91696

Αριθμός τεύχους

101

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

1/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  — «β—
  ,4 -.Μ. .
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ
  ΙΑΑΑΔ0Σ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΪΑΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  •♦Έν Χανίοις τη 1 Δεκεμβριού 4912 — '-Ρ*··
  •Αριθ. Διατάγμ. 162
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΤ Α'·
  "Εχοντες ϋπ'δψει τό άπό 11ης Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν
  άταγμα περί διορισμοθ Γενίκοΰ Διοικητοϋ έν Κρήτη κα! τί
  1 τοϋ άπό 13 τού αυτού μηνός καί έ'του; ήμίτ^ρου Δια-
  >;. Δυνάμειτοϋ άπό 30 Σεπτεμβρίίυ 1908 ψηφίσματο;
  ς Βουλής των Κρητών,
  Άπό τής Ιπιούσης ν}ς έν τγ} ένταύθχ έφηαερίϊι τί}ς Κυβερ-
  ίως χχταχωρίυεως τίϋ Διατάγμχτος τούτου, τίθεμ;.* εις
  ->ν καί έν Κρήτη τό άρθρον 20 τοϋ Νίμίυ ΒΨΞγΤ. τού 1900
  υς ώς Επεται:
  «"Αρθρον 2Ο.
  1. Τα ένοίκια, αί δαπάναι'τών έπίπλωνκαί σκευών των Διευ-
  |νσεων, των άνταλλακτηρίων ταχυδρομείων, των ταχ. καί τηλ.
  ■>ν Α'. Β'. καί Γ", τάξεως, των παραρτημάτων, των
  |λε?ωνείων, των τμηματικ'ον ταχυδρομείων, των σηματογρα-
  κών σταθμών καί τώ> άποθηκών καΓα5άλλον:«'. υπό τ»ύ Δημο-
  ρυ Ταμείου χατά τάς περί έκάσ-ου αυτών συνομολογηθείσας
  ίμφωνίας.
  1 2. Έπίσης υπό τοϋ Δημοσίου Ταμείου καταβάλλονται καί
  γ?αφιχά?;οδα ώς καί τα τού φωτισμού, τού κχθαρισμοΐ καί
  |; θερμάνσεως, άλλά χροσίιορίζονται ταύτα δι* έκαστον των
  γραφείων κατ' άχοκοπήν διά Βασιλ. Διατάγματος έντός των
  ><■ τής έν τω προϋπολογισμώ άνχγραφομενης πισΐώσεως. Έν Χανίοις τ^ 22 Νοεμίρίου 1912. Ό Γενικός Διοικητής Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗ23 Αριθ. Αίοιτάγ. 171 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΔΕίΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΠΝ ΓΡΟΡΓΙΟΤ Α'. Έχοντες ύπ' δψει τό άιτό 11 Όλτωβρίου 1912 Βασιλικόν '^ταγμχ περΙ ίιορισμ.03 Γενικοϋ Διοικητοϋ Ιν Κρήτη. Το άρθρον 9 τού άίό 1 Νοεμίρίου 1912 Διατάγματος ΰπ* 4ο συμπληρούμενον άντικαθίσταται ώς εξής : "Αρθρον 9. ήμέρα τή"; κυχλοφορίας των νέων Γρχμματοσήμων άτινα, Ρός