91777

Αριθμός τεύχους

4

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/1/1912

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  -ε»·*-
  ΠΛΡΑΡΤΗΐνΐΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ
  ΚΡΗΤΗ
  :ΥΒΕΡΝΗΣΕΩ7
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ$ 25 Ίανουαρ'Όυ 5012 — ΑΡΙΘ. 4
  Άρ-0. Πράξ. 12.
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΤΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠ3Σ
  Έχοντίς ΰπ'όψι» τό ΐρθρ. 6 «ϋ ύίΐ' ;'ριθ. 180 τεΰ ίτ υ;
  Ι9ίΐ Δυτ^γματ^ς, περί »ιγ οίοσ«ς των δΐκ,αστ *£,ν Γγχ^μ-Λ
  -5»)ν *ΐ·. την π.ι ποίας των ύχ' αριθ 817 τού Συ^5^λ»ι-γρϊφ5ΐ>
  ί1ί.ραμαχίς Μ ^^οη:.τ*^ο^
  "VI*·
  —ίραμί'.ιϋ, 15,407 τ;0 Σ <μ Ιι,λ^ι ·,'ρβ<|θυ Ρεθύμνης Κωστχν-ιί ου Ά^ο.ιιλιδ^η νοί 6,686 ιθθ Σ,,-λ'.ολα^γράφΛυ Α'-ιϊγόι Σ;ϊύ:ιυ Πατταλϊϋ ••"υμβίλ.ιίων, γ ωμ.οϊοτηα* τού Νν*?ί<κ Ρ θό.ντ,-, ττ,ν ΰτ' άα<>. "/ι τής 5
  τοδ Σίμδίλϊογράφιυ Άγί»υ Μύρων»; Χρ:στοφόρου Γ. Δαρ-
  δαντή.
  7) την υπό τοΰ Ανδρ. Κίκιν'ίο.) !ημ5σίου ύπαλλήλου κατοί-
  κου Ήρΐ'λιίίυ ίοίίΤσαν ϋχει τοί Έϊλ'ϊρί» Ε. Χοιτζ'.ϊάΐιη Γραμ-

  η
  ου !912 ;
  78
  ησ ν τιΰ Νομαρχου Σ?α ιων κ*ι την
  2 ό Ν
  μιτίω; ΐίΰ
  II
  *ωτ,δί>.«.ίο.< Ή-)3ιιλείο.> εγγύησιν κατά τό ύπ'αριθ.
  13384 τού 1912 έγγυητικόν τοθ. Σ.ι,Α&ολί.ιοΐράίθυ Ίΐρακλίίο.»
  Κωσταντί.ου Ρασιϊίκη* ναί
  8) τή^ ϋτό τοϊ Λη,ι,ητρ^ Έμ ι. Ά ·κ,ν>)3:ά η κ-ημπίου
  ■^ια^5ί<ο^ Χάρακος Μϊνο^βτσίΐυ ϊοθίϊΐαν ίγγώτ,τΐν υπέρ τοΰ Γιωρ. Ιωσηφ Άγγίλ'ίαΛ.η Γρα^*3τ<ως τΛ Ε·ρηη3'<εου Ιΐύργου λιίνοφΐΐΐιο.» ήα;ά τ^ 6—" άτθ. 6 ί4 2 τϊΐ '9'Ι ί^υο'ΐΐ'ν τοθ Συμβολΐ ο^?ατο^ ΙΙ;ργ}υ Λΐονοφϊ^σου Ν Έν Χϊνίί'ί τν] 14 ΊϊΫθοαρ 9^ 1912. Ό επί τής Δΐχΐιοσΐ ής Έπ' Γ ΠΛΟΎΜΙΔΗΣ Αριθ, πράξ. 6 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΓΙΙΤΡΟΠΟΣ Ολ' ίψ-ντο άρθρον 6 ΐοΰ ύπ' αριθ. 180τοδ 1911, Ιθίίΐ; των διιαίτικών Γραμμ«ίων, Διατάγ^ατος καΐ Ιϊνου^ρίου ΐ9ΐ2 γνωμοδότησιν τοθ υ-ΐ' αριθ. 78/6! τής & Ιι,ο,,α-ί^ 1912 -νω,ιοδόΐησιν τϊΟ Νο¬ μαρχου Ηρακλείου. Ηγίρινομεν 1) τί,ν υ-ιότοί Έμ-λ. Γιωρ. Σιρρή γεωρ.