ή άναμενθμένη βοηθεία θά
  Φθάση προσεχώς Καί θά είναι ί·
  κάνη διά την ανακούφισιν δχι μό¬
  νον των άμέσως πληγέντων άλλά
  ολοκλήρου τοΰ πληθυσμοΰ τής μαρ-
  τυρικής Κρήτης. Άρκεΐ νά τηρηθή ή
  ήσυχία καί ή τάξις την οποίαν τη·
  ρεΐ σήμερον ό Κρητικός λαός ή ό¬
  ποία περιποιεΐ είς αυτόν τιμήν. Καί
  δύναμαι νά βεβαιώσω δτι παντα-
  χόθεν έκτιμάται ή στάσις τού καί
  δίκαιος άπονέμαιται επαινος, άποτε-
  λών νέον τίτλον τιμής διά την Κρή¬
  την.
  Μέ την εκτέλεσιν των έργων τού¬
  των καί μέ την εφαρμογήν νομοθε-
  σίας έμπνεομένης άπό τό κρατοΰν
  σήμερον σοσιαλιστικόν πνεθαα
  εθμα
  θά εϋρη, πλήρη προστασίαν, ό
  έργά'της, άρκεΐ αί αξιώσεις τού νά
  περιορισθούν έντός των όρίων τής
  νομιμότητος.
  Άλλά καί των άλλων κλάδων τοΰ
  δημοσίου πλούτου βιομηχανίας, έμ·
  πορίας, κτηνοτροφίας καί λοιπών θά
  επιδιωχθή ή παραγωγή. Τό ζήτημα
  τής διαθέσεως των προϊόντων τής
  Νήσου αποτελεί Ιδιαιτέραν άπασχό-
  λησιν.
  Αύται είναι έν συντομία αί προ-
  σεις τής πολιτικής Διοικήσεως τής
  ιτεριφ3ρείας αυτής. Άλλά δέν πρέ-
  πει νά λησμονήιαι δτι έξακολουθεΐ
  ό σκληρότερος πόλεμος δν ή αν¬
  θρωπότης διά μέσου των αίώνων ε¬
  γνώρισε καί δτι ό έχθρός παραμένει
  άκόμη είς μίαν γωνίαν τής Μαρτυρι-
  κής Μιγαλονήσου. Άποτελοΰν ταυ¬
  τα έμπόδια διά την πραγμάτωσιν
  των δσων διά την Κρήτην ποθοΰμεν
  ή ύπερπήδησις των οποίων άπαιτεΐ
  μόχθους καί χρόνον.
  Θά διαθέσωμεν κόπους προσπα¬
  θείας μόχθους καί θά έντείνωμεν
  προσπαθείας διά νά γίνωμεν παρα-
  στάται τοθ Κρητικού λαοΰ είς τόν
  ειρηνικόν άγώνα τής άνασυγκπροτή·
  σεώς τού δπως έμερίσθημεν των θλΐ-
  ψεων καί των θυσιών τού είς τόν κα¬
  τά τοΰ κατακτητοΰ άγώνα.
  Πρέπει νά φιλοδοξήση ή Κρήτη ί¬
  να, δπως υπήρξε πρωτοπόρος είς
  τούς κατά των κατακτητών αγώ¬
  νας, ούτω καί είς τό ειρηνικόν στά¬
  διον γίνη πρωτοπόρος είς τόν άγώνα
  τής κρατικής ανασυγκροτήσεως τής
  άναπτύξεως δλων των πηγών πλού¬
  του τής Κρητικής γής, άλλά καΐ είς
  τόν άγώνα, τήλαϊκή θελήσει, έδραιώ-
  σεως επί βάσεων σταθερών τοθ φι·
  λελευθέρου ημών πολιτεύματος διά
  τής επικρατήσεως τοΰ δόγματος τής
  Λαϊκής Κυριαρχίας, τό οποίον απο¬
  τελεί δι' ημάς δόγμα π(στεβ»ς.
