9178

Αριθμός τεύχους

50

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Ι φού ήγωνίσθησαν ματαίως νά καταλάβουν τάς Αθήνας γιά νά καταργή¬
  σιν την Έλλάδα, δηλώνουν τώρα δτι την μάχην των θά την δώσουν 2ξω
  άπό τάς Αθήνας.
  Στήν πραγματικότητα άνθίοτανται άκόμη γιά νά έξασφαλίσουν, ώς φαν
  τάζονται, εύνοικούς δρους παραδόσεως.
  Τβύς δρους δμως τούς έμαθον άπό τό στόμα τοΰ Στρατηγοΰ Σκόμπυ.
  «Παράδοσις άνευ δρων.»
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΠΛ:
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  ΕΘΙΊΙΚγΙ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Χ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ετοσ α'. περίοδον β. αριθ. 5ο ΣΑΒΒΑΤΟΝ 16 Δεκεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠ1ΖΑΚΗΣ
  ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ & Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ Π ΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΗΠ0 ΗΜΕΡΠΣ
  «ΌΠροίστάμενοςτής Γεωργικής Υ¬
  πηρεσίας Ηρακλείου κ. Ηλίας
  Ζουλφάκος άπευθύνεται πρός
  τούς αγρότας »
  Τό υπουργείον Γεωργίας διά σχε¬
  τικών εγγράφων τού ανακοινοί δτι
  ■πρός ενίσχυσιν τής άγροτικής παρα-
  νωγής καί άνασυγκρότησιν τής οί-
  κονομίας τής γεωργίας τής χώρας
  θά διατεθώσιν ταχύτατα έκ μέρους
  των συμμαχων μας ('Υπηρεσία "Εμ
  Έλ) προερχόμενα έκ τοό έξωτερι-
  κου μέσα παραγωγής ήτοι σπόροι,
  λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα,
  έργαλεΐα, ζώα, πετρέλαια, μηχανέ-
  λσιακ.λ.π
  Τα διά την νήσον Κρήτην προορι¬
  ζόμενα μέσα παραγωγής θά έκφορ
  τωθοΰν είς τόν λιμένα Ηρακλείου,
  παραλαμβανόμενα υπό τής Άγροτι¬
  κής Τραπέζης. Αρμοδία Έπιτροπή
  έν "Ηρακλείω καί Έπαρχιακή κατά
  Επαρχίαν θά ένεργήσωσι την κα¬
  τανομήν των άφΐχθησομένων μέσων
  είς τάς Κοινότητας αναλόγως των
  άναγκών.
  Είς εκάστην Κοινότητα συνιστδται
  έπιτροπή αποτελούμενη άπό δύο έκ-
  προσώπους τής Τοπικής Θύτοδιοική
  σεως καί δύο έκπροσώπους των Γε·
  ωργικών Συνεταιρισμών τής Κοινότη
  τος. Ελλείψει Γεωργικών Συνεταιρι¬
  σμών ή έπιτροπή θ' αποτελεσθή, έκ
  τεσσάρων άντιπροσώπων τής Τοπι¬
  κής αυτοδιοικήσεως Αί Κοινοτικαί
  έπιτροπαί δέον νά συσταθώσιν ά·
  μέσως.
  Εκάστη Τοπική Έπιτροπή θά κα·
  ταρτίση όνομαστικόν πίνακα των ά¬
  ναγκών είς γεωργικά έφόδια έκά
  στου καλλιεργητοθ, καί τόν οποίον
  θά τοιχοκολήση ίνα λάβωσι γνώσιν
  άπαντες οί κάτοικοι καΐ μετά την
  έντός τριών ημερών εξέτασιν των
  τυχόν υποβληθησομένου ένστάσεων
  θά καταρτίση τόν οριστικόν πίνακα.
  Κατά τόν καταρτισμόν των πινάκων
  θά προτιμώνται έν ϊσοις δροις οί
  έξ οίασδήποτε πολεμικής αίτίας πλη
  γέντες. Αντίγραφον τοΰ πΐνακος θά
  άποστέλλεται αυθημερόν είς τόν Έ
  παρχιακόν Γεωπόνον ώς πρόεδρον
  τής Έπαρχιακής Έπιτροπής.
  Ό Πρόεδρος εκάστης Κοινότητος
  πρέπει νά φροντίση διά την άμεσον
  συγκρότησιν τής Τοπικής Έπιτροπής
  καί τόν καταρτισμόν τοΰ πίνακος
  διότι πάσα καθυστέρησις θά έχη ώς
  συνέπειαν την μή παραχώρησιν είς
  τούς καλλιεργητάς τής Κοινότητος
  τού τής ένισχύσεως ταύτης καί θά
  είναι ύπεύθυνος έναντι τούτων καί
  κυρίως έναντι τής πατρίδος, ήτις είς
  την άνασυγκρότησιν καί έντασιν τής
  γεωργικής παραγωγής κατά πρώτον
  λόγον θά στηριχθή διά την έπανόρ-
  θωσιν των τεραστίων ζημιών άς ε¬
  δημιούργησεν ό πόλεμος, ώς καί διά
  την οικονομικήν τοΟ Έθνους άνόρ-Ι
  θωσιν καί νομισματικήν σταθερο¬
  ποίησιν. „ _ ,
  Πρέπει δλοι νά είμεθα βεβαιοί διά
  τό ενδιαφέρον καί την ταχείαν καί
  άνακουψιστικήν ενίσχυσιν των με-
  γάλων συμμαχων μας άλλά πΡίπει
  έξ άλλου νά πιστεύωμεν απολύ¬
  τως δτι ή οίκονομική άνασυγκρότη-
  σις τής χώρας μας καί ή ^ημερΐα
  τοϋ Έθνους -άς θά εξαρτηθή άπό
  την ιδικήν μας δημιουργικήν εργα¬
  σίαν καίτήν επιτύχη κινητοποίησιν
  δλων των παραγωγέων δυνάμεων
  τοΰ τόπου. „
  Πρέπει άκόμη νά γίνη πίστις είς απ¬
  λούς μας δτι ή σταθεροποίησις τού
  νέού νομίσματος, δέν έξαρταται ά¬
  πό τό ήδη υπάρχον κάλυμμα άπό
  χρυσόν είς λίρας ή ράβδους τόσον
  άλλά άπό την άναδιοργάνωσιν και
  έντασιν τής παραγωγής και την δη¬
  μιουργικήν μας εργασίαν γενικωτε-
  ρα, διότι ή παραγωγή οικονομικήν
  αγαθών είναι ό ούσιαστικός ΧΡυσ°ς
  καί τό θετικώτερον κάλυμμα κάθε
  Έθνους. Ή παραγωγή καί μόνον εί
  ναι τό άσφαλέστερον θεμέλιον της
  νομ1σματικής βάσεως. Καΐ διά την
  •ηατρΐδαν μας, χώραν κατ «ςοχην
  γεωργικήν, την σταθεράν αυτήν βά·
  σιν θά την δώση ή άγαπημένη μας,
  έλληνική γή.
  Αλλοίμονον είς τα άτομα, τούς
  λαούς καί τα Έθνη δταν ή εύημε-
  ρία των είναι έξάρτησις τής έλεημο-
  σύνης των άλλων ή την στηρίζουν
  είς την ενίσχυσιν των ξένων ή καί
  την βοήθειαν άκόμη των φίλων των.
