9175

Αριθμός τεύχους

49

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Η καλυτέρα λύσις είναι διά τής κάλπης καί ούχι διά τής
  σφαίρας. Ουδέποτε άνελογίσθην δτι ό ΕΛΑΣ θά ήθέτη την
  συμφωνίαν και ηλπιζα δτι θά έτίμα την υπογραφήν τού δπως πράτ-
  τω καί έγω. ^ ν
  (Άτιό τάς δηλώσεις τοθ άγγλοι; ύπουργοϋ
  τής εργασίας κ. Μπέβιν)
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ Τγ1ΛΕΦΩΝγ:
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  ΕΘΙΪΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚγΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι1ΡΥΤΗΙ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β. ΑΡΙΘ.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 Δεκεμβριού 1944
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠ1ΖΑΚΗΣ
  ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ
  Αν δέν άπέμενον αί παγιδευθεΐ-
  ααι στήν Κρήτην, στήν Ρόδον καί
  σέ μερικά άλλα νησιά τής Έλλά-
  6ος γερμανικαί φρουραί, θά έγρά-
  ψομεν σήμερον, ,3τι τό κεφάλαι> «'
  τής πλήρους απελευθερώσεως τής
  "Ελλάδος έχει συμπληρωθή, γιά νά
  άσχοληθή ή στήλη αυτή μέ τάς γε¬
  νικωτέρας έξελίξεις των πολεμΐκών
  έπιχειρήσεων.
  Καΐ μέ τάς ΰπολειπομένας δμως
  αύτάς φρουράς, έν δσω έχουν πα-
  γιδευθή άνευ ούδεμιας διεξόδου
  ιΐρός διαφυγήν, ή όλική λύτρωσις
  τής "Ελλάδος έχει έπέλθει, άπομέ-
  νει δέ μόνον ή απαλλαγή των δοκι-
  μαζομένων νησιωτών άπό τάς λη-
  στρικάς πιέσεις των Τευτόνων, ή ό-
  ποία, ελπίζομεν δτι δέν θ' άργήση.
  Είς δλα γενικώς τα μέτωπα τοθ
  πολέμου, οί Γερμανοί ΰφΐστανται
  δεινά πλήγματα, χανουν εδαφος,
  άλλά καί εξακολουθοθν νά μάχων-
  ται μέ απόγνωσιν καί νά διεκδι-
  κοθν σπιθαμήν πρός σπιθαμήν τα
  έδάφη. Κατά τό πλείστον δμως
  πλέον, καί εξαιρέσει ωρισμένων θυ-
  λάκων, ό πόλεμος τώρα διεξάγεται
  ϊτε έντός γερμανικών εδαφών
  ■ίτε είς τα σύνορα τής Γερμανίας,
  είτε έγγύτατα αυτών, Μέ άλλους
  λόγους, αί δηώσεις, αί καταστροφαί
  πόλεων καί αί δοκιμασίαι άμάχων
  πληθυσμών, πλήττουν τώρα απο¬
  κλειστικώς σχεδόν την χώραν, άπό
  την οποίαν έξαπελύθησαν αί θύελ-
  λαι τής πολςμικής καταστροφής κα¬
  τά τής Εύρώπης. Δοθέντος, δτι ή
  ~χιτλερική σπεΐρα δέν έννοεΐ νά ύ-
  οκύψτ) ΐτρό τοθ μοιρ-ίοΐ' κσί νά κα¬
  αθέση τα δπλα, είναι πεπρωμέ¬
  νον, ώς φαίνεται νά καταστροφοΰν
  ή μία μετά την άλλην, αί άκμάζου-
  σαι καί άνθοΰσαι .άλλοτε γερμανικαί
  πόλεις, καί δλη ή χώρα νά μεταβλη¬
  θή σέ έρείπια μέ δλα τα όλέθρια
  :πακολουθήματα διά τόν πληθυσμόν
  της.
  Πρώτον παράδειγμα των κατα-
  στροφών αυτών έχομεν τό Άαχεν,
  περίφημον γερμανικήν πόλιν, την
  όποιαν, μή θελήσαντες οί στρατιω-
  τικοΐ της ηγέται νά την παραδώ-
  σουν, μετέβαλον σέ ερείπια, μέ την
  μέχρι τέλους αντίστασιν. Ή αύτη
  καταστροφή έπιφυλάσσεται διά την
  Κολωνίαν, τό Ντούσσελντορφ, την
  Ρενανίαν ολόκληρον, καί ούτω καθ"
  εξής, λαμβανομένου ύπ' δψιν. δτι
  κυρΐαρχος τοΰ αέρος ή Άμερικανική
  καί ή Βρεττανική άεροπορΐα θά ά-
  ναγκάζεται νά συντρίβτ) την γερμα¬
  νικήν αντίστασιν διά των άπό αέρος
  άμειλίκτων καί συνεχών βομβαρδι-
  σμων.
  Σήμερον, τα γύρω τής Γερμανίας
  κατεχόμενα υπό των άντιπάλων της
  άεροδρόμισ, έπιτρέπουν είς αύτούς
  ταχυτάτην καί διαρκή δράσιν, έν δ¬
  σω τα άεροπλάνα των δέν έχουν
  πλέον νά διανύσουν άποστάσεις με¬
  γάλας ώς άλλοτε διά τάς έπιδρομάς
  των.
  Έν τώ μέταξύ, Ινα σημείον σθε-
  ._____________------- [
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΕΝΝΑΣ
  ! ΗΥπΓΓΗ ΛΗΘΗ
  Οί δημοσιογράφοι καί οί τυπογράφοι
  είναι καλοί καί έγκάρδιοι συνεργάτες,
  από τόν καιρό πον πρωτοβγήκαν οί ε-
  φημερίδες.
  Όταν μάλιστα έργάζονται σε πρωϊ-
  νή εφημερίδα είνε πιό άγαπημένοι για-
  τί τούς ενώνει ό καϋμός τής νύχτας.
  Είνε ώμορφη ή νύχτα! Κι' ό λόγος εί¬
  νε ότι λιγοστεύουν, στερεύουν θάλεγα^
  οί έξωτερικές έπιδράσεις καί μπορει
  κανείς νά δοθή όλότελα στό αΐστημα
  τού. Αύτοι, λοιπόν, οί καλοί κι' αγα-
  πημένοι συνεργάτες, εχουν καί μια πα-
  τροπαράδοτη άφορμή γκρίνιας. Εί¬
  ναι τα τυπ-ογραφικά λάθη'.^ Τα τελευ¬
  ταία χρόνια πού βγήκαν οί λινοτυπι·
  κ^ς μηχανές, κάτι μηχανήματα σά με-
  Υάλες γραφομηχανές, τό κακό εχει λι-
  Υοστέψει κάπως—κι' άν φαίνονται πον
  *«1 ποΰ τυπογραφικά λάθη, φταίει γι'
  ναρας άντιστάσεως των Γερμανών
  είς τό δυτικόν μέτωπον, ή ΌλλανδΙα,
  περιέρχεται μεθοδικώς είς την βρετ-
  τανικήν κατοχήν, μέ την κατάληψιν
  δέ τοθ Σκάλδερρ, καί μέ τ-ήν ελευθέ¬
  ραν χρησιμοποίησιν τού λιμένος τ!)ς
  Άμβέρσης, θά διευκολυνθή καί θά
  επιταχυνθή τα μέγιστα ό άνεφοδια-
  σμός των Άμερικανο-Βρεττανικών
  στρατευμάτων, ούτως ώστε αί επι-
  χειρήσεις κατά τοΰ γερμανικοθ φρου-
  ρίου νά ένταθοΰν είς τό επακρον.
