91677

Αριθμός τεύχους

96

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι Λ
  -ι",* '' ,ί". ν;
  ί ^ν
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ίί·

  ΤΓΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ν." Τ Ι
  ΕΝ Κ Ρ>
  II
  Χ
  II
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 24 Νοεμβριού 1912 ΑΡΙΘ. 96
  Αριθ. Διατάγμ. 138
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕαΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝ-»
  ΓΕΟΡΓΙΟΥ Α
  Έχοντες ύπ' ο"ψει τό άκό 11ης Όκτωίρίου 1912 Βασιλι¬
  κόν Διάταγυ,οι π8ρί διορισμοϋ Γενικοϋ Διοικητοΰ έν Κρήτη καί
  τό άπό 30 Σε—βμβρίου 1908 Ψή?ισματϊ)ςΒ5υλή·ς των Κρητών.
  Ά ποφααίζομεν
  "Αρθρον 1. Τίθειχεν έν ισχύϊ έν Κρήτη καίτοι; παοαρτήιχασιν
  αυτοίς άπό »ή"ς έπιούσης τής έν τή ενταύθα Εφημερίδι τής Κυ¬
  βερνήσεως καταχωρίσΐως το3 Διατάγματος τούτου τα α'οθρα
  1—7 τοα Νόμου ΑΝΔ' τής 31 Μαίου 1882, 1 τοϋ Νόμου
  ΑΣΝΔ' τής 29 Ιουλίου 1885, 8 τοϋ Νίμου ΓΡΔ' τής 17
  Ιίυνίου 1905, 1—4 τοϋΝόμ,υ' ΓΤΠΖ' τής 12 Όκτωίρίου
  1909 κίί3το3άπό 19 Ίανουαρίου 1906 Βασιλικόν Διατάγ-
  ματος περί εκτελέσεως τού Νόμου ΓΡΔ' τής 17 Ίουνίου
  1905, τροποποιούμενα ώς ϊπεται:
  Ν. ΑΝΔ'. 3ΐΜα<ου 1882 περ καταχωρίσεως Δια- ταγμάτωνέντίί Εφημερίδι τής ΚνοΈρνήϊίως. Αρθρον 1. Πρό πάσης εκτελέσεως των, πρέχει νά καταχΛ- ρίζωνται έν τϊ} έν Κρήτη "Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως καί;ά περί ϊιορισμών, προδιίασμών, παύσεων καί μεταθέσεων -.ών δημοσ^ν πολιτικών ύπαλλήλων ή ύπηρετών Βασιλική ΔιατάγΆατα, ή1 α· περί τοιούτων ύπουργικαί π,οάξεις, πρός δέ τα πϊρί άπονο- Ι*ίί χαρίτων καί παρασήμων ώς πρός τοΰς ήμεδαπίύ; Β. Δια- τϊγματα- ώς πρός ϊέ άπαντας άνεξαιρίτως τοΰς άξιωματικοίις «3 κατά γήν χαί θάλασσαν στρατού μόνον τα π^ρί προίιίασμού, επιτρεπομένης τής καταχωρίσεω; των άλλΐ-ιν καί μετά την έ*τέ- λίσιν. Εν τω κοινοποιητέω περί των ανωτέρω μεταβολών έγ- γραφω πρέπεινά Φέρηται ό άριθμός ή *αι χρίνολογίχ τοϋ φύλλου τί!; έν Κρήτη Εφημερίδος τής Κ^δ5ρνήσεως, έν τώ οποίω «Τίχωρί,ΐθη τόΒ. Διάτΐγμα ή ή ύπουργική κράξις. Αρθρον 2. Επί πο'νή παραίάσεως καθήκοντος, άπΐγθρεό- «αι εις τάς αρμοδίας αρχάς νά δέχωνται πρός όρκισιν διά την «τέλε-ϊΐν των καθηκόντων τ.ον δημόσιον ύπάλληλον ή ύτηρέ- τη', αν έν τώ κοινοποιηθέντι πρός αυτόν ίγγράφω 2'εν περι- λαμίανηται ή ανωτέρω περί καταχωρίσεως πιστοποιησις' πάς δέ δό ϋχάλλληλος, άποδεχόμενος δημοσίαν θέσιν ή ύτηρε- ν, συνεπεία δϊορισμοΰ ή προδιίασμοΰ, επί τή βάσει έγγραφον Ν^εριέχοντοςτήν ίεδαίωσιν, δ'τιτό Β Διάταγμα,ήή 'Υποορ- Ύ'*η χρα;-ς κατε^ωρίσθη πρό τής εκτελέσεως της έν τί) Ίίφΐ)- Μ-ερίΒι τής Κυ6ίρνήσ«ω;έν Κρήτη, στεοεΐται Ιπέρ τού Δ<;μοϊίου ταμείουτήςμ-.οβοίίσίας το3 πρώτον εις αυτόνκα:α5λητέου μηνός, 'ϊρμόδιοιταμίαι, υπό προσωπικήν των ευθύνην, έξελέγχουσι τοθ- το> «πί τι) βάσει των ε,'ις τό χρηματι>νόν Ινταλμ» προ?ηρτημένων
  σιαν
  δικαιολογητικών εγγράφων καί τϊ]ς έν τοίς άρχείοις των υπαρ¬
  χούσης Εφημερίδος τ!)ς Κυβερνήσεως έν Κρή;η. 'Ανεξβοτήτως
  δέ τούτων δέν έπιτρέχε.αι ή είς ίικαιοίχον ϊημόσιν ύπάλληλον ή
  ϋπηρέτην πληρωμή μισθοδοσίας έν περιπτώσει διορισμοθ, προβι-
  βασμοθ, ή μεταθέσεως, άν »* τβθπροσηρτημίνου είς τόχρηματι-
  κόν ίνταλμχ άντιγράφου τοθ περί τής τοιαύτης μ!ταβολί]ς έγ-
  γράφου δέν άποδεικνύϊται, ότι ό μ'.σθός οϋτος συμπίπτει ύ*ό χρί-
  νικόν διάστη'Λϊ, κχτά τό όποϊο; ειχε κκταχωρισθί) έν τή" Έφη-
  μίρ'δι τής Κυδερνήσε«ς ένΚρή:η τό Β. Διάτζγμχ, ήή ύπουρ-
  γική πράξις
  Άρθρον 3. Μετά παοΑ'υσιν «ϊκοσιν ημερών ά«ό τής έν τη"
  Έφηΐχερίδι τής Κυδεονήσεω; έν Κρήτη καταχωρίσεως τοθ περί
  τής απολύσεως, ύποβιβασμοϋ ή μβταθέσίως δημοσίου ύπαλλήλου
  ήύτι;ρέτου Β. Διατάγματος ή ύποϋργικί)ς πράξεως, δέν έ«ι-
  τρέπεται είς αότόν ή ά,χφισβήτησις περί το3 δτι δέ; τώ εκοινο¬
  ποιήθη ή τοιαύτη μετκδολή.
