91709

Αριθμός τεύχους

104

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

13/12/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τ*'»ίΐ
  Λ

  . ΛνΐιΒ
  '** ί "ι
  ' -.- Ι* -
  ι*. «
  ■"ι ·ί
  • :η
  ή·ί",-ι>ί ΐ
  '«ΐ« ·; Τ
  ,Λ>·1-
  17 *:
  ' >Ί '. ί
  . 4
  ,·■ ί
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ?λ:*ϊ:μ
  ΪΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν Κ Ρ Η Τ Η
  1 - ίΓ ϊ
  Τΐ,ΥΧϋΐ: ΠΡΩΤΟΝ
  Χανίοις τη 13 Δεκεμβριού 4912 —"
  104
  Αριθ. Διατα,γ. 213
  ΕΜ" ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ Β2ΙΛΕαΣ ΤΩΝ ΕΛϋΗΝίΙΝ
  ΓΕ-2ΡΠΟΤ Μ <. <* "Εχοντες ΰπ' δψει τό άπό 11ης Όκτωδρίου 1912 Βασιλι¬ κόν Διάταγμα περί ίΐβρισμοϋ Γενΐλού Λιοικητοϋ έν Κρήτη Αποφασίζομεν. Τα άρθρα 5, 6, 7, καί 9 τού πρός εκτέλεσιν τοδ Νόμου 514 έκδοθέντος ΰπ'αριθ. 767 τής ι2 ^εκτεμδριβυ 1905 Διατάγ- ματος πβρι τελωνοφυλακής άντικαθιστανται όΊά των εξής" «"Αρθρον 5) "Οπως διορισθή" τις τελωνοφΰλαξ δέον νά Ιχη τα εςί)ς προσόντα: α'.) Νά ά'γη ηλικίαν άνωτεΌαν των 21 καί κατωτίραν των οθ ετων συμπεπληρωμένων, πιστοποιουμένην εκ τού μητρωου των αρρενων ή ληςιαρχιχών βιδλίων ή, όπου τοιαΰτα δεν τη- ρούνται, ές ένορκου βεβαιώσίως ενώπιον τού άρμοδιου Ε'ιρη- νοδικου τού Έφημερίου τοϋ τοπου τής γεννήσεως τού. β'.) Να έχη την πρός στράτευσιν άπαιτουμένην σωματικήν ίκανότητα, 6εδαιουμένην διά πιστοποιήσεως τού πλησιεστέρου ίίς την κατοικίαν αύτοϋ στρατιωτικοΰ Ίατρ;ϋ ή βΑ,Χείψει τοιούτου, τοϋ αστυϊάτρου ή καΐ δι' ένόρκου πιστοποιήσεως ετέρου ίατροΰ, όριζομινου υπό τού Τελώιΐου τοϋ πλησιεστέρου ΤεΛ,ωνείου καί «μειδομένου υπό τοϋ έςετασθίντος. γ .) Νά έχη απολυτήριον τουλάχιστον ττ}ς Δ'. τάξεως τβθ Δημοτΐκοϋ σχολειου. -'.) Νά μή κατεδικάσθη επί πλημμελήμχτι ή Αακουργήμ,ϊ- τι έκ των έν άίρθροις 21 και 22 τού ΙΙοινικοΟ Νόμου άναφεμο- μέ ε'.) Νά εξεπλήρωσε την στρατιωτικήν τού υποχρέωσιν ή νά νομίμως απαλλαγή ταύτης. Αύβ των τςαρ' έκ»τίρω των Τίλωνείων Χανίων καί 'Ηρα- τελωνοφυλάκωνκαιείς παρά τώ τβλωνείφ Ρεθύμνης βίον νάώσινίς 4«αγγέλ|*ατος ναυτικίί ύχηρετήσαντες ώ; τοιούτοι »«ί έςάμηνον ί) ώ; λβμβοθχοι επί ίιετιαν, ιτιστοιτοιοβντβς τοθ «ικείβι» Λιμενβρχο», Άρθρον 6) Ταπιστβποΐητικά ταυτα 6»6άλλει ο θέλωννά 5ιο· θίΐ τελωνοφύλα; είς την Γενικήν Διοίκησιν, ήτις «Λορρίπτε» άί μή Λληρβύσας τούς δρους τού άρθρου 1 τοϋ παρόντος άγμ—ος αΐτήΐίΐς, άνακοΐνοθσα τουτο είς τόν αίτοθντο», δέ την έγγραφήν των δβκτών γενομένων αιτήσεων τή» τάξιν τΐ)ς ύποίολή-ς αυτών έν Ίίίω βιδλίφ, τ*)ρουμένφ , «6 ΐο3 άρμοδιο» Τμήματος τήςΓε/ικής Λυικήσεω; Κϊί περι- | «χοντι τούς είς τό σώμ» τής ΤελωΛοφυλακή-ς ώς κατβ-αχτέους ] μ·«ν