91740

Αριθμός τεύχους

1

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/1/1912

Αριθμός Σελίδων

24

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1; -Λ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Π&ΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ' ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 2 'ίανουαρου 1912 — ΑΡΙΘ. 1
  * ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΌΝ
  *, ί 1
  ιβιο
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  4 Ι
  τςρο ολογισθέντων, βεβαιωθέντων, είσπραχθεντων και είσπραξίμων έσόίων *
  χρήσεως 1910, έν συγκρίσει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909 |
  χαΐ των προϋπολογι?9έντων και πραγματοποιηθεντων έξόδων τής ; |
  δδύ-ίής χρήσ^ως 1910 κατ^ τ°ν Η·^να ^πΡΙΛ10ν 1911 * ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΓΘΤΝΣΙΣ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
  κατάστασις
  ετους Ιϋθϋ άπό Ι .εητ
  Α'
  Β'
  Δ'
  ΣΤ*
  1
  2
  3

  4
  ός των Ισόδων
  Προϋπολο-
  δισθέντα
  χρήσεως
  1910
  Α'. ΦΟΡΟΙ
  "Λ ^ : ι! ο ι φ ό ρ ο »
  α') Βεβαιονμβνοι και εΐσπραττόμενοι εις τα δημοσία Ταμεΐα
  Φόρος επί των συγκομιζομι'νων δημητριακων προΐόντων................
  » » » όπωρικών καί λαχανικών..............................
  » » » έπιτι|ί>ευμάτων.......................................
  > » « » (έσοδον έξ ένσήμων φόρου επιτηδεύματος)..
  » » » οικοδομήν...........................................
  β') Βεβαιονμενοι καί ειά<πραττ6μενοί εις τα Τελωνεΐα Φόρος 4πί τού τυροθ καί των λοιπιδν γαλακτερών............................................. » ελαίου καί των έλαιων...................................................... » σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καϊ τοΰ πυρηνελαίου............................... » οίνου...............................................................ς...... » των οΐνοπνευμάτων, τής υ/τοστάθμης τοθ οίνου, χον πετμεζίου καί τοϋ δξου....... » έσ,τεριδοειόιυν κα^.τών και των έξ αυτών παραγομένοον ποτών................... » κουκουλίων καί τΐ|ς μεταξάς................................................. » μέλιτος, μελο.τηττών καί τού κιιροθ.......................................... των [ίαλανιδων και βαλανιδοκουπών.............................................. τής σταφίδος................................................................. των άμυγδαλων................................................................ των χαρουπίων............................................................... τοϋ λαόάνου, καρα.ιιπασίου, δαφνελαίου, δαφνοφΰλλων, φασκομηλελαίου, δικτάμου λινο σ.τόρου καί γλυκορρίζης..................................................... των μαλλίίον καί των κατειργασμένων καϊ μή δερμάτων........................... των διαφόρων αλλων φυσικών προϊόντων......................................... "Λμμεαοι φόροι £πί τής καταναλώσεως Τβλωνειακός δασμός είσαγωγής είδών ΰποκειμενων είς φορολογίαν................ » » έεαγωγής................................................ » » επί τοϋ είσαγομένου οίναπνεΰματος......................... > » » » » καπνοΰ...............................
  » » » » » τουιιπεκίου............................
  Πρόσθετος φόρος επί τοϋ άλατος.............................................
  Φόρος επί τοϋ καταναλισκομένου καπνοϋ, είσπραττόμενος διά των Καπνοκοπτήριον.
  Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Τέλη χαρτοσήμον
  Άντίτιμον πωλήσείος χαρτοσήμου κοινοθ..............................,...................^
  » » διατετιμΐ)μι;νου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων καί συμβολαιογραψε-ΐων.
  Αντίγραφον πωλουμένου χαρτοσήμου των έχπαιδευτιχιάν τελών...............................
  Τέλη δικαστικά καταβαλλόμενα παρά τής γραμματεϋσι των δικαστηρίων........................
  Τέλη καταβαλλύμϊνα ΰ.τύ των Σΐ',υβολαιογράφΐον...............'...........................
  » επί των με^ισματατοδείξΒων τής Κρητικής Τρα.-Γεζης...................................
  Τέλη Ταχνδρομιχά
  Άντίτιμον κοινοθ καί( έναρίθμου νραμι>ατοσήΐ'ου καί έπιστολ. δελταρίων καί ένσήμοβν απαντήσεως.
  Τέλη εσωτερικήν καί εξωτερικών Ταχυορομικων Έ.-τιταγών....................................
  Μίσθωμα γραμματο(>υρίδων τοΰ έν Ηρακλείφ ΤαχυδρομικοΟ Γραφείον.........................
  Τέλη
  Τέλη καταληκτικων Τηλίγραφηματων.....................
  » διαβατικών » ......................
  » έσωτβρικών » τοθ Δημοσίου τηλεγράφου.
  » εξωτερικών > τοϋ » »
  Τέλη κα&υστερήαίοος
  Τόκοι ύπερημβρΐας έπϊ των έκτροθίσμω; έχτινομένων Δημοι£<ον 'Εςτόθαιν Πρόσθετα τέλη επί τά.ν έχπροθέσμως έχτινομένων βημοσίων έσόβων.. ———Ι 'Από 1 2ϊ]| 1910 εως ι λους Μαρ· τί'ου 1911Γ 450000 100000 76000 25000 180000 98563 6(5134 1».' 830000 — 15000- 700000- 1800001 40000' ΙΟαΟΟ 690001 20000) 6000 12000 1400001 30000 140000 4Ό00 70000 1000 2267000 172071 3 ί 945745 378410 00617ο 80 10641985 5112310 1 7ϋϋι50 73511)60 4710 Μ) 132ώί)0 273960 20*3» 787;9« 1520605.60 1300000 130000 130001 300000 40000 115000 310000 98959958 80071) «5 1930* 19274, 2153. 9175. 225000 2000 70000 46000 100000 8000 3000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ,ί χρήβϊ—5 τί*^ Ιτους 1ί>1Ο έν συγχρίσϊ: πρός τα; είσ*ράξ:-ις τής
  ,£ου 1»1Ο εως τέλους Απριλίου ϊί>:1
  Ι'Γντός τοΰ
  μην ς
  "Απριλίου
  1911
  Έν δλφ
  Άπό 1 2ε-
  πτεμβρίου
  1910 εως τέ-)
  λους Μαρ-
  τίου 1911
  2125
  98563!—
  66955 95
  12689,75
  172070
  Έντός τοΰ
  μηνός
  Απριλίου
  1911
  Έί
  ' Χντίστοιχο
  εϊσπράξεις
  Έν όλω
  ^"«^ ,ταήσ.1909
  :α ?? τε" άπά 1 2επτ-
  ς Ατρι-' ο „____,
  λίου
  λους Άπρι-|
  λίου 1910.
  45910 69! 4645 90
  81125 350278170
  12689,75
  6ί658!65
  4259 47
  50556 59
  1077824
  12.133 75
  6*018 12
  Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  131203.Ί3 11739 57,
  1818 70
  47680 90
  14906 40
  3283 70
  252 30
  1196150
  97 60
  95'-|
  103810
  1429 40
  3303 70
  24669 30
  1,70!
  1486 50
  5602,80
  655856,70
  120676ι(
  3784
  10
  59106
  7856 80
  85578
  7587
  49051
  90
  10
  30
  160
  114189*25
  8394 40,
  134122 —Ι
  36622 90
  126172 80,
  2741 30,
  28450 30
  79210
  608175 80
  1065-19 85
  5412-ΪΙ10
  7614ι50
  73516.60
  7480,70
  4710 60
  7356 30
  132693 60,
  33319 20,
  101503 50
  27Η9ι60,
  26%3,8Ο,
  787 90
  48006 41,
  56177 71,
  _________ 10315188
  142942170 207336,—!
  4^22645 233014
  0397 85 4380 39
  01990—' —
  7·«ι73 68188 39
  1818 70
  47680 90
  14256 40
  5283 70
  212 30
  11961 50,
  97 60
  95 --
  103810,
  1128 40,
  3303,70!
  24689 30
  ΐ!7θ!
  1486;50,
  420
  5602
  6558*6 70]
  ΡΟ676 25
  50408 80]
  7856 80
  8547810,
  7587 30;
  4905 60
  8394 40
  131122 —!
  36623190,
  126172,80
  2741 30
  28450 30
  79310
  1634844185! 130240ΐ!28, 12510757
  113506,65
  7975ΐ4ί)|
  2596
  22 03
  :558;
  30
  110310623
  88052,7 20|
  52623 —
  18869 20!
  20221 20
  50
  347560]

  1799-
  3890050
  ___ 54320
  1247368|93 217148]12,
  94230,
  24890
  85"068ςϋ|
  86748 30
  8271
  ,80,
  2404Ο5|40,
  2-806450
  83700,—
  _212554|1Ο'
  1Μ6812'91
  11638875
  72950
  354141—!
  27219,65
  44287158
  4815 40
  1229,01
  266 70
  2448 74
  1117|&4|
  1208660
  3333133
  1477 —
  471179
  1331561
  360003
  3925,74
  158933
  246037
  1303
  131528
  67008|90,
  12,
  >5ί
  50
  8Ο55[1Ο,
  "269024Ι97
  1860535!
  6110-,
  259'88
  5000 21
  1204 70!
  25357 30!
  1969
  1928625!
  466121551
  993
  Προϋπολογισμόν
  3

  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  3
  4
  Ι
  Α'
  Β'
  Δ'
  Ε'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  Προσδιοριβμός τ&ν έσόδων ι
  Προϋπολο-
  γισθέντα
  χρήσεως
  1910
  Άπό 1 Σε-
  πτεμβρίου
  1910 εως τέ-
  λουςΜαοτίοι
  1911
  Ζ'
  Η'
  ΙΑ
  ΙΒ
  ΙΓ'
  ΙΔ'
  ΙΕ'
  Τέλη άγχνροβολίας χαι ί'ρματος βΐβαιονμενα καΐ είσπρατιόμενα εν τοις λιμεναρχείον
  Τέλη άγκυροβολίας καί έςματος........................................................
  Τέλη καί διχαιώματα διχαστικα
  Ποινιχά τέλη, εξοδα, πρόστιμα καί χρηματικαί ποιναί........................................
  Ποιναί ικ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών άπθφάσεων...................................
  » έκ παραβάσεων τελωνειακών και έτέρων φορολογιχών νόμων...........................
  Λοιπά διχαιώματα
  Δικαίωμα μολυβδοσςρραγίσρως καπνοΰ, τουμπεκίου κλπ........................................
  Διάφορα άποόβλεπτα διχαιώματα άνήκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων.....................
  Χρηματιχά τιμήματα καί πρόστιμα, είσπραττόμενα κατά τόν περί στρατολογίας τής Πολιτοφυλακής
  Νόιιον................................................................................
  Διχαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμπορ>χών σημάτων................................
  Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
  Λίονθίΐώλια
  Άντίτιμον πωλονμένου άλατος άποδιδόμενον τη Σννενδιαφερομένη Διευθύνσει τοί5 Μονοπωλίου
  τοΰ άλατος............................................................................
  Άντίτιμον πωληθέντος άλατος την δ'. τριμηνίαν τοΰ ετους 1909 άποδυτέον τ3 Σιηενδιαφερομίνη
  διευθύνσει τοϋ μονοπωλίου τοϋ άλατος....................................................
  Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
  Πρόσοδοι δημοσίων καταστημάτων
  "Εσοδον τοΰ Τυπογραφείον τής Πολιτείας έξ έκποιήσεως διαφόρων νόμων καί καταχωρήσεων έν τχ)
  Έπισήμίι) Εφημερίδι Ιδκοτικων έγγς>άφίον.................................................
  "Εσοδοιν έκ συνδρομήν τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστενογραφημένων πρακτικών τής
  Βουλής..............................................................................
  Διχαιώματα ύπερημερίας Ιμπορευμάτων...................................................
  Πρόσοδοι δημοσίαν νομημάτων
  Διχαιώματα επί των έκ δημόσιον λατομείων καί όρυχείων λατομουμένων μαρμάρων, άκονοπετρών
  πε,τρών καί επί τοΰ έξορυσσομίνου γϋψου..................................................
  "Εσοδον ίχ τής μια&οίοεως ΰαλασσίοιν λουτρών...............................................
  » » » » τοϋ φόρου Ιχθυαλιείας..............................................
  Δικαιώματα επί τής σπογγαλιείας είσπραττόμίνα έν τοις τελωνείοις..............................
  Τίμημα έκποιουιιένων διαφόρων αντικείμενον άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης...................
  Πρόσοδοι μεταλλείων.....................................................................|
  Τίμη μα έκποιήσε«)ς δενδρυλλίων...........................................................Ι
  "Εσοδον έΛ τίς ϊκμισΐ'ώοεως αίγιαλών, ϊχθιοτρΟΓρίυν ποταμών, λιμνών ή ίχθνοτρόφων υδάτων... |
  Πρόσοδοι δημοσίων χτημάτοον
  "Εσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..
  "Εσοδον έξ εκμισθώσεως άγριάδων καί νΐ]σίδων τοϋ Δΐ|μοσίου...
  Ε'. ΕΚΠ0ΙΠ2ΕΙ2
  Έκποιήσεις ακινήτου καΐ κινητής περιουσίας τοΰ Δημόσιον
  Τίμημα έκποιουμενων άκινήτων κτημάτων τοθ Δημοσίου..............................
  Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ύλ.ικοθ κλπ. μ*χρι τέλοι·ς Δ)γρίου
  ΣΤ'. ΑΠ0ΛΙΙΨΕΙ2
  Άπολήψεις Ιχ των Ιξόδω* τοΰ προϋπολογισμόν
  "Εξοδα πολιτικών δ .ών καί τέλη των σχετικών άπο ράσε^ν έπιδικαζόμενα τφ Δημοσία).........
  "Εσοδα βονλευτικών έκλογών, υπό των ύποψηφίων Ι'αυλευτών καταβαλλόμενα......
  Τίμημα έκλονικών καταλόγων................................................
  Κρατήσεις^ λόγω άπουσίας έκ των μισθών των δημοο ών λειτουγών καί πειθαρχικά πρόστιμα'έπιβαλ'-
  λόμενα υπό των προισταμένων των ύπηρεσιιΰν...............................
  Κρατήσεις έκ των μισθών των Δηιιοαίιον λειτουογών τΐρός 10|0 ΰτίρ τής Παιδείας.. " ]..........
  Κρατήσεις έκ των μισθων των δημοσίων λειτουργών πρός 2"|οδιά την πληρωμήν των'βοηθημάτων.!
  Εισφοραί των δήμων υπέρ τής Παιδε,ίας ....................................
  Τα υπο των Μοναστηρ. Τα| είωνάποδώόμενα, έναντ. των δαπανωμένων δι' έπί'δομα πρός τά' 'Πατοι-
  αρχεΐα καί έπιιδόματα Έπισκόπιον..........................................
  { Ι ' ίς μεταφοράν...........
  10000
  5000
  ΙδΟΌ1—
  3500 —
  10000
  1000
  2000
  49500
  500
  53000 —
  180000
  33997 —
  213997
  300
  12700
  10000
  23000
  3000
  1000
  50000
  100 —
  2000 —
  900 —
  6001—
  57600
  10000 —
  500θ'—
  15000
  1000 —
  300 —
  42718:
  719105
  133 50
  1411 05
  873>
  544-
  13055 60
  Ο52'θ0
  «53
  68669 09
  68660 09
  113-
  11744
  734"
  120Π
  568 Κ
  50763 50
  410
  _550-
  "53087,33
  806185
  980030
  Τ7862,1ό
  4500 —
  27000 —
  75000 —
  20000 —
  179600- 10936612
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  βαιω&έντα ___
  Έντος τοΰ
  ιηνο' Απρι¬
  λίου 1911
  Έν
  Είσπραχθέντα
  Άπό 1 Σε-
  πτεμβρίου
  191Οεωςτέ-
  λους Μαο
  τιου 191Ϊ
  Έντός τοΰ
  μηνός Απρι¬
  λίου 1911
  Εΐαποάξιμα
  Έν
  Άντίστοιχοι
  1911
  λους Άπρι
  λίου 1910
  Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  Προϋπολογισμόν
  715 99
  4987 80
  4269 81
  715 99
  δ(>125
  121 90
  353 οθ
  769290
  255!40
  1764 05
  976,75 971295
  4830
  17,95
  800 00
  1 350
  1348 ί-0
  113
  121
  90
  353 60
  583 50
  592 30
  13073'"
  6094085
  — 200 —
  393450 747867
  33996 06, 102665
  3399δ'06 102665
  136 —
  77060
  91560
  10410
  15
  15
  122
  11880 —
  811975
  2012175
  1305 50
  60035
  50763,50
  544
  1305560
  33607 60
  200 —
  47407,20
  48 "0
  17,95
  532825
  498580
  91350
  255 40
  _17Ο24Ο
  ~287ΐ|30
  592 30
  13073 55
  3893585
  20θ|—
  539150 5280170
  6866909
  3399606
  10260515
  6866909
  3399606, 102665
  113
  11744 —
  734915

