91717

Αριθμός τεύχους

106

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

22/12/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  8-«β
  Γ
  ί*ί Γχ χί^ί > ι|(·ί Γ(, ^
  ;,(*- ν ΐο ^. ι ν - ' ο ί>Γί)'
  ;ρτ^_ Οί, ^1 « _ α λ )
  ίΙΡί 1 , ν / <-' ,-,, . χ'Ι ί /* υ. ί(,-Λ< > Η ο
  ίΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΕΦΗΙΕΡίΙΚ Μ
  ο/! - * . Λ
  Κ Ν
  Κ
  Ρ
  Η
  Η
  ... Λ , .
  ι' τ ϊ"
  1 | ίΛ | ^,.(1 "
  ΠΗ
  ατ
  τι.
  ν
  ν&ΐζ τη -_ _
  εκερ
  -
  ίϊ ?Χ
  1/ΤΓ-
  Αριθ. Διατάγμ. 238
  «6ΐ5ο·5ΐ ΧαΙ έκτελέσβι τό ^βρόν Διβταγμα, ό—ρ ή
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ Έ* ^«^^«ΐ^ 13 Νβ,μβρί™
  ΓΕΟΡΓΙΟΥ
  μ -
  Διάταγμα περί διορισμοθ Γίνικ<Λ ΐΔ«ι>«κη·τοΟ *έν
  Άε6 τήί έ(πιου~4 χί/ς 'Λατα^ωρίαβως 'κ
  ματος έ·» ιΑ Ινταδθ» "'Εφ^ημίβί'ίι τίΗ Κο6βρντ)»'ββς %&£$&* -εις
  ισχύν £ν -^ρτ/Τ») καί τοίς παραρτή{<ί?ισιν αυτ^"ί τ^ ^*|ρί "προσω¬ ρινήν ^π^οβπ.θί'^ς ϊημοσίω,ν ν?ι;3>λλήλων έ,ν»ταίς υπο τ?<5 Ελ- ληνικοΰ στρατοΰ καταλαμίανομέναις χώραις κίΐ Διάταγμα τής 13 Νβεμ|#ί(»υ-1942.'ϊχον φδε. -<-ΐ 1 -"ν- .-"ι:- 1..1- νί Ι ν ι . Το Γ^οιφγιχο Ό Πρόεδρος 1 ^ Π (/ (' Μ / ΙΖ ψ Ι Ι Ι *»ΪΥ(. ν, νΑρχΙ ν- ' ι -■7 ν II Τα μέλη Α· Α. Κορομηλάς .Α- Ν. Διομήδης •Εμμ. Ρέπουλης Α- Μι^ιχλακόηουλος άπό- Περί ^οοσώριντίς αποό"ράσ8νς δτιμόσίων ύϊπαλΧΛλοίν έν ταίς υπο τοθ 'έΙλττνίκο^'Στθατρυ •κατα'λΛΜ^π^'"·^""· ςανω άοίτ»τΕ».«νοι οπάλλτ^οι δέν ϊκαίο ων^ί» άρβρ-ο) 1 ^ β' το3 υπ'άριβμ·. 107 ϋ/4δ^ώ4ήΟ *& ο , Γ ^ * ίΦΑΪΙΑΕ¥ϊ 'ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ ^ΠΚΤίΟΊΛ^.' , —>ν , . ^ - - ν
  Προτάσει τού Ήμετέρβ» 'ϊ«««ργικοϋ Συμβουλίου, άπεφασί- ,^.^ ^,ατάγ. 246
  «χΐρ ο3οΛριν.?>ν ξ4?ων όμοτ, δρίζομίνων
  , λαμβάνοντες μόνον τα όδοιπορικά αυτών ϊξοία.
  Χανίοις τίί 2Ρ Δ·**μ6ρίό» *9ί2.
  2
  -ινι,ν ,
  ' - ι
  ρ μ
  σαμεν καί διατάσσομεν
  ται^ 'όπως άποσπώντοττ—ροσωριν&ζ
  (Μ) ,Ζ. ν,Ύ
  Α < υπηρε- ογϊομα'Π ^του σιας έν^ταΐς καταλΛ-μβαν^ομέναις υι:^ τοϊ} Έ,λληνικοϋ Στρατοϋ ΧώΡ-β1'1 ' Π'ί -^ 'υτίντνί'^'β^τ» ά%ό«·ί1 Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν ΊΙίΑΐν^,^'νν ϊβ^ε.7α,ΐ/2ια: $ιατ*ΐί'ής. ,τρΡ ^ϊ* -^«υην^^^βιαν ΔιάτΛΥμα'^-^'^Ρ'^θ'1 Γϊνικοϋ Διοικητοΰ έν Κρήτη καί τό άπό 30 Σειτεμβρίου 1908 Ψή>ι«μβ τής ΒουΛής των Κρητών.
  Οί «-«««ώ,ανοι β—ίλλ»ίλοι-&Λτι«ίαΐσΐ.τον £αθμό», τή» Θέσιν Ά"θφαβίζο|*είν
  ^Ι^ο^ν,ι «-^^^^«σ,τθν ^μο, --Μ--ν - έν · έν^^.|^Λ—^.βφ—_ι8ι
  καί ταο νενου.ιβιιεναί αποοοναί; (χιΐΌΐιν- β^νοόνσΐ 0»τϊ!ο τσιαοτΛς **, * > ' ' ' ^ . . ,. ' '
  «ποσπασεως συνυπο^γ^-^ ίΑ,υ.ιορεσία αοτων.^ ^ Θενί είς .σ-/Τν καί ένΓΚρή-ττ/ α' ϊιαχ«ξ*ις των άρθρων 1, 2
  νΤΐ «οσνί «;ϊ)ς «ερβοΛέτα* άπΛξ<)>»*<ΰσβ'*?ιίριζ*ΐ*ι> ^** «!^β;εως Λ3(ν ^ το^ ΑΡΟ' νόμου ^τ)ς χί*'Ηα»ρτί9υ 1884, περί μεταρ-
  τοϋ 'Υπουργείου των Έξωτί.ρικ0νι.
  Ή ισχΰς το3 Δια^άγμοιτ^Φΐ
  Ό ίϊρο&ρός»κ,6 Ήρκτέρου Υπουργικον Σομβουλίου δ/)μο- ,
  Κ^ ,/·(
  άπβ'-ίίΐς 8 Όκτω- "Αρθρον 1. Ή διαχείρι«ς τώ^ είδι*ω» —,μϊ&ν «ών στρα-
  — ·"-"-· υωμάτων καί >«Λαοτι~Λτ«» άνα«.ί)ετ<» ίΐ<ί<έ3ΐί*»ροπήν έ»τοδ 'θτι ν·.·"
  354
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΊΙΠΙ < Μ«ί ΠΤΙ-Ι · ι ΓΤΤ * * '^εΐ '-» ^ -- έκ τοϋ ύποϊιο.χητοθ ή ΰποδιευθυντοθ" έν ελλείψει δέ τοιού- Μ*ς τής χρήσεως 1911 εκ ίραχμων χιλ,ων έξακοσίων πεντή- έ δ ή δθ ϋ ώ % ήματος κοντα (αριθ 1650) «δια τ^ν στερέωσιν τής «ρχαίας Πελζσγ,χί; μ μ αλληλεγγύης ύπευθυνα δια πασάν χρηματικήν έλλειψιν προ- /ύψασαν έκ τής δ αχειρίσεώς των πρ;ς ζημίαν τοϋ δημοσία, ώς καί διά πασάν παράνομον ή παράτυπον ενεργηθείσαν παρ' | αυτών πληρωμήν, ύπόκειντα·. δέ είς τάς σχετικός διατάςεις τοϋ | άπό 9 Όκτωίρίου 1833 Βασιλικού Διατάγματος καί λοιπών Ι περί άρμοδιάτητος τοδ ΈλεγκτικοΟ Συνείρίου, καθώς καί είς | τα σχετικά «ρθρα τοΰ νόμου .ΣΐΒ'τή'ς 1 Όκτωίρίου 1852 περί δημοσίου λογιστικόν τού Κράτοος, καθόσον τοΰς άφορα. Τα μέλη χαϋτα βεδαιοϋσι 8ι« τής υπογραφάς των επί των άποδείξεων εκάστην πληρωμήν, εξαιρέσει των μισθαποδείξεων, Ισεται δ' ακυρος ή άνευ τί)ς τοιαύτης βείαιώσεως απόδειξις Άρθρον 3. Έκτός τί}ς είς τα μέλη τής ταμεκζκί}ς έπιτρο¬ πής έπιδαλλομένης ευθυνής, θεωρεϊται συνυπεύθυνος καί ό ϊιοι- κητής τοθ τάγματος ή καταστήματος, εάν δέν Ιλαίε τα κατάλ- ληλα μέτρα πρός αξασφάλισιν τού ταμείου ή δέν έπ.βλεψεν είς την εκτέλεσιν των καθηκόντων τής ταμειακής έπιτροπής. Ειδική διάταξις Αί μή άντιτιθέμεναι πρός τάς διατάξεις των άρθρων 1 2 καί 3 τοϋ ΑΡΟ' νόμου διατάςεις των έν "ισχύϊ νόμων Διαταγμά των καί Κανονισμών περί διαχειρίσεως τής παγίας προκαταβο- λής διά τάς ανάγκας τής στρατιωτικάς υπηρεσίας καί περί οι¬ κονομικάς καί λογιστικάς υπηρεσίας τής χωροφυλακής καί των Ταγμάτων τοθ Πεζικοΰ διατηροϋσι την Ίσχίιν αυτών καί ώς μέχρι τοθδε. Έν Χανίοις τί) 21 Δεκεμβριού 1912 •Ο Γενικός Διοικ ,τής ΣΤΕΦ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ καί υπό ίδιον κεφάλαιον καί αρθρον. Έν Χανίοις τί) 19 Δεκεμβριού 1912. Ό Γεν. Διοιχητής Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Αριθ. Διαταγ. 245 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ Β4ΣΙΔΕ2Σ ΤΩΝ ΕΔΛΗΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α Αριθ Διατάγ. 224 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΠΣ ΤΠΝ ΕΔΛΗΝΩΝ ΓΕΟΡΓΙΟΤ Α "Εχοντες ύχ' ίψει τό «π>ι 11 Όκτω^ίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περϊ διορισμοϋ ΓενικοΟ Διοικτ,τοϋ έν Κρήτΐ] καί το
  άρθρον 3 έδαφ. θ'. τοϋ ύπ' άριθμ. 413 ΤελωνειακοΟ Νόμου.