  'Ενώ δμως τό γερμανικόν δρδμα άπό
  τοϋ δυτικοΰ μετώπου έμφανΐζει τό¬
  σην ζοφερότητα,έξ ΐσου, άν μή καί
  ζοφερώτερον, έμφανίζεται τότε άπό
  άνατολών καί νότου. Αί τελευταίαι
  πληροφορίαι διά την σοβιετικήν ε¬
  πίθεσιν έντός τής Άνστολικής Πρωσ
  σίας είναι περιωρισμέναι. Ώς φαΐ-
  νεται, είτε αί μεγάλαι γερμανικαί
  άντεπιθέσεις είς τόν τθμέα αυτόν,
  είτε άλλαι σοβιετικαί έπιθέσεις νο·
  τιώτερον, έχαλάρωσαν πρός τό πα-
  ρόν την δραστηριότητα είς την Ά
  νατολικήν ΠρωσσΙαν καί δτι αί προ
  σπάθειαι τοΰ σοβιετικοθ έπιτελεΐου
  συνεκεντρώθησαν κατά την έβδομά-
  δα πού έληξεν, είς τόν τομέα τής
  Ουγγαρίας καί τής Γιουγκοσλαυΐ-
  ας, οπόθεν ή άπειλή κατά τοθ χιτ
  λερικοθ φρουρΐου έμφανίζεται ολο¬
  έν περισσότερον έπικίνδυνος.
  Τα σοβιετικά στρατεύματα έφθο*·
  σαν ήδη είς τα πρόθυρα τής Βου-
  δαπέστης, ώς άνέφερον δέ τα προ-
  χθεσινά τηλεγραφήματα τραγικάς
  πανικός, μέ δλας τάς συνεπεΐς άνα-
  στατώσεις, εσημειώθη στήν ουγγρι¬
  κήν πρωτεύουσαν. Τί μέλλει νά γί¬
  νη; Θά άμυνθοΰν έντός αυτής οί
  Γερμανοί, καί θά καταστρέψουν μί
  αν άπό τάς περικαλλεστέρας πόλεις
  τής κεντρικής Εύρώηης, ή θά άπο-
  συρθοΰν; Πάντως, ή μεγάλη πλειο-
  ψηφία τοΰ Ούγγρικοΰ λαοΰ εΤναι σή
  μερον έχθρικώτατα διατεθεΐ['ένη κα
  τα των Γερμανών, συνεπώς δέ ή άν-
  τίστασΐς των επί των οΰγγρικών ε¬
  δαφών καί είς την Βουδαπίστην ά-
  ποβαίνει προβληματική.
  Παράλληλος άπειλή άρχίζει τώρα
  νά διαγράφεται καί διά την Βιέννην,
  μέ τραγικά έπακόλουθα, έν περιπτώ¬
  σει έκπορθήσεώς της, διά τούς είς
  την Βόρειον Ιταλίαν Γερμανούς.
  Ό έκ Νορβηγίας περισπασμός κα
  θίσταται έπίσης ολοέν σοβαρώτε-
  ρος. Μέ άλλους λόγους πανταχόθεν
  πλήττεται πλέον ή στρατιωτική ί-
  σχΰς τοΰ Χίτλερ, καί έντός, καί
  έκτός τής Γερμανίας.
  Καί δμως, ή άντίστασις, ώς φαΐνε·
  ται, θά εξακολουθήση, παρά τάς
  άρχικάς πρθβλέψεις, μέχρι τελεΐας
  συντριβής των έν σπουδή συγκεν-
  τρωμένων γερμανικών έφεδρειών,
  άπό στοιχεΐα, κατά τό πλείστον ά-
  πειροπόλεμα, συμφώνως δέ πρός
  τάς δηλώσεις, πού έκαμεν ό κ. Ού*
  ΐνστων Τσώρτσιλ ό πόλεμος θά δι¬
  αρκέση μέχρι των πρώτων μηνών
  τοΰ προσεχοΰς ετους.
  «ΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  Ηρακλειον Παρασκευή 15 Δ)βρίοο 1944
  αύτό ό διορθωτής, δηλαδή δ συντάκτης
  πού έπιθεωρεΐ τα δοκίμια. Έδώ πού οί
  τυπογράφοι δουλεύουν τίς κάσσες μέ τα
  στοιχεΐα, μαζεύοντας έ'να-ενα γράμμα
  μέ τό χέρι τα λάθη είναι πάρα πολλά.
  Τόσο πού καταντά κάποια φορά ν' άλ-
  λάξχι τελείως τό νόημα ή νά τνπώνωνται
  πράγματα κωμικά. Θνμάμαι ?να σωρό
  τέ-.ια πού άξίζει νά γελάς πραγματι-
  κά. Μιά φορά, τόν καιρό τοϋ προη¬
  γούμενον πολέμου, μιά εφημερίδα τής
  πόλεώς μας—ή Παλιγγενεσία άν δέν
  απατώμαι—επρόκειτο νά δημοσιευθή
  δηλώσεις τοϋ τότε πρωθυπουργόν Λοϋδ
  Τζώρτζ. Οί δηλώσεις εΐχαν γίνει μέ
  παχέα στοιχεΐα. Μέ τα ιδία στοιχεΐα
  εΐχε στοιχειοθετηθή καί μιά ρεκλάμα
  ενός ούζοπωλείου, πού θά έμπαινε στό
  φύλλο χωρίς πλαίσιο. Ό άρχιεργάτης,
  πάνω στή βιασύνη τού, έπαιρνε πάνω
  άπό τό σελιδοθέτη τα κομμάτια ενα-
  έ'να καί τα έβαζε στή σελίδα. Έκαμε
  δμως λάθος καί τα μπερδεψε. _τσι
  την άλλη μερά στό φύλλο τυπωθηκαν
  Ο ΠΟΛΕΜΟ£ ΚΑΤΑ ΤΟΥ (ΙΡίΙΒΪΠΟϊΡΓΟΓ
  ΒΠρωθυπουργός κ. Παπανδρέου
  ουτε είναι οϋτε υπήρξε ποτέ πο·
  λιτικός άρχηγός ή ήγέτης μας διά νά
  θεωρηθή δτι θιγόμεθσ μέ την έξαπο-
  λυθεΐσαν εναντίον τού πολεμικήν έκ
  μέρους τής «"Οργάνωσις». Τόν ήνέ-
  χθημεν απλώς ώς Πρόεδρον μιάς
  προσωρινής Κυβερνήσεως μοναδικόν
  προορισμόν έχούσης νά διευθύνη τα
  κοινά κατά την άπό τής απελευθε¬
  ρώσεως μέχρι τής διενεργείας έλευ-
  θέρων έκλογών ,μεταβατικήν περίο¬
  δον. Δέν δυνάμεθα παρά ταυτα ή
  νά σημειώσωμεν δχι μέ ευχαρίστη¬
  σιν την λύσσαν μέ ·>ήν οποίαν τοϋ
  έπιτίθενται σήμερον έκεΐνοι ακριβώς
  οί όποΐοι μέχρι χθές τόν έξεθίαζον
  καί τόν έλιβάνιζον ός αρχηγόν τής
  «Πανεθνικής Κυβέρνησις» «Λακές»