  "Αρθρον 4. Έν τή Έφ/ιμερίδι τής Κίβερνήτεως έν Κρήτ^)
  καταχωρίζονται καί απασαι αί πράξεις ή οίουδήπβτε είίβυς ίη-
  λοποιήσεις των δημοσίων Άρνών, αίχρήζουσαι τής δια τοϋ τύπου
  δημοσιεύσεως, δυνάμει ϊιατάξίως νόμων καί Β. Διατχγμάτων
  ο!ι*εμίαν δέ Χϊρέχουσιν ισχύν αί ε·ς αλλα Ίδιωτικά φύλλα γε¬
  νόμεναι, ο!ιδ' επιτρέπεται έχ τοϋ δημοσίου ταμείου πληρωμή
  οιουδήποτε ποσοϋ πρός τόν σκοπόν τοϋτον, «ροσωπικώς οδσης
  ύπευθύνου άπέναντι τοβ ίδιώτβυ τί]ς έντειλάσης την δημοσίευ¬
  σιν ταύτην δημοσίας Άρχ!)ς. Είς τάς ανωτέρω πράςεις δέν
  περιλαμβίνονται αί σχέσιν έχουσαι πρός τα καβήκοντα των δι-
  καστιχ'ύν κλητήρων ή πρός τάς διάταξις των χερί διοικητικώς
  εκτελέσεως νόμων.
  "Άρθρον 5 Ή έν Κρήτη Εφημερίς τής Κυβερνήσεως
  έκδίδεται δ'ις το!ιλάχ'στον καθ" έίδομίδα όσον άφορα τα τεύχη
  Α'. καί Γ'. καί οσάκις παρίσταται άνάγκη όσον άφορα τό
  Β'. τε3χος. Έ* τριών πρώτων άντιτύπων έκάστοι» φύλλον»
  τό εν τοιχοκολλαται παραχρήμα έντή βύρα τοθ τυπογραφείου,
  τα δέ αλλα δύβ στέλλονται παρα/ρήμ» είς τί τ·ν Νομάρχην
  καί τόν Δή'ΐαρχεν Χανίων όπως τοιχοκολληθώσιν έν τοίς κατα-
  , στήμασί των, έντός δέ τής αότής ημέρας, ή τό πολί» ίντός τϊ)ς
  ! επομένης, διανίμονται τα των έκδοθέντων φύλλων άντίτυπα
  εις απάσας τάς λοιπάς έν τί, πρωτευούϊη τής νήσου Αρχάς καί
  παραδ'.δονταιε'ς τό ταχυδρομειον τα διά τάς έκτός ταύτης "Αρ¬
  χάς προωρισμένα. -·
  ***&
  ΕΜΗΦΕΡί ΤΙ42
  κ«1 είς πάντα Ίίιώτην επί προηγ·υμίνγ) πληρωμΐ) έτήσίας
  σννδρεμη"ς έκ δρπχμών 4κτώ διά τό εσωτερικόν κ«ί 8έ*α τεσ-
  σάρων ϊιά τό εξωτερικόν περιλαμβχνβμένων έν αύταΐς καί των
  ταχυδβομικών τελών.—Τό ποσεν τής σχνϊρομής πληρύνετβι
  είς οιονδήποτε Ταμείον τής Νήσου1 τό περί τούτευ γεαμμάτιον
  προσάγεται είς την Εποπτείαν τβ3 Τυπογραφείου έν Κρήτϊ).
  "Αρθρον 7. Ή έν Κίήτη Εφημερίς τής Κυβερνήσεως έκδί-
  ίεται υπό την έπιτήρησιν τού Ε'. Τμήματος τής Γενιχής Διοι-
  κήσεως Κρήτης.
  Ν. ,ΑΣΝΑ'. τής 29 Ίονλίον 1885 περ μβταρρνθμί-
  σεως τού ΑΝΔ" νόμον περ καταχωρίσΐως διαταγμά¬
  των έν τή. Εφημερίδι τής ΚνοερνήσΈως έν Κρήττι.