  136 —
  77Ο|6Ο
  19200(15
  120140
  23447
  912— < 916 10 65 50 01550! 33 10 111360 54200,95 806185 9800 30 17862^5 —Ι 544 91 — — 54491 2810ό 447580 589 75 3817Ό5 2628 43 1567181 8187,91 5108863 ---- 46000 — 11687,17, 121053,29 24652,83 2145 75 91- 91560 2012175 10410 32 344230 912 4490'40 41010 276 25 11880 — 8119|75 1305 50 32|__ 26889 63 916 10 — 4673 68 6779 40 62 25 1832 —|— 1006 30 1050 6841,65 3897 90 21985 30 62170 598 30 40843 47 3001- 21985 — 42363 47 - 81711 — 81711 11 11 — 119,- 11064 — 591580 — — 1709880 — 1162 568 15 23873 87 25984 35 ----630 85 615 50 —Ι 29143 23, 25057 72 27783 20 2855 85 367 95 5206 — 5761 20 9432 35 639|45 2537,45 544 91 544191 28990 283180 13043!38, 686|35 322380 51491 4830 464 75 2628'43 54491 42900 69' 8187 94 59065 77| 11329|42 33820 3296 55 15671 81 51088,63 7039519 — 3866 50- 2169 95 — 6086 4137,60 15 10 288 40 127180 520 50 265210 _ι_ 16-2δ7,7ό — — 5031268 46000 — 5065810 6966874 31212 64310 166970 12475 25 2095401 20954(04 816 2203 95 3022 95 143 50 32 - 90528 279 25 1360|03 4980 64445 775 95 — 91880 75090 64310 —' 2940 - 1907 62 — 100 — 12175! 85 2037 02 2905 30 271150 — 317685 50 162504 — 3866 — 5541 127 80 61595 15 19 1470;20 743|7δ 1 3 4 5 ό 7 Ζ' Η' Θ' ΙΑ' ΙΒ' ΙΓ' ΙΔ' ΙΕ'
  ! ΙΔ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1
  -Προϋΐΐσλο-
  γισμοΰ
  Προαδιορ:<ΐρός των έσόδων Προϋπολο- γισΰέντα χρήσεως 1910 ____ Βι- Άπό 1 Νο¬ εμβριού 1910 έως τέ· λους Μάρ¬ τιον 1911 ΙΕ' 0 ΐυ 11 12 13 14 15 16 17 18 4α Έκ μεταφορας........... οφΙ χρημάτίον,λόγφ τάξεως γινόιιρναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικήνένταλμάτων........ ΠαΓ,άβολα ύποψηφίίον δημάρχων χαί δηυοτικών σύμβουλον ................................... Άπολήψεις των είς ϋποστροφίας υπό τοϋ Δημοσίου καταβληθέντο>ν .............................
  "Απολήψεις των λόγφ ίματισμοΰ κλπ. όφειλομε'νων υπό στρατιωτών.............................
  'Απολήψεις τόκου έπίτοίί είς την Μονησπιριακήν Έ-ΐιτροπήν Χανίων χορηγηΰέντος, διά τοϋ 236 νό-
  μου, δανείου έκ δραχ. 42,194..............................................................
  'Απολήψεις άντιτίμου λιπάσματος Γκουάνω..................................................
  'Απολήψεις > κινίνης τοϋ Δημοσίου..................................................
  » τ'>Ό>ν χ«τηβ ι,θέ* των , ι" ύ.τηρρ<.·ίαν τοΰ ε'ς πληρωμάς άποζημιώίίεων χρησιμοπειη- θί'ν.ο: δ ιΐείου 1,000,000 Δι αχιιών....................................................... 'Απολήψεις τ(7)ν δυνάμει τοϋ 265 νόμου προκατβλ. τφ ταχυδρομικφ ταμιευτηρίφ................. Έξοδα έκλογών τής Συνελεύσεως υπό των πληρεξουσίων λαταβαλλόμενα...................... Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Αιάφορα εσοδα της τρεχούσης χαί των παρελθούσαν χρήαεων Τυχηρά ή άπρόβλεπτα εσοδα............................................................... Λογιστικάποοίτχόμματα καταλογιζόμενα υπό τοϋ Γενικοΰ Λογιστηρίου είς βάρος δημοσίων ΰπολό- γων διαχεφΐστών.......................................................................- Έλλείμιιατα διαχεις>ίσρων δηιιοσίο>ν ΰπολόγίον................................................
  Εΐσπράξεις καθυστερούντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων..................................
  » » » » > » υπό τοΰ Δήμοιι Ηρακλείου διά συμι|'η-
  φιομοΰ τοθ τμήματος των ίπαλ'οτ;ιωθέντιον οίκηΐίάτωναύτυϋ πα(;ά τό Το μαυν Ήρακ' είο'.....
  Σύνολον............
  179600
  5000
  900
  500
  ί675
  3825
  8000
  20000
  50000 —
  109366 12
  ο
  335
  2114 92
  17Β|-
  5476,35
  8345
  270000
  1000 —
  500 —
  500,- -
  127903 37
  170000—' 183203061]
  Ι >
  46992—1 ------'
  218992— 1833965 96'
  -
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  βαιωθεντ α
  Έντός τοθ
  μηνός Άπρι
  Μου 1911
  Έν 8λψ
  Άπό 1 Σε¬
  πτέμβριον
  1910 ΐοςτέ-
  λους Μ)τίου
  1911
  Έντός τοϋ
  μ ηνόςΆπρι
  λίου 1911
  'Άντίστοιχοι Διαφοραί κατά την
  '-' — -''·-- «.«σιν 1910
  Έν όλω
  κατα το τε-
  λος Απρι¬
  λίου 1911
  χρή
  άπο 1 Σεπτ.
  1909 εως τέ-
  λους Απρι¬
  λίου 1910
  Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  Προϋπολογιο'/ιο 5
  ϊ
  Ι
  1168717 121063 29
  167
  980
  1525 92
  459 82
  75
  1481066
  2353
  99
  2093 65
  4440 64
  2258 30
  1315 —
  3δΜ)]δ4
  624 82
  5476135
  834543
  5901)577
  130055
  3!5ρ
  505 01
  175
  5476 35
  14271403
  755103 11
  428834
  1834124 2Ε
  1784 80
  77001
  1838412 00
  79.85 90
  10
  1132942
  183 75
  980|—
  34239
  449 82
  70395 13
  148430
  1315!—
  (47|·
  84740
  5065810 6906874
  1587
  544 99
  74 —
  279344
  5476135
  834543
  1328538
  10937
  10937
  42
  8848^49
  178480
  88538 52
  42
  90323 32
  54225 54
  250354
  1745585 74
  1748089 28
  29530
  12371
  500
  10010
  124251
  147020
  1315
  802 41
  743 75
  103 36,
  24054
  4034 24
  500
  10040
  1-2
  83
  371243
  39475177
  107085
  11818003
  713 95
  119250,88
  713 95
  29641 51
  290 εί
  51
  9
  10
  11
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  3
  4

  "ίη >ίκ?·
  ΙΕ'
  ίΐ
  Μ
  , *!

  8
  '**-*? -*,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΑΚΕΦΑ-
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  Κεφάλαιον
  Α'.
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'
  Ζ'.
  Η
  Θ'.
  Ι'.
  ΙΑ'.
  ΙΒ.'
  ΙΓ'.
  ΙΔ'.
  ΙΕ'.
  ΙΣΤ'
  ***νομ.αβί?6 κεφαλαίων τού Οί.·οϋπολογιομοΰ των έσόδων
  Α'. Φ ό ρ ο ι
  Άμε·οκτόροι.
  Προυπολο-
  γισθ&ντα
  χρήσεως
  1.10
  _____Βι.
  Άπο 1 2 ■
  μβρ
  1910 εωςτε-
  λους Μαρ-
  τ ου 1911
  ________ ....................._________ 2267001
  "Εμμεσο' φόροι.......................................................................... 219800(
  Β'. Τέλη καί δίχαιώματα ' ■■
  Τέλη χαρ-;οσήμου...........................................................
  Τέλη ταχνδρομικά.........................................................
  Τέλη τελϊγραφικά.......................................................
  Τί/ η κα{ε·)στερΐ|σεως.......................................................
  Τέλη άγκυροβολιας καί έρματοςβεβαιούμενα καί είσπραττόμεναέντοϊς λιμεναρχείον.
  Τε,Λη και δικαιώματα δικαοτιχα..............................................,
  Λοιπά δΐΜαιωματα..........................................................
  453000
  2330(Χ
  40000
  Γ'. Μονοπώλια
  Μονοπώ) ια.
  Δ'· Πρόσοδοι
  Πρόσοδοι δηιιοσίων καταστή μάτων.
  Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων....
  Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων......
  ΙΟΌΟΧ'
  ιοαχ;
  53000
  213997
  23000
  57600
  15000
  Ε'. Έ «ποιήσεις
  Έκποιήσ«Ίς ακινήτου καί κινητής περιουσίας τοϋ Δημοσίου...................................... 1300
  ΣΤ. Άπολήψεις
  Άπολήψκις έκ των Ιξόδων τού προΰπολογισμοϋ..............................................· 270000
  :
  2Γ. Διάφορα "Εσοδα
  Διάφορσ εσοδα τής τρεχούσης καί των παρελθουσών χρήσεων.................................. 218992
  _ 1520855
  _ 1562139 ?
  5ΐ;)87 ,
  1317*7 ?,
  ο/ ο οί
  70832 Γ
  _ 68609
  _ 10206 ■
  Σύνολον εσόδων..... 6083297
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άντίστοιχοι
  είσπραξεις
  χρήσ 1909
  άπο 1 Σεπτ.
  1909 Ιως τέ-
  λους Απρι¬
  λίου 1910
  ΕϊσΛραχθέντα
  Διαφοραί κατά την
  χρήα.ν 1910
  ιξιμα
  τοτε-
  λο, ' Απρι¬
  λίου 1911
  λους Μαρ-
  τίου 1911
  1427508'85
  1739225 33
  130240128
  1562139 53
  260509 4°2
  149044 55
  22430 71
  33521
  15297
  12541
  581
  33521
  15297
  12541
  581
  715
  976
  14904455 133747
  467^ 6 ·ί
  3897' Ο
  42303
  4985 80
  2871.30
  5280170
  9712 95
  74786 70
  06 10266515 68669
  7 2778 _>£0 1300 03
  30 29113
  33 322
  — 54491 544 91
  38 ^8488 49 54225;
  7ηΊ"ϋ £9341
  42 9Ο523!32 1748089
  4446 64 1838412 60 79385 90 10937
  54 3^80253,34 618655 43 19Λ154 31
  4Ο0Ο·5446 207817
  41412709 6078830
  — 356550865
  Καθαρά όλική επί πλέον διαφορά κατά την χρήσιν ι910 δραχ. 4ΐ0,40Ι 12
  'φ. ι
  11
  16
  Ί'Π_ ΚΥ1ίΕΡΝίϋ.ν__
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ Λ0ΓΙ2Τ11ΡΙ0Ν
  ινή κατχοτααις των π^οϋπολο^ιβθέντων
  19101 -■
  σ
  ίδικοΰ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  όν των έξόδων
  1
  1
  2
  2
  1
  2
  3
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  4
  1
  2
  5
  1
  β
  1
  7
  1
  2
  3
  4
  8 ·
  1
  2
  3
  ;
  4
  ι
  δ
  6
  7
  8
  9
  10
  Ιϊ
  9'
  1
  10;