ό3 καί κ<τοικυ το3 χωριΐυ Μπραχή^ου τής ιιταρχιας Μυλοποτάμου ό:Οί!3α< ϋ-Ε3 Τ6ΰ Ρεκιργ. Κ Σ <ρρϊ) Ρρΐμ,Αατέος τίΰ Ε'ρηνοϊι- κβίίνΐ Πϊρά,λατος Μ^λοπβΤϊΐινηυ ϊγγυησιν κατά τό ύι' αριθ. 817 τής 4ης Ίζ^βιίο., 1912 ϊΤίυ^τικόν τοϋ Σ^μβολαιογρά^ου λ^.'οτετβμο^ Εμμ. Συραμίΐίϋ '«.') -ήν 1τε6 το5 Γϊω-.νίί^ Ι. Μαμχ'ά»η έ>-ό«υ %7 κι-τ:ί-
  χ:^ Ρείΐύ^η, δ.θιΓσαν ύ-έ? τοθ Εϋστ^θοο Ε. ΠϊτράΑη Γρ^μ-
  μα-εωί τοΰ ΙΙ.;ωτ:>ίΊκε·.0Λ Ρ»9ύμινης ί(·γύη-:ΐν κΐτά τό ύπ'άριθ.
  15407 τή; 4<]ί Ίϊ^οϋϊρ ο^ 1912 έγιυητικόν τοΰ Συμ6ολ»!5· ; ί6ρί γρ-ίθ,ί Ρ.θύμ,η; Κ,υϊταντινου ΆνίροΛιδϊκν;. ( | χή» '4Κ αο;θ. 59/18 ..„ 3) την υπό τ33 Έμμ. Γ. Καλο^ιεν3πού^ου *αφ?ε;:ώλοο χ»1 . Νομάρχου Χανίων. Έγ/.ριν&μεντη'ύαό τοθ Νικόλαος Γ. Φ»υ- κατοικιυ Ν.ύς-Άμάριδ.1;ΐ«νύπέρτ5ϋΓί«ργίουΓί..ργουΙάκη 'δουλακί) Σ^6ολαιογραφ:υ τή; περιφερείας τοϋ Ειρηνοίικ^υ Γρ-μματέ(!»^ το3 Ε{ρ4ν.οι«1-υ Νίύ; Άμ«ιου εγγύησιν χατά τό Κολυμ6α?ιου κ,ί χατοίοο Πβντ«ί«.3ν τή; Ρ,**ρχ·.*ς Κισΐαμου ^'άριΒ. υού6τ^'ΐ9ΐ1 ίγγ^τΐΑίν τοΰ 2.υ^5λα!ογρ»φο/Α- | δοθίϊ3αν ύπέ; τοϋ Ν.κολβο^ Σγο.ρομΛη 1 ρ-μμττίως τού ϋ,-ρη- μ«?ίου Σταύρου Παττακ:ΰ. ί νοδ «ίου ΚολυΛδαρίου εγγύησιν κατβ τό υ* α;·θ. 18όϋ τής άν 4) την ί»~ο τοΰ Γεωργ. Δ. Γαλάνη δι*ηγόρο' Ανιΐγν#σνβκη Διευθυντού τοϋ'Υκοκατο'στήματος .. ... » ·. —-έ»™ λοΒς ταμείον Β,μ,, ,«9£κε.ν άμφο^ρων Βάμου Άιτοκοριονου 1 τασσομεν την δημοσίευσιν τής παρ,,ση, «ντ^ ί=δίϊσοιν εγγύησιν, υπέρ τοϋ Νιχολάιυ Φιλ. Άγγ«σοι»λά*η ^αμ- ! δερνήσεως. Ι*«έως τοθ Εϊρηνοίικίίου Άποχορώνον, χατά τό ύχ'βριθ. 2446 ι Εν Χανίοις τίΙΙΟ Ίανουαρίου 1«Η· Τ:ΰ 1911 ίγγ..ητ(ΑΟν τοθ Σ,ιμ5ϋλαιθ;·ράφο.> Άποκορώνου Λιω- · Ό έ*1 τής Δΐχβιοσύνης
  νιδα Τζιανουβακη. | Γ. ΠΑ0ΤΜΙΔΗ2
  5) την ύχό τοΰ Γεωργ. Δ. Γαλάνη δικηγόρον χαί Χ«ραλ.