  1. Των έντώαρθρω 1τοϋάπό31 Μ*(ου1882ι ΑΝΑ' νόμου
  μνημΐνευομίνων Βασιλ. Διαταγμάτων περί διορι*μών, προβιβα¬
  σμών, παύσεων, καί μεταθέσεων των δημυσίων πολιτικών ύηαλ-
  λήλωνήύπηρετών, ώ; καί των περί τοιούτων ύπουργικώνχράξεων,
  ίΐν θέλει δημοσιεύεσθαι τού λοιπού έν τί) Εφημερίδι τής Κυβερ¬
  νήσεως έν Κρήτη όλον καί πλΐ}ρες τό κείμενον, άλλά θίλει
  ϊημοσιεύισθαι λεπτομβρής περίληψις τού περιεχόμενον αυτών,
  περιλβμβάνουσα. α') Το ϊνομα τής έκδούσης τό δημοσιεύομεν^
  Ιγγραφον Αρχϊ}ς καί τοθ τό*ου, ϊνθα υπεγράφη, ί'.) Την ημέ¬
  ραν τον μήνα καί τό ίτος, κχθ' ο υπεγράφη υπό τής έκϊούτης
  «ρχη"ς ή δημοσιευομένη πράξις, γ') Τόν αριθμόν αυτής, εάν
  Ιφερε τοιούτον ή πράξις. 8 ) Γο ονομα χα'ι τό έπώνυμίν τού
  άτόμου, Οπερ ϊι' αυτής διωρίσθη, προυδιδάσθη, μετετέθη ή
  έπαύθη. ε') Την είς ήν διωρίσθη, προυβιβάσθη, μετετέθη ή την
  θέσιν άφ' ής προΰδιβάσθη, μετετέθη ή έπαύθη. καί ς-') Πάντα
  άλλον προσδιορισμόν, 5ν πΐριείχε τό Β.Δ. ήήύπουργική πράξις
  είτε μισθοϋ, έπιμισθίου, άντιμισθιας ή άποζημιώσεως, είτεόρκο-
  ϊθσίας, είτε οιουδήποτε αλλου όρου, σχίτικοϋ πρός τόν μιτθόν,
  τόν βαθμόν ή την δημοσίαν υπηρεσίαν την έπιτετρχμμένην ή
  άνατεθε'.μένην εις τόν διά τού όημ,οσιΐυομένου Β. Δ. ή υπουρ-
  γικής πράξεως διορισθέντας προβιδχσθίντχ, μετατεθέντα ή άπο-
  λυθίντα τής υπηρεσίας .ν-;.Λ ο-Α.·ϊλ>:ί-π· ,:<. Νόμος ,ΓΡΔ' (ύπ' αριθ. 3104). τΛς'Π Ίοννίου 1905. Περ τον ΕθνικοΰΤνπογραφείου. , Άρθρον 8. Άπαγορεύεται ή έν τφ Έθνικω Τυπογρχ- ε>ε(φ έν Κρήτη πρόσληψις έκτακτον Ιρ^Λτών.
  Οταν το υπάρχον προσωπικόν όεν έπαρκί] είς έκτέλΐτΐν των
  εργασιών το3 Έθνικοϋ Τυπογραφϊίοι» έν Κρήτη δίδεται ή έκτε'-
  λεσιςτών πλεοναζουσών εργασιών κατ' άπο^βπήν διά μειοίοτΐΆής
  ϊημοπρασίας, ένεργουμενης κατά τα διά Βασ. Διατάγματβς κα-
  νονισθησόμενα.
  • Άπαγο,-ιύίται ή ά'νευ δημοπρασίας έκτέλϊσις οίίσϊήποτε τυ-
  Κβγραφικής εργασίας τοί δί)μ3«ου παρ' Ίίιωτικοΰ τυπογραφείου.
  Νόμος. ΓΓΠΖ' (νπ' άοιθ. 3387) τάς 12 Όκτωδοίαν
  1909. Περ τροποποιήσεως καί σι/μπληρώαιως
  των Νόμων περί τής Έφ_ημερί3ος τής Κνδερ-
  ; νήσεως καί τού ΈθνικοΟ Γνηογραφείον.
  < "Αρθρον 1. Έκτός των κατά τόν νόμον ΑΣΉΑ' τής 26 Ιουλίου 1885 περί μεταρρύθμισις -ου ,ΑΝΔ' νόμου πβρί κατοΐχωρίσεως Διαταγμίτω» ΐν τή Έφημ»ρί3ι τής Κυβερνή¬ σεως έν Κρήτη δημοσιεύομεν έν λεπτβμ«ρεί περιλήψίΐ Βασιλ. Διαταγμάτων κ*( Τπουργικών πράξεων, άπό τής ίσχύος το3 νίμου τούτο» ίημοσιεύ$ται διά τ<5ς'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως έν Κρήτη, κατά τα διά Ο". Διατα^μάτων κανονισθησόμϊνα,λε- ιττβμ^ερή.ς περίληψις τρδ περιεχομένου. '.α .) Των Βασ. Διβταγμάτων περί ίιορισμών, προβιβασμών, καύσεων, καί μεταθέσεων καί έν γένει των προσωπκών Βασ. Δι*ταγμβτων καί ϋπουργικών πράξεων περί αξιωματικών τοθ κ«τ« γήν καί κατά θάλασσαν στρατοϋ καί έν γένει παντός στρα¬ τιωτικόν ή ναυτικόν. β'.) Των περί απονομίς Λβρβσήμων, χαρίτων, συντάξίων, [•ισθών, τώνχίρΐ άπόκχταστί-τεως βίς «οΜτιχά κλπ. ίικαιώ- ^ίίπα χατχβρηγϋίσεΜς «χντός ει$οι>ς άίειών, Β»σ. Δυταγμά-
  Τβιν χαΐ έν ~γΙν*ι των προσωπικών ή ε'ιίικών Βασ. Διαταγμά-
  ΐειν Τχοοργικών καί ίλλων πράξεων, των δημο«5»ομένων χγρι
  *ί,ϊ« 9μ τ«Γ 1Ι?-------'»-- -- " * ' **
  γ'.) Των κατ'άλλους «ν Κρήτη ΐσχύοντας νόμίυς δημίσιευτέων
  ίιβτής εφημερίδος τής Κυβερνήσεως άχβφϊΤϊων ίιοικητικών «-.-
  χών !5 καί των τακτικών δικαστηρίων.
  δ'.) Των κατά τό άρθρον 90 τού νόμοι» ,ΦίΒ' τής 19 Μϊίοιι
  1860 περίτής στρατιωτικ1]ς ποινικής νομοθϊΐ^ς δ/ιμοΐιιυομΐί·
  ν»ν κλητηρίων έπ.κριμάτων, έπιτρίπ5>ένης χχχ τής είς Ι; «ι
  τό αίιτό κλ(]τήρ·.ον πίριλήψιω: πλειόνων κατη-ρρίυμϊ'νων.
