91726

Αριθμός τεύχους

107

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

24/12/1912

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  γ ;,
  }*
  . Ι
  Λνκ·,*^^.. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΪΡΑΠΗΙ* Μ
  :ν ι
  ρ -
  «! ι.ν7 Ά ^ ,(ίν"
  ;ι·
  ΚΡΗΤΗ
  ,Χ.ί.
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 24 Λεχεμ^ρίαυ 1912 — ΑΡΙΘ. 107
  Αριθ. Διατάγ.
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒαΣϊΑΕΩΣ ΤΔΝ ΕΛΛΗΝύΝ
  "Εχοντες «π' όψει το ά/κ^ 11 Όκτωβρίου 1912 Βα¬
  σιλικόν Δ'.άταγμα αΐΐίρί διορισμοθ ΓενικβΟ Δ«οικητοθ|
  έν Κρήττ^» καί το άρθρον Ιον-τοΟ άπο 13 "Οκτώβριον»!
  τού αύταθ ^τους ύπ'άρι&. 1ου ήμετέρου Δι«τ«γματβς ·
  Δυνάμει τοθ άπο ού Σεπτέμβριον 1938
  της Βοαλής των Κρητών* »£**Λ *»*»■ >*·νΛ
  "Αρθρον α'.
  Τίθενται έν Ισχύϊ ίν Κρήτη καί το?ς ΐία^αρτήμασιν
  «Οτής, ώς διατυποθντβμ χατωτΐρω μ*τά τίνων- έν ταίς5
  ις μεταβολήν καί τΐροο4ηΛών, άναγκαίων *
  κατασ-ταθ.τ) δυνατή ή προσαρμογή· τής ε'.σαγομί-
  νη; έλληνκής ογειονομι«ή"ς νομο^σίας είς τον Ιτι
  υφισταμένην έν τί ν/)υω δκ>]ΐκτ}'κχλν οργανισμόν /.αι το :
  μετ«βατικον κα9ίσ-;ώς, αί ίπόμιναι νομο^ετ^και &α-^
  τάξεις, αί Ισχύουσαι έν τ^) Έλληνι-κφ Βασιλείω. |
  Α'. τα άρθρα 1 έως καί τοθ 14, καί 13 εω; καί τοθ (
  ', τιοινι- ι
  μεταρρυθμίσεως τοθ Νόμου ΚΓ' τής 2α Νοεμβριού
  1845 περί ογειονομι/.ών 'Αρχών έν γένει».
  Ζ'.) το ά?ν·'Ον 20ον τοθ Νάμου ,ΓΨΒ' τίΐί 31
  Μαρτίου 1910 «Περί προσόντων, τιειθαρχίας καί μοι-
  μότητο; των ΟπαλλήλωντοΟ οπουργείου των Έσωτε-
  π/.ων, των Νομαρχίαν καί των 'Αρχειοφυ)αΐ{είων.»
  Η'.) ό Νόμο,ς ,ΙΌΜΕ' τής 23 Ιουλίου 1911 αΠερί
  αυμπληρώϊεως τοθ Νόμοα (ΓΧΙΒ' τοθ 1910, οΥ οδ
  αετερρυθμίσθη δ Νόμος, ΚΓ τ<β 1845 —ερΐ *ϊγειο- νομΐΛων 'Αρχών έν γένει» θ-'.,) τχ ΰκ,' αριθ. 1, 3» 5 ίθ>ς χά1. 10, 12 εω; καί 16
  19, 20 χαί 22 έ5άφι« τοθ Κιρζλα-ίου Β' ταθ Νόμον
  ΚΔ' τής 25 Νξ&μ*>ρί»υ 18Ί5 <κΠβρΙ διατίμησεως των ΐιονομι/.ών κχί λοιμοχα8αρχτιχών διχαΚ)ψ.άτω.ν» κα 1'.) δ Νόμος ,ΓΦΚΒ'. τής 7 Ίανο αρίου 1910 «!}« ρί έλευθερρκοινωνίας τώ^ιΐλίίιων »αί περί των »βΛα ββλλομένων- ϋπ' ονύτών ύγίΐονομ'χών διχαιωμάτων». ς, μ μ ς, αί Ισχύουσαι έν τφ Έλληνι-κφ Βασιλείω. '. τα άρθρα 1 έω; καί τοθ 14, καί 13 εω; καί 3θ τοθ ιΐπο τον τίτλον αΝόμο; ύγειονομίκος >αι «οιν
  «ςί. αύτοΰ &.α-άξειν» Ν6αο» ΚΒ' τής 25 Νοεμβρι
  184&
  1845.
  '·&-.) τχ άρθρ« 1 μέχρι καΐ τοθ
  18
  14, 15, καΙ
  μχρ |
  μέχρι και τοθ 23 τρ Ο &π* την «Οτήν χρονολο¬
  γίαν Νόμου ΚΓ' αΙΙΐρί ύγειονομικών 'Αρχών έν γένει.»
  Γ'.) δ Νόμος ΨΚΓ' τή; 10 Φε«?ουα?ίου 186-2
  «Ηίρί των έκπληρούντων τελωνειακά /αί ύγειονομικάή
  λιμινικά «ίαθή^οντα Οπαλλήλων».
  Δ'·.) το άρθρον 2ο τοθΝόμου ,ΑΓΜΖ' τής 26 Μαίου
  1£8? «Μερϊ 6"ργανι»μοΟ τόΐν Λιμενικών 'Αρχών τοθ '
  Κ'ράτους». '
  £' ·) τα άρθρα 21 ,Ιΐ'τς^ΪΛοΟ 24 τοθ Νδμου ,Β^Δ' ]
  τής 18 Αθγούστου Ϊ892 «Περί τής καταστάσεως τοθ |
  τΐροσωπικοθ των είς το Υπουργείον των Έσω"!*ριχών
  «τταγαμένων ύπηρεσιών».
  ς') ό ^ ,ΓΧΙΒ' ^ς 8 Μαριου 1«10 «α·?ί
  . ,^ ρρ , ί? β
  Ή δικαιο&σία τοβ έν Χανίοις Ύγετονομείου ίπε-
  χτίίν^τιχι χαί επί τοθ λιμένος Σού5ας, είς έν διιμένίΐ
  διαρχώ; εί; ί»γ«ονομΐΛος άρχκρύλα;, 5πως έπιζλέπ^
  ά-ιτλώς τ« τ,!); ύγί-.ονομιχής ύπηρεσίχς τοθ ιτερΐ οότ
  •πρόκίΐτοιι λιμένος, κατά τάς δδηγίας καί διαταγάς 'ΡθΓ
  ΰγειονόμου. 'ι!4
  Έγ' δσον "Λ καθήκονια τοθ έν Χανίοις Ογειονομου
  δέν κατασταθή δ^-νατον ν' αναλάβη κατά τοΛ» Νόμον
  ριρβ' ^νειονομιχος ά-ιωμχτΐΛθς τοθ στρατοθ τ^ς"1
  ξηρας ή τής Ηα'Κίανηζ, δ λΐμ«νάρχης Χανίων ώς ύγει-
  ον^μος Ααμβάνει το έν τφ είρημένψ Νόμφ ώρισμίνον
  έτκμίσνΊον.
  βίς τον νόμιμον άναττληρωτήν τοΰ 'ϊγειονόμου Χα¬
  νίων μικιβαίνοντα θιά την έκτιλήρωσιν των &γε ον^μι-
  κών κα'ίηΑΟντων είς Σο-^ίαν χορηγεΐτακ έΑχστοτε απο-
  ζημίωοπς κατά των Νόμον διά τα δδοιποριχά.
  Είς τοΰς λιμένος Χανίω,ν—Σρύδχς, Πραχλεχου
  Ριθύ/νης έ.τνΐτρέπετα.1 συμφώνως πρός τάς δ
  τοθ νόμου, #ΓΦΚ.Β ή έλευθεροκοινωνία κ»ϋ' οΐχνδ
  τής ημέρας ή τής νυ '.τος μέχρι πρωίας, οΟ< ι* α. ι VI
  ΕΜΗΦΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕύΣΐ
  ιίς τα είς ουδέν ύγειονομιχόν μέτρον ύποβαλλόμενα
  πλοΤα καί άτμόπλοια, άλλά κα'ΐ είς τα ύποχείμενα είς
  «πλήν ιατρικήν ή είς την /.ατ'ά'τομον επίσκεψιν.
  "Αρθρον δ'.
  Έιρ' ίσον διαρχεΐέν Κρήττ) καί τας παραρτή/ασιν
  κύτής τό μεταβατικήν καθεστώς, δ ΰγειονόμος άπουσιά-
  ξων ή κωλυόμενος άναπλ^ροθται υπο τοθ γραμματέως,
  ίλλείποντος ίέ ή χωλυομένου χαι τοθ γραμματέως
  άναπληροθταΐ υπο τοθ ίατροθ τοθ ίιγειονομείου,,Ι; .α
  Οί άναπληρωταί τοθ ύγ/ειονόμου ύποκαθίστανται είς
  τάς ύπ&χρεώσεις /.αίευθύνας αύτοθ κατά τον χρόνον τή;
  άναπληρώοεως. _* ι
  Διαρκ&Οντος τοθ μεταβατικοθ χαθεστώτος, αί ύγειο-
  νεμικβά καί λοιμοχαθαρτιχαΐ αρχαί εισπράττη ;σι τανΐ-
  νομισμένα δικαιώματα.
  Άρθρον ε'.
  Τό επί τής έσωτερικής νησΐδος Σούδας το ίοθετού-
  Των φυλάκων τοθ α' τάξεως 'Γγειονομείου. . δρ
  "Ομοίως είς το τής β' τάξεως.......... »
  Όμοίω; είς τα τής γ' τάξεως........»
  Των προϊσταμένων των Τγειονοα. Σταθμών »
  Των ποοίσταμένων των Ύγειονομ. Φ,ίλακείων »
  "Αρθρον ζ'
  Πάντα τα πρός εκτέλεσιν των ώς άνω εισαγομένων
  ελληνικόν Νόμων έκίεδομένα Βασιλικά Δ'.ατάγματα,
  ίσχύουσι*αΐ ένΚοήτ^ ώς οΊατάγματα έκτελεστιχά αυ¬
  δώ δέ
  50
  70
  60
  Βασ. Διάταγμα
  χ ή^
  τών, ειδικώτερον δέ"
  1) τδ άπό 25 Νοεμβριού
  «ΙΙερΊ λοιμωδών νόσων». Γ! Ι *1
  2) τ6 υπο τ))ν αύτην χρονολογίαν Β.
  «Περί τοθ Κ^νονισμοΟ των Τγειονομείων καί Λοι-
  μοχαθαρτηρίων τοθ Βασιλείου τής Ελλάδος».
  3; το άπό 22 Φεδρουαρίου 1857 Β. Διάταγμα «Πε¬
  ρί των άπό ξένους λιμένας προερχομένων έλληνικών
  ή ξένων πλοίων».
  μενον προσωρινώς Λοιμοκαθαρτήριον αποτελεί" ίθίαν 4) τ6 άπο 26 Δεκεμβριού 1857 Β. Διάταγμ* «Περί
  ανεξάρτητον τοθ^ Γγειονομείου Χανίων ύγειονομ-.κήν κατήσεω, το0 ^ ι8 το0 ^ 25 Νοεμβ.ίου
  Αρχήν, κατα την διάρκειαν τοθ μεταβατ^χοθ χαθε- 11843 βασ. Λ[ατάγματος, ώ; χαΐ τοθ άκο 19 Ίουνίο»
  στώ«ς. Εν τφ είρημενφ Λοιμοχαθαρτηρίψ θελουσ-. 185Ϊ ,περ. έλαττώσεως το0 χρένου ^ς κα(,άρσεως
  γίνεσθαι δεχτα, πλήν των πλοίων ή ζ'μοπλοιων των ; των £χ Τουρχίας, Συοίας χ«ι Αιγυπτου προελεύσεων».
