91765

Αριθμός τεύχους

2

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/1/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •ι-ί
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ* ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ι [
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΜΑ ΤΗΙ ΜΜΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩί
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ§ 3 ΊανουαρΌυ ίΛ)12 — ΑΡΙΘ. 2
  Άριθμ. Διατάγ. 239
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  τής έν Κρήτ3 Βουλής των Έλλήνων, τό ά~Α 21 8)6?ίου
  1911 τοιούτον τής Συνελεύσεως καΐ την ύπ' αριθ. **/«, ι.ήί
  16 Νοεμβριού 1911 πρότασιν τής Μουσουλι*ανι*ής Δημ,ογε
  ροντίβς προτάβει τοθ Έπιτρόπου τής Παιίείας.
  καί,οι·τά<ί<*ει 3ημιοσΐ*ύσίΐ κ«ϊ Αριθ. Διατάγ. 237 Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ >π . ι ». » . , «η νι . , ιηηα >ί Ένουσ* ΰ*' όψιν τό άχό 30 Σικτεμβρί^ 1908 ψήφιαμα τής
  Εχουσα δπ όψει το «^ό 30 Σ.,ττεμβριου 190^8 Ψ^« : $ν Κ^ βουλής ^ Έλλήνων τ/ο ά«0 21 Ό«31Γ 1911
  τοιούτον ;τ]ς Συνελεύσεως ~γ> ύ-' αριθ. 133 1911 απόφασιν τής
  Μοναος. Επιτροπείας Λίυηθεί^, πρός δέ τό άρΐρον 137 τοΟ
  ύκ' ^ρι». 276 Καταιτατιχοϋ νόμου, κροτασιι τοιΐ Έ* ιτροτου
  τής Παιοίίας, > ,(
  Άπο<^α<ίιζβι καΐ 5τανα<Ι(Ιε· Δ,ορίζε. τήνΧατ.τζέ Μπουντ,υράκη δί)λον ϊευτ<«ς τάξει·» ^ χ Τ ,. ^ν Ί ο8ιάχονον τη- ·τ ά Μονί Κρ^αστβν ^.Λνΐ^"^1*"^ Π^^ϊ^"1»· Ρ*8"^^ ίπΐ3Κορνήλ(ονΤζ«νάκηνπρβς τελειοτέραν αύ«3 μΟρφωσιΤ 6«- ' . ' τρβφίαν οραχ. 300 ϊΐηΐίως έκ τοϋ ΜοναβτηριακοΟ τ>μ·1ου
  **τ* ' Λασηθβίου αρχομένην ά—ο 1 Σεπτεμδρίου 1912 καθ* ίλον τί
  διάστημκ τής έν τή Χάλκγ, θειλο ,ΐλη 'βχολτ^ «οιχήσεώς «υ υπό
  τοΰς άναγραφομένους δρους έν τω άρθρω 137 τοϋ &«' ά«θ. 27β
  : νόμου.
  Ι Ό Έπίτροπος τής Π«ιδεί«ς «βλεΐ δημοσιεύβίι
  λέσει το παρόν Διάταγμα.
  Έν Χανίοις τ^ 27 Δεχϊμίρίου 1911
  Ή *Εκτελεότικτ· '
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ!
  μην|ΐισθώ δρ. 60.
  Ό Έπίτροπος τής Παιδείας
  λέσει το χαρόν διάταγμα.
  Έν Χανίοις τί) 30 Δεκεμβριού 1911
  Ή Έκτελειϊτχκί. Έπιτροπή
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
  '·'· Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΧ
  Αριθ. Διατάγμ. 235
  ίκτ«-
  Δ Ι Α Τ Α Γ.Μ Α
  Η ΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Έχουβα &κ" όψει το άπό 30 Σεπτεμδρίου 1908 ψή·ιβμα
  τής εν Κρήτ5 Βουλή*ς των Έλλήνων τό ύκ' αριθ 87 *αΙ
  Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΙΟΙΙ
  χρονολογίαν 2*1 8)βρίου 1911 τοιοϋτον τής Σ.νελεύββως τό | Διά Διατάπ*ατος τής Έκτελεστικής Έ *ιτρο«1|« ύ»* άοι·.