  ε'.) Των ιτερί δημοπρατιών κατατκευής, έπι»κευϊ]ς, έκμιτίώ-
  σεω; κλπ. δ<ιμοτίων, λιμενικώ;, δηΛθτικών, έκκλησιβττικών, μ»· ν*στηρ:ακών καί κοινωτΐχών ίργων ή κτημάτων ίιαληρύξίων. Α! π;ριλ/)ψΐΐς των διακηρύξεω; τούτων 3έον νά διαλαμίάνωπ μ.5- νόν τό άντικΐίμενον τής 5ί)μ5~ρχσί«.ς, τόν τόπο* καί τόν χρίνον τής διενεργείας αοτής, τόν μέγιστον ή τόν έλάχιΐΓθν όρον τής πρίσφορας καί παρατο.χκή/ είς τοΰ; όρβυς τής 5ιχ*ηρύξίω;. Αί διαληρύξϊΐς αυται έχτίΗεντχι έν πρωτοτύ-ω έν τω γρι· φείω τού άρμοδίου Νομάρχ.ιυ καί Δη,α,άρχου, καθώς κχί τί); έκϊούα-ης αότάς άρχής, εάν αυτή τυγχάνη άλλη πχρά τόν Νο¬ μάρχην ή Δήμαρχον, πρός γνώτιν τώ; ένίιαφίρομένων. Άρδρον 2. Κΐτ' εξαίρεσιν δ^,Αθΐΐίύεται ολόκληρον τό %ύ· με νόν. α'.) Των έν έΐαρίοις α'. καί β'. τού πρίηγουμένου ά'ρθροιι άναφερομένων Β. διαταγμίτω; καί πράξεων, ό'ταν ρητώς έν αυτοίς ώρισται τουτο. δ'.) Των έν έδαφίοις γ . δ'. καί ε'. αναφερόμενον εγγράφων κατ' απόφασιν τού άρμοδίου Τμήμχΐος τής Γεν. Διοικήσεως. γ'.) Των άποράΐεων το'ΐΆρείίυ Πάγου καί πάσης αλλης διχατπκής άχ3?άτ=ως ή πράξε-ος, ίαπάνη ίϊΐίύτικί) ίη^οΐιειιο· μένης διά τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως. "Αρθρον ;■». Διά την δαπάνην τής δημοσιευσεως των άναφβ- τικών άζοφάσεων τοδ Άρείου Πάγου, ένεργουμενης έπιμελίία τού παρ' αύτω γραμματέως,. προκατοιδάλΑεται είς τό δημόσιον Ταμείον τέ'λος δραχ. πεντήκοντα καί παραδίδοται, πρό τ1|; σκζητήΐϊως τής υποθέσεως, εις τον γραμματέα των δικασ:ηρίων τούτων τό σχετικόν γραμμάτιβν παραλαδής, υπό τού έπισπειί- δοντος διαδίκου, (έκνός εάν έπισπεύδων είναι ό Εισαγγελεύς). Τό προκαταβληθέν τέλος, άπορριπτομένης τί)ς περί άναιρέσεω; αίτήσεως, έπιστρέφεται είς τόν καταβαλόντα. Δΐκτής δέ γίνο- μένης,ϊχειό προκαταβάλλων τό ανωτέρω τέλος, έν πβλιτικχις 5ί" καις, δικαίωμχ άναλήψΐως αΰτοϋ άτό των ήττωμένων, έν αύτω μετά τής δΐκχστικής ίαπάνης, κ«α τ» έν τί) ΙΙολιτ. Διχονο- μία ειδικώτερον ωρισμένα. Η έκκαθάρισις καί βείαίωσις πάσης άλλης δαπάνης των ίι* τής έν Κρήτγ; Έφημίρίϊος τής Κυβερνήσεως, πρός τό συμφί' ρον των ίδιωτών γιγνομένων κατά τοίς κειμένους νόμο^ς ΪΊ' μοσιεύσεων έν αίς καταλέγονται καί αί των Ααταττατικών «1 Ίσολογισμών άνωνύμων Έτχιρϊΐών καί σωμχτβίων κ<ί των ΐσί- λογισμών των προνομίούχων καί λοιπών Τραπεζών πλήν των | τής Τραπέζης Κρήτης, άπαλαστίμένης οίασίήπθΓε κατχδ3λί|ς, 1 ένεργίίταΐ επί τί] βάτ=ι τής κατ' ϊτος έγχρινομίνης υπό ττ]ί | Γΐν. Διοικήσεως διατίμησεως κχί συμφώνως πρός τα παρ' β!" τής κανονισθησόμενα. Άρθρον 4. Άπαγορεύεται ή έν τω έν Κρήττ; Έθνικω Τυ* πογρχφείω πρόσληψις έκτάκτου έργατικοϋ προσωπικοί. Άπαγορίύίται ή άγορά μεταχειρισμένων υλικών ή μΐ^*"!" μάτων πρός χρήσιν τού Δημοσίου. =4 γ?Λ ί,,,ι.-νΐ »·.- ' Βασιλιχόν Διάταγμα περ εκτελέσεως τσυ νόμον ' ,ΓΡΛ'. (ύπ' αριθμ. 3104 τής 17 Ίοννίον 1905 πβρι τοθ ΈθνικοΟ Τνπογραφείον. τής 19 Ίανοναρίου 1906 "Αρθρον 3. Δι' εκάστην εργασίαν, μή δυναμένης νϊ έκ«" λβσθί) έν τω Έθνικω Τυπογραφείω έν Κρήτΐ) βνεκ» μή γους, ών ϊνεκεν ή έργαυία 0*ν δύναται να έκτβλεσθΐ) έν Εθνικω Τυπογραφείω. Έν τί) εκθέσει περιγράφ«ταί λεπτβ' μερώς τα ε?3ος τής έκτϊλεστέα;, έν συνόλφ, ή κατά τμήματ*, διά μδΐοδοτικ1)ς ϊν,μ'πρασίας κατ' άποχοπή'ν εργασίας, κβί ΐδ£** όρίζεται τό ποσόν αΰτί|ς είς τυπογραφικά φύλλα ωρισμένου σχή μβο ύπολ-γιζομίνων χαϊ των κ,ατά μιΊτον δρον
  _*■»
  φθησομένων §Ίς έκαστον τυπογραφικον φύλλον στοιχείων καί
  το5 είϊου; α'-ΐτών,ώς κ*ί πατής άλλης λεπτομερείας ά-α-
  ρϊΐτήτοι» διά. τόν άχριίτ] ύττβλογισμΐν τού χοσοδ τί|ς εργασίας
  καί (ής απαιτουμένης διά την έκτε'λεσιν αύτί]ς δαπάνης.
