91772

Αριθμός τεύχους

3

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/1/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  **},
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ι
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙΚΤΒΕΡΝΗΣΕΟ1
  ΕΝ ΚΡΜΤ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  , οΈν Χανίοις τ§ 14 Ίανουαρ'ου 1912— ΑΡΙΘ. " 3
  Αριθ. Δια,τά,γ. 196
  δΤ^τ α Γ μ Α Τ";,
  » ΕΚΤΕΛΕΣΊΠΚΠ ΕΠΙΤΡΟΗΗ
  Έχουσα ύπ' όψει το υπο χρονολογίαν 30 Σεπτεμ·ρίευ 1908
  ψτ,φισμα τής έν Κρήτ^ Β3ι»λής των Έλλην»» καί τό ύπ αριθ.
  87 έ. Ι. το.οϋτο τής Συνελεύσεως καΐ την ύπ'Αριθ.. Ο» ε. *.„
  πράξιν τοϋ ΣυιΛουλιου τής Δΐκαιοσύνης προτάβει τού επι τής
  Δικαιοοΰνης 'Επιτράπου ^ {_
  καί οιατάοο'εχ
  γίου Λβυκάκι α«ουσιάβ»ι>τος έκ τής υπηρεσίας λέγω ασθενείας .«^
  προσηκόντως πιστοπριηθείσης, καΐά το άπό 14 Δεκεμνρίρυ ^
  1911 ΐΛίχρι τής 2 Ιανο^&ρίου 1912 περιλαμοανομένης χρο¬
  νικόν βιάστ,ημβ καί . ^ (< £ »« ( · ? .,-, ν."» Άνατίθησι είς.το» επί τής Δικαιοσύνην 'Εηττρρ—.ν την μοσίε»σιν καί εκτέλεσιν το3 παρόντος^Διατάγματος. Έν Χανίοις ·%4 '^α^ΐ)«ρΐΑΐ) -' Ή *Εκτελε<*τικ·τ Ι) ΜετριάΤ,ει: , . ,», 1) την είς τόν Νικόλαον Ε. Δεττορά*ην έκ Ποταμιών Πε- ^δος έκι6ληΟ»Τσαν δια τήςυπ' αριθ. 181 τοθ 1909 αποφάσεως .3 Πρωτοδικειου ΉρακΑ.*ίου έπικυρωδείσης διά τή; υκ βριβ. 9 τοϋ 1911 άποφΐσεως τού '^φετειου Ήροκλείου ποινήν τής ιών 4 μηνών είς ενός καί ημίσεως τοιαύτην, είς τόν Ιωάννην Π. Ποντικακκιν επιδληθεΓσαν δια τής Γ. ΠΛΟΤ1ΗΑ«» Ν. ΠΑΜΑΛ·ΑΙί4ΐϊϊ* .-Ι.-ΗΣΤΧΑΚΗΣ Γ ν ι. ν*. > $.
  .? ι
  2)
  /
  . "Λ
  τ^ν *ν
  ^π' αριθ. 524 τοθ 1909 αποφάσεως τοϋ
  Χανίοις Συνεδριον, ποινήν τής φ^λαλίΐεως τΔν 5 ετών, ,
  υ«ςισης δια χάριτος εί 4 ετώ< φυλάκισιν, εί, δυο κ*ι ίιών τοιαύτην. , _ „ II) 11εριορ:ζε( την είςτό» Ιωάν. Μ. Βαρδαν εκ Κριτσας Με¬ ραμβέλλου έπιδληθεϊσαν δι» τής ά«ό Π Σεπτεμδρίου 190. «πο- Τααεως τοα Κ**ο.)ργοδικ«ου Ήρα^λιίου ποινήν τής δετους (ΐρκτής κατά εξ μήνας. , Είς των επί τής Δικαιοσύνης Επίτροπον «αΐιθετβι ή δημο¬ σίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος *Διατάγ(*«τος. ΧανΙα τ^ 28 Δεκεμδρίου 1911. Ή ϋκτελεϋτικη Γ. ΠΛΟΤΜΙ1Η2 Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ 1. ΗΧΓΧΑΚΗΕ Αριθ. Αιατάγ. 