91685

Αριθμός τεύχους

98

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

26/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1ΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΪΗΙΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ
  Κ <Γί ϊϋ.^1 !·> «ρ ετΗ "Ι ϊ*ί
  ,»» ΤΕΤΧΟΧ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν
  Χανίοις τί) 26 Νοεμβρ(ου 1912 —
  -ΑΡΙΘ.
  98 - ***>.
  'Αριθ. Διαιτάγ. 135
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ Β1ΪΪΑΒ2Σ ΤΟΝ
  " ΓΕΩΡΓΙΟΓΑ'.
  "Εχοντίς ΰπ' δψει τό άπό 11 Ό*τω5ρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περΐ διοροσμοϋ Γενικού Δ οικητοθ έ; Κρήτη καΐ τό
  άπο 30 Σβκτεμίρίοι» 1908 ψίιφισμια τής Βουλτ]ς των "Ελλήνιαν
  έν Κρήτη.
  Τίίεμεν είς εφαρμογήν καί έν Κρήτη τόν Νόμον ΔΡΙΓ'.
  (δπ'άριθμ. 4113). «Πϊρί ατελείας τί)ς υπό στρατιωτικών άπο-
  στεΛλομίνης Ίίιωτικής άλληλογρ ϊφίας έν έπιστρατευσιι ή έν
  πολέμω είς τό Εσωτερικόν το3 Κράτους* κ«ί τό σχετικόν τού¬
  τω Βασιλικόν Διάταγμα. «Πιρί εκτελέσεως το3 Νόμβο ΔΡΙΓ'.
  (1«' άριθμ. 4113) τής 11 Όκτωίρίου 1912 περί άτίλείας τής
  6x^1 των στρατιωτικών άκοϊτελΧοιιένης Ίδιωτικής άλληλογρχ-
  »Ιας έν έπιβτρατϊΰσει ή έν πολέμω είς τό Εσωτερικόν τοθ Κρά-
  τθυς» καί
  Διατάσσομεν την δημοσίευσιν αμφοτέρων έν τω παρχρτήματι
  τής Εφημερίδος τϊ)ς Κυβερνήσεως έν Κρήτη.
  Έν Χανίοις τχ 22 Νοεμβριού 1912
  Ό Γεν. Διοικητής
  ΣΤ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  Περ άτελείβς τϋς ύπ5 στρατιωτικών άποστελλομέ-
  νης {διωτικής άλληλογρα^^ έν έηιστρατεύοει
  ή έν πολέμω είς τό Εσωτερικόν τού Κράτους.
  Ν.μ5ς ΔΡΙΓ'. (ύ»' άριθμ. 4113).
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΣΙΑΒΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Ψη^χσάιιενοι ομοφώνως μετά, τής Βουλης
  Άηοφασ£ζομεν κα Διατάσσομεν
  "Αρθρον μόνον
  Ή Ίδιωτική άλληλογραφίχ, ή άτοστελλομένη έν ίπιστρα-
  τεύσει ή έν πολέμω υπό στρατιωτικών κ« των είς τό στράτευμα
  «ροσκεκολλημένων πολιτικών ΰιτϊλνηλων είς τϊ Έΐωτερικίν
  το3 Κράτους άπαλλάσσεται τής πληοωμ.ί1; Τα^δρομικών τε-
  λών. Έξαιρεΐτοπ ή έ—Ι συστάτει άλλίΐλογρϊφία, ήτις ύπο«ιτ«
  ϊ'ις την πληρωμήν τ5ν νενομιισμένων Ταχ.>δρ3μικών τελών.