  μη θΓτοβαλλομενων είς οώόεν ύγειονομιχον μιτρον, χαΐ 5) ^ ^ {2 1ουλ'ίου 1δ58 αίΐερί προσδίορ-.σμοθ
  λ ή λ δ ίας καήά 1 ^Γ
  ? ·1ουν£θυ 18
  ό) ^ άπί}
  μ μ
  τα πλοΐα ή άτμοπλοια τα ύποχε'.μενα είς μ
  σιν, μυοκτονίαν, ιατρικην κατ άτομον η απλήν ίατρι-
  χην ίπισχεψιν, τα προερχόμενα έ< μερων έλίυθερων, χαΐαρων, υποπαων χαι ακαΰαρτων. ^ ^ ., μ ·3 άπο χα1 περ1 χατα?^ήσεως Διατάγματος». 'ν :χχ Α- ^ 186? β_ Λιάταγμα' «Πε- | ρ1 τών ^^οήσιων, δι' ών δέον νά έφοδιάζωνται τα ΑΡ"^ον ^ * ( | είς την Έλλάδα καταπλέοντχ ίστιοφόρα καί άτμοκί- 'Εφ' ίσον διαρχεΓ τ& μεταβατιχον καθεστώς, άπαν- ' νητα πλοΓα έθνικά τε καΐ ξένα άματη έμρανίσει χολέρας τες οί ώγειονομιχοί λειτοιιργοί διοριζονται έ* τών έχον- ή άλλης λοιμώ^ους νόβου χαί μέχρι τής έξαλείψεως των τα κβτάτοΰς άνωτ&ρω νόμους προσόντα, πρός ούς αυτής» έξομοιοθνται διά την θέσιν γραμματέως έν μέν τοίς 7) τό άπό 26 άιχψζίίον 1896 Β. Διάταγμα «Πι- Τί ΐ Λθ ' β ξ ' δάξ μ η γρμμ μ ς ) τ άιχψζίίον 1896 Β. Διάταγμ Τγειονομείοις καΐ Λοιμοκαθαρτηρίοις α' καΐ β τάξεως ρΐ τής πφιπτώσεως <αθ''ήν έφαρμόζονται αί διατάξεις οί κατά τόν κρητικόν διοικητικόν οργανισμόν έχον- των άρθρων 346 μέχρι 365 τοθ άπό 2δ Νομεβρίου τες βαθμόν 6πογραμματέως ή πρωτοκολλητοθ παρά 1845 Β. Διαιάγματος πε^ΐ «ανονισμοθ τών Τγειο- τ^ Γενικη Διοιχήσει, τέως δέ έν ταίς'Ανωτέραις Διευ- νομείων καΐ Λοιμοκαθαρτηρίων». της 7 Ιανουαρί^ 1910 αΙΐερί ελεύθερον______„ αυτόν οργανισμόν, οί έχοντες βα3μόν ύπογραμματέως κλοίων χαΐ τών καταβαλλομένας &π" αυτών υγειονο- Νομ*ρχίας, ή γραφέως α' τάξεως έν ταίς Άνωτέαις μι-ών δικαιωμάτων». Διευθύνσεσι καί τη Γενικϊ) Διοιχήν.ι καΐ ίσον χρόνον ' 9) τό άπό 6 Αύγουστον 191(1 Β. Διάταγμα «Περΐ υπηρεσίας.^ ύγειονομικών μέτρον πρός περιστολ,,ν τής πανώλουί Οί είς τα ΙγειονςμεΓα χαΐ τό Λοιμοκαθαρτ,ριον διο- έν τώ Κράτει χαΐ πρός πρόληψιν τής ίιά θαλάσσης *ώ ριβθησόμενοι ίατροί ληφθ^σονται μειαξΰ τών επαρκώς ξηρδς μεταδόσεω; αυτής». κατεχόντων μίαν τουλάχιστον τών επόμενον γλωσ- ΐυ) τό άπ 31 Ιουλίου 1911 Β Διάιαγμα αΠερί σών, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανιχής, Ιταλικάς. άπαγορευσεως της είς τό Κράτος έ/, μερών πανωλο6λη· Γγειονοστβθμάρναι, 6γε»νομο?ύλαχες, άρ/ιφιίλαχε; των είσαγωγής χαΐ ά)λων πρός τοίς ήδη άπηγορευ- χαι φυλαχεςτών Γγειονομιχών Σταθμών καΐ Φ,,λα- μένοΐς είδών». χείων, τών Τγειονομιίων καί τοί Λοιμοχαθαρτηρίου, 11) τό άπό 8 Αύγούστ.υ 1911 Β. Διάταγμα «κ£Ι_ρΙ διορίζοηβι οί γνα>ρίζοντες γραφήν χαΐ ανάγνωσιν, άπαγορεύ^εως τής έξ Ίνδιών, Αιγυπτου, Ρωσσία
  προτιμωμενων τών άποστράτων ύκαξιωματιχών καΐ χαι έν γένει έ< με?ών πανωλοίλήτων είσαγωγής είς έο δπλιτών τής χωροφυλακήν *αί τιολιτοφυλακής, κατά Κράτος τακτικών έ» γένει ζώων». τό άρθρον 1-7 τοθ^ίσχύοντος Κανονισμοθ περΐ Στρα- 12) τό άπό 18 Μαίου 19ΐΊ Β. Διίταγμα «ϋερΐ τολογιας' δ μισ9ός ό αυτών, δρίζεται «φ'δσον έν Κρψγ Ογειονομικών μέτρον πρός περιστολήν τής άσιατικής υφίσταται το μεταβατικόν χαθεστώς ώς εξής: χολε?ας ίν τώ Κράτει καί πρός -αρακώλυσιν τής διά Ιοθ αρχιφύλακος είς τό α τάξεως Γγειονομείον θαλάσσης ή ξηράς μεταδόσεως αυτής». μηνιαίως. Λ.:..,,..... ......... Δ?. 70 13) ή β'§ τοθ *«?> 21 Ίανο^ίοα 1911 Β. Δια-
  Ιβθ αρχιβυλαχος τοθ Λοιμοχαθαρτηρίου. . . , 65 μ*τος «Πίρί ίτ(«$Ολης αύτηρίς Λ«τ άτομον
  ΕΦΗΜΒΡΤΣ ΤΗΣ
  επισκέψεως είς τάς έκ Σουεζ καί ΒηρυττοΟ -ροελειίσεις
  χαί περί άπαγορείσεως τής είς την ξηράν άποδΊβάσεως
  προσκυνητων έπιστρεφόντων έκΜέκχας». ί,;- ,^.^,
  14) τοάπο 18 Ίουνίου 1911 Β. Διάταγμα «Περΐ
  άπαγορεύσεως τής είς τΌ Κοάτοί είσαγωγής ναί αλ-
  λων, ιτοος τοίς έν τω «οθοω 45 τοθ Β. Διατάγματος
  ιής 18 Μ«!Όυ 1911 άπαγορευομένοις, είδων».
  15) το ά*ο 23 Ιουλίου 1911 Β. Διάταγαα «Περ<| χαταργήσ-εως τής τελευταίας πεοιχοπής τοΰ προτελευ- ταίου έδαφίου τοθ άρθρου 51 τοθ άπ>> 18 Μαίου 1911
  Β Διατάγματος περί ύγειονοακών μέτοΌν ποος περι-
  στολήν τής άσιατιχής χολΐρας έν τω Κράτει».
  16) το άπο 26 Μαρτ'ου 1908 Β. Δ-.άταγ ·χ το άπα-
  γοοεθον την εισαγωγήν διαφόρων δστρακοδέομων έκ των
  παραλίων τής Κωνσταντινουπόλεως κλπ.
  17) τοάπο 3 Ιουλίου 1910 Β. Λιάταγμα «ΤΤερι
  απαγορεύσεως τής έκ τοθ έξωτερικοθ εί<χ'»γωγης είς το Κράτος παλαιών ή μεταχειρισμένων ένδυμάτων καί ύττοδηΊ.άτων ποί>ς εμπορίαν καί άνακλήσιως των άπο 9
  Ιουλίου 1903 γαΐ 19 Αύγουστον 4902 σχετικών Β.
  Διαταγμάτων».
  18) το άτΛ 24 'ΤανουαρΐΌυ 1911 Β. Διάτ*~μα
  «~εοί άπαγοοεύσεως τής είς το Κοάτο; ε'σαγωγης πα-
  λκιών σάκκων έκ καουτσουκ Ιζ Ίνδιών καί Αιγυπτου».
  19) το άπο25Ίουν'ου 1911 Β Διάτα-αα «Πεοί
  άπ«γο?εύσεως τΫΙς είς τί) Κίάτος ίίσαγωγή'; έκ τής άλ-
  λοδαπής έ» γένει ραχών, όστών ζώων καί θραυσμάτων
  6άλων ».
  20) το άπο 20 Σεπτεαβρίου 1912 Β. Διάταγαα
  «Περΐ είσαγωγής είς το Κράτος Οαλοθραυσαάτων έκ ι
  της άλλοδοίπής έν γένει*. |
  21) τοάπο 16 Ίουνίου 1912 Β Διάταγμα «ΠεοΙ
  άιΐαγορεόσεως τής είς το Κράτος εΐσαγωγης έκ τής άλ-
  λοδαπής έν γενή αετα7ειριτα.έ·ι)ου χίρτου καί = ετοχχεί-
  ρισμένων έφημεοίδοιν».
  22) το άπο 16 Αύγούστου 1912 Βασιλ. Διάταγμα
  «Πεοί άπολυμάνσεως των έκ τής άλλοδαπή:, γάριν
  έμπορίας, προ«ργουιένων μετα/ειοΐσμένων έπί«λων».
  23) το ά-Λ 1 Σεπτεαβρίου 1911 Βχσιλ. Διαταγαί*
  βΤΤεοί άπαγορεύτεως τής έκ Σαυιψοθντος είσαγωγής είς
  το Κοάτος ιταντος εϊδους ματτοφόρων ζώων κτλ.»
  24) τό άπο 18 Δεχεαβοίου 1911 Β.Διάταγμα «πεοί
  Κ
  «,*^, *4? Ν Ο Μ Ο Ε ΚΒ'
  • Ι Ύγειονομνκός καί ποινικαΐ αύτοϋ δτατάξβχς
  "Αρθρον 1.
  Παν δ.τι έρχεται ή μετακομ''ζίται ϊιά Θαλάσσης ί) ίιά ξη-
  ρας ε;ς την Ελληνικήν Έχινράτϊΐαν, δέ^ δύναται νΐ κοινωνήσΥ]
  μήτε νά ε'ιτέλθη είς αυτήν άνευ αδείας τής αρμοδίας "ϊγβιο-
  νομι».ής άρχής. Μόνον α' ύγε'ονομ-καί αρχαί έχουσι την εξου¬
  σίαν νά έχιτρέχωσι την ελευθέραν κοινωνίαν, ή νά έχιίάλλωσι
  κα&αριιν, ή νά άποχέμπωσι χλοία άνθρώχους ζώα ή πράγμα-
  τα, συααιρφούμενχι μέ τόν χαρόντα Νόμον καί μέ τάς διατά-
  ξεις τοϋ 'Υγειονομιχοϋ Κανονισμοί
  ,.α-----
  Τϊ Ιρ'/όμενχ ή μετα/οιιιζόμενα άπο τόπους θεωρουμένους
  ΰγειονομικ'"Γ)ς άνόσους, άν συνοδεύωνται με ελευθέρας ΰγειονο-
  ΙΧ'κάί ιτ'στοχθ'ήσεις, καί δέν ϊλαϊε χώραν καθ1 ϊϊόν συγκοινω-
  νία ή άλλί συμβάν, δι ών καθίστατϊΐ ή ύγειονομική αυτών
  νατάστασ'ς υποπτος, λαμίάνουσιν άμέσως ελευθέραν κοινωνίαν,
  προηγηθί'σηΐ τής νενομισμένη; έξετάσε',)^ καί αδεία- τής 'Υ-
  γε'ονομικϊ'ς Άονήί.— Ανοσοι τέποι θεωοοϋνται όσοι είναι έλεύ-
  ΐ τής νενομισμένη; έξετάσε',)^ καί αδεία- τής Υ
  μιϊς Άονήί.— Ανοσοι τέποι θεωοοϋνται όσοι είναι έλεύ-
  πάΐης νόσου, καί προφυ^άττονται διά τακτικοθ υγειονο-
  μΰ συστήματος ««έχοντος άποχρώσας περΐ τί]ς έξασφαλί-,
  σεος τής δημοσ'ας ΰγείας έγγυήσεις. ^ν.*Χ
  "Αρθρον 3.
  ,.ι #.
  γ
  ρς τής έξ Αιγυπτου είς τ!> Κοάτος ιΐσαγω-
  Βοών κ«ί βοείων άχατεογάστων όγρών δ(ρα.άτων».
  25) το άπο 1 Δε«μιβοί"ου 1912 Βχτιλ. Διάταγμα
  «*ερΊ άπανορΐΐίσεως τής είς τ>> Κράτος είσαγωγής έκ
  τή"ς άλλοδαπής έν γένει Ιχ^ύων σι^ντεταγαΓ'νων έν
  αλ
  "Αρθοον η'.
  Ο περί ύγειονεμικής υπηρεσίας ύπ' αριθ. 433 χρη~
  ^ς Νόμοςτή:10Σεπτίμβ?(ου1901, πλήν τής έν
  1 διχτάξεω; περΐ ίατροθ τής έςωτεριιής ύγειο-
  ής υπηρεσίας, παραμένει έν Ισχύϊ.