  άρθρον 138 τού 4πΓ αριθ 485 νόμου κ«ί την ύπ' αριθ 733) ] 788 «Α χοονολογίβν 28 Δεκ.μβ?ίου 1911, ««Ρ««η 8*-« «Ί
  409 καΐ χρονολογίαν 28 Δεκεμβριού 1911 πρότασιν το3 γ·- ■ -ης έν τώ ίρίρφ 1 τοϋ ύ*' «ρι·. 331 Νβμου δριζομένικ ίγγ"*-
  νι«Β έ-ιθ«*ρητο3 τής Π«ιϊ«ας προτάσε. τοΰ έπ', τής Παι- | σ1-ς χορ,,γηθή χροσω^ική τοιαύτη κ«ι γίνη ίεκτος ώς
  ίε,Ιας Έ«τροκοο,
  } 9ι»ς χορίγηθη χροή η γη ς τΤ
  ' τής ϊ·α τή; διαχείρισιν το3 ΤαχυϊρομικοΟ υκ.λλήλου Ι'ε-ργ4ου
  ΜετβτΙθηκν ίναλλάξ τη αίτήσει των την Ειρήνην
  λιγΐάνη Α)μιον δημ)λον προϊσταμένην τοΰ ιΐαρθι
  Κα*1 κ« τήν θεανώ Κνιθάκη Β)μιον πτυχ
  σκλάλΐσσαν Άρωνίου Κιιδωνίας.
  Ό ΈχΙτροκος τής Π* ίεας θέλίΐ δημοσιεύσει >
  «ι τοχαρον
  Έν Χανίοις τή 30 Δ)βρίου 1911
  Ή Έκτελεότικη ΈπϊτροπΗ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ ,
  ύ< Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ! ! Καλ- 5 Λ«λ-? "" δΊ7"·3ιι.οΪοι* -{βτάγματος ύπ'αριθ, 787 έπετρά-» «ρ·»·βηιή ™ τοιαύτη Λαί εγένετο ί.κτός ώς έγγυητης ί.α την οί?χε1ρισ«™0 υπαλλήλου Κωνσταν. Έμμ. κάτοι«ς Τζερμιάδων. η 30 Δεκ«μβρ(ου 1911. Ό έ*1 των ΟΙκονβμικδν Έ«(τρο«Κ ν. ,Λ1. ΗΣΥΧΔΚβΒ . ;ν 8Α-1 .χ ίβ'Ι Οί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ϊ»·»
  ΚΑ ΤΑΑΟΓΟυ
  τό>ν χατά αήν δημοσίαν συνεδρίασιν τής 10 Δεκεμβριού 1911 τοθ Έφετείου Χανίων, κληρω-
  Οέντων τακτικών κοί >Ααΐϊληρω'π3'&ν {λάρα. ν διά αήν άτΐό 16—-31 Ιανουαρίου 1912.
  Σύνοδον τοθ δρκωτοΟ Δικαστηρίου Ρεθύμνης
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  • 8
  9
  10
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  1 3
  •8- 5
  » 13-
  11
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Π ρο σόντα
  Α'. Τακτικοΐ ένορκοι
  Ζερβουδάκης Στυλιανός Χριστ
  Ψαρουδάκης Έμμ. Ιωάννης
  Ματθαιουδάκης Ματθαΐος
  Μανουσέλης Στυλιανός
  Δρανδάκης Γεώργιος
  Αιαναντωνάκης Άρ. Γεώργ.
  Λουκάκης Γεώργιος
  Κορωνάκης Νικόλαος
  Δρανδάκης Ι. Παντελής
  Κελαϊδής Χατζή Ελευθέριος
  Κασιμάτης Στεφ Μιχαήλ
  Παπαδάκης Ν. Μιχαήλ
  Παπαδάκης Ευάγγελος Κωνστ.
  Λίτηνας Κωνσταντίνος -Εμμ.
  ΦραδέλλοςΚωνσταντίνος Γεώρ.
  Κατσαντώνης Έμμ. Ζαγαρίας
  Τζανιδάκης Εμμανουήλ Γεωρ.
