91699

Αριθμός τεύχους

102

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

5/12/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ
  ΕΡΗΗΣΕΟΣ
  Κ Ν
  ΤΕΥλΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  ? 5 Λ,εκεμ-βρίο.. 4912
  Έκ Αθήναις τή »/14 Δεκεμβριού 1912
  Γενικόν Διοικητήν Κρήτης
  Χ
  ανιά
  Κατά προκαλούμενον σήμερον Βασιλικόν Δ'.άταγμα, άπα-
  γορεοεται ή εις τό Κράτος ε'ϊαγωγή έκ τής άλλοδαπ/ίς έν γέ¬
  νει -χθυων συντεταγμένον έν άλμη, λαχέρϊας, σκόμίοων κτλ.
  'Υπουργός Έσωτερικών
  ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ
  Αριθ. Δικτκγ. 161 *
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΔ.ΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝαΝ
  ΓΕΟΡΓΊΟΤ Α'·
  Έχοντες ύπ' όψει τό άτό 11 Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοθ Γενικου ΔιοΐΛητοΰ έν Κρήττ) καί τό
  αρθρον 1 τοϋ άπό 13 τοΰ αότού μηνός καί ϊτους, ήμετέρο.) Δ'α-
  ς
  Δυνάμει τού άπο 30 Σεπτεμβριου 1908 ψηφίσματος τής Βου-
  λής των Κρητών.
  "Αρθρον Ι
  ι Από τής έπιούσης τής έν τή ενταύθα εφημερίδι τής Κυβερ¬
  νήσεως καταχωρίσεως τού Διατάγματος τούτου, τιθεμεν είς
  'φν έν Κρήτη τα άρθρα 5 καί 22 τού Νόμου ΒΨΞΘ'. καί
  το α'ρθρον 10 τοΰ α^τού Νομου ώς τουτο ετροποποιήθη διά τού
  αΡθΡου 3 τού Νομου Β^ΛΑ'. ϊχοντα ώς έχεται.
  ΝΟΜΟΣ ΒΨΞΘ'.
  "Αρθρον ϊίον
  § 1 — Απαγορεύεται ή έντός έντύπων, δειγμάτων, δικογρά-
  Φ^ν, διχαιογράφων καί ϊεμάτων παρένθεσις επιστολάς έ'στω κοί
  ασψραγίστου ή σημειώσεων καί όδηγιών έπεχουσών τόπον άλλη-
  λογραφίας.
  3 *— Η παράίασις τιμωοεϊται διά τέλους λεπτών 50 ε'ισ-
  ^Ρ^ττομίνων παρά τοΰ παραλήπτου υπό τβδ Γραφειου τοΰπροορι-
  υή παρά τοΰ άποστολέως υπό τοό Γραφειου τής καταγωγής.
  ο 'ΙΙ μή χαταβολή το3 προστίμου τούτου κωλύει τί-,ν
  ■αραίοσιν τοΰ μεταβιδαζομένου άντικειμένου.
  ^8 4 ■ Αί λεπτομέρειαι τής είς γραμματόσημον ε'ιαπραξεως
  «3 τοιούτου τέλους καί ό κανο^σμός τής δαθέσεως τοϋ άνεπι-
  3του αντικειμένου όρισθήσονται διά Β. Διατάγματος.
  ^ 1ό Δΐιαταγμα τουτο, καταχωρισθέν έν τώ 6π* αριθ. 161
  9-ιλλω^τής 1 Δεκεμβριού έ. Ι., άναδημοσιεύί,ται, καθ" Ό.όν ή
  '-Ρ^τη δημοαίευσις έγε'»ί-ο έκ πλημμελοϋς άντιγράφου.
  "Αρθρον «
  § 1. Ή Ταχυϊρομική "Υπηρεσία δύναται έν πάση περιπτώ¬
  σει νά απαιτήση όπως τή" παραϊοθί) υπο τοθ παραλήπτου τό
  περικάλομμα πάσης έπιστολής εάν» ύπάρχωτιν υπόνοιαι παραίά-
  σεως αότής ή φέρη επ' α!ιτί)ς γραμματϊσημον τεθέν καί έκ δευ¬
  τέρου ε'ς κυκλοφορίαν.
  § 2— Διά Βαΐιλ. Διατάγματος θέλουσιν ορισθή αί λεπτο¬
  μέρειαι τοϋ άρθρου τούτου.