εΰχερεστέραν εξακρίβωσιν τοϋ ποσοί τώκ έκ τη"ς κατανχλώ- ρ»ϊ αυτών εΐσπρχττομΐνων, φέρουσιν έχτετυπωμένας τάς λέξεις «Έλληνική Διοίκησις» διά μελαίνη; ή ερυθρά; ίπισημάνσεως, όρισθήσεται διά δηλώσε'ος τής Διευθύνσεως των Ταχυδρομειον δ^μοτιευΘίΐτο,Αένης έν τί) Έπισήμω Εφημερίδι». Έν Χανίοις τη 30 Νοεμίρίου 1912. Ό Γενικός — ιοικητής Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Αριθ. 161 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝαΝ ΓΕΟΡΓΙΟΤ Α'· Έχοντες ϋπ' 3ψ«ι τό άτό 11 Ό*Γω5ρΐΌυ 1912 Βαπλικίν Διάταγμα περί διορ σμίύ Ρενικού Δ'οΐΑητοΰ έν Κρήτη καί τό αρθρον 1 τού άπό 13 τού αότού μηνός καί έ"τους, ήμετέρου Δια¬ τάγματος. Δυνάμειτοϋ άπό 30 Σεπτεμίρίου 1908 ψηφίσματος τής Βου- λής των Κρητών. "Αρθρον Ι Άπό τί]ς έιτιούσης τής έν τί| ενταύθα εφημερίδι τ!)ς Κυβερ¬ νήσεως καταχωρίσεως τοϋ Διατάγματος τούτου, τίθεμεν είς Ισχύν έν Κρήτη τα άρθρα 5 καί 22 τοϋ Νόμου ΒΨΞΘ'. καί τό άρθρον 10 τοϋ αΰτβϋ Νόμου ώς το3το ετροποποιήθη διά τού άρθρου 3 τού Νόμου Β^ΥΑ'. ϊχοκτα ώς έπεται. ΝΟΜΟΣ ΒΨΞΘ'. "Αρθρον Κον §1— Άπαγορεύεται ή έντός έντύπων, δειγμάτων, ϊικογρά- φων, δικχιογράφων καί δεμάτων παρένθεσις έπιστολής έστω κΐί άσφραγίστοι» ή σημειώσιων καί δδηγιών έπεχουσών τόπον άλλη- λογραφίας. § 2— Ή παράβασις τιμωρεϊται διά τέλους λεπτών 50 βίσ- πραττομένων παρά τοϋ παραλήπτου υπό τβϋ Γραφείοι» τοθπροορι- σμοϋ ή -καρ'χ τοΰ άποστολέως υπό τοϋ Γραφείου τής καταγωγής. § 3— ΊΙ μή καταδολή τού προστίμου τούτου κωλύει την παράδοσιν το3 μεταδιβαζομένου άντικειμένου. § 4— Αί λεπτομέρειαι τής εις γραμματόσημον εί— ράξεως τοθ τοιούτου τέλους καί ό κχνοησμός τής διαθέσεως τοϋ άνεπι- δίτου άντικειμένου όρισθήσονται διά Β. Διατάγματος. "Αρθρον 22. § 1. Ή Ταχυϊρομική 'Υπηρίσία ίύναται έν πάστ) περιπτώ¬ σει νά απαιτήση όπως τί) παραδοθΐ] υπό τοθ παραλήπτοι» τό* περικάλυμμα πάσης επιστολάς έά< δχάρχωσιν υπόνοιαι παραδά- σεως αυτής ή φ£ρ?}έ-* α^τί,ς γρχ»χτίσημ5ν τεθέν κ»1 έκ ίειι τε'ρου είς κυκλοφορίαν.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΪ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕ08
  § 2— Διά Βατΐλ. Διατάγματος θέλουσιν όρισθί] αί λεπτο¬
  μέρειαι το3 άρθρου τούτου.