1 ' ΔΙΑΤΑΓΜΑ Η ΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχουσα ύπ' όψει τό υπο χρονολογίαν 30 Σεπτεμδρϊοο 1908 ψηφιβμα τής συνελεύσεως των Έλληνων έν Κρήτη, και το »ρβρ. 68 τοϋ Ιπ'άριθ. Ύ6Ί Νόμου προτά*ει τού επί τής Δι- κβιοσύνης Έπιτράιτον « ι- ι · 'Λποφασίζει κ*1 δςαταββει. χ 3ϋ Έπιτρίπει την έκ το3 Δημοσίου Ταμείου άπόληψι» όλοκλη- ρθυ τής μισβοδοσίας το3 Είρηνβδικείου Νεύς "Δμίρίοκ Γεωρ- Άρι8μ ΑιατάγΓ'2 ι'Δ Α Ι Α Τ ^ ι ~ α „ Η ΕΚ.ΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ι Έχουσα ΰκ' 5ψ« το άχβ 30 !_____Γ..Γ. , έν Κρήττ, Βρ/λής των Έλλήνων, τό άπό 21 Όκτω'δ'ρ'ίο^ 191 ϊ ι τοιούτον τής Συνελεύσεως καΐ την υπό γρονολογίαν 7 Ία^ηα- > ρίόυ 1912 αίτησιν το3 διο)λου
  ϊακι, προτάσει τοϋ Έπιτρόπου τής Παιδείας,
  Άποφασίζει καί /διαταγαί). _ . , <(» Άποδέχεται την άχό τής θέσεως τοθ !>δ)λβυ Καλαβενων Κι- Ί
  ί σάμου οποϊληθεΐΐαν πχραιτησιν το3 Ν.κηστριτου Μινουδάκι καί . ,-γ
  άπαλλάσσιι αυτόν τής Οπηρεσίβς. - ,_* ·
  Ό Έπίτρΐΐτος τής Παιδείας θέλει δημοσιεύσει καί έκτελεσει
  τό παρόν.
  Έν Χανίοις τί 13 Ίβ
  ι:.
  ελ
  Ν. ΓΙΑΜΑΑΑΚίΣ
  Γ. ΠΛΟΤ·ΜΙΑΙ
  Ι. ΗϊνΧΑΚΙ»
  Αριθ. Αιατάγ. 1 *<_*■*.. . ι - Α *Λ Η ΚΚΤΕΛΚΣΓ1ΚΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχουσα ίικ' δψει τό άπό 30 Σεπεεμβρίου 1908 ψήφιίμα'τήιί 0 * Κρτ):? Βί^λής τώ» Έλλην»» καί τ* &*' αριθ. 87 ~τ1]ς~-21 —-—— _>χιω6ριο.) 1^1^ το<»4ν»..τής<Συνελεύσ·ιας, «ροτάσει τε3 έχΐ τής Παιδειας Έπ«ρό«ου. . . . .·}[ «^ « Λίζει καί διατ,άΰΰχι» τΐ4.<κτ·ί)— την ύποδλ,ηθίΐσΐν παρβίτησιν τής δι))λίσσης «Ο έν '«■*■,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕ1
  Παρθεναγωγβίου Άρωνίου Άχρωτηρίου Ε'ιρήνης Καλλιγϊαννη ίγγυητι/όν το3 Συμ53λ«.γράφου Καστελίου Κισσάμου Μιχαήλ
  καί άπαλλάσσ*. αύτην τής υπηρεσίας. Άρχ.ντ^η εγγύησιν, υπ&ρ τού Γραμμ,τεως τού Ειρηνοδικε,ου
  Ό Έπ^ροπος τής Πϊΐδειας ί.λει ίημοσιευσει κ« έκτελέσει Καστελίου Κισσάμου Εμμ. Ν. ΙΙανε^ΐΑΐτακι χβι ^
  τό παρόν. ' Διβτάσσομεν την κχταχώρισιν τή; παρούσης πρβςιως, εις
  ■■-« *»■ , · <Λ ι, ι (ωιώ τγιν Εφ^υιεριδα τίς Κυβερνήσεως. Εν Χανίοις τ^ 10 Ι*νου*ριου 1912 —. Ι. , - ο ·ι ■ ιο«ο •Η Έκτελβότικη Έπιτροπη . Εε Χανίοις τη 3 Ιανουβριου 1912 Ν. ΓΙΑΜΛΑΑΚΙΪ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ Ι. Αριθ. Ώρας". 7 _ . Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΙΐΤΡΟΠΟΣ Έχοντες ύτ' δψιν τό άρθρ. 6 το5 ύπ' αριθ. 180 τού ϊτους 1911 περί έγγυοδοσία; των δικβστυιών Γραμματέων Διβτάγμα- τος καί την ΰπ' αριθ. α/α τής 3 Ιανουαρίου 1912 γνωμοοο- ..