  11.
  1
  3 .
  4,"
  1 ■ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.........
  2 "Εξοδα παρκστάσευς ]]πιΐοϋ;ΐου............
  Γραφική {,?.>], χάρτης ε'ντι'-τιον, έςοδα δηιιοσιεΰι
  Δι* αγοράν καί οετικά |3ι|ϊλί(ον, ΐπί,τλων κ). διά
  Π ι σ τ ώ·
  Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  Προσωπικόν Άνωτίρ ις Διευθύνσεως.............................................
  Έξοδα υπηρεσίας » » ..............................................
  Έφετεΐον καί Εϊσαγγελίσ. Έφετών Χανίων.........................................
  Έςρετεΐον κα'ι Εϊσαγγο.ίκ Ήραχλϊίο-.)............................................
  Πρωτοδικεϊον καί Βίσυγγελία Χανίων...........................................
  > » > Ηρακλείου.......................................
  » » » Ρεθύμνης.........................................
  > » » Λασηθίου.........................................
  » » » 2φα 'ίων.........................................
  Πρόσθετοι ί) εκτακτοι βο ]θοί..................................................
  Προσωπικόν Εΐρηνοδΐ/ίίΗΐον...................................................
  Πρόσθετοι ή έ'κτακτοι |3οΐ]6οί..................................................
  Προσωπικόν Είδικών 'Ϋ-ΐοθηκοφυλακείων........................................
  » Μεταφραστι-/<ον Γραφείων........................................... Γραφική ΰλη, φωτισμός, θίρμανσις, κλχ '.ικαστηρίων.............................. Ένοίκια Εΐρηνοδικεί,υν, Υπθ"3ηχοφνλα:. ίων, Μετσφρ'ΐσΐι·,:" ν Γραφείων κλπ......... Διάφορα έξοδα Αικαστ ι^ " "Εξοδα ποινικής / Προσωπικόν φυλακών. Διατροφή φυλακισμι'νων............................................ Νοσηλεία κα'ι παροχή φαρμάκων είς φυλακισμένους.................. Φωτισμός φυλακ'ΰν................................................ Καθαριότΐ]ς καί συντι'ιρηα^ φνλακών κλ~.............................. Ένοίκια ψ υλακών.................................................. Άλΰσεις, κλείθρα, σκεύη κλ......................................... ]3οι')θημα ιΐς (ρυλα ίπμίνους έν ίτισήιΐ > ς ίορτι.ΐ:....................
  Δι* αγοράν βιβλίων, γραψιχήν Ολην κα; μικρά έξοδα φυλακών..........
  Λ ι* £ξοδα φωτισμόν κ«χί συντηρήσϋΰς κ.ιατητηρίων, μιταγωγάς κλ.......
  Ήμερή'σιον είκοσάλ^τιυν έ^τιδωμα τ ν ί Ίτζεδίν φυίοχισμένων.........
  Διάφοροι έξωτερικαί δατάνα.........................................
  Έπισκενή καί συντήρηοις όημοσίων κτιρ.'ων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως.
  "Εξοδα κεκλεισμένων χρήσοων.......................................
  13'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ Ε2ΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ·αί(ος. φωτισμόν, κλ....................,........
  γ. _ ^ , , , . . ; τα γραΐρ Τα τή; Διευθύνσε< >; ....................
  Δι' όδοιπορικά £§υδα ύτιλλήλίον............................................................
  ΙΤροσωπιλόν των Νομαρχίαν..............................................................
  Διά^γραφικήν ύλην, -τρομι'|Οειαν βιβλίων, (ρωτισμόν κλ.......................................
  Δι' έπισκευας καί συμ-τλΐ] .κυσει^ ετ&ιλιον κλ..........................................,.....
  Δι' ενοίκιον Νομαο/αϋν Χανίων καί Σφακίων......................".............. '.....
  Προσωπικόν Λιιιενικής ί'Λΐιρεσίας.................................. ...'!". .. " ".....
  Διά γραφικήν ύλην, προμήθειαν ιίιβλκον, φωτισμόν, κλ................................... ^___
  Διά σιι^ι,τληρώσεις «"ΐίιισκευάςέ.τίτλων,λειι'ϊωνϊ'.λ..........................................
  Δι' ενοίκιον τοθ Λιμ ναρχιιθυ Ρ'εθι>}ΐνΐ]ς. . .'..................... ..............|.....
  Δι' άγορ«νναυ(ίγοσωστΐ/θών Γργαλείων :'.'■..........................'' ' ' _ [ " "'.......
  'Αοηινομικοί Ίατροί.......................................... '........................^ __
  Ίατροί κοινών γυν^ι^υΐ·.-......................................'.........................'
  Δι' Ιξοδα συντηρήσεως των 1"υ<ί ιλιδ,ν.Λν νοσοκομείων Χανιών καί 'Ηο'α'/Ί όν............... 4 Διιι^γραφικήν^ ύλην, τρο;ι.'ιΚ·ιαν βιβλί. ίν <-υιατρικης ■.-πιρετ'α;......"........... . '.. 5 Δι ίϊοδα εκτάχτίον Γγι.ονομικων νιετρ^ν δ>]μοσίας ύγε τις -/λ..."......._ ^.....!!.'..'.!'!!.'___
  6 Χορΐ|>·ΐ|μη π'ς τα Ν'οσοκοιαΐ" Χανίων,
  IV
  .Χιμνης και '· ρα;ν. ίοχι,.. ' '. '.....................
  7 Προσωπικόν χαί ϊ;υδα ΛεΛροκομ^ειον......'.................''''......[.....' .......|[
  8 Διά^γραφιχήν Ολην, ο ωτισμθν, Οερμανσιν, «· ιίρμακα κ ..ι...................................
  19 Δι εξοδα συντηρήσεο»; τον Λε.ιρών' χ λ.π.............................. .......... .
  Ο ' Αντιτιμον κ.λ.ΓΕ. Ιξοδι' ."(,,ομΐ)θείας κινίνης τού Δημοσ.Ί υ......
  Ι Αστνχημική ύ.-ηιοεσία.......
  θεραπείαν.
  Λις ναυαγούς ^·αί φρενοβλαβεϊς..........!.!....'.'.'.".".'.....................
  Διαφορα ?ξοδα βοι>λιυτι:.ών 5-α'ί δημοτι,νϊν'έκλογέν!.'...[....................
  ίων Ιΐουλεντικών καί ΛιμιοτιΧών «κλογών όδοιπορικά. κ.λ..-| .'..'.'.'"*",'......"
  Διά* τ"1^ . κόσΜ,σιν,:'·αί «■ωτογώιγιισιν δημοσκον καταστή μώτων' εν*ΐορταίς'κ.λ!.-τ« .'
  . . τού
  των Δημοσίων Γραφείων
  Γραφείων.
  Χο β η
  γ ι
  7 θ ε ΐσ αι Ι
  Διά τοϋ
  Δι' είδικών
  προϋπολο¬
  νόμων καί
  γισμόν
  Διαταγμάτ.
  17340
  _
  2300
  __
  __ _
  71740
  __
  __ _
  53220
  __
  _ _
  47700
  _
  _ _
  42180
  __
  _ _
  34920

  ---
  27240
  __
  _ _
  500
  __
  __ _
  190620
  __
  — _
  1700
  __
  _ _
  9480
  _
  _ _
  22860
  __
  — _
  7000
  _
  — _
  9000
  __
  — _
  11960

  (α'.)2800 -
  64600

  — _
  34020

  — —
  76000
  __
  — —
  7500
  _
  _ —
  4000
  _
  — —
  4000
  — —
  2500
  __
  — —
  1000
  _
  — —
  2000
  __
  — —
  600
  __
  — —
  3001]

  — —
  50(Κ
  _—
  4000
  __
  — —
  8650

  — —
  806570

  2800-
  17460
  750 —
  — —
  1500 —
  — —
  400 —
  — —
  1500 —
  — —
  47040 —
  — —
  1500 —
  — —
  500 —
  — —
  27-20 —
  — —
  12780 —
  — —
  200 —
  900 —
  — -
  7200-
  — —
  4000 —
  ΩΛ
  — —
  80 —
  2500 —
  β', 10000 -
  6000 —
  — -~
  7440 —

  500 —
  45000-

  20000 —

  6240 —

  500 —

  25001—
  100001—
  __ —
  3800

  500


  1000
  _
  —■
  1000

  2000

  — —■
  600

  ■— '
  100


  210790
  _
  10000-
  Δραχμάς 2,800
  » 10,000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  11
  κκαθαριαθέντων καί Ηραγματϊ>πο·.ηθέντω
  μέχριτέλους Απριλίου, 1911.
  *1α>ν τής χρήσεως τού
  σ ε ι
  ών
  αί
  τ.
  Μετενεχθεΐσαι
  έκ τής
  χρήσεως 1909
  Σύνολον
  πιατώσεαν
  17340 —
  71740
  53220
  47700
  42180
  34920
  29940
  27240
  500
  190620
  1700
  9480
  7000
  9000
  14760
  64600
  34020
  76000
  7500
  4000,
  4000
  2500
  1000
  2000
  600
  3000
  10000
  5000
  4000
  8650
  ' Αναγνω ρ ισθέντο
  εξοδα δι' εκδό¬
  σεως χρηματινών
  ένταλμάτων
  809370 —
  17460
  750
  1500
  400
  1500
  47040
  1500
  500
  2720
  12780
  200
  200
  200
  7200 —
  4000
  80
  12500
  6000
  7440
  500
  45000
  2000θ|
  6240.
  500
  25001·
  10000,
  3800-
  500'-
  1000
  1000
  2000
  600
  100
  1173320
  1915 45
  48064 30
  38500 —
  33106 —
  29515 —
  23224"__
  19540,—
  18080 —
  423.—
  130718-
  90-
  6200 —
  16350
  3150 90
  39241 —
  8780 70
  27813 36
  24005
  35746 88
  448172
  2745 30
  2699 25
  666
  247
  Εξοδα
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 εως τέ' ούς
  Μα τίουΙΟΙ'
  30
  1882
  187 20
  741
  3000
  1311
  4525 95
  5133 20
  20
  514559 91
  10532 60
  423 30
  1306 20
  434.70
  170860
  326401—
  1608 90
  20360
  1106,6!
  9140
  118 90
  147
  4800 —
  1920 —
  246043
  50 45
  4210
  4000
  4156 90
  262'40
  2604225
  10
  4000
  117
  66815
  9633 70
  3519,30
  41570
  114845
  1266 30
  400
  138441
  58
  8933 20
  1615115
  36284130
  23822,30
  25045 80
  21300 50
  17280 —
  14473|60
  13680
  423
  97032 45
  4120 —
  ]
  Εντός τοΰ μη¬
  νός Απριλίου
  1911
  217Οι7ΟΙ
  2702 —'
  6968 4< . 193582: 1640620 303931 2510 245820 2382 10 547 ]— 58θ' 66 35 459 60 3000 1311 20 3476 31 1555 65 172646 40 8812 60 423 30 1207 80 37080 1217 10 25221 1389οΟ 128 40 1046 65 7280,3ο 79 90 3920- 1200 - 2304 63 50 45 1686 05 3556!» 206 20 22506 25 2940 — 11710 443 6ό 9633 70 285480 415 70 157 30 221 — 350 — 10174113 1400 — 254 30 5890 — 3880 — 3298 — 3Ί401—! 2796|70 132όθ'υ5 89') 95 1700 52525 542 Έν δλφ 1331 05 6'!19 50 2854 5188 03 706'60 285'65 173|75 90 — 120 — 10- 27|30 135-- _2974|20 63656 95 10333 20 186945 42174 30 27702 30 283Ί3ι80 24806 50 20076 70 16924 60 15876- 423 - 11028310 5319 95 13619 2701 95 3214 829345 2567775 1926020 35)8103 3306 74 2743 85 255585 637,— 120 — 590 — 9365 594 60 3000 1311 20 4304 33 452985 436303 35 860- 68'40 50.1- 395|— 3600|— 16095 75 20 60- 810 — 24!- 600 — 2401— 15580 221ό'2Ο 20ϋ0|— 600 1793 — 530 — __ι__ 224 50 457!(30 59950 9672 60 423 30 1276 20 423 80 733 50 15 10305 — 1612 10 28821 155045 203 60 ΙΙΟο'δο 8090,35 103 90 4520 — 1440 — 246043 5045 3901 '2δ ίΟ00|— 415690 20620 2429925 Υπόλοιπον έκ- καθαρισθέντων καί μή πληρω¬ θέντων ϊξόδων 3470 117 10 66815 9633'70 ,-31210 415,70 7δ6|80 954'ΐδ 400- 118046,13 1400 — 46- 5890 1079 4762 4708 3147 2615 2204 26134 90 880 2731 448 680 481 2135 4804 80 165 1171 1 143 40 29 127 30 1292 93 146 40 221 603 7825656 860 30 10 90 96 50 3819 5845 104965 -Γ 147 480- 30875 5620 1743 — 530 391165 31215 10395 45 Ειδικόν προϋπολο¬ γισμόν 3 1 2 3 4 5 6 1 2 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 •9 10 11 1 1 1 3 4 Β 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 9 10 11
  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ειδικόν ϊ
  προνπολο- |)
  γισμον (
  ι β τ ώ-1
  ^ .1
  β ΧορηγηθεΓσαι
  • Διά τοΰ Ι Δι* είδιχδν
  } προϋπολο- νόμων κα'ι
  γισμοΰ Διαταγμότ.
  9
  »
  10
  11
  13
  14