  Διά ΗατιλικοΤ Δ'ατάγμχτος κανονισΐήτονται α' λϊπτοΑίρειτι
  τί)ς έκτίλίσεως το3 παρόντος Νίμου καί όρισθήτεται το πο«< τ-ίν κ»Θ' έβίί^άία παρ' εκάστου των ανωτέρω δι»ν*/.€ν«»ν νά οτπ:«τέλλωνται άτελώς έπιστολών. Ό παρών Νίμος, ψηφισθείς 6πό τής Βουλί)ς καί *»ρ' ημών σήΑερον κυρωθείς, ϊημοσιευθή-ω διά τής Έφημϊρίδος τ)]ς Κυβίρνήσεως καί έκτελεσβήτω ώς Νόμος τοϋ Κράτους. Έν Αθήναις τί) 11 Νοεμίρίου 1912 - ■,·.,. ΓΕΩΡΓΙΟΣ < ν. *χ ^ ι. . ι ίν Ό επί των Οίχονομικώ» 'Τπουργος Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ Ό επί των Εσωτερικώ» 'Υπουργοί ΕΜΜ. ΡΕΠΟΓΛΗΣ %1< Εθεωρήθη καί έτίθη ή α·γάη τοθ Κοάτους σφριγίς. » Έν Αθήναις τί) 12 Όκτωβρ-Όο 1912 Ό επί τϊ!ς Δικαιοσύνης 'Υπουργός Κ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ Περ εκτελέσεως τοθ Νόμον , ΛΡΙΓ'. ({ιη α^ιθ. 4113) τάς 11 "Οκτώβριον 1912 περ ατελείας τής υπό των στρατιωτικών άποστελλομένης ίδιωιικής άλ- ληλογρα^ίας έν έ πιστρατβύσεν ΐι έν πολέμφ είς τό εσωτερικόν τού Κράτονς. γεωργιος: α' ΒΑΣΙΛ.ΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ "Εχοντες ΰπ' δ>ι τό< Νίμον , ΔΡΙΓ'. (ύπ' αριθ. 4113) τ1]ς 11 Όλτωί,3ίο^ 1912 πΐρί ατελείας τής 'λτϊι τ λ> σ:ρΐτιοτι*ύν
  άπίστςλλο,χίνης Ίϊιωτικής άλληλογραρίθί; έν έχιστραιεύσει ή έν
  πολέμω είς τό Εσωτερικόν το5'Κρά:ο>ς, προτάΐει των Ήμ,ί-
  τέρων επί τώ> Σ:ραπι):ικών, έπίτίϋν Νx^τ λώ;, πί των Έϊω-
  τερικών καί επί των Ο'Αονομιιιώ; Ύπ5^15γώ/, άΛεφ»ϊΐσ»μεν κχί
  δ χτάσσομεν.
  "Αρθρον 1. Πάς στρατιωτικάς 8ικ«ούται ν' άποστέλλη, έφ*
  ίσον δυρκεΐή Ιμπόλε,ιο; τοθ Κίάτους κατάστασις, 809 κατ' ανώ¬
  τατον όρον άν» παΐχ> έίίομίϊ» σ^;ή')ς'; έπ'σ:ολάς, διά τής
  ταχυίρομικής ϋπηρεΐιας το3 Κρί^ο^ς, προοριζίμίνας διά το
  Έσωτερ·.ΑΟν, άνευ πληρω,Α^ς ταχ. τέους. Η άτέλϊΐα αυΐη
  άροοα ε': τό έν Θ.σταλ/α καί ί* τ} Νομώ "Αρτη καί πέραν
  των νυν Ελληνικήν σ^νόρων σ^γκετρωμί<ο* ττράτε'ί,χϊ, είς τού; ά ί η ί η ρ γρ ρ μή στρατιωτικόν οΐτινες άνήλουσιν είς την Ιπηρεσίΐν το3 στρα- τού, ως κα είς τοος α'νδρας τού Πολεμικίύ Ναυτικί3, τοθ έπι- δαίνον-ας πολεμικήν πλοίω' εΐιρισλομέν >ν έν κινήσει.