  Ίωσζ-,φ Κα?αίανί<η παντοπώλου κϊτοΐ*ου Βάαου Άποκορώνου δί^ίΤιαν ίγγ6ηΐΐν ύ'-βο τοΰ Γραμαατεω; τοΰ Π?ωτοί·κε·ου Σφα¬ κιων Γίκ,ργ. Ί^σήφ Λεκανιδουκατάτό ΰ*'άρ 0,2445 τοϋ 19ϋ «γγκητικόν τοΰ Συμδίλαιογράίοα Άποκορώνου ΛιωνΙία Τζια- ν^υδα>ιη.
  6) την υπό το3*Ι«ίν. Γ. Τιατΐάκη γιωργοΰ καΐοί'Αβυ Σΐ«^- _
  ρα^ων Μχλεβ^ς'ο^ διθΞΤσα· έγγΰοΐιν ύπέο τ->1 Κι*ϊταντίν5υ '
  Ί«άν. Τβατσά*η Γραμμα«ως τοΰ Ε'ιρηνοδικεί υ 'Δγίου Μύριβ-
  νβ« ΜαλεδυζΙ^υ κ.«τά το ύπ'άριθ. 3699 «3 1911 έγγ«κ)τίκβν
  ;
  ίνςϊκείο» ΚολυΛ6α?ίου εγγύησιν
  «? Παύλο> ! Δε,ε.4ρί,υ 1911 ίγγυητ.κό, τοΰ
  Κ*ου Στυ
  Κυ-
  η.υ
  ί
  Σ ΤΗΣ
  Ο
  Γ) ΕΤΑΤ 0Ε3 ΡΕΚΟΕΡΤΙΟίίδ ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ3 ΕΝ
  ΙΟΕΜΒΡΙΟΣ 1911
  II
  Ι Ν Α β Γ'.
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΒ0ΕΡΤΙΟΝ8
  Χρονολογίαι —
  *■·§
  ο
  39
  α
  ««
  "Εσοδα —
  Των Νομών—Όβ8
  Χανίων κκΐ
  Σφακίων
  Ρεθύμνης
  Ήραχλείου
  Λασηθίου
  ί ϊ
  ο —
  έ "3
  Σύνολον
  Τβΐίΐ
  10
  1911
  Σεπτέμδριος
  Όκτώίριος
  Νοέμίριος
  1911
  ΝθνβΙΠΓθΓβ
  22511
  29735
  31315
  5913
  6775
  11866
  40
  70
  20964
  25062
  36067
  67
  300
  702
  135490
  Άβρβισμα — δοωπΐθ.
  Μίταφοεά ληψούοσίας 1906-1910
  ΑβροΠ αβ Ιβ ^θβΐϊοα 1906-1910
  8356305
  20613632
  Σύνολον -ΤοΙβΙ
  28969937
  24555
  332793
  357349
  85
  8209239
  123514698
  131723937
  49690
  622760
  80603
  07
  4969007
  6227605
  8060317
  235790
  8244319
  84801
  09
  19256929
  285652034
  19256929
  285652034
  304908963
  304908963
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  ΑΙΣΗΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΤ 3 1 - περιοδοσ β'
  . ΑΙΙ ΟΟΒΡΤΕ ΟΕ 16 8ϋΒΤΙΧΕ 3% - αΕδΤΐΟΝ 11
  ΚΟΥΕΜΒΒΕ 1911

  III.