  Έπιτρέπομεν την είς "Ηράκλειον άτελτ] εισαγωγήν υπο «3
  Γεω ργίου Κουρή ενός μηχβνήματος πρός παραγωγήν ήλεχτρι-
  κοϋ φωτός μετάτών συναφών χινητηρίων μηχανών κ«ί έξ
  μάτων ., _ .
  Έν Χανίοις τή 15 Δεκεμβριού 1912
  'Ο Γενιχός Διοικητή
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Αια,τάγ. 251
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  ΓΕ--ΡΓΙΟΤ Α'.
  Έχοντες ύχ' 2ψει τό άπό 11ης Όκτωβρίου 1912 Βασιλιχίν
  Διάταγμα περί διορισμοϋ Γενικοδ Διοικητοΰ έν Κρήττ) τό άχδ
  24 Νοεμβριού έ. Ι. ύχ' αριθ. 145 Βασιλικόν Διάταγ>α, «
  αρθρα57, 62, 67, καί 1021 τοϋ περί Στρ&τολογίας ΚανονισμσΟ,
  προτάσει τής Ανωτέρας Διοικήσεως τής Χωροφυλακής χ«'
  Ταγμάτων Πεζικοϋ.
  Αποφασίζομεν - "*"
  Καλούμεν,3πως προσέλθωσιν την 4ην Ίανουαρίου 1913 ένώ-
  τό αρθρον 34 τού ϋπ' άριθμ. 737' Νόμου «περί Δημοσίου" Λογι- εμπορικάς ή Βιομηχανικώς Σχβλής, πλήν των άπαλλαγέντων
  στικοϋ». ' καί των τυχόντων άναβολί)ς κατατάξεως.
  Χορηγοϋμεν επί τοϋ είδικοϋ προυπολογισμόν των έξόδων τίς ^ι Μ πΡ°'ελευσόμενοι κατά την οριζομένην ημέραν
  χρήσεως 1912 τού" επί των οικονομικαί Ε'. τμήματος τάς εξής ' ΧγιΡ"Χθίί «νυπότακτοι έν ώρα πολέμου.
  άναπληρωματικάς χιστώσεις ' Έν Χανίοις-01 οο Α-----* ' *
  1) υπό Κεφαλ. 10 αρθ. 3 «Διά πάστ«ν κυλίνίρων, ποτάσ- {
  σαν, φωτισμόν κλπ. μιχροίαπάνας ταχυδρομικάς καί γραφικήν [
  ΰ'λην Δρ. 300 καί (
  2) υπό Κεφ. 20 άρθρ. 1«Νομισματική διαφορά προμηθείας"
  χρυσοΒ ή συναλλάγματος διά τάς πληρωμάί τοϋ Δίΐιιοσίοιι
  Δραχ. 2000.»
  22 Δεχεμίρίου 1912.
  Ό Γ«νΐιιός Διοικητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  τάς πληρωμάς τοϋ Δημοσίου.
  Έν Χανίοις τί] 21 Δεκβμβρίου 1912 · !
  "Αριθ. Διατάγμ. 252
  •Ο Γενικάς Διοιχητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Διατάγ. 235
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΠΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝίΙΝ
  ΓΕΓ_ΡΓ1ΟΤ Α'.
  "Έχοντες ύπ' δψει το άχό 11 Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα τιερί ίιορισμοϋ Γεν(κοϋ Διοικητοϋ έν Κοήττ καί τό
  άρθρον 7 τοϋ 6χ' αριθ. 93 τοθ 1911 ψηφίσμ-ος τ«ς Ιυνελευ!-
  σεωςτών Ίίλλήνωνέν Κρήτη. ' ^«νελευ
  ^ταφέρομεν την ίιά τοθ ύπ'άρ,θ. 6 τ^ς 31 Ίανουαρίοι,
  ΙΚΚΔιαταγματοςτής ΠρΓσωρινής Έπαναστατική-ς Κυίερνή---
  «ως χορηγηθείσαν ε'κτακτον πίστωσιν επί τοϋ ΕΊδικοΟ Πρου-
  ,ολογισμοϋ των Εξόδων τοϋ Τμήματος Έκκλησίας καί Παι-
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΤ Α'.
  Έχοντες ύπ'δψιν τό άπό 11 Όκτωδρίου 1912 Βασιλιχον
  Διάταγμα περί ίιορισμοθ Γενικοϋ Διοικητοϋ έν Κρήτη %»&
  τελευταίον έδάφιον τοϋ άρθρου 37 τοϋ χερί Στρατολογίας Κανο-
  νισμοϋ, προτάσει τής Ανωτέρας Διοικήσεως τ^ς Χωροφυλίχχ5!«
  καί των Τβγμάτων ΙΙεζικοϋ.
  'ΑϊΐοφασίζομενΓ ν' « "**-
  Αναστέλλομεν την κατάταξιν των στρατευσίμων ών ή χοριΐ'
  γηθεϊσα άναδβλή έ'ληξε την 1 Όχτωδρίου έ. 'έ. μέχρι τής ήμ^
  Ρ«ς τής προσκλήσεως υπό τα δπλα καί των λοιπών στρατευσί·
  μων τής ένεστώσης «πογραφής.
  Έν Χανίοις τί) 22 Δεκεμβριού 1912.
  Ο Α'&νιχός Διοικητήν
  ?« ' .- Σ. ΔΙ'ΑΓΟΙΓΜΗ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩ2
  355
  Άρ-θμ. Διατάγ. 253
  Ι Ν ΟλΟΜΛΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΟΝΩΝ
  ΓΕΟΡΓΙΟΤ Α'.
  Έχοντες ϋπ' ϊψει τό άπό 11 Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοϋ Γενικοϋ Διοικητοϋ έν Κρήτη κβί τό
  αρθρον 34 τού ύπ' αριθ. 737 νίμου.
  Χορηγεϊται έχί τοϋ ΕΊίικοΰ Προυπολογισμού των έξόδων
  το3 Τμήματος Έκκλησίας καί Παιϊείας τής χρήσεως 1912 χ«ΐ
  υπό Κεφ. 12 ά'ρθρον Ι άναπληρωματική πίστωσις έκ δραχμών
  τριών χιλιάδων έξαχοσίών (3600) «διά την συμπλήρωσιν τού
  χλάτους τής Πελασγικής γεφύρας Έλευθέρνης κατά τόν αρ¬
  χαίον τύπον πρός τελείαν εξασφάλισιν αυτής».
  Έν Χανίοις τί] 22 Δεκεμβριού 1912
  Ό Γενιχός Διοΐχητής
  0 * ' Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΙΙ1
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  ΓΕΟΡΠΟΎ Α". .
  Έχοντες «π' όψει τό άπό 11 Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν
  Δ άταγμα περί διορισμοϋ Γενικοΰ Διοικηιοϋ έν Κρήτη, καί τό
  αρθρον 1 τοϋ άπό 13 τοϋ αΐιτοϋ μηνός καί έ'τους ήμετε'ρου Δια-
  ιαγματος.
  Δυνάμει τοθ άπό 30 Σεπτεμ*ρίου 1908 ψηφίσματος τήςΒου-
  λί]ς των Κρητών.