  4
  5
  6.
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  (5
  7
  8
  1)
  10
  11
  1
  1
  2
  1
  3
  3
  4
  'Ρν.
  Δι" εξοδα απελάσεως ύπΐτΐνδύνων είς την δημοσ. τάξιν ν.λ.π.........
  Κηδεΐαι άπόρων άγο>νιστ'ύν, οτρφανοι νΧ. .........................
  Διά μίσθωμα ύδατος, εςοδα εγ/α,ταστάσεως αύτοθ '.λ.π.............
  Προσωπικόν κα'ι ίςοδα άαν"'ου φρενοβλσβϋν. ......................
  "Εξοδα σιητηοήσεω ■ (ρρενο,Ο1 'ΐί,ίον, ήμερήσιον ί.τίδοιια ;-.λ.π.........
  Προσωπικόν Ταχυδρομειον.......................................
  Τηλεγραφείων
  κά, Θέρμινσις,
  στηιιάτων Ταν
  , βιβλίων, ίκτι
  _ /ολάβων, ε;οδΓ;
  Μεταφορά σάκκον υπό έφίπ.τιον ταχυδρό.ΜΜν ζ.λ.π
  Κόμιστρα άλληλογραφίκς, κ-.ταβλητέ^ γ:; ξένα; ίιιευθύνσεις-----
  Συνεισφοραι είς Α'εθΛ'ή 'Γαχτΐδρημι;ώ ΓραΓηεϊα ϋέρνης.......
  Όδοιτορικά ίξοθα Ταν. καί Τηλ;·γο. ΰπιλλί)λων............
  'Λτοζημιώσεις άτολλυ;ιέντον έτιστολών.....................
  Θαλασσία συγκοινωνία...................................
  Τέλη τηλεγροιφικά έξοτερικίϊς κα' έσωτ^ηΐκο; άντστοκρόσεως
  . Τηλεγραφικά Γ^δα έιιτιοριχ'ν καϊ πολιτικήν είδήσεον......
  Ι "Εξοδα άπογραφής πληθυσμοϋ των κατοίκων...............
  ! Βοηθήματα ε'ς ά-τόρους αγ ονιστάς........................
  » » χήρας, δρφ'/Λ'ά καί τραυμοτία;.............
  » » Στέφανον
  Έκτακτον βοήθ-ημα είς άγίονιστάς
  Διά χάρτην, εκτύπωσιν ::αί αυ(>!)αφί}ν ·τίστοποιΐ]τικ'ον
  "Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεον.....................
  Γ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΤΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΚΛΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
  II
  3>
  31
  4
  1
  2
  3
  4
  5;
  6
  7
  8
  9
  10
  11;
  13
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Προσωπικόν Άν >τίρας Διευθύνσεως.....................................".............
  "Εξοδα παραστά · αίς Έιτιτρό-του.......................................................
  » έγ/ΐατασ άσεοις Ανωτέρας Διευθόνίτεως.........................................
  Γραφική ΰλη κ." τ...................................................................
  Τακτικήν πρόσω :ικόν Δημοσίων "Εργων...............................................
  "Εκτακτον » » » ..............................................
  Γραφικά εξοδα - .λ.π.................................................................
  Συγγοάμματσ, εν υπα, άντικεί(ΐενα ί;(νογραφ'ας ν.Χ......................................
  ΉμερομίσίΗα έ..· 'ατών, έκτάκτως προσλαμβανομίνων..................................
  Όθοιηορικά εξο' α κ.λ.π..............................................................
  Διά προμήθειαν χειρωνακτικ'όν εργαλείων κ.λ..........................................
  ΒοήίΗμια ύπαλλ ιλων παθόντΊΐν κατά την εκτέλεσιν έργων...............................
  Δι' αγοράν έπιστ.ιαον^ον εργαλείων...................................................
  Δι' αγοράν πέντε άτμηλάτων δδοστρωτήρων.............................................
  Μηχανοδηγοί όδο;ΤΓηίοτι']ρων..........................................................
  "Εξοδα συντηρήτε'ος κα'ι λειτουργΓσ.ς όδοστρίοτήρων....................................
  Άτοζημΐ'όσει; τΊν ύ.τ:6 τον Α'ΐ'ΐοσί'ου χΐΐαλαμβανομένων κτηαάτων.......................
  "Έςοδα ρφαρμονης σνείί'ίον ΊΟλ°'ον...................................................
  Έηισκευαΐ κτιρί' ιν της Ανωτ. Διευθύνσεως τόδν Έσίοτερικών.............................
  » » > » » » Οϊκονομικών............................
  » » » » » » Παιδείας................................
  » κα'ι συντηρήσπ; ό νόν καΐ γεφνρών ν.Χ.-τ....................................
  Έπισκευή στρ«τίόν{·ΐλ' Χωροφνλακής ναΧ Π ι1 'Τθί.ρυλοιχής..................................
  Έτισκευα'ι καί συ','τηρήσΓΐς καταστημάτίον της Ανωτ. ΔιευΜνσεως τ>ον Οίκονομικών........
  Άξία καταληφθέντων κτημάτνον 'Λφεντακάκη καί 'Ειι. Πολυχρον'δη.......................
  Προέκτασις τής δδοϋ Πλατηνια Κισαάμο > τμηιια α'......................................
  Καταηκευή τού β' τμήμστο; τής οδοί! Χανίων—Άληκιανοΰ..............................
  » αμαξιτής οδόν Χαλι:.τπς, Φροΐ'5ί'ον Άκρωτηρίου...............................
  Σκιρρόστρωσις τής όδοθ Χανίων—Σούδ^..............................................
  » τού ύ.το.οίπου τής όδοϋ Άγυιάς—Καιρίτου...................................
  Καταίΐκευή συμ-τληρωμ. εο/ων ίπ τής όδοϋ 2ταυρακίων Καλουδιανιίν...................
  » τοίχων καί όχετοϋ είς οδόν Φακωί)ιανών....................................
  Έπισκευή τής οδοί Καινοΰριας—Χώρας Άγυιας.....................................] _'
  Κατασκενή β' τμήματος τής όδοϋ Πλατανι«—Κισσάμου...........................!.!!!
  » γ'. » » » >► )>
  Προίκτατις τής όδοΰ ΆληκιανοΒ—Φουρνέ......................................
  Αποπεράτωσις όδοϋ Χανίων Σοΰδας.....................................Ι...!...!!!""
  Κατασκενή γεφύρας Καιρίτου.........................................!!!!"!!!!!.....
  » » Γέρα> Λάκκοιι..................................'.'.'.'.....
  » » Σκαφιώτου.....................................
  » >* Μβο-ογείων...................................'_.'.'.','.'' ' " *".....
  12960
  750
  1600
  800
  33660
  95480
  3000
  1000
  35000
  100 Ό
  2000
  100
  200
  65000
  12960
  5000
  40000
  200
  4000
  4000
  3000
  80000!
  4600
  58
  12444
  887
  11660
  3017
  1743
  270
  273
  600
  17152
  19000
  58946
  1059
  199
  1114
  ΕΙ·
  560745
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  β ε ι
  Μετενεχθβϊσαι
  % τής χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  πιοτώοεων
  220790|—
  72ΟΟ1-
  30001-
  20001-
  60Οθ'
  10000
  157100
  17820
  5000
  6000
  10000
  40000
  2000!
  10810
  10ΟΟ
  1800
  200
  20000
  10000!
  5οο
  1ΟΟΟΟ1
  4ΟΟΟΟ
  3ΟΟΟΟ
  500
  1ΟΟΟΟ
  1000
  16533
  638263
  .ναγνωρισθέντα
  εξοδα δι* έκδό-
  εως χρηματικων
  ένταλμάτων
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 έως τέλους
  Μαρτίου 1911
  128441
  58
  12960
  750
  1600
  8Οθ!-
  33660
  95480
  3000
  1ΟΟΟ
  35ΟΟΟ
  1ΟΟΟΟ
  2000
  100
  200
  65ΟΟΌ
  12960
  5ΟΟΟ
  4ΟΟΟΟ
  200
  4ΟΟΟ
  4ΟΟΟ
  3Ο0Ο
  80000
  4600
  58!
  2082
  12444!
  887
  11660
  301
  1743
  270!
  2731
  600
  10309
  17152
  19ΟΟΟ
  68946
  1059
  199
  1114
  56Ο745|
  244'70
  311175
  4000
  2977 60!
  97972'30
  10377|55
  185610
  6206ι7?
  2325Ο-;
  1149-
  1127
  1707
  8749 82
  8009 601
  37296 20;
  28363
  500—|
  24-
  945 —
  94Κ084Ι
  37817059
  7154
  34420)
  1575
  •35915]
  21689 8δ!
  54398 6θ!
  3004 10Ί
  968
  28794 98
  163
  20
  101
  7593(2(Μ
  64674 30
  17995)
  6996,37
  969 50
  442522
  8712'4Ο
  4159(38
  875-
  171370
  2498Κ
  1743:-
  15445
  1918(
  599 9ί
  3025 2(
  4278(1'
  3371,2
  17098,2"
  27105Μ
  199!-
  304444103]
  101741
  44
  2685 75
  3500
  2673 90
  68251
  6426]65
  1169
  1066
  ίθ
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόδοιν
  Έντός τοϋ μη¬
  νός Απριλίου
  1911
  4354175
  1823Ο,95|
  47470
  22,—
  91855
  819267,
  3471 !701
  53631-]
  2316 50
  5ΟΟ|-
  045 —
  230 59;
  232484 89'-
  4493 40
  22610
  1575 —
  220-
  17976 951
  38081 !—
  2686701
  851 60
  17253 95|
  376δ!20|
  13ί10
  5488
  1308
  40369
  179
  40"·5
  5553
  969|5(
  17442
  52:
  736£-
  415938]
  87δ|-
  ΐ
  1743]-
  154.1451
  599199!
  3Ο25,2Ο|
  3371
  27
  33
  12419:92]
  2537Ο51
  ι»!-!
  223792,31
  163051—
  2ΟΟ-!
  202 50]
  188 50
  12473 40
  1650
  185185;
  495
  1852
  4353
  45
  13770
  1707
  557
  15
  3538 30]
  3848 50|
  1505!—
  25·
  5586 30]
  54872|3Ο]
  1360-
  189
  2424 βΟ
  12413
  317
  1185
  150
  60
  796—'
  1271- -
  1152*16!
  5Βθ|-
  42Θ—'
  0982.70
  ! 245,4 ;>