τάί κατα την εν τώπρομνησθέντι βιβλίω σειράν, προτιμωμένων των έκπΛηρωσ*ντων την στρατιωτικήν υποχρέωσιν ή άφυπηρετησάν- των έκ των ταςεων τής Χωροφυλακήν με ίιαγωγην άμεμπτον συμφώνως τώ άρϋρψ 129 τού περι σςρατολογιας τού κατα γήν στρατου Κανονισμοΰ. Άρθρον 7. Οί τίλ,ωνοφύλακες τοποθίτοθνται καί μετατί- θενται εις τα διαφορα σημεϊα τής τελωνειακής ζώνης τής Νήσου και των παραρτηματων αυτι)ς κατα Λόγον των «ναγκών τής υπηρεσίας υπο της Γενικάς Διοικήσεως. Ιιχς εντος εκασνης τελωνειακής περιφερείας τοποθίτήσεις καί μεταθεσεις προκαλει ο οικεϊος Τελώνης δι ήτιολογημένης αϋ- το^άναφορά;. Λικαιουται θϋχ ήττον, οσάκις έκ τής μη άμέσου τοΐτοθετησεως ή μεταθέσεως τεΛωνοφυλακων κινδυνεΰουσι τα συμφεροντα τού ι^ημοσ,ου, να ενεργή προσωρινάς τοποθττησε.ς και μεταθεσεις α'νιυ προηγουμένης διαταγής της Ι ενικής Λι- οΐλησίκς, αναφέρων τας ούτω γενομένας μετακινησεις και τον λβγο^ αυτών αμεΛΛητί εις την Γενικήν Διοίκησιν, εις ήν ένα- ποκειται ή έγκρισις της γενομένης προσωρινάς τοποθετήσεως. Άρθρον 8. "Οπως διβρισθι) τι; άρχιτβΛωνοφύλαξ, άπαιτείται νά Ι·/2 τα έν ά'ρθρω 1 υπ'βριθ. 1, *, 4 και 5 προσόντα, πρός δέ ενοεΐΑτικον της εκτης ταςεως τού Δημοτικοϋ Σχολειον ή τής δευΐέρας ταςεως τού Ααταργηθεντος Έλληνικοϋ Σχολειον. Άρθρον ϋ. Η ούναμις τής Γελωνοφυλακής κατανέμεται αναλόγως εις τα φυλα*εια, τελωνειακους σταθμούς, 'Γποτελω- νεια και ΓεΛωνεια.» <,< Έίδική διάταξις Οί χατά την δημοσίευσιν τβϋ παρόντος Διατάγματος υπηρε¬ τούντες αρχιτελωνοφυλακες καί τελωνοφύλακες χαραμένουβιν έν τή ύπηρεσια, μή εφαρμοζόμενον των διαταςεων τού άρθρου 1 9ι αύτους. Έςαιρουμένων των κατά την δημοσίευσιν τοθ παρόντος Δια¬ τάγματος ύπηρετούντων προσωρινών τελωνοφυλάκων, καρα- μενβντων εις τλς οέσεις των, αι ίιαταςεις τοϋ ά'ρθρου 1 τοθ παρόν¬ τος Δι«τ«γι*«ος έφαρ,α,οζονται και εις τοϋς προσωρινους άναπλη- ρωΐάς άρχιτ«λωνο|υλ»κων καί τελωνοφυλαχων. Γο παρον Διβταγμα ισ/ώει άχο τής 4ν τ^) έντβθθα Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως κκταχωρισεως· Εν Χανίοις ττ} 12 Δεκεμ6ρίου 1912. Ό Γενιχός Διοικητής - .χ· - · Σ. ΗΣ Ι ί)ς άνά/κης καταΐάξείιΐ; τελωνοφυλάκων, ή Γενική ] —τς πρβδαίνβι «ς έκίίσιν τοθ πβρί ίιορισ,Αθδ Διατάγματος · Άρι9. Διαταγ. 2υ8 ^ ΟΝΰιΐΑΓΙ ΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝαΝ ΓΕ--ΡΓΙΟΤ Α'. 1 δψιιτό χπά 11η Όκτωβρίου 1912 Βαίΐλικέν

  Διάταγμχ περί δ ορ'.ιαοΰ Γεν.κοΰ Διο κητοΰ έν .»^γ,ι,,|
  Διατάσσομεν την καί έν τί) ενταύθα έκδιδομί'νγι Έφ^ΐιΐί-
  ρίδι της Κυβςρνήσεως δημοσίευσιν τού έν Αθήναις δ<ΐΑΟΐΐ- ε,ιθέντος Βχσιλι>ηΰ ιχτχγμχτος ιτερί Δικχιοστχσ ο.» άντ»!*
  ,'ρχφυμέ^ου κατωτέρω. ί · .