ησιν τοθ Νομάρχου "Ηρακλείου. Έγκρινομεν την υπό το3 Δημητρίου Έμμ. Αναγνωστάκη χτηματιου <αιχατοίκου Χάρακος Μονοφατσίου δοθείσαν εγγύησιν υπέρ το3 Κωνστ. Γεωρ. Αναγνωστάκη Γραμματεύς το3 Ειρη- νοδικείου Ηρακλείου κατά το ύπ' «ριθ. 6243 τής 28 Δεκεμ¬ βριού 1911 έγγυητΐχόν το3 Σϋμβολαιογράφου Πύργου Μονοφα¬ τσίου Νικολ. Πιτρομιχελάχη. Την υπό τοϋ Κων. Ιωάν. Έργαζάκη γεωργοκτηματίου χατοί- κο« Πηγαϊδουρίου Πεδιάδος δαθεΐσαν εγγύησιν υπέρ τοΰ υίο3 αύτο3 Γεωργ. Έργαζάχη Γραμματείαν τοθ Είρη>οδΊχείου Κα-
  στελλίου Πεδιάδος χατά τό ύπ' αριθ. 8968 τής 30 Δεκεμβριού
  1911 έγγυητιχόν το3 Συμβολαιογράφου Καστελλίου Πεδιάδος
  Παύλου Σ. ΣεγχελάχηΓ'
  Την υπο τού Χαεζή Νίχολάου Λυίάκη γ»ωργςχτημΐτ.:υ χ αί
  κατοίκου Επάνω Αρχανών Τεμένους ίοθεΐσαν εγγύησιν ύπέο
  τοθ ι>ίοΟ τουΛουχα Χα;ζή ΝΐΑθλάου Λυδαχη, Γραμματέως τού
  Ε'ιρη'ο3ιχε:ου ΆρχΛν&ν Τεμένους κατα τό ύ/τ, αριθ. 14,073
  28 Δ)βρΙου 1911 έγγυητικον τοθ Συμίολαΐογραφου Άργ--
  νών Νικολ. Ά ΧριστηνίοΌυ καί
  Διατάσσομεν τή* δημοσίευσιν τής παρούσης είς την Εφη¬
  μερίδα τής Κυβερνήσεως
  Έν Χίνίοις τί 11 Ί*νου«ρίο« 1912
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
  Έπίτροπος
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
  Άριθμ. Διατάγ. 198
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η * '*«
  *Ο επί της Δικαιοο5
  Δ'ορζομεν δέ ώς τοιο3τον τόν Ίωίννην Βΐλανάχην κά¬
  τοικον Καστελλίου τής επαρχίας Καινουρίου
  Έν Χανίοις τή 30 Δ)δριου 1911 ' ''"*
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ!
  Άριθα. Δ'αταγης 1
  ΤΑΓΗ-
  Ό επ} της Δικ ΐιθίίί>νης Έπί-ροπος
  Ι "Εχονκς ύπ' όψει τό άρθρον 11 έηό>. το3 ύπ' άρ. 44
  | τοϋ 1907 Διατάγμχτος περί ΌργανίσΛοϋ των Όρχωτών δι-
  Άριθ. Πραξ. 308
  *Ο Επί της Δικαιοΰΰνης Έπίτ^οπος
  "Εχοντες δπ' όψιν τό άρθρ. 6 τού ύπ' αριθ. 180 τοΰ ίτους
  1911 Διβ.άγματος τής Έκτελβστιχής Έπιτροκής καί την «π'
  «Ρ'β. /3ϊ53 τί5 27 Δεκεμβριού 1911 γνωμοδότησιν τοϋ Νο¬
  μάρχου Χανίων
  Έγκρί»ομεν την υπο Εμμανουήλ ΐΐχκαϊιρο δικηγόρου καί
  «τοίκου Χανίων δοθείσαν έγγύηΐιν Ιπέρ %Λ Κωνσταηίνου
  Κωσταντινίδου Γραμματέως τού Είρηνοδΐχείου Χανίων κατα τό
  ΰπ' αριθ. 10229 τής 20 Δεκεμβριού 1911 έγγυητ^κόν τού
  Συμβολαιογρά^ου Χανίων Ιωάννου Βολβεράχη χαϊ
  Διατάσσομεν την καταχώρισιν τή*ς παρβυσης πράξεως είς την
  Εφημερίδα τή*ς Κυβερνήσεως
  Έν Χανίο,ς τή 29 Δεκεμβριού 1911.