  1713ί70
  500-
  19ΐ'8Ο
  427810
  4678 3(
  1734
  5όΟ6ΐ|ΐ
  350Ο1—
  28()24Ο:
  8Ο7241'ΊΟ.
  8076,65,
  135510!
  156ΐ!ΐΟ
  6206'75
  225«4!40!
  22-!
  1021 05;
  ____________________Ι
  1707 15]
  8749 δ2'
  _____Ι_____ι
  7Ο1θ'-|
  9211,50;
  3621 501
  500—'
  21-!
  945-
  5823.89]
  287357| 19]
  5^5340
  226101
  1575 -
  3591.
  20101 85'
  50494'60
  3004(10
  85160
  19583 30
  495380ι
  16310]
  6234 90,
  1436 ϋθ|
  51893 05,
  179;9δ;
  460542
  5973;-
  «69 50)
  !22
  443δ!22
  860845
  4159 38:
  875!—Ι
  1713 701
  2498 10]
  1743-
  15446!
  191,80
  699 Οϊ
  3055 20!
  427810,
  337127
  17093 22!
  87105140
  17247
  2300(90
  501
  737
  10
  66560
  47660
  106'40
  _ ι
  1049 60
  28084 70
  24741
  50]
  3667195
  9Ο813Ι4Ο
  130095
  118,10
  12881-
  3904!-
  116,60
  321165
  43440
  1308 30
  1278125
  _______Ι_
  1Ο23'3'
  —ί~
  10396
  4
  5
  6
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  1
  1
  2
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  6
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  11
  »
  13
  14
  15
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΊΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ίδικοδ
  χοϋποΐ ο-
  γισμοΰ
  Ηροβδιορισμιός των έξ^ δών
  ΒΙ ι στ ώ-
  Χορ η γ'η »εϊσ~αΤ
  « Διά τοΰ
  προϋπολο-
  | γισμοΰ
  » ι
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26·
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45'
  46
  47 '
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56.
  57·
  58,
  59'
  60!
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68.
  69·
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88,
  89
  90
  91
  Έκ
  Κατασκευή γεφύρας Λουραδιανών................................
  » » Ντερέ........................................
  » των γεφυρών Ξενιανών καί Κοντο-κυνήγι Σελίνου...........
  'ίϊκβάνθυνσις τοΰ λιμένος Καστελλίου Κισσάμου.....................
  Κατασκευή άίΐοθήκης παρά τό Χημεΐον Χανίων.......................
  Μετατροπή οίκήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον......................
  » τοΰ πρφην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον..................
  Κατασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας...............................
  Προέκτασις τής όδοϋ Βάμου Καλυβών...............................
  Κατασκευή προφυλακτηρίων τοίχων τής όδοΰ Σούδας Ίτζεδίν..........
  Έπισκευή των άδων Άσφένδου, "Ιμβρου, Αράδενας, Άγίας 'Ρουιιέλης..
  Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγος Αράδενας διερχομένης δδοΰ......
  Προέκτασις τής δδοΰ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι τμήμα α'............
  Αποπεράτωσις τής οδοί Καλυβών Άρμενων πλήν τής σκυρροστρωσεως.
  Προέκτασις αμαξιτής δδοΰ Ίτζεδίν Νειό χωρίου......................
  Σκιρρόστρωσις τής όδοϋ Καλυβών Άρμενων Νειό χωρίου............
  Προέκτασις τής όδοϋ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι β'. Τμήμα.........
  » » » Βάμου Καλυβών..............................
  Κατασκείή γεφΰρας Μποΰτακα...........................................
  Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειώτου— Άποΐίθρώνου κ. λ................
  Κατασκευή γεφύρας Κερας Άποκοοώνου...................................
  Κατασκευή βρύσεως καί μεταφορά ύδατος «Καμάλη»^ Καλλικράτους...........
  » κα'ι σκυρρόστρωσις τής όδοΰ 'Ρεθύμνης—Άτσιποποΰλου............
  » τής άπό γεφύρας Άτσιποπούλου είς Άτσιπόπουλον όδοΰ.............
  Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ ^Ρεθύμνης—Χανίων..............................
  Κατασκευή τής όδοϋ Άξοϋ Ανωγείων....................................
  Προέκτασις τής οδοί 'Ρε&ύμνης Περάματος.................................
  Κατασκευή τμήματος όδοΰ 'Ρεθύμνης— Περάματος ..........................
  Έπισκενή τής έντός τής φάραγγος Κοτσιφοϋ όδοΰ..........................
  Διόρθωσις τής όδοΰ Σκάλας Ρουστίκων καί Νερατζές.......................
  Κατασκευή αμαξιτής όδοΰ Ρεθύμνης—Άμαρίου............................
  » Τμήματος » » Περάματος............................
  Έπισκευή όδοΰ φάραγγος Κοτσιφοϋ........................................
  » » Κουρταλιώτη.....................................
  Κατασκευή » Πηγής Άρκάδι...........................................
  » » Άμπελά διά τής θέσεως Τράκα............................
  Κατασκευή όδοΰ Σταυρωμένου Ρονπας...................................
  » » Πραισοΰ..........................................
  » η Κλησίδι...........................................
  Γεφύρωσις τοΰ ποταμοΰ Πλατΰ...........................................
  » » » Άγίας Κυριακής..................................
  « » » Μαλάκια..........................................
  » » » Σακτουρίων.......................................
  Κατασκευή προφυλακτηρίων γεφύρας Γαράζου κλπ.........................
  » γεφύρας Μόλου — Φαράτσι.......................................
  » » Πραχΰμου Μυλοποτάμου.................................
  Έπισκευή γεφΰρας Έλένθέρνας...........................................
  Κατασκενή » Γαράζου .............................................
  » » Ροδακίνσυ............................................
  » λιμενοβραχίονος Πανόρμου......................................
  » άποβάθρας Μΰρθιου Πλακιά.....................................
  > Σωληνωτοΰ ύδραγωγείου έν Έπισκοπ^ Ρεθύμνης...................
  » τοΰ β'. Τμήματος τής δδοΰ Ηρακλείου Άγθων Παρασκιών Καστέλλι.
  Προέκτασις τής αμαξιτής όδοΰ Ηρακλείου Μεσσαράς ......................
  Κατασκευή όδοΰ Φοινικιάς Μονοφατσίου...................................
  » > Γεφυρακιων Καλέσα Βούταις...............................
  Αποπεράτωσις όδοΰ Αρχανών.............................................
  Σκυρρόστρωσις » » ............................'.'..'.'.'.'.'...'...'.'...
  Κατασκευή » Ηρακλείου Μεσσαράς........................
  Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήμα Άγίας Βαρβάρας....
  Έπισκευή καί σκυρρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου ΙΙεζων. .υ.!!!..].!!!!!!!!!.!
  Σκυρρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου Φοινικιας.....................'..'.".'.....
  Κατασκευή όδοϋ Γεφυράκια Βούταις..................'..."...............'.
  » γεφύρας Άναποδιάρη .........................................
  » » Γέρω Ποταμοΰ ή Ληθαίου.......!.'.'!.'.'!"!.'!.'!'.'!!!."!.'
  » γεφύρας Ίνιώτου........................
  » » Καρτεροΰ............................................
  » » Λουτή Πέραμα.................''' |..................
  » νέας πτέρυγος είς τό Μουσείον Ηρακλείου........................
  Διαρρύθμισις Νομαρχιακοΰ Κσταστήματος Ηρακλείου είς" Δικασττίοια...........
  Κατασχευη Υποθηκοφυλακείου έν Ήρακλείφ............ ...........
  560745!
  900'-
  4700-
  16000-
  161
  700
  61|
  6000-
  595
  1223
  1360
  7305
  688
  2150
  11286'
  36910
  909
  20000
  1520
  350
  199
  3500
  11068
  1871
  18863!
  1219
  2871
  351
  459
  27755;
  4467
  4θοο;
  500θ!
  8761
  2000!
  1000
  1000
  20000
  2500
  2644:
  4543
  4750!
  724,
  248
  21071.
  1877
  10000
  6000
  576
  7849
  1183
  2306
  2180
  266
  4164
  11619
  55940
  5465
  4891
  75470|
  36557
  μεταφοράν......| 1168464
  1366|
  18897
  3000
  18712
  31000
  9000
  Δι" είθικών
  νόμων καί
  Διαταγμάτ,
  _]
  —Ι
  ι ,
  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΓΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  β ε ι
  Μετεεχθεΐσαι
  έκ τής χρήσεως
  1909
  πιστώσεων
  Ι Αναγνωρισθεντα
  εξοδα δι' εκδό¬
  σεως χρηματικήν
  ένταλμάτων
  560745
  900
  4700
  16000^
  161
  700|
  61
  60001
  984|
  595
  1360
  7305
  688
  2150
  11286
  36910
  909|
  20000
  1520
  350
  199
  3500
  11068
  1871
  18863
  1219
  2871
  2722
  361
  459
  27755
  23202
  446",
  4000-
  5000
  8761
  2000
  1000
  1000
  20000^
  2500>-
  Πληρωθέ
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 εως τέλους
  Μαρτίου 1911
  304444
  4543
  4750
  2259
  724
  248|
  2107
  1871
  10000
  6000
  576
  7849
  1183
  2306
  2180
  41641—
  11619-
  55940!—!
  5465
  4891
  75470
  36557-
  303653
  588851
  361508]
  984
  25061
  1197 40
  59ή03
  1658[50
  11286
  5291
  3104|90
  350;
  164,65
  9660130
  400Η
  14002|
  12517
  36361
  1098 45
  1652 1ί
  3265 7ι"
  2778"
  1974 4ί
  1366!-
  3000
  18712
  31000-
  90001—:
  ,ΟΕ
  3600
  2170
  57
  553
  452
  7297
  20676«
  4527 2ί
  5151
  15408!
  2016712!
  18259
  503985
  31
  303653
  58885
  3615Κ»
  984|
  250,61
  1197140
  597 03
  165850
  8343
  5291
  10
  350-
  164:6»
  1626 7(
  9660 31"
  294 21
  400
  11500 6ί
  12517,
  36366Ε
  1952»
  16521
  1865 8Ε
  27782:
  1909 4(
  1974*
  1035
  3600
  2170
  57
  7297
  4527
  5151
  Έντός τοϋ μ .]-
  νός Ά)λίου
  1911
  55061
  29*3
  3104]
  1098
  539!
  05!
  ιύ
  9939 85
  9329,20
  13167
  18259 97
  39819144
  546
  Έν ϋλω
  Υπόλοιπον 'κ-
  καθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  27885346
  303653
  588 85
  361508
  984 —
  250 61
  1197 40ί
  597.03
  165850
  11286 —
  5291110
  3104 90
  2559057
  1341
  62',
  350
  164165
  1626
  9660
  30
  294 25
  400
  14002
  12517
  3636 65
  109846
  1865
  85
  2778 21
  190940
  1974 40
  1035 7(
  3600
  2170',Οδ
  57-!
  4527
  7297 1
  206768
  4527
  5151
  15408
  9329]2< 13167 469361 Τ ίδικοϋ προϋπολο- γισμοΰ ο Ι 13991 80 555 700( 35 346237 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91
  ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΚ ^σδΊορι>3μός των
  3
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  II
  ι σ τ ώ-
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  122
  123
  124
  125
  12ο
  127
  128
  129
  130
  131
  ίΐ31β
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  151
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  Έπισκευή καί μετατρο.-τή Εΐρηνοδικείου Ηρακλείου είς Νομαρχίαν κλπ......
  Κατασχ.ευή κΐ'ϊ διαπλατυνσις /.ιΰίνϊ)ς άποβάθρας τού Τελωνείον Ηρακλείου.
  Συμπλήρωσις καί ά.ζο.Τί.^ά\.ο:ς τοϋ Μουσε,Όυ Ηρακλείου..................
  Ανοικοδόμησις τοϋ τοίχου τοΰ λιμένος Ηρακλείου..........................
  Έκκένωσις των δε'ςαμενών παράτϋ Τελωνειακϊ} άαοθήκΐ) Ηρακλείου........
  Κατασκευή μαγειρείων Χωροφυλακής Ηρακλείου .........................
  Έπισκευή τής Τελωνειακής άποθήκης Ηρακλείου..........................
  Όδός Άγίου Νικόλαον Νεαπόλεως α'. Τμήμα.............................
  Αποπεράτωσις τής όδοϋ Τσουλή μνήμα...................................
  Κατασκευή τής όδοΰ Σητείας—Μαλάβρας.................................
  » * » Πορτί Κουτούρα Βιάννου............................
  Αποπεράτωσις όδοϋ Άμπελου............................................
  Προέκτασις β'. τιιήρ,ατος όδοϋ Άγίου Νικόλαον Νεαπόλεως.................
  Κατασκευή όδοϋ Βιάννου Ηρακλείου.....................................
  » » Ιεραπέτρας....................................
  Τμι'ιματος όδοϋ Άγίου Νικόλαον Νεαπόλεως.................
  γεφΰρας Καλογήρων............................................
  τριών Γεφυρών τής όδοϋ "Ιεραπέτρας Καλαμαΰκας................
  » γεφύρας τοϋ ποταμοΰ Καλαμίου...................................
  » ;, Κουτσουρά Σητείας .....................................
  Έπισκευή γεφΰρας Λιμένος Σητείας.....................................,
  Κατασκεκή περιι/ωρίου γεφΰρας Στομίου Ίεραπέτ·ρας.......................
  » Ύδρανωγείου Βιάννου........................................
  * » Πισκοκεφάλου Σητείας κ.λ.π.....................
  » Άποβάθρας Ιεραπέτρας......................................
  Αποπεράτωσις σήραγγος Λακωνίων......................................
  Εγκατάστασις τηλεγς)ά((ου είς Σητείαν, ΊεράΛεΐραν, Νεάπολιν, Βιάννον___
  Έπιακευή οΐκήματος έν Νεαπόλει διά Γ£τλε·^ραφεϊον καί Ταχυδρομειον.......
  Άγορά έργαλείων διά τα ύδραυλικά.....................................
  Προμήθεια πετρελαιομηχανής μετ1 άνχλίας ·/..%.%..........................
  Άγορά επιστημονικών έργαλείων, σ-Λΐνίδν κ.λ.π...........................
  » δΰο ίπΛοκινήτων ύδοστρωτήρ«Λ'.................................
  » » άντλιων των δημοσίων έργων...............................
  » τριών σταΰμών ΰδατος..........................................
  Ανέγερσις καί συνΐ χρήσις οικοδομήν Γεωργίας...........................
  Κατασκευή ύδοΰ Χανίων—Κισσάμου α'. χμηΐΐα............................
  » » Καμισιανό Ρυάκι—Δρακώνα κ.λ.π........................
  » » Νειό Χωρίου—Μπαμπαλή Χό.ι κ.λ.π....................
  » » Ρεθύμνης—Πρράματος—Ηρακλείου......................
  Πίστωσις διαθέσιμος δι' εργα συνκοινωνίας Τ?εθΰμνης.....................'
  » ,,*,,* * , Ηρακλείου...................
  Κατασκευή όδοϋ Άγίου Νικόλαον Νεαπόλεως
  Πίστωσις δια&έσιμος δι1 έργα συγκοινωνίας Λασηθίου..........'.'.'.'.'..'..'.'..
  Έπισκευή οϊκήματος Φιρκά..............................!!!!!'!.' '."
  Κατασκευή διαφόρων έργων είς Τελωνείον Χανίων...........'.....'...'.'.'..'.'.
  » γεφυρών είς Ξενιανά καί Κοντοκυνήγι...............
  Διά την κατασκευήν διαφόρων έργων έν χξ) όδφ Πλατανια............'...'.''
  Κατασχευι') ϋδραγίογείου Σούδας...........................'".'.'.".'.'.'.'"."
  Έπισκευή κρηπιδώματος Λιμένος Χανίων............
  Προέκτασις όδοΰ Χαλέπας—Φροΰδια.............
  Κατασκευή γεφΰρας είς Κεραμεια................'.'..'.'.'.'.'.'.'.'".'......
  » Τελωνειακόν καταστήματος Χανίων.......
  Διά την κατασκευήν γεφύρας Καιρίτου...........!!!!!!!!!!"!""!'!.......
  διοχέτευσιν των ύετίων υδάτων της γεφΰρας Καϊρίτόυ.'.'.'.'.'..'.'.'**.'.'.'
  κατασκευήν τΓ,ς ύδοϋ Χωστής—Ποροσελίων...... '!.".'!'.!.....
  επισκευήν τής ύδοϋ Χλιαροΰ—Σκινέ—Ποροσελίων..'.'.'.'.
  αποπεράτωσιν της όδοϋ Καιρίτου—Φουρνέ
  κατασκευήν αμαξιτής όδοΰ Κάνεβα—Βουκολι'ών! Ι!!!!!!!"!!." Ι * | "
  Κατασκευήν νδραγωγείου Λάκκων............... " .........»»··..
  Δι' έξυγιαντικά έργα Γεωργιονπόλεως............!!!!!!!!...........-■·«··.
  Διά κατασκευι'ιν γεφύρας μεταξύ Καψοδάσους καί'πατσ'ιανόν.'.".'.'.'."....."""
  Διά τί(ν αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καλυβών—Νειίε-Χωριοϋ. ........-····
  Δι* επισκευήν τής όδοϋ Σούδας—Καλυβών........... .............--..·■
  Διά την κατασκευήν τής όδοϋ Βρυσών—Κράπης..!.""'.............■····■
  Διά την συμπλήρωσιν τής όδοϋ Βάμον—Καλυβών.'.'..................- - · · ·
  Δι'ά-ΐοπεράτωσιν τεχνιτών έργων της όδοΰ Νερατζες'προς'Ρο'ύσΥικα.........
  Διά τόν καυαρισ(ίόν τοϋ Λιμένος Ρεθύμνΐ]ς...... .....» · ·«
  Διά την αποπεράτωσιν τοϋ νδραγωγείου Έπισκοπής Ρεθύμν»ΐς..........
  Κατασκευή δυτικής πτέρυγος Μουσείον Ηρακλείου ..........
  Έπισκευή αποχωρητηρίων είς παραπήγματα Ηρακλείου....................
  Δι' επισκευήν καί συντήρησιν τής οδόν Ηρακλείου—Λασηθίου.............
  Διά την αποπεράτωσιν τοϋ νδραγωγείου Ά,τοστόλων Πεδιάδο-.........
  Είί,
  Χ ο ρ η
  γη
  θ ε Γ σ α ι
  ■ 1
  Διά τοϋ
  Δι'εΐδικ ών ι κ
  προϋπολο¬
  νόμων καί
  γισμόν
  Διαταγμάτ.
  1168464
  9000
  1349
  _
  1018
  _
  3530 —
  5189 —