  Παρέχει διά τουτο ικανήν εγγύη¬
  σιν ή όρθοφροσύνη μέ την δηοΐαν
  ό Κρητικός Λαός. πλήν έξαιρέσεων
  τινών, άντιμβτωπίζει την ένεστώ-
  σαν κατάστασιν, ήτις παρέχει την βά¬
  σιμον προσδοκίαν δτι πρώτος ό Κρη·
  τικός λαός θά άπολαύση. τ<3ν αγα¬ θών τής ελευθέρας ζωής, τής εύη- μερίας καί τής εύλογίας τής είρήνης καί τής κοινής ήσυχίας, άλλά καί τοΰ άμοιβαίου σεβασμοΰ των δικαι- ωμάτων, άτινα έξασφσλίζουν είς τοΰς Έλληνας οί έλεΰθεροι θεσμοϊ τοΰ φιλελευθέρου ημών πολιτεύμα ώ ό θέλ ή ή τος ώς τό θέλει τού Έλληνικοΰ μ ή ψυχή τοΰ άθανά- Έθνους, των οποί¬ ών ή καταπάτησις άπό οιονδήποτε είναι άπαράδεκτος δπως άπαράδε- κτα είναι δι' αυτόν ού μόνον τα βα- σιστικά καΐ δικτατορικά καθεστώτα, άλλά καί τα πάσης φύσεως καθεστώ¬ τα βίας. Έν Ηρακλείω τή 10—12—44 Ό Κυβερνητικάς άντιπρόσωπος Άνατολικής Κρήτης. ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ |στ ϊλλ» ΡΤι.Γβί» βί^,νι. Ι ΤθΟ δΐθβόλθυ αέ ΤΟν ό
  ΤΪΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρχ. &
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΓΐΕΜπΤΗ .4 Δεκεμβριού 1944
  ΤΟΙΊΙΚΑ ΝΕΑ
  ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ
  Υπό τοΰ Είδικοϋ Έπιτρόπου Η¬
  ρακλείου κ. Εύστρατίου Κονδυλη,
  Εισαγγελέως Πρωτοδικών, εξεδόθη¬
  σαν έντάλματα συλλήψεως κβτά των
  κάτωθι κατηγορουμένων επί προδο-
  τική συνεργασΐα μετά τοϋ έχθροΰ
  κατα την περίοδον κατοχής:
  Χ. Γ Πατιτάκη, κστοΐκου Πεύκου
  Βιάννου. Νικ. Μογιάση, κατοίκου
  τέως Μοιρών καί νυν Αθηνών. Μιχ.
  Καββαλάκη, κατοΐκου τέως Ηρα¬
  κλείου καί νυν Άθηνΰν. Σταύρου
  Μπαίρακτάρη, έπόπτου Άγροφυλα·
  κης, κατοίκου τέως Ηρακλείου καί
  νυν Αθηνών. Χ Άγιομυργιαννάικη,
  κατοΐκου Κρουσσώνος. Ν. Γεπεσάκη,
  κατοίκου Κρουσσώνος. Άντ. Γωνΐα
  νάκη, κατοίκ Κρουσσώνος. Γ. Τζου
  λιδ κατοίκ. Κρουσσώνος. Ιωάννου
  Βαρθολομσίου κατοίκου Ηρακλείου
  Άθανασίου ζΚουραχάνη, άνθ)στοΟ
  Χωρ)κής, τέως κατοίκου Ηρακλείου
  Διονυσίου Γαρμπή, Έπόατου Άγο
  ρανομίας, κατοίκου τέως Ηρακλείου
  καί νυν Αθηνών. Εμμανουήλ Ξαν¬
  θάκη, Νομάρχου, κατοίκου τέως Η¬
  ρακλείου καί νυν Αθηνών Παπά
  Ελευθερίου Καλλέργη, ίερέως κατοί
  κοο τέως ΚεραμοΟτσι καί νυν αγνώ¬
  στου διαμονής. Εύαγγέλου Χουμδ,
  τέως κατοίκου Κρουσώνος. Γ Σαβοί-
  δάκη, κατοίκου Μεγάλης Βρύσεως.
  Ιωάννου Στιβακτάκη κατοίκου
  Κρουσσώνος. Παπδ Συμεών Νιωτά-
  κη ίερέως κατοίκου Ηρακλείου. Μι¬
  χαήλ "Αποστολάκη (χωλός) κατοίκου
  Κρουσσώνος. Κ. Άεράκη κατοίκου
  Κρουσσώνος. Δ. Στιβακτάκη κατοί¬
  κου Κρουσσωνος. ·Κωνστ. Μακατου-
  νάκη, κατοίκου Κρουσσώνος. Γ. Ίε-
  ρωνυμίδη, κατοίκου Κρουσσώνος. Γ.