  Τιθεμεν είς ισχύν καί έν Κρήτη την § 2 τού άρθρου 2 τοϋ Νί¬
  μου ΒΨΞ<Γ' τού 1900 περίΤαχυδρ. Έπιταγών, έχουσαν ούτω: § 2. Εις τέλος τριάκοντα λεπτών ύπόχειται παν διαίιδαζόμε- νον ^οσόν μέχρι των δραχ. πεντήκοντα" εις τέλος λεπτών πεν¬ τήκοντα παν ποσόν μέχρι δραχμών εκατόν" είς τέλος δέ μιας ϊραχμήςπαν ποσόν μέχρι δραχμών διακοσίων. "Ανευ τού ποσού των διακοσίων δραχμών προστίθενται λεπτά τριάκοντα άνά εκα¬ τόν δραχμάς ή κλάσμα αυτών μέχρι δραχμών χιλίων. Πάσα διάταξις άντικειμένη εις τόν παρόντα Νόμον κβταρ- γειται. *1Ι ίσχΰς τοθ παρόντος άρχεται άπό 1 Ίανουαρίου 1913. Έν Χανίοις τί) 22 Δεκεμβριού 1912. Ό Γενιχός Διοικητής Σ. ΔΡΑΓΟ1ΜΗΣ Αριθ. Δι*τάγ. 118 ~~ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕλλΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α' · Έχοντες ύπ' 8ψ« τό άπό 11ης Όκτωβρίου 1912 Βασιλι¬ κόν Διάταγμα περί διορισμου" Γενικοϋ Διοικητοϋ έν Κρήτη καί το αρθρον 7 τοΰ ύπ' άριθμ. 93 τοϋ 1911 ψηφίσματος τής Συ- 'ελε,ισεως των Έλλήνων έν Κρήτ·»]. Έγκρίνομεν τόν συνημμένον προυπολογισμόν έκ δραχμών δέχα ^■χιλιάδων (16000) καίτήν σχετικήν μελέτην διά την άνέωξιν τής "ίρου (Χανδάκας) Γεωργιουπάλεως καί λοιπών συναφών έργων *αί κατασκευήν γεφύρας πβρά την θέσιν «Δημητρουλιανά», άκυρουμένου τοθ διά τοϋ ύπ' αριθ. 74 έ. ί. Διατάγματος τής πρώην Διοικούσης Επαναστατικήν Έπιτροπϊ]ς εγκριθέντος "ρουπολογισμοϋ καί σχετικάς μελέτης τοϋ Ίδιου ίργου. ^ 'Επιτρέπομεν όπως διά την εκτέλεσιν τού Ιργου τούτου δια¬ τεθή ή πρϊς τοοτο άναγεγραμμένη πίστωσις έν τω ε'ιϊικω πρου- - λογισμώ τώ» έξόδων τοϋ τμήματος τής Δημοσίας Ασφαλείας χαί Δημοσίων Έργων τής χρήσεως 1912 υπό Κε?«λ»ιον 3 χαί άρθρον 50. Έν Χανίοις τί] 16 Νοεμβριού 1912 Ό Γενικός Διοικητής Κρήτης Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΠΡΟΪ-ΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ ΤΛς απαιτουμένης δαπάνης δχά την άνέωξιν Χανδάκας (τάφρου) Γεωργτουπόλεως ηρός έξοχέτευσχν των πλε- οναζόντων υδάτων τής λ,ίμνης Κουρνά και λοιπών συναφών δργων ώς κατ κατασκευή»; γεφύρας. α. -β ΕΪβος έργων ^•Η Η Χωρ,ατουργτκά Ιργα 1 Έκσχαφή πάσης φύσεως γαι¬ ών χαίήμιβραχου, τόφου κλπ. έξαιρουμένου μόνον τού διά πυρίτιδοςέξορυσσομένου ίρά- χου πρός άνέωξιν τής χαν¬ δάκας επί τήςλίμνης Κουρνά μέχρι μήκους 700 μέτρων συμφώνως ταίς κατά μήκος καί πλάτος διατομάς τοϋ σχε- δίου................μ3 2 Έξόρυξις βράχου τού έξο- ρυσσομένου μόνον διά πυρίτι- τιδος καί δυναμίτιϊος ~ερι- λαμίανομίνων καί των λοι¬ πών εργασιών μεταφορας καΐ λοιπά ..............μ3 3 Καθαρισμός τής υπαρχούσης χανδάκας άπό τής διατομής 33 πρός τα κατάντη, άποκοπή καλαμων, βρύων καί λοιπών φυτών καί διαπλάτυσις ταύ¬ της όπως την διατομήν τοθ σχεδΐου............μ.μ. 11 Τεχνικά Ιργα Κατασκευή γεφυρίου 3μ3 — άνοίγ. έ—1 τϊ]ς άνοροχθησο- μένης χανδάκας καί επί τής πεπατημένης όδοϋ παρά τό χωρίον Δημητρουλιανά. 1 Έχσκαφή θεμελίων.....μ 2 Κοινή λιθοδομή δι' έλαφρας θηραίκοχονίας........μ' 3 Ξεστή λιθοδομή δι' έλθΊρρας θηραΐκονονίας.........μ3 4 Θολοδομή διά κανονικών λί- θων................μ3 5 Έπικάλυμμα θόλου διά κα- θαράς θηραιχοκονίας. .. .μ* 6 Όραταί έπιφάνειαι κοινής λιθοδομής καί άρμολογήμα- τα..................μ* 7 θολότυχοι...........μ* 8 ΣκιρρόστρωσιςτήςδδοΟ προσ¬ πελάσεως ............μ3 "Αθροισμα.........ϊραχ. > · *
  Δι' άπροόπτους δαπάνας έφ' ών οΰϊΐν
  δικαίωμα Ιχει δ έργολάβος. .. δραχ.
  Αθροισμα δλικόν........... *
  Έν Χανίοις τί] 10 Νοεμβριού 1912 /
  Ο Μηχανικάς
  Γ. Καρυωτάκη^
  Εθεωρήθη διά δραχμάς δέκα Ιξ χιλιάδας.
  Έν Χανίοις τή 12 Νοεμβριού 1912
  Ό Δΐίυθυντήςτών Δημοσίων "Εργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  Ποσόν Τιμή Δαπάνη
  Δρ. Λ. Δρ. Λ
  8408 — 1 40 11771 20
  200 — 3 50 700 -
  1500 - 0 65 975 -
  66 — 1 20
  81 — 12 —
  11 05
  50
  7 — 30 —
  15 — 2 20
  43 20
  17 90
  1 —
  7 —
  79 20
  972 -
  552 —
  210 -
  33 —
  43 20
  125 30
  30—6 — 180 -
  , . . - 15641 40
  358 60
  16000 —
  Ζ Ο 7 Λ ϊ' ? Ο ,ί
  Άριθμ. Διατά-γ. -147
  Μ ρΜΟΜΑΉ ΤΟΎ ΒΑΐΙΑΕδϊ ΤΏ» ΙΑΑβΝβ»·
  /Γηκ, ^ Γ" Κ Ω Ρ Γ Ι ®7Ί? —(·ν " !
  Έχοντες δπ'όψει τό άπό 11ης Όκτωδρίου 1*912 Βασιλικόν
  _ιάταγμ.α περί ϊϊϋρισμου· Γβνικοϋ Διοικήται έν Κφ$τ% καί ϊό
  άρθρον 7 τοούπ'άριθ. 93 τού 1911 ψηφίσματος τής Συνελεύ¬
  σεως τώ> Έλλήνων έν Κρήτη.
  Εγκρίνομεν τόν συνημμένον πρρΙ^βλα,γ^ψ,όν, έ,κ,^α^μών εκα¬
  τόν έξήκοντα χιλιάδων (160000) καί την σχετικήν μελετην διά την
  προέκτασιν τής αμαξιτής όδοΏ Άγίου .ΝτκσλάοΟ^ΓΪαχϊτας "Αμμου
  Ιεραπέτρας, άκυρουμε'νου τού διάΐο'ύ ιϊπ'άρΐθ. 39" ε. Ι. Δίατάγ-
  ματος τής πρώην Επαναστατικήν ΔιοίκΐίτικήΤτ Έτττροπή'ς
  έγκριθί'ντος προυπολογισμοΰ καί σχ-εττκής μελέτας τοό Ίδίου ερ-
  Έπιτρέπομεν όπως διά την έκΥ&εϊίν ^-Ϋργοντόδτ^-Ιτάτεθί)
  ή πρός τουτο άνβγεγραμμένη πίστωσις' εν τ& προϋπολογισμώ
  των έξόδων τού τμήματος τής Δ>).μίό-σίαςΛ'!&σφαλείο:ς χαίκ Δημό¬
  σιον Έργων τής χρήσεως 1912 ϋτό Κεφάλαιον 3 καί άρθρον
  'ΐδβ'. , /'
  Έν Χανίοις τϊ) 16 Νοεμβριού 19-1*. "? ^ — !
