91691

Αριθμός τεύχους

100

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

30/11/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  α·» ίΤ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ
  Τ&ΕΥΧΟΧ ΠΡΏΤΟΝ
  ι ν
  ?ΟΝοεμβρ·:
  Άθή.αιττ) 28η Νοεμβριού 1912
  Γενικόν Διοικητήν
  Χανία
  Κατόπιν τίς ύπ' αριθ. 20, <20 τηλεγραίΐκής ΙνκυκλίΌυ ί~- ταγής γνωρίζομεν ότι. άτμόπλοΐί *ιεργόιΐ5να τνν Βοστοο-ν υπο χάθϊρσιν, ά'νευ έπικο νων'ας, δύνανται νά Οεωρηθώσ'ν ώς αη επι- κο-νωνόσαντα, κ*ί'θΐ Ιλαβο* (,ύ-ακας έκ Καβχκίων και ατε5- α!ιτοίις εις Δαρ?ανέλλια. ^ ^ τ Νοεϊτ^ι ότι διά νά δοθή Ιλευδεροκοινωνία ε'ιςτάπ-ρίων ό λόνος σ/.ά:η -ρέτε· νά συντοέγωσικ ολ-ι οί άλλο- οροι οί ά,αγοαφόμενοι ε·; την Ιπ' ά -θ. 20,120 Τ^εγρα^κην -γ.>
  ϊξλό πλο-άρ'/'.υ και π»ηοω
  οί ά
  τεμαχίων μουσινών ςογάνων κα' λοιπών ε'ιδών μουσ'.Αή»,,
  τριακοντα έπτά καί 80/01 (37 '0/, 0).
  Έν Χανίοις τή 29 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γενικάς
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Άρ;θ. Διχτάγ 164
  ΕΝ ΟΧΟ^ΕΑ,ΤΙ ΤΟΥ ΒΜ.ΙΑΛΊΣ Τ3ϊ
  • ΓΕΩΡΓΙΟΓΑ'·
  Έχοντες ύτ' 8ψιν
  Δ-.άταγμα ,.ρ» ^
  1
  11η; Ό«ω5?ίο» 1912 Βχ«λ«ίν
  υπό κάθαρσιν.
  'Υπουογός Έσωτεοΐλών
  ΡΕΠΟΤΛΗΣ
  °Χο7ηγο0ΐΜν ά;α*ληρωΛ««ήν πίστωσιν έτΐ το3 β'ιίιχοί πρου-
  » ^λονισμοθ τής χρ^εως 1912 το} επί τ,ς Δη^σίσς Ατ?»-
  ί λ-ίας καί Δ0 «ϊίων Έργω» Τμ^χτος χχΙ .κι τοο κε?αλα-.ο-) 4
  1 κα' άρθρο^ 12 το3 ώς είρηται χρ:ο-ο^γ.σμ50 ί< δοαχΑΛ* ο^ Αριθ. Α'.ατάγ. 163 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΓΗΣΪΛΕΓΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α · 1 Έχοντες ΰπ' όψει τό άπό Ιΐτς Όκτωίρίου <912 Βασιλικόν Διάταγμ* τερί διορισμοϋ Γενικ<;υ Δ οικητού έν Κρήτη το αρθρον 3 τοα ύπ' αριθ. 93 τοθ 1911 ψηφί9|*κος τής Συνελεύσεως *α| , τό άρθρον 36 τού ύπ' αριθ. 737 Νόμου. Χορηγούνται βκι «Ο είίικοΰ προυπολογισμού των έξόδων τού Τμήματος τής ΔημοΛβς Ασφαλείας καί των Δημοσίων Έργων τής χρήσεως τού ΐ»ι . αί έτόμεναι έ'κτακτοι χιστώσεις. 1 1) "Υπό Κεφ. 4 ά'ρθρ. 5 «Φωτισμός θέρμανσις χαί καθαρ.ό- , της στρατών,ον δραχμαί τριακόσ,αι τεσσαρακοντα τ.τσα,ίες ^ Χαί »/θβ (344 75). , , , '. 2) "Υπό Κεφ. 4 άρθρ. 6 «Γρ«?ικής Αης καί χάρτην εντυ- πων, δραχμαί χίλιαι εκατόν δέ/α τρείς (1113).» , 3) 'Υπο Κεφ. 4 άρθρ. 7 «Άγώγια, ναΰλο* αξιωματικών, Ύπαςιωματικών καί ναίροφυλάκων, δραχμαί τρείς χΐΜαδες =■*■*" τόν(3ΐ00). 4) Υπό Κεφ. 4 αρ^ρ. 15 «Άγορά ίππων καί ίπποσκευων ««αξιωματικών καΐ χωροφυλάκων» δραχμαΐ χ λιαι εκατόν τεσ- σαράκοντα μίαν (1141). 5) Υπό Κεφ. 4 ά'οθρ. 16 άγορα χάρτ3«. μοι>«κί!ς, >ουσικων