  Έν Χανίοις τχί 10 Δεκεμβριού 19ΐ2
  Ό Ι^ενίκόςΔιοικητή;
  ενιχός Διοιχητ
  Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΈΓΣ ΤΩΧ ?ΛΛ.ΗΝΩΝ
  "Εχοντες ϋττ' 5ψ.ν τ6ν ΔΞΗ' Νόμον της 6 Ό*τωβρίου
  Ι Ι. περί άναστολης παραγρχ<ρών προθεσμιών καί δικαστι- κών έν γένει πράζεων έν κχ'οώ Ιπιβτρατείας κχ την άπό Δεκεμβριού έ Ι. γνωμοδότησιν τοΰ Ήμετερου εγπο,ιρ- γικοΰ Συΐί,βουλι'ου προτάτει τοΰ ' Ηαετίρου ςπί της Δ'κχι»- σύντΐς 'Υπουργοθ. -«-.,- Άπεφασίσαμεν καί Διατάσσομεν "Αρθρον 1. Άναστέλλεται πασά παραγραφή δικχιω- μάτων χαί άγωγών τοΰ Άττυκοί καΐ έΐλτορικ2α Δ'χχέου η; ..«η...-----, αυτών έ^ρτώντα;......-----, „ ~Λν™^*ιω, *αί ποινικχΐ ρήτρχι της άναβτολη; ταύτης έξχιροΰνται αί άχχιτησίΐς δ·" άς επ τρί'πετχι κχί Χ'χγΛχιτιιιτ; εκτέλεσις. "Αρθρον 7. Τό Διάτχνναχ τουτο ϊσχύβ'. επί έ'να μηιχ άπδ της έν τί) '^φηΐΛίρ δ τη; Κυβϊ^νήΐίως δηα.ττ.εΰτ$ω; αΰτοΰ τλήν των δ χτάξίων τώ>ι άρθρων 1 κχί 6 '5ν ή ίσ/ΰ;
  έκτιίνίτχι κχί έτί δ:κχτϊέντε έ -ι πΚίη* ημέρας.
  **^Ό '&πί.τνίς Δικχ'.οσΰνος Τπουργό; δ/ιμοϊΐιύτε κχί έκτι-
  λέσίί τΑ Δ'άταγμα τουτο.
  Έν θ.σσχλονι'χη τί) 6 ΔεΛδμβρίου 1912
  "ΓΕΩΡΓΙΟΣ - -
  Ό Επί της Δ χά
  ■ ( . ΑΛ,.
  'Αο-θ. ΔιατάγΐΑ. 204
  Π ληξ.ς
  ΕΝ ΟΝΟΪ«ΤΙ ΤΟΤ ΒΜΪΛΕΟ^ Τ(1Η ΕΛΛΊΝΩΝ
  ΓΕΩΡηΟΤ Α'.
  :ς ύχ' 5ψί·. τό άιΛ 11 '(
  ■ , * ------- Γ........ * Κ----" "Ι, ιυ/'^νς ταα
  παρόντος ΔΐΛτάγματος βνμπεριλχμβχνοαένω,ν κ-χί "έΐίίνω*
  αΐτινες άνεστάλιοσαν δια των άπό 6 Όιιτωβρίου %χ 5
  Νοεμβριού έ ε. προγενεστέρωΜ Διχτ-α,γμάτων.
  "Αρθρον 2. '4νχστέλλονται πχια χί νόαιμοι κχί δικα-
  στικαί τ-ροθίσμίαι επί των άστυκών έ' γένει έμπορικών κχί
  διοικητικόν ΰποθέσεων έξωδίκων τι κχί δΐλχστικών έΓχ'οέσει
  1) των πρ^θεσμ.ών πρός ϊγερσιν άγωγός πί?1 κύ?ου; χη.
