91688

Αριθμός τεύχους

99

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

28/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ
  ΚΡΠΤΙΙ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 28 Νοεμβριού 1912 ΑΡΙΘ. 99
  "Αριθ. Διατάγ. 159
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΠΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ·
  Έχοντες δπ'δψει τό άπό 11 Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί ϊιορισμοθ Γεν. Διοικητοϋ έν Κρήτη καί την
  έν τί) νήσω χαί τοίς παραρτήμασιν αυτής άπό τάς αρχάς Νο-
  εμβρίου έ. ε. εισαγωγήν καί τήρησιν των έν τω Βασιλικώ Δια,
  τάγματι τής 18 Μαίου 1911 οριζομένου ύγειονομικών μέ-
  τρων πρός περιστολήν τής Άσιατκής χολερας έν τώ Κράτει
  καί πρός παρβκώλυσιν τής διά θαλάσσης καί ξηρας μεταδόσεως
  αυτής.
  Ά ποψασίζομεν
  Ή κατά τό Διάταγμα ύπ' αριθμόν 147 τής 24ης λήγοντος
  μηνός έπιτρεπομένη είς τα υπό κάθαρσιν διερχόμενα πλοΐα
  παράληψις ταχυδρομικών σάκκων καί έπιίατών έν τω προλι-
  μένι Χανίων, συγχωρεϊται έν έςαιρε ικί) περιστάσει, καί ιδίως
  ένεκα τρικυμίας, νά εκτελεσθή" υπ'αυτων καί έν τοίς Ο'δασι τοϋ
  επί τή"ς μικράς εσωτερικάς νησίδος Σούδας υπό εγκατάστασιν
  προσωρινοϋ λοιμοκαθαρτηρίου, τηρουμένων των έν τω ε'ιρη-
  μένω Διατάγματι ό'ρων κ«ί υποχρεώσεων.
  Έν Χανίοις τϊ| 28 Νοεμβριού 1912
  Ό Γεν. Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  'ει ίραχμών δέκα, πρόσληψις ϊδιώτου ίατρού οριζομένου ύχο τοθ
  Διευθυντού τοϋ ο'ικείου Στρατολογικόν! Συμβουλίου, τή χροη-
  γουμένη ίγκρίσει τής Ανωτέρας Διοικήσεως τοϋ έν τή Νήσω
  Στρατολ.
  ; Έν Χανίοις τί) 26 Νοεμίρίςυ 1912
  •Ο Γεν, Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 155
  Ι
  Αριθ. Διατάγμ. 154
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕ3Σ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝίΙΝ
  ΓΕΟΡΓΙΟΥ Α'
  "Εχοντες 6ττ' δψει τόάπό 11ης Ό*τωίρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμ» περί διορισμόν Γενικου Διοικητού έν Κρήτη «ροτάσει
  ϊ^ς Ανωτέρας Διοικήσεως τί]ς Χωροφυλακής καί Ταγμάτων
  Πεζικοϋ.
  Άηοφασ£ζομεν
  Οσάκις ή συγκρότησις τοθ έν τώ αρθρω 40 κανονισμοϋ »ερί
  -τρατολογίας τού κατά γήν ΣτρατοΟ, οριζομένου ΣτρατολογικοΟ
  -"μίουλίου καθίτταται άδΰνατος 8ιά παντελή Ιλλειψιν ύγειονο¬
  μικών αξιωματικών, έπιτρέπεται ή πρόσληψις τοϋ ο'ικείου άστυϊά-
  ί), καί αστυϊάτρου έλλείχοντος ή, επί ήμερησία άποζημιώ-
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  Έχοντες ΰπ' ίψει τό άπό 11 Όλτωίρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοϋ Γενικοϋ ΔιοικητοΟ Ιν Κρήτη καί
  τό αρθρον 3 έδάφ. θ'. τοϋ ϋπ'άριθ. 413 Νόμου.
  Έπιτρέπομεν είς τόν Αντώνιον Γ. Παπαδάκην νά είσαγά-
  γη άτελώς είς Χανιά τα έςί]ς μηχανήματα πρός χρήσιν τοϋ
  έργοστασίου τού.
  1) Μίαν ατμομηχανήν δυνάμεως δ ίππων μετά των έξοτρ-
  τημάτων της
  2) Μίαν σχιστικήνμηχανήν, μίαν ατρακτον καί μίαν ρκκάνην
  μετά των έςαρτημάτων των.
  3) Μίαν διατρητικήν μηχανήν καί εν δρέπανον μετά των
  έξαρτημάτων των.
  Έν Χανίοις τί) 27 Νοεμβριού 1912
  Ό Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  ϊ·
  1^
  Ι "ι ι
  *.
  Λ Λ
  ν
  Γ"* Λ' "Ι
  * - - ·. '
  Μ «.
  η," /ι ·ό ί»ιΑ·
  Γ
  ί Ι Κ, Γ 1 Ι "-^

  V.
  } Ο , ί. Λ) ί !
  "; ο '
  ι ,ϊ'
  ί ι ι Ι " *
  >- > " , ι» ^ " ;?·;? χ ν*«ιί-
  -^ ^ ·>» Α'
  ιϊ
  V
  !