91682

Αριθμός τεύχους

97

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
  Β Ν ΚΡΜΤΗ
  Τ£ΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττ; 24 Νοεμβριού 1912 — Αριθ. 97
  Αριθ. Διατάγ. 147
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑ.ΗΝΩΝ
  ΓΕΟΡΓΙΟΓΑ'.
  "Εχοντες ΰπ' όψει τό άπό 11 ΌχτωδριΌυ 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοθ Γεν. Διοι*ητοϋ έν Κρήτη καί την έν
  τί) Νήσω καί τοίς παραρτήμασιν αυτής άπό των άρχών Νοεμ¬
  βριού έ. Ι. εισαγωγήν καί τήρησιν των έν τώ Βαΐΐλικω Διαταγ-
  ματιτής 18 ΜαιΌυ 1911 όριζομένων ύγειονομικών μέτρων πρός
  περιστολήν τής Ασιατικήν χολέρχς έν τω Κράτει καί πρός πα-
  ρακώλυσιν τη"ς διά θαλάσσης καί ξηρας μεταδόσεως αυτής.
  * Αποφασίζομεν *
  Μέχρι τής ενάρξεως τής λειτουργίας τοθέν τί) μικρά εσωτερι¬
  κώ τής Σούδας νησίδι ίδρυομένου προσωρινοδ λοιμ3καθαρτηρίο«ι
  έυιτρέπεται είς τα υπό κάθαρσιν δΐϊρχόμϊνα^ «λοΐ* νά παρ*-
  λαμίάνωσι ταχυορομικοίις σάκκευς κ*ί επιβάτας έν τώ προλι-
  μένι Χανίων υπό τοίις εν τώ ά'νω μνημονευθέντι Διατάγματι ίρους
  τούς τηρουμένους έν τώ ιτρολιμένι Πειραιώς.
  Οί έπιδιδαζόμενοι έπιβάται θέλουσι συνοδεΰεσθαι υπό ϋπαλ-
  λήλων τής δγειονομικής υπηρεσίας, τιθεμένης υπό τάς διατα¬
  γάς τοθ ΚεντρικοΟ Αιμενάρχου Κρήτης.
  Έν Χανίοις τί 24η Νοεμβριού 1912.
  . Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ3
  Αριθ. Διατάγ. 97 ' ,·
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝθΙΙ
  ρ
  "Εχοντες δπ' δψει τό άιτό 11 Ό/ΐτωίρίοι» 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοϋ Γ*νικοΟ Διοικητού (ν Κρήτη τό άρ¬
  θρον 38 τού ύπ'βριθ. 332 Νόμοι» χαί την ύυ' αριθ. 4491 έ.ϊ.
  απόφασιν.
  Κυροϋμεν τα ΰποίληθίνται σχι)ιαγράμματα ίι' ών τροπο-
  ποΐίϊται τό έγχ.ϊ/ριμένον σχέδιον τής πόλεως Ηρακλείου *')
  είς την οδόν την χωρίζουσαν τό τετράγωνον 21 άιιο τό αντί¬
  θετον 12 καί β') είς την &3όν την χωρίζουχΐν τα τετράγωνα 225,
  226, 235, 23 καί 15 «πό τα άντίθετα 227, 232, 234, 22, 14
  χαί 13 καί είς τάς πρός αυτήν παρ5ϊους ήτοι 1) είς την μεσημ-
  δρινήν πλευράν τοθ τετρίγώνου 2*26 την άντίθιτο* πρός τό
  τετράγωνον 225. 2) Είς την βορΐίχν ιτλευρχν τοθ τίτριγώνου
  226 την αντίθετον ιτρες τό τετράγωνον 235. 3) Εις την βο¬
  ρείαν καί μισημβρινήν πλενράν τ1)ς επί τοθ τετραγώνου 227
  υπαρχούσης παλαιάς οίεϋ. 4) Είς την βεριίαν πλιυράν τοϋ
  τετραγώνου 227 την αντίθετον πρός τό τετράγων»ν 232, καί
  5) είς την δδεν την χωείζουσαν τϊ τετράγων»ν 232 άκ· τό
  άντίΐετον 234 ώς εμφαίνο^σ* έν τβίς σιινημμίνεις ϊιαγράμμαη
  3ιά πρασίνης μιλάνης χαραχΦεΙσαι γρ«μμ*(.
  Έν Χΐνίβις τ| 13 Νοεμβριού 191*2.
  Ό Γεν. Δειοικητής
  Ζ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ2
  Ά
  ?> «Γ
  ^^Γτοϋ^Ε&νΐκοϋ 1 υπογραφβίον
  ' ι . Τ
  Ι1 "Ϊ
  II
  ** ι® ι
  Ι . '
  ^4 Η 23
  Ό
  8·5Α'
  «ο- ;ι
  ΜΛΒΙΑ3 ψ
  Α
  -Ϊ.4 Ιβί*· ,βιςι "«ι, ν«τ
  14
  1 >, » ί, -^ ν£
  γ ^έ -
  ίΐ ,5
  οτ ;ίς* »ίϊΐι,·ι ». ι - ^ίϊ ^
  ί β* Α, Ι" »-
  ι ιίί' ο1
  Ο*
  .<; ΐ ,ττ α ^ ?- ; 4 ί -Λ Τί ν* ίχ* ,^£5" ίί^ωι 84Ι-Τ ^τ /.ϊ >.-ΐινι-»β ίίττ ""ίί' «ον4^
  ίΐ ·3»ώ ^.ι- νί»ω !<""' ο. νΓ<.»^·ίνΛ ^τ /ίί4 ν,ΎΤ ;)« (ο , ( -λ, >*Λ νώχ»;ε ν'ώτ ίκί ?^
  ε>*..§ ν»
  81 ;{
  ί ϊςλ υ (ί- ^5οτ
  .. Λ
  Δ .-
  -χ-ε.ί «^ ι-ι. ϊ^
  ί.«λ*ΧΟ χ
  ! ωνχ. φτ 4 >4οτ όϊίύ
  ^^Τ ,«Τ ί Γϋ0ν