  § 3— Ό κατασκευήν Λΐ'βδηλα ταχυδρομικά ενσημβ τοϋ
  Κράτους, (γρΑμματόσημα, έπιστολικά δελτάρια, Ινσημα Ιπιτα-
  γών καί δεμάτων) ή τιθέμενος τοιαδτα παραπεποιημένα εις κυ¬
  κλοφορίαν, τιμωρεϊται κ«τά τό άρθρον 232! τού ΠοινικοΟ Νό-
  μου, έςιαρμόζονται δέ αναλόγως καί τα <χρΒρα 238—245 τού αότοΰ Νόμου είς τοϋς άνευ αδείας χατασκευάζοντας η χαράσσον- τας πλάκας πρ«ς εκτύπωσιν γραμματοσήμων χαί *ε'ις τοίις συμ- πράττοντας εις την παραίτησιν ή διάίοσιν τού νόθου (ραμματο- σήμου. § 4— Ό κατασκευάς ν άθεμίτως ή τιθείς εις κυκλοφορίαν, η μεταπωλών, ώς γνήσια, ταχ. ενσημα δμοια πρός τα έν χρήσε. καρά ταίς ταχυΒρομικαΐς ΰπηρεσίαις ταίς μετεχούσαις τ«3 παγ κοσμίοβ ταχυίρομικο3 Συνϊέσμου, τιμωρεϊται μέ φυλάκισιν μέ χρι τριών έτών. § 5— Μεγάλη καί άπατώσαδμοιότης των παραπεποιημένων ταχ. ένσήμων, «ρός τα γνήσια θεωρεϊται ώς έπιίαρυντική περί¬ πτωσις. § 6— Τάέργαλεΐα καί τα παραπεποιημένα ταχ. ενσημα κατάσχονται καί έξαφανίζονται. ΝΟΜΟΣ ,Β^ΛΑ' "Αρθρον ». Τό κατά τό άρθρον 10το3 Νόμου ΒΨΞΘ'. το3 1900 ποσο¬ στόν έκ τϊ|ς πωλήσεως τα-/υ5ρομι/Λ>ν ένσήμων καί έντΰπων
  όρίζεται είς χρίιχ επί τοίς εκατόν και διανεμεταιώς εξής.
  Τα ζοσοστά έκ τής πωλήσεως ταχ. Ινσήμων καί έντύπων
  υπό των άνταλλακτηρίων Ταχυδρομείων Αθηνών. Πειραιώς»
  Πατρών, Σύρου, Κερκύρας, καί Βόλου, συγκεντρούμενα εν τ3}
  Γενικϊ) Διευθύνσει των ταχυίρομείωνκα'ιτηλεγράφων διανίμϊνται
  παρ' α!ιτής κατά τριμηνίαν μεταςό τού προσωπικοϋ των ανω
  βνταλλακτηρίων καί τού προσωπικοί τής Γενικάς Διευθύνσεως
  των ταχ. καί τηλεγράφων επί τϊ) βάσει καί άναλογίια τοθ ίαθμοθ
  και μισβοθ αΐιτών.
  Τα ποσοστά έκ τής πωλήσεως ταχ. Ινσήμω,ν καί έντύπων
  υπό των λοιπών γραφείων, διανέμονταΐ υπό των προϊσταμΐνι^ν
  αυτών μεταξύ τοϋ προΐσταμε'νου εκάστου γραφείου καί των παρ'
  αυτοίς ταχ. καί τηλ. υπαλλήλων των ασχολουμένων είς την
  διεξαγωγήν τϊ)ς ταχ. υπηρεσίας επί τϊ) βάβει καί άναλογία τοϋ
  ^Μμ.οΌ καί μισθοϋ έχάστβυ αυτών.»
  "Αρθρον *ϋ όν
  Είς τα έν τω αρθρ. 3 τοϋ Νόμου Β^ΛΑ'. κατονομαζόμενα
  γραβεΐα ΰπάγο_ντ«ι καί τα άνταλλακτήρια ταχυδρομεϊα Χανίων,
  Ρεθύμνης καί "Ηρακλείου, ή δέ συγκέντρωσις καί δίανομή των
  έν τώ αύτω αρθρω άναφερομένων ποσοστών άνατίθεται είς την
  ίντα^α ταχ. καί τηλ. Διεύθυνσιν μέχρι ού κατασταθ») δυνατή
  ή άνάληψις τής υπηρεσίας ταύτης υπό τής έν Αθήναις"Γεν. Δι¬
  ευθύνσεως.