  1500
  _
  __.
  29
  Οβ)Ο


  όΖο
  3949
  2228

  II
  356
  __
  _
  ____Ι
  675
  __
  _
  __Ι
  7626
  _
  _
  __'
  20000
  __
  _
  __!
  8931
  __

  _
  39399 —
  1042 —
  —■

  1447
  __

  ___________'·■
  460
  _


  618
  __

  —ι
  305 —

  —ι
  1000
  __

  —;
  437
  __

  —Ι
  46000 —

  —!
  6000
  __

  _!
  5083-

  —ι
  5775
  _
  1450 —
  —,
  1000 —

  —:
  827
  ®ηοβ


  —ι
  ζΐυοο —
  6000 —
  ____________
  II
  800
  __

  —ι Β
  150
  _

  —ι Κ
  200

  —' Ι'
  100000
  __

  —'· Ι*
  29470

  —: Ι
  51000
  _

  —! Ι
  110000

  —;
  50000
  _

  150000
  _

  60000
  __

  —|
  50000
  __

  Ι ;
  16000
  —_

  —ι ]
  5000
  __

  — |
  371
  __

  — |
  6000

  —ι !
  3500
  __

  ____; Ι
  4900
  __

  —Ι
  8000

  —! Ι
  3000

  60000

  19449
  ._

  —-] Ι
  20000
  .,__

  —' Ι
  10000

  —Ι Ι
  10000

  —· Ι
  15000
  _

  —Ι Ι
  15000

  —Ι Ι
  4900
  _

  —ι Ι
  10000
  .__

  —ι
  5000
  _

  —-|
  1576
  ■—
  —!
  3000
  _

  —!
  38000
  5000
  829

  3'
  50000
  580
  10250
  ΛΟΓ)(Ά
  _

  5000
  ι

  3000

  $291473
  Τ
  ώ-
  ών
  ιαί
  ίτ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  17
  ι ε ι
  Μετενε/,βεΐσαι
  έκ τή' χρήσεως
  1909
  Σν>οοψ
  πισ.'ώσεων
  Αναγνωρισθεντα
  εςοδα δι* εκδό¬
  σεως χρηματικων
  ένταλμάτων
  Άπό 1 Σ)βρίου
  1910 εως τέλους
  Μαρτίου 9111
  =!
  1168404
  ΡΟΟΌ
  1319
  1018
  35301·
  5189'
  1500
  29ι
  823
  3949
  22-28
  356,
  6751
  7628
  20000
  8931
  39399'
  1042!-
  1447
  460
  618
  305
  10001
  437
  46000
  6000
  50831
  5/751.
  1450.
  1000
  8271.
  2086.
  6000
  800'
  150
  2001.
  ιοοοοο
  29740
  61000,.
  110000
  50000.
  150000
  600001
  50000.
  16000
  5000
  371
  6000
  3500
  4900
  8000
  3000
  60000
  19449.
  20000
  10000
  ιουοο
  15000
  15000
  4900
  10000
  5000
  1576
  3000
  38000
  5000
  829
  50000
  580
  10**1
  260-2
  5000
  3000
  2291473
  503985 36
  1118 50
  4270 08!
  2717 94
  675
  3868-20
  24446 66
  48716£
  117-2-59
  460 —
  697 95
  437-
  29769 91
  344489
  81 2δ
  325,45
  3127 90
  3790 45
  524 55
  5308,10
  590609 7'
  39319144
  427008
  184109
  3868 20
  2444(5 66
  437 62
  1172 59
  4601
  597 95
  437|-
  2976991
  3444 89
  81 25

  469068 Οί
  «»0 έ ν τ α εξοδα
  Υπόλοιπον έκ-
  .Είδικοϋ
  Λροΰ.Τθλθ-
  'Εντύς χοϋ μη-
  καθαρισθέντων
  γισμοϋ ι
  νό; Απριλίου
  Έν 8λψ
  καί μή πληρω-
  ώ
  1911
  Οέντων έξόδων
  < 1 ! ——— 71170,15 46936159 34623 77 92 3 __;__ ____ 93 __ __ __:__ ____ 94 » 1118 80 1118 80 ____ 95 » — 427008 ------ 96 Ο7 Ό Ι 98 * __ ____ ____ 99 » — — 184109 876 85 100 101 * ~·ζ ιυι 10-2 __ ; 675 — 103 » __ ____ ____ 104 » ί __ ____ ____ 105 __ 3868 20 __' __ 106 __ 2414666 __' 107 » _ 487 62 108 » __ __ 117259 __; _ 109 » : __ 460 — __; __ 110 » __ 597 95 __: __ 111 » __ __: __ 112 » ____ι____ __! __ 113 >
  __
  437 —
  __:__
  114
  »
  __
  2976991
  ____
  115
  »
  __
  „ . _____
  116
  »
  __
  __
  344489
  _______
  117
  ____
  _______
  118
  __. __ __
  __ ______
  119
  >
  _!__
  ——-----
  _______
  120
  »
  ____
  8125
  _______
  121
  »
  ____
  325 45
  122
  »
  ____
  ____
  123
  ____
  ____
  124
  ____
  ____
  125
  ι
  ____
  ___■___
  126
  ____
  127
  3127
  90
  3127 90
  — —
  128
  129
  ---
  _
  130
  ___■___
  31α
  ____
  __________________
  31 β
  3790

  379045
  ---------------------------
  132
  133


  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  Ι
  143
  ί
  __ι__
  144
  !
  145
  :
  146
  147
  Ι
  148
  ί
  149
  ι
  150
  ί
  ~. _
  __:__
  151
  52455
  52455
  —.----
  152
  153
  154
  >
  ί
  155
  ——
  156
  ι
  157
  ______
  158
  ____
  530810
  159
  160
  ____
  161
  ____'___
  ——
  ------
  162
  7973
  1&.
  648800
  δι
  4180Ϊ
  (1
  ΡΝ1ΙΣΕΩΣ
  ΕϋίΜθϋ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Θ-
  Ηροσδιορισμός των έςόδων
  Π β τ
  Χβρηγη&εϊο.
  Διά τοΰ
  προϋλολο-
  γπμοΰ
  Δι' ειδικήν
  νόμ(ον καί
  Διαταγμάτ.
  ι!
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  1
  2
  3
  4
  5
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  1
  Έμ μεταφορας.
  Διά την νδρτυσιν τοΰ Β'. Τάγματο; Πεζ ικοΰ.................................................
  Διά τόν καθορισμόν τοϋ Λιμένος Ηρακλείου......................................· · · · · · · ·,· · ·
  Διά κατεδάφισιν άπαλλοΐριωθένΐων κτιριων καί κατασκευήν κρηπιδώματος έντφΛιμίνι Ηρακλείου.
  Διά συγκοινωνίαν είς τάς "π θήκας Τελωνείον Ηρακλείου......................................
  Δι' αποπεράτωσιν τής όδ)ΰ Ήραχλεί υ Μεσσαράς.............................................
  » τής γεφύρας Αύγενικής......................................................
  Διά την κατασκευήν γει νρας Γρω Ποτα'ΐον.................................................
  > » » σιδηράς γεφύρας Ρπί τού ποταμοΰ Βορριον..................................
  Γεφΰρωσις π· ταμοΰ—Αστρακών Σγουροκεφαλίου.............................................
  Διά την καί ασκευήν σωλη νωτοϋ ΰδραγωγείΐ'υ έν Λάστρφ........................'..............
  Δι' άποπληρωμήν ύδραγωγείου Βιάννου..................................................
  Διά την >ατα κιυήν ύύραγωγείου έν Άπιδιφ..................................................
  Συνέχεια κατασκευής σήρογγος Λα ωνιων....................................................
  Δι' άντικατάσΐαοιν τοϋ σΰρμαΐυς τυϋ Τηλεγραφου Λασηθίου....................................
  Διά την έπσκευήν τοΰ ΰδραγωγείου Μαγκασά Σητείας..........................................
  Διά την άποτεράτωσιν τοϋ &Λ; αγωγϊ ου Άγίου βασιλείου Βιανιου..............................
  Άξιωματικκοί Χωροφυλα^ς................................................................
  Ύηαξιωματιοί καί Χωροφΰλα/.ες...........................................................
  Διε,,ιμηνι,ύ:..............................................................................
  Ένοίκια καί έπισκβυαί στρα^ώω^...........................................................
  Φωτιομος, θίρμανσις, καθαριότης σιρατώνων................................................
  Γραφική ΰλη καί χάρτης έντύπων
  Άγώγια καί ναϋλοι Ά|ιο>μ'ΐτικών ρ
  "Εξοδα μεταφυράς ύδατος, χρημάτων
  Άντίτιμον φ>- ρμάχων, σιντ ήρηοις θεοαπευτηρίων κλπ
  Άγορά καί άντικατάστα η; μερών όπλων, ςη,'σιγγίων άναγέμισις.
  Έπιακευή καί συντήρησις των έν ταίς αποθήκαις δπλων
  Προμήβεια είδών έξαρτΰσ ως όπλισμ >ϋ
  » » ίματισμθΰ κλπ
  » » καί έ;τισ<ευί| έ.τίπλων καί είδών στρατω/ισμοϋ Άγορά Ιππο)ν ίπποσκε-υαιν κλπ............................................ » χάρτου μουσικης, μουσικών τεμαχίων, όργάνων κ?Λ Άπρόοπτα εξοδα καί διάφοραι μικροδαπαναι κλπ Έπιμίσθια μεταβατικών σίομάτων Άμοιβαί χορηγοΰμεναι δ ά συ<λήψι;ις έγκληματ,ών Μισθυδοσία πολιτών όόηγών κατά τής ζψοκλοπίίς Άξιωματικοί Πεζικοϋ. Ύπαξιωμαΐικοί νκαί στρατιώιαι........................ Προμήθεια είδώ όπλισμοϋ, πολεμοφοδίων κλπ.......... κλινσστρωμνής....................... ίματισμθΰ κλπ....................... μαγειρικών σκευ ν................... καρροσκευής, ίπ-ΐοκομίας κλπ.......... στρατοπεδείας καί σκ>πίβο ής.........
  γραφικήςΰλης, βιβλίον κ'τ............
  φωτισμοϋ, θ··ρμάνσεως κ)-τ............
  "Εξοδα (ΐΐταφοράς όπλισμοϋ, στρατωνισμοϋ χλπ.........
  » ο ηλΐι'ας, φαρμ -κων κλπ...................λ..
  » όδοι,-τυρικά καί με.αΛμίσεις....................
  Άντιμίσθια Ίερεων, εξοδα λη Ίειών κλπ...................
  Άγορά καί συντήριισις σ/ευών γραφείου.................
  Συντήρησις στρατο')να>ν ΠΓζικοϋ, ένοίκια κλπ.............
  "Εξοδα έν γένει απογραφής στρατ^υσίμων................
  Μισθοδοσία ΠοιητοΟ έν τφ στρατεύμα^ επι 8 μήνας......
  Συνδρομαίτυΰ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν των σκοπευτηρίων.
  "Εξοδα παρελθουσών χρήσειον.........................
  2291473 1
  3000 Ι—
  60000 1-
  60000
  10000 1—
  8552
  14000
  2300
  2700
  4000
  2200
  4θΟ
  990
  8000
  12000
  1000
  4000
  110330
  979456 Ι—
  1920
  37500
  4500
  10000
  18000
  8000
  3000
  5000
  2000
  2000
  71810
  3000
  5000
  1000
  1000
  30000
  1000
  35000
  101560
  338005
  180000
  15400
  39520
  2000
  4000
  5000
  4000
  5000
  12000
  7000
  6000
  3000
  2000
  6000
  8000
  800
  10000
  49037
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΙΔΕΙΑΣ
  Προσωπικόν Άνωτι'ρας Διευθύνσειης.........................
  "Εξοδα υπηρεσίας.........................................
  Τπιδόματα Πατριαρχείον Μητροπολίτο» ναί Έπισκόπων......
  Μισθοί ΙΙνευ|ΐατικών Άρχηγών Μουσουλμάνων και Ισραηλιτών.
  Γραηι ική ΰλη.............................................
  Άρχαιολογική ύπηρεοία....................................
  "Εξοδα άρχαιολογικτς υπηρεσίας........................ ;.,
  Γυμνάσια Χανίων Ηρακλείου...............................
  Γυμνάσια Ρεθύμνης Νεαπύλεοκ.............................
  Έλληνικά σχολεϊα Πόλεων καί Έπαρχιών..................'.'.'.
  Ανωτέρα ΙΙαρθεναγωγεϊα Χριστιανικά......................
  • » Μουσουλμανικα...................
  Έκ