  § 3— Ό κατασκευάζων χ,ίβΒηλα ταχυδρομικά ίνσημα τοθ
  Κράτους, (γραμματόσημα, επιστολικά ϊεΧτάρια, Ινσημ* Ιχιτα-
  γών καί δεμάτων) ή τιθέμενος τοιαθτα παραπεποιημένα ·ίς Κυ¬
  κλοφορίαν, τιμωρεϊται κατά τό άρθρον 93ϋ τοθ ΠβιντκοΟ Νό¬
  μου, έφαρμόζονται δέ αναλόγως κα! τα άρθρα 238—245 τ»0
  α!ιτοΰ Νόμου είς τοΰς ανευ αδείας κατασκευάζοντας ή χαράσσον-
  τας πλάκας πρός εκτύπωσιν γραμματοσήμων α<χ εις τούς συμ- πράττοντας είς την παραποίησιν ή διάδοσιν τοθ νόθου ^ραμματο- σήμου. § 4—Ό κατασκευάζων άθεμίτως ή τιθείς είς κυκλοφορίαν, ί) μεταπωλών, ώς γνήσια, ταχ. ίνσημαόμοια κρός τα βν χρήα«- ηαρά ταίς ταχυδρομικαϊς ύπηρεσίαις ταίς μετεχοΰσαις τοβ παγ¬ κοσμίου ταχυδρομικοΰ Συνδέσμου, τιμωρεϊται με φυλάκισιν μέ- ^ρι τριών έτών. § 5— Μεγάλη καί άπατώσα ομοιότης των παραπίποιημένων ταχ. ένσήμων, πρός τα γνήσια θεωρεϊται ώς έπιβαραντική χβρί- πτωσις. § 6— Τα έργαλεΐα καί τα χαραπεποιημένα ταχ. Ινσημα κατάσχονται καί έξαφανίζονται. ΝΟΜΟΣ ,Β·=5ΛΑ' * "Αρθρον 3. Τό κατά τό άρθρον 10 τοθ Νόμου ΒΨΞΘ'. τοϋ 1900 ποσο¬ στόν έκ τής πωλήσεως ταχυδρομικών ένσήμων κβΐ έντίπων όρίζεται είς τρία επί τοίς εκατόν καί ϊιανέμετβι ώς Ιξί[ς. Τα ποσοστά έκ τής πωλήσεως ταχ. Ινσήμων καί Ιντυπων υπό των άνταλλακτηρίων Ταχυϊρομείων Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Σύρου, Κερκύρας, καί Βόλου, συγκεντρούμενα έν τί) Γενική Διευθύνσει των ταχυΐρομείωνκαΐττ)λβγράφων ϊιανέμονται παρ' αότής κατά τριμηνίαν μεταςϋ τοΰ προσωχικοθ των άνω άνταΛλακτηριων καί τού προσωπικοδ τής Γενικάς Διευθύνσεως των ταχ. καί τηλεγράφων επ! τϊ) βάσει καί άναλογία το3 ίαθμοδ καί μισθοϋ α ό των. Τα χοσοστά έκ τής πωλήσεως ταχ. ένσήμων «αί έντό*««» υπό των λοιπών γραφείων, διανέμονται υπό των προϊσταμένων αΐιτών μεταξο τοθ προΐσταμένου εκάστου γραφείου' κβί των ιταρ' αυτοίς ταχ. καί τηλ. ύπαλλήλων των ασχολουμένων «Ίς την
  ΕΜΗΦΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  δκξαγωγήν τ1)ς ταχ. υπηρεσίας επί τί} βάσει καί άναλογία τοϋ
  βαθμοθ καίμισθοθ εκάστου αυτών.»
  Υπέρ των Ίϊιωτών μεταπωλητών γραμματοσήμων άφίενται
  ΐά δύο τρίτα τοϋ ποσοστοΰ, τό δέ εν τρίτον διανε'μεται κατά τα
  ανωτέρω.
  "Αρθρον *ον
  Είς τα έν τω άρθρ. 3 τοδ Νόμου Β^ΛΑ'. κατονομαζόμενα
  γρα·εϊ* ύπάγονται καίτά άνταλλακτήρια ταχυδρομεϊα Χανίων,
  Ρεθύμνης καί Ηρακλείου, ή δέ συγκέντρωσις καί διανομή των
  έν τω α!κω αρθρω άναφερομίνων ζοτίτΐων άνατίθεται είς την
  ένταΡθα ταχ. καί τηλ. Διεύθυνσιν μέχρι οδ κατασταθί) δυνατή
  ή άναληψις τής Ιπηρεσίας ταύτης υπό τής έν Αθήναις Γεν. Δι¬
  ευθύνσεως. - * *·
  "Αρθρον 3ον
  Ή πβρί ποσοστών διάταξις θέλει τεθή είς εφαρμογήν άκο
  τής ημέρας τής ενάρξεως τής κυκλοφορ.ας των έλληνικών γραμ-
  μβτοσήμτβν, συμφώνως κρός τ6 ϋπ' άριθμ. 45 τής 1 Νοεμβριού
  1912 Διάταγμα, πάσα δέ λεπτομερείς τής υπηρεσίας ταύτης
  κανβνισθήσεται διά Διατάγματος. -, ^
  "Αρθρον -*.
  Πασά διάταξις άντικειμένη είί τόν παρόντα Νόμον καταρ-
  γείται
  Έν Χανίοις τ% 21 Νοεμίρίου 1912.
  ♦Ο Γενικός Διοικητήν
  " ^ ' Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  'Αρισ. Διχτάγ. 179
  1Ν ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑ.ΗΝΩΝ
  * :;_ ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'.
  "Εχοντες ύ*' 5ψίΐτόάτό τής 11ης Όκτωίρίου 1912 Βασι¬
  λικόν Διάταγμα περί διορισμοθ ΓενικοΟ ΔιοΐΑητοϋ έν Κρήτη
  καί τό άπό 21 Νοεμίρίου 1912 Νομοθετικόν Διάταγμα ύπ'
  άριθμ. 161.
  ι- ,νι "Αρθρον Ιον.