  "Αρθρον 3ον
  Η περΐ ποσοστών διάταξις θέλει τεθή είς εφαρμογήν άπό
  τής ημέρας τί)ς ενάρξεως τής κοκλοφορίας των έλληνικών γραμ¬
  ματοσήμων, συμφώνως πρός το ΰζ' άριθμ. 45 τής 1 Νοεμίρίο»
  1912Διάταγμα, πάσα δέ λεπτομέρβια τί}ς 6πηρεσίας· ταύτης
  κανβνισθήσεται διά Διατάγματος. -
  Π5ΐα
  "Αρθρον -4.
  άντικειμένη είς τόν παρόντα Νόμον κ«τ«ρ-
  γειται
  Έν Χανίοις τί) 21 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γενιχός Δεοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΌΤΜΗΣ
  ΆριΘ.Αιατάγ. 166
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΝ ΕΔΔΗΝΠΝ
  ΓΕΏΡΓΙΟΥ Α·
  Έχοντες ϋπ'8ψιι τό άπό 11 Όχτωίρίοϋ 1912 Βϊσ
  Διάταγμα κερί διορισμβθ ΓβνικοΟ Διοικητοϋ έν Κρήτη.
  Διατάσσομεν την καί έν τή4 ένταθθα έκδιϊομένΐ) "Εφημερίδι
  τής Κυδερνήσεως δημοσίευσιν τοϋ έν Αθήναις δημοσιευθέντος
  Βασιλικοδ Διατάγματος περί Δικαιοστασίου, άντιγρα^ομένοΐί
  κατωτέρω.
  Έν Χανίοις τί) 29 Νβεμ«ρίβ« 1912
  Ό Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΕΑΓΟΙΜΗΣ..,.
  ΓΕΟΡΓΙΟΣ.Ι'
  ΒΑΣΙΛΕΤϊ
  Έχοντες ύπ'ό'ψιν τόν ΔΞΗ' Νόμον τϊ}ς 6 Όκτωίρίου
  περί άναστΐλής παραγραφών, τίροθεσμιών καίδικαστικών ίν
  χράξεων έν καιρώ έπιστ,ρατε/ας καί την άπό 23 ,Νοεμ
  έ. ε. γνωμοδότησιν χο3 Ήμετ^ρου Ύ'Λθυργικρϋ Συμ^ο
  προτάσει τού Ήμετέρου επί τϊ|ς Δικβιοσΰνης 'Υπουργού,
  Άπεφασίσαμεν κ αί ^κχχί,ααϋμ.^,, ί
  "Αρθρον μόνον
  ΕΊ τό ά'ρθρον 4 τοϋ ά.πό 5 Νοεμ,ίρίου έ. ϊ. Βϊσιλικί3
  τάγματος ζι-ρΐ εκτελέσεως τοϋ Νόμοι» ΔΞΗ* 406$ τΐ,βρΐ,
  στολής παραγραφών, *ρςθεσμ*ων καί ?ικο»τιΐκ5>ν έν γένει
  ξεων ίν καιρώ έπιστρατείας προστίθεται Ιίάφιβν 3 ε^*
  ΙΛ.
  γένει
  Δ'-χ-

  Έπίσης Ιξαιρο3νται δίκαι πβρί α( λ..
  Ή Ίσχίις το5 πχρ&ντος Διατίγματο,ς. ,αρχετριι, ά,πό τί];
  δημοσιεύσεως τούτου έν τϊ} Έφημερ^ξι τΛ|ς ,ίξυ6ΐρνήσεΑ)ς ,Χ«ι -
  θέλει ϊιαρκεσει Ιφ' όσον καί 3^ τοδ ρηθέντρ,ς ^Δι«τ,ίίγ4«·«τ9δ τ?ί
  5 Νοεμίρίου έ. ε.
  Ό επί τ5]ς Δικαιοσύνης 'Τπουργός ?ημοσι§ίσβι κ«ί 4,κ.τίλβ}·
  λει τό Διάταγμα τουτο
  Έν θεσσαλονίκϊ) τ,ίΐ 2.3 Νοεμίρίου ,1912·-·
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ■
  "Υπουργδς Δικαιοσύνηΐ
  Ι ΑΛ. ΔΙΟΜΉΔΗΣ »·