91706

Αριθμός τεύχους

103

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

8/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1ΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Έν Χανίοις τή 8 Δεκεμβριού 1912
  Αριθ. Διατάγ. υ6
  £Ν ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒλΣΙΑΕ^Σ ΤΩΝ ΕΔΔΗΕΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α'·
  Έχοντες ύπ' όψει τό άκό 11ης Όκτω8ρ£ου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοϋ Γενικοϋ Δ^οΐχητοϋ έν Κρήτχ,τό αρθρον
  3 τοϋ ύπ' αριθ. 93 τού 1911 ψηφίσματος τής Συνελεύσεως και
  τό ά'Ρ0ρ:ν 36 τού ύκ' αριθ. 737 Ν:ιμ.ι περί Δημοσίου Λογι-
  οτιχοϋ. γ ,
  Άρθρον 1. Πρός τ.αριχ^ βοηθείας είς τοΰς Ινεχα τής έπι-
  νρατησασης κατά τό παρελθόν ετος άνομίρίας παθίντας εκ πει-
  νης, κατοίκους τής Νήσου Γαύδου χορηγείται επι τοϋ ειόικοο
  προυπβλογισμοδ των έξίδων τού Τμήμ«ος των Εσωτερικώ; τής
  χρήσεως 1912 ϊκτακτος χιστωσ.ς έκ ϊραχ. (3500) τριών χι-
  Μάίων πεντακοσίων ύζό ίδιον κεφάλαιον καί αρθρον, φέρον τον
  τίτλον «Παροχή βοηθήματος *·ς τοΰς κχτοίκους τής Νήσου
  Γαύδου».
  Άρθρον 2. Τό πο::όν τής ανωτέρω πιστώσεως διατεθήσεται
  αποκλειστικώς δι1 αγοράν αλεύρων πρός διατροφήν των κάτοικον
  χϊι δημητριακώ/ καρπών πρός σποράν των γαιών τής νησιδος.
  "Αρθρον 3. Πρός διανομήν των ανωτέρω ε'ιδών συνισταται
  ίπιτρίπή έκ τού Δημάρχου τής Νήσου ΓαύόΌυ, τοϋσταθμαρ-
  χοιι τής έκεϊ Χωροφυλα/.τ]ς, τού ίερέως καί τού Διδασκάλου 1αυ·
  δου, ήτις αναλόγως των αποτελούντων έκαστην οικογένειαν ατο-
  μων καί των ά/αγκών αυτής θέλει διανείμΐβ τα εϊίη ταυτα με-
  ταςΰ τούτων.
  Έν Χανίοις τϊ) 6 Δεκεμβριού 1912.
  Ό Γενικός Διοικητής
  2. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  Άρ.6. Δία,τχγ. 198
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕ£12 ΤΠΝ ΕΛΛΗΝαΝ
  ΓΕΟΡΓΙΟΤ Α'.
  Έχοντ.ς ύπ' ϊψει τό «πό 11ης Όλτω5ρ£ου 1912 Βϊσιλι*
  ν.';ν Διάταγμα περί διορισμοϋ Γενΐλοϋ Διοικητοϋ έν Κρήτη καί
  τό αρθρον 1 τοϋ άπό 13 το3 «Ιιτο3 μηνός καί ϊτους ήμετέρου
  Διατάγματος.
  Δυνάμη τοϋ άπό 30 Σεπτεμίρίου 1908 ψηφίσματος τΐ)ς Βου-
  λτ]ς των Κρητών,
  Αποφασίζομεν
  Καταργείται ή έν -.ώ ύπ' αριθ. 79 τ1)ς 22 Αΰγβύστβι»
  19Ρ2 Διατάγματι π«ρ καθορισμοϋ τώ/ Ανωτέρων Δημοτιχών
  Σχολείων διάταξις το3 άρθρου 3, καθ" ήν οδτε προϊστάμεναΐ
  ούτε ύφ.στάμ.ναι έν Χρ,στιανικοίς Παρθενχγωγείοις κατο)τέρα;
  ή μέΐης Έκπαιδεύσεως δύνανται νά διβρίζωνται Ιγγαμ^ι ή μί-
  μνηστευμέναι' έπιτρέπεται δέ, συμφώνως πρός την μή βνα»
  γνωριζουσαν τοιαύτην χατά φϋλα καί θρήσκευμα ίιάχρισιν νο-
  μοθεσίαν τού Έλληνικοϋ Βασιλείβυ, δ καί εις ανωτέρα καί
  «ς κατωτέρα Σχολεία ϊιορισμός διδασκαλισσών εχουσών τα υπο
  τοϋ Νίμο.» ωρισμένα πρός διδασκαλίαν προσόντα.
  Έν Χα»ί;ις τη" 7 Δεκεμίρίου 1912.
  Ό Γενικός Διοιχητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  •1
  , Γ * * ' ι Τ
  . ι
  τ
  , - , ί· ΤΑ- » ' ..'
  ΐι. >. -!Γ -ί . -
  -(»■ < ,Λ.ΙΙ /»-.'"'»