  Ή ίκθετις αύτη 4πο6άλλεται είς την Γεν. Διοίκησιν Κρή¬
  της ήτις άκοφΐσίζει, εάν ή έργασκχ έκτιλεσθήσεται, κατόπιν
  μειβδίτικής δημβπρασίας, παρ' ίίιωτΐ'θβ τυ*ογρ«φείου, χ,αί πα-
  ραγγέλει, έν καταφατικΐ) περιπτώσει, τόν Επόπτην τού Έθνι
  κού Τυιτίγραφείου νά σ^τάςη κχί νά διιμίυιεύΐΐ) χ-ήν π«ρ
  μειοδοτικης ίη.μ3χρασ;ας λΐπτομϊρή διαΛήρυςιν, είς ήν π*ρι-
  γράφεται, κατά τα άνωτε'ρω, ή έλΤ€Λεσ;εα έργασία καί όρίζεται
  ό άνώτατος 3ρες τή; τιμής τής έργολαίίας κατά τ
  φύλλον ή κατ* σελίϊα.
  Ή διακήρυξις δημοσιεύεται διά τοιχοκολλήση; είς
  τβύτω έκτεθειμίνίν παρά την είσοδον τοϋ εθνικοϋ Γυΐϊογραε·ϊίου
  έ Κρήτη πίνακα, συντ*σσ3μέ/ης πίρί τής
  Έ
  ταύτης άπο δείξε»; παρά τοϋ Έπόπτου τοϋ Έθν.κοΰ Τυπο-
  γραφείου έν Κρήτη περίληψις δέ τί)ς διαΛηρύςΈω; κχταχωρι-
  ζεται έν τί) έν Κρήτη ΈφημϊρίοΊ τής Κυβερνήσεως δέχα τ3ύ/3ΐ-
  χιστον ημέρας προ τής ημέρας τής δημοπρασίαν ή, έν κοαεπει-
  γούσαι; περιστάσεσιν, εάν τουτο αποφασισθή παρά τοϋ Γεν Λιοι-
  κητο3 Κρήτης δύο τουλάχιστον ή-ιέρας προ τής ημέρας τί);
  δημοπρβσίας.
  Ή δημοπρασΐα διεςάγεται δημοσία κατά την ωρισμένην
  διά τί)ς διακηρύξίως ημέραν καί ώραν έν τω 'Εθνικω Τυπο¬
  γραφείον έν Κρή-η ενώπιον τοϋ προίσταμένου τού Ε . Τμήμα-
  τος τής Γεν. Διοικήσεως, το3 Έπόπτου τοϋ Τυ-ογρα?είου καί
  ενός ετέρου ύπαλλήλου οριζομένου εκάστοτε υπό τού Γεν. Διοι-
  κητοϋ.»
  Άρθρον 2. Όσα έν ταίς είσαγομέναις διά τοΰ ά'ρθρου 1 τοϋ
  παρόντος Διατάγματος διαταξεσιν άναφέρονται είς ύπουργικάς
  πράξεις,έφαρμόζονται είς τάς υπό τή; Ρενικής Διοικήσεω; εκδι¬
  δόμενα; διαταγά;, ών ή δημοσίευσις έπιδάλλεται έκ όΊαταξεων
  τής χειμένη; νομοθεσίας.
  "Αρθρον 3. Καταργείταιή εί; συνδρομήν τή; έν Κρήτη Έ
  φημερίδο; τή"; Κυβερνήσεως ύποχρεωΐις των όημοσίων ύταλλή-
  λων. Ή ήδη καταβεβλημένη διά το οικονομικόν ϊτος 1912 συν-
  δρομή δίν άναλαμβάνεται, τοϋ έν Κρήτη Έθνικοϋ Τυπογραφείον
  ϊντος ύποχρέου είς αποστολήν τοϋ φύλλου διά τό έ"τος τούτο.
  "Αρθρον 4. Ό ύπ' ύπ' άριθμ. 771 Νόμο; καταργεΐται.
  Δια Διατάγματος τοθ Γεν. Διοικητοΰ θέλουσι κανονισθή τα
  τη"; αποστολάς τοϋ φΰλλου είς τούς καταβαλόντας την συνδρομήν
  των δημοσίου; ύπαλλήλους κατά τό οίκ;νομικόν ίτο; 1ϋ12.
  "Αρθρον 5. Καταργουμένου τοΰ βου έίαφίου τοϋ άρθρου 1
  τού ύπ' άριθμ. 8 Ν-ίμου «περί κυρώΐεω; τοθ Κανονισμοϋ τοϋ
  Τυπογραφίίου τή; Κυβερνήσεως» κχταργούνται καί αί θέτει; των
  επί τί] βάσει τούτου διωρισμένών οιορθωτών των τυπι,υμένων
  πρακτικών των τέω; Βουλών καί Σ^νελεύσεων.