  Ό Γενικός Αιοικητής
  2. ΔΡΑ.ΓΟ¥ΜΉΣ>
  ■ - ι. > :^ίΑ|!Γ>
  Π( ΠΡΟ,ΪΠΰΈΟΓΤΣΜΌΣ
  Τής απαιτουμένης δαπάνης διά την αποπεράτωσιν τής αμαξιτής,
  όδοθ Άγίου Νικόλαον- ΊΆ^Οίζ ·Αμμβ*Γ ^*-Λ < •8" ίΙ8?Φχ Λ ^* Ο^Τ^^ ^ Είβος έργων -*· -™-χ ^ &* -ΑΡτ Λ' ^« 1.1. Γ ■.,ν',ΟΓΧ)- ,1Τ ,,ι,»- Ο ,;, ~ Ιί'' Α·'. 'Εγα Απλβ ^ ..... «^ V1 1 Όρυγματατα γαιώδη πάσης «Τ^ϊ ώ^ΐνχ» Γ Ι Ι φύσεως έξορυσσόμεναδιά τί|ς- -Α)ί· ι.; ςοφ-ι- ^·υ3τχτχ/ϊ σκαπάνης ιίνευ χρησιμοποιή- ,ο;:ΐ ο,'ν ίτ ν-5^·.Χ σεωςεκκρηκτικών, ϋλών μετ» * '-ί ΐ^λ ;χ>τ6νχ^ -,ο^α,
  τήςάναπετάσεωςήμεταφορας- >,χ- ^"ο?. -γιυ>:α ,ί τ κ - = ■>
  αυτώνδιάμονοτρόχουήκάρροι» ίνΐΐΑι, ^-^λ,,τΔ ^;νω
  '"' 'μυέχρι βίΛοστάσεως 800 μέ« νι,υ λ, Ο νίχ,χτχΗ ι
  τρών πρός έπίχωσιν ή άπό-ϊχ^ γ: )ί ^Α,ίίςΟ ,γ^υΗ ί.1
  %7ΐν,καΐ-ίάνεα πτ)όςβχημα£ ^χ.νο*ϊΛ·ΐο,-τΐ'
  τισμόν των έπιχωμάτων μ* 1Ο0β''ί-(Τλ.;Ιοΐ>— ,τ4β(ΪΟ —
  2 "ΟρύγμβίΤα ήμιβραχώϊη πά-ι- ;κ »ϊν;λ;κϊ,Ίΐ'
  σης φύσεωςέξΐρυσσόμενα διά ν .ιΤ>νη^>ΕΛ ο* ,τΑ)ς!ϊΛ:β ί
  'τί|ς σκαπάνης καί έκκρηκτι*·» . . κ,Ο
  κων μετά τής άναπετάσεως1 ' ^ -^ χλ, 11 > , - '
  - μεταφορδϊ *λτ. ώς άνω μ* ΙδΟΟ^ΐ,—ν 4x^22600 --
  3 Όρύγματα βραχώϊη ιτάσης » ν;-νϊ;;-3 χ-ΐ.Ο < φύσεως ίξορυσσόμενα μόνον^ λ .;α.^χ γ ;|ίι,:ίν0.'* "'- 'οά ττ]ςχρη9ΐμ:*;όιήί7εως έκ-^' . . ,χιτ '" 'κρήκτικών ύλών' μετά τής* . .. ι-;<Ί(-ι 7 άναπετάσεως, μεταφοραςκλπ - ν: >·<^-ϊ»--^ ^ ___«ϊάνω.............μ»ι 11800 — 3 5Μίί&Κ) — ·'· 4ί. 9&ηρότοιχο* ΰκοοτηοΐ-,. - ι.τ^^,/ ξβως γα»ών ΐ^-χί - - "'4 'Έκσκαφή θεμελιω,νκ. λ . .μ' '9(^ο*-Γ Α--50". 1350 — "^"ΛΛϊρολιδοδομή.........μ3 5000 —,ν Α4 —^,20000 — Γ. Τοιχοι «χοοτηβ^κως , ,,!' ^^ γαιών δ«ά κονΐο." ^ ^ ' ()| Υί -'" * / ν ι 6 Έκσκαφή βεμελίων.'.: ΐ^ ' ^80 — 1 50 120 — 7 Τοιχοποιία διά κότΤχς7.*:1.^· ^Ιθθ — 11 — 4400 — 8 Έκσκαφή θεμελι«ν,,. . . .μ* ΙΜιΤ^ Ι^' 1950, - 9 Κοινή λιθοδομή θεμελίων 5ιά ' Γ · ' ϊ·^α/ > ι
  κονίας έκ καθαρας θηραϊκγΙ|' ί *'"- ■-.■>-»■ *ι- ι. Ο
  Ύί}«...........____.'.ί> ^ 40β —-Ι Ί6-— 1600 -
  10 Κοινή λιθοδομή άνυψώσεως
  διά κονίας............μϊ 3500 — 11 — 38500 —
  11 Ξεστή λιθοδομή........μ» 140 — 70 — 9800 —
  12 θολοδομή............μ3 210 — 25— 5250 —
  13 Λιθορριπή δι' ογκολίθων μ3 150 — 5 — 750 —
  14 Έπικάλυμμα θολοι»____μ· 600 — 2 — 1200 —
  15 Πλάκες έπικαλύψεως όχε-
  των.
  -β-
  ΎΟΠϋνθΠι/·
  δέν δικαίωμα Ιχει ό έργολά&^ς--| <~ <-—~ -— —% 620 — Έν όλω,,,.,..'......δρ/**., ' 'Ετ ς ψ 160000 - 8ώ δραχότς ΙχατόΥ ετ*ήκτ,ντα χιλιάδας Έν Χανίοις τί) 15 Νοεμβριού 19ι?ί^ Ό Διευθυντάς των Δτΐμβτπών** .. »«ω ίΛ-Λ^- —_ π Ε Ζ Α Ν Ο'Ε""^2 *ωίϊ>\
  *-—*—^«Τ—,,νχ.ϊ-τυιΑϊΠ -.^.- :. -χ
  Αριθ. Δια,τ 12λγ ν<:ίΜϊτχ;ί νχ:3ν:τ ;6^,π νζ — ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ' ΒΑΖΙΜΠί ί&® ΕΙΙΔΉΝίϋί (/Γ^<2ι*Τ"ΙΟΤ Α · Έχοντες1 υπ'" δ"ψ'ίΐ τό άπό 11 Όκτωβρίου 1912 Βχ- σιλικόν Διάταγμα περί διορισμοϋ Γινικοΰ Διοικϊΐτοϋ £ Κργιτη τα άρθρα 3 και 7 τοθ 19Α^1 ψ^φίθ|ΐ*τος της ίν Κρήτν) Συνελίύσεως των Έλλήνων, τό ϋπ' αριθμόν ΆΆίΙ°ά έ. ϊ. ε^ίροφίΛ τααίΔΐ6ΐι8ί»ιί·Λι£». τ4ν ·ΛΗμ.ύρΙ<Α*"< *%$%<&, ν< κίνδυνον της καταπτώσεως ό^ν δι,ατρίχ^ τό μίχρι ιο^1 κατασκιυασμένον έργον. Χ6~γεΐν*ι 67»ι·- *οΟ ιίοΊχ.03 »ηρ>ου—ο>Ληγ)βτ[£θ2 των έξόδα /
  τοΰ τ(Λττμα-ί6ς της ΔΛ)μοσίΛί> Άσ^ΛθίίίΛίε Η«* Δνΐμοσίωχ
  "Έ^γ&ίν 6*ό {τίτον Κεφά>«ισν χ*ίι άρθρον ε^γκχτος «ί«-
  τωσγς ίκ δραχμήν πέντ,ε χίλ,ιάδων διοι την έπισκίθίΐν χ*
  αποπεράτωσιν τί|ς σηραγγος Λακωνίων 6'γκριν6(Α|^6υ το
  ΊΓ^)υπολογισ((ΐοΟ έ»-δ^ανΐλών
  * -■' _ΡΟ*Ϊ·ΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ
  ν ΤΛς άιπκΐιτονμένης δαπάν*ς δϋ» τίιν έτίΐβκίΛίίιν χλι
  αποπεράτωσιν της έξυγιαντικΛς Σηραγγος Λακωνίων
  ι* Λ·
  τμ-ήματος.........μ. τρ.
  2 'Εξαγωγή προίόντων κατα¬
  πτώσεως ......... μ. κυδ.
  3 Τρι^ο^^ιίαϊιάθηραικβκονία^ ;
  καϊ άργων λίθων μ. κυί.. .
  4 Έκσκαφαί έντός σή^^σ^
  ί^ά, ϊόν κανονισμόν τ^ς κοί-
  της.............μ. κα^
  *§ Έκσκαφαίέν&ιτβίή^ϊώ'τίίς,.