  Μαμαλάκης Ν. Άλέξανδρος
  Ζα».υνθυνος Ι. Άναγνώστης
  Δασκαλάκης Χρήστος
  Αθανασιάδης Γ. Ιωάννης
  'Ανδρουλιδάκης Κωνσταντί"νος
  Λαγου6*άοδος Δ. Γεώργιος
  Λ,έκας Έμμ. Νικόλαος
  Γο6ατσιδάκης Δ. Ιωάννην
  Ζακάκηί· Τίτος
  Δρανδάκης Λεωνίδας
  Δασκαλάκης Ι. Μάρκος
  Δρακάκης Π. Γεώργιος
  Ζαχαρίου Στυλιανός
  224
  215
  93
  92
  35
  88
  84
  54
  37
  228
  οΐο
  278
  235
  229
  250
  312
  249
  90
  50
  40
  9
  2
  319
  318
  19
  46
  34
  44
  36
  47
  Έπισχοπή
  Πηγή
  Ρέθυμνον
  Ειισκοπή
  Νεϋς Άμάρι
  Ρέθυμνον
  Αγιος Κωνσταντίνος
  Ατσιπόπουλον
  Ρούστικα
  Ανω Μέρος
  Ατσιπόπουλον
  Ρέθυμνον
  Άρμένοι
  Μέση
  Ρέθυμνον
  »
  Άποστόλους
  Φουρφουρα
  Ρέθυμνον
  Άναπληρωτικοΐ Ένορκοι
  Καπετανάκης Νικόλαος
  Κούνουπας Άλκιβιάδης
  Κιρμιζάκης Νικόλαος
  Μοάτσος θεμιστοκλής
  Μοάτσος θ. Ευάγγελος
  Πατσουράκης Γεώργιος
  Πκτκοκάκης Γεώργιος
  Παπαδάκης Άρ. Ευάγγελος
  Περακάκης Έμμ. Εμμανουήλ
  Ρολόγης Σταμάτιος
  62
  59
  75
  94
  96
  123
  124
  129
  140
  151
  Ρέθυμνον
  Πηγή
  Ρεθυμνον
  Άδελε
  Ρέθυμνον
  Κτηματίας
  Συμδολαιογράφος
  Ίατρός
  Κτηματίας
  Δικηγόρος
  Συμβολαιογράφος
  ^ Δικηγόρος
  Έπιτηδευματίας
  Κτηματίας
  Χ)
  Ιϊρώην Βουλευτής
  Κτηματίας
  Ιατρος
  Δήμαρχος
  Κτηματίας Γ .
  Επιτηδευματίας -
  Κτηματίας
  »
  Δικηγόρος
  Συμδολα ιογράοος
  Κτηματίας
  »
  Επιτηδευματίας -
  ( Καθηνητής
  Έπιτηβευματίας
  Κτηματίας
  Επιτηδευματίας
  Κτηματίας '
  Ίατρός *
  Επιτηδευματίας
  Ίατρός ,,.Μ
  » Χ Μ
  Κτηματίας
  Ίατρός
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  -
  *5 ^
  5 ►■
  ¥
  Όνόματα κληρωθέντων
  ο β
  ο- Χ
  > 1-
  » δ
  ι- *
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Έπάγγελμα
  11
  Σαουνάτσος θεμιστοκλής
  156
  ΡΛ«μ.ν>ν
  Φαρμακοποιος !
  12
  Στεργίου Δημήτριος
  160
  Έπιτηδευματίας .; , "
  13
  Σπανδάγβς Ιωάννης
  161
  »
  ί
  14
  Τζανιδά/.ης Δημήτριος
  1^5
  »
  Πρώην Βουλευτής
  15
  Τσουδερός Ιωάν. Μιχαήλ
  193
  Έιΐιτηδευματίας . ^-_
  16
  Τρουλινος Ίχαηλ
  1^6
  »
  Καθηγητής
  17
  Φραγάκης Ευάγγελος
  199
  »
  Έπιτηδευματίας
  18
  Χατζηγρηγοράκης Γεώργιος
  205
  >
  Ίατ*ος ^
  19
  Χατζηγρηγοράκης'Ανδ. Ιωσήφ
  200
  9
  Έπιτηδευματίας
  20
  Χαλκιαδά/.ης Γ.Μι/αηλ
  2)
  — ΤΡ
  Κτηματίας
  ί
  Εγένετο έν Χανίοις συμφώνως τώ ύπ' αριθ
  [δριάσιως τοθ Έφετείου Χανίων
  Οί Δικασταί
  Ηλίας Χατζηανδρέον
  Κωνίίτ. ΤΊωργιάδη·;·
  Κωνϋτ. Παπαδάκης
  Ιωάννης Σαοννάτόος
  >ν Ταταράκης
  τής 10 Δεκεμβριού 'έ. ε. πρακτικώ δημοσίας συνε-
  'Ακριβές αντίγραφον
  Έν Χανίοις τη 14 Δίκεμβρίου 1911
  Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ί
  Ό 'Γ)γραμματεΰς
  Σ. Χαραλαμΐίάκης
  < ι Α ι 6 χ Ί ■ί. -ϊ, « "' * Ί * » ΥΛ η <>
  Ό 'Υ)γραμματεύς
  £ Χαραλαιιη&κη
  *,- - <' ", ι ίΛ3 19 Ό Πρόεδρος των έν Χανίοις Έφετών Η. ΧΑΤΖΗΑΙΜΡΕΟΪ Χ ί Ί 78 ι «δ Ι 1 υε ε
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Α Τ Α Α Ο ■ "■:.]