  -γ:
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  β ε ι β
  Σύνολον
  πιστώσεων
  'Αναγνωρισθέντα
  εξοδα δι' εκδό¬
  σεως χρηματικων
  ένταλμάτων
  2291473—^
  3000-1
  βθ
  8552-
  1^000—!
  2300,
  2700-
  4000—Ι
  2200—
  480—
  990
  8000—
  12000-
  1000,
  4000—
  110310—
  979456—
  1920
  37500—:
  4500—
  100(Χ
  18ΟΟ(
  80(Χ
  300Γ
  500·
  200('
  200Ρ
  71810
  3000
  5000
  1000
  1000
  30000]-
  1000
  35000
  101560
  33800Ρ
  1800001
  39520
  2000
  4000
  5000
  4000
  5000
  12000
  2000,
  600Γ
  800Γ
  8001
  ιοοοοΙ
  49037
  4612533--
  634855
  5200 ίθ'
  Ηληρωθέντϋ Ιξοδα
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 εωςτέλους
  Μαρτίου 1911
  5810448!
  51454596
  1280—
  1219590,
  2976,75;
  594615!
  874485
  1890251
  2107,60
  363|40]
  43797, ,
  140ί)55!
  1420 ,
  755(701
  297
  3633)45
  60307112.
  253221
  29494 451
  7130!
  30777
  16
  13415
  2280
  54251
  328901
  190059!
  29970,
  1668)75
  131445
  77220
  553,85
  211
  833
  16|50·:
  196830
  1657762,76
  790795!
  1315Ί35]
  2720)
  13920
  80—|
  10720
  466315
  3875385
  33952—1
  2345190
  2836055
  343800:—|
  1903217
  46906868
  634855
  520040
  Έντός τοϋ μη-
  νό,' Απριλίου
  1911
  4418452!
  35788702
  930—
  3'/8955
  209750
  408995
  606595
  147450
  204090,
  "950
  340
  368916:
  120850
  740 -
  51*340
  22680
  231594!
  47612,16
  20696004
  °>9494,45
  71|3Ο
  30768,0(5
  13415
  2120
  25140)
  112270
  144659
  29970
  146485
  104480)
  61720
  9610
  4106
  127135561
  6467Ρ
  112ΐ'·21
  1931ί',9
  9330-20
  80-
  8100;—'
  38720ε
  2896291
  25808 51
  172458(
  195561
  13986417;
  13949
  1563(Χ)|78|
  160,
  Ο88|ΙΟ|
  444
  76'
  141!
  22Γ
  25401
  ίΤθδ]
  3(50
  654537
  20105
  «ίθ1—
  102:
  30 4(
  624 ί
  82
  25
  9θ!—-
  1968301
  ___207154
  26945ΐ!6ϊ|
  720^
  136,30!
  3900-
  1570^-
  1280,-
  45110
  690265
  201145
  321330
  329850
  Έν
  23483,30
  54880053
  634855
  520(»40
  58104
  514198
  109Γ
  4977
  2042Ι
  4857
  7484
  169< 2066 294( 2Ο090' 2949 7 3076ί 154' 104 61 Υπόλοιπον έκ- καθαριχτθίντων καί μή π>*ιρω-
  θέντων έξόδων
  154080724]
  7187&.
  1257Ι&5
  23319*
  10900,20
  80—
  9380-
  43231»!
  35865»»;
  2781995
  2Ο45«10
  6'
  4180917!
  Είίικοΰ
  προυπολο¬
  γισμόν
  35216
  190
  721825
  43470
  108630
  1260
  19040
  4130
  4040
  69270
  11
  4626ί36
  160:
  2885
  32510
  440|—
  12ΐ'65
  297*5,
  155—
  40695
  211)35
  61!
  296808
  Π6»5δ52]
  398(
  3019
  1340
  299280
  550590
  —[—
  26973|7θ|
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΓ ΚΗΒΕΤΝΗΣΕΩ-
  4
  Ειδικόν
  προϋπολο¬
  γισμόν
  10
  11
  ι
  Ηροβδιοριβμος των
  Έμ μεταφορας.
  'Επιμσθια κσθηγητων.. .^....................................
  Γραφική ΰλη εκπαιδευτηρίοις..................·.................
  Προ<ιο>^ικόν Έ.-π9εωρήσεα>ς Δημοσίας Έκπαιδεύσεω;.............
  "Εξοδα υπηρεσίας..............................................
  Δημοτική έκπαίδευσις..........................................
  Γενικά Εξοδα Σχολείων.........................................
  Αιάφοοα » 'Εκπαΐδεύσεοις......................·,■■■;.........
  Συνδράμη υπέρ της Έταιρπας τής υπέρ των Πατρίων Αμύνης.......
  ΆιιοΓβή ίερέων διά τάς γενητηοίους πράξεις........._............
  Συνδ.ΗΜΐή τού Δημοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισταμου.
  "Ε§ο5α κεκλεισμένας χρήσεων...................................
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Εΐσφοράτοΰ Δημοσίου υπέρ τοϋ Ταμείου των 'Εθνικών ανάγκην-----
  Άποζημιώσεις Πληρεξουσίων....................................
  Μισθοί καΐ άποζημΜοσεις έκτακτον προσωπικού γραφείου Βουλής.
  Γραφική ΰλη κλπ..............................................
  Γοαφ εϊον Βουλής...............................................
  Συντήρησις Βουλευτηρίου .......................................
  Τόκοι έντόκων Γραμματίων τού δημοσίοιι........................
  Προεδρεία Συιφουλ'ου Έκτελβοτικής Έπιτροπής...................
  Χορηγήματα καί συντάξει; είς διαφόρους...........................
  2υντά£ρις κατά τόν 685 Νόμον...................................
  » άποστρατείας άνδρόδν Χωροφυλακής κα'ι Πολιτοφυλακής......
  ίρίη προκατύχου Διοικήσεως....................................
  Προσωπικόν Άνηιτεοαι; ΔιευΜνσεως..............................
  Κξοδα παραστάοεως Έπιτρόπιου.....,...........................
  ΰιηρεσίας
  Προσω.τικόν ΓενικοΟ Λογιστηοίου καί στατισΐΐκοΰ γραφείου.............
  "Κξοδα υπηρεσίας...................................................
  Οίκονοιηκοί Επιθεωρηταί............................................
  "Εξοδα έπιθεωί)ήσεων...............................................
  » Γραφείου τής επιθεωρήσεως των ΟΙκονομικων...................
  Προσωπικόν Κεντρικοΰ Ταμείου.......................................
  » ταμείου Ηρακλείου......................................
  » » Ρεθύμνης........................................
  » » Λασηθίου........................................
  Γραφιχή ΰλη φωτισμόν θέρμανσις Ταμείων..........................
  Ι3ιβλιοδετησις βιβλίων έντύπιον κλπ...................................
  Επιπλα ταμείων καί πασά άλλη σχετική δαπάνη......................
  Εξοδα συσκειιής καί μεταΓρορας χρημάτων...........................
  "Εξοδα [ϊεβακόσεως φόρων..........................................
  Ποσοστά επι των ϊίσπράξειον των είβπρακτόρων.......................
  » » » » α Ταμιών καί "Αποθηκαρίων............
  » » » » · τής πωλήσεως χαρτοσήμου...........
  Προσωπικόν Τυπογραφείον ..........................................
  Άντίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής Εφημερίδος.................
  Λιά πάσταν κυλίνδοων κ.λ. Τυπογραφείου............................
  Διά μελάνην τοϋ τυτογραφείου.......................................
  Δι' επισκευήν, συντήρησιν καΐ κίνησιν των μηχανηίΐάτωνν.............
  Δι" αγοράν τυπογραφικήν στοιχείιον.................................
  Έκτύπωσις πρακτικών των μέχρι τοΰ 1909 Συνελεΰ,ΐειυν καί Βουλών ...
  Πληρωμή μιοθών τίΤ>ν είς τό Τυπογραφείον ν'ιπηρετοΰντων Χτοροφυλάχων
  Προσωπικόν Τελιονείου Χανίων......................................
  » » Ηρακλείου..............,....................
  » » Ρεθύμνης ....................................
  » » Άγίου Νικολάου..............................
  Ύποτελωνεΐα, α'. κα'ι β'. Τάξεως....................................
  Τελωνοσταθμαρχεϊα............................................'/'[
  Τεΐωνοφυλακή..
  "Εξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, Ύποτελωνείων καί Τ^λωνοσταθμαρχείων .
  Δια θερμανσιν των Τελωνιιον α'. καί β'. τάξεως ......................
  Δι' όδοιπορικά τελωνειακών ύπαλλήλων
  Δι' ένοίκια » κατασηιμάτων............
  Διά βιβλιοδέτησιν των τελωνειακών έντΰπων κ.λ.^.....
  Δι* αγοράν καί επισκευήν πλαστίγγων κ.λ-π.............
  Δι" έκτάχτους καί άπροβλέπτους δαπάνας των Τελωνείων
  Δι* επισκευήν χρηματοκιβωτίων καί μεταφοράν αυτών
  Διά κατασκευήν καί επισκευήν τελωνοφυλακε'ων........
  Είς μεταφοράν.
  Π ι σ τ ώ·
  Τί ορηγη&ίϊσαί
  Διά τοΰ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Δι* ειδικήν
  νόμων καί
  Διαταγ(ΐ«τ.
  343800
  2000
  340
  11280
  3200
  810599
  4200
  6000
  5(Χ)
  200Ο
  20001
  3707
  1189626 —
  500000-
  218600 —
  24560-
  9001
  3120 -
  1000
  50000 —
  12710!-
  20001-
  2000
  1000
  18140 —
  750-
  1600 —
  31200 —
  2400,-
  6000 —
  3500-
  7001-
  8520
  7560
  5040
  5040
  840,-
  1000-
  600-
  500-
  2000 —
  15000-
  50001
  3000
  30600
  12000
  700
  400
  1600
  4000
  16ΟΙΧ3
  1560
  30120
  31920
  14520
  7080
  19920
  10140
  70880
  5028
  150
  600
  8000
  1000
  2500
  12000
  20ο
  1000!
  1219838
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΏΣ
  •21
  Άναγνωρ ισθέντα
  ϊ'ληρωίίέντα έ
  ςοδ α
  ΕΙδικον
  Μετενεχθεΐσαι
  εξοδα δι' εκδό¬
  Απόϊ Σ)βρίου
  Έντός τού μη¬
  καθαρισΛέντων
  γισμοΰ
  έκ τής χρήσεως
  υνο όν
  σεως χρηματικήν
  1910 εωςτέλους
  νός Απριλίου
  Έν 8Χφ
  καί μή κληρω-
  Ι
  1909
  πιστώσεων
  ένταλμάτων
  Μαρτίου 1911
  1911
  θέντων ίξόδων
  Ο/
  ί
  -------
  343800 —
  19032175
  13986475
  23483 30
  163348 05
  <6973 70 .____ 2000 — 543 — ____ •543- 6 4 ____ 310 — 220 — 220 — ____ 220 — 7 ------- 11280 — 7520 - 5972 - 480- 6462- 1068 — 1 5 ____ 3200 — 1250 50 889 60 40 20 929 80 320 70 2 ------- 810599 - 562( 02 65 387869 70 75493 20 463362 90 99539 75 1 6 II ____ 4200- 2273 65 197365 300- 2273 65 ____ 1 7 ------ 6000 — 4060 80 295840 85610 3814 50 24630 1 8 ------ 500- ____ __ _ ____ ------ ____ 1 9 —__ 2000 — 61190 ____ ____ ____ 61190 1 10 ------ 2000 — 2000 — 2000 — ____ 2000 — ____ 1 11 ------ 3707 — 3912 30 22120 90125 1125 45 2786 85 1 12 ------ 1189626 - 775616^5 641969 30 101557 05 643026 35 132090 20 Ί 500000 — ■ ■ 1 1 ------ 218600 — 218600 — 193000- 23000- 816000 — 2600 — 1 2 ------ 24560 — 21285 — 16898 70 ____ 1689Ρ 70 4386 30 2 — _ 900 — 89915 89315 ____ 89^ 15 6 — 3 — _ 3120 — 2419- 2159 — ------ 2151 - 260 — 1 3 — _ 1000 — 269 60 269 60 ___ ?6! >0
  2
  — _
  50000 —
  31250 -
  3Ι?59— ------
  31251 -
  ------.
  1
  *
  — _
  3840 —
  2527 65
  1887 65
  350 —
  22,)7 55
  290 —
  1
  5 Ι
  — _
  12710 —
  7660 —
  60υ0 —
  360 —
  663(. -
  1030 —
  1
  6
  — _
  2000 —
  --- __
  ------
  — __
  — —
  ------.
  2
  ι
  — _
  2000 —
  --- __
  ____
  ------
  — —
  ------'
  3