  τάς ΐάφρους των χεΊφΛλών,
  .............. μ, *&ν
  6 " ' -
  32 —
  20 - 640
  -.-*_. 680
  90 _ ^ —■ 2^0 -
  , ΚρνϊιΛιο,ν άηροβπτωγ 4φ* οί δ'Ι^ν >Ικ
  Εν Ηρακλείω τί) 12 Νοεμβριού
  Ο Ν
  μμηχβ, Μ
  .1. Στυλιανίδης ' ^ΐ1Λ (Η ^
  1 "Έ #«ί ωρ*·ή &γ] ■*-- Ί Ο'
  Έν Χανίοις τή 17'Νόεμβ,ίίου 1912
  Ο Διευθυντής των Δημόσιον Έργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  Α(.ιθμ. Διοααγ. 119
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ Τθί 'ΒΑΣ&ΪιΛΓ
  ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α'·
  άπό
  Βλ-
  έν
  ψ ρ
  Διάταγμα πτριΐ οΊορ ο^,οθ Γενικόν
  Κρήτ·/) κ«ΐ τδ άρθρ. 7 τού ύπ' <άρ«θ~. 9β τδ(ί 4911 αατος της Συ^ίλδυσιως των Έλλγτνων έν Κρ>τ-ρ*τ
  Έγρκίνονττα,ι οί συ·ημμίο' ^ούπ'ο'λόγισ'μοΐ κ>χΓαί σχε¬
  τικαί μελέται των ακολούθων Δτμοσίων "Εργων άκ,υρου-
  μενων των οιά τοΰ ΰπ' αριθ 41 έ. 5Γ. Διατάγματος της
  Λιοικούοης Έπο'να.στατικτΐς Βπιτρ^οπτίς ίγκριϊε'ντων πρου ■
  χολοτ^ιομων κβίΐ σχ^ιικβν μίλιρών των ίοΊ'ων Ιργων.
  α'. Διά την σκιρροστρωσιν *#ί βυντίΐτρνΛν των/ ό
  Ηρακλείου Πιζών Κο1βπ·£λ>ίαμ χαί τϊκ< Αρχανών έκ. δ^ραχμ,ών ΙΙΟΟΌΟ. β , Δια τή,ν σΛΐρρόίτρωσ ν κ ρ φ εΗρ^ιλίίθυ Μεσσαράς (τμη^α Ηρακλείου- '2ταυρακιαν.5{ς Καμάρας) καί της δια,κλαδώσεως τερος "Άγιον Μυρωνα (Τμ-ημα. Γεφυρακίων Βουτών) Ικ 8ρ*^ιΙών Τ1Φθθ ' ' 'βΐϊΐτρε'τΓβ'τοϊΐ βπως διά; την Ικ,τβλίϊΐν των ίργων τούτων οα.Τ4$ω«ιν αί πρ ς τουτο άναγιγραμμέναι πίστωσιν έν τω ε οΊκω προϋπολογισμώ^ των ιξο^ων^ τοΰ ΐμ·«ΐΑατο/ς τνίς ατ,μοσίας Ασφαλείας καί Δγ)|Αθβί(ιίν "β&γων τίκ Ι91ίϊ υπό κεφάλαιον 3 καί οΕρθρα 98 και 100. Έν Χανίοις το 16 Νοεμ&ρίου 191^11 χι (/" -ο Γβνι)ιός ΔιθίχΜτης Κρήτης ■>(>
  ΠΡΟΎ-ΠΟΑΟΠΣΜΟΣ ,,- ν,ζ
  Της απαιτουμένης δαπάνης δια την όκις>$6χΗ$α>&ΐν καχ συν¬
  τήρησιν των όδών *Ήραι«λ8ίβυ~41»||<βν—ΚαστβλλίουΙ'και1 — (ΐι ι -- 'τής διαιΑαδωβεως Αρχανών. 1 Είθος *-—- , Πθ(ΐδν ^ ****** Ο Γ ~ Ιον Ήρακλε4ον ϋϊζών — ι ι Α. ι) Γ Αον <■ χιρροθ'τρωόΊς Π ι!>Υ
  II
  Ι Μ 1 ΤΟ/Ι ' Ι
  α ) Διασκιρρων λατομείΰυ Ρβυ—«ϊΐοι /·οτ^^/4)Τ μ» «ο
  1Μ#ταξαχιλΟ-2..... μ,3 510— 10- 5100 —
  2 » » 2— 4τμημ*τικώ£μ3 30— Μ 10 33.3"—
  31 » » 4-6 ά μ^ν 30 - 13 30 39( -
  4 » » 6-8 ι» μ? 65ι3 - 15 40 ΙΟΟτΟ —
  6ς>) Διάσκίρρωντών τκληρ.ϊ1 _ ) *" ". ,
  τέρωνάποκλειστικώςστρω-1 ωΓ "^ *" , ,.,
  ματων των λατομείων
  „, , 11 + 50(1 -«-·';"''*.'>- '* -?
  — Ο 1*.« ~·. ---------■ " .Π α, λ,υ χ χ-.« ν^- ,. -^ χ
  700 νΓ»^,, - γ;τϊ 0 γ: ν ,' Ιί
  όδοϋ
  • 16+70
  . χιλ. 8—10— „,_ . .. ..^
  μ.μ.200Οχ0.72..^Μ μ| 1440 — 9, —·042$60<—- μμχκ, 6 Μεταξί»- χιλ. 1β—(12 μ.μ.2000χ0.72. .. .μ* 14.40— 7 Μίταξο χα. 12τ-14=- 900ΟχΟ,7«____Λ .. .μ 1440 —. 8 Μ 9— 2000x0.72........μ» 9 Μεταξύ χιλ. 16—174 - (^ρρ των σκληρο-' ροτέρων αποκλειστικώς", στρωμάτων τής όδοίΤ χιλ. 20+600. " >"""^
  Μεταξύχιλ. 18—20.. μ» 250 — 8 — 2600
  ιμ·
  1 -ο
  511 Μεταξί.χιλ.20—2ΐ+500μ3 ί99,—( «ί' 5$ 1125-
  12 Μεταξυ χιλ. 21+500= " '! " ' "
  1000X0.51.......μ3>- 54Θ1 *-" Χ7 «τΤ^Τ^Θ^) *-|·
  ϊ) Δια σχίρρων μαυρογκο-^ '* Ιλ- * (|ί
  , λίθων έν άγροΐς χιλιό-^ ΪΙΟ<(||/. νΓ ! μετρα 22 + 500. *« « - > , ,.,Τ "τ.ώ Κ
  Γ3 Μεταξυ χιλ. 25 + 500— °' ° "
  23+500.......μ* 27!Γ—· Τδσ"ϊΛι> —
  ε1) Δια σκίρρω» μαυρομαρ- ^ νω"
  { μαρολιθων λατομειου - *' ' '
  * χιλ. 25 + 700. ^Ι.~ο;χ. χ,χ,^υΐν»/ 11
  14 Μεταξύ χιλ. 23-τ 500- Λ"* ι "-" Γ " *
  25+«00'...........μ3·- ©47
  , , Βον Ανβμόγλε·υσιςκαΙ·κο- ί
  ,.. <5χίνιο·μα καί άνακι,λυν- ^ νοδ-νω-οχ /' " δρωθτ,τ; ^ Α1" >,?- < ί {% Μεταξυχ(λ. Ο+ 850—80θί .--τ-ίι/ Ι κ«ι17 Γ300—18ΟΟΘ...μ3 200— ? ^μτ"-460'-Τ- 1 Γον Δ_ιαν.όί>*οθ·ις ναλα ! ^ <ΐ--»χ,ν ^-χ,χ Ι >?