  Σεΐς οί αγρόται μας ύπήρξατε οί
  πρωτοπόροι είς τόν άγώνα τοΟ "Ε¬
  θνους καί τής φυλής, τόσον είς τα
  πεδΐα τής μάχης μέ τό δπλον άνά
  χείρας είς τό Άλβανικόν μέτωπον
  καί έν συνεχεία κατά την περίοδον
  τής μαύρης σκλαβιάς είς τα βουνά,
  καί τούς κάμπους καί κρατήσατε ΰ-
  ψηλά την Ιδέαν τής τιμής τής πατρί
  δος καί τής ελευθερίας, δσον καί μέ
  τό άροτρον την αξίαν καί τόν τίμιον
  ίδρώτα σας είς τό είρηνικόν μέτωπον
  ένισχύοντες μέ τό προΐόν τοΰ τόπου
  σας καί τοϋ σκληροΰ καί έπιμόχθου
  άλλά εύγενοθς αγώνος σας τοϋ στε¬
  ρουμένου ΈλληνικοΟ λαοθ των ά-
  στικών κέντρων άλλά καί αυτών ά¬
  κόμη των μαχομένων άνταρτικών
  μας όμάδων είς τα βουνά.
  Είς δλην αυτήν τή μακράν περίο¬
  δον τής καταιγΐδος τού πολέμου έ-
  κάματε τό καθήκον σας δπως άρμό-
  ζει είς έκλεκτούς πατριώτας, είς
  γνήσιους "Ελληνας, είς ύγιή τάς αρ¬
  χάς λαόν, είς ηθικήν κοινωνικήν τά¬
  ξιν, δπως είσθε σεΐς, ή ίδική σας τά¬
  ξις, ή άγροτική.
  Προσφέρατε τάς μεγαλυτέρας θυ¬
  σίας καί καλυτέρας υπηρεσίας είς
  τόν άγώνα τοΟ έθνους καί τής φυ-
  λής. Έφέρατε είς πέρας θεάρεστον
  αποστολήν. Άποκτήσατε άνεξαλεί-
  πτους τίτλους έθνικής εύγνωμοσύ-
  νης, καί έκερδίσατε την συμπάθειαν
  δλων των άλλων τάξεων τής χώρας
  μας.
  Πρέπει νά είσθε ύπερήφανοι καί
  νά έχετε τό μέτωπον ύψηλά διότι
  έπιτελέσατε πλήρως τό καθήκον σας
  έναντι τής πατρίδος.
  Άκαταπόνητοι εργάται τής ίεράς
  έλληνικής γής! Είσθε δημιουργοί!
  Σδς άνήκει πάσα τιμή έκ μέρους
  τοϋ έθνους καί είσθε αξιοί τής έλευ
  θερίας την όποιαν σεΐς έκερδίσατε
  Ό αγών δμως δέν ·έτελε(ωσε καί
  τό έργον τοΰ "Εθνους καί τοϋ λαοθ
  δέν συνεπληρώθη άκόμη.
  Ή άνασυγκρότησις τοϋ κράτους
  καί ή οίκονομική ανάρθωσις τοϋ τό¬
  που τώρα περισσότερον άπό κάθε
  άλλην φοράν έχουν ανάγκην άπό
  μεγάλας θυσίας άπό εύγενεΐς καί ώ-
  ραίους αγώνας καί τιμίαν εργασίαν.
  Αύτό πρέπει νά γίνη πίστις είς δλους
  μας άν θέλωμεν νά βαδίσωμεν πρός
  τα έμπρός ώς Έθνος καί ώς λαός
  καΐ νά γίνη, τό ζηλευτό λουλοΰδι είς
  τή Μεσόγειον ή άγαπημένη μαξ Πα¬
  τρίς, ή ώραία μας χώρα.
  Αί πληγαί τάς οποίας ήνοιξαν είς
  τόν τόπον μας οί βάρβαροι κατακτη-
  ταί είναι βαθεΐαι καί ή έπούλωσίς
  των δυσχερής.
  Είναι γνωσταί είς δλους μας αί
  άφαντάστου εκτάσεως καταστροφαί
  αί έπενεχθεΐσαι υπό τοΟ βαρβάρου κα
  τακτητοθ είς τάς πόλεις καί τα χω¬
  ρία καί είς δλας τάς τάξεις τοϋ πλη
  θυσμοθ.
  Είναι γνωστόν δμως είς τό κρά-
  τος δτι ή τάξις ή όποία έοοκιμάσθη
  καΐ έπλήρωσε περισσότερον καΐ βα¬
  ρύτατον τόν φόρον είς αΓμα καί είς
  υλικάς ζημίας την μανίαν των Ο0-
  νων είσθε σεΐς, ή άγροτική τάξις.
  ΓνωρΙζει πολύ καλα τό κράτος καί
  ημείς οί συνεργάται σας δτι οικίαι,
  έγκαταστάσεις, ζώα, γεωργικά έφό¬
  δια καί έν γένει πάντα τα ειδή τής
  οίκονομίας σας, τα όποΐα μέ μα¬
  κράν καί επίπονον εργασίαν δική
  σας καί των προγόνων σας συνε-
  κεντρώσατε, υπήρξαν αντικείμενον
  καταστροφής καί έρημώσεως.
  Γνωρίζει τό κράτος δτι δέν ύπάρ-
  χει χωρίον τό οποίον νά μην έπλήρω
  σεβαρύν τόν φόρον είς τόν κατα-
  κτητήν καί δτι τό μεγαλύτερον βά-
  ρος τής κατοχής έπεσεν είς τούς ι-
  δικούς σας ώμους, δπως καί ύπάρ
  χούν ή μάλλον υπήρχον χωρία τα
  όποΐα οί τύραννοι μετέβαλον είς ά
  πέραντα νεκροταφεΐα καί δτι κάτω
  άπό τούς σωρούς των · έρειπίων οί
  πεθαμένθι—ζωντανοΐ αγρόται μας,
  δσοι διέφυγον την σφαίραν των
  άνάνδρων δολοφόνων γερμανών,
  περιφέρονται γυμνοί καί άνυπόδη-
  τοι καί ζοΰν είς τρώγλας, σταύ
  λους καί σπήλαια.
  Γνωρίζει άκόμη τό κράτος καί οί
  συνεργάται σας δτι δσον καί άν έ-
  δοκιμάσθητε σκληρώς, δμως ή ψυ
  χική δύναμις δέν σδς έγκατέλειψε
  ποτέ καί δτι ή όρμή διά μίαν κα·
  λυτέραν αυριον είναι" πόθος σας.
  Καί πρέπει νά είσθε βεβαιοί δτι
  τό κράτος θά πράξη δτι είναι δυ¬
  νατόν πρός ενίσχυσιν σας καί διά
  την άνασυγκρότησιν των γεωργι¬
  κών περιοχών καί διά την επέκτα¬
  σιν καΐ έντασιν άκόμη τής παρα¬
  γωγής.
  Ευθύς ώς άνέτειλεν ό λαμπράς ή-
  λιος τής ελευθερίας είς την χώραν
  μας, τό κράτος καί αί άρμόδιαι ύ
  πηρεσίαι μελετοθν τάς ανάγκας σας
  καί θά λάβουν δλα έκεΐνα τα μέ-
  τρα διά των δποίων βοηθούμενοι θ
  άνακουφισθήτε ριζικώτερον, είς τρό
  πον ώστε έπουλοθντες δσον τό δυ¬
  νατόν ταχύτερον τάς πληγάς σας,
  νά έπίδοθήτε μετά τής προτέρας καί
  Ιτι μεγαλυτέρας αίσιοδοξίας καί ζή
  λου είς την καλλιέργειαν τής έλλη
  νίκης γής άπό την όποιαν σεΐς κα
  τα πρώτον λόγον άλλά καί τό κοι
  νωνικόν σύνολον άναμένει νά ϊδρ,
  καλυτέρας ημέρας.
  Τό κράτος έν τή έπιθυμία τού δπωο
  ή ενίσχυσις τού φθάση δσον τό δυ
  νατόν ταχύτερον καί εγκαίρως μέ
  χρι ημών, καταβάλη εί πάσαν προ¬
  σπάθειαν πρός την κατεύθυνσιν αύ
  την.