  ί λ-ίας καί Δ0 «ϊίων Έργω»
  1 κα' άρθρο^ 12 το3 ώς είρηται
  ■Χιλιάδων(200Γ))
  Έν Χανίοις τί) 29 Νοεμίρ'ου 1912
  «Ο Γίνικός Αιοικητής
  Γίνις η
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Γ
  Τμήμα Ε'.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  •Αριθ./----
  2830
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΓ ε<ΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ε Γ Κ ΥΚΛΙ ΟΣ Πρός απάσας τάς Δημοσίας Αρχάς Κοινοποις Οντες τ ο κατωτέρω καταχωριζόυιενον ύπ' άρ·.θ. 139 τής 23 Νοεμβριού 1912 Διαταγαί περί τοθ το'-ου της διανομής καί χυν.λοφορίας τής ενταύθα Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, παρέχομεν υμίν τάς επομένας έπεξη-.ητι/.ά.' πληροφορίας. Είς την έν άρθρω 1 ανακοίνωσιν θέλει προβ?] ο ~ροϊσ·άμ£νος εκάστου αύτοτελοθς Γραφίίου. Διά τάς στρατιωτικάς υπηρεσίας την ανακοίνωσιν τούτην θέλει χάμει ή Ανωτέρα Διοίκησις -της Χωρο- φυλακής. Όσον άφορα είς τάς Έκπαιδευτικάς αρχάς τής κα- τωτέρας Έκπαιόίύ^εως, ή άνα<οίνωσ'ς αυτή γενησε¬ ται ΰιτΌ των Διευθυνόντων Ανωτέρα Δ/)μοτι<ά Σ-/ο- λεϊα διά τα εί; την περιφέρειαν τούτων ύπαγόμ.·Λ>α
  Δημοτικά Σχολίϊα, έρ'δσονταθτα λόγω απομακρύν¬
  σεως των £ιδασκόντων δέν λειτουργοοσιν.
  Ή διανομή τοθ φύλλου θά γίνηται συμφώνως τψ
  αρθρω 5 αερίμντ) των προΐσταμένων υπηρεσίας ή των
  επί τούίω έξουσιοδΓτηθησομένων ύπαλλήλων
  Εάν δ συνδρομητήν ύπάλληλος δέν κατοΐΛή είς την
  έδραν τής είρημένης υπηρεσίας,άπιστέλλεταΐ υπο τ,αύ-
  της είς την έδραν τού.
  "·ρι9. Δι«τάγ- 139
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝαΝ
  ΓΕΟΡΠΟΤ Α'·
  "Εχοντες ύπ' ο|/ει τδ άπο 11ης Όκτωβριου 1912 Βασ·.-
  λικ,όν Διάταγμχ —ιρί διορισμοϋ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ έν Κργιτγι
  κα". τό άρθρον 4 τοϋ ύπ' αριθ. 138 της 23 Νοεμβριού 1912
  Διατάγματος.
  Κανονίζομεν τόν τρόπον της διανομίϊς χαί κυκλοφορίας
  της ενταύθα "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως διά τό οικονο¬
  μικόν ετος 1912 ώς έπεται1
  Άρθρον 1. Με'χρι της 5 Δίκίμβρίου 1912 τό βραδύ¬