  τε?ν χατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 40 Δεκεμβριού 1911 τοβ Έφετείου Χανίων κληρωδέντων
  τακτικών καί άναπληρωτιχών ένόρκων διά την άπΌ 10—27 Ιανουάριον» 1912, Σύνοδον
  τοθ ΌρχωτοΟ Δικαστηρίου Χανίων.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  ·«■
  Ι
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθεντος
  <^· '3- Ί 5 Κατ (Ο Ι Χ ί ϊ Προσόντα εθ μ -. ι- Α'. Τ α κ τ ι χοΐ εν ο ρ κ ο ι. 1 Δεηλάκης Εύσ. Ιωάννης 9ΰ Γαλατας Κτηματίας 2 Λελεδάκης Γεώργιος 229 Χανία Καθηγητής 3 Κατάκης Ματ Ιΐολυ/ρόνιος 571 Μάλεμε Κτημ^τίας 4 Αρχοντάκης Μιχ Στέφανος 704 Καστέλλι Δικηγόρος 5 Λουκάκης Χαρ. Εμμανουήλ 6Ϊ5Κ Κολυιΐβάρ1. Τ) 6 Γεμενά*ης "Οθων. Γεώργιος 625 Βουκολιαϊς Ίατρος 7 Λίύ-ης -π. Ιωάννης 576 Σκηνές Κτηματίας 8 Παπαδάκης Ι. Αναγνώστας 946 ΧιλιομουδοΟ » 9 Τσιρινδάνης Π. Άλέξανδρος 1036 Χώρα Σφακίων » >*
  10
  Φραγκιδχ Ανδρέας
  1041
  Άνώπολις
  » ·» . *
  11
  Κουσουρ?λάκης Νικόλαος
  171
  Χανιά
  "Εμπορος ·&*
  12
  Ταζ&δά,Λί,ι, Παναγιώτης
  454
  Δικηγόρος * '>■ *
  13
  Φούμης ίωνσταντινος Α.
  499
  »
  "Εμπορος '.'1^
  14
  Χατζηγρ^γοράχης Α. Γεώργ.
  1044
  Χώρα Σφακίων
  Ιατρός
  15
  Αίαλινδρετος Νικόλαος
  317
  Χανιά
  Διχη /όρος
  16
  Σταυρίδτ,ς Κωνσταντίνος
  405
  >
  Τραπεζιτικός ύπάλληλος
  17
  Μητσοτο'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι
  ν ι <*>
  ι!
  - '■'■' · 'ν'£ ^.
  π: γ« ·:*; "^ χ ■„'·
  3-
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  11
  Κ ατ ο ι κ(α
  Προσόντα
  !
  %■ Ι. * ·■■·
  ■■■> ' -·' ■ ■ "»
  ' * '■; ■:' - *>
  10
  Παπαδάκης Α. Εμμανουήλ
  1030
  Πατσιανά ; 4
  Κτηματίας
  11
  Κιουρτσιδάκης Κωνσταντίνος
  206
  Χανιά
  Έμπορος
  12
  Τσεπετάκης Γεώργιος
  472
  > _ , >
  Ίατρος ί* ;
  13
  Κασιμάτης Γεώργιος
  201
  ~% ■ ■ ■ ' ■ ^
  Έργολάβος % * :μ
  14
  ΚαλαΙτζής Ι. Εμμανουήλ
  570
  Μόδι ;ί " · !'
  Κτηματίας ί «
  15
  Κατσοόλης Ι. 'Αναγνώστης
  568
  Πρασαϊς : ;
  * ■ ν , >-,
  16
  Μανουσακάκης θεόδωρος
  274
  Χανιά ," -
  Έμπορος " - , ,:^
  17
  Μπιτσάκης Ιωάννης
  253
  Ώρολογοποιος ' . ■>
  18
  Κεραμειανίδης Γεώργιος
  189
  Κτηματίας ^. *
  19
  Καλεμικιεράκης Κωνσταντίνος
  139
  »
  Καβηγητής ^ . ^
  20
  Πωλογιάννης Π. Ιωάννης
  1029
  Χωρα Σφαχίων
  Κτηματίας - '';
  Εγένετο έν Χανίοις τη 10 Δεκεμβριού συμφώνως τφ ύπ' αριθ. 352 έ. ε." πρακτικψ
  Έφετείου Χανίων. __ - .