  Πασά δ' έν γένει διάταξις άντικειμένη είς τα ανω¬
  τέρω ωρισμένα καταργεΐται.
  Τα Ιρ^ίμϊ^α ή μϊτακομιϊόμενα άχο τίχους μή θεωεουμέ-
  νου« ϋγειονομ'.Κ'ΛΓ άνόσους. ύπάγονται είς τάς εφεξής τρείς
  *ατηγο3ΐ·Χί. —%'.) ΕΊί την κατηγορίαν τής κ*θαρας πιστοποι-
  ήιε'ύΐ, Ιαν Ιργωνται άπό τόπουί, οίτινες ϊέν ττοοφυλάττονται
  ιιέν ϊιά τϊΐιτινοϋ ϋνειονομικοθ συστήματος, δέν παρέχουσιν
  ό'ΧΜ- ύπο'ν''χν 'λίΐμ.ώίουί νόσΐυ, οδτε αΰτοί, οϋτε τα περί'χωρα
  αυτών κ»5 ϊέν είναι ε'« ελευθέραν κοινωνίαν μέ τόπους είς τοΰς
  οποίουί ύπάρνίΐ τοιοθτβν νόσηιχα, κα'.Ιάν ϊέν Ικοινώνησαν καθ'
  όϊόν άμέσωί ή ΙμμίσΜΰ μέ τόττους ύπόχτους, ή άκαθάρτους, ή
  ιιέ άνθρώπους, πλοΐα ή ιτοάγμα-ο: 'ρ^όμενα «πό μευιολυσμίνους
  γ) ύπόπτους τόπουο, καί τέλοο άν δέν καθίστανται υιτοιττοι ένεκα
  οτοιασ^ήχοτε αλλης περιστάσεως. —β'.) Είς την κατηγορίαν
  τ?!ς ΰπόπτου πιστοτοιιίσεωί, ϋν ϊργαιν-ΐα' ά«ό τόπον έντός τοθ
  οποίίυ, ή των τεριγώοων αύτοϋ ύπάρχει ύποι1(''α λοιμώϊους νο
  σήματ:ς, ή δ^ου παρήλΐον μ·ν 15 ημέραι άπο τοθ τελευταία»
  κίθύσΆ·*1^, ϊέν συν=πληρώΒησαν ϊέ εισέτι αί τεσσαράκοντα, ή
  εύοίσχεται ό τόχος ουτοί ε'ς ΙλευΛέραν κοινωνίαν μέ τόπου<:, δτου ύπάο'/ουσι λοιμ.ώϊε<ς νόσοι καί Ι*ν Ιργωνται μέν άχό τό¬ πον άνοσον 9ι ν.αθαρόν, 'κο<νών·<;σαν δέ καθ' οίον άκέσωΐ ή 4α- μέσ'.κ μέ τίπουί θεωίουιι,ένους οχόπτουί, ή μ» «νθρώποος, ζώα, χλοϊΐ ή χοάγαατι, ϋπαγόμενα ε'.ς τ*ν κατηγορίαν των ύπόπτων. —γ'.) ΕΊί την κατηγοοίαν τ«ς ακαθάρτου πιστοχοι- ■Λσ»ως. άν ϊογωνται άχό τόχον, δπου εί-« έντός αΰτοϋ, είτε είς τα χερτ/ωοα ύπάρνει χοα-ματικώς ή χανώλης, ή άλλα λοι- ιιώϊη ν·5σήματα. ίΐ καί βαρηαι ύποφίαι τοιούτων νοσημάτων, γ- ?>ν ν.ην -ιχηθ^ν δέκα χέντί ημέραι, ά»' ηο προσείλήθη δ
  τε)ευταίοο παρ» τοθ λοψο3, και άν ^λθβν μέν άπο τόχον άνο-
  τον. καθαο^ν η δχοχτον, Ικοινώντισαν δέ καθ' οδόν άμ^σως ή
  Ιμ'ΐέσΜς μέ α>λους τόχιυο, (ϊνθρώχους, ζώα, χλοϊα ί| χράγ-
  ιιοτα ιχεμολ υτμένα, ή καί ά*άή*οτα θεωροΰμενα, καί τέλοί Ιάν
  άνει»άνη εί-! τίθ χλο(ου, ή καί είς την συνοδίαν νό—μα, λογι-
  σθέν λοιμώδες.
  "Αρθρον 4. *"
  Τα ΰχαγόμενϊ είς τάς τρείς κΐτηγορίας τού προηγουμέοου
  ά?Θρου, ύποίάλλοντα' ϋτό κάθαρσιν διαφόρου διαρκείας, την
  ό :ο(μ χ;θ7Ϊιορίζει ή ά?μο?''α ύνε'.5ν3μ·.Λή άρχή, κα:ά τον βαθ¬
  μόν τοθ Ιπαπειλου'^ένου κινδύνου, ώς έκ τής κατηγορίας τής
  χιστοποιήσεως τής ύγείας των υπό κάθαρσιν άνθρώπων, χαθως
  καί έ; αλλων, ών Ιχει πληροφοριών, συμμορφουμένη εκάστοτε
  μέ τάςίιατάςεις τοϋ Ύγίΐονομ,ικοϋ ΚανονισμοΟ.
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕαΣ.
  Παν πλοίον
  προσορμ·σθέν είς
  "Αρθρον ο.
  μεμολυίμένον είναι
  το3 Κράτους λιμένα,
  ..,.„.,,,. „„*, ^ «ν* τοο η,ρατους λιμένα, νά Ιχπληρϊ) τήν
  κάθαρσίν του'είς τα έτί τούτω προσϊιωρισμένα Λοιμοκαθαρτήρια.
  "Αρθρον β.
  Τα υπο. ξένκιν σημαίαν μεμολυσμένα πλοία, τα προσΌρμιζό-
  μενα εις την Έλλάδα, οσάκις άποχ3«5νται νά έχκαθαρισθωίΐ
  κα,τά τάς ΰγΐΐβνομιχάί το.3 Βασιλειου διάταξης, θέλουν ά-πβ-
  πέμπεσθαι πέροτ,ν των έλλ-ηνικών υδάτων.
  ί^/Λ.^ί .* ,,· "Αρθρον Τ. ' ·"
  Αί 'ΐγειονομικαί 'ΑρχβΙ δύνανται νά άναίάλλωτ* την εκτέ¬
  λεσιν των διαταγών, τάς οποίας έκδίδουν αί προϊστιίμεν^κ-Αρ¬
  χαί, οσάκις έπαπειλεΐτίΐ κίνδυνος δια>ίτεως μολύσματος ώς έκ
  τής εκτελέσεως αυτών" οφείλουσι 8έ είς τοιαύτην περίστασιν νά
  άναφέρωσιν άνυτερθέτως είς τ/;ν ϊιατάξασαν Αρχήν τδϋς λί-
  γβιις τ))ς άνβίολί}»·. .ι· ~> = --'* ν- ■*
  "Αρθρον 8·
  Δύνανται ωσαύτως καί ίφείλβυν μίλιττα μετά πρίηγηβεϊσαν
  γνωμοδότησιν τής 'Υγετον5μικ?!ς Έπιτροπής νά καίωτιν οσχ
  πρ·άγματα φέρουν προΐανώς μόλυσμα λαμοί καί ϊέν δύνανται
  νά1 εκκαθαρισθωσιν, ή νά μετακομισβώσιν άσφαλώί 5ια καθαρι-
  σμόν. —Δύνανται έπίσης νά φονεύ«σιν ό'σα ζ<7α δέν είναι ϊυ- νατόν νά καθαρισθώσιν ή7 νά μετακομίσθώσι 3>ά καθορισμόν,
  άνευ κινϊύνου μολύσματος, ή 'ίβχ άχολυόμενα είναι ένϊεχίμεναν
  νά μεταδοίσωσι τό μόλναμα. —Οί ιδιοκτήται των διά τοός μνη
  σθέντοτς λόγους Φονευομένων ζώων ί) καιομένων πραγμάτω
  δέν ϊχουσι κατ' οόϊενός δικοίίωμα άιτοζημιώσεως.
  "Αρθρον 1*.
  Άφοϋ ϊοθί} ή ά}«α τής- ελευθέρας
  μίνων είς Λ Λοιαοκαθαρτήριον πραγι _ .........>?*ύ-
  μ,άτων, πρέπει νά Ιξάγωνται αυθημερόν παοά των ίξίοκτητων
  «πό «3 κατασττ;ματος·'*'έάν 3έν ηναι τόπος ίκανός είς αότό,
  ϊιίνανται νά μείνωσιν άκόμη ίπΐ ολ'γον, άλλαι τότε πληρώνουν'
  δι! εκάστην ημέραν τό τριπλο3ν ϊικΛίωμχ καθάρτίως ϊίς τό Λοι-
  μοκαθ,αρτήριον.
  Άρθρον 1Ο. - -- ·'-■·'
  "Αρθρον 1^.
  Τ7! Β". Δι—αγματα κ«ϊ απασαι αί "ϊιοικήτικβΐ πρβ&εις, «!
  άφορωτχι ττ)ν κί-ίί τό προηγούμενον άρ^οον κροίώ-ν^ Γνέο-
  ον3[Μ*'ΐ)ν δΐίτάξεων, βΐς δ^ατον ή τόπβν τι»α
  πρέπει προ'ηγουμ,'ίνως νά ϊημίσΐϊυωνταί 5
  το'ιχοκολλήσίως' ε*ς τόν ϊήμον. εί- την χΕρΐίϊίϊ'άν τ55
  ύπάγίίαν ί ύπ-οβαλλίμ^θί *'ς "ίήν κάίαρΌτν το*βς.
  5ιά κ'ήρ'ύξεω;
  ων
  ι ' ' Λ ' "Αρθρον ΪΗ.Γ «:§ ^*·
  'Ο παοαζα'της των Ιν τω πχο'.Ν.τ'. Ν*ν«> βρισαων. καΐ Ιν γ/-
  ν·ι των έν ,σνϊί ύγειονο·ΛΐκΜυ 3(ίΛίξε«)ν ^ ϊάϋνιϊνΙΜ ττμωρεί-'
  τα-.~.-α . Μέ «■ίνατίν, εάν Ιν γνίδ,βι Ϊ9%,Μ άμ-έϊτ/.κ ή ίμί'^-
  σως τόπον τινά-Τ0? Βϊσιλείου β'ς- σνγκοτνωνίβν με-ανβρώχίΊ/ί,
  ζωα. πΧοίϊ ή1 πβα'γματα ύπαγόμανΐ ε!ς. την κατηγορίαν' τίς «-
  καθαβτου τπστοποιήσεως. Ικ Κ τής συγκοινωνίαο ταύτης-ίπήγασι
  λοιμωϊηί νό^ς.-δ . Μ% οετάϊοι». $Μ, έ8ν'ϊ»ε«νβμέσωί ί
  Ιμμέσωο τόπον τίνα τοΤ5 Β^τΐΧΛοϋ' β^.ς συγκοινωνίαν· με άνθόώ·-
  'τηυς; Γωα,. πλοϊα, ^π,^ατ*·, ^^χ β'τ; τήν κβτηγοβίαν
  τή« α<αθιρτ5υ π-.στοποιήσεως, έ* ϊε. τ^ συγ.κ?ινων{«ί ταύτγ^ έτήγασε λοι-χωϊης νόσος.-. γ'. Γνΐέ 5«,μί πΛκα-οα', έ'α'ν άμί'. σ«; ή Ιαι^ως ί^εσεν ε'-ς ίυγκοινωνία'ν τόπον1 νίν^' 'το3: Ρ!?τι- λϊΐου μέ αΜίοωκοοί-, ζ«Κ ■κχίκ.χϊά V Λόΐά. υπ^γίμεν*· & την κϊτήγ9θί-/τίΓ)ν·ύιϋιττ(ον ~στοιίοΐη<τβών, καί ώ?'?ιί τίί? σ«γ· κολωνίας ταύτης Ιττήγατελοιμώίης νόσος.—8', Μέ. είοκτ^, ^νααέσωςή Ιυ,^έσως ?θΕτ=ν είς συγκο-νωνίαν τόπον τ.νά τοϋ »α»(λ.(01, μ4 «ίρ,4Λ»Ρ, ζΜ, ΛβΤ(ί; π ^γ^, - β-^μ«- νοι ^ς τγίςχαθαο^ς πιττοπάήσεως· τήν κα—γΜίαν, κατ' 'ώς- V* ταύτης"έιίήγβσβ λβιμώθης νό<*ος» . ,, μή Βιϊν εκ τϊ)ς »»[,»,,.ο,,ϊς 0£ν ^ήγατϊ λο-μώβηΓνόϊο;, τι* μωρειται εις την «ρίπτωΝν τοδ- «· § το3 ανωτέρα) ά&θρου, μι δεσμ* δια β-ου,εις την πεοίπτωτιν το3 β'. § με δετμά χρΐηνρ*, εις την πεοιπτωτιν το3 γ'. § ^ είρκτήν, καί είς την «ρί- »-ν τΛ^Ϊ'. μ* φυλάκισιν τουλάχιστον τβσσί'ρο^ Ιήϋϊ "Αρθρον ] Εάν Α παοαίίατι^ 2 καί εί , τιμω,εϊτίι ταμείον σιν ενός μέχρι ι > - -
  'Εάνή
  "Αρθρον
  "Αρθρον 11·.