  Ό Έ*ι τής Διχαιοσύνηί 'ίϊπίτρθιτος
  Γ. ΠΛΟΓΜΙΔΗΣ
  Τρθ7Εθ*3ιο0μί1» την ύ* αριθ 192 τής 23 Δ)6?ίου 1911
  ί Διαταγήν ήμιων χατά τουτο μ:ν^ν χαθόΐον διορ-ζομεν τόν
  | Στυλιανόν Ζανο/ϋάχην, βοηθόν τ^ύ Ρρΐμμμα.έως τϊΰ Εφβ-
  τείου Χανίων, ΓραΑμΐτΙα τ^3 *ατα την προσ&χΐί σύνοδον
  τοϋ Καχουργιοδοιειου Χα/ίων άπό 10—27 Ίανουαριου 1912
  άντί το3 Στυλίανοϋ Φυλλαδίτάχη άτχλλασσΐμένου των καθη-
  χόντων τούτων
  Έν Χανίοις τη 9 Ίακουβρίου 1912
  Ό 'Ειιί-ροποί
  "' " " ' Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ^
  Αριθ. Διατχγης 199
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
  *Ο επί της Δικαιοόΰνης Έπίτιοοηος
  "Εχονης ύιτ'όψιι τό άρθρον 198 τοθ όργανια-,Αοΰ των Δι-
  ■ καυτηριων καί το κτε'αριθ. ^88 3) 4514 ττ)ς 20 Δεκεμβριού
  11911 ϊγγραφον τής Ευαγγελίας των ΠίωτοϊαΛν Λασηθίου
  Άπολύομεν προϊιορίνώς τής υπηρεσίας τον Δι*ίστιχόν
  χληΐήρατή·ς χεριφιρ«ίας τοϋ Πρωτοδιχίίου Λαΐηθϊίου Πολυ¬
  χρονίων Ί.ΐωτάιιην, ίτε παραπεμφίντα οιά το3 ύΐϊ' άριθι*.
  1β7/»11' ·· Ι. βίυλεύματος τοϋ διχαστιχίϋ Συμβουλίου των έν
  Λβΐηθίίω Πρωτοίιχών, επί παρβίάσΐι τ»3 άρθρου 'Ε' -*
  Ποινιχοΰ Νομου
  Έν Χανίοις τ?| 28 Δ)6ρίΌυ 1911
  Άρ(8. Πράξ. 4
  Ό ΈπΙτΛς Λτκαιοΰύνης Έπίτροπος
  "Εχοντβς ΰ*' δψιν τό άρθρον 6 το3 ύπ' αριθ. 180 τοϋ Ιτ
  1911 Διατάγματος καί την ύπ' άρ,Θ. ™«/3173 τής 30 Δεκεμ¬
  βριού 15ί11 γνωμοδότησιν το3 Νομάρχου Χανίων
  Έγχρίνομεν την ύχό των Άντω>ίου Μαίή χ« Γεωργίου Ν.
  τοθ
  Ό 4*1 τής Διχ«ιοσύ<·η; 'Βκίτρβπο; Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΊ£Υ9ι*ΙΙί Διά τοα^χ' αριθ. 192 τής 14 Δεκεμβριού 1911 Δ13ιτάγ- 1 ματος τής Έ*τελε»τική"ς Έιτιτροπής, ίιωρίϊθη δικηγόρος πβρ' ί «*ασι τοίς έν Τ' '' Λ ' - ™ - · ' Κ. Τοράχις.
  ΕΦΗΜΒΡ ΓΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩ-
  στηρίβις πλήν των Έφετείων οί Έμμ. θ. Ψίλλάκις **ί Παν.
  Χ. Ρουμελιανάκις.
  Δι" όμοίου Διαΐάγματος ΰπ' ίριθ. 194 τής 21 Δ;*·μ6ρίου
  1911, ϊΐωρίοδη ϊικηγόρβς παρ' άπασι τής έν Κρήττ^ Δικαστη-
  ρίοις πλήν των Έφετείων ό Μακ. Συγκελλακις.
  Δι* όμοίου Διεττάγματος ντ' αριθ. 195 τής 28 £. ΐμίρίου
  1911, ίιωρίσθη ο Γεωργιος Ζ. Λαμπάκις Ερηνοϊίκη; Ι1«ρά-
  ματος Μυλοποτάμου.