  «προδότης» «στρεβλ<*μένο μυαλό» ι¬ δού ή εύγενής γλώσοα μέ την οποί¬ αν μεταχειρίζονται ιήμερον τόν άν¬ θρωπον μετά τοϋ Γποίου παρεκά θηντο μέχρι χθές είς .τό υπουργικόν Συμβούλιον. Καί διεμωτώμεθα ημείς οί όποΐοι δέν έχομεν την περίεργον (διότητα τοθ νά λατρεύωμεν το πρωΐ τόν Χριστόν, την μεσημβρίαν τόν Βούδαν καί τό εσπέρας τόν Μω¬ άμεθ διά ποίον λόγον ό κ. Παπαν δρέου μετεβλήθη άπό τής μιάς ήμέ ρας είς την άλλην είς «κακόν δαίμο- να τής Έλλάδοο». Μήπως έπειδή συ νεκέντρωσε άπό δλην την Έλλάδα τα «στρατεύματα» ΐου καί πολιορ κεΐ τάς Αθήνας καϊ έμποδΐζει την διατροφήν τοϋ λαοΰ καΐ πολεμά έ ναντίον των Συμμάχων τής Ελλάδος "Αγγλων; Ασφαλώς τοιοϋτο τι θά συμβαίνη! _________ 11Ρ0Τ0ΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΚΟιΣΤΟΚ Κατά τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν τοθ Λονδίνου οί στασιασταΐ είς τάςΆθήναςέπυροβόλησαν καί έτραυ μάτισαν ή εφόνευσαν ένα άντιπρό σωπον τοθ Μί καί δύο άλλους τής Ουνρα καθ" ήν στιγμήν εξετέλουν υπηρεσίαν περιθάλψεως. Κατόπιν τούτου, ώς ήτο επόμενον, διεκόπη πάσα παροχή τροφΐμων, φάρμακον ή έφοδίων είς τόν πληθυσμόν Αθη¬ νών. Άληθώς πολλά τα παράξενα, πολλά τα φρικτά είδεν ό ήλιος νά γίνωνται είς την γήν άνά τούς αίώ· νας. Άλλά νά κτυπηθή έκεΐνος ό οποίος έρχεται νά σοϋ παράσχη βο ήθειαν νά σέ περιθάλψτι; Τό πράγμα είναι ασφαλώς πρωτοφανές καί πρω τάκουστον!Έκφράζομεν την βαθείαν οδύνην μας διά τό γεγονός καί ελπί¬ ζομεν νά διαπιστωθη, δταν τα πράγ ματα ήρεμήσουν, δτιοί διαπράξαντες τό έν λόγω άνοσιούργημα δέν ήσαν Έλληνες. Εΐθε! ΤΟ ΣΦΓΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΕΟΑΜΙ Η τελευταία έντολή τής «Όργάνω- σις», μάς γράφει άπό τό χωριό, ή συμπαθής Κατερίνα, είναι νά ζωγρα φίσουν τα παιδία τής «^Οργάνωσις» είς τούς έξωτερικούς τοίχους των οϊκι- ών των Έθνικοφρόνων ΐό «σφυρί καί τό δρεπάνι». Διερωτάται λοιπόν ή δια- βολοκατερίνα άν δέν θά ήτο προτιμώ¬ τερον άντί νά τα ζωγραφίζουν είς τούς τοίχους νά τα πάρουν καί νά μεταβοϋν νά έργασθοΰν μέ αύτά είς τούς άγρούς καί τα έργαστήρια. Διαβεβαιούμεν την έπιστολογράφον μας ότι καί αύτό δέν θά βραδύνη νά γίνη. Οΰτε ό άφελής λαός, οΰτε ό Έρυθρός Σταύρος οΰτε τό "Εμ "Ελ οΰτε ή Οΰνρα θά είναι δια τεθειμένοι νά τρέφουν έπ' άπειρον άρ γοσχόλους τεμπέληδες καί άνόητους! Αύτό νά λέγεται! Κ. Α. Ε Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΚΙ ΤΟΝ ΛΓΩΝΑ Άπό την έπίσημη εκθέση τοΰ Ύπουρνείου Άεροπορίας γιά τίς εντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας. ΟΠΛΑ ΑΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ΟΑΝΑΤΗΦΟΡΛ Ύτιά τοθ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠιζακη. τά εξής τερατώδη: «Λονδίνο: Ό Λόϋί) Τζώρτζ, προέβη είς τάς άκολούθους βαρυσημάντους δηλώσεις: Τό οΰζο σας μέ έκλεκτούς μεζέδες είς τό ούζοπωλεΐ όν τοΰ Μιγάδη παρά τό Κέντοον». ΜΗΝΑΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ Σέ λΐγο δμως θρεδήκαμε περικυκλω· μένοι άπό γερμανικά κσταδιωκτικά Πρώτο κατέπεσε ένα άπό τά άεροπλά να μας, μέ πιλότο τόν ΣμηνΙα Ρόουντς. Έ6γαινε καπνός άπό τή δέση τοϋ πι λότου καΐ καιόταν τό άριστερό τού φτερό. 'Ακυβέρνητο ώρμησε επάνω μου καΐ γιά στιγμή νόμισα πώς δα συγ- κρουόμασταν. Μάς χώριζαν μόλις λΐγα πόδια καΐ σέ λίγο τό ειδα νά καταπέφ- τει άπό κάτω μας ακριβώς. Δυό αλλα έπεσαν σχεδόν την ιδία στιγμή ένώ ένα τέταρτο καιόταν. Μιά σφαϊρα διαπέρασε την ύελό φρακτη καμπίνα μας καΐ βρήκε τόν δεύτερο πιλότο στόν τράχηλο. Τόν ά- κουσα νά βλαστημά καΐ χωρίς νά δέλω γέλασα». Ή μάχη βάσταξε περΙ τό £να τέταρ¬ το τής ώρας. Όταν τέλειωσε, ό έπι- σμηναγός Νέλτον, παρ' δλο ότι εΐχε χάσει δλους τούς συντρόφους έκτός ενός, συνέχισε την πτήση τού πρός τό "Αουγκσμούργκ. Επάνω άπό τή Γαλλία παρατήρησε γεωργούς στά χωράφια, άγελάδες καΐ πρό6ατα πού έβοσκαν, μιά χοντρή χωρική μέ κυανή μπλούζα καί άσπρο φουστάνι, καί δυό άλογα πού τδτρεψε σέ φύγη ό δόρυβος των κινητήριον, καί έτρεχαν σέρνοντας άπό πίσω τους ένα δροτρο. Όταν δ¬ μως μπήκε στή ΓερμανΙα δέν εΐχε ψυ· χή νά σαλεύη. Τά χωράφια νόμιζες πού τδχαν έγκαταλεΐψει δνδρωποι καί ζώα, οί δρόμοι χωρίς κΐνηση. «Όταν πλη- σιάσαμε τόν στόχο δρχισαν νά μας πυροόΌλοϋν, τά βαρεία πυροβόλα δ¬ μως έπαυσαν σέ λίγο, έπειδή φαίνεται οί πυροβοληταΙ δέν μποροϋσαν νά τά χαμηλώσουν άρκετά γιά νά μάς κτυ· πήσουν. 