  ,ενβς είς τόπβν ΐΓ;ς &Λ-
  μέν?ν, ή^λεν βποίειραθί) νά εξέλθη
  , νά κοινωνήση με τόπον ελεύθερον θέλει άποκρού-
  εσθαι ϊιά τής ίίίς, εάν ποοσχληθί'ς διά τής αρμοδίας Άρχΐ}ς
  νά υποχωρήση δέν ύζαχούσΐ). ί5ΐφι»λΐτ·τομένης κατ α!ιτο3 κοτί
  τήςνίμίμου -οινικής καταδιώξεως.
  "Αρθρον 1».
  Διά Β. ΔιαταγμάτΜν θέλουσιν δρίζεσθαι εκάστοτε τα έναν
  τ(θν ο!ασδή~οτε εΐσδολής λοιμώίους νοσήματος συνήθΐ} κ»Ί
  Ικτακτα προφυλακτικά μίτρϊ, καθώς καί τα πρός περιορισμόν
  καί έξάλετψςν τοΐί ένσκήψαντος τυχόν νοσήματος είς τίνα ι*«ρη
  τβδ Βασίλειον.
  15 »4
  5
  :χι ε·ς την
  83β υΐέγ,οι
  'ίΛς
  '', % ν-) ?«-
  ' . ' "Αρθρον 1*|. -'" *'
  χγΐί •Αΐΐί1?»ίξ^'λβγιίσβών το" ένίώπιβν τ?« Ύγ«ονβι«-
  σε, τ«Π · ί>ωσ« ψευδη πράγματα ώί^ληΌ»}; ήΙν"γν'3-"
  »^«, ή πλαστογρα?εϊ έγγραφα, τα δποία καθυπέβαλεν είς τή*,
  β
  ^Ρελείφθησαν παΡ
  ύΤ«ονομικά μέτρα, εάν έκ 4
  ώί νόσος, τιμωρείται κατά
  15 «Λϊ· »«
  _ ώς ιδιαιτέρας-
  γενομένης πρός τήν Αρχήν.
  «Ο;
  Βραγματων ε
  ;~-' - Μ
  μή ελευθέρα πρϊν ί| άνιχγγβλθώ'σιν είς" την άρμοϊίαν Άργήν,
  έχτος τής* νομίμου πθΛν»ίΐί(; *ατ«διώξ«ως, τα ευρεθέν» ταυτα
  πράγματα δ(]μβύοντΐχ^3 δέ άνακαλύφ,ας λαιχίάνίΐ τό τρίτον τής
  υώ
  "Αρθρον'
  ΤιμωρεΓΐαΓ ιιϊ θανατον, δστις δία βίαΐ, διά'ρή5ϊΜ6, $ 8ιϊ
  λβθραίας άναίάσεως ή χαταίίσεως ίθ«ϊεν βΐς συγκοινωνίαν τέ~(|ν
  τινά τόϋ Κροτϊου'ς' μ^άνθρώχριχ:, ίωα, χλοΓα ή(πράγματα υπα¬
  γόμενον ϊίς την κατηγορίαν τϊ}ο ύπΟΛτβο π.,ιστο*οιήσίω$, χά* έχ
  τί] ς συγκοινωνίαν; ταύτης Ιπήνασελοτιιώδίϊί γ|<το?, μέ ίεσμά δέ1 πρόσχαιρα. εάν δέν έπήγασε λοτμώ*τς νόσος.Μέδεσμάποοσκάιρα, όστις ϊώ."τών' αυτών μ£σων ϊθί«7*ν. εί« συγκοινωνίαν τ£*ον τινά τοϋ Κράτους, μέ άνθοώποΐίς ζώαν πλο{α ί) πράγματα ΰπαγό- μενα είς την καθχράν πιστοποίητ'ν, χαί έχ τής συγκοινων(»ς ταύτηςΙπήγασε λοιμώ8ΐ}ς νίσβς. Με ϊ'ρνήν δέ, εάν δίν έπή- γασί λοιμώδης νίσος. *«ρ.6(ΐη«.39. Τιμωροθντο^ με θάναΐον οΙΙν τ1>. άλλρδχπ^ ΰπάλλιπλοι τοΟ
  Βασιλείου, οί πλοίβρχο' των Βαιιλιχών πλοίων, ί)ο? έχ,πληρρΡν-
  τ=ς τα χρέη τούτων, οΐ,ίατροί Ιγβιονομβίων, ή άλλον έν γένει
  ότάλληλοι ύγ«ιονοΛ·Χ9·% χαί μή, τόσον στρατι«*τιχ;3ί, χαθώς κένα 'Υγ€ΐονου.ικ.ά μέτρα, χαί έκ τούτου
  λοιμώ.?ης νόσοςν εάν δέ δίν έπήγασι το*αύτ^ νοβος, μέ
  άτιμώρυτοΓ ο' έν τοίς αδθοοις 19 καί 22 άνΛφερί-
  μ·5νοι, εάν άνακ-χλέτουν τα ίσα ψευνος άνήγγ«λαν. κα5 άνα-
  ^ βλην την αλήθειαν, πβίν ή ~αρόί τίς 05μ?>ί»ς Ά
  κίί εκτελεσθή μίτρον ίυνάιιενθν ν τ εκθέση την
  σιον 6γε{αν χά! πρ!ν ή αί άρα,4σ>Λτι Άρχα' λ
  «"την ίι' άλλοιι μέσου· εάν- δέ ·ίσαν ήϊη πληρο«οοημίνα·;
  *»ΐ το3τί4μω παρα-
  ίάσεων τιμωρεΐται χατά τοΰς όρ-σμοΰς των άρίιίΛν 49 καί
  °0 τοΟ ποΐνικοϋ Νόιιου" μ4νη δέ ή άνευ ποο"Ίγουμένη? συνεν-
  ν=ή'εως άποδονή θέλει 0β^ο<ΐσ«3ΐ ώ; ίδίβίτέοα έλαφρυντική περίστασις κατΓα τί διαληφθΐνΐα άρθρα 49 κ«1 50, Άρθρον *»: δνϊΐίλών ύιΐό κάθζρσιν συγκοινωνήσει ι>£
  ίέν έτ4θ<] ίε είς κοινωνίαν τίτος τις ^ ίας τβ3 ίρθροι» ώς έκ τί)ς κοινωνίβς τ<χι>τής διβίίθη είς τίνα των
  Λλων των ευρισκομένων άιτό κάθβρβιν λοιμώΒης νόσος' άλλως
  μέ την ποινήν τϊ|ς άπβπίίραις τβθ άρθρου 16.
  Τιαωρείταΐ μ^ τάς αότάς χοίνάς, όστις ίιατελών ΰπ» χά-
  θβρσιν έν τή" παίουβία τής ΐπιτηρούσης α'νχΐν Άβχής, ή τινος
  ΰγειονομικοδ φύλακος, άλλ' ανευ τής αδείας αυτής, κοινι>>-
  Τνήσει μέ τίνα των είς έλζυθ^ραν κοινωνίαν, χωρ'ις έκ τούτου νά
  τεθτΐ εις συγκοινωνίαν τό^ος τις το3 Βασιλε(ου.
  Α' Έΐν α τΐαραίίσί,ς αΐταΐ εγίνοντο ές άμελβίας, καί διε-
  £όθη είς το5ς άλλους λοιμωϊης νόσβς, τιμωρεΐται ο παρβ(-
  ^βάτης μέ την ποινήν τού αοθροΐ) 17 ήλα:τωμέν>)ν μέν, άλλ'
  ϊνι κατωτέραν, τοϋ ημίσεως α!»τί)ς, άλλως δέ μί κράτησιν χαί
  πρό,(Γτ;μοι τουλάχιστον 50 ϊραχμών.
  "Αρθρον 9&1 * «? '»!"«-
  Έά* τις έχΤώΝ σ^γκοινωνησ?ντων κ,ατά το ανωτέρω άρθρον
  άέν έλευίίρα.ν κβινωνίαν, ή*τις δέν ήθελε τώ 'δοθί*ε α* ή
  αρμοδία Άρχή εγνώριζε την γενομένην παΐάίίσιν, τιμωρεΕται
  με την πλήρη ποινήν την άρθρων 15 καί 16 κατά τάς εί;
  αϋτά έ*3ιαλαα6ανομένας δ'αχρίσεις.
  ' ' 'Αρ&ρο» *Ί*. ^ ' ,«ίίοβ
  *Όλοι οί φύλακβς των ύγίΐονομε,ίων, άγειονομτκών σταθμων,
  φυλαχ^ίων κα! λοιμοχαθαρτηρίων, χαί έν γένει όλοι οί όγει-
  ονομιχοί καί αλλοι πολΐτιχοί χαί στρατιωτικαί ίιπάλληλοι,
  έχιφορτισχένοι μέ ϋγειρνομκήν ύπηρίΐίοΛ, οΐτινες ήθελον
  έγκατϊλείψει την Ιδίως1 1μπτστευθιΐσ*ν είς αΰτοΰς θέσιν, ή
  Χί γνώσει παραίιάσει τάς ύγειονρι^κάς ϊιατάξεις, ή μή τή-
  ρησις των οποίων δύναται ν ά εκθέση άμέσως ή έμμέσως το-
  χον τού Βχσιλείου, ή άνθρωπον τίνα είς συγκοινωνίαν μέ
  άνθρώπους ζώα τ) πράγματα μή ύχαγόμενα *'ς ελευθέραν
  χιστοποίκ)9ΐν, ή έν γνώσει συνδράμη άλλους είς την παραβί¬
  ασιν των τοιούτων διατάξεων, τιμωροϋνται κατά τάς διαχρισεις
  *το3 άρθροο 22.
  Εάν ίεν άπί^ή σιίγχοινωνία καθ* ο διάσΐημα <Λ ΰγείονβ- μι*οϊ ύιίάλληλοι, ή οί έχιφορτισμένοι την ύγϊιονομικήν υπηρεσίαν έγκατέλειφαν την θέίιν των, ο παραίάτης τιμω- ρείται μέ φυλάκισιν τριών μηνών μί-/ρΐ δίο έτών. "Αρθρον »β. Τΐ[1ωρ4ίται μ φυλάκισιν δύο αηνων μέγρι διίο έτϋν *3ς είς ύχηρεσίαν άξιωματιχλς τοϋ ΝαυτικοΟ, ή τού στρατοϋ τής ξΐ)ΐϊ«ί, συμτερτλαμ^ανομένης «αί τ?|ς χωροφυλακί)ς, όστις «ροσχληθείς ·κ<χρα τί]ί αρμοδίας ύγειονομικΐίς 'Αρχής νά' «αρέξη την συνδρομήν τοι> διά ύγβιονομιχήν τίνα υπηρεσίαν,
  ϊεν ΰπαχούσει.—-Μί την αΐιτήν ποινήν τιμκοροϋνται οί 1γ*ι-
  ονομικο,ί ΰπάλληλοι, ο?τιν«ς κατά την ενέργειαν των χρεών
  των, άνευ νομίμου κωλύματος, ϊεν ήθελον ϋπαχούσει είς τάς ,
  διαταγάς των χροιστααένων των, ή ήθελον άμελήσει την
  εκπλήρωσιν των χαθηχόντων των.
  Άρθρον 3Ο.
  Τιμωροθνται μέ χοάτιΐ'ΐιν δεκατέντε τουλάχιστον Ημερών,
  9) πρόστιμον 100—200 δρανλών^ ·δ»οι λαβόντες γνώσιν λοι-
  μώδους τινος νοσήμΛτοο, αγνώστου ε'σέτι εις την Άρ^ήν,
  αυιιίϊνος έντΐς τοΟ Κρίτους, δϊν ήθελεν χάοαυ.τα; «ναφίοει
  τοθτο β'ΐί την άομοδ'αν 'Υγειονομ'χήν, ^ Διοιχητ>κήν Άρνήν.
