91714

Αριθμός τεύχους

105

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ
  ΓΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κ 8 ΚΡΗΤΗ
  ΤϊΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Ιανίοις τη 15 Δεκεμβριού {912
  105
  Αριθ. Δ.ατάγ. 222 Ι
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α·
  Έχοντες ύπ' όψει τό άκο 11ης Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν
  διάταγμα περί ϊιορισμοϋ Γενι-λθϋ Διοικήται έν Κρήτη.
  Αποφασίζομεν
  Είς το ύπ' άριθμ. 76 τής 7 Νοεμβριού 1912 ημέτερον
  Διάταγμα προστίθενται τα έπόμενα. 1
  Άρθρον 4. Διά τους έν άνταρτικοίς σώμασιν ύπηρετήσαντας
  άρκεϊ 'καί μένη ή περί τούτου τακτική πιστοποίησις τοθ
  ΆρχηγοΟ τοθ Σώματος" ,
  Αρθρον 5 Ή άμέσωςπροϊσταμ,ένη αρμοδία Άρχή δύναται ν*
  οεχΐή έπανελθόντα είς τ/)ν ύ*ηρ£σ'αν ύπάλληλον καί πρό τής
  πρθσαγωγής τής κατά τα αρθρα 1, 2 καί 4 πιστοπαήσεως ί)
  τοϋ απολυτήριον εάν πείθεται όπως Βήποτε ότι δ επανελθών
  προσήνεγκ» την έν τω τακτικω στρατω καί τοίς ανταρτικοϊς
  σώμασιν υπηρεσίαν αΐιτοΰ. Έν τοιαύτη 'όμως περιπτώσει το
  αρμόδιον Τμήμα τής Διοικήσεως επιτελείται τής ταχιστης
  συγκεντρώσεως των περ· τού έπανελθόντος ΰπαλλήλου πιστο-
  χο(ήσεως κλπ. περί ών τα άρθρα 1, 2 καί 4. επι τ^
  βάσει των οποίων θέλει κριθή ή έν τή ύτηρεΐ'α παραμονη
  τού.
  Άρθρον 6 Των διατάξεων τοϋ παρόντος καί τού ύπ αριθ.
  76 Διατάγματος έςαιροϋνται οί άπολαύοντες μονιμοτητος,
  ή Ίσοδιότητος δικαστικοί ύπάλληλοι. Τποχρεοϋται όμως τόαρμ
  όδιον τμήμα τής Διοικήσεως »<χ ίνεργη καί ώς πρός «υτους τα έν τί) δευτέρα παραγράφωτοΰ προηγουμένου ά'ρθρου οριζομενα. Έν Χανίοις τή 14 Δεκεμβριού 1912 •Ο Γεν. Διοικητής ΣΤ. ΔΡΑΙΌΪΜΗΣ Αριθ. Αιοιτάγ. 215 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΓΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΟΡΓΙΟΤ Α'· Έχο,τες 6«' δψει το άπό 11 Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν Διάταγμα περί διορισμοΰ Γενικοϋ Διοικητοϋ εν Κρήτη και τθ άρθρον 1 τού άπό 13 τοϋ αυτού μηνός καί ϊτους ήμ^Ρ«υ Δια¬ τάγματος. Δυνάμει τού άπό 30 Σεπτεμίρίου 1908 Ψηφΐσ.α- τος τής Βουλής των Κρητών. „ Άπό τής επομένης τϊ)ς έν τί) ένταϋθα Εφημερίδι τής Κυ¬ βερνήσεως κατανωρίσεως τοΰ Διατάγματος τούτου ,"9·-^Λ* '«χ« έν Κρήτη τό άρθρον 29 τοϋ Νόμου ΒΨΞΗ τοϋ 1900 ^ερΐ Ταχυδρομικής Τηλεγραφικάς «αί Τηλεφωνικής υπηρεσίας ϊχον ώς Ιπεται : , ,φ «Άρθρον 29. § 1 Οί Ταχυίρομικοί Τηλεγραφ ικοι καί 1η- » λεφωνικοί ύπάλληλοι άποχωροθσιν ΰποχρεωτικώς τής