  *Η «ντδς έντίπων, δΐιγμάτων, δικογρά·ων καί δικαιογράφων
  Καρένθεσις άηιχειμένων άπαγορευομένων υπό τού αρθρου 5 τού
  Νόμου ΒΨ3Θ'. εισαχβέντος διά τοϋ ύπ' άριθμ. 161 Νομο-
  θετιχβθ Διατάγματνς, τιμωρουμίνη διά πεντηκονταλέπτου πρό¬
  στιμον, ιτιστοποιεΐται υπό τοί άρμοδίου ύπαλλήλου διά συντά¬
  ξεως πρωτοκόλλου επί είδικοϋ έντύπου (ϋπόδ. άριθμ. 16). Επί
  τοθ πρωτοκόλλου τούτου έπικολλάται καί διαγράφεται διά τού
  {ρονολογιχοθ σημάντρου τοϋ γραφίίου τοϋ προορισμοϋ εί—ρα-
  ΑτίΌν γρίμματόσημον πεντήκοντα λεπτών, Οπερ, έν περιπτώσει
  αρνήσεως τοϋ παραλήπτου όπως παραλάβΐ; τό αντικείμενον κατα-
  6άλλ«ιν τσ' ·Λεντηκβντάλ5·Λτον πρόστιμον, ύπόκειται είς τάς ϊια-
  τάξεις των άρθρων 9 καί 10 τοϋ ένταϋθα ίσχύβντος Διατάγμα¬
  τος τής 18 Δεκεμΐρίου 1899 » Περί εκτελέσεως τού Νομου
  κερί βικαιοδοσίας καί δικαιωμάτων τής ταχυδρομικής υπηρεσίας
  καί κερΐ τελών τής άλληλογραφίας έν γένει.
  Έν περιπτώσει καθ" ήν & παραλήπτης ήθελεν αποδεχθή την
  καταβολήν τοϋ πεντηκονταλέπτου προστίμου, τό πρωτοκολλον
  μετά τοθ έπιχεχολλημένου είσπραχτέου γραμματοσήμου παρα-
  ϊίδεται αυτώ μετά τού άντικειμίνου τοϋ περιέχοντος την χατά
  ηαράδασιν τοϋ Νόμβυ άλληλογραφίαν.
  "Αρθρον Χον.
  Ή μή χαταίολή τοϋ προστίμου κωλύουσα την παράδοσιν τοϋ
  μίταίιίαζομένου άντιχειμίνου χατατάσσει τουτο είς τα άχρηστα
  άνττκείμενα συμφώνως πρός τάς πβρί άχρήστων σχετικάς δια-
  τβξεις.
  Εάν έντός τοδ Ιέματος των διιγμάτων, έντύπων, διχαιο-
  ί·ά·ων ή ίικογράφων εύρββ^ έπιστβλη έντός έσφραγισμένου φα-
  κέλλου ριή φέρουσα τό νβμιμον τέλβς, έκτός τοϋ πεντηκοντβ-
  λέκτθΜ προστίμου 3ιά την παράβασιν καταβάλλεται υπό τοϋ
  καραλήχτου καί το ίιπλάσιον τοθ νβμίμοι» τέλβκς τί)ς έπισιολής
  αναλόγως τοθ βάρους αυτής δι' είσπρακτίο» γρβμματβσήμοι»
  |??ΐκολλω(/ίνου επί τού ρκέλλου ττ)ς έπιστβλής.
  Ή μή καταίολή χαί τού πεντηχοντΐ"1 ίττου ποοτΐίμου κ»!
  ;ού διπλασίου τέλους τής επιστολάς /ω ^-ει την παράδοΐνν /.αί
  τής έπιστολής καί τοϋ περιε'χίντος ταύτην ϊε'ματος.
  Άρθρον 3ον.
  Εάν εις τό γραφείον τής καταγωγή'ς ήθελε παρατηρηθ/5 μία
  των ώς άνω παραδΛσεων, τό γραφείον τουτο ϊιαδιδάζει εις -ο
  γραφείον τού προορισμοϋ τό κατά παράβασιν τού Νόμου άποστελ-
  λόμενον αντικείμενον σημειοθν επ αυτού δι' έρυθράς μελάνη;
  τάς λε'ςεις «περιέχει άλληλογραφίαν».
  "Αρθρον -4ον.
  Κα:ά παντός ύπαλλήλου όστις ήθελεν ψωροώΐΐ παρα?ι5(ο-
  άντικείμενα στχλέντα κατά παράβασιν τού παρόντος Διαταγ,λχ
  τος, χωρίς νά ένεργήσ»; τα νόμιμα, έφαρμόζονται «ι περί ατ.ο-
  λύσεως ίιατάξεις των κείμενον νομων.
  "Αρθρον ί 25ον.
  Οί ϊϊροΐστά,ΑεΌΐ των ταχυδρομιον γραφείων είς οΰ'ς είναι
  άνατεθίΐμένη ή διαχειρισίς των ένσήμω/, προμηθευόμενοι ταχ.
  ενσημα π*ρα τοί άρμο?ίου δημίσιου ταμείου επί προκαταβοΛί)
  τής άςίας αυτών, μείον τοϋ άποτελοϋντος τό έκ τριών επί τίίς
  εκατόν ποσοστόν ποσοϊί, ποιοΰνται χρήσιν τοϋ τριπλοτύxο^
  έντύπου (ϋποδ. άριθμ.32) όπερ είς βιδλία παραδίό'εται αίιτίΐς
  6π6 τής άποθήκης τής ταχ. καί τηλ. Διευθύνσεως. Το σχέ-
  λε/ος τού τριπλοτύπου τούτου, ήριθμημένουπροσηκόντως, παρα-
  μένει έν τω ταχ. γραφείω" έκ των δύο πανομοιοτύπων άτυχ
  ύπογράφει ό αιτών την χρομήθίΐαν αυτών · άρμόϊιος ταχ
  ύπάλληλος, τό μέν εν κράτει ό προμΐ)θεύσ5ΐς τα ενσημα τα-
  μίας, τό δέ ά'λλο ύπογεγραμμένον καί υπό τούτου ύποχρεοϋται
  ό προμηθευθείς τα ϊνσημα ταχ. ύπάλληλος νά αποστείλη εις
  την ταχ, *αί τηλ. Διεύθυνσιν επί άποβείςει, εγγράφων τούτο
  έν τω οικείω φΰλλω «τριπλότυπον ένσήμων ύποδ. 32».