  Έαν δ τοιοδτος η<>αι ίατρός, τιμωοϊϊται μέ βι,λάχισιν τριίό'
  τουλάχιστον μηνών καί μέ χρηματικήν ποινήν 200 μ^χρι 500
  δρα-/μών, περιπλέον στερεϊται άπό 6 μί|·(ας μέχοι βύο έτ(ί>ν,
  ϊο3 δικαιωματος το3 νά μετέρχητ» τό έΐϊάγγβλμα τού ϊβϊρβ*!.
  Άρθρον 3*1* ι
  Ο! έν τ? άλλοδ^πή Πρ'ίίνοι, Ύποπ^όξενοι καί Πράχτορες,
  οΐτινες ές ατελείας δέν ήθελον χωρίς άναίολής άναφς'ρει είς
  τή» αρμοδία^ τού Κράτο^ς Αρχήν την εισβολήν πανώλους ή
  άλλου λοιμώϊου·; νοσήματος ε'·ς τόν τόπον, οπου είναι διωρισμέ-
  νοι, χϊ'. όλα έν γένει τα περιστατικά έκ των οποίων έξαρτώνται
  τα λαμβανομ«να παρά τώ» έ,ν Έλ.λά?ι 'Υγβιονομικώ* Άρχών
  μέτρ», έϊΐ έ* τής π«αλε{ψίω; τ«ύτ»ις δ*ϊοθ»ι μόλυσμα, τι-
  μωρούνται κατά τάς διβκρίσεις τοϋ άρθρου 17 τοδ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΚΟ-
  | δ ϊ -χ.
  νν&Χ ΑΤ ΩΝ Β'
  • εάν οβν ϊιεϊόθη μόλυσμα, Ικινδύνευσε δέ ή δημόσιος ΚϋΨΑΥΛΐυ .
  ΰγεία, άποίάλλονται τής ύπηρεσ-αί, καί τιμωροΰνται μέ φυλά- Ι »-.■»_ ι·/-9*;. Πβρ των ύγειονομείων
  κισιν τουλάχιστον Ιξ μηνίόν. κ>ί μέ χρηματικήν ποινήν 500— ..; Ι <», ,; . τ - ■ αυτών 3000 ορβγμών' εάν δέ 5έν Εκινδύνευσεν ή δημόιιος ύγε'-α, υπο- ■ ? * · λ «» βάλλίνται είς κράτησιν τουλάχιστον είκοσιν ημερών, καί άπο- : Αρθρον -*ον 6άλλονται ττ}ς υπηρεσίας. ) Τα ύγειονομεϊα δια'ρούνται είς τρείς τάξβις, πρώτης, ίεο- ν,ν.ι,-ι..: - ;,;, "·οΛοην ~Φ*"*'" "'' ' " ' ' τέρας καί τρίτηο. Ρ Ρ ' '< Πλήν δέ των υπό τού Νόμου ωρισμένων έν τω λοιπω Βασΐ- Όστις εύρεθ»'ς είς τίνα των παρά των άρθρων 96 καί 106 χει'<ρ [ξρύονται έν Κρήτη 'έν ιχεν πρώ-'-ης τάξεως έν Χανίοις ?ν τοϋ ΠίΐνΐΌθ Νίαου όριζοιιίνΜν τίοιπτώσεων, παρχβιάσει τάς δε^τέρας τάξεως Ιν Ήοίκ-λε'ω καί δύο τρίτης τάξεως, Ιν Ιν 6γειονομ·κά; Β·ατά;εΐί, όϊ=ίλει ααα παύση ή βί,α ή παρέλθη δ Ρεθύμνη καί εν έν Άγίω Νικολάω. χίνϊυν,ς, ν! ά.τγγε.λη την παν,βίατιν είς τ^ 'Γγειονομικήν ^ Προσωπικόν καί !»·,·, ·>1θΐ£« «ύτών
  Αρχήν, άλλως τιμωοΐ'-α! ιιέ φΆα>ιισιν το^λαγιστον Ι ετων ,· .λ · ,,. 50..,.,. -
  /αίχρημχτικήν ποινήν 1000—3000 οραγυων, εάν Ικ τήο συιι- | Ι "'," " "' ^ "ΑΡΘΡ°* 4ον ' ■ Α" ' "..· '
  ίάττ;ς συγκ;ινΜν'ας έπίγατε λοιμιόϊης νόσος" είς φυλάκισιν !έ ' Τό προσωπικήν Ίκάστου ΰγε'ονοαε'οΐ) πίθΐϊιοοίΤεται καί αι·
  τριών μινων μέγρι ίύο έτ^ν καί είς χρηματικήν ποινήν 300 μέ· σθοϊοτεϊται αναλόγως τής τάξε«ς είς ή"-> άνήκει ώς έ^
  γρι 1000 δραχμών, εάν δέν ίπήγασε λοΐμωϊης νόσος.
  Αρθρον 393. -
  Όστις έκτός τιΤ>ν ^ν τω παοόντι Νομώ -Όΐνικίίν 5ιατάϊεων
  παραίιάσει τα περί λοΐ'ΑοΤ, υ) άλλων μολυντικών νοσημάτων
  ϋ::άργ3ν-α Διατάγματα. Κανοντμοϋς ή ?ιατάΕε·ί, τιμωρεΐται
  σύμφωνϊ μ.έ τα άοθρα 570—580 τού ποινικοΰ Νόμου, συμπϊ-
  ριλαμδανομένου καί αύτοϋ. χ χ . <-.«(. ν ι- ν '-· ΐί.·,. « ,κ ι" ,.ίτ Γεν»χα Διατάξεις ,. ,'^-, Γ* ■'*' 1 ;";*" "Αρθρον 3€. /*'Τ;* ι:"; Ό Υγειονομος, ή ό ίκπληρών χρέη ύγειονόμου, ίχει τό δικαίωμα «αί τό νρ^ος νά ένεργή ?ργα άνακοιτικού ϋπαλλήλου, ί ,,·ω 25 ιν Τό ύγειινομεΐον Α' τάξεως σόνκειται 1. Έξ ενός ΰγειονόμιου, ότε κατά τα κκτωτέοω πολιτικάς ίατοό;, μι.σθ''δ-)τουαένου μηνι«>«ς ι»ε βραγΐΑ'ς '""
  2. Έξ έν:ς ίατροθ αισθιϊοτουμέ'νου μηνιαίως μέ δραχ. 12"
  3. Έξ ενός Γοααματέως » » * '^η
  4. Έξ ενός Αρχιφύλακος » » » 50
  5. Έξ ενός μέγρι τριών τακτικών υυλάκΊΐν, μισθοϊοτουμέ-
  ι>η εκάστου *μί)νια'<ιΚ ιιέ δραχιιάς 'ϋ 6. Έκ των άναγκαίων κκτά τάς πεοιττάσεΐΰ έκτάκτ(,»ν φυ- λάκων, καπνιστώ·» κλπ., ανευ αισθοΐ}, λαμβανόντων τα νενο- ϊιΚαιώματα κατά την ΰγειονομικήν διατίμησιν.1 "Αρθρον 6ον καθόσον ά?ορά ά κακουργήμι.ατα, πλημμελήματα καί πταίσματα , "Εκαστον ύγειονομεϊον Β' τάξεως σύγκειται V .,. τα πραττόμενα έντός τής περιφερείας τοθ Λοιιχοκαθαρτηρίου, ί 1. Έξ ενός ύγειονόμου, ότε κατά τα κατωτέρω ?ιορί?εΓ«ι άλλων πρϊς κάθϊρσ ν προσδκορισμένων τόπων, ή υπό κάθαρστν , πολιτικάς ίατρός, μ'σθοδοτουιιένου μηνιαίωο μέ ϊοαχμάς 12" ευρισκομένων π^.οίων, συμμορφούαενος ώς πρός ταύτα, μέ τ;·ς 1 2. Έξ ενός 'ατροΰ μ·σθοδοτουμέν5υ ιιέ δ3αγμά^ <"'' ϊΐίτάξεις τής ποιπκής δικονομ.ας. Έπίσης καί οί έπιστάται , 3. Έξ ενός Τ'οαμματέως α,'σθοδθϊουμε'νου μηνιαίω; '-«■£ δρ. "Ο των Λοιμ.οκαθ%ρτηρ?ων ϊγβυσι τό δικαίωαα καί τό Υ,ρέος να } 4. Έξ ενός φύλαχος, μισθοδοτουμένου μηνια'ωο με ?ραχ. 35 ένεργοϋν χρέη άνακριτικών ύπαλλήλων ώς ποός τα κακουργή- 5. Έκ των άναγκαίων κατά τάς πίθ!σ:άσϊΐί έκτάκτ'»ν φυ- ματα καί πταίσματα, τα πραττόμενα έντός τής περιφερείας των , λάκων άνευ μισθοϋ λαιχβανόν-'ίν τα νβνοιΐ'σμένα *-----'" Λοιμοκαθαρτηρίων, είς τα όποΐα είναι διωρισμε'νοι. _ _^ ί κατά την ύγειονομικήν διατίμησιν. ,^ "Αρθρον 3Β5. ι 9 . . ' Τα ληξιαρχικά βιβλία των έντός τί)ς περιφειείας τοϋ Λοιμο- ] ^ Αθ«θον '.Γον κ^ς καθαρτηρίου γεννήσεων, γάμων καί άποίιώσεων, όφείλει νά | Εκαστον δγειονομεΐον Γ' τάξεως σύγκειται κρατή ό έπιστάτης τού Λοιιιοκϊθϊθτηρίου, συμμορφοΰμενος ώς ϊ ι· 'Εξ ^νός ύγειονόιιου, 8τε κατά τα κα-ωτέρω -. , . πρός ταύτα μέ τα; ϊιατάξεις τού «ερί ληξιαρ-χικών βιβλίων · πολιτικάς ίατρός, μισθίίοτουιιένου αηνιαίως μέ δραγιιας ''*; Νόμΐυ. » ί 2. Έξ ενός ίατροϋ μισθοϊοτουαένου μηνιαίως αε ίοαγ. 80 "Αρθρον 3*3. ] 3. Έξ έν^ς φύλακος μισθοδοτουμένου μέ δραχμάς τριάκοντα Ό Τ,'ίΐονΟΆο; δύναται καί όφείλει δσά*ις προσκληβί) νά ' , ,„ ΙΑ1(Ινΐιχι<ωί· υντάττη τάς δ-αθήκϊς των έν τω Λοιαικαθαοτηρίω εΰρισκομέ- , ^ τ<ι)ν «ν«τ~*«<">ν κατα τας πεο'στάσεις Ικτακτων <Ρ»" λακων. ανευ μισθοϋ, λαμβανόντων τα νενομισμένα ί κατά την ΰγειονομικήν διατίμησιν. "Αρθρον 8;ν Είς οσα των ύγειονομεί(.)ν ο'ασδήποτε τάξεως είδικοί κωπηλάται, Θέλουσι δηοίζεσθαι υπό τού άομοδίου 'Υπουρ- γείου μισθοϊοτοΰμ-νοι έκαστος μέ ϊραγμάς είκοσι πέντε. 'ΚΕΦΑΛΑΤΟΝ Γ'. Περ 'Τγειονοιπκών Έπιτοοπών. ".""' "Αρθρον 9. } ,< ί Παρ' εκάστω 'Υγειονομείω διατελεί κ«1 ύγειονβμική έπι- τροπή συγ«ιμένη. 1) ΙΙαρά τοϋ 'Υγειονόμου" %,»ν 2) Παρά τού ίατροϋ τοϋ 'Υγειονομείου* ' ' 3) Παρά τοϋ δηιιάρχου ή τοϋ άναπληρωτού αυτού" -*) Παρά τοϋ Είρηνοδίκου ή τού άναπληροϋντίς αΰι ρέδρου. 5) Παρ' ενός πολίτου Έλληνος έκλεγομένου κατά τριετί«ν συνταττη νων, συμμορφουμ'νος μέ τόν περί διαθηκώ* Νόμον » « ΝΟΜΟΣ ΚΓ'., - *" ΠβρΙ ύγετονομ>κΛν Άοχών έν γένε»
  "Αρθρον Ιον
  Αί ύγβυνομικαί αρχαί συνίσταντα!.
  1. Είς έπιθεωρητάς
  2. Είς ϋγε·ονομεία
  3. Είς ύγειον:μικάς έπιτροπάς
  4. Είς ΰγειονΐμικοΰς Σταθμούς
  5. Είς ύγειονομικά φυλα*εία
  6. Είς έπισταΐίας Λοιμοκαθαρτηρίων.
  . . ,-. .,.- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  IIερ^ των Έπιθεωρητών
  "Α ρθρον »ον
  Δύο επιθεωρηταί διΐριζονται καθ" όλον το Κράτος.