  φθέντων συντηρητικών μέτρων 2) των νομίμωνκαί ^χ,χατι-
  κων προθισμιών επί ΰποθέσεων είς «, σογχωρβίται έρηιυιοδι-
  κ'ιχ^κχί άνιχγκοιβτική έκτίλείΐς κχιά τα έπόμενα αοθ-χ.
  Άρθρον 3. Άναστέλλεται ή άναγΛΧστιιιί) εκτέλεσις των
  πολιτικών άποφάσεων καί οίωνδήποτε ίλλων έκτελεστδν
  τίτλων, ή δέ προσωπική κρχτησΐί »χν ώ; ,τυντηογιτ'κόν
  μέτρον, της άναστολης της προσωπιχή; κρχτήσεω' συνεπχ-
  ^ομένης κχτά Νόμον καί την άπόλυτιν των κρχτουαένων
  Κατ εξαίρεσιν έπιτρέπεται άναγχχστ.κή εκτέλεσις διά
  παντός «μίμου μέσου επί των ύποθε'σεων κ«θ' ά' νωρεΐ
  καί έρηιχοδικία. Έπίσης δέν άναστέλλοντα, α{ δ-οικϊΐτικχΐ
  έκτελέοειςκχί αί κατα τό αρθρον 97 τοθ Τελωνε,ακοϋ Νό^
  μου έκποιήσεις άζητητων έμζορευμάτων.
  Άρθρον 4. ·Απαγορεύεται ή έρημοοΊκία επί των πολι¬
  τικών υποθεσεων ενώπιον πάντων-των Διχχστηβ-'ων κχί
  τοδ 'Αρε'ου Πάγου, συμπερ.λχμβανομένων Χχ! των 1^0-
  ρ.κών έν γένε. καί των περί πτωχεύσεως δαδν ώ; χχί ή
  ερηρην τινός των δ.«ο<κ«ν ο,^.γωγί, άποδε'ξεων κχτά τίςς «υτ«ς υποθέ,ε,ς. ·|- ξ,(ρβ5ντ« δίκχ; περί -ρβ«.ρ.ν8,ν αέτρ!! ίν δ<ακατοχη περι νομ'μου δ χνροφης, π6?1 |Ρώσ ,' * πουντων μ,σθωτων χ.Ι αί έπ' χνχ,οπ? κχτα ,,ντηοητ.κών μέτρων καί κατ ανχγκασπκης εκτελέσεως, έχεί ενθχ' τοιχύ- ιί 1912 Βχσ.λιχόν -,-.. -....... -------(.^3 έν Κ"ρήτη·-καΓ-τσ 6ΐΓ3νοονΛίγ'αν14Δ5«5μν3!» 1912 ψόί«υμχ τής Σ^λείσεω; των έλήνω*έν Κοήτη, περί ιδρύσεως τχι,ύοί ε'σρο,ίών χάριν των έθνικών άναγκ-ώ<. > > ■ >> ι ν ...4 λ ι ..»'<►. ' Ιποφαίίίζοαεν > · * ·*' '
  "Αρθ,»5ν_ 1, Μ#χο!? ου λη?ίή4?μ^ω; μίρηΑνχ περί άτονο-
  μής συν,ταςϊ«ν εις τάς ο'ικβγί«·*; τώ» έν πολέμω πβτόντων
  Κβητώί, δΐατίθεται ποτόν δώϊεκχ χ·.λιί?ων δρΐχ^ιων (12 000)
  , εκ τ'ίν κεφαλαίων τοϋ ε'ιδιχοί τχμείοι» είσρορων, χάριν των ίθνι-
  ϊχώ» «νίγχών, πρός περίδχλψ!, έκείνων '~ «Ιτών, 'δα»ι έ'νεκα-
  | τού 9α«ϊο» τού ποοττάΐου των πεοιέίτηΐχν είς άΐτορίαν
  -πραγματικήν πιττοποιουμίνην Ιπισή^ς έ.' άτλού χάρτου,
  | υπο τε τού Δη;Αα?Χου καί τού έφημερίου τού τίπου ·9«μβοι-
  ^ Αρθοον 2. Οικογένειαδικ^ουιιΙνη είς περίθαλψιν, ύπα.τους
  ο,οου; τ»3 προαγόμενοι» αρθρου, λογίζιτχι ή π*ρΛ»μίάνοι*Μ
  εν έαυ:ή· μίλη μιά; ή κλινών των έπβμένων κχτηγοριωιι:.