  Οί σύμμαχοι (ύπηρεσία Έμ Έλ)
  εχουν θέσει είς την διάθεσιν τοΰ
  κράτους καί τού ύπουργεΐου Γεωρ
  γίας δλα αύτά τα γεωργικά έφόδια
  δι" ών θά έξησφαλίζετο μία έντατική
  εκμετάλλευσις τής έλληνικής γής,
  καί άνασυγκρότησις τής άγροτικής
  παραγωγής, άλλά αί δυσχέρειαι
  καί κυρίως ώς πρός τα μέσα μετα-
  φορδς είς τα διάφορα διαμερΐσματα
  τής χώρας τόσον διά ξηράς καί πε¬
  ρισσότερον διά θαλάσσης είναι μέ-
  γισται. Τουτο δέν πρέπει νά δια-
  φεύγτ) τής αντιλήψεως σας καί πολύ
  περισσότερον δέν πρέπει νά σάς γεν
  νηθώσι αμφιβολίαι διά τό είλικρινές
  ενδιαφέρον καί τάς προσπαθείας
  τοϋ κράτους καί των συμμαχων.
  Τό υπουργείον Γεωργίας άντιμε-
  τωπίζον τάς δυσχερείας αύτάς των
  μεταφορών καί δτι έκ τοϋ λόγου
  τούτου αί αποστολαί καΐ ίδί^ς σιτη
  ρών διά σποράν ύπάρχει κίνδυνος
  νά μή φθάσουν εγκαίρως είς τούς
  άγρούς των καλλιεργητών, διά σχε-
  τικής διαταγής τού συνιστά δτι οί
  αγρόται μας δέν πρέπει ν' άναμέ
  νούν την άφιξιν των ένισχύσεων είς
  σπόρον διά νά σπείρουν τούς άγρούς
  των, διότι διά τίνα διαμερίσματα συ
  νεπεΐα των ανωτέρω αίτΐων ϋπάρχει
  κίνδυνος ή διανομή νά βραδύνη, ένώ
  ό καιρός δέν έπιτρέπει άναβολάς.
  Καί τό κράτος άποβλέπον είς τό
  νά δοθή κατά την τρέχουσαν περίο
  δόν μία πραγματική μάχη τής σπο-
  ρδς έντεινομένης δσον το δυνατόν
  περισσότερον τής εκμεταλλεύσεως
  τής γής, άπευθυνόμενον πρός σας,
  κάνει έκκλησιν δπως χρησιμοποιήση
  τε διά την σποράν καί ποσότηταν έκ
  των πρός διατροφήν σας ύπολογιζο
  μένων σιτηρών, άφοΰ κρατήσητε βε¬
  βαίως πρώτα μίαν ποσότητα πού θά
  σάς έπαρκέση δι" £ν δίμηνον, παρέ
  χον συγχρόνως την υπόσχεσιν δτι αί
  χρησιμοποιηθησόμεναι πρός σποράν
  ποσότητες σιτηρών έξ έκείνων τάς
  οποίας εΐχατε υπολογίση δπως σδς
  έπαρκέσουν μέχρι τής νέας εσοδείας
  θά χορηγηθώσιν είς τούς καλλιεργη
  τάς έκ των άφικνουμένων έκ τού
  έξωτερικοϋ ποσοτήτων πρός σποράν.
  Αί τοπικαί έπιτροπαί κατά Κοινό
  τητα θά έλέγχουν βεβαίως εάν πράγ
  ματι, εχρησιμοποιήθησαν σιτηρά δια-
  τροφής πρός σποράν, όπότε ή Γεωρ
  γική Ύπηρεσία καί ή Άγροτική Τρά
  πεζα θά δίδη. τό ποσόν αύτό είς τόν
  καλ)γητήν έκ τής ΕΜΕΛ.
  Είς ήν περίπτωσιν ύπάρχουν καλ)
  γηταί έχοντες ανάγκην σπόρου καΐ
  στερούμενοι σίτου διατροφής καί κα¬
  τά συνέπειαν ευρίσκονται είς άδυ
  ναμίαν νά σπείρουν, κάνομεν
  έκκλησιν πρός τούς εχοντας
  καί δυναμένους νά βοηθήσουν
  άλλους γεωργούς των χωρίων των
  ή γειτονικών νά τούς δανείσουν, τοΟ
  Ύπουγείου Γεωργίας άναλαμβάνον
  τος την υποχρέωσιν νά επιστρέψη
  είς τούς δανειστάς τα ποσά άτινα
  έδάνεισαν.
  Πρός τουτο ό δανεισμός αύτός
  πρέπει νά βεβαιούται υπό των τοπι-
  κών επιτροπών αί οποίαι θά συντά
  σουν διά κάθε περίπτωσιν σχετικόν
  πρωτόκολλον τό οποίον θά ύπογρά
  φουν ό δανείζων καί ό λαμβάνων,
  θεαρούμενον τελικώς καί άπό τόν
  Έπαρχιακόν ή Κοινοτικόν Γεωπόνον
  Τέλος εκάστη Τοπική Έτατροπή θά
  συντάξη σχετικήν κατάστασιν των
  δανεισθέντων ποσών σπόρου καί θά
  την άποστείλουν είς τόν Έπαρχια
  κόν Γεωπόνον όστις μέτήν Έπαρχια
  κήν Επιτροπήν θά φροντίση διά την
  παραλαβήν άπό την Άγροτικήν Τρά¬
  πεζαν καΐ επιστροφήν είς τούς δα¬
  νειστάς τοϋ σπόρου.
  Δέν αμφιβαλλομεν πώς σεΐς,νΛ ά-
  γνοί "Ελληνες, πού είς τάς ψυχάς εί
  ναι βαθειά χαραγμένη ή άγάπη διά
  την ωραίαν μας πατρίδαν καί ό
  πόθος διά τό μεγαλείον της, σεΐς
  οί εργάται τοΟ εύγενεστέρου καί τι·
  μιωτέρου έπαγγέλματος, σεΐς πού πε
  ρισσότερον άπό καθε άλλην κοινω¬
  νικήν τάξιν έχετε άνεπτυγμένον
  τό αϊσθημα τής αλληλεγγύης, θά
  βοηθήσητε ό είς τόν άλλον καΐ θά
  συμβάλλετε δλοι μαζΐ διά νά σπα
  ροΰν δσον τό δυνατόν περισσότεραι
  έκτάσεις, έξασφαλίζοντες τό ψωμί
  τό δικό σας καί τοΟ έλληνικοθ λαοθ
  γενικώτερον.
  Θά κάνετε καί τώρα, δπως πάντο
  τε, τό καθήκον σας, ύπακούοντες είς
  την ανάγκην καΐ την φωνήν τής
  πατρίδος.
  Άπευθυνόμενος Ιδιαιτέρως είς έ
  κείνους οί όποΐοι εχουν περισσεύ-
  ματα σιτηρών, ένώ οί γείτονες καί
  συγχωριανοί των στεροΰνται καί
  σπόρου, τούς λέγω δτι πρέπει νά
  πιστεύουν πώς μεγαλυτέραν καΐ θε-
  τικωτέραν υπηρεσίαν είς την πατρί-
  δα καΐ την "'λληνικήν Φυλήν δέν
  δύνανται νά προσφέρουν άπό εκεί¬
  νην ήτις έπιτυγχάνεται δανείζοντες
  προσωρινώς τούς μή έχοντος σπό
  ρον, συμβάλλοντες ούτω έμμέσως
  είς την αύξησιν τοθέθνικοϋ πλούτου,
  άντΐ νά κρατοΰν τό περίσσευμά των
  είς τα πυθάρια καί τάς αποθήκας είς
  τάς οποίας δχι μόνον δέν πολλα
  πλασιάζεται, άλλα καΐ είς μεγάλην
  ή μικράν ζημίαν όπωσδήποτε υπό
  κείται.