  Οί επιθεωρηταί ϋπάγονται άμέσως είς τό έκί των
  ιΐ
  αυτόν Π«"
  ρ
  άμέσως είς τό έκί των Έσωτερι-
  ρ ς
  ής Κυβερνήσεως.
  "Αρθρον 1Ο. · . ίυι
  Των Ύγβιονομικών τούτων επιτροπών προεϊεύει δ '
  ν6μος.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗ23 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  "Αρθρον 11.
  Είς τίπους όπου τυχόν δέν ΰπάρχίΐ σοστημ,ένον Ε'ιρηνοδΐΛεϊον,
  ή έπιτροπή αότη σύγχειται μονον εκ των 4 άλλον μελών οώ-
  χής' έν περιπτώσει ίιχοψηφΐϊς ή ψήφος τού Προέδρου ν.κα.
  .ώ-<*:-* "Αρθρον 19. < »·*ι- * ■>- !
  Τα άποφτιζοντα την έν τοίς προηγούμενον άρβροις επ τρβ-ήν
  μέλη εκπληρούν τα άνατεθέντα είς αότούς καΊήΛοντα ά,,κσθι.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
  ΙΙβρϊ των Τγειονομτκών Σταθμών.
  "Αρθ, όν 14.
  5 - ί 5 "Αρθρον Χ». ,„ , ,
  Τό προσωπικόν τού ΛοιμοχαΘαρτηρίο^ Β'. τάξεως σύ (κείται,
  1) Έξ ενός επιστάτου, μΐτθοδίτουμέου ώς κανω:έρ ■>.
  2) Έξ έ»ός ΐατροΰ, μισθοδοτουμένβϋ μέ δραχμάς 100.
  3) Έξ ενός γραμματεύς, μισθοδοτίυμένου μηνιαίως μέ
  δραχμάς 80. 4 "ν)· Ι»^***»·^^
  4) Έξ ενός αρχιφύλακος, μυθηδοτουμε'νου μήναίως μέ δραχ¬
  μάς τεσσαράλοντ» πέντε.
  5) Έξ ενός προμηθευτοθ, κατά την χρ^χν, ά;ίυ μισθίί,
  ί λαμδανοντος τα νενομισμένη κατά την ϋγειονομικήν διατίμησιν
  ' δικαιώματα.
  6) Έκ δύο τακτικών φΛάλων, μΐσθβ&ιτΌομένων
  Οί Υγειονομικοι Σταθμοι εν ^ Κρήτ^ κροσίι,-ριζονται τόν ϊριχμ^ς τριάΑοντα «'ντε μηνια^ς, καί ^ ^Γ ^ "
  Αθν έν συνόλω ενοεχα. * ^ η^ >^% χ^ν (5:ναγκα(ων ίκτάχτων φυλάκων ναί άεριστών, άνευ
  ^^'· : ιι.,ίτθβϋ λ πι ί.·»υιντ,.« τ* ν«τΛί τ».ιι ϊι?*τίιι.ν!.-τιν νενομισμένα
  άριθμό
  ηκ· ^ «- ϋν ν' ν · ο> π ^ ' η ν
  1) Καλυίων, ϊ) Χώρας Σφακιων, 3) Παλα-,οχωρας, 4) ΙΟ
  στελλ·ο« Κισσάμου, 5) Πανόρμου, 6) Άγίας ΓαΛήν,ς, 7) Χερ-
  σονήσου, 8) Ματάλλω* 9) Σεισιοο, 10) Σητείας καί 11) Ίερα-
  "Αρθρον Ι».
  "Εκάστου τώ; ' Γγΐΐ;νο,α.'.κ5> ΣυαΘμ,ΐν πρ^ίττοιτχι εις ΣταΘ-
  μίρχης, μισθοδοτοΰμενος μηνια'ως μέ δραχμάς έξήκοντα.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
  μισθού, λϊ|χ$ανοντων τα κατά την διατίμησιν
  "ν "^- - Άρθρον «3. *
  4 Τό προσωπικόν το3 ΛοιμοκαΘαρτηρΌυ Ρ'. ■
  1) Έξ έ;ός ίΐ:ιστά·Όυ, μΐσθοδοτουμένου ώς κα ωΓέρ'ι>.
  2) Έξ ενός ίΐτρού, μισθοδοτίυαίνΐυ μΓ,νια'ως μέ δραγ. 80.
  3) Έξ ενός γρχμ,ιατέω;, άνή;5χρεί%, μισθοδο:ουμ:νου μη-
  νια'ως με δραχ. 60.
  4) Έλδύο τακτικών ^ΪΚίί,α,ι, μ'.σθΐϊοτου,Λένων έ*άσ■.ο^ μέ
  δραχμάς τριάλονχα μηνιαίως.
  5) Έ; ενός πρθΑηθίυ-.ού κΑ ίκ τ<5< άναγκαίων Ικτά/.τον ι, πάντων άνευ μ·σθο3, λαχ5ινόντΐον τα *ατα την δ α- τών 'ϊγειονομι,κών Φυλάκειων. . - - ι. "Αρθρον 18. ι ε -ν. , . λ. „ Ν Γ) Μ Π 5!
  χ]άς, 7) Φοδελε, β) Κοκκίνου Πύργου, Ό) Καλών Λιμένων,
  10) Μεγαλης Ιΐλαχας, 11) Μοχλου, 12) Μακρυ Γιαλοδ, καϊ
  13) Ιΐαχειας "Αμμου. ν
  Άρθρον 1». νι 4' -' : •^ "" Λ| . .«·. - > Άρθρον
  Είς Εκαστον 'Γγειονομικόν ?υλαχειον διοριζεται εις ύγβιονο- *^Οτά<ις είς τό αΐ,το πρόσωπον «ίναι μισΘοόΌτοΛμενος μηνιαίως μέ 3ραχμας_ τεσσαράχοντα. -6λω;Μ3,ΛΪ χα{ ϋγε'.ον5μ'Αϊ " " Πβρι/τών ίκτληρουνΕων τελ^νευ,κά νς χΐ ύγενθνομικα καθΛκοντα ύηαλλΛλων. έχ χρα:53σχ Ιΐαρισταμένης άνάγλης, ό ύγευνομικος Σ;αθμαρχης ή β θεωρ-ίται ή τελω«ι»-ιή, κ»ί τα τ.ιρ. ^ρ'α,χοΐχ τ. προιΐταμενος τού ϋγειονομΐλοό φυλαΛειβυ 3υ;αται να χροσλάίτΐ τ5ι^^x,^,; «^αλλήλων ύπάγίνται είς τί Υπουργείον ιών Όιχί τον απαιτούμενον αριθμόν έ*τ3ΐΑτων φυλάλων, α'νε^ μυθοΰ, λαμ- 6ανοντων τα νε/ομυ,λένα καΐα την υγεΐίνομαήν '* ·* ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς". ' '!(' · Π»ρί των Λοχμοκαθαοτηρίων. Α 1. Διαίοεσις αυτών. . , ,γ ' ^ νωΛ,ί<- Άρθρον */Ο. Τα ΛοιμοχαΒαρςίρ'.α ϊαιρούνται είς τρςϊς τάξεις, πρώτης, δευτέρας καί τρίτης. Πλήν δέ των χατά νόμον ώρισμένωνΐν τώ λοιπω Βασιλείω, ; ίϊρυεται έν Κρήτη έ; δϊίΐέρ»; τ^ςεω;, τοπ5θ·το^μίν^ν προσω¬ ρινώς επί τής έσοκεριχτΐς νησίίος Σούίας, έ. τω όμωνύμω. Λιμένι. 2. Προσωπικόν καί μισδοδοσία. ? - <| των Διά τάς εις την άρμοδ'.όΐητα τ33 'Γπουργδ'ου των Έσ'οτεοι· ν.ών καί των Να*ιπκ'ϋν ϋπαγομ.νας πρά;ίις τι,» τοιούτων ύ~αλ* λήλων, τα Ύπουργεία ταίτβ φυλαττουσι τό δικαΐωμα τής «ι* έολής πειθαρχικώ» ποινών, άλλων παρά την τής προσωρινης παύσεως" την 3« προσωρινήν παύσιν, ώς κα'ι την περί ε'ισαγι·)- γί)ς είς βί*ην ά'δίΐαν προκΐλούσι παρ* X3^ 'Υπουργειου των Οικονομικών,,» αΝΟΜΟΣ όργαντσμοΰ τΛν λιμεννκών άρχ<ον τοδ Κράτους. 4 ' "Αρθρον «Κ. *Μ* ι " "Ι^οί' Οί προίστνενοι των λ'μενικών άρχών έ·<-:Χηρ5'5σ! τα %οΛ^- ί^,^Τ)ν , ^_ - κοντα'Υγειονομου, άπβυ αί άνάγ*χι τήί υπηρεσίας δέν «τα- ι Αρθρον *. ( τβ^'! τόν ϊιορισμόν ε'διχών ύγευνόμων. 'Γπάγίντιι δέ, ώς πρ-ς Τό προσωπικόν τοϋ Λοιμο/αΘαρτηρ·ου Α . τάξεως ^γκβιτα'. ^ τ5ια3τα α·ηών χα9ήΑΟντΐ, εις τή; ά2ΐ*οϊι^ητα τοθ 1-4 τώ» 1) Έξ ενός επιστάτου, μισθοδοτουμένου ώς κατωτέρω. Έσωτερ κων Ί'ιτουργείου, ο' εκτελούσι τάς διαταγάς *αί πρ:ς 2) Έξ ενός ίατρού μισθοδοτουμένου μέ δραχμάς 120. - άνα·?έρουσι π£?ί παντός άντικειμένου, άναγομένου είς την ^3) Έξ ενός γραμματέως μισθοδοτουμένου μηνιαίως με δρ*χ- ύγΣΙΟνομιΧήν ύι;ηρΜ{βν.» 4) Έξ ενός έφόρου των άπίθηκών μισθίδπουμένου μηνιαίως , μ'ε δραχμάς ογδοήκοντα. ί 5) Έξ ενός άρχιφύλαλος μισθοδοτουμένου μηνιαίως μέ 3ρ»χ- ' ΝΟΜΟΣ Β4Δ'. *ς πεντήκοντα. 6) Έξ ενός προμηθευτοί, άνευ μισθοϋ, λαμδάνοντος τα νενί- μισμένα κατά την ύγειονομικήν ϊιατίμ·(σιν δικαιώματα. 7) Έκ τριών τακτικών φυλάχων, μισθοδοτουμένου με δραχμάς τϊσσαράκοντα μη;ιαίως εκάστου. 8) Έκ των άναγκαίων κατά τίς περιστάσεις έκτάχτων φυλά- *«* καί άβριστών, άνευ μισθοϋ, λαμβανόντων τα νενομισμένη *«;« την «■) Περι τής καταθ"τά?βως τοΰ προσωπικού των είς τδ Υπουργείον των 'Ε )&>τβο»κών ύτταγοι.ιένούν ίΐίτηοβ5ιών
  ,^ <> .. - "Αρθρον »Ι.
  **τα
  ζονται οί κατα τον νόμον πβρί μβτΛρρυΘμισεως τοθ ά~3 5 Δί-
  184,5 νόμον π*ρί <5ιοΐΛκ)5ΐλήί Ιια.ρίΐιως τού ι
  ^ΕΦΗΜΕΡΙΣ /ΕΗϊ?ΚΓΒΕΡΝΗΣΕϋΣ
  χαΐ τόν παρόντα νόμον-ίυναμϊνοινά-δίορΊσθώσιν έν δμςιοίάθμοις
  θέσεσινέν Νομαρχί» ή" έν τω Υπουργείω των Έσωτερικών.
  "Αρθρον
  'Υγειονβμος τρίτης τάξεως, γραμματεύς υγείονομειου ή λοι-
  μοκαθαρτηριβυ δΐυτερας τάξεως διοριζεται προτάσει τοθ Νο¬
  μαρχου, ό διατελέσας Είρηνοϊικης, 'Γπογραμματευς Νομαρ-
  χιας, Γραμματεύς Ειρηνοοιχειου ή επί διετίαν'έν τώ Κ'ρατει
  γραφεύς έν ύγειονβμειω πρώτης τάξεως.
  Ίατρός έν ύγειονομειω ή λοιμοχαθαρτηρίω διοριζίταΐ,' ιίρόΐα-
  σει τού Νομάρχου, ό υπέρ τα 8ύβ Ι τή ασ/τ|σας τό Ιβτρικόν
  έπάγγελμα.
  ♦Άρθρον *-*.
  Είς ύγειονόμβν πρώτης τάξεως ϋπηρετήσαντα εύδόχΐ'μως υπέρ
  τα δέκα έτ>) χατα,βείαιωσιν τού Ίατρβσυνεδριου, δύναται ν'άπο-
  νεμηΙ)^ δ δβθμόςκαί ό μισθός Γμηματαρχου δευτέρας τάξεως.»