  Άγιομυργιανάκη, κατοίκου Κρουσ
  σώνος. Ν. Μανουσάκη, κατοίκου Λα
  ρανίου.
  Έπΐσης εξεδόθησαν υπό τοϋ αΰτοΰ
  Έπιτρόπου έντάλματα φυλακίσεως
  κατά των συλληφθέντων. Έμανουήλ
  Θ, Σμαργιαννάκη, κατοίκου Άπο-
  στόλων διά| κατάδοσιν Έλλήνων.
  Ιωάννου Φραγκιαδάκη καί Άνδρέου
  Ι. Φραγκιαδάκη κατοίκων 'Α,κρίων
  διά κατάδσσιν Έλλήνων, συλλήψε
  ως καί καταδίκης τούτων ώς καί δια
  πράξεως βίας έν συμ πράξει μετά τού
  έχθροΰ είς βάρος Έλλήνων.
  ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Συμμαχικαί δυνάμεις είσέδυσαν έκ νέων
  σημείων είς "τό Γερμανικόν έδαφος.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ. —Ό Στρατάρχης Άλε
  ξάντερ έφθασε είς Αθήνας δπου
  καί συνηντήθη μετά τού στρατηγοΰ
  Σκόμπυ μετά
  φθη επί τής
  τοΰ όποίου συνεσκέ-
  καταστάσεως. Μετά
  Ι
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΠΛΗΡΩΜΩΝ
  Είς τό Δημ. Ταμείον Ηρακλείου ά
  πεστάλη υπό τοΰ ύπουργείου Στρα
  τιώτικών μέσω τής ενταύθα Νομαρ
  χίας κατάστασις διά την πληρωμήν
  των έφεδρικών έπιδομάτων τού μη
  νός Νοεμβριού έ. ί. των δικαιούχων
  Μαρίας Συντιχάκη, Μιχαήλ Σταυ-
  ρακάκη καί "Εμμανουήλ Χανιωτάκη
  ΔΙΑΣΩΣΙΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΛΟΙΟΥ
  Προχθές την νύκτα λόγω σφοδράς
  θαλασσοταραχής έκινδύνευσε νά βυ'-
  θισθΐί εξωθί τοΰ λιμένος μας, τό βεν-
  ζινοκίνητον «Άγία Παρασκευή» προ
  ερχόμενον έξ Άγίου Νικολάου καί
  ναυλομένον διά λογαριασμόν τοΰ Έ-
  ρυθροΰ Σταυροΰ.
  "Ο λιμενάρχης κ. Γ. Καραμαντάς
  μόλις ώς αντελήφθη τόν κίνδυνον 8ν
  διέτρεχεν τό βενζινόπλοιον έπέβη
  τής βενζινακάτου τοΰ λιμεναρχείου
  ής μηχανικάς τυγχάνει ό κ. Γιοζέφ
  Μορέττι καί έτρεξε πρός διάσωσιν
  τού. Καί όντως κατόπιν ύπερανθρώ-
  πων προσπαθειών καί μέ κίνδυνον
  τής ζωής τού κατώρθωσε νά ρυμουλ-
  κίση, την «Άγία Παρασκευή» έντός
  τοϋ λιμένος.
  Διά την άλτρουϊστικήν τού ταύτην
  πράξιν, την ισχυράν τού θέλησιν καί
  άποφασιστικότητα τού ή «Νίκη» τόν
  συγχαΐριι ειλικρινώς.
  ΤΑ ΕΠΙΤΑΧΘΕΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Ηρα¬
  κλείου εξέδωκεν ανακοίνωσιν διά
  τής οποίας καλεΐ άπβντας είς χεί¬
  ρας των οποίων έπετάχθησαν τρό-
  φιμα καί ειδή διά τάς ανάγκας τοϋ
  Στρατοΰ δπως προσέρχωνται είς τό
  γραφείον τού ταγματάρχου κ. Πατε-
  ράκη Φιλίππου άπό τής 16—24 τρέ¬
  χοντος καί άπό τής 8—12 π. μ. πρός
  ανταλλαγήν των προσωρινών άπο·
  δείξεων διά κανονικών τοιούτων.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
  ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Κατέπλευσε χθές την πρωίαν είς
  τόν λιμένα μας προερχόμενον έκ
  Πόρτ-Σάίτ τό αγγλικόν ατμόπλοιον
  «Ζβνα». Τό «Ζένα» πού άνήκει είς Ι
  την Αγγλικήν υπηρεσίαν Μ.!_,. μϊτέ-Ι- γ γ ρ α ι — ·
  φερε διά τάς ανάγκας τού Κρητικού·η ' ' - /ν ' *» ·
  πληθυσμοθ μεγάλας ποσότητας ζακ¬
  χάρεως, αλεύρων, όσπρίων, σοΰ-
  πας, γάλακτος, ρυυχισμοΰ, πετρε-
  λαίων, βενζίνης καί όρυκτελαίων.
