91788

Αριθμός τεύχους

5

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/1/1912

Αριθμός Σελίδων

24

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΜ Τ Η
  ΤΚΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ^ -7 Ίανουαρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 5
  '; ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΟΓΙ2ΤΗΡΙΟΝ
  ΧΡΗΣΙΣ 1910
  *■·" ί
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ρ .:ολογισθέντων, βεβαιωθέντων, είσπραχθεντων καΐ εΐβ^ραξίμων
  τής χρήσεως 1910, έν συγχρίσει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909
  χαΐ ίών προδπβλογυβϊντων καΐ πραγματοποιηθεντων έξόδων τής
  1910 κατά τόν ^να Μάϊον ^
  Χλ>ί
  Λ _.
  ΚΦΗΜΕΡΐΣ ΤΓΤΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΐΕΓθΓΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Προσωρινή κατάστασις τώ* βημοβίων έοόδων
  χρήσεως τού έτους 19Ο9 άπό 1 Σεπτεμ-
  ? ι
  Α'
  Δ'
  —~
  3

  4
  Προαδιορισμός των έσόδων
  Προνπολο-
  δισθέντα
  χρήσεως
  1910
  Β ι-
  Άπό 12ί
  πτεμ βς>ίου
  1910 έως τέ
  λους 'Απρι
  λίου 1911
  Α'. ΦΟΡΟΙ
  Ά μ ι ο" ο ι φ ό ο ο *
  α') Βεβαιονμενοι και εΐσπραττόμενοι εις τα δημοσία Ταμεΐα
  Φόρος επί των συγκομιζομίνων δημητριακών προίόντων...............
  » » ' όπωρικών και λαχανικών.............................
  » » » ϊπιτηδευμάτων......................................
  » » « » (έσοδον έξ ένσήμων φόρου επιτηδεύματος).
  » » » οίκοδομών..........................................
  450000
  100000
  75000
  25000
  ■ 180000
  β') Βεβαιοϋμενοι καϊ εΐσπραζτόμενοι είς τα Τελωνεΐα
  Φόρος «πί τοΰ τυροϋ και των λοιπών γαλακτερών.............................................
  » ελαίου και των έλαιων......................................................
  • σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καϊ τοϋ πυρηνελαίου...............................
  » οίνου...............................................................ς......
  » των οίνοπνευμάτων, τής ΰποστάθμης τοϋ οίνου, τοϋ πετμεζίου καί τοΰ δξου.......
  » έσπεριδοειδων καρπών και των έξ αυτών παραγομένων ποτών...................
  » κουκουλίων καί τής μετάξης.................................................
  • μίλιτος, μελοπηττών καί τού κηροϋ..........................................
  των βαλανίδων καί βαλανώοκουπών..............................................
  τής σταφίδος.................................................................
  των άμυγδάλων................................................................
  των χαρουπίων...............................................................
  τοθ λαδάνου, καρα(υτασίου, δαφνελαίου, δαφνοφΰλλων, φασκομηλελαίου, δικτάμου λινο
  σπόρου καί γλυκορρίζης.....................................................
  των μαλλίων καί των κατηργασμένα^ καϊ μή δερμάτων...........................
  των διαφόρων δλλων φνσικών προίόντων.........................................
  "Αμμεσοι φόροι επι της καταναλώσεως
  Τελωνειακός δασμός είσαγωγης είδών ύποκειμένων είς φορολογίαν................
  » · έξαγωγής................................................
  » » επί τού είσαγομένου οίνοπνεύματος.........................
  » » » » » καπνοϋ...............................
  » · » » » τουμπεκίου............................
  Πρόσθετος φόρος επί τοϋ άλατος.............................................