'Απ' τά έλαφρά πυροβόλα τό πϋρ ήταν άδιάκοπο. Ό στόχος ήταν τώρα κοντά μας. Πέσαμε επάνω τού καί ρΐξαμε δλες μας τίς βόμβες σέ μιά όμοβροντΐα» Τό ϊδιο έκαμε καί ό ύποσμηναγός Γκά· ρουελ μέ τ' δλλο βομβαρδιστικό ποϋ ειχε άπομεΐνει. Άλλά κτυπήδηκε, έπια- σε φωτία καί προσγειώδηκε δυό μΐλλια έξω άπ' τό "Αουγκσμπούργκ. Ό δεύτερος σχηματισμός, υπό τόν έπισμηναγό Σάργουντ, δέν συνάντησε καταδιωκτικά. ΕΙδαν 3μόνο ένα στρα- τιωτικό άεροπλάνο, τό όποτο τούς πλη- σίασε καΐ δμως άπομακρύνδηκε. Μέσα ακριβώς άπ' τά Γερμανικά σύ¬ νορα, ό Σμηναγός Ντέβεριλ παρατή¬ ρησε κάποιον μέ στολή τής Χιτλερι- κής φρουράς νά τρέχη πρός ένα τα- χυδρομεΤο προφανώς γιά νά εΐδοποή- σει τίς άρχές. Παρά πέρα τά Λάνγκα- στερ πέρασαν επάνω άπό άπόσπασμα στρατιωτών πού γυμναζόταν. Μιά όμο βροντία άπό τό πυροβολεϊο ενός άπ' τά Λάνγκαστερ καί ή «ταχύτητα μέ την όποία έτρεξαν πρός τά καταφύγια έδειξε δτι εΐχαν αριστο γυμναστή » Άπό ένα βαποράκι σέ μιά λΐμνη κον- τά στό στόχο, ένας Γερμανός δδειασε τό Μάουζέρ τού επάνω στά βρεττα- νικά άεροπλάνα δΐχως δμως νά κάμτ,ι την παραμικρή έντύπωση. (ΣυνεχΙξεται) ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜλ^ΟΙ ΗΓΓΛΟΙ Ποτέ είς τούς αίώνας τής (στοριοδρο- μίας μας ή ελληνική ψυχή δέν ε'ννοιωσε βαθύτερα καί άπολυτότερα την εύγνω- μοσύνη πού σήμερον νοιώθει γιά τούς ήρωίκούς καί μεγαλους φίλους της "Αγ- γλους. Μαζύ μέ την μεγάλην μας προσ τάτρια την παγκόσμια έργάτρια τοΰ πολιτισμοΰ Αγγλία θά χτίσουμε στόν κόσμο όλον Ναούς ελευθερίας καί Δι· καιοσύνης, θά βαδίσωμε μαζύ στό δρό μο πού όδηγεΐ είς την δλοκλήρωσι των Ιθνικών μας διεκδικήσεων στήν δή Ο ΠΑΝ. ΑΡΧΗΜΑΝΔΡΙ7ΗΕ«-ΨΑΛΛΙΔΑΙίΗΣ ηροχθές Τρίτην εορτήν τοΰ Άγιον Ενστρατίου εώρταζε την δνομα- στικήν τον επέτειον ό τοποτηρητής τής °1εράς Μητροπόλεως Κρήτης Άρχι μανδρίτης κ Ευγενώς Ψαλλιδάκης. Κατά την σημερινήν τραγικήν εποχήν καθ' ην ή Ελλάς διατρέχει άμεσον κίν¬ δυνον ,άποσννθέσεως, πρέπει ακριβώς νά ενθυμούμεθα, όσον τό δννατόν συ- χνότερον, τά τέκνα της έκεΐνα τά ό- ποΐα άναδειχθέντα άντάξια των κακών περιστάσεων καί των χαλεπών καιρών ήγωνίσθησαν καί άγωνίζονται είς την πρώτην γραμμήν διά την χριστιανωσύ- νην καί τό 'Έθνος. Δι* δ καί ή παροΰ σα στήλη θά έθεώρη παράλειψιν άδι- καιολόγητον εάν δέν έπελαμβάνετο τής ενκαιρίας νάδιαβιβάσγ) όλοθέρμονς ευχάς πρός τόν Πάτερ Εύγένιον, έκ μέρους ό- λων των συμπολιτών, είς τάς καρδίας των οποίων τόσον έξέχουσαν κατέχει θέσιν διά την παντοειδή Εθνικήν καί φιλανθρωπικήν δρασιν τού ό άγαθός, σννετός καί άκαταπόνητος είς πατριω τικούς αγώνας 'Ιεράρχης μας. ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΜΆΡΑΣ Ηκατά την τετραετίαν τής κατο- χής άποκτηθεΐσα έ'ξις τοΰ νά ϋ ψώνωμεν τάς τιμάς δλας τάς ώρας τής ημέρας πρέπει νά έννοήσουν οί πάντες δτι δέν θά Ιχη καί τώρα πέρα.σι διότι'άπλούστατα αί δραχ μαί 6χι μόνον δέν έκτυποΰνται πλέ¬ ον νυχθημερόν είς δλα τά διαθέσι- μιουργία τής Μεγάλης Ελλάδος. Μέσα στήν Μεγάλη αυτήν Έλλάδα θά βροΰ με ημείς την ευτυχία μας καί οί "Αγ¬ γλοι σύμμαχοί μας τούς φρουρούς τής είρήνης, τής ελευθερίας καί τοϋ πολιτι ομοϋ στό στανροδρόμι αύτό των Έ θνών πού λέγεται Βαλκανική. Άκόμη θά βρονν καί τούς άκοίμητους φορεΐς τοΰ Άγγλικοΰ ίδανικοΰ στόν Μεσογεια κό χώρον καί τούς δημιουργούς (_§νός καινούργιου πολιτισμοΰ. νν. μα τυπογραφεΐα άλλά τουναντίον παρέχονται καί Θά παρέχωνται, δ¬ πως καί άν έλθουν τά πράγματα, μέ τό σταγονόμετρον. Ό κάθε άνόητος πρέπει νά καταλάβη, δτι ή νέα δρσχ- μή είναι συνδεδεμένη μέ την Αγ¬ γλικήν λίραν καί ούδεμία δύναμις, κανένα «τερτίπι» είναι δυνατόν νά την εξευτελίση. Έδαφος πρός ευκο- λον πλουτισμόν τουλάχιστον άπό τής απόψεως αυτής δέν θά υπάρξη πλέον οί δέ διάφοροι έμπορίσκοι καί «χρηματισταί» τής κακής ώρας οί ό¬ ποΐοι κινοθνται καί πάλιν είς τό νά ένσπεΐρουν τόν πανικόν μέ την φρά¬ σιν: «τάμαθες; Έξη χιλιάδες ή χρυ¬ σή» άς κλεισθοθν είς τάς οίκίας των —διότι ουδέ κάν καταστήματα ί· χούν—καί άς μάς άφήσουν ησύχους. Αυτήν την φοράν δέν θά πέση ή δραχμή. Θά πέση τό κεφάλι των! ΟΙ ΑΪΚΟΠΟΙ ΠΥΡΟΘΟΑΙΣΜΟΙ Εάν δέν έφοβοΰμεθα την βασκα· νίαν θά ελέγαμεν δτι οί άσκο- ποι πυροβολισμοί ήλαττώθησαν έ- παισθητώς τάς τελευταίας ημέρας. Άλλ' έπειδή ύπάρχειπάντοτε τό «κα κό μάτι» καϊ δέν άποκλείεται νά διέλθη καμιά «άδέσποτη» άπό τό πα¬ ράθυρον μσς πρωτοΰ προλάβωμεν νά τελειώσωμεν τάς γραμμάς σύ τάς, καλόν θά'εΤναι νά σιωπήσωμεν άφοΰ «.(πούμεν τρΐς. «Πτοϋ! νά μή ίασκσθοθνε»! νιτισΓ ^,,θρον Ί0 IV ς πλμα «τρσι ίΐ'ΟΙ γ< 1 μέ τη ωναρίο νραφία ή γλώο ίίς τρ·· ,πρ- I/^_^ _ _« Λ Ανταποκοίσεών τη ο" ΕΐΊΓεθαΓ Βέ3αι-|τοΟ διαβόλου μέ τόν οποίον οί
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρχ. 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑ2ΚΕΥΗ 15 Δεκεμβρίου 1944
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ
  Δημοσιεύομεν κατωτέρω ανακοί¬
  νωσιν τής Έπιτροπής Στεγάσεως
  πρός διευκόλυνσιν των ένδιαφερομέ
  νων.