  *ΝυΜυ2 ,ΓΧΙΒ'.
  Ιΐβρχ μεταρρνθμΐθεως τοΰ νόμον ,1Γ' της 25 Νοεμβριού
  1845 ηκρι ύ ΐειονομικων αρχών έν γένει
  Άρθρον ι.
  ΆντΙ τοθ έν τοίς άρθροις 5, Ο, 21, 22, 23 καί 24 τοθ Νό-
  μου ,ΚΓ' τής 25 Νοεμβριού 1845 περί υγειονβμικών άρχών
  έν γένει οριζομένου έν«ς Ιμμισθβυ ϊατροβ είς τα υγειονίμείαα ,
  καίβ'. ταςεως, επιστάτου Λοιμοκαθ'αρτηριου καίιατρθΰ εν αύτω,
  δύνανται, τι) αιτησει τοθ Ίπουργειου των 'β,σωιερΐλων, ν' απο-
  σπαοθώσιν υγειονομικοί άξιωματιχοι τού στρατοϋ τής ςηράς ή
  τής θαλάσσης, φέροντες τόν δασμόν τοϋ ιαϋροθ ή υπίατρου, πρός
  εκτέλεσιν τής υπηρεσίας τού ΐατροϋ έν τοίς υγειβνομειοις τού¬
  τοις χαί τοις λοιμβκαθβρτ,ηριοις, προτιμωμένων των ειδικώς
  άσχοληθέντω* περί την υγκΐνην καί μικροίιολογίαν εν τώ οι¬
  κείω ίργαστηρίφ Ιΐανεπιστημιου.
  Έν ΐλ,λειψει αρχετοϋ αριθμοϋ ύγειίνομικών αξιωματικών τής
  ξηράς ή τής θαλάσσης έχ των εν ενεργεια, ίύνανται να ΐροσλαμ
  δανωνται τοιούτοι χαί εκ των "έν απόσΐρατεία 3ιαΐελουντων παν¬
  τός δαθμού, ή και, έν επιστρατευσει, κΐι πβλιτιχοί ιατρβί, &*χο-
  ληθεντες ειδικώς εις την υγιεινην χαι μιχροβιολογιαν έν τώ οιχ,ίΐω
  έργαίτηρίω τοϋ 11ανεπιστήμι°», οΐτινες, πρός τ1]συνταξϊΐ α^τών,
  θέλουσι λαμίαν» χαι το δια τοΰ νομου τούτου όριζομενον μη¬
  νιαίον έπιμισθιον χαι το χροσβίτον ημερησίαν τοιούτον.
  Οί δια την υπηρεσίαν ταύτην «ποσπωμίνοι «γειονομνκοΐ άξιω¬
  ματιχοι λαμίάνουσιν έκαστος μηνιαιως επιμισθιβν έχ ίρςιχμών
  είκοσιν (20).
  "Αρθρον «.
  Έν περιπτώσει έπιίολής χαθάρ,σεων, ή άλλων υγειονομιχών
  μέτρον επι προελευσεων εκ τοϋ εςωτεριχοϋ, «λήν τού μέτρου
  τής άπλ1]ς ίατρικής επισκέψεως, χαί ίφ όσον χρόνον έξακο-
  λουθοθσιν Ίσχυοντα τα ύγειονομιχα ι<χϋ·(θΐ μέτρα, έαν ϋπαρξ>|
  χραγματική άναγχη καί κατόπιν αιτήοεως τοΰ οίχειου ϋγειονβ-
  μου, επαρκώς διχαιολογνΰσης την <χνι»^%ψ ταύτην, δύναται ν αΰ- έιιθίΐ δι αποσπάσεωί έττισϊ^ ιινίΐονοιι>ν/Τ>Μ ακ.;..-■-.-.*... —.ι
  ηή
  τας διαταξ
  ό βριθμΐς
  τρείς, ρχ ς ίς
  ξεως ύγειονβμείοις κατα ί/α πλήν τοϋ ύπάρχοντβς, αϋςανομίνοκ
  αμα χαί τοϋ μηνιαίον έπιμισθιου εκάστου αυτών, ώς χαί τοϋ χατά
  τό άρθρον 1 όιωρισμένου'τόιούΛβυ, Χατά δραχμάς τέσσααρας (4)
  ημερησίως.
  ^ρθρρν^.
  έν γένει ϊα*άνη διά την ενέργειαν άΐϊθλυμάν'ήως μετά
  χάθαρσιν χαί 8ία*τήν βΛβλίμ^τνσιν των ύτιό χάθβρσιν
  όντων βτμοιτλοίων, δσάχις ή άνθράχευσις αϋ' έ
  Πασά έν γένει
  έκουσίαν χάθαρσιν χαί 8ίατήν βΛβλίμ^τνσιν των ύτιό χάθβρσιν
  άνθραχευόντων βτμοιτλοίων, δσάχις ή άνθράχ.ευσις αϋ'τΐ) ,έπι-
  τρέιτετβι υπό τοϋ Ί'χουργοΒ των Εσωτερικήν, »β5τ.05ΐν γνω-
  μοίοτησεως τοθ Ίατροσυνεϊρίοι», θέλει έι;*6«ρύνει τ*ς έτβιρειας,
  ή τοΰς έ^βπλιατίΐς, «ς βύς «νήχουαι τα Λ*βλι»ααι>ί|Μνα βτμβ-
  "Αρθρον ;£.
  Ήΐια τάς έκουσίας άπολυμάνσεις, περί ών Γπρίβλέπίι ύ
  προηγούμενον ά'ρθρον τοϋ νομοι* τούτου δβττάνη ^ρίζβτ« χατ'
  ανώτατον όρον είς λεπτά τέσσαρα (4) ίι'Ικαστον «ρα^μΐίαον
  τόννον άπολυμαινομίνρυ ατμοπλοίου, ή δέ δαπάνη «ύτη, ώς χαί
  πάΐαΛλλη τβι^ύτη, περί ^ς προνοεϊ τό Τϊρο^γοΰ^,ε.^ον ά'ρβρον,
  είναι ίη^μόσιον^Ισοϊβν, είσπραττομενον Χ3;τά τάς διβτάξβις «Ο
  περί εισπράξεων των ίημοσίων έσόϊων νόμου.
  "Αρθρον β.
  Διά Β. Διαταγμάτων κανονισθήσίν.^βι αί λεπτομέρειαι τ^ς
  εκτελέσεως τού Νόμου τούτου.» ' £
  «ΝΟΜΟΣ ι________..,.
  "Λν^^ί-^' π"ΘαΡ20ία«^ μονιμάτητος τβνύπαλ-
  ληλων τού Τ/τουογείομ Τ« ν Έσωτερνκών, των Νομαο-
  χιων καΐτ^ν Αρχειο^νλακειων'
  "Αρθρον '««>.
  _ Τγειονόμος διορ(ζε;αι διά Β. Διατάγματος, προκαλούμενον
  υπό τού Ιπουργοϋ των Έσω ερίκών, ία.ρος τοϋ χατά γ«ν ή
  θάλασσαν> στρατολ Ιχων ίαθ,ΑΟν τουλάχιστον ΰπιάτρου, γγ»ρ.ζων
  την Ιαλλικν η Αγγλικην ή Ιταλικόν ή Γερμα,ν.^ην γλώσο«ν
  κ^εγκυψαςεις μι^ρ,ίιολ,γικας εργασίας, άρχαιότερος «3
  γειονομ,κοϋ ιατρού, καί μετα πρότασιν τοϋ ΊατροσυνεΒρ.οϋ
  υαι επι έπιμισθιφ δρ*χ. ίςή^ντα κατά μ^να, άποσ,ώμενος είς
  κην υπηρεσίαν ταύτην ύπϊ τοϋ βίκειου Τπουργοί.
  τ Ο! ,ίίτιο διοριζομε,νοι «τ?οι ύταγονται .εν γένει είς τοίις
  νομοαςχαι κανονι^μοϋς τού κ«ά γ,^.καΐ Αάλί^.ν ,τ-τοΐ,
  «οΐ¥»ως δ «ις τα χοιν^ π,ινιχά 8»^—ήριβ· β §' .,ν τώ θ'ν£15-
  νομε(»ρ χρονος άπηρεσ,ας αυτών λογάται ώ; χρ4νβς κρβγμα^-
  Λίς «ηρε,ιαςστρΛτΐωτιχ^ς, ώς *ρ2ς.τά οίχ^ματ,α'τ,οθ ^ρ,β·-
  δασμού και τής συνταςεω-ή έν τω ύγειονομίίω ό^ς ^ρ>(*
  α,των δεν δύναται να παρατα^) πϊ>ν !τοϋ Ιτους. Έν -έλλεφι
  τοιούτων ιατρών δύνανται να διορισθώσι^ συντ,ξ^οϋχαι σνρατ,ωτι-
  κοι ι~ρβ(, επι επιμισθιω δραχμήν έξήχοντα χατά υ.7]νί, ή καϊ
  ΧολιτΐΛοι ιατροί ^ρουμένων ώς «ρ',ς τοώτο"ϋς Τ&ν .δ.ατβξεων
  συνεϊρΓ.Γ ' ( ^ ^^ ίέ *"'**«*» «* 1«Ρ-
  '« Ν.ΟΜΟΣ ΓϋΜΕ'.-' ^
  η?ςν0μου· -ΓΧΙΒ' (ύπ'
  ου ν«β«ρνομι4βϊ1 Ογο ^. το
  υγι,ιονομικων ιΐρχών έν γένει
  "Αρθρον Ιον
  Εν καιρώ έπιδημίάς χΛέ'ρας'ή '^ανώλους έν τώ Κράτει ή
  ι πρός αποφυγήν κ^υνων τοιούτων έπιδημιών δύνανται, έν
  ειψειεπα£χ33ς αρΐΘ(Αθ3 υγειον5μ,Λών ά;ιωματικών ταϋ σΐρ*-
  *1"15· Λδ»ρίσ1ώ«ν ύχεΐόνί^οι, έπι-
  .«-{♦βρ^ν «ίν
  άσνολΐ "β1 ^ ΤΛίς άνωΤέ?ω θέ^-"ν 1-"ρο1" β! «ίδικώτε^ν
  «χοληθ,ντες περτ την υγιεινόν, ή είδιχώς είς την μικρο6ιολο-
  ΐ:^Ζ:ΤΆΜ^Ψ^ τ,β τοιαύίης'άϊκήσε.;
  ■_ ΊατροΙ άπολύονται ής ϋπηρεσΓας βκοβιηψ. 39*
  ών Εσωτερικών. · "
  ?=· ,ίν. ί^ )
  των
  ερικών.
  "Αρθρον
  6γι«ιονομιιιων έπιβίω-
  '
  ο!?ί τωϊ,Λρ,,, 1φ 6
  ρητων ορισθήίίνται διά Β. Διατάγματος.
  ·Α "Αρθρον Κον 4 1 Λ
  Ο μισθός των έν ταίς ίνωτέρω Θείσεσι ίιορίζομέν'ων Ιίίρων
  βρ·ί«τ««ς δράμας ^ΟΟ'^(^'^^χΐ^ έχ^ίν
  •^^^/-ρβ^ολογντμω τών'ΐξίίών "τ'οθ Ύπουργίίόυ:τών
  « *Μπί»ε'β· ίίάχτ* ΰγεών9-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Έν περιπτώσει έπιϊημίας δύναται νά αυξηθή" ο μΐσθός των
  Ιατρών των ύπηρετούντων είς νοσοκομεϊα, ίν οΤς νοσηλεύον-
  ται ί υπό τοιαύτης -ροσβϊδλημένοι νόσου, διά Β. Διατάγμα-
  τος έκοοΌμένου μετ απόφασιν τού Ίπουργικοδ Συμβςυλίου».
  εΝ Ο Μ Ο Σ ,ΓΦΚΒ'.
  Περχ έλει/θερονοιν<·)νίας των πλβίων κα'χ ηερ'ι των κατα- δαλλομένων νη' αυτών ύγεχονομιχών δά Ι -,.; «ΝΟΜΟΣ ΚΔ'. «Περι διατίμησεως των ϋγϊΐονομχκών καί Λονμοκαθαρτικών δχκαιωμάτω-ν » ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Καθαρτικά δικαιώυ.ατα. 1) 9) Διά πλοίχ ε!>ριτ·λ;;ο.ϊνα είς τϊν Χι;λ
  δι" έκαστον τόνν:ν
  3) "Εκαστος έπίτών πλο'ων καθαριϊόμϊνος έ-ιβά-.ης
  κ&Ο' εκάστην.