  "Αρθρον 6. Τό παρόν Νομοθετικόν Διάταγμα ίσχύει «πό τής
  έν τί) ένταϋθΛ Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως χαταχωρίσε<ι»ς. Έν Χανίοις 23 Νοεμβριού 1912. . ; . , *, ,. Ό Γενικός Διοικητής ' .- Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ,-' «τ νώχ,/,— •Αριθ. Αι«τάγ. 144 ..ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΠΟΤ Α'· ... . " Έχοντες ύπ'δψειτοάπό 11 Όχτωβρίου 1912 Βασιλικόν Διάταγμα περί οΊορισυΛθ Γίνικού Διοικητοΰ έν Κρήτη καί τό ύπ' αριθ. 75 τϊ)ς 7 Νοεμβριού 1912 Διάταγμα Αποφασίζομεν. Από τής έπιοΰτης τής καταχωρίσίως τοϋ %<χρ!>>)χος έν τί)
  ένταϋθα Εφημερίδι τί); Κυβερνήσεως τίθεμεν εις ισχύν καί έν
  Κρήτη καί τοίς παραρτήμασιν αυτή"; τό άπό 9 Νοεμβριού 1912
  Βασιλικόν Διάταγμα «περΐ εκτελέσεως τοβ Νόμου (ΔΡθ' (ύπ'
  «ριθ. 4109) τή; 11 Όκτωβρίου 1912 περί μισθοΰ πολιτικών
  «παλλήλων ίπιστρατευθέντων» ϊχον ώδε.
  ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  ρΙ εκτελέσεως τού νόμοΐί ΔΡί)'. (ύπ' αριθ. 4109) τάς 11
  Όκτωδυίου 1912 περτ μιβθοο ποΛΐττκών ύπαλΑαλων
  έπτθτρατειτθέντων
  Α .
  ΒΛΣΙΛΕΓΣ ΤΩν ΕΛΛ,γΙχΝΩΧ "'■■"''
  "Εχοντες ύπ' όψει τό αρθρον 4 τοϋ νόμου ΔΡΘ' (ύπ' αριθ.
  4109) τής 11 Ό*τωβριου 1912, προτάσει των Ήμετέρων
  επί των υ'ικονομιχών, επί των Στρατιωτικών καί επί των Ναυ¬
  τικών Τπουργών, άπεφατίσαμεν καί διατάσσβμεν.
  "Αρθρον 1. Εύΐύς ώς . ύπίλληλός τις κληθί) καί προσίλθη
  υπό τί οπλα συνιπί α έπιστρατεύτεως τοϋ στρατού τής ξηρά;
  ή τής θαλάσσης, ή ύ-ηρετία υπό τ/;ν οποίαν ύπβγεται ούτος
  όφείλει νά άναΛθΐνώτ»; αρμοδίως τό ό'νομα καί τόν βαθμόν το ι
  ύπαλλήλου εις τό Υπουργείον των Στρατιωτικών ή των Ναυ-
  τΐλών, ίνα τηρηθί) περί τούτβυ σημείωσις έν Ίί;ω έλέγχω.
  Μέχρι τί)ς 20 εκάστου μηνός τα ϊ'πουργ=Τα τ<3ν ΣτρατΐΜ- τικών καί των Ναυτκών γνωττοποιοϋσι διά των άρμοί.ο)/ Υπουργείων εί; τάς ένϊιαφερομένας ύπ/)ρετίας τοιις θανάτους. οΐτινες ήθελον τυχόν «ν τω μεταςύ επέλθη εις τους Ιπό τα όπλα ύπΐλλήλους. Επί τί) βάσει των ανωτέρω άνβκοινώτεων των Υ%ονργν.(ύΐ των Στρατιωτικών καί των Ναυτικών, ή έν άνάγκη καί ά'ν£^ τούτων αί άρμόδιαι υπηρεσίαι προνοοΰσι περί τής πληρωμάς τοϋ μισθοΰ τοϋ κατά τόν ρηθέντα νό,λθν ανήκοντος είς τού; ύπαλλήλους συμφώνως πρός τάς έν τοις έπομένοις άρθρϊΐ; διατυπώσεις. "Αρθρον 2. Ό κληθείς ύχό τα όπλα ύπάλληλο; υπό τα; περιπτώιε ς τάς προβλεπομένας υπό τοΰ νόμου ΔΡΘ' τοϋ 191^ δύναται νά διορίση αντιπρόσωπον τού 3ια την είσπραξιν χά ανήκοντος αύτω κατά τόν νόμον μισθοΰ. Τό ό'νομα τοϋ άντιπρο- σώτου τούτου δέον νά *ηλωση εγγράφως είς την αρτίαν επί τή; άναγνωρίσεω; τού μισθοϋ υπηρεσίαν, ήΐι;, έν τοιαύτη περιπτώσει εντέλλεται την πληρωμήν έπ' ονόματι μέν τοΰ ύπαλλήλου, ά«.λά διά τοϋ άντιπροσο>που αύτοϋ.
  Των κατά τό έ. ϊτο; ομως έπιστρατευθέντων ύπαλλήλων
  τόν μισθόν, έν η περιπτώσει δέν διώρισαν ούτοι αντιπρόσωπον,
  δύνανται νά ε'ισαράξωϊΐ καί οί γονείς ή ή σύζυγος ή τα τέκνα
  αυτών δυνάμει άΐ;ο5ειςεώς των τεϊΐωρημίνης άπό τόν προί-
  στάμενον τί)ς σχετΐιΐής υπηρεσίας ή τόν άρμόίιον δήμαρχον.
  Άρθρον 3. Ή ι3ιοτ/)ς το3 ',ίροσ;άτου οικογενείας, συνεπεία
  τής όχοίας κατά το ά'ρθρον 2 τοϋ ΔΡΘ νόμου παρέχεται τό ήμι¬
  συ το3 μισθοϋ μ'χρ·· τέλ3υ; τής στρατιωτικής ύπηρΐσα; είς τού;
  έπιστρατευθέντας ύπαΛλήλους, πρεπει νά προκύπΐη έκ πισΐοποι-
  ητικοΰ τοϋ Δημάρχου^τοϋ τόπου τής κατοικίας τής οικογενείας
  τοϋ ύπαλλήλου ή έξ έγγράφου βείαιώσεως αύτοϋ τούτου τού
  ύπαλλήλου, έν τί) οποία νά άναφέρωνται όνομαστί ή σύζυγος ή
  τα τέκνα ή ή χήρα μήτηρ ή οί άίελφοί οί όπό την πρβστασια/
  αυτού διατελούντες.