  Άπευθυνόμενος είς τούς τελευ-
  ταίους αύτούς παραγωγούς, έ'χω νά
  τούς ύπενθυμίσω δτι: Δέν άρκεΐ δτι
  δέν έπρόδωσε τις την Πατρίδα τού,
  άλλά άμάρτημα λογίζεται καί δταν
  6έν ώφελεϊ.
  Έχω άκόμη νά σδς τονίσω δτι ή
  όρμή καί ό ένθουσιασμός σας διά
  μίαν έντατικωτέραν εργασίαν πρός
  αύξησιν τής παραγωγής σας πρέπει
  νά είναι μεγαλύτερος δχι μόνον άπο
  εκείνον πού έπιδείξατε κατά την πε
  ρίοδον τής σκλαβιδς, άλλά καί έκεί
  νού πού εΐχατε καί πρό τοΟ πολέ¬
  μου, διότι τώρα περισσότερον άπό
  κάθε άλλην φοράν πρέπει νά πι-
  στεΰετε δτι τό προιόν τοΰ κόπου
  σας, τοΰ Ιδρώτος σας καί τοΰ σκλη-
  ροΰ άλλά τιμίου αγώνος σας θά σάς
  άνήκει έξ ολοκλήρου.
  Κάθε πόλεμος καί πολύ περισσό¬
  τερον αύτός υπό τόν οποίον δοκιμα-
  ζόμεθα είναι £να μάθημα είς τα
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  Ηρακλειον Σάββατον 16 Δ)βρίου 1944
  ΑΙΑ ΤΟΥΕ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΟΝ
  Ηοίκτρά έσωτερική μας κατάστα¬
  σις δέν μάς έπιτρέπει δυστυχώς
  νά ασχολούμεθα δπως θά Ιπρεπε
  μέ τούς έν Χανίοις έγκλείστους «φΐ-
  λους» μας οί όποΐοι ασφαλώς θά
  πανηγυρίζουν διότι έξοδεύομεν μετα·
  ξύ μας τα φυσίγγια τα όποΐα θά έ-
  πρεπε νά έξοδεύσωμεν εναντίον των
  διά νά πληρώσουν τουλάχιστον έ'ν
  μέρος των είς βάρος μας έγκλημά-
  των των. "Ας μην είναι έν τούτοις
  οί «φίλοι»ύπέρ τό δέον αίσιόδο-
  ξοι. Οί Έλληνες πιθανόν νά σκοτώ-
  νωνται μεταξύ των άλλά προκειμέ·
  νού περΐ έξωτερικοϋ έχθροθ καΐ μά-
  λιστα τόσον μισητοθ, δπως αύτοι, ό-
  μονοοΰν είς τό δευτερόλεπτον Ή
  μεταξύ μας δρις κατ' ουδέν εχει νά
  μεταβάλη την τύχην ή όποία τούς
  περιμένει θδττον ή βράδυον.
  ΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΪΥΜΠΑΤΡ1Ι1ΤΑΙ ΜΑΣ
  Ολοι περίπου οί Κρήτες έ'χομεν είς
  τάς Αθήνας καί τόν Πειραια πρό-
  σωπα προσφιλή καί άγαπητά,ό εις αδελ¬
  φόν, ό άλλος σύζυγον, ό άλλος τέκνον,
  ό άλλος συγγενήν στενόν, ό άλλος φίλον
  καί οίίτω καθεξής. Καΐ είναι φυσικόν,
  πλήν τής όδύνης την οποίαν δοκιμάζο-
  μεν ώς "Ελληνες διά τό κατάντημα τής
  Ελλάδος, νά θλιβώμεθα καί νά άνησυ-
  χοϋμεν ιδιαιτέρως διά τούς προσφιλεΐς
  μας οί δποΐοι δέν γνωρίζομεν εάν θά
  άποθάνουν έκ τής πείνης, έκ τής δίψης
  έκ των στερήσεων ή άπό τάς σφαίρας
  ιτών διεθνιστών. Τί όμως είναι δυνατόν
  νά πράξωμεν τώρα; Τίποτε άλλο άπό
  τοϋ νά κλαίωμεν, νά στενάζωμεν καί νά
  άγωνιώμεν! Δέν είναι πολύς καιρός πού
  εθεωρούσαμεν πολύ «τής μόδας» άν όχι
  νά άνήκωμεν,τουλάχιστον νά συμπαθοΰ·
  μέν είς την «Όργάνωσις»! * Καλά νά
  πάθωμεν!
  ΓΝΩΜΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
  ΜΙΗ _ΠΡΟΤΛΣΙΣ
  Κατόπιν τοΟ νόμου περί νομισμα·
  τικής σταθεροποιήσεως καί τής έξατ-
  μίσεως των καταθέσεων νομίζομεν
  δτι δύναται νά δημιουργηθή τρόπος
  πληρωμής των καταθέσεων ταμιευ
  τ,ηρίων αΐτινες κατά *τό πλείστον ά
  νήκουν είς πτωχούς βιοπαλαιστάς^-
  νευ έπιβαρύνσεως τοΰ κρατικοθ προ
  ϋπολογισμοΰ. εάν διά νόμου θεσπι-
  σθή προσαύξησις είς μικρόν ποσο¬
  στόν επί εκάστου καταβαλλομένου
  φόρου. νν·
  Έθνη καΐ τούς ίθύνοντας, διά την
  σημασίαν πού Ιχει εύημεροΰσα ή μή
  γεωργικώς χώρα δχι μόνον διά την
  διατροφήν τοΰ πληθυσμοϋ καί των
  μαχομένων δυνάμεων είς τάς περι-
  πτώσεις άποκλεισμοθ, πού κατά κα·
  νόνα άντιμετωπίζει κάθε χώρα έν
  πολέμω, άλλά είναι καί τό άσφα¬
  λέστερον έρεισμα διά την επιτυχίαν
  τής νίκης καί διά τόν λόγον αυτόν
  παρατηρεΐται σήμερον μία γενική
  στροφή των πνευμάτων των ίθυνόν-
  των πρός τα γεωργικά ημών πράγ·
  ματα καί πρέπει νά πιστεύετε δτι
  ταχέως ή άγροτική τάξις θά εύρη
  την θέσιν ή Οποία τής άνήκει έν μέ¬
  σω των λοιπών καΐ ανάλογον των
  μεγάλον ύπηρεσιών πού προσφέρει
  είς τό κοινωνικόν σύνολον καί τό Έ¬
  θνος. Σύνθημά μας άς είναι: «Όλοι»
  μαζΐ καΐ μέ δλας μας τάς δυνάμεις
  πρός αύξησιν τής γεωργοκτηνοτρο-
  φΐκής παραγωγής, άνασυγκρότησις
  τής άγροτικής μας οίκονομίας καΐ
  βελτίωσις τοΟ βιωτικοθ έπιπέδου τής
  άγροτικής μας τάξεως πρός £ναν νέ¬
  ον άγροτικόν πολιτισμόν.
  ΕύημεροΟσα ή γεωργία είς την χώ¬
  ραν μας, θά εξασφαλίση ευτυχίαν
  τοΟ λαοθ καί οικονομικήν ανεξαρτη¬
  σίαν είς τό "Εθνος.