  "Αρ6ο3ν 2. Ο! κατά τό πρΐηγοομε^ον αρθοον δικαιούμενοι νϊ
  άλληλογρϊφώη δωρςάν, δύναηχι νχ πίΐώνται ■/.?ί)7ιν κα» βρα-
  χειών έτιστολών ή πενταλέπτων έτυτολΐΑών ϊελταρίων πιρεχο-
  μένων ένΐ έ/,άττω τώ* άνίρώί τού στρχτεύμττο; ί(*ρεζν καί
  κατ' άίώτατον όρον μέ/οι ίύο άντι:ύτω/ ά^ά πϊτχν έ65ομά8ατ.
  Α» βρα/_:ΐχι α'ταιι έπυτολϊί καί τα πεντάλεπτα έπιστολικά δελ-
  τάρια εισίν δμοιχ των έν κυκλορορί* τοηΰτων. Άλλ' έφ' έκάττης
  ΕΦΗΜΕΡΙ- ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  των βραχειών έπιστολών καί των έπιστολΐΛών πενταλέπτων δελ-
  ταρίων άποτυποθται ε'ιϊική έπισήμανσ-ς φέρουτα τάς λέςεις
  «Ταχ. Στρατιωτική ύπηρεσίβ—άτελης».
  Δύναται έπιβης νά γίνη χρήσις έτνυτολικ'ΰν δελΐαρίω^ ε'ιδιχου"
  τύπου δι' άτοκλειστινήν χρήσιν τώ,ι αξιωματικών, ύπαςΊω>*τι-
  κών καί ναυτών τού Πολεμ. Ναυτι/.οό.
  Τα δελτάρια ταύτα διανέμονται ύτό των Ταχ. Γραφείων τού
  Κράτους εάν φς'ρωτι την σφραγϊϊα των Νζυτικών μέ τάς λέςεις
  «Διανομή», άλλως εάν δέ.» φέρωσι την σρρ*γϊοα ταύτην δέον νά
  άτοστίΆ/ων;αι πρός τό Ύποΐ/ργεόν τ,ον Ναυτικόν έντος έσ^.οα-
  γτ^£ν3^ φϊ*έλλθ3 επί αποδείξει.
  Άρθρ»ν 3. Των τυχίΊ είς το Εξωτερικόν δ'.£υ9-ι»ομϊ'νων
  βραχειών ίπιβτολών ή επιστολικών δελταρίων θά συμπληρούται
  τό τέλος δι' έπ.θίσεως πρίσθίτου *οινο3 γραμμχτοσήμοΛ πλη-
  ρωνομένου υπό τοό άΐτοστολέως. Δύνανται ομωςτά εί; το Έςω
  τερικόν διευθυνόμενα άντΐΛΐίμενα ταυτα τής άλληλογρ·χφΐί£ ν'
  άποσταλώσι; ώςάΐίε,ταρκώς προπληρωμένα ότε ·ά έχιβαρ^ν^ϋτιν'
  έν τω τότ,μ το3 προορισμο3 μέ τό ϊιτλίϊΐίν το3 Ιλλεί—3ντος;
  τε*λους καταίλητέΌυ παρά των παραληπτών.
  Άρδρον 4. Εκάστη έπιστολή προεΐχομενη μέν πα}' άξιω-
  ματιχού, ΰκαξιωματικοίί, σιρατιώνου ή μ ι) στρατιωτικών έχ
  των άνηκόντω; είς την ΰτηρεσίαν τοϋ στρατολ σφραγ ζεται ϊι*
  επισήμου ύπηρεσιαλής σρραγϊίος το3 Σώματος είς 'ό άνήκε* ό
  άιιοστίλλων, προερχβμένη δέ παρ' άξΐωμβτικοΰ, ύπαςιω,ΑΛΐι,-
  ΚίΟ ναΰτ** τϊί υ.}λεμ'·Λοί Ναι»τι*ο3 σίραγιζόΤΛΐ ίι ϋπηρε-
  σιαχ^ς επισήμου σφρ^γίίθς το3 πλοίρυ είς ό άνήχ« ο άιτ«στέλ-
  λων ναυτιχός.