  Κατηγορία Α. Σύζυγος.
  » Β'. Άνήλικ» τέκνα, αορενχ ή
  6ή)εα
  . Πατήρ «νίκανος πρός έργ««'αν 2ν«κα νόσο»
  τ«ς προστασία; ετέρου ι>ίοϋ ,άν»)λ(κβυ.
  Κατηγορία Ε'. Άδελφα! άγαμ,ι ή κ0(! ίρρβνβς άνήλιχα,
  αίελφοι, ί??ϊνοι πχτ,οό; ή χα', π«?>ς έν ζ^ άλλί ύπτγό,χενοι.
  «, την πρ,ηγουμίνην κατηγορίαν χαί στε?ούμε«. τ^Λρο-χ^
  σιας ετέρου «δϊλφοϋ Ινηλίκου.
  ί31^ρ-9?ον 3'ίΤ90έν τφ * α"ρ6ρ^ποΛν τών ϊώί«« **&«»
  1 αμειον τ?ς έν τή 2ϊρα τί}ί
  ί ι ά ' -γ—γ-—- ^υ ΘεοφιλεστάτΛΐ* Έκισχόπου.
  έΐί™ Απ'κ'Ρων01> ύί'"αμένης έπιτροπής. ττ}ς, σιιλ-
  πρός περίθαλψιν τώ» ^ΐϊόοων, οίχογ*ν*ιων , τβ».
  λογαι
  ρον 5. 'Α7ταγορεΰετχι ή ίρηχώικι'* επί ιτοινικών
  ΰποθέβεων έν αίς κχτηγορούμενοι είιίν έχ των εί; τάς τάζεΐς
  τοΰ Στρχτοΰ κχλουμι'νων έκ δέ των πχρ Άρείω Πάγφ
  τί «ατών των ΰ,τοθίσεων κ,χΐ' ά; Λ^ολιμπάνονται οί καττι-
  γορούμενοι.
  "Αρθοον 6. Άνχστέλλονται α! είς
  έκπλό
  σεως τοϋ ανωτέρω π9βθ3, μή
  ^ ά'λλ ^ ί
  Ταμ,'ας
  εισίν
  των
  ^
  τινος
  γάρτου βεβαιούντων τα έν άρθροις 1 καί 2 τού παρόντος Διατάγ-
  μ.«τος οριζόμενα. Έν τί) αίτήσει ταύτη ϊέον ν' αναγράφηται τό
  ονοματεπώνυμον τοθ έν πολέμω πεσόντος, το στρατιωτικόν ή
  | άνεγνωρισμένον άνταρτικόν σώμα είς δ άνί]χβ, ο άριθμός, τό
  ϊνομα ή ήιδιότης κα', κατά προσέγγισιν, ή ήλικία των δεο-
  μένων περιθάλψεως μελών τής οικογενείας, 4 τόπος τής μονί-
  μοι» κατοικίας αυτών και πασά λεπτομέρεια σχίτική πρός τόν
  εν πολέμω πεσέντα προστάτην αυτής ΚϊΙτήν έν γένει οικογενεια¬
  κήν τού κατάστασιν.
  Άρθρον 5. Τό περιεχόμενον τής έν τώ προηγουμένω άρΰρω
  αΐ'ήσεως έξακριίώνει δ πρόεϊρος τής έπιτροπής, πειθόμ?νος δέ
  περ'τής ακριβείας αΰτοβ, έντέλλεταιτήν καταγρϊφήντής αιτοΰσης
  οικογενείας έν τώ υπό τοθ γραμματέως τής έπιτροκής κατά
  άλβαίητικήν σειράν έπωνυμου, τηρευμένω Μητρώω των περι-
  βαλψιοόχων
  Άοθρον 6. ΤόΐΓίσόν τής είς εκάστην οικογένειαν διϊομένης
  περιθάλψεως δρίζεται ώς ακολούθως.
  ΟΙχογένεια αποτελούμενη έξ ενός μόνον άτόμου, λεπτά
  «εντ/)κοντα ημερησίως ή μτ,νιαίως ϊραχμϊί δεκαπέντε.
  Ο'ικογένεια αποτελούμενη έκ δΰο ή καί τριών άτόμων ϊραχμή
  μΐα ήμερησ(ι,κ ή υ.ηνιαίως ίραχμαί τριάκοντα.