  Πληροφορίαι δίδονται καθ* έκά
  στην 10—12 π. μ άπό τούς κάτωθι
  τθμεάρχας
  1ος Τομεύς Τομεάρχης Κατάστη-
  μα Κωστάκης ΟίκΙα Μαμαλάκης,
  2ος τομεύς ίτομεάρχης Δραμουντά-
  νης οΐκία Άλεξανδράκη, 3ος τομεύς
  τομεάρχης Μαρής οίκία Λογιάδου,
  4ος τομεύς τομεάρχης Άνδρεαδάκης
  οίκία Γραικιώτη, 5ος τομεύς τομε¬
  άρχης Χριστόπουλος "Εφορος οίκίσ
  Καστελλακη, 6ος |τομεύς τομεάρχης
  Μπάρτζης οίκία Μπαντουβά Χρ.
  ΟΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ
  1ος Πλατείαι Ελευθερίας Φόρος
  Π. Λαζαρέτου Λ. Βασ. Κων)νου—
  Μεϊντάνι (σκοπός Χ) Λεοφ. 25 Αΰγού-
  ότου Λιμήν—Μεγ Φυτάκη.
  2ος Λιμήν Λ 25 Αϋγούστου Μεϊν¬
  τάνι (σκοπός Χωρ)κτ)ς) 'Λεοφ. Καλο-
  καιρινοΰ συνάντησις όδός Άρχον
  τοττούλου, όδός Σφακείων, Μποδο
  σάκειον, όδός 1870 Σκάλα παραλια
  κης όδοϋ—Παραλιακή όδός μέχρι
  Λιμένος.
  3ος Χανίων Πόρτα Λεοφ. Καλοκαι
  ρινοϋ συνάντησις όδός Αρχοντοπού¬
  λου,—όδός Σφακίων—όδός 1870—
  Σκάλα παραλιακής όδοΰ-Παραλια-
  κή όδός πρός Αγ. Τριάδα—Ξύλινη
  Ταμπια.
  4ος Πόρτα Χανίων—Λεοφ. Καλο·
  κσιρινοϋ—όδός Αγ Μηνβ—όδός Μο
  νής Άπεζανών—Παναν. Νοσοκομεί¬
  ον—Δεοφ. Μοροζίνη—Πρός Χανίων
  Πόρτα.
  5ος Καινούργια Πόρτα—Λεοφ. Μο¬
  ροζίνη—Παν. Νοσοκομείον—όδός Μο
  νής Άπεζανών—-Αγ. Μηνδ—Λεοφ
  ΚαλοκαιρινοΟ πρός Μεϊντάνι—όδός
  1866 πρός Καινούργ. Πόρτα. 6ος Και
  νοόργια Πόρτα—όδός 1856 Μεϊντάνι
  —Λεοφ. Βασ. Κων)νου—Πλατεία Έ
  λευθερΐας—Φόρος Λαζαρέτου Πόρ-
  τας.
  ΑΙτήσεις των έκτός τής πόλεως
  θά συζητηθώσιν αργότερον δέον
  αυται νά δίδωνται είς τό Γραφείον.
  ΓΓΡΩ1ΝΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Οί Ρώσοι εισήλθον είς τα προάστεια
  τής Βουδαπέστης.-Ή πρός την Βιέγγηγ όδός.
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ι
  Ή κατάστασις είς τάς ΑθήναςΙπροήλασαν 4 άκόμη χιλιόμετρα πρόςΓΑσάφεμττουργκ καί Φράϊμπουργκ.
  δέν εσημείωσε βελτίωσιν κατά τό τα στενά τοϋ Βίσεμπουργκ. Νοτιώ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: ΟΙ
  Ι .Π'"
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  «ΖΕΝΑ»
  έκφόρτωσις
  "Ηρχισε άπό χθές ή
  τοΟ ατμοπλοίου τής ΜΙ_ι «Ζένα» τοΰ
  κομίσαντος την πρώτην Άγγλοαμε-
  ρικανικήν βοήθειαν είς την νήσον
  μας. Ή έκφόρτωσις γίνεται μέ τα
  χΰν ρυθμόν είς τρόττον ώστε νά λά¬
  βη χώραν ή διανομή των κομισθέν
  των τροΛ>ίμων δσον τό δυνατόν τα¬
  χύτερον.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
  Κατόπιν αποφάσεως τοϋ Δημοτι-
  κοϋ Συμβουλίου διωρίσθη άντιπρό
  σωπος τοϋ Δήμου παρά τή Λιμενική
  Έπιτροπή Ηρακλείου ό κ. Μιχ. Κου
  ναλάκης δικηγόρος,
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Δι* αποφάσεως τού Δημοτικοϋ
  Συμβουλίου καθορΐσθησαν τα δικαι-
  ώματα τοϋ νεκροταφείου καί ή δα-
  πάνη ή καταβλητέα υπό τοΟ Δήμοϋ
  διά την ταφήν των άπόρων.
  Έπίσης καθορίσθησαν τα δικαιώ-
  μστα διά την χρήσιν τοΰ ίχθυοπω·
  λεΐου.
  —"Ομοίως εμειώθη ό φόρος λαχα-
  νικών άπό 7 ο)ο είς 6 ο)ο
  ΕΠΙΣΤΟΛΒΙ
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν
  την κατωτέρω αναφοράν:
  Χαραλάμπους Νίβα κτηματίου
  κατοίκου Ηρακλείου.
  Ενώπιον
  Τοΰ κ. Στρατιωτικοϋ Διοικητοϋ Νο-
  μοϋ Ηρακλείου.
  Λαμβάνω την τιμήν νά άναφέρω
  δτι ό κ. Διοικητής Χωροφυλακής Ή
  ρακλείου, καθ" υπέρβασιν των καθη-
  κόντων τού, καί άντιποιούμενος δι-
  καιώματα καθαρώς τής δικαστικής
  άρχής, διά διαταγάς αύτοΰ την όποί
  αν απέστειλε πρός τόν Σταθμόν Χωρ)
  κης Φορτέτσας, μέ εξηνάγκασε νά
  καταβάλω πρός την χήρα Φραγκί-
  σκου Κουκουλάκη 150 οκάδες ελαίου,
  τό οποίον δήθεν ώφειλον είς τόν σύ¬
  ζυγον αυτής.