  Άρθρον 5. Άν στρατιωτικόν τι Σ<3μ« σΓρατοΐ) τί);· ίτερεϊται ίπυήμου ύ-:ηρεσΐΛ<τ}ς σρραγίδος, αί χρό$ ά λήν στρχτιωτικαί επιστολαί παρϊίιδονναι,εΐς τί Άρμόϊιο> Σρ
  τιωτικό» Ταχ. Ρρα^είβν κοί σφρχγ·ίζον:αι υπό τούτου διά τού
  οΐχίίου χρονολο/ικοό σιτ/μάντρου.
  Είς τοΰς αύτβυς Τπουρ/·*ΰς ά*αΐ·.θιτ*ι ή
  εκτέλεσις τοϋ παρόν.τος ΔΐΛΐάγματβς.
  Έν θισταλονίκη τβ 31 Όίντωίρίου 1912.
  Αριθ.
  146
  ΕΙ* ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΝ ΕΛΑΗΜΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΤ Α'.
  •Ρχοντες ύτ' όψει τό άχο 11ης Όκτωίρίου 191'2 Βασιλικόν
  ΔΐϊΓ*γμ» περί ίιορ^σμίό Γενικοϋ Διοικητοί έν Κρήτη καί τό
  . 85 τού 61:"* αριθ. 135 Δ'.ατάγματος.
  Αποφασίζομεν
  Κατά τό σ/ολικ?ν Ιτος 1912—1913 αί τριμηνιαίαι έξβτάσεις
  τί}- Μίση; καί 8*)μ5τικϊ}ς ίχπατδεύσεως διεξαχθήσονται εύβίις
  μςτά,τήν έίίόμην 'Ιανουίρίου κ*1 μετά την Κυριακήν «Ο Θωμά,
  καίά τάς ϊίατάξεις τίϊ> «π' αριθ. 40 τ<ίς 4 ΔίΑΡμίρίοι» 1908 Δ Λτάΐ-μα-3;, καταργίυμέ-νης πά^ης διατάξϊως τβθ «V αριθ. 219 τής 30 Νοεμβριού 1911 Διατάγματος άντικειμε'νης τώ,παρίντι Διατάγματι. Έν Χ*νέβ*ς τ^ 24 ΝΜμορίβ-» 1&1-2,] •Ο Γενικός'Διοικητής Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΒΣ 1 ί. *' α . .. Ηςβ. ρ. ό. ρ. 0*4—01* ^ Έν τω ύπ' άρ θ. 137 τής 22 ΝοεΐΛίρίρο &, |,γ4 ϊημοσιευθς'ντι είς τό ύπ' αριθ. 96 φύλλον τβθ Α'. τβύχοιις τί}ς ενταύθα Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη έκ λάβους δ άριθ,ιός τού αρθρρ^ τρ,3 Άο;τιχβϋ^ Κι^ϊΐϋρ; 1332 άντί τοθ όρ- 0ο3 1322. Έν Χανίοις τί} :24 Νοβμίρίοο 1-912. ,-, μ·»»» (Έ τοϊ Β'. Τμτ]μ«τρί χ^β Γινιχτίτ Διοιχ>|«ε$ΐ()
  καί
  Οί 'Γποι,ργοΙ
  τίον Στρατιωτικών Έιτί των
  ΕΛΚΥΘ. ΒίΟΝΙΖΕΛ.03 Ν. Α. ΣΤΡΑΤΟΣ
  Έιςί τώ* Έϊυτερικών Έι»1 τ«^ Οΐ*ονοι*Μΐώί»
  Ε—Μ. ΡΕΠΟΓΛΗΣΙ Α. ΔΙΟΜΗΑΗΣ
  1" ·>*■ β ,τ'Λ' £/,'.
  4» ϊ, »»,