  ?"Ο'ιχογένεια αποτελούμενη {κ τεσσάρων ή καί πλειοτ'ρων
  άτόμων ίρα/αήν μία καί ημίσεια ημερησίως ή μηνιαίως δραχ-
  μαί τεσσσαράκοντα χέντε.
  Ή χερίθϊ'>4 ς άρχεται,άφ'^ς όποίληθή" ή περΐ ταύτης αίτησις
  πρόί τόν Πρόεδρον τής έν άρθρω 3 έπιτροπής ή είς οιανδή¬
  ποτε Δημοσίαν Αρχήν, ήτις έν τοιαύτη περιστάσει ύποχρεοθται
  νά διαδιβάση την αίτησιν παραχρϊ)μα εις τόν Πρόεδρον τί|ς
  έν λόγω έπιτρεπής
  "Αρ&ρον 7. Ό ΠρόεΒρος τής έπιτροπής μεριμνα περί τής
  έγκαίρου αποστολάς τής περιθάλψεως των μακράν τί|ς εδρας
  τ?ς έπιτροπής διαμενουσών οίκογενειών.
  Ή ταχυϊρομιική ύΐτηρίσ'α τί)ς Νήσου διενε,ίγεΐ άτελώς την
  αποστολήν των περιβάλψεων πρός τούς οικαιοΰχους καί ^τής
  ά/ληλογραφ£ας τής έπιτροχής.
  Άπασαι αί πολιτικαί καί στρατιωτικαί τής Νήσου αρχαί υπο
  χρεοθντβι νά παρέχωσιν προθύμως τάς υπο τίίς έπιτροπϊ]ς ζη-
  τουμένας πληροεοριας καί συντρέχωΐιν τό καθ εαυτάς «ρος
  εΐιόδωσιν τοδ Ιργβυ αυτής.
  Έν Χανίοις τή 8 Δίκεμίρίου 1912
  Ό Γενικάς Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Αιατάγ. 210
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΊΣΙΜ ΤΟΪ ΕΑΔΗΗ05
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α*.
  "Εχοντες ΰπ' ίψίΐ τό άπό 11ης Όκτωίρίοι» 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμβ πε-ί διορισμοϋ Γενικοϋ Διοικητοϋ έν Κρήτ-ξ, τό άρ-
  θοον 9 τοθ Λογ στικοϋ Κανονυμοδ τοϋ Κοινωφελοϋς Ταμείοϋ
  Κρήτης καί τό ύπ' αριθ. 1β91/ι»ι «· ?· ?γτ*Ρα?ον τί1ί Κεντρικής
  Διευθύνσεως τού α!ιτοϋ Ταμείου.
  Έγ*ρίνομίν την ΰπ' αριθ. 35 τής 28ης Νοεμβριού έ.Ι. από¬
  φασιν τοθ Γενικόν Διοικητικο3 Συμίουλίο^ τοθ Κοινωφ»λο8ς
  Ταμϊίου Κρήτης, δι* ής χορηγίΐιαι Ικταλτος πίστωσις επί τοθ
  προυπολογισμίϋ των έξί3«ν τοθ Καταστήμιτβς έκ δραχμών
  πεντΐκοσίω* (500), όπως δοθώσιν ώς έφ' άπαξ βοήθημ* εί; την
  οικογένειαν το3 άπο5ιώΐαντος Γραμμχτέως τοί Τποκχταττή-
  ματος Ρεθύμνης Κ. Βιτσιχουνάκη.
  Έν Χανίοις τή 12 Δεκεμβριού 1912.
  *Ο Γενικός Λιοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  «Γ*-
  ·- 'Μ '*<·Ιΐί4θΛ » Μ**. ΪΟ ,ΊτνΣΓ' -τ·/»» ·:1 . ζτ ,-ε-ι,'Ρ -ΐ ί ·>*$Κ* ί
  )' ^ ί ;<-.'»■« ,^· » ϊ[5.βτι» Ι ι ■ / ι / 1 ■ >.»< 'ϋ- » "* ν -, τ α < - --3" | 1. « ί^ν.'Τ ,, V » · Έ ^ ί ^ Α ί *Ό V-, • - ί ' ".? <- »»'χ Ί « ί*-«" Ο' ν- ■* " ί - - — " **ν Γ.Α)» ί^. ,^^:,-ί:ί,},