  Δι' όμοίου Διατάγματβς ϋπ' άριβ. 198 τής 29 Δεκεμβριού
  1911, διωρίσίη ό Έμμ. Δ. Κωρονακΐς ίικηγορος πβρ' άπασι
  τοίς έν Κεήτφ Δικαστηριοις π~*·ην των Έφετειων.
  Δι' όμϊίου Διατάγματος υκ' αριθ. 199 τής 29 Δ. ;μβρ ου
  1911, διωρίσθη ό Έμμ. Ι. Σαουνάτσος δι*ηγ»ρος π-ρ' άπασι
  τοίς ίν Κρητ^ Δικαστήριον πλήν τώ* Έφίτειων.
  Δ;' όμοιου Διατάγματος ΰχ' «ριθμ. 200 -ής 29 Δ-·ΐμ6ριου
  19ΐ1 διωρίσθη ϊικτ,γόρος παρ' άπασι τοΤς «» Κρήττ, Δ ««τη-
  ρίοις καί πβρ' 'Εφέταις ό Νικόλαος Σ. Φρ*γκι»δάκη,.-
  Δι» τής ύπ' αρ.θ. 192 τής 23 Δεκεμβριού 1911 Διαταγής
  ήμίών διωρίαθηεαν ό Κων. Πΐπαδάλΐς Εφ^τ<]ς Χα.ίοχ1, Ιΐρθϊ- ίρος, Ιωάν. Καταλαγαριανίς Ιΐρωχοϊικης Χανίων χαι ό Σπυ¬ ρίδων Άγκυσουλακις κάχοικος Χανίαιν, Συνίϊροι χαί ο Στυλια¬ νός Φυλλαδιΐάκις 'Υ)γραμματεύς τού Έφεΐβι;υ Χανι ι Ρραμ- ματίύς τοΰ κατα την προσ»χ<) από 10—27 Ί^νουαρου 1911 σύνοδον συγκροτηθησομενου Κακοιιργιοδικείο^ Χανίων. Δι" ομοίας Διαταγής ύπ' αριθ. 193 καί χρονολογίαν .ην αυ¬ τήν διωρίσθησαν ό Φρανΐζής Φρκντζίθλΐκις, Προί' ς των ΙΙρωτοόΊκών Ρεθύμνης ΙΙροϊίρος, ό Μιχαήλ Κοκολαχι,, Ιΐρα»- τοδικης Ρ*θΰμνης καί ό Στυλιανός Κωατο ια,νης διχτ,γορος έν Ριθύμνιο Σύνεδροι καί ό Έμμ. Άδάτζος, Τ) ,ραμμι:βίις τοΰ Πρωτοδιχείου Ρεθύμνης, Γραμματεύς τοϋ κατά την πρΐτΐχή άπό 10—31 Ίανουαρίβΐί 1912 σύνοδον συγκρ&τηθητομίνο- Κακουρ- γιοίικείου Ρεθύμνης. Δι* όι*οιας ϊιαταγής όκ' αριθ. 194 χαί χρονολογίαν 28 Δε¬ κεμβριού 191-, διωρίσθη ό Ιωάννης Μακιουδαχ,ΐι, ά:.--ούς όρι- στικος βοηθός τού* Γραμμα.ί'ως τοΰ ΙΙρωΐοβΐλίιοα ΡϊΟ-^νης· Δί' ομοίας Διαταγής ϋπ'αρ,θ. 195 καί χρονολ.,.αν την αύτην διωρίσθη ό Ίοΐΐννης Νικολακάκΐς απλούς άριστ -"ί βοη θός τοθ Γρβμματίως τής τακτικής Άνακρίσϊως Ρεθύμνης. Έν Χανίοις τ^ 12^Ιανουαρίου 1911. Ό 'Κκ.τροχοί Γ. ΠΔΟΤΜΙΔΗϊ: ΑΝΟΤίΡΑ^ΙΕΥΘΥίΙΙΙΙ Αρπ. Ηρωτ. 80 * Δ;εΛπ. 38 ΑΝ9ΤΕΡΑ ΔΐεΤΘΥΝΙΙΣ ΟΙΙΟΝΟίΙΙΙΚΙΝ ΕΓΚΤΚΔΙΟΣ Πρός τάς τελωνειακόν αρχάς Τροποποιοϋντες τάς διάταξης ιής ύκ' αριθ 78ΙΑ« ^ ^9 Φιδρουαρίου 1908 ίγκυκλίου τής κα(*'ήμδς Άνωτίρίς Διβυθύν- σΐως δημοσιευθίίση; έν τω ύπ' αριθ. 9 φύλ>φ τοθ Ρου τεύχους
  τής Επισήμου Εφημερίδος, ινωρίζομεν υμίν, βτι οί
  φυτών*αντ'·ς ίΓδους δε'νδρων χ«ί ανθέων ίξ Ελλάδος
  μένων άπαλ'^σΐονται τής ύποχρεώΐεως τής τρο«»γωγής, τής
  διά τής ίίρηαιίνης έγιιυλλίου οριζομένης πιστβποιήσε(, ς τής τελα-
  νί-.βίής άρχής τοϋ τοπιυ τής έςαγωγής περί τής προελε^ϊως
  αυτών ΰπο>θ£οίιμενο( είς μιόνην ΐήν χροσαγωγην τΐ;ς πιβΐοποι-
  ήσεως ιής Δημοτικής άρχής τοΰ τοπου τής τροε, «ύ.-ϊως.