  Προιστάμενος Γεωργικής Υπηρε¬
  σίας Ηρακλείου
  ΗΛΙΑΣ ΖΟΥΛΦΑΚΟΣ
  IV
  ς
  αλμα
  οτραι
  Υ
  μέ τή
  ωναρί·
  γραφία
  γΚΛ ύπ
  ή γλώο
  ιίς τρ··
  ■ ,ιυ ιιυνυ γι
  Ι λ _----· λ
  ιΐ|ν
  νϋΙ#|Ι|ΙΑ#**4^νν γ*ΐν*1Λ***' " 1¥»* |κτ| 1^ ι«ίρτ|ΐΊ»ρ«.ν »«ν* ■ -- ■ ι.ι ^
  ίλίϊνιπτητΑ·Ι Ανταποκοίσρών τπγ ΕΤαρβα βρ3αι-|τοϋ διαβόλου μέ τόν οποίον δλοι
  οί
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΫ Δρχ. 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 16 Δεκεμβριού 1944
  ι
  ΤΟΠΙΚΑ ΤΝΓΕΑ
  ΝΑ ΜΕΝΟΜΕΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΗΣΥΧΟΙ
  Έξ αίτ(ας της συνεχιζομένης ά-|
  νησυχΐσς τού λαοΰ τοϋ Ηρακλείου,
  ή όποία έκδηλώνεται μέ συνεχεΐς
  παρουσιάσεις λαϊκών Επιτροπών
  πρός δλας τάς Αρχάς, ό κ. Στρα¬
  τιωτικάς Διοικητής Νομοΰ Ηρακλείου
  Άν)ρχης Ανδρέας Νάθενας, έλαβε
  την πρωτοβουλίαν καΐ ουνεκάλεσε
  χθές |τό εσπέρας '. είς κοινήν σύ
  σκέψιν τοϋς άντιπροσώπους των
  Σωματείων των 'Εθνικων Όργσνώ-
  σεων καΐ τούς Άρχηγοϋς των ^ν·
  πλων δυνάμεων.
  Κατά την σύσκεψιν εξητάσθη λε¬
  πτομερώς ή κατάστασις, εδόθησαν
  άμοιβαίως δλαι αί άπαιτούμεναι έ-
  ξηγήσεις, καί διετρανώθη ή αύθόρ-
  μητος επιθυμία δλων νά αποφευχθή
  ό άλληλοσπαραγμός στόν τόπο μας,
  καί νά προστατευθοϋν αί λαϊκαΐ έ-
  λευθερίαι.
  Όλοι διεβεβαίωσαν κατηγορημα
  τικώς δτι οθτε σκέπτονται οΰτε έσκέ
  φθησαν ποτέ νά προβοϋν είς π·α-
  ξικοπηματικάς ενεργείας καΐ συνε-
  φώνησαν δτι ηνωμένοι νά κτυπήσουν
  σκληρώς όποιονδήποτε θελήσει νά έ
  πιβουλευθϋ τ^ς λαϊκάς ελευθερίας.
  Έν τέλει απεφασίσθη ή λήψις ό-
  ρισμένων πρακτικών μέτρων διά την
  μικτήν συγκρότησιν των άποσπα
  σμάτων των κρατικών ΰπηρεσιών,
  ώστε καΐ ή τελευταία άφορμή ανη¬
  συχίας νά εκλείψη.
  Κατόπιν των ανωτέρω ό Λαός
  πρέπει νά μένη απολύτως ήσυχος καί
  νά έχη εμπιστοσύνην είς τόν π
  τριωτισμόν καί την έχεφροσύνην των
  Άρχών καΐ των έπικεφαλής των ίνα-
  πλων δυνάμεων καί των Έθνικών
  Όργανώσεων.
  ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ
  ΤΩΝ ΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Πληροφορούμεθα ότι ή διανομή τώ
  τροφίμων των κομισθέντων διά τού άτ
  μοπλοίου «Ζένα» θά γίνχ) είς μέν τή
  πόλιν Ηρακλείου βάσει των Κρατικώ
  δελτίων, είς δέ τα χωρία βάσει καταστά
  σεων συνταχθησομένων υπό των Κοιν
  τικών Επιτροπών.
  Τα εν λόγψ τρόφιμα θά παραδοθοΰν
  υπό τής Γενικής Έπιτροπής πρός δια¬
  νομήν είς τούς παντοπώλας έκείνουι
  πού δέν χρησιμοποιοΰνται υπό τού Έ
  ρυθρού Σταυρού.
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟν/Ν ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
  Πληροφορούμεθα ότι ή νυκτεριν
  σχολή άπόρων παίδων έξακολουθεΐ τα
  εγγραφάς των μαθητών είς την Μητρό
  πόλιν καθ* εκάστην 6—8 μ.μ.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοΟ Συν
  δέσμου Καφφεκοπτών πρός άνάδει
  ξιν διοικητικοϋ συμβουλίου εξελέγη
  σαν οί: Δημήτριος Τσιχλάκης Πρόε
  δρος, Αντώνιος Νεράντζης άντιπρό
  εδρος, Νικόλαος Βατίστας ταμίας
  Αριστείδης Κουμπενάκης γεν. γρσμ
  ματεύς καί Γεώργιος Λαγκωνάκης
  Βασίλειος Ραφτόπουλος καί Μιχ. Πε
  τρομιχελάκης σύμβουλοι.
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
  Πρός την Ε.Ο.Κ. απεστάλη μέσο.) τή
  εφημερίδος μας ή κάτωθι έπιστολή
  «Άναγνώσας τό Καταστατικόν τής Ε.
  Ο.Κ. καί ευρών αύτό σύμφωνον μέ τάς
  πολιτικάς πεποιθήσεις καί ϊδέας μου
  παρακαλώ όπως μέ έγγράψητε είς την
  δύναμιν τής Ε.Ο.Κ. καί θέλω εργασθή
  μέ όλας μου τάς δυνάμεις διά την επι¬
  κράτησιν των όρθών αντιλήψεων καί
  ίδανικών Θρησκείας, Πατρίδος καί Οί
  κογενείας άνεΐ' των οποίων δέν ημπο¬
  ρεί νά εύημερίσ^ Έθνος.
  Ηράκλειον 10)12)43
  Μεθ' υπολήψεως
  ΑΝΤΩΝ. ΕΛΕΥΘ. ΨΗΛΟΠΑΤΗ
  Παλαιό Άτσαλένιο
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  άπαντα τα διδακτικά
  ΒΙΒΛΙΑ
  Δημοτικής καί Μέσης Έκ-
  παιδεΰσεως.
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΣΠΥΡ. Δ. ΗΛΕΞίΟΥ
  (οοοε ιοηε 27) τΗηεαΐ. 2-οβ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Έντός των ημερών κυκλοφορεΐ τό
  Πολιτικοσατυρικόν Περιοδικόν «Ο ΦΑ
  ΝΟΣ». Διευθυντής
  ΓΕΩΡΓ. ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό γνωστδς εμποροτταραγγελιοδόχος
  κ Χαρίδημος Φορτσάκης ειδοποιεί δτι|τήν
  ερχομένην Τετάρτην άναχωρ*ϊ διά τοΰ
  βενζινοπλοίου Γραμβοϋσα διά Πειραια
  "Αθήνας δεχόμενος πάσης φύσεως παραγ¬
  γελίαν, επί έγγυήοει.
  Πληροφορίαι είς τό κατάστημά τού ό
  δός Παπαδοπούλου 'ΑΡ· 6 Χανίων Πόρτα.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άνασυσταθείσης της Κλινικής Γ. Τρανι
  ταλίδου (έναντι Αγ. Τίτου) έπαναρχίζε
  τάς εργασίας υπό τούς ίατρούς ΕΥΑΓ-
  ΧΑΤΖΑΚΗ, χειρουργοϋ ΚΩΝΣΤ· ΜΑΡΚΑ
  ΤΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ παθολό-
  γων.
  Πληρίς χειρουργικον Παθολογικον καί
  Ακτινολογικόν τμημα.