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
  Έξοδα—1>όρβηβββ
  1*1 _
  12
  ι3
  2 Ι §
  ■— ο
  13
  — 2
  β-
  «β ι.
  ί |
  ? Ι
  13

  Ι-Ι
  = Ι
  - ι
  16
  ,·< Χ'3 α. α „ Ιΐ & 4~' «τ* ■* ^5 (■»] Οί 3 II Ι 17 ι 3 ο 18 3. -3 3 ■^ ι '2 ο- ■5 Ι *3 Ι 19 ο Ζ 1ί= 20 3 - 21 3 =5 22 1123 270 242680 60 29820 761 20 83! 96 35 142180 110235 328 200000 213283 90601 142180 110235 293886 43 3820 83578 10κ9 43254 929 151466 "Γ 2974 50000 580902 18132160 200000 2571357 90601 56 45 296410 -2752679 87398 55 44314 19 2443 2974 50000 18713062 2771357 45 90601 56 304908963

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣ'ΠΧ
  II
  Ι Ν Α Ε Γ'.
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
  Γ) ΕΤΑΤ ΒΕ$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑ!ΕγΜΝΤ$ ΕΙ
  ΚΟ ΙΤ1ΒΡΙΟΣ 1311
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ -> ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ8
  Χρονολογέαι —
  κ
  1
  Νομών—Όθ3
  Χανίων
  χαϊ Σφακίων
  Ζα Οαηκ
  {( 8/αΜα
  Ρί&ύμνης
  ΚείΗγπιο
  ΉρακΧιίον
  Ααοη&ίον
  Σύνολον
  Είσπράξίων
  Τοίαί
  Παρατηρήσας
  10
  1911 Σεπτέμέριος
  Όχτώίριος
  Νοέμίριος
  ΝονβηιιΟΓθ
  1911
  Ληψο&οοία Αης 77εριόδου Οπίίοη Γ
  1608265
  Αηψοίοοία Βας Πιριόδου ΰαίιοη ΙΙ' .. 11
  ΣντοΙον — ΤβίαΙ.........
  1289699
  3933427761 120904911, 87024 373238616
  373573498) 131723937 84801
  09304908963
  •2897964 76691627 41
  2526288 48 171825466287706 11
  323861648
  304908963
  6287706
  11
  (*) Όοα κ»οτ,γούμ»νον *ίναχί- (*
  ε:
  Ιΐ ΤΗ*
  ΛΙΑ ΑΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡϋΣΘΕΤυϊ ΦΟΡϋΥ 3'
  .. ΑΙ) εθϋΙΡΤΕ ΟΕ 1.1 δϋΒΤΑΧΕ 3 ·/, - ΟΕδΤΐΟΝ ι.
  ΓΤίΒΒΕ 1911
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α
  ΤΑΒΙ,ΕΑΙ]
  III.
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
  "Έξοδ* —
  «5-3
  Ι3-
  1 δ. . 5
  ~ Κ ι ο

  8
  Ι
  45*3
  ? ·8
  <3 « ε- δ 8* "ο ^ 3 Ι β 3 Γ 16 -.2 13 Τ--ΓΤ 13 17 1000000 2974 1002974 115409 873985544314 .0283798 35^24; 10355735 525805 244388 770 93 62113,45 6211345 294894 294894 50000 50000 1244973 03 18713Ο6? 143210365 3 1978818 2771357 4750176 45 10 14824 8 9υ6(-1 10542636 3238616 5(·| 3049089 6287706 48 11 (Έκ τ·Ο Γεν»κοβ Αογ»ό—.ρΐβν)
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΓΝΗΣΕΟϊ
  ΓΕΝΙΚΟΝ /ΟΠΣΤΗΡίΟΝ
  ΚΑΤΑϊίΑίΙΙ ΤΗΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  3ο
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  ΆποτελέΌνματα άπολογισμ χρησ.1898—.909
  Προυπολογισμόν χρήσεως 1910........