  5) Διά την επίσκεψιν
  α ) χλοίων μέ/ρι 5 τόννων
  6') άπϊ 6 τόννων μέ'/ρι των 25
  γ') άπό 26 τόννων μιχρι των 50
  δ) άτ.Ι 51 τόννων μεχρι των 100
  ε') άπό 101 τόννων καί έπέκεινα
  Τό ΐικαίωμα τούτο τ^ς ίαιρικής ίπσκέψεως
  πληρώνεται καί άν τό χλοϊίν αναχωρήση
  ί>-ό κάθαρσιν
  6) Δι1 εκάστην τηρητΐλήν λέμβίν, διορ'ζομένην ζ»ρά
  τής Άρχής ε'ις έπιτήρησιν πλΐίων εϋ-
  ριοκομένων ύπυ κάδαρσιν -/.αθ' εκάστην
  7) Δι" έκαστον φύλακα διοριζόμενΐν Ίτ.Ί .ών πλοίων
  καθ' έκάστ',,ν.
  Όταν ομως τϊ πλοίον είναι μολυσμένον.
  8) Δι' έκαστον βύλακα διοριζόμϊνον είς το ν^ έπιτηρί)
  άποβιίαζόμενα μή έ-ιδε/τικά μολυσμοϋ πράγ-
  ματα.
  "Οταν ή ϋ-ηρϊσία ϊϋτοϋ ίιαρχεΐ όλιγώ ερον
  των 6 ώρών, δι' εκάστην ώραν.
  Εκαστος έ-'.βάτης καθαριζόμενςς εις τό Λοιμο-
  καθαρτήριβν, καθ' εκάστην,
  α') "Οίαν ευρίσκεται ομού με ά'λλους είς αύτό.
  6') Όταν ζ()τήσί) νά λάβη ιδιαίτερον δωμά¬
  τιον ϊι' αυτόν.
  10) Έκαστος καθαριζόμενος έπιβάτης είτε επί τού
  πλοίου, είτε είς τό Λοιμοκαθαρτήριον δι' Ια¬
  τρικήν ίπίσκεψιν άπαξ.
  12) Άπαλλάττονται όλων τώνΛοιμοχαθαρτικών δικαι¬
  ωμάτων παιδία μέχρι των δύο έτών' όσα δέ
  είναι 3-12 πληρώνουν τϊ ήμισυ των δικαι¬
  ωμάτων.
  13) Δι' έκαστον φύλαχα διοριζόμ'.νον εις τοΰς έπι-
  δάτ·ς καθ' εκάστην.
  14) "Οταν ο: έπιίά-αι είναι μεμολυσμένοι.
  15) Είς έκαστον άεριστήν των πεαγματειών
  καθ' εκάστην.
  16) "Οταν αί πραγματεϊαι είναι μεμολυσμέναι.
  19) "Ολοι οί μεμολυσμενοι άνθρωπβι άπαλλάτ-
  τοντα» των Λοιμοκαθαρτικών ϊικαιωμάτων
  άπό τής ημέρας τής μετακομ'σεως αυτών εις
  τό Λοιμοκομεϊον, καί πληρώνουν μόνον τα
  ϊξοϊα ίκεΐνα τα ©ποία *Τν«ι άναγκασμένη ή
  Κυβέρνησις νά κάμ - διά την κάθαρσιν αυτών.
  20) Άπαλλάττονται ωσαύτως των Λοιμοκαθαρ-
  τικών δικαιωμάτων όσοι έπιίάται άποδείξουν
  δι' άποδειχτιχών πβνίας, κατά τόν Νόμον έκ-
  δεϊομένων χαρί τΤ,ς 'Αρχής τού τόπου των,
  '- .— ί τίς ύγειονομικί)ς έπιτροπής την τελείαν
  αυτών πενίαν. *
  22) Διά τον προμηθιυτήν τοθ Λοιμοκαίαρτη-
  ρίου πληρώνει ϊκαστος των έν αύτω έκκβ-
  θαριζβμένων έχιίατών καθ' εκάστην.
  χάθαρσιν,
  Δρ. 01
  50
  )·. 1.—
  » 1.50
  » 3.—
  » 6.—
  » 5.-
  » 1.50
  » 4.-
  » 25
  » 50
  » 3.-
  » 2.-
  » 1.50
  » 4.-
  » 2.50
  » 5.—
  "Αρθρον Ι.
  Τό κεφάλαιον πρώτον τού Νόμου ΚΔ'. ττεοί οιατιμήίτεως
  των ύγειονομι/ών καί ΑίΐμοιιαΘαρτΓλών όικαιωμά ών καταργ*;-
  ται και άντίλαθίσταται ώς έςής :
  "Αρύρ. 1. «Επ5, τί) εκδίσίΐή τί) θεωρήσει ύγειονβμικί); πιστο-
  τιοιήσεως υπό των ύγεΐΐνομιχών άρχών τού Κράτου; λαταβάλ-
  λοντα; τα έςής οι/2ΐώματα υπο των πλοίων των οποίων λιμήν
  χροορισμοθ ή πίΐσσεγγίσεως είναι τοιούτος τής ΐλ)ο?α-τ]ς:
  α' ) Ύτ.Ό των ίσ-ι;φόρων •/ί,ιρητικότητος καθαρας 21 μί"/?'ί
  ΙΟ'1 κόρων πίντήνχντα έκατΐστά τής δραχμής.
  β.) Υπό των ίστιοφόρων χωρητικότητος καθχρας με-.ζ^νος
  των ΙΟΟκϊρωνκχΙ ϋ~ό των άτμοχΛοίων χωρητ'κότητος κίθαρας
  μέ-χρις 100 κίρων δρα'/μή μία.
  γ'.) "Υπο τίν άτμοπλοίων χωρητικότητος -/αθαρας 101-100Ο
  κόρων 2ραχμαί πεντϊ'
  δ .) Υπό των άτμοπλοίων χωρητικότητος καθαρώς ^είζονος
  των Κ 00 λόρων ϊραχμαί δέκα.
  "Αρθρ. 2. Επί τ?)έκδόσειή τί) θεωρήσει υπό των ΰγϊΐονοιιικΐίΐν
  Άρ·/ών τούΚράτους ύγειονομικής πιστοποιήσεω; πλοίευ, ούτινος
  λιμήν 7ί;;οοι;μοΟ «ίναι τοιούτος τής ήμεδαπής ά'νευ μεσολαίούσης
  προσεγγίσεως εις λιμένα τής άλλοδαπής, καταβάλλονται τα έν
  τώ άρθρω Ιω δικα ώματβ ήλαττωμένα βίς τό ήμισυ.
  Άρβρ. 3. Τα κατά τα άρθρα 1 καί 2 δικαιώματα είσπράττον-
  τ?ι μίνΐν κατά την Ικϊοσιν ή θεώρησιν χΤ,ς ύγειονομικής πιστο-
  κοιήσεως ίν τω λιμένι τής ήμεδαπής, όστις άπ;τιλεϊ την αφετη¬
  ρίαν τού -λοϋ ή τϊν πρώτον Έλλην κόν λιμένα ~ρ;σίγγίσίως έν
  η περ πιώσει τό πλοΐον ιτροέρχεται έκ τής άλλοδα-ί):, ουδενός
  ε'.3πρα;τεμέν5υ δικαιώματοςέπί τί) έκδόσειή θεωρήσ.ι ιής ΰγειο-
  νεμ'.'/.ί|ς πυτ^πθ'.ήσεως είς τεϋς ΈΛληνι/.ους λιμίνας είς οΰς
  κατόπιν τροσίγγίζει τό πλοίον.
  "ΑρΡΐρ. 4. Πάν πλοϊ;ν προκαταίάλλον τό τετρα-λάσιον των
  έν άρθροΐς Ιω καί"ω διχαιωμάτων αναλόγως το3 *ίο:υς/.αί τής
  χωρητικότητος αυτού, άπαλλάσσεται έ~ί δωϊεκάμΛ,νον παντός
  έτέρουτ οιούτου δικαιώματος.»
  "Αρθρον 5£. ;«.-
  Εις τάπΛοϊατά φέροντα ελευθέραν ύγειονομικήν πιστοποίη-
  αΐν καί καταπλίθντα εις τοϋς λιμένας Πειραιώς, Βόλου, Σύρου,
  Καλαμών, Πατρών καί Κερκύρας μετά την δύσιν τού ηλίου-
  μεχρι τού μεσονυκτίου, έπτρίπεται να έλευθεροκ:ινωνήσωσι,
  καταβάλλοντα τα εξής επί τί) κατά τάς ώρας ταύτας έλευθερο-
  κοινωνία πρόσθετα δικαιώματα.
  α') Τα ΐστιοφόρα καθαρας χωρητικότητος μέχρις 100 κόρων
  δραχμάς δύο καί πεντήκοντα έκατοστά τής δραχμής.
  β') Τα ίστιοφόρα χωρητικότητος ναθαρας μειζονος των 100-
  κόρων -/.αί τα άτμόπλοια χαρητΐκότϊ,τος καθαρας μέχρις 100
  χόρ<*ν δρ*γμάς «έντε. γ') Τα άτμόπλοια χωρητικότητος καθαρας 101 —1000 κό¬ ρων δραχμάς έπτά καί πεντήκοντα έ/ατο»τά τί)ς δραχμής. β') Τα άτμόπλοια χωρητικότητος καθαρας μειζονος των 1000 κόρων δραχμάς δέκα. Διά Β. Διατάγματος ϊύναται νά ίπιτραπί) καί ή εις ίλλους λιμένας το3 Κράτους μέχρι τοθ με~:νυκτ(ου έλευθεροκοινωνί* των ανωτέρω πλοίων έ·κΙ τί) καταβο/ή των έν λόγω προσθέτων δικαιωμάτων. Διά Β. Διατάγματος δύναται έπίοης νά επιτραπή ή καί μετά τό μεσονύκτιον έλευθεροκοινωνία είς λιμένας τοϋ Κράτους άτμο- πλοίων ωρισμένης κατηγορίας φερόντων ελευθέραν υγειονομι- κήν πιστοποίησιν, ύποχρίων δέ καί τούτων είς την καταβολήν των ανωτέρω προσθέτων δικαιωμάτων. Τα ανωτέρω πρόσθετα δικαιώματα ελαττούνται εις τό ήμισι» διά τα έκ τής ήμε8απί|ς προερχόμενα πλοΐα. Πάν «λβίεν «ρβκαταίάλλον τό τβτραπλάσιον των άνωτέρι» δ'Ααΐωμάτων αναλόγως τοδ είδευς καί τοθ μεγ -. 0ους αΰτοϋ άπαλλάσσεται επί τί) μετά την ίΰσιν τοθ ηλίου έλεο0:ροκ9ΐνων·α επί ίώϊεκ» μί,νας.
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  370
  "Αρθρον 3.
  Τα ύγειονομικά δικαιώματα έν ςύϊεμια περιπτώσει έπιτρέπεταΐ
  νά ύποβληθώσιν είς ελάττωσιν ϊτΛ -.ή συνάψη ταχυδρομικής
  συμβάσεως μετά των πλοίων.
  Άρθρον 4.
  Άπαλλάσονταϊ των ΰγεΐςνομιχών έν γένει οιχαιωμάτων τα
  έξί|ς πλοία καίτοι χωρηιιχότητος μείζοιος των '20 κόρων.
  α') Τ« πολεμιχά πάσης έθνι/.βιητος'
  6') Τα θαλαμηγά (πλοία αναψυχής) έφ' όσον άναγνωρίζονται
  ώς τοιαύται υπό των οϊ/είων Κυ£ερνήσεων.
  Άρθρον 5.
  Διά Β. Διατάγματος κανίνισδήσονται τα τής ίεβαιωσεως κα'
  ε'ισπράξεως -ών περί ών δ παρών νόμος δγειονομικών ίικαι-
  ωμάτων, ών ό Ο,εγχος ένεργεϊται υπό τής έπιτετραμμένης τδν
  έλεγχον των τελών άγκυροδβλίας καί φαρικών υπηρεσίας.»
  Τελική Λιάταςΐς
  _ι' είδικών έκτελεστικών Διαταγμάτων κανονισθή-
  σονται τα τής πρώτης έκγαταβτάσεως των έν Κρήτ^
  ύγειονομ,ικών καί λοιμοκαθαρτικών άρχών καί τα των
  λεπτομ-ερίΐών τής εκτελέσεως.
  Έν Χανίοις τ^ 24 Δεκεμβριού 1912
  Ό Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  ■3ΜΥ, . ;ι:ι .
  ν·(»ίΓ ·:;,,,ι ■ ;.ϋ;
  ■1ι.· ».·■·
  ■ ,. ΛΛΧ-Ι' ;.
  ί ■»