  "Αμα τώ καταπλω τοΟ ατμοπλοί¬
  ου άνήλθον έπ' αύτοΰ καί έχαιρέτι
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις Νομοϋ
  Ηρακλείου προκημΰσσει διαγωνι¬
  σμόν διά την άνάδειξιν χορηγητοϋ
  30 χιλιάδων οκάδων καυσοξύλων
  διά τάς ανάγκας των τμημάτων της.
  Διά σχετικάς πληροφορίας οί βου¬
  λόμενοι νά άπευθύνωνται είς τό
  γραφείον 'Επιμελητείας. Ήμέρα δια-
  γωνισμοΰ όρίζεται ή 14η τ μ. ήμέρα
  Πέμπτην καί «.,ώρα 11 π. μ. είς τα
  γραφεΐα τής 'Επιμελητείας.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)ρχης Πεζικοΰ
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τού Συν-
  δέσμου Καψφεκοπτών πρός άνάδει-
  ξιν διοικητικοΰ συμβουλίου εξελέγη
  σαν οί: Δημήτριος Τσιχλάκης Πρόε-
  δρος, Αντώνιος Νεράντζης άντιπρό-
  εδρος, Νικόλαος Βατίστας ταμίας,
  Αριστείδης Κουμπενάκης γεν. γραμ
  ματεύς καί Γεώργιος Λαγκωνάκης,
  Βασίλειος Ραφτόπουλος καί Μιχ. Πε
  τρομιχελάκης σύμβουλοι.
  ΠΩΛΗΣΙΣ ΟΙΝΟΥ
  Τα «φίλανθρωπικά Ίδρύματα Άν
  δρέου καί Μαρίας ΚαλοκσιρινοΟ»
  εκθέτουσιν ιίς φανεράν πλειβδοτικήν
  δημοπρασίαν γενησομένην είς τα
  γραφεΐα αυτών την 17 Δεκεμβριού
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 11—12
  π. μ. την πώλησιν τετρακοσίων οκά
  δών οίνου.
  (Έκ τοΟ Γραφείου)
  την λήξιν των συνομιλιών ό στρα-
  τάρχης ανεχώρησε άεροπορικώς έξ
  Αθηνών. Ό Στρατηγός Σκόμκυ εξέ¬
  δωκε άμέσως τό ακόλουθον ανακοι¬
  νωθέν:
  Ιον) Αί άνταρτικαΐ δυνάμεις τοΰ
  ΕΛΑΣ όφείλουν νά ύπακοϋσουν είς
  τάς διαταγάς μου.
  2ον) Ό ΕΛΑΣ όφείλει νά παρα¬
  δώση τα δπλα
  3ον) Αί δυνάμεις τοΟ ΕΛΑΣ πρέ-
  πει νά έγκαταλείψουν άμέσως την
  Άττικήν.
  Μετά την εκτέλεσιν των ανωτέρω
  διαταγών μου θά άναφέρω είς τόν
  Στρατάρχην Αλεξάντερ ό οποίος
  καί θά προβή είς την λήψιν των έν
  δεικνυομένων μέτρων, μετά την διά¬
  λυσιν των ίδιωτικών στρατευμάτων
  Πρό τής εκτελέσεως των ανωτέρω
  διαταγών μου δέν πρόκειται νά προ¬
  βώμεν είς ουδεμίαν διαπραγμάτευ-
  σιν.
  Χθές οί άντάρται
  Κ. 5οο&υ.