  τερον, πάντες οί —οοϊστάμενοι υπηρεσίαν θέλουσι γνωρίσει
  είς τόν ΈπΟΛτην τοΰ τυπογραφείου τόν άριθιχόν των ΰταλ-
  λη;ων της ΰπηρεσίχς των, έκ της μισθοδοσίας των οποίων
  έκρχτήθη ή συνδρομή της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
  —ίς τόν αριθμόν τούτον θέλουσι περιληφθίί καί οί τυχόν μετα
  την 1ην Σεπτεμβρίου 1912 άχολ'.θέντες, παραιτηθέντες,
  ^ έπ' αδεία, η δι' υπηρεσίαν άπελθόντες, κχταβ«/όντ£ς δέ
  την συνδρομήν των ύπάλληλοι.
  Άρθρον 2. Οί αμισθοι δημόσιοι ύπάλληλοι καί οί ιδι¬
  ώται συνδρομηταί τοϋ φύλλου κχταθε'τουσιν η άπϊστέλ-
  λουσιν είς τόν Έπόπτην τοΰ έν Κρήτη Έθνικοϋ Τυπογρα-
  φείου δήλωσιν, έμφαίνουσαν την κατοικίαν αυτών καί συνο-
  δίυθμένην υπό γραμματίου παραλαβης η πιστοποιήσεως τοϋ
  ένεργησαντος την εϊσ—ροιξιν Ταμείου βεβαιοϋντο; την κατα¬
  βολήν τής συνδρομάς
  των.
  Έν Χανίοις ^ 30 Νοεμβριού 1912.
  "Αρθρον 3. Επί τ7, βάσει τοϋ άρθρου 1 καί 2 τοΰ πα¬
  ρόντος Δ'.ατάγμα,τος ό Έττόπτης τοΰ έν Κρήτνι Έθνικοΰ
  Γυπογραφείου καταρτίζει πίνακα, έν ώ έγγράφει, τόν αριθ¬
  μόν των είς εκάστην υπηρεσίαν ΰπαγομένων συνδρομητδν
  δημ,οσίων ύπαλλήλων, καί ιδιαίτερον μητρώον, εμτραΐνον τό
  δνομα κ*ί έττώνυμον, τό έπάγγελμα. καί την κατοικίαν των
  λο πών συνδρομητών της Εφημερίδος.
  "Αρθρον 4. Μέχρι της 15 Δεκεμβριού 1912 ό Έτιόττης
  τοΰ Τυπογραφείου θέλει αποστείλει είς τάι, διαφόρους αρχάς
  τα. Ικδοθε'ντα φυλλα της Εφημερίδος άπό 1 Σεπτιμβρίου
  με'χρι 10 Δεκεμβριού 1912 ίίζ τόσας πλήριις σειράς, δσος
  είναι ό άριθμ,δς των ύπ' αύτάς δημοσίων ΰπαλλήλων, κατ*-
  βαλόντων την συνδρομήν των καί μή λαβόντων τυχόν τα.
  φύ'λ'λα ταυτα.
  Κατά τό αΰτό σύϊΤΥΐμα θέλει γίνεσθαι ή αποστόλη των
  μετεπειτα {^δοθησομένων φΰλλων μέχρι τη; λήξεως τοΰ οΐ-
  κονομικοΰ Ιτους.
  "Αρθρον Π. Οί προ/£*τάμενοι των ΰπηρεσιών η οί υπό
  τούτων έξουσιοδοτηθε'ντες ύτάλληλοι μεριμνώσιν, δπως τ*
  άποστίλλόμενα φύλλα περιέρχωνται είς τούς συνδρομητάς
  ΰπαλλήλους.
  Τό παρόν Διάταγμχ Όχύε'. άπό της έν τβ ένταΰθα Εφη¬
  μερίδι της Κυβερνήσεως καταχωρίσεως.
  Έν Χανίοις 23 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Διοιχητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Ό Γενικάς Διοικητής
  ΔΡΑΓΟΥΙνΙΗΣ:
  Ι! Ι
  1
  Ινα
  ρι
  |λε
  κω
  ρυ
  ρμ-1
  2
  Ιω
  Ι'.ω

  ίτ
  Τ