  Ή Ιγγραφο; αυτή βεβαίωσι; τοϋ ύπαλλήλου ύποβάλλεται
  είς την έντελλομίνην την πληρωμήν τού μισθοΰ υπηρεσίαν.
  Έν θεσσαλονίκη τί) 9 Νοεμβριού 1912
  ΓΕΩΙΓΙΟΣ "9£[$
  Οί 'Υπουργοί !,,;
  Επί των ΟΊκονομικών Επί των Στρατιωτικών
  ΑΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ .." ΕΛΕΥ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Επί των Ναυτικών
  Ν. Α. ΣΤΡΑΤΟΣ ' " * !
  Είδιχή διάταξις
  ν ο.
  λεία; *αί των Δημοσων "Εργων Γ'. Τμήμα τή; Γεν. Διοική¬
  σεως οσα δ' άναφέρονται εί; τα διάφορα Υπουργεία, άνατίθίν
  ται είς τα ο'ικεΐα Τμήματα τή; Γεν. Διοικήσεως.
  Έν ελλείψει ή άνεπαρκεία πληροφοριών περί τοΰ στρατιω-
  τικοΰ Σώματος ή καταστήματο; παρ' ω ΰπηβετεί ο κληθ«;ς ή
  ίθιλουσίως καταταχθείς υπο τα 'όπλα ύπάλληλος, δύναται βώ«
  τος ούτος ή καί οιονδήποτε των έν τώ δευτέρα) ίρ^ρω τοβ Δια-
  τάγματος τούτου κατονομαζομένων χροσώπων νά προσαγαγτ)
  Ιπίσημονέφ' άπλού χάρτου πεοί τούτου βείαίωσιν τού διοικοΒν-
  ιος τό στρατιωτικόν Σώμα ή Κατάστημα ■χιιρ' ω ΰπηρετίί δ υπό
  τα οπλα ΰπάλληλος.
  Έν Χανίοις τί) 24 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Αιθίκητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Διατάγμ. 139
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  ΓΕΏΡΠΟΥ Α'
  Έχοντες ύπ' ίψει τό άπό 11ης Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν
  Δ'άταγμα κεοί διορισμοϋ ΓενικοΟ Διοικητοϋ έν Κρήχγ· χαί το
  άρθρον 4 τού ύπ' αριθ. 138 τής 23 Νοεμβριού 1912 Δια-
  τάγματος.
  Κανονίζομεν τόν τρόπον τής διανομής κιί κυκλοφορίας τής
  ένταϊθα Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως διά τό οικονομικόν ϊτθζ
  1912 ώς Ιτ-εται:
  "Αρθρον 1. Μέχρι τής 5 Δεκεμβριού 1912 τό βραδύτερον,
  κάιτες οί «ροϊστάμενοι ύπηρεσιών θέλου ι γνωρίβει είς τόν Έ-
  τόπτην το3 τυπογραφείθΛ τόν αριθμόν των ύπαλλήλων τής υπη¬
  ρεσίας των, έ* τής μισίοδοσίβς των ότοίων έκριτήθη ή συν-
  ϊ;ομή τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως Είς χον αριθμόν τοθ·
  ι ν θέλουσι περιληφθή καί οί τυχόν ιιετά την 1 ην Σίπτεμβρίου
  'ϋΐ2 ά·*ολ«θίντες, παραιτηθε'ντες ί) έπ' άϊεία ν} δι' υπηρεσίαν
  άιτελθοντες, κατέχοντες δέ την αυνδοοι» ν των ΰτάΧληλοι.
  Αρθρον 2. Οί άμισθοι δηυιόσιοι ΰ*άλληλοι καί οί ιδιώται
  συνδρομηταί το3 φΰλλου ναταθέτουσιν {) άτοστέλλουΐιν ε'ς τόν
  Έπόπ ην τού {ν Κρήτη ΈθνικοΟ Τυ-το ραφεΐου δήλωσιν, έι>φαί- [
  νουσαν την κατοικίαν αυτών καί συνοδευομένην 5πό γραμματίου
  --τρολοβής ί πΐΐτοκοιήσεως τοϋ ένεργήσαντος την είσπραξιν
  ΤαμΙου βείαιβθντος την καταβολήν ττ]ς συνϊρομής των.
  "Αρθρον 3 Επί τί] βάσει το3 άρθρου 1 καΐ 2 το3 παρόντος
  Λυτάγματος οΈπόπτηςτοβ έν Κρήτ$ Έθ»ικο3 Τυιιογραφΐίου
  -ϊταρτίζει «ίνβχα. έ» ώ έγγράφβι, τόν αριθμόν των είς εκάστην
  υπηρεσίαν ύκαγομένων συνδρομητών ίημοσίων ΰπαλλήλων, καί
  ιδιαίτερον ιιητρώον, έμφαΤνον τό ίνοιι» καί έΊτώνυμον, τό έπάγ-
  γελμβ καί την κατοικίαν των λοιπών συνδρομητών τής Εφη¬
  μερίδος.
  "Αρθρον 4 Μέχριτής 15 Δεκεμβριού 1912 β Έχόπτης τού
  Τυτογροφιίου ίέλιι αποστείλει «ίί τάς δι«»όοοι>ς αργάς χά έκ-
  ϊ(.6έντ« φύ/Λα τής Εφημερίδος άπό 1 Σεπτεμβρ'ου μέχρι 10
  ^ικ'ΐιβρίου 1912 είς τόσας *Ί.ή·ιις σειράς, ό'σβς Γΐναι ό άριίμός
  τ>"ιν Οπ' αύτάς δημοσίων ϋπαλλήλων, των καταδαλόντων την συν-
  £ρθμ*ν των χαί μή λαβίντω; τυχόν τα φύλλα ταυτα.