  Φόρος επί τοϋ καταναλισκομίνου καπνοϋ, είσπραττόμενος,οιά των Καπνοκοπτηρίων.
  Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Τέλη χαρτοσήμον
  Άντίτιμον πωλήσεως χαρτοσήμου κοινοϋ....................................................
  » » διατετιμημενου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων καί συμβολαιογραφείων.
  Αντίγραφον πωλουμένου χαρτοσήμου των εκπαιδευτικήν τελών................................
  Τέλη δικαστικά καταβαλλομενα παρά τής γραμματεθσι των δικαστηρίων.........................
  Τέλη καταβαλλόμενον υπο των Συμ βολαιογραφων...............■............................
  » » » » Ύίΐοί)ΐ)κοφυλακα>ν...........................................
  » επί των μεριαματατοδείξεων τής Κρητικής Τραπέζης...................................
  Τέλη Ταχυδρομικα
  'Αντίτιμον κοινοϋ καί έναρίθμου γραμματοσήμου καί έ.-ΐιστολ. δελταρίων χαί ένσήμο)ν απαντήσεως.
  Τέλη έσωΐϊρικών καί εξωτερικών Ταχυδρομικών Έπιταγών....................................
  Μίσθωμα γραμματ-οθυρίδων τοϋ έν Ήρακλείφ Ταχυδρομικοϋ Γραφείου.........................
  Τέλη τηλεγραφικα
  Τέλη καταληκτικίόν Τηλεγραφηματων.....................
  » διαβατικώ* » ......................
  Ισωτερικών » τοϋ Δημοσίου τηλέγραφον.
  εξ ϋ
  Τέλη καθνστερήσεως
  Τόκοι ύπερημερίας δπί τφν έκπροθέσμως έκτινομένων Δημοσίων 'Εσόδων.
  Πφόσθ τελΐ) έ^ί των έκΐτοοθέσμως έκτινομένων δημοσίων έσόδων.,,
  830000
  15000
  700000,
  1800001
  40000'
  10000
  69000
  20000
  6000
  12000
  140000
  30000
  140000
  4000
  70000
  1000
  98563
  609559ο
  12689
  172070
  2267000 —
  1300000
  120000
  13000
  300000
  40000
  115000
  310000
  2198000
  225000
  2000
  70000
  45000
  100000
  8000
  3000
  350278 70
  560380
  65585670
  120676125
  5940680
  785680
  85478
  7587
  480560
  839440
  1341-
  3662290
  12617:
  80
  274130
  2Μ5030
  79210
  110310623
  88052 ώ
  219*30
  21504*10
  5 50
  26Ο9
  9175&Ί0
  _^93367|85
  173922δ|33
  13499410
  6839ο0
  34420/0
  2750953
  4923/ /9
  6020|10
  14871/0
  1766|:
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι τής χρήαειας τού έτους 1ϊ»1Ο έν συγκρίσει πρός τάς είσπράξεις τής
  βρίου 191Ο Εως τέ> ούς Μαΐου 1911
  βαιωθέντα
  Είοπραχθέντα
  Έντός τοί5
  μηνός
  Μαΐου
  1911
  Έν όλφ
  Άπό 1 Σε-
  πτεμβρίου
  1910 εως τέ
  λους Απρι¬
  λίου 1911
  Έντός τοϋ
  μηνός
  Μαΐου
  1911
  Έν 8λψ
  Είσπρόξιμα
  κατά τό τέ-
  λος Μαΐου
  1911
  ' ντίστοιχοι
  είσπράξεις
  χαήσ. 1909
  άπό 1 Σεπτ-
  1909 ΐως τε-'
  λους Μαΐου
  1910.
  Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  Προϋπολογισμόν
  1043
  4525
  464 40!
  1581 65
  245540,
  4260190.
  24764'—
  461920
  1664 8θ|
  358530,
  1043 —
  98563 —
  66984]95
  12735
  172534140
  35
  351860
  805820
  698458 601
  14544025
  64026
  9521
  89063
  64'20'
  688 60!
  830-1
  123450!
  15220 30
  650
  1006090
  50556 59
  10778 24
  12689 75
  6891812
  1043-
  11840 60
  45 25
  2341 85
  10786154
  705260
  29Ϊ610
  2514070
  1777 90
  2690830
  17166704
  1703390
  60
  1727 50
  3507 60
  523031
  1493|80|
  787330!
  4869|80'
  9083
  134952
  37857 40'
  14139310
  274780
  3851120
  995 80
  174471180
  1210967 77
  95104 75
  2482640
  240188 80
  27873 40!
  142942,70
  5602 80'
  655856 70