  μηχος ό. ο)μαλιών. , ί< ι 1 ·* ' 16 Όρύγματα κα' δάνε α. . . μ3 2τ50θ-—-" Ο 80ι Τθ^Ο —· Δ.ον ΚατασκβυΗκαΐσυν- ,(>(' ' τΜρησις τεχν. ϊργων
  17 "Ανοιγμα θεμελίων .. .μ3 40 ■— 1 — 40 —·
  <1Β Λιθοδομή ...........μ3 40. -- 12, 50 500 — 4£9 ®|-ήγωνιων, μετώχων καί ν / (1/ ' ν^ρΗΤτίθν..........μ' >? — 50 — 100 —
  20 Πλάχες έπικαλύψεως δνε-
  των ..............μ» Ί3 —ϊ 7^!1 Λ-
  1 21 'Α,νάϊυρσίς καί άναχοθίτησις
  'ϊκτετέπ<9μένβν υπαρχουσών πλακών όχετών . . .".μ μ. 10 —? ΓΊΐ 90 * } 19 — 22 Άνατοποθέτησις πεπτωκοι·ων Λ*° ^ ' " ' κορωνίδων ......μ.μ. 2(ί—>^ Ύ«ε8θΚ ' »36 —
  23 Ξηοότοι-/οι.........μ3 30 —" ^Ί® Λ5 -
  24 Λιθόστοωτ*.......μ* 4Ο-« ϊ12θ 8ί —
  25 Κυλινδρικ-ί όχετοί τβν Ο,4τ5° 7 ' ' ! ■' 1
  έσι*τερ ϊιανίέτρβΙ»1! . Λ,.'ί».|Χι" νβ'ν**· '18)— 90 —
  26 Άπόφραξις όχετίΛ . /υΑι& 'Κ <*- 1 60 24 - 27 Έχατονταμετρικοί οροι τεμ. 125 — 6 — 750 — 28 ΛιθοδομήΟολουγ£φυρώ)ίέν·ς Ιω; δύο μέτρον .. . . μ* ' Ι <—- ί *35 - 35 — 4: Βαν> Σι»»»Λ8τυβ<<)υνϊΑ~*δις,η ι>.-ί>··ο >ιι/ΐΐ((!> ιι.η» >■
  2τ>·Μ*ταϊ> ^«λ» Ο+85β «Λ'
  1'8—Ή..........μ1 μ. ί
  36 ·Κβτν^<Ητν85Ο--βιν^. 118Ο^,,^ 1^^.5 "Αθροισμα......... 99511 — ^, Άπρόίλιπτα έφ' ών ςόδε,ν δι- ΐ"ΐ καίωμαίεχει 4 έργολάβος... ΑθροισμαδδοΟ "Ηρακλείου—__________ Πεζών-Καστελλίου.. . .,,,^,^χ νοι,Λ (,,,|ί¥>009 ~
  ϋον Διανί.άδω(1ις όοού .οοηΐ)»» Ίί>
  Άρχανθν. , , , π ο ,,^ |
  Αον Σκιορόο-τρωθ-κ „ λ1ί-Χ ν ,,,„„. λΐ/_ ( „
  α ) Διά σκίρρων των σκληρο- >( Λϋλ(ίΑ(.νΑ
  άπσκλεισΐικϋςιίΐρίί- (^__υ ^ν2»τ-1/ [
  λατομείωΛΐ δί»3) ,ι__<* Λ β < νιλ ^+000 ,,,-^ ,0,^,5 ί* * 7 ' 12+100 ..«.Α,ω-.^ Ζ 32 Μεταξυ ^ιλ. ΙΟ+δΟΟ-^ <Ί—» ') . V ' 12+500...........μΛ 1180 *6—·« 7«50 8850> —
  33 Μεταξα χιλ 12 + 500—- *-- -ν . _< οί ( 14+500............μ3 3Φ*«*ν/ »ο*τΑ 240 — ~ Ββν Άναΐιόχλευστς' καί11 (ι(''-''+ ! ' — 8 >» *·?»τ*Μ ί.
  Λνακυ1ίνδρ«>«Κς. ,χ,,ί ^ι,χϋΑχό^ο/Α
  II
  34 Μεταξυ χιλ. 12 + 500—
  (•44+5ΘΘ......-. .ι.η .. (Λ»
  3ΚΙ
  ΕΦΗΜΕΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  αί
  Ποσόν
  Τιμή
  Δαπάνη
  ο.
  Εϋδος έργων
  Δρ. Λ.
  Δρ. Λ.
  Μ Ι"
  Γο Λταμόρφωσις ■κατά.
  μήκος άνωμαλιών
  35
  Όρύγματα καί δάνεια. . . μ3
  20 -
  8 -
  160 —
  36
  Άνοιγμα θεμελίων.....μ3
  3__
  Ι __
  3 —
  37
  Λιθοδουιή............μ3
  4 -
  12 50
  50 —
  38
  Ξεστή γωνιών, μετώπων καί
  0 50
  50 -
  25 —
  39
  Πλάκες έπικαλύψεως όχε-
  τω·ν..............μ*
  9 __
  7 —
  Κ —
  40
  ΛιΡοοΌμή γε^υρίϊυ.....μ3
  ί —
  3ό —
  35 —
  41
  Άνάσυρσις καί άνατθποθέτη-
  σις 'κτοπισμένων υπαρχου¬
  σών πλακών όχετών . . . μ.μ.
  1 -
  1 90
  1 90
  42
  Άναποθέτησις πεπτωκυιών
  κοοωνίδων......... [α.μ..
  Ι__
  1 80
  1 80
  53
  Ξγιοότοινοι........ . ια
  1 _
  6 20
  6 20

  Λιθόστρωτα....... μ1
  4 -
  2 20
  8 80
  45
  Άποφραξις όχετών.. μ.μ.
  1 60
  3 20
  46
  Έκατοντομετρικοί ό'ροι τεμ.
  11) —
  6 —
  90 -
  ¥ον ΣυνίΊθπς υυνΐΛρησις
  47
  Μεταξϋ χιλ. 10 + 500--
  14 + 500..........μ.μ.
  4000 —
  0 15
  600 -
  III.
  Διαμόρφωσις κατο μΛ-
  κος άνωμαλιών
  7 Όρύγματα καί δάνεια... μ3 900— 1 — 900 —
  IV.
  Κατασκευη καΐ συντή-
  ρηό"»ς τεχνητών έργων
  8 Άνοιγμα θεμελίων.....μ3
  9 Κοινή λιθοδομή........μ3
  10 Ξεστή γωνιών, μετώιτων καί
  11
  κορωνίδων............μ
  έ
  20
  20
  2
  12
  48
  Άπρόβλεπ-α έφ' ών ούδε»· δι-
  κα.ωμα έχει 5 έργολάβος. . .
  Άθροισμα 4δοϋ Άρχαχών
  Έν Ολω των ί ο ό?ών. . . .
  Έν Ηρακλείω τί) 31 Όκτω6ρίου 1912.
  9988 90
  11 10
  10000 —
  110000 —
  Ό Μηχανικός
  Ι. Στυλια*ίδης
  "Εθεωρήθη
  Έν Ήραχλείω αυθημερόν 1912.
  Ό Νομομηχανικός
  Ι. —'τυλιανίδης
  Εθεωρήθη διά $ραχμ.2ς εκατόν δέκα χιλιάδας.
  Έν Χανίοις τί) 12 Νοεμβριού 1912.
  Ό Διευθυντάς των Δημοσίων "Εργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  ΠΡΟΓΠΟΛΟΓΤΣΜΟΣ
  ΤΆο Α«αΐ'ον{·ένης δαπόνης διά «Αν σναρρόστοωσιν καΐ
  όιτνττίρηοΊν ιΛς όδοΰ ΊΙρακλΐιον >Ιει/<1αρα (τμΛ^α ΊΙοακλΐίον.Στανοακια-νΙ^ Καμάρας χιλ. 0+000—11 + 800) καί τΛς δ»ακλαΐ.ωόκ·><; "Αγ. Μτ/ρωνα (τμΑιια Γε· φκΐν Βοιπών ά πό χιλ. 3+800—11+300). ο. β Έίδος Έργων Ποσόν Τιμή Δρ. Λ. Δαπάνη Δρ. Λ. < Α *. ΊΙροκλϊίον Στανρακι- ανΛ·ς Καμάρας , α) Διά σκίρρων λατομείων Άνεμίμύλων........ 1 Μεταξίιχιλ. 0—2, μ3 1100 — 9 50 10450 — 2 » , 2—4 μ3 660 — 9 50 6270 — 6') διά σκύρρων λατομείων Σταυρωμί'νου 3 Μεταξυ χιλ. 4—6.....μ3 30 — 9 50 285 — 4 » » 6—8 μ3 30 - 10 00 300 — γ') διά σκύρρων λατομείων Αγίου Αντωνίου 5 Μεταξύ χιλ.8— 11 +500μ3 30 — 10 — 300 - II. Αναμόχλευσις και ΆνακνλίΛ δμωσις 6 Μεταξύχιλ.4—11+500μ3 90 — 2 — 180 - 10 5 15 15 40 Πλβκες έπικαλύψεως δχε- τών.................μ 12 Άνάσυρσις καί άνατοποθέτη- σις έκτετοπισμένων υπαρχου¬ σών πλακών παλαιών όχε¬ τών...............μ.μ. 13 Άνατοποθέτησις πειτωκυ- ιών κορωνίδων.......μ.μ. 14 Ξηρότοιχοι...........μ3 15 Λιθόστρωτα..........μ3 16 Άποφραξις όχετών... μ: μ. 17 Έκατονταμετρικοί 'όροι τεμ. V. ΣυνΛθης οΊ/ντήρησις 18 Άπόχιλ.0?ως11 + 500μ.μ1ΐ500 Άθρίΐομα......., . . . . 19 Άπρόίλεπτα ε'ξοδα έφ'ών ουδέν δικαιωμα ϊχει δ έργο- λάίος................. "Αθροισμα Ήρακλ.-Σταυ- ρακιανν'ς Καμάρας..... Β '. Γίφνρβκίων Βοι ιών Ι. Σκνρρό(ίτρωσ»ς Διά σκύρρων λατομείων Έσταυρωμένου 20 Μεταξύ χιλ. 3 + 500— 5+300.............μ3 21 Μεταξί) χιλ. 5+300— 7μ3 22 » » 7— 9.....μ3 23 » » 9—11.....μ3 24 > » 11—12.....μ3
  II.