  Δέν ήρκέσθη δέ μόνον ό κ Διοικη-
  τής τής Χωροφυλακής είς την τοιαύ¬
  την παράνομον καί αναρμοδίαν ε¬
  πέμβασιν τού είς υπόθεσιν της δικα-
  στικής άρχής, άλλά διά νά έξάψπ τόν
  ζήλον καί των όργάνων τής Χωρ)κής
  πρός εκτέλεσιν ταύτης, έχρησιμο-
  ποΐησεν έν τή σχετική τού δια ταγη
  καί φράσιν συκοφαντικήν κατ' έμοθ,
  γράφων αύτολεξεί «.....δέν κατέβαλεν
  είς τόν άνω τεχνίτην, λόγω των σχέ¬
  σεων τού μετά των Γερμανών».
  Καί είναι μέν άληθές δτι μεταξύ
  έμοθ καί τής ανωτέρω πιστωτρΐας
  μου έκκρεμί) παρά τώ δικαστηρίω
  δικαστικός αγών, άλλά κατ' ούδε
  μίαν διάταξιν νόμου, τα έκτελεστι-
  κά τής Πολιτείας δργανα έπεμβαί-
  νουν είς τάς ίδιωτικάς διαφοράς,
  κα) δέν δικαιοθται έπομένως ό κ. Δι¬
  οικητής τής Χωρ)κηςείς επέμβασιν
  ουσαν προσοχήν είς τα ανωτέρω ά
  ναφερόμενα, καί δτι θά κολάσητε
  αρμοδίως τάς τοιαύτας παρανόμους
  ενεργείας πρός πρόληψιν δυσαρέ
  στων συνεπειών είς βάρος φιλησύ
  χων πολιτών, καί έπισυνάπτων ση-
  νημμένως άντίγραφα των ανωτέρω
  άναφερομένων διαταγών έξ ών άπο-
  δεικνΰεται πλήρως ή άλήθεια των
  καταγγελομένων, καί ιδία ή κατ' έ-
  μοΰ άδικυς καί σκόπιμος φρδσις
  «λόγω των σχέσεων τού μετά των
  Γερμανών κατακτητών».
  Διατελώ εύπειθέστατος
  Έν Ηρακλείω τί) 11 Δε)βρίου 1944
  Ό αίτών
  Χ. ΝΙΒΑΣ
  παρελθόν 24ωρον. Βρεττανικαί ένι-
  σχύσεις αί οποίαι άτΐεβιβάσθησαν έ
  λαβον μέρος. Χθές την νύκτα ομάς
  στρατευμάτων τοΟ ΕΛΑΣ ή όποία
  εΐχε καταλάβει στρατώνας είς την
  περιοχήν τοΟ ΛυκαβητοΟ παρεδόθη.
  Ό ΕΛΑΣ δέν απήντησε άκόμη είς
  την Διαταγήν τοΰ ΣτρατηγοΟ Σκό-
  μπυ περί παραδόσεως των δπλων.
  Ραδιοφωνικός Σταθμός έγκατεστη-
  μένος είς Αθήνας όστις τέλει υπό
  τόν έλεγχον τού ΕΑΜ καταφέρεται
  εναντίον των Βρεττανώνκαί τής Έλ
  ληνικής Κυβερνήσεως.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Είς την
  Βόρειον Άλσατίαν ή 7η Άμερικανι-
  κή στραπά προελαύνουσα εκέρδισε
  νέα έδάφη είς την επαρχίαν τοΰ Πό
  λατινάτοο Άμερικανικαί Δυνάμεις'
  τερον δυνάμεις τής αυτής στρατι&ς
  έφθασαν τόν Ρήνσν είς την περιο·
  χήν τοΰ Σέλτς. Είς την κοιλάδα τοΰ
  Σάαρ οί Άμερικανοί διεπέρασαν
  τόν ποταμόν Μπλέτς είς 4 νέα ση
  μεΐα ανατολικώς τοΰ Σααργκεμίν
  καί εισήλθον έντός τού ΓερμανικοΟ
  έδάφους. Βορειότερον αί Συμμαχικαί
  Δυνάμεις έζεκαθάρισσ/ν τό τελευταί¬
  ον οχυρόν πρό τοΰ Ντύρεν.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Φω
  τογραφίαι ληφθεΐσαι μετά τθύς τε-
  λευταίους βομβαρδισμοΰς τής Συμ-
  μαχικής άεροπορίας δεικνύουν τό μέ
  γεθος των καταστροφών τάς οποίας
  έπροξένησεν ή Κ.Α.Ρ. καΐ ή Άμερι
  κανική άεροπορία είς τάς σιδηροδρο-
  μικάς καΐάλλης φύσεως έγκαταστά-
  σεις είς ^τό Ντάρμστραδ, Χανάου,
  Ρώσοι προελαύνουν πρός την κατεύ¬
  θυνσιν των στενών τής Μπρατισλαί-
  ας ποδ όδηγοΰν πρός την Βιέννην.
  Άλλαι Ρωσικαί Δυνάμεις είσέδυσαν
  είς τα προάστεια τής Βουδαπέστης
  καί ούτω ή άπειλή κατά τής Ουγγρι¬
  κήν πρωτευούσης ογκούται συνεχώς.