  » " » 1911 ......
  Διάφοραι λογαρια«ίμοί.
  Γραμμάτια συμψηφισμοϋ..............
  Χοηματικά γραμμάτια................
  Πα,ρακαταθήκαι κοιναϊ................
  » αΰτούσιοι............
  » χρηματικήν έγγυήσεων....
  » Δημοτικαί.............
  » λιπασμάτων...........
  Λ/βμός έγκαταλελειμμε'νων όθωμ. περιουσιών
  Μονχβττιριακόν ταμείον Χανίων.........
  » » Ηρακλείου......
  » » Ρεθύμνης.........
  » » Λασηθιου.........
  ΤελωνειακαΙ παρα,κατα,θηκαι...........
  Είδικοί φόροι......................
  Λιικνικοί «ρόροι.....................
  Πρόσθετος φόρος 3 °/β — Πίρίοδος Α'
  » » ϊ » — » Β'
  Ταμείον βοηθημάτων.................
  Λωρβα Άρχαιολ. Εταιρίαι > ι>
  Προστιμα, έφέσεων άποζημιώσεων......, . .
  Έντοκα, Γ^αμμάτια τοΰ Δημοσίου. .......
  Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου
  Προκ,αταβολα'ι διά λ/σμόν ταχ. Έπιταγών
  χ> διά δαπάνας της "Αγροφύλακος
  Προκαταβολη είς Μοναστ. ταμείον Χανίων. .
  Ζημία διαπραγματεύσεως ξε'νων νομισμάτων
  Κίντσις κιφα,λαίων—'Τελώναι...........
  » » Πρόσθετος φαρός 3 °/0
  » » Τα.μιαι...........
  Κοιν. Ταμείον—Κα.ταθε'σεις προιόντος ίντόκ,ων
  Γρα,μματίων τού Δημοσίου πρός πληρωμήν
  των άποζημιώσεων.................
  Ι1ροκα.τ·αβολ»ί διά, δαπάνας τη; στρατ. υπηρεσίας
  Κττιμχτα κατακυρωθεντα τφ Δημοσίφ ....
  ΤαΛτοποιητε'οι προσωρινοί λ/σμοί......
  Χρεώστχι εκ ληψοδοσίας χρτ)μ· διαχειρίσεως.
  Τρατε^ Κρήττ,ς—λ/^ιιος Διημοσίου......
  > * — · Μόν. τα.μ. Χανίων
  >' » » » » Ηρακλείου
  8 <■ — β » » Ρεθύμνης » » — » » » Λασηθίου Κ&.νωιρ. Ταμείον—Λ,σμος Προσθ. φόρου 3 °/0 Είς μεταφοράν......... _ ΎκόΧοικο. οΐχονο μιχον Ζτους 1910 566947 108720 644001 114311 42494 5023 48754 26069 58124 500000 180000 1715 4495 42124 623958 89428 13200 8850 32446 4550176 7662841 ΙΙραξιΐί άχ: 1 Σΐ- 191' ίο>ν
  1911
  Πρα'ξικ ί*ντό< τοϋ 91 60 10 4920υ6 89) 4837*020 5ο9279| 8! 122518 150271 566 40 4434 89 1000 3176 1085 5331810 32023 68 ^61985 76 10 58 20 2524 2000 491700 75337347 144371 60 61896050 66*571 4064 277358 1395 4589874 15 17 12 66 177234 452009 68417 1139 182ο 2891$ 3963* 3284 200000 245210 337040 116501 212582 705 149386 4311 10000 200000 17 Γ ά Σύνολον 65 οΌ 42 82 57 35 26 237781281 1236248 936349 75 634657 9 190936 20^910 566 40 10 443489! 1000- 4316 23| 2910 20 82230170 71658 261985 580902 2ΟΟί'ΟΟ 11072042; 13:091193, 11431123, 42494 502337 113916839ί 2869Ά1 88966761 500000 180000 1715 4495 601 42829 83] 1437916 30, 97803 13200 2162453: _ι 14630528174 33841 4750176 10 86 48 ί