  Ι ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙ-
  I
  ΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Δηλοποιοΰμεν ότι την 17ην Δ)βρίου
  έ. έ. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 π. μ. θέλει ενεργηθή έν Ηρακλείω
  καί έν τοίς γραφείοις τοϋ Ταμείου φα-
  νερά δημοπρασία ενοικιάσεως των κτη-
  μάτων των περιφερειών Κορφών Μα-
  λεβυζίου καί Άντισκάρι Καινουρίου
  των θέσεων «Μετοχίου Καβαλαράς»
  καί «Πλαθειά Περάματα».
  Έν περιπτώσει ματαιώσεως τής δη-
  μοπρασίας ή μή πλειοδοτήσεως κτήμα-
  τος τινός αυτή θέλει επαναληφθή άνευ
  άλλης τινός είδοποιήσεως την 29
  Δ)βρίου έ. έ. ημέραν Παρασκευήν καί
  ώραν 10—12 π.μ.
  Σχετικαί πληροφορίαι παρέχονται
  καθ' εκάστην έν τοίς γραφείοις τού
  Ταμείου.
  Έν Ήρακλείφ τή 7 Δ)βρίου 1944
  Ό Διενθυντής τοΰ Ταμείου
  ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Ό ταγματάρχης κ. Κα-
  τσιρντάκης, εβάπτισε τό χαριτωμένο κο-
  ριτσάκι τοΟ κ. Χιστράκη ονομάσας αύτό
  Νίκη.
  Είς τούς γονεΐς κα'ι άνβδόχους εύχόμε
  Θα νά τοίς ζήση.
  —Είς τό χωρίον Κορφαΐς αί κ. κ. Μα¬
  ρίκα Μ Κανακάκη, Χρυσάνθη Κουτάντου,
  Πιπίνα Καραδάκη καί οί κ. κ. Έμμ. Ι. Σα
  ριδάκης καί Έμμ. Καραδάκης έβάπτισαν
  τό θυγάτριον τού κ. Ι. Γ. Λεστάκη. Επη¬
  κολούθησε 24)ωρος διασκέδασις.
  Είς τοΰς γονεΐς καί άναδόχους ευχόμε¬
  θα νά τοίς ζήσουν.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Την παρελθούσαν έβδο-
  μάδα απεβίωσεν είς τό Σκαλάνι ό Έμμ.
  £. Λουλακάκης, Την ζωήν τού διέκρινε ή
  τιμιότης, ή είλικρίνεια καί ή εύθύτης τοΰ
  χαρακτήρος τού, δι' δ καί έ'χαιρεν άκρας
  εκτιμήσεως. Καθ'δλην την διάρκειαν τής
  γερμανικης κατοχής άφιέρωσΕ την ζωήν
  τού είς την εξυπηρέτησιν των άνταρτικών
  όμάδων, έ'χων συμπαραστάτ'.ιν τόν υϊόν
  τού Ματθαϊον. Αί υπηρεσίαι δς προσέ-
  φερεν είς τα άνταρτικά σώματα διατρέ-
  φων αύτά επί μακρόν χρόνον έξ ϊδίων,
  θά μείνουν αλησμόνητον
  Ή «Νίκη» καί ιδιαιτέρως ό διευθυντήι
  της κ. Γ. Μπιζάκης συλλυποΰνται θερ
  μώς την οικογένειαν τοϋ μετβστάντβς καί
  χωριστά τόν υϊόν τού Ματθαϊον.
  —Άτΐεβ(ωσε προχθέςί ενταύθα πλήρης
  ημερών ό δικηγόρος'Εμμ. Χουρδάκης.
  Την κηδείαν τού γενομένην χθές πάρη
  κολούθησε όλος ό επιστημονικώς κόσμο
  τής πόλεώς μας.
  Ή «Νίκη» συλλυπεΐΐαι θερμώς τούς οί
  κείους τού.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ— Τα τέκνα καί οί ά-
  δελψοί τοΟ αποβιώσαντος 'Ανδρέου Βλάσ
  ση εύχαριστοΰν θερμώς τούς όπως δήπο
  τε συμμερισθέντας τό ,τΐένθος των |καί
  τούς ^παρακολουθήσαντας την κηδεία
  τού.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ.— Την προσέχη Κυρια
  κήν 17 τρέχ. καί ώρανδην π. μ. θέλει τε-
  λεσθεΐ έν τφ Ίερω Ναώ τού Αγ. Κων)νου
  (Νεκροτοΐφεΐον) έπιμνημόσυνος δέησις ε¬
  πί των άνακομισθέντων όστών των πρώ
  των υπό των Γερμανών τυφεκισβέντων
  κατά τόν Αυγουστον 1941 έν τω Άεροδρο
  μίω Ηρακλείου προσφιλών ημών.
  Κων)νου Παπαδάκη, Ιωάννου Τσατσα
  ρωνάκη, Γ. Πεπονάκη, Γ. Τρυπάκη, Μ
  Σαμττροβαλάκη. Παρακαλούμεν δθίν πάν¬
  τας τούς συγγενεϊς καί «ρίλους 'τούς
  τιμώντας την μνήμην αυτών δπως πά
  ραστώσιν κατ' αυτήν καί ένώσωσι μεθ' ή
  μΰν τάς πρός τόν Οψιστον δεήσεις των.
  ΑΙ ΤΕΘΛ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ ΤΩΝθΥΜΑΤΩΝ
  ΔΩΡΕΑΙ.— Ή κ. Μαρία ΚαλοκαιρινοΟ
  προσέφερεν 100 όκ. ελαίου υπέρ των Παι
  δικών Συσσιτίων τού Ε· Ο. Χ. Α.
  ΗΓΓΕΛΙΛΙ
  ΠΡΩΐΐνΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Ανατολικώς τού Σάαρ-γκεμίν οί συμμαχικαί
  δυνάμεις διήλδον τα σύνορα τής Γερμανίας.
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ.— Κατόπιν ήρεμίας μιάς
  νυκτός έπανήρχισε καί πάλιν ό αγών
  είς τάς Αθήνας. Όβίδες πίπτουν
  τώρα είς τό κέντρον τής πόλεως.
  Άντάρται βάλουν είς τάς όδούς αί
  οποίαι άγουν πρός τό Βρεττανικόν
  Άρχηγεΐον καί την ί-δραν τής Έλ-
  ληνικής Κυβερνήσεως. "Εφθασαν
  είς Αθήνας καΐ νέαι ένισχύσεις άε-
  ροπορικώς,προερχόμεναι έξ Ιταλίας
  Άνταρτικαί όμαδες τού ΕΛΑΣ φέ-
  ρουν πολιτικήν ενδυμασίαν καί ού¬
  τω δυσχεραίνουν τό έργον τής Βρετ-
  τανικής Διοικήσεως. Έπίσης ανηγ¬
  γέλθη δτι συνελήφθησαν άντάρται
  τοΟ ΕΛΑΣ φέροντες στρατιωτικάς
  ένδυμασίας τής όρεινής ταξιαρχίας.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Άττικί]ς
  εξέδωκε διαταγήν διά τής οποίας
  έπιτρέπεται ή κυκλοφορία των πολι-
  τών άπό τί)ς 12 μεσημβρινής μέχρι
  τής 14ης ώρας. Πας συλλαμβανόμε-
  νος κυκλοφορών άλλας ώρας θά φυ-
  λακίζεται καί πιθανώς θά τουφεκί-
  ζβται. Ή Βρεττανική άεροπορία έρ¬
  ριψε προκηρύξεις αί οποίαι άναφέ-
  ρουν δτι πάντες πρέπει νά δεικνύ¬
  ουν σεβασμόν πρός τα αύτοκίνητα
  τοΰ ΈρυθροΟ Σταυροΰ τα όποΐα με-
  ταφέρουν τρόφιμα είς τόν πληθυ¬
  σμόν.