  Δ.ά πάηα τα βλλα προϊόντα έ;α^ολο^(ίίί ίσχύουσχ «./ήρης η
  ειρημένη έ (; ύχλιος καί έπομϊνως οί «'ΐαγιβγεϊς τούτων θιλου-
  σιν ϊφοίΊάζε:'ία! καί προιάγε! την κατά ταΰτην τρ αιχι£ε6αί-
  ωσιν τής Τϊλωνΐιαλής «ρχής.
  Έν Χανίοις τ?| 11 Ίανβυορίίυ 191*2-
  Ό ΐπΐ των θίχονομκών
  Ι. ΗΣΥΧΑΚΙΣ
  Αριθ. Πρωτ 68
  > Δ'.ίχ,τ. 30
  Η αΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΙΙΑΕΙΑΣ
  ΕΓΚΓΚΑΙΟΧ
  Ορος
  τονς προϊσταιιένοιτς των έκπαιδεντηρτων
  τίς τε {χέσης καί κατωτέρας
  έκπαιδεύο*εως
  'Υπομιμνγισκοντίς υμάς την προσίγ^ίζουσαν -/.ατ' έζοχήν
  σχολικήν εορτήν τής 30 Ιανουαρίου παρακ»λοϋμ8ν νά,
  παντιγυρίτητε ταύτην κατά τα, έκασταχοϋ κρατοϋννα Ιχον-
  τες ΰπ' δψ$ι τας σχετικάς έγκυκλίους τη; λο,Θ' ημάς Δι¬
  ευθύνσεως καί ιδία την ύ—' αριθ. 66/
  ,„ τής 9 Ίανουαρ'ου
  Διά τοΰ ύπ'αριθ. 2 έ. ϊ. Διαταγματος τής Έκ.-·.*στικτ1ς 1910.
  Εν Χανίοις 12 Ιανουαρίου
  Έπιτροπής εγένετο άποδεκτή ή παραηησις »πο τής '·/-ΐ)ρί»ίας
  τοθ βθιςθοϋ τής ταχ. υπηρεσίας Μάρκου Τσιριμονβκ·,.
  Δι" δμοίου Διατβγματος ΰπ' αριθ. 3 έ. Ι. διωρίσθη μάθη-
  τευόμενος τής ταχυδρομικής υπηρεσίας ό Δηι*. Λ. Γιαλιτάκης.
  Έν Χανίοις τ^ 12 Ιανουαρίου 1912.
  Ό επί των 'Εσωτβρικών '
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Δ^ά τοϋ ύχ' αριθ. 1 έ. ϊ. Διατάγματος τής Έκΐϊλεστική"ς
  Έχ/τροχής, τοΛοθετεΤται δ Λοχαγός τού ΠεζικεΟ Γεώργιος
  Κορτζάς έκ τοΰ 1ου Τάγματος είς την Μ Γ3φχίαν Έπιτελείου
  ώς Διοικητής αυτής καί 'Υπασπιστής τής 'Ανωτϊρ*ς( Διοική¬
  σεως, «ντί τοθ Λοχαγοΰ τοθ αύτοθ δκλου Σπανίωνή Ιωάννου,
  τοΐΓοθ«τημίνου είς το Ιον Τάγμα ώς Διοικητήν Λόχου.
  Έν Χανίοις τ^ 7 Ίανουβρίου 1912.
  Ό επί τής Δημ. Ασφαλείας Έπίτροπος
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ*
  1912
  Ό Έχίτροπος τή; Παιδιίας
  Ν.ΠΑΜΑΑΑΚΙΣ
  Έκ τοϋ ΈΟνικοβ
  γ:
  ; -*».
  «.*'..