  "Ανευ τριπλοτύπου α'ιτήσεως, ή είς πρόσωκα μή άνήκοντα
  είς την ταχ. υπηρεσίαν, ή άνήιΐοντα μέν μή δικαιούμενα δέ
  νά διαχειριζωνται ταχ. έ'ντημα, επ* οΐιδενί λόγω έπιτρέπεται ή
  πώλησις ταχ. ένσήμων είς οιονδήποτε ποσόν υπό των δημοσιων
  Τ
  "Αρθον βον.
  Τα ποσοστά έκ τ^ς πωλήσεως ταχ. ένσήμων υπό των άνταλ-
  λακτηρίωνγραφείων Χανίων, "Ηρακλείου καί Ρεθύμνης συγκί/-
  τρουμενα έν τή ταχ, καί τηλ, Διευθύνσει, διανέμονταιπαρ'αυτής
  κατά τριμηνίαν μεταξΰ τού προσωπΐΑθϋ των άνω άνταλλακτιτ
  ρίων γραφείων καί τού προσωπικού τής ταχ. καίτηλ. Διευθύνσεως,
  τοϋ άσχολουμένου είς την διεςαγωγήν τής ταχ. υπηρεσίας επί
  τί) βάσει τοϋ μισθοϋ αυτών.
  Οί προϊστάμενοι των ώ; ά'νω άνταλλακτηρίων γραφείων ΰπδ-
  χρεοϋνται είς τό τέλος εκάστου μηνός νά άποστέλλωσιν είς την
  ταχ. καί τηλ. Διεύθυνσιν διά χηματοδέμΐτος, συμφώνως πρϊ>ς
  τάς διατάςεις τού περί «ποστολής χρηματοδεμάτων Νομου τί
  τά
  χρημμ
  ποσόν τοϋ ποσβστοϋ των μέχρι τέλου; τού μηνός προμηθευθέντων
  ένσήμων. Ή μη αποστόλη των ποσοστών τούτων εγκαίρως,
  ή" ή έντελής αυτών καθυστέρησις έπισΰρει την πειθαρχικήν
  τιμωρίαν τής προσωρινάς απολύσεως τού είς ταύτην ΰποπεσοντο;
  ύπαλλήλου. Τα ώς ανωτέρω διαδιδαζόμενα ποσά κατατίθενται
  είς τό ταχ. ταμιευτήρ.ον έπ' ονόματι τής ταχ. καί τηλ. Διευ¬
  θύνσεως, άθροιζόμενα δέ είς το τέλος έκάστης τριμηνίας άπο-
  τελοϋσι τό διανεμητέον ποσόν.
  Το όλικόν ποσόν τοϋ διβνΐμητίου ποσοστοθ διαιρεΐτβι 8ιά τοθ
  άθροισματος των μισθών πάντων των μετασχόντων εις την δια¬
  νομήν, τό ϊέ πηλίκον αποτελεί την μερίδα ήτις πολλαπλασιά-
  ζεται επί τόν μισθόν εκάστου. Το γινόμενον τοθ πολλαπλασι-
  ασμοϋ τούτου αποτελεί τό άνήκον είς ϊκαστον ποσόν, ϊπεί
  άποστΐλλεται εκάστω δικαιουμένω υπαλλήλω προσωπικώς δι
  έπιταγής άφαιρουμίνων έξ αΰτοϋ των τελών ταύτης.
  "Αρθρον 7ον
  Η συγκέντρωσις των ποσοστών χαί ή έκκαθάρισις καί διβ*
  *ομη αύτΒν άνατίθεται υπό τού Διευθυντού είς ενα των παρά
  τί ταχ. καί τηλ. Διευθύνσει ύπίλλήλων, όστις τηρεί τα πρόϊ
  τουτο βιδλία.
  "Αρθρον 8ον
  Προ πάσης 3ιανομϊ}ς; τού ολιχοθ «ίϊοϋ των πΐΜττών ά
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  341
  ρίίται διά τού; ίιζαλλήλϊυς ;ούς χωλούντας λιανικώς ταχ. ίν-
  σημ* άπό θυριδ όν έν τοίς ίνταλλακτηριοις γραφείοις Χανίων,
  Ηρακλείου καί Ρεθύμνης ποσόν ίρ<χχμ.ών 6 μηνιαίως 3ι' Ιλασ- τ:ν, όΫ άποζ()μ'ω7ΐν 3.ισχτοφεύκ;ων λογιστικών λαβών κατά την πώλησιν των ένσήμων. Οί προιστάμενοι των ώς ά'νω γρα¬ φείων υποχρεούνται νά υποβάλλωσι έγλ/ίρως είς την Διεύ¬ θυνσιν όνομαστικόν κατάλογον των ^αλλήλων είς οίΐς εχει άνα- Θ ή λιανΐκή πώλησις των ταχ. ένσήμων "Αρθρον 9όν Τα λοιπά ταχ. καί τηλ. γραφεΐα δέν δικαιοϋνται νά μετά- σχωσι τ|5ς κατά τό άρθρον 6 £ιχνομή°ς οόϊ' άποστΓλλουσιν είς την ταχ. καί τηλ. Διεύθυνσιν τό έκ των καταναλισκομένων ύπ' αυτών ταχ. ένσήμων ποσοστόν, άλλά καρκού αι τούτο τό προ¬ σωπικόν εκάστου γραφείου τό ασχολουμένη είς την καθαρώς ταχ. υπηρεσίαν κατ' αναλογίαν τού μισθοϋ. <$ΟΊ προισΐάμενοι των ώς ά'νω γραφείων υποχρεούνται νά άζε- στέλλωσιν είς την Διεύθυνσιν επί άϊθίειξ.