  ΔιαμόρφωοΊς ·κατά μη-
  κος άνωμαλιών.
  25 Όρύγματα καί 8άνε·«.. .μ3 1000
  III.
  Κατασκευή καί Λι/ντη-
  ρησις τεχνητών δργων
  26 Άνο.γμα θεμελίων.. , . .μ3
  27 Κοινή λ'.θοδομή.......μ3
  28 Ξεστή γωνιών μετώπων καί
  κορωνίδων............μ3
  29 Πλάλες έπικαλύψ. όχετών μ*
  30 Άνάσυρσις κα! άνατοποθέ¬
  τησις έκτετοπισμέ.νων υπαρ¬
  χουσών πλακών όχετών μ. μ.
  31 Άνατοποθϊτησιςπεπτωκυιών
  κορωνίδων.........
  1 50
  14 —
  70 —
  η __
  10 — 2 —
  1 50
  7 -
  4 —
  2 __
  7 -
  30 -
  280 -
  140 -
  84 -
  20 -
  15 -
  35 -
  60 -
  30 -
  280 -
  — 0 20 2300 -
  21958 -
  60 -
  940 -
  1140 -
  1180 -
  180 —
  9 —
  11 —
  13 -
  15 —
  16 50
  540 -
  10340 -
  14820 -
  17700 -
  2970 -
  1000 -
  ί —
  1000 -
  15 -
  15 —
  1 50
  14 -
  22 50
  210 —
  2 —
  12 -
  70 -
  η __
  140 -
  84 -
  10 — 2 —
  20 —
  32 Ξ
  ηρότοιχοι
  θί
  χ3 10 —
  33 Λιθίσΐρωτα..........μ*
  34 Κυλινϊρικοί όχετοί 0—40
  έσωτ διαμ..........μ.μ.
  35 Άπάφραξΐς όχ*τών... μ μ.
  36 Έκατςνταμετρικοί όροι τ·μ.
  IV.
  Ιι^ηθης συντήρησις
  37 Άπό χιλ. 3+500—11 +
  500..............μ. μ.
  "Αδροισμα............
  38 Άπρο6λεπτα Ιξοδα έφ' ών
  ουδέν δικ»ίωμα ίχει δ έργο-
  λάβες.................
  10 -
  1
  80
  18 -
  10 —
  7
  _—.
  70 -
  15 —
  4

  60 -
  6 —
  17
  _
  402 —
  8 —
  2
  __
  16 -
  40 -
  7

  280 -
  00 -
  0
  15
  1200 —
  49592 -
  407 50
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ3
  3Κ9
  ο.

  Είδος Ιργων
  Ποσόν Τιμή Δαπάν'
  Δρ. Λ. Δρ. Λ
  "Αθροισμα δδοϋ Γερακίων
  Βουτών..............
  Έν όλω των δύο όδών . ..
  Έν Ηρακλείω τξ 31 Όκτωβρίου 1912
  50,000.—
  72,01)0.—
  Ό Νομομηχανι/ός
  Ι. Χτυλιανίδης
  "Εθεωρήθη
  Έν Ηρακλείω τί) αυθημερόν
  Ό Νομομηχανικός
  Ι. Στυλιανίδης
  Εθεωρήθη διά δραχμάς εβδομήκοντα δύο χιλιάδας.
  Έν Χανίοις τί) 12 Νοεμβριού 1912.
  Ό Διευθυντής των Δημοσίων Έργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  'Αρ»8. Διατάγ. 129
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝίΙΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α'·
  Έχοντες ύπ' δψει τό άπό 11 Όκτωβρίου 1912
  Βασιλικόν Διάταγμα περί διορισμοΰ Γεν-κοϋ Διοικητοΰ
  έν Κρήτϊ) καί τό άρθρον 7 τοΰ ύπ' αριθ. 93 τοΰ 1911
  ψηφίσματος της Συνελεύσεως των Έλλήνων έν Κρητη.
  Έγκρίνεται ό συνημμίνος προϋπολογισμός έκ δραχμών
  εκατόν δέκα όκτώ χιλιάδων όκτακοσίων είκοσιν έπτά
  καί 65)οο (1 18.827,65) καί ή σχετική μελέτη διά την
  διασκευ-ήν τοϋ χώρου Χασηλι καί λοιπών τοΰ λιμένος
  Ηρακλείου άκυρουμένου τοΰ διά τοΰ ύπ' αριθ. 70 έ. ϊ.
  Διατάγματοςτηςπρώην Επαναστατικήν Διοικητικώς Έπι-
  τροπης εγκριθέντος προϋπολογισμόν καί σχετικης μελέτης
  τοΰ ίδίου Ιργου.
  Έπιτρέπεται όπως διά την εκτέλεσιν τοϋ Ιργου τούτου
  διατεθή ή πρός τουτο άναγεγραμμένη πίστωσις έν τω εί-
  δικω προϋπολογισμώ των έξόδων τοΰ Τμήμ*τος χϊίς Δη¬
  μοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων "Εργων της χ(·ή>ιως
  1912 υπό Κεφάλαιον 3 καί άρθρον 122.
  Έν Χανίοις τη 20 Νοεμβριού 1912
  Ό Γεν. Διοικητής Κρήτης
  2. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  ΠΡΟΓ-ΠΟΛΟΤΊΣΜΌΣ
  Της απαιτουμένης δαπάνης διά την διαόκενίιν τοϋ
  χώρου Χασήλι καΐ όιασκευήν λοιπών £ργων τοϋ
  λιμένος "Ηρακλείου.
  Ποσόν Τιμη Δαπάνη
  Εϊδος
  ΆκοΟΑκα* _αό4λ«
  Έκσκαφή θεμελίων καί Ίσοπέ-
  δωσις χώρου Χασίλι.... μ3 1700
  2 Σκυροκονίαμα έκ τσιμέντουμ3 14
  3 Λιθοδομή θεμελίων καί άνυ-
  ψώσεως άποθηκών......μ3 600
  4 Διά μόρφωσιν Μωσαϊχοϋ βά-
  σεως................μ' 33
  5 Ξεστή λιθοδομή βάσεως ζώ-
  νης καί λαμχάίων......μ3 15
  6 Ξεστή λιθοϊομή κορωνίδος μ' 10
  7 Άμμ;κονιάματα τριπτά ζω¬
  νών περιθώριον κλπ.....μ1 400
  ο Άμμοκονιάματα χετακτά
  Δρ. Λ. Δρ. Λ. :
  ί
  _ 4 - 6800 -
  45 —
  630

  ί
  15 -
  9000

  !
  4 -
  132
  ι
  ι
  100 -
  150 —
  1500
  1500
  _!
  — 1 60 640 —
  έσω—εξωτερικώ.......μ1 1000 — 0 80 800 —
  9 Έπικάλυψις άττικών μέ πλά-
  κας μελίτης........μ.μ. 92 - 2— 184 —
  10 Λίθινες ποδιαϊς παραθύρων
  έν γένει...........Τεμ 24— 5— 120 —
  11 Θύραι δίφυλλαι συρταί μετά
  θυρίδος...........Τεμ. 3 — 600 — 1800 —
  12 ΙΙαράθυρα με ΰαλοπίνακας
  καί κιγκλιδας.........μ* 24— 40— 960 —
  13 Φεγγίται ά'νω των θυρών μ» 14 — 20 — 280 —
  14 Κατεδάφισις ήρειπωμένων
  άποθηκών καί λοιπών λιθο-
  δομών κατ' άποκοπήν..... 400 —
  15 Μαλακός χάλυψ ζευκτών τόν-
  νους.................. 12 — 700— 8400-
  16 Μαλακός χάλυψ έπιμηκίδο>ν
  τόννους............... 25 120 550— 13816 —
  17 Σιδηροί έλκυστήρες πρέκια
  καί δέστραι τόννους....... 4 — 600 — 240Ο —
  18 Χυτοσιδηροί στήλοι καί υπο-
  θέματα τόννους......... 5 — 600 — 3000 —
  19 Ύελοπίνακες σιόηροπα-
  γεϊς...............μ» 42—15- 630 —
  20 Στέγασμα έκ καδρονίων σα-
  νίδων. ΓαόβΓοίά κτλ. ..μ2 2000 — 9 20 18400 —
  21 'Υδρορρόαι χυτοσιδηραί ή
  σιδηραί......"......μ.μ. 16— 12— 192-
  22 Έκσκαφή έν θαλάσσϊ) διά κο-
  χλιάρας καί βάθ. μ. 2.00 μ3 75— 6— 450 —
  23 Σκιρροκονίαμα Οηραϊκής
  γής.................μ3 150 - 35— 5250-
  24 Ξεστή λιθοδομή κρηπιδώ-
  ματος...............μ3 42 — 100 — 4200 -
  25 Κοινή λιθοδομή συμπληρώ-
  σίως..............μ3 40— 13- 520-
  26 Πλακόστρωσις μέ πλάκας
  Βεζουδίου............μ1 750 — 14 — 10500 —
  έξαγωγΛς.