  τού ΕΛΑΣ έβα¬
  λον μέ πυροβόλα των 75 χιλιοστομέ-
  τρων εναντίον τοΰ ναυτικοΰ Άρχη-
  γείου τοΰ Πειραιώς.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.-Συμ-
  μαχικοί άεροπορικοί στόλοι ένήργη-
  σαν διπλήν επίθεσιν εναντίον τής
  Γερμανίας.
  Βρεττανικά βομβαρδιστικά Ιπλη-
  ξαν στόχους είς Βίντεν καί Έσσεν
  είς τό Ρούρ. "Αλλαι
  Δυνάμεις επετεθησαν
  άεροπορικαί
  εναντίον τοΰ
  Μπλεχάμερ. Βαρέα άμερικανικά βομ¬
  βαρδιστικά επετεθησαν εναντίον των
  έργοστασίων παραγωγής τεχνιτού
  πετρελαίου είς Λόϋνα. Κατά τό
  διάστημα 48 ώρών ή Συμμαχική ά-
  εροπορία έπληττε την Γερμανίαν δι'
  άκτώ χιλιάδων άεροπλάνων.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΈΤΩΠΟΝ.-- Είς.τήν
  τιά κατέλαβε την Γερμανικήν πόλιν
  Σέλτς καί άπέχει Ενα μόλις χιλιόμε¬
  τρον άπό τής γεφΰρας τοϋ Ρήνου
  επί τής όδοΟ πρός την Καρλσρούην.
  Είς τό λεκανοπέδιον τού Σάσρ ου
  νάμεις τής 3ης στρατιδς εισήλθον
  είς τό γερμανικόν έδαφος καί έκ
  νέου σημείου ανατολικώς τοΰ Σάαρ-
  Γκιμίν. Οί Άμερΐκανοί είς τόν το-
  μέα αυτόν διεπέρασαν την γραμμήν
  Μαζινώ.
  Είς τόν τομέα τοΟ Ρούρ αί συμμα¬
  χικαί δυνάμεις άπέχουν £να μόλις
  χιλιόμετρον άπό τό Ντύρεν. Επί τοΰ
  ποταμοϋ Ρόερ αί δυνάμεις τής 1ης
  καί 9ης στρατιάς κατέχουν τώρα μέ¬
  τωπον μήκους 30 χιλιόμετρον επί
  των όχθών τοΟ ποταμοΰ.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ.— ΡωσικαΙ δυνάμεις
  διεξάγουν σκληρούς αγώνας νοτιο
  δυτικώς τής Βσυδαπέστης. Έξ άλ-
  λης κατευβύνσεως οί Ρώσοι είσέδυ¬
  σαν είς τό τελευταίον άμυντικόν
  σύστημα των Γερμανών*είς τα προ-
  Άλσατίαν ή 7η Άμερικανική στρα-'άστεια τής ΟύγγρΓκής πρωτευούσης.
  ΤΤώς ρυδμίζεται τό ζήτημα
  τής ίνΐέσης έκπαιδεύσεως.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  άπαντα τα διδακτικά
  ΒΙΒΛΙΑ
  Δημοτικής «αί Μέσης Έκ-
  παιδεύσεως.
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ
  (οαοε ιοΗε 27) τι-ιηε~. ζ·ο&
  σαν τόν πλοίαρχον ό Πρωτοσύγκελ-
  λος τής ίερθς Μητροπόλεως Κρήτης
  κ. Ψαλλιδακης, ό Φρούραρχος κ. Πε
  τρακογιώργης καΐ ό Λιμεναρχών κ.
  Καραμαντάς.
  Ή Κρήτη διά τής άφίξεως των α¬
  νωτέρω είδών, λσμβάνει τό μεγαλύ
  τερον μερΐδιον τής συμμαχικής βο¬
  ηθείας έξ δλων των έλληνικών έ
  παρχιών, όφειλόμενον τουτο άπο-
  κλειστικών είς την Μ Ι_ι.
  Ώς πληροφορούμεθα έξ έγκύρου
  πηγής άναμένεται έντός των ημερών
  καί ό κατάπλους ετέρου άγγλικοΰ
  ατμοπλοίου τής Μ. Ι_ι. πλήρους τροψί-
  μων.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΝ
  ΤΤ«ρ' όπεν)οχου Ρουσσάκη Γεωργίου ά-
  ' 'νευρέθη έντός τής πόλεως χρηματικόν
  ποσόν δτΐΐιρ φυλάσσεται είς την ϋποδΐσιν
  χωρ)κής ό απωλέσας άς διέλθη έκ των
  γραφείων της.