  ΙΤΑΛΙΑ: Καναδικαί Δυνάμεις τής
  8ης στρατιάς εγκατεστήσαν μέτωπον
  6 χιλιομέτρων είς την άντίπεραν τοθ
  ποταμοϋ Λαμόν βορειανατολικώς
  τής Φαέντσα.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Έβυθίσθησαν
  καΐ άλλα *3 Ίαπωνικά σκάφη έν
  άπβπειρώντο νά εισέλθουν είς τόν
  λιμένα Όρμόκ τής νήσου Λέϋτε των 3Λ*"Λ~
  Φιλιππίνων Τα Ίαπωνικά πλοΐα δέν | "Ρ0^
  εγνώριζον δτι ό λιμήν εΐχε καταλη- |ΐ^β β
  φθή υπό των Άμερικανών. 4ί:<},Ζ Τό ψήφισμα τού Έργατικου Αγγλικόν κόμματος. 2.445.000 ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ, 137 000 ΚΑΤΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ.·—Σήμερον (χθές) συ·|δέν ελήφθησαν μόνον κατόπιν ά Αίσθάνομαι βαθυτάτην υποχρέωσιν όπως καί δημοσία, εύχαριστήσω τόν εν Ήρακλείψ Διευθυντήν τοΰ Διεθνοϋς Έρυθροϋ Σταυροϋ ιατρόν κ. άε Κοα- ^εηαοπΐ όστις, έν τή ίδιοτητί τού, με¬ τέβη, πρό τής άποχωρήσεως των Γερ- μανικών Στρατευμάτων, είς τό Σανα- τόριόν μου καί παρεκάλεσε τούτους ό¬ πως μή καταστρέψουν τουτο καί τα πέ¬ ριξ οίκήματα όπερ καί έπραξαν. Μετά την επάνοδον μου προσεφέρθη αύτο- βούλως καί μοΰ παρέδωσε έκ των άπο- θηκών τοΰ Δ.Ε.Σ. αρκετόν ύγειονομι- κόν υλικόν ώστε νά υπάρξη δυνατότης έντός δλίγου χρόνου ή έπαναλειτουργία τοΰ Σανατορίου, πράγμα όπερ θά ήτο αδύνατον άνευ τής εύγενοΰς αποφάσεως χον κ. άε Δέν παραλείπω εισέτι νά γνωρίσω είς τό κοινόν τοΰ Ηρακλείου τάς φι- λανθρώπους διαθέσεις τοΰ κ. άε Κου- ^ετηοηΐ: διά την απόφασιν τού όπως ιδρύση περί τάς 150 κλίνας πλήρεις προ- οριζομένας διά τούς απόρους φυματι- κούς καί καχεκτικά παιδία καί τάς ο¬ ποίας θά τροφοδοτή έφ' όσον θά ύπάρ- χει γραφείον Δ. Ε. Σ. έν Ηρακλείω· Τοιούτοι άντιπρόσωποι τιμούν πράγ ματι την υψηλήν αποστολήν των καί πάσχουσα κοινωνία θά τούς εύγνωμονε έσαεί. Μετά τιμής ΕΜΜ. ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ Ίατρός Φυματιολόγος Λ ΓΓΕΛΙΗΙ καί μάλιστα μέ τοιούτους χαρακτη ρισμούς. Διά τόν έξαναγκασμόν μου πρός καταβολήν των 150 οκάδων τοϋ ε¬ λαίου, συνέπραξε καί ομάς άνταρ των μέ έγγραφον διαταγήν τοΰ Διοι- κητοΟ τοΟ 43 Συν)τος τοΟ ΕΛΑΣ. ώς άναγράφει τό σχετικόν έγγραφον, καΐ μέ υπογραφήν τοϋ Διοικητοϋ τού Ιω. Ποδιά, έγώ δέ δέν ηδυνήθην νά άντιστώ πρό τής τοιαύτης βίας, καί ηναγκάσθην νά παραδώσω τό ελαιον, δλως άχρεωστήτως. Εύελπιστών δτι θά δόσητε την δέ· πβρ' ύπεν)οχου Ρουσσάκη ΓεωργΙου ά νευρέθη έντός τής πόλεως χρηματικό ποσόν δπερ φυλάσσεται είς την ύποδ)σιν χωρ)κής ό απωλέσας άς διέλθη, έκ των γραφείων της. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τού Συνδέσμου Έμπόρων Εγχωρίων Προιόντων έξελέ γησαν: Πρόίδρος Γεώρ Δ. Καπελλάκης, άντι πρόεδρος Έμμαν. Έλευθερακης, Γενικός Γραμμοτ. "Ιωάννης Λιναρδάκης, Ταμίας Μιχ· Κανάκης. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό γνωστδς ίμποροπβραγγελιοδόχος κ. Χαρίδημος Φορτσάκης ειδοποιεί 8τι|τήν ερχομένην Τετάρτην αναχωρεί διά τού βενζινοπλοΐου Γοαμβούσα διά Πειραια Αθήνας δεχόμενος πάσης φύσεως παραγ γελίαν, επί έγγυήσει. Πληροφορίαι είς τό κατάστημά τού ό¬ δός Παπαδοπούλου 'ΛΡ- 6 Χανίων Πόρτα 3-1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Άνασυσταθείσης τής Κλινικής Γ. Τρανι ταλίδου (έναντι Αγ. Τίτου) έπαναρχίζε τάς εργασίας υπό τούς ίατρούς ΕΥΑΓ- ΧΑΤΖΑΚΗ, χειοουργοϋ ΚΩΝΣΤ· ΜΑΡΚ.Λ ΤΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ παθολό- γων. Πλήρες χειρουργικον Παθολογικον καί Ακτινολογικόν τμήμα. νήλθε ενταύθα τό εργατικόν κόμμα καί συνεζήτησε επί τής έν Ελλάδι καταστάσεως. Μέτά τό τέλος τής συζητήσεως ενεκρίθη ψήφισμα διά ψήφων 2.455,000 υπέρ καί 137.ΟΟΟ κατά, τό οποίον υπεβλήθη είς την Βρεττανικήν Κυβέρνησιν. Το έν λόγω ψήφισμα λέγει δτι όλόκληρος ό Βρεττανικός λαός καΐ ή Κυβέρνησις έπιθυμοΰν δπως οί προταθέντες δ- ροι γίνουν άποδεκτοί, ϊνα μετά την παγίωσιν τής τάξεως ό λαός έκλέ- ξει μόνος τού τό καθεστώς υπό τό οποίον θέλει νά ζήση, χωρίς νά πι- έζηται άπό τούς ένόπλους τής δέ ξιάς ή άριστερδς παρατάξεως. Τό εργατικόν κόμμα ακολούθως εκφρά- ζει την λύπην τού διά την δημιουρ¬ γηθείσαν έν Ελλάδι κατάστασιν καΐ καλεϊ την Βρεττανικήν κυβέρνησιν δ- πωςλάβηέπειγόντως μέτρα πρός διευ κόλυνσιν τής άνακωχής. Τέλος, προ- τείνει δπως σχηματισθή μία κυβέρ¬ νησις έξ δλων των κομμάτων τής χώρας, ήτις νά προβή είς την ενέρ¬ γειαν έλευθέρων έκλογών. Ό άντιπρόσωπος τοϋ Βρεττανικοΰ ΈργατικοΟ Κόμματος καί ϋπουργός τής Εργασίας κ. Μπέβιν εδήλωσεν δτι τα έν Ελλάδι ληφθέντα μέτρα ποφάσεως τοΟ κ. Τσώρτσιλ άλλά κατόπιν αποφάσεως ολοκλήρου τοΰ ύπουργικοϋ Συμβουλίου. Καί έγώ ό ϊδιος—είπεν ό κ. Μπέβιν —έλαβον μέ ρος· είς την λήψιν των άποφάσε- ών των τούτων. Μετά ταύτα συνέ¬ στησε είς τούς όμιλητάς νά μην εί¬ ναι τόσον μελοδραματικοϊ καί ότι έ'χουν νά ποθν, νά τό ποθν κατόπιν ώρίμου σκέψεως Ή καλυτέρα λύσις—εδήλωσεν—εί¬ ναι διά τής κάλπης καί δχι διά τής σφαίρας. Ουδέποτε άνελογίσθην, ε¬ δήλωσεν ό κ. Μπέβιν, δτι ό ΕΛΑΣθά ήθέττ) την συμφωνίαν καί ήλπιζα δτι 9ά έτίμα την υπογραφήν τού δπως πράττω καί έγώ. » Ή Βρεττανική αύτοκρατορία, —ε¬ συνέχισεν, — είτε μας άρέσει είτε δχι αυτή δέν ημπορεί νά έγκατατα- λείψΓ) την θέσιν της είς ,τήν Μεσό γειον διότι ή ειρήνη είς την λεκάνην τής Μεσογείου θά παίξη, σπουδαίον ρόλον είς την μέλλουσαν διαρκί ειρήνην. 