  .— _
  1000 —
  --- __
  ____
  ------
  — —
  ------
  1
  7
  ο
  — _
  18140 —
  11013 65
  80Ο3 65
  1170
  047? Κ
  ΐ5/υ —
  1
  Ο
  ____
  750 —
  369 15
  327 50
  4165
  361 15
  ------
  2
  ____
  1600 —
  1244 45
  1041 70
  122 80
  1164 ΊΟ
  79 95
  3
  .____
  31200 —
  20740 —
  15684 —
  2615 —
  18291 -
  2441 —
  4
  ____
  2400 —
  1003 75
  624 70
  182 65
  807%
  19540
  5
  — _
  6000 —
  3500 —
  3000 —
  250-
  32ΰΟ —
  250 —
  β
  ____
  3500 —
  639 95
  277 90
  362 05
  63! «
  ------
  7
  _._
  700 —
  557 45
  547 40
  5-
  552 Μ
  505
  8
  ,____
  8520 —
  5680 —
  4070 —
  710-
  4781 -
  900 —
  1
  9
  .____
  7560 —
  504Ο_
  4390 —
  630 —
  5020-
  20 —
  2
  __
  5040 —
  3360 —
  2520 —
  ____
  2520 -
  840 —
  3
  .____
  5040 —
  3360 —
  2096 61
  420 —
  2516 91
  843,39
  4
  .— _
  840 —
  560 —
  440 —
  35 —
  475-
  85 —
  5
  ____
  1000 —
  465 15
  366 25
  99 20
  465 &
  6
  ____
  600 —
  419 15
  254 65
  164 50
  41( Ι '
  —,—
  7
  _ _
  500 —
  11910
  11910
  ------
  119 10
  ------
  8
  Ι
  ____
  15000 —
  1823 65
  1264 90
  465 25
  1730 ΙΕ
  92 50
  0
  ____
  5000 —
  9770 71
  1739 40
  ------
  1739 40
  803131
  10
  — _
  3000 —
  1279,83
  1088 63
  127 85
  12Κ ϋ
  63 3Γ
  11
  ____
  _ 2000 —
  153313
  747 23
  197 05
  944 ϋ
  588 85
  12
  .__
  30600 —
  1728867
  12188 —
  2300 67
  1478Μ6
  2500 —
  1
  .___
  12000 —
  11689 25
  8157 70
  1124 90
  9282 6
  2406 65
  2

  700 —
  51205
  470 55
  4150
  512 0
  3
  — -
  400-
  1600-
  _ 4000 —
  517 30
  2801 45
  321 90
  17 4ΐ
  195 40
  -'-
  517^3
  17'*
  278Ό1.
  4
  5
  6
  ___
  16000 —
  1550Η 30
  13272 30
  2208 —
  15180'ί
  7
  ι
  __
  _ 1560 —
  1496 66
  1496 60
  1496 6
  8
  11
  __
  - 30120 —
  19880 —
  16780 -
  2380-
  19160-
  720 —
  1
  11
  __
  — 31920 —
  20680 —
  12800-
  2629 9ε
  154291*
  52500
  2
  —-
  - 14520 -
  _ 7080 —
  10160 —
  4720 —
  6450-
  2938-
  1231 θε
  606 2."
  7681 0
  , 3544,2
  2478 9
  1175 7
  3
  4

  - 19920-
  10140 -
  _ 70680-
  — 5028 —
  13280 ίΖ
  6760-
  49083 Κ
  1956 90
  8780-
  1305-
  32088 3(
  890 7(
  1960-
  195-
  ) 47:58 2(
  ) 185 Τί
  10740,-
  1500,-
  ) 3Ι)826'ό
  > 107Ο!4
  2540 1
  5260-
  12255 60
  8804
  5
  6
  7
  8
  __
  __ 150 —
  99 2(
  99 2(
  ) —-
  99 ί
  9
  __ 600 —
  67 4(
  57 3(
  ) 75(
  ) 64*
  26(
  10
  __
  __ 8000 —
  5919 Κ
  2720 2(
  ) 1585 3;
  , 4305 5
  1613 5,
  11
  Ξ
  — 1000-
  — 2500-
  — 12000-
  39691
  243 3(
  8617 8(
  339 5;
  82 7(
  7307 2(
  } 513(
  ) 6089(
  ) 390ί
  82'/
  ) 79161
  60
  160 6(
  7317
  12
  13
  14
  — 200-
  1000
  Ι 48 2,
  46 2.
  - 462
  2-
  16
  — 1219838-
  549167 6(
  4298706.
  ί 53927 7ί
  Ι 483798;
  653692.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΑΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ιδικ^ΰ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  17
  18
  19
  12
  1
  01
  13
  Δ
  1
  2
  3
  14
  1
  2
  15
  ι
  2
  3
  16
  1
  2
  3
  17
  1
  2
  18
  1
  19
  1
  Λ
  2
  3
  20
  1
  21
  1
  ς των έξόδων
  Έχ μεταφοράς.
  Δι* αξίαν τριών βαρούλχων......................................
  Άγορά καί εγκατάστασις βαροΰλκων Σητι-Ιας......................
  "Εξοδα μεταφοράς Γκουάνο> καί ζημία έξ ύποτιμή- βώς τού.........
  Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον..................................
  Έξοδα ύττ ρεσίας « ..................................
  Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίαι....................
  » εργατικόν.........................................
  "Εξοδα γεωργικής υπηρεσίαι:...................................
  Κτηνίατροι................................................." ·
  "Ε5ι>δα κτηνιατρικής υπηρεσίας.................................
  Άντίτιμον χάρτου συμβ λαίων, χαρτοσήμου, γραμματοσι',μσυ.......
  Αντικατάστασις άχριτστου γραιιματοσήμου.......................
  Άντίτιμον γραμματο,ΐήμου είσπραττομΕνου διά λ)σμδν ταμιευτηρίου.
  Συντήρησις δημοσίων καταστήιιάτων τοϋ Δημοσίου................
  Άσφάλιστρα τού Μεγάρου των Δημοσίων Γραφείων...............
  Άντίτιιιον καί εγκατάστασις ποσίμου ίίδαΐ^ς......................
  Τα άποδιδάιιενα ε'ς την Διεύθυνσιν τοθ Μονοπ<ολίου τοΰ ίλίΐτος..... Άιόδοσις άξίας άλατος τής Α'. τριμηνίας τοϋ 1909......."......... Δι' ίχτέιεσνν άποφάσεων καί συμβιβαστικήν πραξείον.............. Έπιστροφαί άχρεωστητ'ης εϊσπρΓΐττομίν'ων χοημάτων.............. Άπόδοσιο έπιστρρφομένων Τιλωνειακδν τελων.................... » άντιτι'μΓυγρααματοσι' μου είς ξένας Διευθύνσεις.......... Νομισιιατική διαφορά πρός προμήθειαν χρυσοΰ................... "Εξοδα χεκλεισμένων χρήσβων................................. Π ι α τ ώ · Χορηγηθεϊοαι Διά τοΰ προϋπολο- γισμοϋ 1219838— 500 25ΟΟ— 10ΟΟ — 1ΟΟΟ 18ΟΟΟΟ 33997 3ΟΟΟΟ— 7000— 30000— 500- Γ984 — Δι' είδικών νομώ ν κα'ι Διαταγμάτ. ι ± 1639735"1
  ΜετενεχθΛοαι
  'έκ τής χρήσεως
  1910
  Σύνολον
  1219838—
  4000—
  1300—
  1000-
  148&0—
  1157ό'—;
  15480,—
  42480—
  15000—
  72001-
  4200—
  10000—'
  300—;
  500—
  2500—
  1000—
  1000-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ^
  έ
  ίξοδα δι* έκδό-
  τεαις χρηματικων
  ένταλμάτων
  ;
  33997
  3οαο!—Ι
  7000Μ
  30000—
  500-
  2000-!
  1!
  1639705-
  51916760
  373744;
  37135
  9920—
  6(«3|90
  91*56.—:
  5897865
  14"216.88
  48001—|
  2024 θ£
  1144,54]
  Άπό 1 Σ(βρίου
  910 εως τέλους
  Μαρτίου
  1911
  238Κ10
  1000—
  6 66009
  3399606
  1808880
  547011
  7857117
  157096
  390970
  773593,17
  42987063
  373Τ44
  225^0
  7426 —
  504150
  6 '33 30
  1788060
  949408
  3600-
  1765'βΟ
  114454|
  2927
  50-1
  209260
  1000—
  12250
  686βΟ|Ο9
  1602375
  Έντός το" μη¬
  νός Απριλίου
  1911
  570957
  147θΗ)6!
  319,25'
  53461^.86
  5392772
  1240*-
  48<)20 1130- 270665 4<2°>7Οδ
  600-
  20055
  295,50
  33996
  904,50
  224)25
  130710
  100—
  3570,05
  1049186.1
  «Χφ
  48379835
  3737441
  225,50
  5530|70
  8063,30
  2058725
  1375113
  42001,—
  196615
  114454
  29Β7
  238810
  100θ|-
  1ΜΙ5Ο
  68660Ρ91
  3399606
  1692823
  22^093,
  7016ρ
  15709Ρ1
  3889|:ϊ(
  6895324Ε
  Υπόλοιπον ι κ-
  κοθαρισβέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων ίξόδων
  65369^5!
  14585
  126*—
  115320
  1102,70
  839140
  49575
  600
  57Ρ0
  240
  1160:55
  32ΜΙ8
  840Β0
  8406(168
  17
  18
  19
  1
  2
  1
  2
  3
  1
  2
  Ι
  2
  3
  1
  2
  3
  1
  2
  1
  1
  2
  3
  1
  1
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  Ν Α Κ Κ Φ /ν Λ. /Υ Ι Ω Σ Ι Σ
  των
  Π Ι
  Τ Π Σ Ε Ι Χ
  Δ ί τοΰ προυκο-
  Δι* ίΐ?ι»ών Νομιϋν
  κ»Ι Δ·*τογμάτων
  Μιτεν<χβ(Τ«α[ (ι Σύνολον ηιστώσειον Αναγνώρισιν τα δι* ίχδόιιως χρηματιχών ίϊΐαλμοίιων "Εξβδα «ληρωθέντα Άκό Ι Σ«- "ΐμβρίθϋ 1910 £ Λ Μ)τίου 1911 'Εντόί τοί μη»Ο« Άι^ίο 1911 Έν ρ χ»1 μί) «ληρω- βίντων (ξόοαηι 1 α Α'. Δικαιοιιίνης......... Γ'. Δ. Άσραλ.καί Δημ.Έργων Δ'. Ιΐαιδείας............. Ε'. Οϊκονομικών......... —ύνολον.... 806570 628233 4612533 1181-626 16397.:." 887671 2800 10000 12800| — 809370 638253 4612533 1189626 1639735 8889517 514559 378170 1657762 775ο16 773593 91 59 372646 23248Ί 701271355 55 17 4099702983003070 541369 Κ8'*613 40 89 61 30 86 63656 95 436303 35; 78255 54872 261451 101557 104918 30 28735; 63 1540307 05643526 08 594456)56 689513 19 90813 40 24Λ 26955 35132090 56 49 3597525 62502176 84060 52 23 68 36 Α'. •1*. Ι Έβοδα ΈξοΠα Προυπολογισθέντα Δρ. 6.083.297.— Βεία-.ωθέντα » ............ 6.078.830 Είσπρβχθί'ντα κ .......................... 4,000654,46 Είστρακτέα » ....................................... 2,078,175,54 Προυπολογισθέντα » 8.889,517 Έκκαθαρ-σθέντα » .............. 4,099,702,98 Πληρωθέντα » ........................... 3.597,526,69 Πληρωτεα » ........................................ 502.176,36 Έν Χανί·ι< τί) 1 Δεκεμ5ρίο^ 1911. (Έκ τού ΓονΐΝοΟ Αβ—4τηβιβν>