  Οίατρός ΣίΕΛ Κ. ΣΤΛΜΠΟΛΗσ έγκα
  τααταθεια έν Ήοακλκ^Λ Λίνο.Γ,, ,,«,α
  τασταθείς έν Ηρακλείω δέχεται καθ
  εκάστην είς τό Φαρμακείον Έμμ. Ματζα
  πετικη Βαλδέ Τζαμί.
  Τί2ραι επισκέψεως 8—12 π. μ. καί 3—5
  μ· μ.
  Φυματιολόγος ΝΙΚΟ*. Ν. ΒθΠΛΤΖΗΣ
  Άκτΐνες ΗΟΕΤΟΕΝ τ. ίατρός των Σα
  νατορίων Πάρνηθος, Σωτηρίας επί
  ΑΘΗΝΑΙ Δεκέμβριος.—Αί ύπηρε
  σίαι τού Ύπουργείου τής Έθνικής
  Οίκονομίας ήρχισαν μελετώσαι τό
  ζήτημα τής χρησιμοποιήσεως των Έ-
  νώσεων Είσαγωγέων πρός είσσγω
  γήν τρο^ίμων έκ τοΰ έξωτερικοΰ. Ώς
  ανεκοινώθη θά παρασχεθοΰν είς τάς
  Ενώσεις Είσαγωγέων πάσαι αί δυ
  ναταί ευκολίαι είς τρόπον ώστε νά
  επιταχυνθή ή οργάνωσις των έκ τού
  έξωτερικοΰ είσσγωγών.
  —Τό Υπουργείον τής 'Εθνικη"ς Οί
  κονομΐας απεφάσισε την αποστολήν
  διαφόρων είδών είς Πελοπόννησον
  πρός ανταλλαγήν.
  —Ό Ύπουργός των Έσωτερικών
  κ. Μανουηλίδης ανεκοίνωσεν 8π α¬
  πεφασίσθη οριστικώς δπως ή Χωρο-
  φυλακή υπαχθή είς τό Υπουργείον
  Στρατιωτικών μεθ' δλων των άρμο-
  διοτήτων αυτής,
  —Υπό τοϋ σωματείου «Κρητική
  Άλληλεγγύη» έτελέσθη ενταύθα
  μνημόσυνον άρχιερατικόν υπέρ των
  πεσόντων είς τόν υπέρ απελευθερώ¬
  σεως άγώνα Κρητων.
  Καθ* & πληροφορούμεθα τό ζήτη
  μα τής στοιχειώδους καί μέσης έκ
  παιδεΰσεως πρόκειται εφεξής νά
  ρυθμισθή ώς ακολούθως: 'Η στοιχει-
  ώδης έκπαίδευσις τού δημοτικοϋ λε-
  γομένου σχολείου θά είναι τετρα-
  τάξιος μέν δι' δσόυς θ' άκολουθή-
  σουν γυμνασιακάς σπουδάς, έξατά-
  ξιος δέ όι' αύτούς οί όποΐοι θά λά·
  βουν απλώς στοιχειώδη εκπαίδευσιν
  καί δέν θά συνεχίσουν. Είς τό γυ
  μνάσιον έπίσης θά υπάρχη ή αυτή
  διαίρεσις ήτοι ή έκπαίδευσις θά είναι
  τετρατάξιος μέν δι' δσους δέν θά
  συνεχίσουν περαιτέρω σπουδάς, έ-
  πτατάξιος δέ δι' δσους θ' άκολου-
  θήσουν ανωτέρας σχολάς.
  Ό γνωστάς ταχυδρόμος Αντώνιος
  Τριαλώνης ειδοποιεί ότι έντός των
  ημερών αναχωρεί διά Πειραια—Ά
  θήνας δεχόμενος δέματα καί λοιπά
  Πληροφορίαι είς τό κατάστημα ψιλι
  Κων Λεμπιδάκη—Ζαφειροπούλου,
  καΐ βοηθός των καθηγητών κ. κ. Βαλτή
  καί Βεγκλίδου.