  Κατά τβ ούτό σύετημα θέλει γίνεσθαι ή άπο·τολή των μετ*-
  ' :ιτα ΙκδίθηΓΐμίνων φύλλ»ν μέχρι τής λήξεως τοϋ ο'ικονομι/οθ
  "Αρθρβν 5. Οί ττροϊοτάΐΛΐνοι των ΰχη^εσιών ή οί υπο τού¬
  των έξβυσιοδιτηθέντες ύπά*.ληλοι μερικν·3σιν, όπως τάάποστελ-
  λίμεναφύλλα πεοιέρχωνται »!ς τοΰς συνίρομητάς ΰχϊλλήλους.
  Τό ποτοόν Διάταγμϊ ίσχύει άπό τής ίν τή ένταθθβ Εφημε¬
  ρίδι τής Κυβ=ονήϊ«ως καταχωρίσεως.
  Έν Χανίοις 23 Νοεμ6ρΙου 1912.
  Ό Γενικός Διοικητής
  1 4 · * Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  γίας έκτάκτου χιστώσεως πρός προκαταβολήν δοθησομένην,
  κατ' εντολήν καί διά λογαριασμόν τή"ς Ελληνικάς Κυβερνή¬
  σεως, είς τοΰς κληρονόμους τοθ έν Καλύβας Άποκορώνου
  ιρονευθέντος Όθωμανοϋ Μπιλάλ Τσικουϊάκη, άιτοληπτέαν Ιχ
  τού έλληνικβθ Δημοσίου Ταμίίου, συμφώνως 81 τη υπό τής
  Ελληνικάς Κυβερνήσεως δοθείση έντολ^ καί πρός έπεξήγησιν
  τοϋ ύπ' άριδμ. 10 τής 20 Όκτωβρίου έ. Ι. Διατάγματος,
  Αποφασίζομεν
  'Η υπό τοθ έν Κρήτη ΈλληνικοΟ Δημοσίου έντολί} καί διά
  λογαριασμόν τϊ)ς Έλλην!κί)ς Κυβερνήσεως προκαταβληθησο-
  μένη διά τόν φόνον έν Καλύβαις Άποκορώνου τοθ Μουσουλ-
  μάνου Μπιλάλ Τσικουδάκη χρηματική ίκανοποίησις χληρωθή-
  σεται είς τοΰς έκ των ά'ρθρων 1332 τοϋ 'ΑστικοΟ Κώϊικος καί
  7 τής Ποινικής Δικονομίας ίχοντας |δικαίωμ« είς άπόληψιν
  χρηματικής Ικανοποιήσεως κληρονόμους τοθ ε'ιρημένου Μουσουλ-
  μάνου Μπιλάλ Τσικουϊάκη. ( ^
  Έν Χανίοις τί) 22 Νοεμβριού 1912
  *Ο Γενικός Αιοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  Αριθ. Δίατάγ. 141
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  ΓΕΟΡΓΙΟν Α'. ..,!„,
  Έχοντες ΰπ'όψιν τό άπό 11 Ό/ΐτωβρίοι» 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα πεοί διορισμοθ ΓενικοΟ Διοικητοιΐ έν Κρήτη καί τα
  ίρθρα 57, 58. 67. 1ϋ2 καί 126 τοϋ περί στρατολογίας κανο-
  νισμοο προτάσει τής Ανωτέρας Διοικήσεως ττ^ς Χωρο?υλακί)ς
  κχί'Ταγμάτων Πεζικοΰ.
  Καλούμεν υπό χά όπλα δι' υπηρεσίαν τοΰς ύποστάντας την
  στοιχειώδη στρατιωτικήν εκπαίδευσιν, ήτοι τοΰς γεννηθέντας
  κατά τα ίτη 1890 *αί 1891.
  Οί ώς ανω έ'φεδροι δέον νά προσέλθωσιν ενώπιον των ο'.κείων
  ΣτρατολογικώνΙΓραφείων έντός 6 ημερών άπό τής δημοσιεόσεως
  τού παρόντος έν τή Έπισήμω Εφημερίδι.
  Έν Χανίοις τ^ 24 Νοεμβριού 1912, ! "' *~
  Ό Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΔΓΟΤΜΗΣ
  Αριθ. Διατ*γ. 145
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'· "Αν '
  Έχοντες ΰπ'όψει τό άπό 1 Ιην Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοϋ Γενικ«ϋ Διοικητοϋ έν Κρήτ1»;, την έν
  τω Βασιλείω διαταχθείσαν νέαν άναίολήν κατατάξεως των κλη-
  I
  ρωτών τής άπογραφής τοϋ 1912 καί την αδυναμίαν έκγυμ^άσεως
  των κληρωτών τής νήσου έν αϋτί, δι' έλλειψιν στεεχών καΐ έμ-
  πέδων ταγμάτων.
  Ι Άναβάλλομεν την κατάταξιν των έν Κρήτ$ κληρωτών όλο-
  | κλήρου τής άπογραφής τοϋ 1912, μέχρι τής ημέρας καθ'ήν
  θέλουσι προσκληθη· είς κατάταξιν καί οί έν τω λοιπφ Βασι¬
  λείω κληρωτοί τής αυτής άπογριφής.
  Έν Χανίοις τή 24 Νοεμβριού 1912 - -,
  Ό Γεν. Αιοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Αιατάγ. 137 -
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ Β&ΣΐΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝίΙΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α'. ' *^
  Έχοντες ΰπ' δψει τό άπό 11ης Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν
  Δΐϊταγμα χερί διορισμοϋ Γενικοδ Διοικητοϋ έν Κρήτη καί Λ
  6* άριθμ. 10 τί}ς 20 Όκτωβρίοο 1912 Διάταγμα περί χορη-
  ■χ!"
  ϊ * Τ
  ιί, .
  ( >
  ..Τϋ; ι<ΓΪ ,/*ι Έκ τοβ ·Εθν^κ^ΠΗ^νπ^ρα^ε^οίΓ