  ΕΦΗΜΕίΜΙ' ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΗΜΟΙΙΟΪ ΤΑΜΕίΟΪ ΤΗΝ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ 1911
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
  Π
  *Τ*ό>οικα τοΰ οίχο-
  νθ'ΐιχοϋ ίτοιι; 4910
  Ποά'ξειι &κό 4 Σ)6ρίου
  1911 ίως τί ου;
  Όχτ 6ρί·υ 1911
  139359320
  79702581
  9503064
  43588679
  1159509
  21034
  818854
  8942810
  135090
  38351
  43711
  20521
  27781
  89
  241345
  199364345
  267519874
  3093253
  1586913
  1560
  5000€0
  830238010
  Ι
  16
  49
  331825 δι
  98775184
  52368999
  5772662
  122211
  5000
  133335
  16*663
  865301
  134515
  718815
  864493
  5568250
  50342γ
  58160
  11196612
  54076468
  73992734
  14447925
  65211042
  341000
  317658
  469707812
  Πρ4ζιΐ( ίντόί τού
  Νοιμβρίου '"Μ1
  1061.63
  497υ>
  73
  20024094
  6:68531
  4249816
  1ϋ·>903
  1X1)88
  4157
  9216
  Ιί.Γ.13
  178
  8Γ603
  ου
  20
  2(
  1388
  1Ο9ί>7878
  36(02323
  116840
  26ΓΛ77
  2000^00
  20Γ0
  390577
  113965
  255418269
  17
  Σύνολον
  των
  Είς
  Γ
  12
  20
  139359326
  43838906
  148479,-21
  152095074
  22044307
  60( 596
  1659509
  137335
  2409984
  9997*39
  102^3837
  1/>86142ο
  2023981
  6479
  10
  10871214
  977583ο
  317315
  199364345
  286776803
  3093253
  1586913
  1560-
  500Γ00
  65074346
  1099950ο
  261322[37
  9175876*
  200000-
  2000
  71357
  431623
  1553364091
  79785904
  11072042
  730168
  11431123
  42494
  5023
  39217
  2561949
  37
  78< 300000 180000 1715 449560 408298Η 7063393υ 9780348 13200 1730830 3384130 475017β!ΐ0 8011122175 Είς πίϋτωσνν ■β 139359326 1 2 54844946 88Β298|7ο 29500841 39668:; 71 133335 2409984 999739 978;>348
  147614
  15923
  25
  58
  6188090
  26481
  2610025
  5ο320
  1993643
  44
  45
  286193901
  30932
  15869
  1560
  30000υ
  53
  13
  27920
  891423492
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  18
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ;
  Ανάλυσις των κατά την 30 Νοεμβριού Ί(Η1 ύπολοίπων έν τοίς
  Ταμειοις καΐ Τελωνείοις
  Οίκονομικαί
  Μ Ε
  Η
  Α ι
  Χρυαό{
  Ταμείον Κεντρικόν
  » Ηρακλείου
  » Ρεθύμνης
  » Λασηθίου
  Τελωνειον «αί Αρχαί
  Σύνολον.
  87325
  64830
  12365
  1180
  70700
  236420
  "Αργυρο{
  80
  9103
  24184
  15179
  145
  18377 50
  66989 30
  Νίχ«λ χλ*.