  ΕΙδική θερατΐεία τής ττνευμονικής φυμα
  τιώσεως, Τραχειοβρογχικής Αδΐνοπαθεί
  άς, ττροφυματικών καταστασεων, ^πλίυρι
  τίδων κ.τ.λ.
  Πνευματοβώραξ, Φρενικεκτομή, θωρα-
  " στική, 'Χημειοθεραπεία, Όροθερα-
  Έμβολιοθεραπεία, Φυματινοθερα-
  τΐεία κ.τ.λ.
  Δέχεται: Όδός Δελημάρκου αριθ. 7.
  (έναντι Κλινικής Γερωνυμάκη)
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άνασυσταθείσης τής Κλινικής Γ. Τρανι
  ταλίδου (έναντι Αγ. Τίτου) έπαναρχΐζε
  τάς εργασίας υπό τοϋς Ιατρούς ΕΫΑΓ-
  ΧΑΤΖΑΚΗ, χειρουργοϋ ΚΩΝΣΤ- ΜΑΡΚΛ
  ΤΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ τιαθολό-
  γων.
  Πληρες χειρουργικον Παθολογικον κοίι
  Άκπνολογικόν τμήμα.
  Αί Αγγλικαί απώλειαι
  είς την Έλλάδα
  Ό ύπουργός των Εξωτερικών τή>
  Μεγ. Βρεττανίας κ 'Άντονυ ΤΗντε·
  προέβη είς τάς άκολούθους δηλώ
  σεις αναφορικώς μέ τάς απώλειαι
  τής Μ. Βρεττανίας είς την Έλλάδα
  «Είς την Έλλάδα άπωλέσαμε
  4Ο.ΟΟΟ άνδρας είς νεκρούς καί τραυ
  μαίας καί άγνοουμένους, 500 άερσ
  πλάνα, 13 άντιτορπιλλικά, 8 ύποβρύ
  χια καΐ 48 άλλα σκάφη. 3 θωρηκτά
  ύπέστησαν σοβαράς ζημίας είς τα
  'Ελληνικά ΰδατα, καί 120 000 τόν
  νοι τής εμπορικάς ναυτιλίας άπωλέ
  σθησαν.
  Η κατά τής Βουδαπέ-
  στης Ρωσική επίθεσις
  κερδίζει έδαφος
  Ή γενική επίθεσις των Ρώσων
  εναντίον τής Βουδαπέστης κερδίζει
  συνεχώς νέον έδαφος. Μέρος τής
  πόλεως πυρπολεΐται άπό τό Ρωσι-
  κόν πυροβολικόν. Ή πόλις είναι τε¬
  λείως περικυκλωμένη καί οί Ρώσοι
  έφθασαν είς τα προάστειά της. Δυ
  τικώς τής Βουδαπέστης έξοντώθη-
  σαν 2 γερμαν. μεραρχία·. κατά την
  άτακτον ύποχώρησίν των.
  Γερμανικά ταχυκίνητα πλοιάρια
  προσπαθοθν νά έμποδίσουν καί νέ-
  ας διαβάσεις τού Δουνάβεως υπό
  των Ρώσων.
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών άναφέ-
  ρουν δτι υπό τής άγγλικής άΐροπο-
  ρίας έρρίφθησαν είς την Έλλάδα
  έ"νκαίήμισυ έκατομμύριον φυλλάδια,
  περιέχοντα τάς τελευταίας δηλώσεις
  τοΰ κ. Τσώρτσιλ αναφορικώς μέ
  ήν έν Ελλάδι δημιουργηθείσαν κα-
  άστασιν,
  Επίθεσις 1600 άερο¬
  πλάνων κατά των στρα¬
  τιωτικών στόχων
  1600 Άμερ. Άεροπλάνα συνοδευ-
  όμενα υπό 800 καταδιωκτικών επε¬
  τεθησαν έν καιρώ ημέρας εναντίον
  τής Φραγκφούρτης, Κανάου, Γκέσ-
  σεν καΐ άλλων Γερμ. στόχων είς
  τό Ρούρ.
  Έβομβαρδίσδησαν καί
  πάλιν στρατ)κοί στόχοι
  Συμμαχικά άεροπορικά σμήνη έ-
  βομβάρδισαν χθές σφοδρώς τάς γβρ-
  μανικάς βιομηχανικάς πόλεις Βίστεϋ
  καί Έσσεν είς τό Ρούρ.