  τοθ
  Οί Δικασταί
  Ηλίας
  Κων<Ιτ. Γεωργιάδης |_· Παπαδάκης Ιωάννης ϊαουνάτϋος Πέ Ταταράκης « 'Ακριβές αντίγραφον '<>
  Έν Χανίοις τ$ 14 Δεκεμβριού 1911
  ί *-. ■■' ί' ? ;1' ■ ;.
  Πρωτ. 836 % Ι ; Λ ·
  Ρ Διεκιι. 770
  Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  /Εν Χανίοις αυθημερόν
  3 ■'
  Ρ Ι:
  Ό 'Τ)γραμματιύς
  Χ—/ο. Χαραλαι/πΑκιΐς
  'ϊ)γρ«μματώς
  Χ—/ρ. Χαραλαι/πάκη*;
  Ό Προίδρβίτων τΛν έν Χανίοις Έ·}*·*»*
  Η ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΓ
  ?6Ί
  .ν. γ:
  δ 15 ΤΙ
  ΤΑ
  4 Ι
  ΔΙΕΤΘΤΝΣ.ΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΤΔΡΟΜΙΕιΏ Ν
  τ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ' , ; " ; ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΡΒΝΙΙζΗ ΛΟΓΙ-ΦΤΙζΗ
  ΦΗΕ 81 ΑΫΒΟΥ_ΦΟΥ Ι9ΙΙ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Μ
  Ταμείον
  Καταθέόεης καρά τΙ> Τρα«έζη Κρήτης.....
  Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ'αύτω..
  Ταχυϊρομικ» Γραφεϊα: μετρητά παρ' αυτοίς.,
  Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ1 οδόν..............
  Δαπάναο Ταμιευτηρίου δι 'άμοιβάς ύπαλλήλων............
  Έξοδα εγκαταστάσεως..............................
  274666
  648
  925
  35
  05
  28
  2Τ6239 68
  4178 62
  1023 03
  4450
  285891
  10
  43
  Υπόλοιπον άποθεματικων παρελθόντων έτών...........,
  Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατο6ολί5ς αι»τ1}ς.......
  Ταμείον γραμματοσήμου: όφειλόμενα αύτω.............
  Ταχυίρ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών...........,
  Διάφορα Ισοδα ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιίλιαρίων.........
  Διάθεσις άποθεματικων: καταίολή ίναντι4φειλ(}ς χρός Κρατικήν Πολιτείαν
  Τόκβι είσπραττόμενοι υπέρ τοϋ Ταμιευτηρίου............
  1582
  1393
  272537
  10
  4450
  5916
  285891
  Ό
  β.
  (Έναρξις νππρ«<»ας ττ> 1 'Αηοτλίον 1902)
  Έν Χανίοις %% 10 Νοεμβριού 1911
  *Ε«»θ·ωρητης
  Ό ταμίας τοθ Ταμιευτηρίου
  Α. Η. ~ * "
  ΑΙΑΙΕΦΑΑΑΙΟΣΙΣ ΤΩ! ΕΡΓΑΣΙΟΙ ΤΟΥ ΤΑΧΤΔΡΟΙΙΙβΤ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΤ
  Μτΐν Αϋγονατος 1911
  Έκϊοθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ιουλίου............................................................... 7,319
  » έντός τοθ μηνός Αυγούστοι»......................................................................... 43
  Άποσβεσθίντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ίουλίοι»...............................................................
  » » έντος τοθ μηνός Αύγοίστου........................................................................
  Βιβλιάρια έν κοκλοφορία εις τό τέλος τοθ μηνός Αύγούστοο....................................................................
  687
  7362,
  690
  6672
  Καταθέσεις μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ιουλίου.............................
  » τοθ μηνός Αύγούστου............................................
  ΚβφαλαιοποιηΘέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1910.......................
  Άποδόσεις πρός τοίις καταθέτας ϊναντι πιστώσεως των μέχρι τέλους Ίβυλιου..........
  » » » » » » » έντος τοθ μηνός Αΰγούστοιι......
  Καταβληθέντες είς τοΰς καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιβλιαρίων μέχρι ςέλους Ιουλίου
  » » » » » * έντός τοθ μηνός Αύγοιίστοι».....
  Δραχ. 1917,885.22
  12,248.78
  68.791.- 1,903.985.00
  1697,142.78
  21,337.56
  2.849.72
  57.16 1.721,387.22
  Πίστωσις καταθετών είς το τέλος τοϋ μηνός Αΰγοΰστου |λή συμπεριλαμβανομένων των άπ6 1 Ίανουαρΐου έ. ί. ϊείουλεβμένων τόκ»»ν... »
  272,537.78