  Ή έπισιτιστική κατάστασις τής
  πόλεως είναι οίκτρά.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ — Οί Γερ-
  μανοΐ ήρχισαν έπιτιθέμενοι δι" ίσχυ·
  ρών δυνομεων είς τό νότιον άκρον
  τού μετώπου πλησίον τοϋ Κολμάρ.
  Άμερικανικαί καί Γαλλικαί δυνάμεις
  άντεπιτίθενται είς την περιοχήν δ-
  που ό εχθράς εΤχε κατορθώση αρχι¬
  κώς νά διεισδύση Άμερικανικαί φά-
  λαγγες έξ άλλης κατευθύνσεως πλη
  σιάζουν τα σύνορα τοϋ Ράϊχ. "Αλ¬
  λαι συμμαχικαί δυνάμεις προελαύ
  νουσαι άπέχουν περί τα 15 μόλις χι-
  λιόμετρα άπό την Καρλσροΰην. Α¬
  νατολικώς τοϋ Σάαρ-γκεμίν αί συμ-
  μαχικαί στρατιαΐ διήλθον τα σύνορα
  άλλά δέν ήλθον άκόμη είς επαφήν
  μέ τόν ύποχωροΰντα εχθρόν. Αί Γερ¬
  μανικαί απώλειαι κατά τάς τρείς τε¬
  λευταίας εβδομάδος τού Νοεμβριού
  άνήλθον είς 10.500 ημερησίως.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Ή
  Συμμαχική άεροπορία "συνεχίζουσα
  την άδιάκοπον δράσιν της άπέκοψε
  γερμανικάς σιδηροδρομικάς γραμ-
  μάς είς 850 σημεία καί κατέστρεψε
  1200 βαγόνια. Σοβαραί ζημίαι έπρο-
  ξενήθησαν είς 4ΟΟΟ ,'σιδηροδρομικά ό-
  χήματα.
  ΙΤΑΛΙΑ: Καναδικά στρατεύματα
  έπεξέτειναν τό προγεφύρωμά των είς
  την άντιπέραν όχθην τοϋ ποταμοθ
  Λαμόνε. Κατελήφθη τό Μετζάνο επί
  τής όδοϋ Ραβένας—Φερράρας.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Λυσ-
  σώδης αγών συνεχίζεται είς τα πρό-
  θυρα τί|ς Βουδαπέστης.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Άεροπορικαί
  Άμερικανικαί Δυνάμεις κατέστρε¬
  φον 91 Ίσπωνικά άεροπλάνα είς τον
  δρμον τής Λυζόν.
  Αί απώλειαι των Ίαπώνων είς την
  νήσον Λέϋτε άνήλθον μέχρι σήμερον
  είς 8Ο.ΟΟΟ έναντι 10.400 άπωλειών
  των Άμερικανών.
  Άπομακρίνονται έκ τού οτρα-
  του °ί άνίκανοι άξιωματικοί.
  ΑΘΗΝΑΙ Δεκέμβριος. Ό ΰπουρ-
  γός των Οίκονομικών συνειργάσθη
  μέ τούς άντιπροσώπους των καπνο-
  βιομηχάνων διά την καλύτερον κα
  τα τό δυνατόν εξυπηρέτησιν τοΰ
  καταναλωτικοΟ κοινοθ. Κατά την
  σύσκεψιν διεπιστώθη πλήρης συμφω-
  νία δια την συνέχισιν των εργασιών
  των καπνοβιομηχανιων, έλπίζεται δέ
  δτι βυντόμως θά υπάρξη έπάρκεια
  σιγαρέττων είς την αγοράν.
  —Άνακαλοΰνται είς την ένεργόν
  υπηρεσίαν 200 περίπου άξιωματικοϊ
  κατά τό πλείστον τοΰ πεζικοΰ οΐτι¬
  νες άπεστρατευθησαν υπό τής Κυ¬
  βερνήσεως Ράλλη διότι δέν έδέχθη-
  σαν νά καταταχθοϋν είς τα Τάγμα·
  τα ασφαλείας.
  —Κβτ' ανακοίνωσιν τοϋ Ύπουρ-
  γείου Συγκοινωνίας διά την επισκευ¬
  ήν τού Ίσθμοΰ τής Κορίνθου θά ά-
  παιτηθή χρονικόν διάστημα πλέον
  τοΟ έ'τους.
  —Υπό των αρμοδίων ύπηρεσιών
  τοΰ'Υπουργείου των Στρατιωτικών συ
  νεχίζεται ή προεργασία διά την άπο
  μάκρυνσιν έκ τής ένεργοΰ |ύπηρεσί-
  ας των έπαγγελματικώς άνικάνων
  καί των Ιπιβεβαρυμένων μέ διαφό¬
  ρους κατηγορίας αξιωματικών. "Ηδη
  κατήρτισθησαν οί πίνακες των επί
  τής Κυβερνήσεως Ράλλη έπαναφερ-
  θέντων άποτάκτων αξιωματικών τοΰ
  κινήματος τοϋ 1935. Άπαντες οί έν
  ενεργεια άξιωματικοί μετά των δια-
  δοχικών των σημειώσεων ώς καί μέ
  τα διάφοραι δι' αύτούς ύπάρχοντα
  στοιχεΐα θά τεθοΰν υπό την κρίσιν
  τοΰ Ανωτάτου ΣτρατιωτικοΟ Συμ¬
  βουλίου.
  Προέλασις ιΑμερικα-
  νών Ν. Δ. τού Ντύρεν
  Ιατρός ΕΜΜ. Ζ. ΚΑΝΑΚΗΣ Φυματιολό-
  ■ γος—Στηθικά νοσήματα. Εΐδι.κευθίίς
  έν Παρισίοις, δέχεται έν τω ιατρείω τού
  ιδός Γιαννιτσών 2 έναντι στοάςΣιδεράκη.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ δελτίσ τροοίμων ά-
  ήκοντα είς Λύδιαν Γεωργιάδου, Πολϋ.
  μνια Κόρπη καί "Ιριδα Κόρπη. Παρακαλεΐ
  ται ό ευρών, δπως κομίση ταύτα ιίς τα
  γραφεΐα μας,
  ΑΦΡΟΔΙΣΙΛ καΐ δερματικά νοσήματα ί-
  αΐρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙθΡΑΚΗΣ.
  7Ωραι έπισκέψϊων 9—12 π. μ. καί 4—6
  .. μ. όδός Χορτατσών 23 (παραπλεύρως
  'νπογραφείων «'Ελεύθερης Γνώμης»).
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Αγγέλεται έκ τοΰ
  δυτικοΰ μετώπου δτι ή πρώτη Άμε
  ρικανική Στρατιά αύξανει τάς έπιθέ-
  σεις της νοτίως τοΰ Ντύρεν. Προε-
  λαύνουσα έφθασε 2 χιλ. Ν. Δ. τοΰ
  Ντύρεν. Νοτιώτερον έφθασε τόν πό
  ταμόν Ρόελ. Είς τόν Σάαρ διεξάγε·
  ται σκληρός αγών. Είς την Άλσατί-
  αν συνεχίζεται ή προέλασις πρός τό
  Παλατινάτον.
  Δηλώσεις κ. Σοφούλη
  ΑΘΗΝΑΙ.— Ό παλαίμαχος άρχη
  γός τού Κόμματος των Φιλελευθέρων
  κ. Σοφούλης προέβη σήμερον (χθές)
  εις τάς κάτωθι δηλώσεις:
  «Άπό την αρχήν τής κατοχής, όλα
  τα δημοκρατικά κόμματα υπεστήριζον
  τό ΕΑΜ. Είτα όμως άπεχώρησαν διότι
  ή άρχηγία τού ΕΑΜ ανετέθη είς άδιάλ-
  λακτα στοιχεΐα».