ύπηρε- • »ί«ς, άπολυόμενοι : «Α') "Αν ένεκα νόσοι» καταστώσιν άνίκανοι πρός άνελλιπί) » εκπλήρωσιν των καθηκόντων των πλέον των τριών μηνών » κατά ενορκον ενώπιον τού Ειρηνβδίκου γνωμοδότησιν δύο » τουλάχιστον Ιατρών, προσκαλουμένων υπό τής Προϊσταμένης » 'Αρχής ή υπό τοθ νοσο3ντος" καί «Β') "Αν συμπληρώσωσιν τό έξηκοστόν Ιτος ώς Βοηθοί Α' » ή Β' Τάξεως, ή Έπιστάται ή Τηλεγραφηταί Α' ή Β' Τά- » ξεως, τό έξηκοστόν πέμπτον ώς Επιθεωρηταί ή Διευθυνταί » Β' Τάξεως καί :ό έβδομηκοβτόν ώς Διευθυνταί Α' Τάξεως. « § 2 Ταχυδρομικοί καί Τηλεγραφικοί ύπάλληλοι, μή συμ- » πλ*)ρώσαντες τόν πρός την σύνταξιν χρόνον, καταλαμβανό- » μενοι δέ κατά την πρώτην εφαρμογήν τοϋ Νίμου υπό τού ορί- » ου τής ήλικίας διατηροϋνται έν τί) ϋπηρεσία καί έν τί) θέσει » ήν κατίχουσι, μέχρι τής άποκτήσεως τοϋ πρός ιτύνταξιν δικαι- » ώματος. « § 3 Ή απόλυσις έπέρχεται κατά μέν την περίπτωσιν α' » επί τί) ϋποίολή τού έν αύτί) οριζομένου πιστοποιητιχοϋ, κατά » δέ την περίπτωσιν β επί τί) προσαγωγί) άποσπάσματος τοθ » ο'ικείου Μητρώου των αρρενων, ή τί) πιστοποιήσει τής μή » έγγραφής ύπαλλήλου τινός έν τώ Μητρώφ των αρρενων. « § 4 Οί κατά τό έδάφ. Α' παυθέντες δύνανται νά έπανέλ- > θωσιν είς την υπηρεσίαν, άν μιτά εν έ"τος βεβαιωθί), ότι έξέ-
  » λιπεν ό λόγος, ου ένεκα εξήλθον αυτής.
  « § 5 Δύνανται έπίσης νά έπανέλθωσιν εις την υπηρεσίαν
  » μετά διετίαν οί Λατά τα έϊάφια α' καί β' τοϋ άρθρου 28 τοθ
  » παρόντος Νομου παυθέντες, πλήν άν ή παθσις προήλθεν έκ
  » καταχρήσεως. »
  Έν Χανίοις τί) 13 Δεκεμβρίοο 1912
  Ό Γινικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  Αριθ. Διατκγ. 220
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ
  ΓΕ__ΡΓΙΟΤ Α'·
  Έχοντες ϋπ ϊψει τό άπό 11ης Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοΰ Γενικοϋ Διοικητοϋ έν Κρήη) τό αρ¬
  θρον 7 τοΰ ύπ' άριθμ. 2 τής 29 Μαρτίου 1912 Διατάγματος
  καί τό άρθρον 34 τοϋ ύπ' άριθμ. 737 Νέμου περί Δημοσίου
  Αογιστικοϋ. "
  Χςρηγθθμεν άναπληρωματικήν πίστωσιν επι τοΰ ειδικοθ πρου-
  πολογισμοθ των έξόδων τής χρήσεως 1912 τού «πί τής Δημο¬
  σίας Ασφαλείας καί Δημόσιον Έργων Τμ,ήματος καί επί το3
  Κεφαλαίου 2 καί άρθρου 15 τοθ ώς είρηται προϋπολογισμώ έκ
  δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25,000).
  Έν Χανίοις τί) 13 Δεκεμβριού 1912
  Ό Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  π
  ΙΗΪ ^
  !2ΐ8 ΫθΊ Ι
  ! ι,^,,Κ Γ ^91 .ΛίΟ^',ό ί7.?
  — ^οτν ί":Λ.,Χ7τ.:.-ί^?ωϊ3Α,£ }]' ο^γΙ),/.
  ΒΩΤ 2Ω3/Ι2Α8 ΥΟΤ "ιταΜ0Μ0"Η8
  * ΤΟΠ-ΙΟ3-Ι