ι κατά πάσαν προ¬ μήθειαν ταχ. ένσήμων τό υπό τίό προμΓ,θΕύταντίς αυτοίς ΐά ενιτημα ταμίου ύ-ογεγραμμ.ένον τριπλότυΐτον επί ν.θ'.ιή πε'.θαρ- νι/ής τιμωρίας. Οί πρίϊστάμενοι των γραφείων οίτινες ήθελον φωραθή" ότι προμηθεύονται γραμματόσημ,ον πέραν των άναγ- χών τοΰ γραφείου αότών ϋπόλεινται εις τάς πειθαρχικάς ποινάς τάς διαγραφομένας έν τω όργανισμώ τής ταχ ύπηρετιας. - £, -:% "Αρθρον 1Ο·>ν
  Πάς Ίδιώτης έπιθυμ'ϋν νά πωλή επί τω κατά Νόμον ποσοστω
  των 2 °/0 ταχ. ίντημα άκευθύνει αίτησιν περί τούτου διά τού
  ταχ. γραφείίυ τής πόλεως, έν η είναι έγκατ«στημένος, πρός
  την ταχ. καί τηλ. Διεύθυνσιν. Ό προιστάμενος τοί ταχ. Γρα-
  φειου πρός όν επεδόθη ή αίτησις διαίιδαζει ταύτην μετά γνωμο-
  δοτήσεώς τού είς την Διεύθυνσιν, ήτις πάλιν, εάν έλαβε την
  αίτησιν άπ' εαθείας, ζητεί την γνώμην τοί ταχ. γρα^είου είς
  την π-ριφέρίΐαν τοΰ οποιοο είναι έγΛαΐεστημινος όα'ιτών. Εγ¬
  κριθείσης τής α'ιτήσεως έςουσιοδοτεϊται τό ταχνϊρ. γραφείον τής
  περιφερείας τού αίτοΰντος ν« έκίιδϊ) έκ τοϋ τριπλοτύπου αύτοθ
  β'βλίθυ ε'ιδικάς αιτήιεις περί προμηθείας ταχ. ένσήμων πρός
  τον αρμόδιον ταμίαν διά λ)σ(*όν τού μςταπωλητού τούτου,
  οΐτις καταβάλλει τό άντιτιμον των ένσήμω» μεϊον τού ποσοϋ
  τού ανήκοντος αύτω ποσοσΐοϋ. Είς τάς α'ιτητϊΐς ταήας όφείλει
  να συνυπογράφη πάντοτε ό μεταπωλητής όστις την κοινοποιη-
  Οεΐσαν ϊγκρισιν τής Διευθύνσεως περί χορηγίας είς αυτόν τού
  δΐλαιώμαΐος τής μεταπωλήσεως των ταχ. ενσή,χων ΘΙλ,ε'. κατα-
  θί'σει είς τόν αρμόδιον ταμίαν.
  Τα τριπλότυπα των προμηθειών τούτων, ποφαλαμβανομενα
  παρά τοθ ο'ικείου Προισταμένου μετά το3 αναλογούντος ποσο-
  στίύ είς την ταχ. υπηρεσίαν, ύποβάλλοντα. είς την Διεύθυνσιν
  χ,ατά τα έν τω οίρθρφ ό τού παρόντος όριζομένα. Το άναλογούν
  εις την υπηρεσίαν ποσοστόν έκ τον μετατωλητών ά^οΐτέλλεται
  εις την Διεύθ^σιν δι' έπιταγής είς το τίλος ίΛαστης τριμηνίας
  ινα^ συμπεριληφθί] εις την γενικί)ν διανομήν των ποσοστών.
  Η παραχωρηθεϊσα αδεία πρός μεταπώλησιν ταχ. ένσήμων
  δύναται διά λογους υπηρεσιακάς νά ανακληθή είς πασάν στιγ
  μην υπό ςής διευθύνσεως κοινοποιούσΐ)ς την άνάκλησιν κα~ είς
  τ^ν αρμόδιον Ταμίαν
  Έν Χανίοις τξ 1 Δεχίμβρίίυ 1912
  Τα γραφικα ίξοδχ, ό φωτισμός, ή κχθαριότης καί ή
  θβ(5(ίχνσις τος τχχυδρομ'κής κχί τηλδγρχφική; ΰπ/)ρεσίας
  όρίζίντχι κατχ μήνχ άνευ λογοδθϊίας καί κχτά τάς δΐΛ-
  τάξεις τοΰ έίτομένου αρθρου. ->ν->''* -
  Άρθρον 2ον - Λ'
  Της ταχυ^ρομ'κης κχί τηλεγραφ·κης Διευθύνσεως είς
  δραχμ. 75 καθ" έκαστον μηνα.
  Δι εΛα,στον -ιών τχχυδροΐΑΐίων Χχν'ων κχί Ήραχλείου
  είς *οαχμ. 40 καθ1 έκαστον μτ,νχ.
  Ι Δ'ά τό γρχ'^εΐον ΡίθύΐΛνης είς δρχχμ. 35 κχθ' έκαστον
  μηνα,.
  Δι' ε'/ίχστον των τχχ. γραφείων Άγίου Ναολάου κ*1
  Βααου ςΐς δραχ. 20 καθ" έκαστον μηνα.
  ' Δι εκχιτον τώ^ τχχ. γραρείων Σητε'ας κχί Ίερχπέ-
  τρχς (ίς δρχχ. 10 κχθ' έ'κχστον μηνα.