  Έπίσης έβομβαρδίσθησαν τα έρ·
  γοστάσια πσραγωγής τεχνιτοΟ πε¬
  τρελαίου είς Λόϋεα καί άλλοι στρα
  τιωτικοί στόχοι, παρά την Φραν.
  κφοΰρτην, Μπέχαμερ καΐ Βιέννην
  ■■ '■■■■»■■■■
  Ή3ηστρατιά είς γερ-
  μανικά έδάφη
  Σημεριναί πληροφορίαι έκ τοΟ Δυ
  τικοθ Μετώπου άναφέρουν δτι ή 3η
  στρατιά συνεχίζουσα την προέλασίν
  της εισήλθεν έκ νέου σημείου έντός
  τοΟ Γερμανικοΰ έδάφους άνατολι
  κώς τού Σάαρ Γκεμΐν.
  Διείσδυ^αν είς τό τε¬
  λευταίον άμυντικόν
  σύστημα
  Έπείγουσαι είδήσεις έκ τοΰ μετώ
  που τής Ουγγαρίας άγγέλουν δτι
  Ρωσικαί δυνάμεις διεισδυουν ολοέν
  είς τό τελευταίον άμυντικόν σύστη-
  μα των Γερμανών πρό τί)ς Βούδα-
  πέστης.
  Νοτιοδυτικώς τής Ουγγρικήν πρω¬
  τευούσης οί Ρώσσοι συγκεντρώνουν
  δυνάμεις διά νά καταφέρουν καί
  έτερον πλήγμα εναντίον των Γεο-
  μανο-ουγγριΚών δυνάμεων.
  Αί συμμαχικαί έπιχει-
  ρήσεις είς την Ιταλίαν
  Πληροφορίαι έκ τοθ Ιταλικού με-
  τώπου άναφέρουν δτι αί έχθροπρα-
  ξίαι περιωρίσθησαν είς δράσιν περι-
  πολιών καί πυροβολικοθ.
  Ή Γερμανία βομβαρδί-
  ζεται αδιακόπως
  Πληροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέ¬
  ρουν δτι όκτώ χιλιάδες συμμαχικά
  άεροπλάνα βομβαρδίζουν συνεχώς
  την Γερμανίαν άπό 48ώρου
  Οί Σύμμαχοι έφθασαν
  είς τόν ποταμόν Ρόελ
  Προελαύνουσαι αί συμμαχικαί δυ¬
  νάμεις είς τό Ρούρ 'έ<ρθασσν είς τόν ποταμόν Ρόελ καΐ είς απόστασιν ε¬ νός χιλιομέτρου τοϋ Ντύρεν. Πρός την Καρλσρούην Πληροφορίαι έκ τοϋ Δυτικοϋ με· τώπου άναφέρουν δτι οί σύμμαχοι προελαύνοντες έν Άλσατία κατέλα¬ βον τό Σάλτς. Συνεχίζουσαι την προέλασίν των αί συμμαχικαΐ δυνά¬ μεις έφθασαν χθές είς απόστασιν ε¬ νός χιλιομέτρου άπό τής γεφύρας θθ Ρήνρυ πρός την Κλύ Ανεχώρησε άπότήν Γαλλίαν ό Πλαστήρας Ό Γαλλικός Ραδιοσταθμός άνήγ- ν61Λεν δτ1,άνβΧώΡησεν εκ ΓαλλΙ- αςό Ιτρ Πλασήτρας προορτζόμενος δι Αθήνας. Σκοπός τής άφ(ξεώ$ τού είναι ή μεσολάβησίς τοο μετα- ξυ των άντιπάλων φατριών. -ΡΥα καΐ ημέραι τού ΕΛΑΣ Είδήσεις έξ Αθηνών άγγέλουν δτι αί δυνάμεις τοθ ΕΛΑΣ συνεχί- ζουν τάς αποπείρας των πρός κατά¬ ληψιν των έκκαθαρισθέντων υπό των Αγγλων συνοικιών άνευ άποτελέ- σματος. Αί απόπειραι των αυται άποδίδον- ται είς τάς προσπαθείας άς κατα- βάλλουν πρός εδραίωσιν των έντός τής πρωτευούσης θέσεών των προ- τοϋ λάβουν. μέρος αί αφιχθείσαι ΒρεττανικαΙ ΪΜΐνΑ «Οί,