  27 Έκσκαφή θεμελίων έν τή" θα-
  λάσση μέχρι ίάθους μ. 2 μ3 100 — 6 — 600 —
  28 Έκσκαφή θεμελίων έν τί) Οα-
  λάσστ)άπό2μ.εως5μέτρωνμ3 120 — 10 — 1200 —
  29 θεμελίωσιςδιάσκιρροκονιάμ.
  μέχριβάθους2 μέτρων.. μ3 114— 35— 3990 —
  30 Θεμελίωσιςδιάσκιρροκονιάμα-
  ματος άπό 2.0ϋ—5.00 μέτρ.
  βάθος...............μ3 200 — 40 — 8000 —
  31 Ξεστή λιθοδομή διά νέων
  λίθων...............μ3 30 — 100 — 3000 -
  32 Ξεστή λιθοδομή διά λίθων
  τού Δημοσίου.........μ3 25 — 11 — 275 —
  33 Λιθοδομή συμπληρώσεως μ3 50 — 13 — 260 —
  34 Πλαχόστρωοις ϊιά πλακών
  Παλαιοκάστρου Ρογδιάς..μ* 100 — 10 — 1000 —
  35 Πλακόστρωσις έκ παλαιών
  πλακών............μ» 72 - 6 - 432 -
  36 Άποσύνθεσις ξεστώνλίθων μ1 24 — 4 — 96 —
  37 Άποσύνθεσις παλαιών πλα-
  «στρώσεων...........μ1 90- 0 60 54 —
  38 Άνατοποθέσεως σιδηροτρο-
  χιών..............μ.μ· 16— 0 50 8 —
  39 Τοποθέτησις βαρούλκου κατ'
  άποποκήν.............. ""
  40 Λιθοδομή έντοιχίσεως βάρους
  βαρούλκου..........· μ3 * — 13 — 52 —
  41 Προέκτασις βλαίείσης άπο-
  θρας κατ' άποκο*ήν...... 50
  42 Χαλύβδινοι στρωτήρες γραμ-
  μη-ς.............. χιλ. 50 —
  II
  -ίϋ Μ —
  «:<*βθ οϋ ο -~ οικιΐ £ ϋ* Έΐδος Ιργων Λ. 5λ -'^ιχρίσματι» έκ σιμ$«6*ρ- : τών/ύδβί^οών.....μ* 150— 2 —300 λ. αί £κ*κά -.νι άχ·θηκών ίξαγωγλς. , , ,- Τ ΟΟ' , _ ι-'Τ 43 Κατεδάίΐσις παλαιάς λιθο- δΗ**5«.............,-·μ·^, 65— 18,^ 44 Κοβνή λιθο^μή δια *ίθων^ ^ ;, , _. ;* ". 45 Ι ί >
  Άπρόοπτα έφ' ών ουδέν ϊι-
  καίωμα Ιχει £ έργολάδος. „,
  46
  47
  48
  - ';πΊ ο)οδ«> « ■' '?'% ^^ΙΜΤΦ
  .: ν£^Α!2Χ;:Μ" (> Ν- Πετάβης
  των χ-««?ι»ων......μ- ,^«υ - ( ι« ,-^.^1»1 ΓΓ Έβε*»)^Αίίίρπΐμβ* 1 8,827.65.
  Επικεραμωσις δι εγχωρίων.0 - -,_^ - ν.ί,^^ » Έν Χανίοις τί) 19 Νοεμβριού 191^ θ
  (V
  ς ω 3 0 3
  ,ΧΑ(λων κεράμων.......μ1 940 ^;λ, 5.— ι470ρ — - Ό Διευθυντής τώνΔ^«ιβ«ΐι»)ν(ίτΕ<ιγ*»ιοςϊΓ νΥΪ' ΤδρορρόαιπλάτουςΟ,40μ.μ. -^,.^^^'—ονϊ,'^ — ί Σ. Π Ε Ζ Α Ν α^ν^-^οΑΐοΚ Ο 'ίΤίοοροόαι ι(4κ Φειιίβογύ- ' ' ' —·»».._.*·-_'— ρου ,ψευίβργύ- .....μ··μ . ,8 49 Τεγοθωλήνίς » 0,06 μ μ. ...8 — 1 ?0 . β Μ ^ ,^ρά 6π«—ρίχμ—« τής *^ --1—^ «ί^^ ίΤ 6.· άρι·. 46 ύδρορ,όης όκάδ. ,"^ '^%^ χ3Ρ *Γ - οοοε -- οοο - γς.Η" νωιζζχιρΐι νώτ ;(ντΫι^θϋ^^Δ Ο' Ζ <) VI Α ΧΆ II .2 .(V — 00ί8ί 0005 — 51 — Οί ■V 05 ί1ί]'1Η/ιΔ3 Κβϊ Σ03ΔΙ2ΑΗ ΥΟΤ ΙΤΑΜΟίίΟ Κ3 'ΑΎΟΙΊ-ΩΗτ: 15 5ίϋ .,ο,,ίαιτΛθ· 11 ό*χ ότ ,,ψδ '^ ?.ί - Ο ΰ — Γ;ί; — ΟΟί - ί;ΐ — 000.0 ί — Η — 006 - 0 — 0051 — Οί — 0^«ί; — οΓ, — 0008 — Οί — 0008 — 001 — ,1Γ5 - Μ ν3 , π Μ<).?.Λ,.βϋ$ ϋ(': -^............",79γ ^ίι-ΐ^χ ^ςόοθ.'Χ ,ττγϊΞ ί>5
  ϊί ^.............;ο-χα;
  -ώ^(τ,(^υη ,-τ^οί θίΛ' ^νίοϋ ('5
  Οί ^.............,ωΒχ.
  ;κχίΑ3 ίΗ 5-τ.ωίΐϋέχχ.ΛΉ 05
  (κ.Γ «α;.......
  ?ΟΙί·3Α1Α](γνκΒ ό
  , , νω&χι,Ον; ώτΛΟ χχΐδ νότ*.χ3
  ^-,ντ χί6 ίττ^Λ, ,;.χ,τιχί) ^ ίχΛ (33^58.8. ί) οοίθδ »>
  ?!ΜΓ Μτ :ώπ!0ί ^ >'Λ5Λ)3θ ,-τΐκκεΊιϋ Η5
  Ι.
  V
  Ι ίΑι >6>ςτ3χ;("':ϋ)3.Λ)5ϊίβ—:τχΧ
  ωτν3 ,-
  ?ίίΤ
  — ίίί
  — 005 £α"|
  νο:
  — Οί1 εΛ·
  V
  (ι.
  — γλ- ε.,
  — 0001 — Οί — 00 ί
  ^τ3Α) 5 ?υοθχ:£) ίςχϊΑ)
  ΟΟ^.'ΧΕΐΐ5ϊίΤ!ω),λ'3Α|3Η Οί.
  21) 00.(3— Λ).5 ο'τ» ;οτκα)
  νώτ ή>Α]οιγοΧο—κοο,ΤΓ ωχίδ
  ?ω«ρτ λ ,;?τ νωγα£ί" νω^θΛ,,τΖ. ίχχ ίχ-^ΛχφβΑ' ίχί'^.',
  • 551 /^6<)χ ίχ>χ {■ ν0)χΧχφ3» ό-ύ 5Κ?ί
  5ίβ1 υο'ι^ψοΖ 05 (υτ ?!θ!»·χΧ νΐΐ'
  -ΓΐΜ'ίΟΊΑΗΔ ~1* * °
  'ίν ϊ)ί !ϊΑ|ςίίΟ)Λ ,ί-ττεΞ 18
  ............νωΰΐλ
  ^Λ νί ,ΥΑ,οίαθΜ (ΓΓΕ3Ξ 58
  -ΟΜ2Π0Α0ΠΎ-01Π
  ?ΛΤ
  Λ .οΔ
  ■ί'
  νωγ«ϊ
  ΐϊ'.'ϊπ· χ! ;)ΐ(.)^ΐτ:ΑεΑΐ1 Γ.Κ
  ι·ΐ.ν(ί.οςϊί) ριτ,ττιΟΐ-ιΤ ΟΚ