  Δι' εκχστον των ταχ. καί τηλ. γραφείων Νεαπόλεως κχί
  Βιάνου είς όραγ. 10 καθ έκαστον μην»,
  Δι' έ'κχστον των τχχυδρ. γρχφίίων 'Αγίου Μύρωνος,
  ' Αρχανών, ΚχστδλλιΌυ Κισσά,αιυ, Κχστελλίου Πεδιάδος,
  " Κολυμβχρίου, Μοιρών, Άμχρίου' Πχλαιοχωρχς, Πανόρ-
  ' μου, Πύργου, Σπήλ·., Τουρλοτίς, Χερσονήσου, Χ. Σφα¬
  κίων είς δρχχ. 7 καθ" έκαστον μη<α. Δι έκαστον των τχχ. γρχφείων Άγίχ; Γαλήνης, Άλικιανοΰ, Ανωγείων, Σούοχς κ,αί ΤζιρΐΑΐάδω ίΐςδραχ. 6 καθ" έΆαστον μονα. ΔΓ εΛ»<ΓΓον τ'ον τχχ. στχθ^ών Κχ^δάνο; κχί Ίτζίδίν ε!ς δραχ. 2 καθ' έκαστον μηνα. ΔΓ έκαστον των τνιλίγρχφικ'ον γρχφείων Άγίου Νικο- λχου, Ιεραπέτρας καί Χητιίχς είς δραχ, 8 καθ έκαστον μηνα. Ή ίσχύ; τ^ΰ παρόντος άρχεται άπο 1ης Δίκεμβριου 1912. Έν Χανίοις ττ, 1η ΔεΛεμβρίου 1912 Ό Γενικός Διοικητής ί " Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΙΙΣ Ό Γενικός Διοικητής Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ Διατάγα. 178 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΑΒΟΝ Γ£ΩΡΓΙΟΤ Α'. Έχοντες ΰπ' δψίί τό άτό 11/ι; Ό*τωβρίου1912 Βχ- σιλκδν Διάταγμ* πιρί διορισμοΰ ΓενίΛθΰ Διοικητοϋ έν Κρή- τ* «αί τό ολ' άριθμ. 162 τής 22 Νοτίου '· %- Νο" ΚοβιτικδνΔιάταγμα, Αριθ. Διατάγ. ΠΟ , „, ;' Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α ϊΐέρχ τοί τρόπου τας άαογριφΛςτης κινητης καί άκινΛτονί περι )υαιας τού έν Κριχτι^ ΈλληνικοΟ Διι,μοσιου. ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΠΣ ΤαΝ ΕΛΑΗΝΩΝ . - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'· '" Έχοντες ϋπ' δψίί τό «πό 11ης Όκτωδρίου 1912 Βασιλικόν Διάταγμα περί διορισμού Γενικού Διοικητοϋ έν Κρήτη καί τα ά,ρΰρτ. 7 καί 8 τοϋ ύπ' αριθ. 737 Νόμου «περΐ διοικήσεως των δημοΐίων έσό3ων καί έξόίων καϊ %ερί δημοσίου λογιστιχοϋ». Κανον:ζομεν τόν τρόπον τήςάπογραφής τής κινητής καί ακινή¬ του περυυσίας το3 έν Κρήττ] Έλληνικο3 Δημοσίου ώς έπεται : ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Άπογραφίι κννη«ής π6ριονο"ίας. Άρθρον 1. Τα πρός χρήσιν τής Δημοσίας υπηρεσίας κινητα άντΐΛίΐμίνα, έςαιρουμενων των νομισμχτων καί των παντός εί- 80ϋς χρημΐτικών τίτλων κχί τού ύλικίύ τού στρατού, 8ι' α Ίσχύ- ουσιν Ϊ3ιαι διατάςεις, διοικού^τα1. υπό τής Γενικάς Διοικήσε»ς διά των ο'ικείων Τμημάτων καΐ άΐΐογρίρονται κ«ά τάς διατά{εις τοϋ παρόντος Διαταγματος. Άρθρον 2. Έκασΐον αύτβτελές γραφείον καταρτίζίΐ είς δι* πλο3ν πινχκ», συντίτίγμένον έκί τί) βάσει το3 είς τό τ.7***
  Διάταγμα παρηοτημένου ύποϊίίγματος Α'., Ιν ω έγγοάφπ τα
  είς την υπηρεσίαν αυτού ώουιι^'ί χινητά ·Α*τά την έςής σίΐρ*·1 :
  α) "Έτιπλα καί άντικείμενοι δ.ακοσμήσεως·
  β) Έπιστημονικά Ζργανχ καί συ:κευαί.
  γ) 'Υγειονομικά εΐϊη Ιν γένει.
  δ) Βιδλία καί εφημερίδας.
  ε) Μηχαναί %<χ Ιργαλεΐα. ςθ Διάφοραι. Άρθρον 3. Τόν ενα των κατά τό προηγούμενον ά'ρθρον συνταγθέντων χινάχων ύποίάλλει ίεραρ/ιχώς ή συντάςατα άρχή είς τό Τμ*υ.α τ?ς Γενικής Διοικήσεως, εις την άρμοδιοτητα τοϋ δχοίου ύπάγεται, ουλάττουΐα τόν έ'τερ-ν *ν τω χρχΆΐύ α',ιτήί. "Άρθρον 4. "Οσάχις καθΌίβνϊήποτε τρόπον προστίθεντβι κι- νητά άντ«6?μενα, ή προσκτωμένη άρν,ή καταχωρι'Γει α!>τά έν τώ
  πίνακι καί ανακοινοί τούτο δι' άναφορας εΐ' την Γενικήν Διοί¬
  κησιν, 2~ως γείνη όμοία Ιγγραίή Ιν τω ταρά τω αρμοδία) Τμή¬
  ματι τηροιιμένω πίνακι. Ή άναφορά αό'τη αποτελεί, πρός τοίς
  λοιπάς, ϊικαιολογητικόν Ινγοαφον διά την εκκαθάρισιν, ανα¬
  γνώρισιν *αί πληρωμήν των έξόδων προμηθείας κινητών.