'Άλλος βουλευτής εδήλωσεν δτ γενικάς άφοπλισμός των άνταρτών καί τής χωροφυλακήν πρέπει νά έπα κολουθήστ] τής άνακωχής. Έσίγησεντό πυροβολι κόν ΕΛΑΣ είς Αθήνας ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Μεταδίδεται έξ Ά- βηνών δτι τό ΕΛΑΣ προσεπάθησε νά επιτεθή είς την περιοχήν των Αθη¬ νών. Τό έξωθι τής πόλεως πυροβο- λικόν τοΟ ΕΛΑΣ έ'βαλεν έντός τώ'ν Αθηνών. Αί .Βρεττανικαί δυνάμεις έπενέβησαν διά τάνκς καί έσίγησαν τα πυρά τοΟ πυροβολικοΰ τοϋ Ε.Λ. Α.Σ. Άγγλικά άεροπλάνα τύπου Σπίτ- φαϊρ έπολυβόλησαν άνταρτικάς συγ· κεντρώσεις. Οί Αγγλοι έβελτίωσαν τάς θέσεις των είς την Πειραΐκήν Χερσόνησον ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Οί έν Αθήναις αν¬ ταποκριταί των αγγλικών εφημερί¬ δων μεταδίδουν δτι οί ΒρεττανοΙ έ¬ βελτίωσαν τάς θέσεις των είς Πει¬ ραια Όλόκληρος ή Πειραϊκή Χερσό¬ νησος καί τό ναυτικόν στρατηγεϊον ευρίσκονται άπό σήμερον (χθές) είς βρεττανικάς χείρας. ΑΘΗΝΑΙ.— Δυνάμεις τού ΕΛΑΣ έπιτεθεΐσαι εναντίον των στρατώ- νων τής όρεινής ταξιαρχίας παρά ήν οδόν Κηφισσιάς άπεκρούσθησαν Υποχωροϋντες έπυρπόλησαν δεξαμε 'ήν πετρελαίου. Βρεττανικά στρα- εύματα έλαβον μέρος είς τάς άνω ) Ό Πλαστήρας έφθασε χθές είς τάς Αθήνας ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Κατ' είδήσεις έξ Ά θηνών έφθασε σήμερον (χθές) άερο- πορικώς είς Αθήνας ό κ. Πλαστή¬ ρας. Άμα τή αφίξει τού έσχε μα¬ κράν συνομιλίαν μετά τού Πρωθυ- πουργοΰ κ. Παπανδρέου. Σκοπός τής έν Αθήναις μεταβά- σεως τοϋ κ. Πλαστήρα είναι ή μεσο λάβησίς τουμεταξΰ των άντιμαχομέ- νων παρατάξεων πρός κατάπαυσιν τοϋ έμφυλΐου σπαραγμοΟ. Συνεχίζεται ή προσέ¬ λευσις των κληρωτών ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Ό έν Αθήναις άν ταποκριτής τού Λονδινείου Ραδιοφω- νικοϋ ΣταθμοΟ ανέφερεν δτι ή κατά- τάξις των κληρωτών συνεχίζεται. Αί βρεττανικαί αρχαί ύποβοηθοϋν τό έρ¬ γον τής προσελεύσεως. Οί κληθέντες κατατάσσονται είς τάς τάξεις τής Έθνοφυλακής καί θά χρησιμοποιη- θοΰν πρός φρούρησιν των άπελευ θερουμένων περιοχών. Κατελήφθη τό Μοσάου ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Ή 1η Άμερ. Στρα τιά προελάσασα νοτίως τού Ντύρεν κατέλαβε τό Μοσάου καί έφθασε 3 χιλ. πλησιέστερον πρός τόν Οί Τάϊμς διά την έν Έλ λάδι κατάστασιν ΛΟΝΔΙΝΟ. — Οί Τάϊμς γράφουν: Ή Βρεττανική κυβέρνησις Ιλαβε μέ¬ τρα διά τή/έξασφάλησιν τής τάξε¬ ως είς την Έλλάδα. Ή εύθΰνη ή ό- ποία έ"πεσε επί τοΰ Στρατάρχου Α¬ λεξάντερ είναι ξεκαθαρισμένη. "Εάν τό ΕΑΜ. δέν αποδεχθή τούς δρους εύθυνεται έξ ολοκλήρου. Ούδεμία δέ διαπραγματευθή είναι δυνατή έφόσον έξακολουθεΐ ό αγών. "Αμερικανικόν πυροβο λικόν κατά Ζιγκφριντ Πληροφορίαι έκ τοθ Δυτικοϋ μετώ- που άναφέρουν δτι άπό την άντιπέ- ραν όχθην τοϋ Ρήνου τό αμερικανι¬ κόν πυροβολικόν βάλλει κατά τής γραμμής Ζίγκφριντ. Οί σύμμαχοι χρησιμοποιοθν βόμβας φωτεινάς έν- τάσεωςένός δισεκατομμυρίου κηρίων. Δέν άναμένεται εξέλι¬ ξις τής καταστάσεως ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Οί έν Αθήναις πολι- τικοί κΰκλοι εδήλωσαν δτι ούδεμία εξέλιξις τής καταστάσεως είναι δυ¬ νατή πρό τής παρελεύσεως δύο του¬ λάχιστον ημερών. Ραδιοσταθμός ευρισκόμενοι υπό τόν έλεγχον τού ΕΛΑΣ. έπιτίθεται κστά των κυβερνήσεων Μεγ. Βρεττανίας καί Ελλάδος. Ό κ. Σμάτς εξέφρασε την θλίψιν τού ΛΟΝΔΙΝΟΝ. — Ό Πρωθυπουργός τής Β. Άφρικής κ. Σμάτς, εξέφρασε Γήν θλίψιν τού διά τα έν Ελλάδι συμβαίνοντα καί έπεδοκίμασε την πολιτικήν τής Κυβερνήσεως. (λ ,ί,ά την ^ έ ί έπιτροι ^ν άντι ,ΐοδιοικήο ιβΙ δέον ί δκιτη Τοπι |η όνομασ Ι κσλλιεργτ — οί κάτ < τριών ήμ «κψληθηι ν ιταρτιστ) τί ΐτόν καταρ ΐροτιμώνται Ιιυδιι^οτε ττι ΥΣΤλΓΗΣΤΙΓΜΗ Δηλώσεις κ. Τσώρτσιλ Εις την Βουλήν των Κοινοτήτων ε¬ ρωτηθείς ό κ. Τσώρτσιλ,, εάν εζητή¬ θη ή γνώμη τής Κυβερνήσεως των αύτοκυβερνήτων συμπολιτειών καί άν αί έν λόγω κυβερνήσεις ένέκρι- ναν την πολιτικήν τής Μεγάλης Βρετ¬ τανίας έναντι τής Ελλάδος, ό κ. Τσώρτσιλ απήντησεν. «Δέν εΤναι δυνατόν νά ζητηθή ή γνώμη των αύτοκυβερνήτων συμπολιτειών διά την λήψι^ δλως έκτάκτων μέτρων. Πλήν δμως ό ύπουργός των ώς άνω συμπολιτειών μέ διαβεβαίωσεν δτι δέν έλαβεν καμμίαν ένδειξιν δτι αί. κυβερνήσεις των αύτοκυβερνήτων συμπολιτειών άντιτίθενται είς τα ληφθέντα μέτρα. Νέα Ρωσΐκή επίθεσις ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Οί Ρώσοι έξαπέλυ- σαν νέαν επίθεσιν κατά τής Βουδα¬ πέστης καί τοΰ άνοίγματος τής Μπρατισλάβας. [Οί Ρώσοι προήλα- σ«ν βορειοανατολικώς τής πόλεως 5 χιλιόμ. καί έφθασαν 6 χιλιόμετρα άπό την πόλιν. Είς την βορειοανα τολικήν Ούγγαρίαν βορείως τοθ Μίσκολτς οί Ρθσοι κατέλαβον καΐ δλλα ύψώματα,· λι νά ι «ν και Λν Γ' «την Των !·ας