91674

Αριθμός τεύχους

95

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

21/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΔΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ
  Κ Ρ ΙΝ Τ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 21 Νοέμβριον 1912 ΑΡΙΘ. 93
  Αριθ. Διατάγ 133
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  ΓΕΟ.ΡΓΙΟΓ Α'·
  Έχοντες ύπ' δψει τό άπό 11ης Όκτω^ρίου 1912 Βα¬
  σιλικόν Διάταγμα περί διορισμοθ Γενιχοϋ Διοικητ ϋ έν Κρήτη
  καί τα άρθρα 57, 67, 102, καϊ 126 τβϋ περί Στρατολογ άς
  Κανονισμίϋ, προτάσει τϊ)ί Ανωτέρας Διοικήσεως τί)ς Χωρβφυ-
  λακής καί Ταγμάτων Πεζιχοϋ.
  Καλούμεν υπό τα ό'πλα δι' υπηρεσίαν την 2αν σειράν τί)ς
  ΐφεδρειας τί)ς Χωροφυλακής ήτοι τοίις άφυπηρετήσαντας 'Υπα-
  ξιωμχπκούς καί Χωροφύλακας τους άνήκοντας είς τάς στρατο-
  λογικβς κλάσεις 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892
  καί 1891.
  Οί ώς άν» ε*εδροι οφείλουσι, συμμορφούμενοι πρός τάς
  δοθείσας ήϊη αυτοίς σχετικάς όδηγίας, νά προσέλθωσιν έντός
  10 ημερών άπό τής δημοσιεύσεως τοδ παρόντος έν τί) Έπισήμω
  Εφημερίδι είς τα ο'ικεϊα Στρατολογικά Γραφεΐα πρός κατά¬
  ταξιν, ή*ς αί λεπτομέρειαι κανονισθήσονται υπό τής Άνωτέ-
  ρ3ς Διοικήσεως τού έν τ^ Νήσω Στρατού.
  Έν Χανίοις τί) 20 Νοεμβριού 1912. ',
  Ό Γενικός Διοικητής :
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αο.'ί.
  Λιχτάγ
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΓΟΥ ΒΑΣΆΕΩΣ ΓΩΝ ΕΑΑγΙΝΩΚ
  ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α ·
  Έχοντες ύπ'όψει τό άιό 11ης Οκτωίριου 1912 Βασιλικόν
  -ιάταγμαπερί διορισμοθ ΓενικοΟ Δΐοικητοϋ έν Κρήτη καί τό
  άρθρον 9 τού κανονισμΐϋ τής λογιστικής υπηρεσίας τού Κοι-
  νωφελοϋ Ταμείου και ύπ' αριθ. 1024)467 έ. ί. αίτησιν τοϋ Γε-
  νικ;0 Διευθυντού τού Καταστήματος.
  Έγχρίνομεν τό ύπ'αριθ. 33 τής 7 Νοεμβριού 1912 πρα¬
  κτικών τού Γενικού Διοκη-ικού Συμβουλίω τού Κοινωφελούς
  Ταμείου Κρήτης, δι' ου χορτγεϊται Ιχτακτος πίστωσις έ* δραχ
  μών διακοσιων (20θ) υπό ίδιον αρθρον των «ξοδων τής διαχει¬
  ρίσεως, ώςείσ^οράν τού Καταστήματος υπέρ τί|ς Έπιτροπής
  πρός παροχήν θερμαντικών είδών είς τοϋς έλληνας στρατιώτας.
  Έν Χανίοις τή '3 Νοεμβριού 19'2.
  Ό Γενικός Διοικητήν
  1 ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  Αρι«. Διατάγ. 95
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  ΓΕΟΡΓΙΟ> Α'-
  Έχοντες ϋπ' ϊψ« τό άπό 11 Οκτωίρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί ϊιορισμου Γενικοΰ ΔιοικητοΟ έν Κρήτη τό άρθρον
  38 τοϋ ΰπ' αριθ. 332 Νόμου καί την ΰπ' αριθ. 4491 τού
  1912 απόφασιν ημών.
  Κυροϋμεν τα ΰποβληθέντα σχεί αγράμματα δι' ών τροαο-
  ποιεϊται τό έγκεκριμένον σχέδιον τής πόλεως Ηρακλείου είς
  είς τάς έξΐ)ς οδοΰς α') είς την δδόντήν χωρίζουσα» τα τετράγωνα
  217+220 άπό τα άντίθετα 225, 219, 218 καί 244 καί 6')
  είς την οδόν την χωρίζουσαν τϊ τετράγωνον 217 άπό τό
  αντίθετον 220 ώς έμφαίνουσκ αί έν τοίς συνημμένοις σχεϊι-
  αγράμμασι ίιά πρασίνης μελάνης χαραχθεϊσαι γραμμαί.
  Έν Χανίοις τί) 13 Νοεμβριού 1912
  *Ο Γεν. Διοικττής
  Σ. ΔΡΑΙΌΤΜΗΣ
  Άρ θμ. Διατάγ. 96
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝθΝ
  ΓΕ__ΡΠΟΤ Α'
  "Εχοντες ϋπ' δψει - ό άπό 11 Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν
  Διατάγμα περί Διορισμοϋ Γβνικοΰ Διοικητοϋ έν Κρήττ, τό
  άρθρον 38 τού ύπ' αριθ 33 Νόμου καί την ύπ' αριθ. 4491
  έ. Ι. απόφασιν.
  Κυροϋμεν τα ύποβληθέντα σχεδιαγράμμματα, δι' ών τροπο-
  ποιεΐταιτό έγκεκριμένον σχε'διον τη"ς χόλεως "Ηρακλείου είς
  τάς εξής δδοϋς α .) είς την οδόν την χωρίζουσαν τα τετράγω¬
  να 310 άπό τα άντίίετα 308+309+311 6'.) είς την οίον
  την χωρίζουσαν τα τετράγωνα 50 άπό -χ άντίθετα 35+34
  γ'.) είς την οδόν την χωρίζουσβν τα τετράγι,ινα 190+278 άπο
  τα άντΐθετα 200-τ·"09. δ.) είς ττ,ν όϊόν την -/αρίζουσαν τα
  τετράγωνα 278 άβό τα άντίθετα 277 + 276 χαί ε.) είς την δϊόν
  την /ωρίζουσα* τό τετράγωνον 204 άιΐό τ« ϊντιθετα 203+207
  ώς έμφαίν.υσΐν αί έν τοίς συνημμένοις τχεϊιαγράμαασι διά
  -ρασίνης μελάνης χαραχθεϊσαι γραμαί
  Ό Γ6.ν. Διηικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  '■«'» τε»<
  II
  γ
  4Γ ϊ < ί -' "Χ ' .· . ' ' .' ■ ι' *> - ίμμ -ν ι
  >τ - ο
  . ί . ,
  ι 1ΐΑί-..ίυ Ο
  ο,
  V
  - ! λ.
  Χ ^ ίί,'
  ί ί
  "ΐ Ο Γ. ί·
  ·■ ί - ι»
  Ι _ τ
  ί" Ι1» ί.
  » ί>»