  Άρθρον 5. Όσάκις γίνεται παράδοσις καί πιρΛιβη ΰτη;ε-
  σίας, δέον νά μνημονεύηται ρητώς έν τώ συντασυαίνω σχΐτίχω
  χρωτοκολλω, άν κα! τίνα των έν τω κίνϊχι άν-ικειμίνων ξέν πα¬
  ρεδόθησαν, όπως οίίτω βεία'.οϋται ή ίΐχαρξις /α! κατάστασις
  α 5-ών.
  "Αρθβον 6. Εάν δι' οίονϊήτινα λόγον, ου ή Ικτίμησις άπί-
  κειται είς την Γενικήν Δ'ίίκησιν, Βίον νά ϊιαγοαίή Ι*, τοϋ χ'να-
  κος κινητόν, ή Ρενική Διοίχηί'ς διατάσσίΐ την δ'αγοαφήί α!<- τοϋ ή, άν κρίνη, ότι δύναται τούτο νά έκχοιη*)■?), ϊΐιχτάσσει την δια πλε'οίοτικής δηαοζρασίχ: Ικι:ο·Ύ;σ'.ν α!ιτ')3, μετά την έγκρι¬ σιν τής 5-οίας διανράφεται έκ τΰν πινάκων τό Ικποιηθέν άντι- κε.μενον. Αοθρον 7 Έν περιπτώσει άίι-Όΐιολογήτου μίρικής ή ίλι- Α?!ς καταστροφτΐς ή άπω>είας :ίουδΫ·,ποτε άντικειμένου, την αξίαν
  «ότου καταβάλλει δ την φύλαξίν αότοϋ έμζεπιστευμένος ύπάλλη-
  ληλος.
  ■ ' ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β!
  Άπογραφη ττίζ τίτλφ ίδιωτικτΐς χν/οιότπτος κατεχομένπς
  ακινήτου περιουσίας
  "Αρδρον 8. Τα τίτλ«,> ;διωτιχϊ)ί πεί'ουσίας άνήκοντα ε'ς τί
  Δημόσιον άκίνητα, διοικοθνταίϋπό τ-»ς Γενικάς Διοικήσεως κατα
  τάς διαταξεις τής κειμένης Νομοθεσίας καί άπογράφονται κατά
  τα έχίμενα αρϋρα.
  Άρθρον 9. Είς- την δικαιοδοσίαν καί άρμοδιότητα εκάστου
  Τμήματος τής Γενικής Διοικήσ«ως ΰπάγοντίίΐ τα ΰ-ό των άπό
  τούτου έξαοτωμε'νων ύπηρεσιών νρησιμοποιούμενα άκίιητα, έφ
  όσον χρόνον διαρκεΓ ή χρησιμοποίησις αΰ'τη, ής την λήξιν,
  τό αρμόδιον Τμήμα, εΐδοποιούμενον υπό τής Ιγκιταλιπού-
  σης την χρήσιν το3 κττίματος ΰ-ηρεσ'ας, φέρει είς γνώσιν τοϋ
  Τμήματος των Οικονομικωσ, είς την δικαιοδοσίαν καί άρμοϊιότητα
  τοϋ όποίου περιέρχεται τό άκίνητον.
  Πάντα τα λοιπά άκίνγι-α, προσοϊοφίρα τε καί μή, ύζάγονται
  είς την δικαιοδοσίαν καί άρμοϊιότητα τοθ Τμήματος των Ό'ικο-
  νομιχών.
  "Άρθρον 10. Έπιμελείατοϋ Τμήματος των Οίκονομιχώνΐνερ·
  γηθήσεται άπογραφή τής τίτλωΐϊιωτίκής περιουσίας κατεχομένης
  ά/ινήτου περιουσίΐς τού Δημοσίου επί τω σχοπω καταρτισμού
  κτΥΐματολογίου τού Δημοσίου
  Αρθρον 11. Πρό; το3το συνιστώνται κατά τόπους υπό τ/ς
  Γενικής Διοικήσεως Επιτροπείαι Ικ δημοσίων ΰπαλλήλων, είς
  άς άνατίθενται ή ίξακρίίωσις τής έν τί) όρισθείση τ.εριογβ ύπαο-
  χούσης ακινήτου περιουσίας τού Δημοσίου καί ή καταγραβή αυ¬
  τής είς πίνακας συντ'σσομένους κατά τό είς τί ΐϊαρϊν Διά¬
  ταγμα παρηρτημε'νον Τπόϊειγμα Β' κα: συνωϊά ταίς έκδοθη-
  σομέναις ε'ιδικαΐς περί τούτου όδηγίαις.
  Αί Επιτροπείαι, μονίμως ή πρΐσωρινώς διοριζόμεναι, Ιπι-
  μελοθνται τής έξαχριίώσεω; τής τυχόν λανθανούσος ακινήτου
  περιουσίας το3 Δημοσίου, έξελέγχουσαι τούς τίτλους Ίδιοκτησΐας
  των τυχόν χατόχων χαί λαμίάνουσαι, Ιντός των όρίων των Νό-
  μων %χϊ τήςπαρεχομένηςΙκάστΥ) Ιξβυτιοΐοτήΐίω.-, τΛι μέτρον
  όί ασφάλειαν των συμφερόντων τού Δημοσίου.