  Έν όλψ
  11564
  35773
  8501
  318341
  1541045
  50
  33
  7443269
  Έν Χανίοις τ$ 23 Δεκέμβριον 1911
  10799250
  124808
  36045
  450841
  10448795
  377841
  13
  99
  Άντΐτιμα
  Σύνολον
  127158 77
  198124 20
  33712 73
  1814350
  15107790
  528217
  10
  23515121
  322932
  6975773
  2265191
  2555658
  906059 Οί*
  (Έκ τού Γενικόν" Λονιότηρίον)
  των ταχτδρομειω ν
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΡΗΝΙΙξΗ ΛΟΓΙ-ΦΙΙξΗ ΙξΑΊΐΑΣκΡΑΣΙΣ/ ΦΗ_ 31 ΣΕΠΦΕΜΒΡΙΟΥ Ι9ΙΙ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  1Κα«α6ία«%ς «ιάβα τΙ> Τρακέζ* Κρ&ιης......
  Ταμίας ταμιευτηριον: μετρητά παρ'αύτω...
  Ταχυδρομικά Γραφεια : μετρητά παρ' αυτοίς...
  Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ' οδόν...............
  Δαπβναο Ταμιευτηριον ϊι'άμοιβάς ΰπαλλήλων.............
  Έξοϊα εγκαταστάσεως...............................
  •274666
  665
  1055
  276387
  2836
  1023
  4450
  284697
  76
  81
  03
  10
  Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθόντων έτών...........
  Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατοίολής αυτής......,
  Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλόμενα αύτω............,
  Ταχυδρ. ταμιευτηριον κεφάλαιον καταθετών...........
  Διάφορα ίσοδα Ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιίλιαρίων.........
  Διάθεσις άποθεματικών: καταίολή ϊναντιόφειλήςΐρός Κρητικήν Πολιτείαν
  Τί; α εΊβυραττόμενςι υπέρ τε; Τ-μιενττριθϋ.....................
  1582
  2193
  270544
  10
  4450
  5016
  284297
  99
  67
  09
  10
  70
  Ό ταμίας τοϋ Ταμιευτηριον
  Δ. Ν. ~ ' "
  Έν Χανίοις τί) 25 Νοέμβριον 1911
  Ό Δ»ενθν·ν*»-ν
  0.
  ΑΙΑΙΕΦΑΑΑΙΟΖΙΙ 101 ΕΡΓΑΙΙΟΙ ΤΟΤ ΤΑΧΤΔΡΟΙΙΙΟΤ ΤΑΙΙΕΤΤΗΡΙΟΤ
  ν«*ιρ«θία< τ% 1 Απρίλιον 1908) Έκίοθε'-ντα βιέλιάρια μέ^ρι τίλονς ■πσρελθόντςς μηνός Αύγουστον............................................................ 7,362 » έντός τοϋ μηνός Σεπτέμβριον..............·........................................................ 50 Μτνν Σεπτέμβριος 191 'Α'Κοσβεσθέ'ντα βιίλιάρια μέχρι χέλους ιταρελθόντος μηνός Αύγούστου. » » έντός τού μηνός Σεπτεμίρίου........... Βιβλιάρια έν κυκλοφορία εις τό τέλος τοθ μηνός Σεκτεμίρίοο ....... 690 1 7412, 691 6721 Καταθέαεις μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Αϋγούστου............................................................ —ραχ. 1930,134.— » τοθ μηνός Σίπτεευμίρίου.......................................................................... Κι*αλαιςποιηθέντ«ς τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμίρίον 1910........................................................ Άιτοϊόσιις πρός τοϋς καταθέτας {ναντι χιστώσεως των μέχρι τέλους Αύγούστου.......... » » » » » » » έντός τοθ μηνός Σεπτεμίρίο»...... Καταίληθέντες είς τους καταθέτας τόκοι ίνεκα αποσβέσεως βιίλιαρίων μέχρι|τέλους Αύγούστου. » » » » » » ίντϊς τοϋ μηνός Σεπτέμβριον....., 20,832.30 63,791.- 2,014,757.30 1718,480.34 22,803.63 2,906.88 22.36 1.744,213.21 Πίστωσις καταθετών είς τό τέλος τοϋ μηνός Σεπιεμίρίον μή συμπεριλαμίανομένων των άτό 1 Ιανουάριον έ. Ι. δεδονλε»μέν«ν τόκων. » 270,544.09 Μ «
  /*Τ.