  Κατέκρινε την στάσιν τού ΕΑΜ καί
  είπεν όιι τό ΕΑΜ καί ό ΕΛΑΣ θά προ
  έβαινον είς τό πραξικόπημα καί άν ά¬
  κόμη ή Κυβέρνησις άπεδέχετο τούς ό·
  ρους των. Τα 80 ο)ο τοΰ ελληνικόν λα¬
  οΰ, είπεν ό κ. Σοφούλης, δέν θά δέ-
  χθοϋν ουδεμίαν δικτατορίαν τής δεξιάς
  ή τής άριστεράς παρατάξεως.
  Νέαι συμμαχικαί 6όμ-
  6αι είς τό Δυτ. μέτωπον
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Ετέθησαν υπό των
  Συμμάχων είς χρήσιν νέαι βόμβσι
  φωτιστικαί διά την λήψιν φωτογρα-
  ψιών κατά τάς νυκτερινάς έπιδρομάς
  εναντίον τής Γερμανίας.
  Αί βόμβαι αδται έ"χουν φωτιστικήν
  κβνότητα 1 δισεκατομμυρίου κηρίων.
  Ή κατάστασις
  είς τάς Αθήνας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Πληροφορίαι έξ Α¬
  θηνών άναφέρουν δτι ή μάχη είς τάς
  Αθήνας ήρχισεν κατόπιν άνάπαυ-
  λας μιας ολοκλήρου νύκτας.
  Όβίδες πυροβολικοθ πίπτουν είς
  τό κέντρον τής πόλεως. Άρματα μά-
  χης έλαβον μέρος είς έπιθέσεις καί
  έβαλον εναντίον οίκιών είς την "Ομό¬
  νοιαν δπου 'Ελασίται εφόνευσαν
  6 άτομα.
  Πέριξ τοΰ ΝαυτικοΟ σταθμοΰ άσυρ-
  μάτου είς τόν Πειραια συνάπτΐται
  μεγάλη^ιάχη. Ό Στρατιωτικάς διοι¬
  κητής κ. Κατσώτας εξέδωκε διατα¬
  γήν διά τής οποίας έπιτρέπεται ή κυ¬
  κλοφορία μόνον άπό τής 12—2 μ.μ.
  Πέραν τής ώρας ταύτης πάς συλλαμ-
  βανόμενος θά κρατεΐται καί είς
  έκτάκτους περιπτώσεις θά τουφεκί-
  ζεται.
  "Ως ανεκοίνωσε ό στρατηγός Σκόμ-
  πυ στρατιώται τοΰ ΕΛΑΣ. συνελή
  φθησαν φέροντες στόλάς τής Όρει-
  νής ΤαξιαρχΙας.
  Αί βρεττανικαί δυνάμεις κατέχουν
  ίνα παραλληλόγραμον 5X4 χιλιομέ-
  τρων είς τόν κέντρον τήςπόλεως. Είς
  τα Άνατολικά προάστεια ή όρεινή
  ταξιαρχία κράτει £να μεγάλο μέρος.
  Δέν ελήφθη άκόμη άπάντησιςείς τούς
  δρθυς.
  Έξακολουθοϋν
  αί κατά τής Βουδαπέ¬
  στης έπι9έσεις.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Πληροφορίαι εξ Οΰγ
  γσρίας άναφέρουν ότι έξακολουθοϋν
  αί εναντίον τής Βουδαπέστης Ρωσικαί
  έπιθέσεις. Πλησίον τής λίμνης Βαλέτσι
  δΐϊξάγονται μεγάλαι άρματομαχίαι, 40
  χιλιόμετρα άπό τής Βουδαπέστης.
  Είς την Β. Α. Ούγγαρίαν οί Ρώσοι
  έκτοπίζουν συνεχώς τάς γερμανικάς δυ
  ναμεις έκ πλουσίων περιοχών παραγω-
  γής όρυκτών. Κατελήφθη ό Β. Α. τού
  Μίσκολτ; σιδηροδρομικός κόμβος,
  Συνάντησις Μάκ Μί-
  λαν—Παπανδρέου
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.-Ό Βρεττανός Πρόσε
  όρος κ. Μακ Μίλαν συνηντήθη μετά
  τοϋ κ. Παπανδρέου καί έσχε 'μακράν συ
  νομιλιαν μ£τ' αύτοϋ. Ουδέν άνεκοΐνώ
  ση εισετι επί των συνομιλιών.
  Δηλώσεις κ. Πλαστήρα
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Πληροφορίαι έξ Α¬
  θηνών άναφέρουν δτι ό στρατηγός
  Πλαστήρας εδήλωσεν δτι έλπίζει είς
  την σύντομον κατάπαυσιν τοϋ έμφυ
  λίου σπαραγμοΰ.
  Εναντίον τού Σιάμ
  καΐ τής Βιρμανίας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Βαρέα βομβαρδιστι-
  κά έξ Ίνδιών επετεθησαν εναντίον
  τοΰ Σιάμ καί τής Βιρμανίας. Τα
  Κινεζικά στρατεύματα επέτυχον καί
  νέαν διείσδυσιν καί άπέχουν ήδη 200
  χιλ. άπό την Μανταλέϊ.
  Είς την νήσον Λέϊτε οί Άμερικα-
  νοί επετεθησαν εναντίον των υπο
  λειμμάτων τής ίβπωνικής δυνάμκως.
  ΥΣΤΛΤΗΣΤΙΓΜΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Πληροφορίαι έξ Α¬
  θηνών άναφέρουν βτι σήμερον έσυ-
  νεχίσθησαν αί μαχαι είς τάς Αθή¬
  νας. Αντηλλάγησαν πυρά πυροβολι-
  κου υπό των Βρεττανών καί τοΟ
  ΕΛΑΣ. Δυνάμεις τοΟ ΕΛΑΣ ένήργη-
  σαν μικράς κλίμακος έπιθέσεις. Βρετ
  τανικά τάνκς περιπολοΰν τάς όδούς
  των Αθηνών. Καί νέαι σοβαραί ένι¬
  σχύσεις καΐ έφόδια έφθασαν έξ Ιτα¬
  λίας.
  Ό κ. Παπανδρέου έσχεν μακράν
  συνομιλίαν μετά των κ. κ. Μάκ. Μί¬
  λαν, Λύπερ καί Σκόμπυ.
  Απεφασίσθη δπως γίνη άντιβασι-
  λεία είς την Έλλάδα. "Ως άντιβασι-
  λεύς προετάθη ό Άρχιεπίσκοπος
  Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Δα-
  μασκηνός.
  Κατόπιν τούτου 2 έκπρόσωποι τής
  έκκλησίας επεσκέφθησαν την Κυβέρ¬
  νησιν.
  Οί Φιλελεύθεροι καί οί ολιγώτερον
  άδιάλλακτοι 'Εαμϊται ύποστηρίζουν
  την πρότασιν.
  Ό Ραδιοφωνικός σταθμός ΕΑΜ
  Αθηνών σήμερον την ηρωΧαν έπρό-
  τεινε έπιμόνως την δημιουργίαν άντι-
  βασιλείας.
  Ή Γενική άπεργία έπεξετάθη καί
  είς άλλας περιοχάς.
  Τρείς Άγγλοι όδηγοΐ αύτοκινή
  των μεταψερόντων προμηθείας συνε
  λήφθησαν παρ' Έλασιτών αίχμά-
  λωτοι καί μετά ταυτα εφονεύθησαν.
  Κατόπιν τούτου υπεβλήθη ύπόμνημα
  πρός τόν ΕΛΑΣ.
  Τό έργον περιθάλψεως έσταμάτη·
  σε σχεδόν είς ολόκληρον την Έλλά-
  δοτ. Πρός τό παρόν δέ δέν πρόκειτσΐ
  νώ άφιχθσθγ νέαι ί0
  —ί