  Τάί υφ' οίανίήποτε αιτίαν άμφΐσίητουμένα; άκινήτους κτήσει:,
  περ. ών ή Επιτροπεία Ιχει την γνώμην ή την ύπόνοιαν, ϊτι
  άνή'.ουσιν είς τό Δηαόσιον, περιγράφει αίίτη έν Ιδία εκθέσει, τ.ε·
  χούση ά'μα κΐί παν στοιχείον δυνάμε^ον νά καθοδηγήση την
  Γενικήν Διοίκησιν είς την περαιτέρω ενέργειαν.
  Άρθρον 12. Συμπληρωθίντας τοος πίνακας ΰποίάλει μετά
  παντός αλλου σχετκοδ Ιγγράϊου ή αρμοδία Επιτροπεία είς τό
  Τμήμα των Οικονίμι/.'ον, όπερ μεριμνα ίιά την είς βιβλ'Ίν
  συγκρότησιν αόΐών.
  Εις τι α!ιτό Τμήαα ύζοδάλλονται καί αί έκθε'σεις περί τώ/
  άμφΐσίητουμένων κτημάτων, όπερ Ιν συνίργατία μετά τοϋ Νο-
  μικού καί Δικαστικοϋ Συμβίύλου τί3 Δημοσίου, έπιμελεϊται τής
  εκκαθαρίσεως των σχετικών τίτλων καί προχοίλεϊ την λήψιν των
  άνανκα'ων «οός ποοστασίαν των συμφερόντων τού Δημοσίου
  μίτρων.
  "Άίθρ^ν 13. Έπιμελεία τίϋ Τμήματος των Ο'ικονομΐλών
  καταοτίζεται καί τηρεΐταιτί κτηματολόγιον, έν ω καταχωρίϊονται
  κατά Νομούς, Δήα^υς καϊ πόλεις ή χωρία, τα είς την κυ-
  ριότητα καί νίμην τού Δημοσίου ευρισκόμενα άκίνητα.
  Έν τώ κατα τ' ανωτέρω κκταρτισθέντι κτηιιατολογίω έγγρί-
  φεται πα^ άκίνητον, πο5σ*τώμενον υπό τοϋ Δημοσίου, ϊΐϊγρά-
  φεται δέ ταν δι' ε'ίικι") Νόμυυ, δονάαει. τοΤ άοθοου 9 τοϋ !>-.'
  άριθμ. 737 Νίμου, ή πρός εκτέλεσιν τού ύπ' άριθμ. 369 Νόμον
  ή δικατταής αποφάσεως άπαλλοτριούμενον ή λόγω πλτρώσ5(ι>;
  δη,ιατ'ων σ*5τώ» (ρυμοτομ'α;, άνοικοϊομήτεως κτλ.) μετλ
  ά
  λον ποοορισμϊν άκ'νητον.
  Άρθρον 14. Ό ΝθΆΐκός καί Δικαστικός Σύμίουλος. Ιν συν-
  εργασία μετά τού Ταήματος των Ο'ικονομικών, θέλει Ιξβλέγξει
  απάσας τάς άπό τού Ιτους 1899 γε^οιχένας μεταβολάς εις την
  άκίνητον περ'ουσίαν :ού Δηαοσίου καί θέλει ύποβάλει Ίδίαΐν πϊίί
  τούτου έκθεσιν είς τίν Γενικόν Διοικητήν, άναΐέρουσα» λεπτο-
  μεοώς τάς γ?^ομένας μεταβολάς καί περιέχουσαν τάς πρός τα«ο-
  πβίησιν των ο!ιχί νομίμως γενομένων μεταβιίάσεων κυριότητος
  λη':τέα μέτρα.
  Αρθρον 15. Ή εναοςΊς των Ιργατΐ'ον τής άπογραφής όίΐ-
  σθήσεται διά δηλώσεων τής Γενικής Διοικήσεως προκαλουμέν όν
  υπό τού Τμήματος των Οικονομικωσ.
  "Αρΐρον 16. Τό παρόν Διάταγμα Ίσχΰίΐ άιτο τής εν τΫ) ένταιθα
  Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως καταχωρίσεως,
  Έν Χανίοις τί) 30 Νοεμβριού 1912.
  Ό Γεν. Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  νΙ-4Τ*. '/'
  V
  4*"»
  Α'.)
  ΠΙΝΑΞ
  Των έν τ Γραφε.
  {/παβχόντων κινητών
  Αυξε»ν άριθμες
  Άειβμος
  ΕΕί.ς
  Κατάστασις
  Άριβμός καί χ^ενελεγία
  χερϊ διαγρανής
  Β'.)
  ΠΙΝΑ
  άκινΑτων
  τοθ Αιηιοσίον
  Ατι]|νθς
  Πόλις
  Ν χω·(ον
  ΑΚξε»ν «·ιθ|»·ς
  ΕΙδος «κιν^τοο
  βίσις
  "Ο,»!·
  "Εκταίΐς
  Αι·ί·*«ΐς-
  Κατ««τ«·«ς
  Άξία
  Έτι^Μΐ «*··)·ς
  Τβχεν ΰν>—άμενεκ
  δοιιλίΓβτ καί |)«εη
  ,Τ»έ«·ς
  •κεκτήχως
  Δτ|μ»»ί*
  Παρατη ρήσεις
  •Ι
  ι Ι
  ϊ· Ι  1 *
  ϊιγ.
  •Ο
  1 Η
  Ι. 5
  •^
  ο·-

  Ι1
  •κ
  ! ό
  !
  ■5"
  Ι
  Τί