  120676 25
  59406 80'
  7856 80
  8547810,
  7587 30
  4805 60,
  8394 40
  134122;
  ;
  126172 80
  2741
  28450 30
  792
  30
  10
  1427508185
  91755
  10
  22Ο17θ|ΐ5
  1103106 231
  88052*25
  2190030
  21504810
  26095 50,
  91755 10!
  193267|85
  18063,50
  2455 40
  4260190
  247641—
  4619 20|
  1664 80}
  3585 30
  286,-
  64 20
  688 60
  830,—
  1234 50
  15220 30
  650
  1006090
  203170
  12634880
  1910892371 173922533
  152028
  689950
  36148 20
  31017
  2905311
  14284 45
  1837
  74
  1612219
  779
  487,62!
  1266!62
  10
  1Ο6|7Ο
  325180
  5446810
  751390
  148770
  13
  289562 53
  144606 95
  20446 79
  1131—
  16516674
  1331561
  3600,03
  4704 74
  207695
  23697 33
  674250
  349 45
  70911951
  134994110!
  6839 50,
  34120 70
  2750953
  492Η7]79
  602010
  1487 70
  10786151
  7052 50
  2926,10
  25140 70
  177790
  171667|04
  26050942
  130322
  18609 05
  113
  50
  14904455
  1331561
  360003
  392574
  158933!
  2243071
  6523 40
  242ι75
  6766115
  17033 9(
  • 60
  1727 5(
  3507160
  523013
  1493 80
  290531
  14284!«
  183717
  161221
  779
  487|6< 1266,8 219'1 106,71 1043 — 62397 19 1357104 127351—- 71259 97 161006120 8058 20 698458 60 145440,25 64026! 9521 60 89063 40 7873 30 4869 80 9083 — 134952 — 37857140 14139310 2747 80 3851120 99580 1553857165 1210967 77 95104 11 24826 140 240188 80 27833 40 91755 10 220176 Μ 1910892|3' 152028 — 6899 50 36118 20 31017 Μ 54468 7513 90 1487 71 289562 5ί 144606|95 20446 75 113 1651667 13315,6 360002 4704 7 207695 23697 3ί 674250 349 4ί 7091(1 36165181 53413,71 101274143 1908541 15 190854 15 55590 05 9862 25 23058 25 2517 46 10431- 6807,14! 370879' 68742|51 91028 011 80301144 9095170 701689,30' 18913580 25191(70, 6086 50 92557 40 6605 50 4691,20 649210 81768,60 1865810 116577 — 10323 25 38834 30! 3135 10 1267 80| 178 60 2590 90 53183 40 19199,30 24810101 10323|25 1037 50 323070 4369555 3494 762 40 452 60 14030701211 225021194 1985 401 50964 70 54320 12453 50 946489Ι35! 95942 87ΟΟ!4Ο; 200140 — 31467 50! 83700 — 239332 30! 1664771 55! 28865952 264478 12! 16126 8055 158170Γ75 1079 50 4*)115|— 30497.85 49686 351 5464 221 1487 7θ' 5820 519 281 4781 75 292501137 141062 60| 1679851 174 15803511 1317071 3544 35 364828 719263 12086 60 3333 33, 1999,61· 66405 122901 266 270513 141290! 74234 50 837 25 1895120 359410 1915615 4253870 6142 7! 996680 16109[55 61 70 61 18083,59, 561374 9883,86 349|45 "3Ϊ9]4ό 3141 36 1ΪΪΓ136 3 3α 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 Α' Β' Δ' Ε' ΣΤ'
  ΒΦΗΜΕΡΤ2 ΤΗΣ
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  Ζ'
  Η'
  θ'
  Γ
  ΙΑ'
  ΙΒ'
  ΙΓ'
  ΙΔ'
  ΙΕ'
  Προσδιορισμός των έαόδων
  Προϋπολο-
  γισθέντα
  χρήσεως
  1910
  Άπό 12ε·
  πτεμβρίου
  1910 εως τέ-
  λους Ά λίου
  1911
  Τέλη άγκυροβολίας καϊ έρματος βεβαιονμενα καΐ είσπραττόμενα εν τοίς λιμεναρχείοις
  Τέλη άγκυροβολίας καί έρματος........................................................
  Τέλη και δικαιώματα δικαστικά
  Ποινικά τέλη, εξοδα, πρόστιμα καΐ χρηματικαί ποιναί........................................
  Ποιναί έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών άποφάσεων...................................
  • έκ παραβάσεων τελωνειακών καί έτερον φορολογικών νόμων...........................
  Λοιπά δικαιώματα
  Δικαίωμα μολυβδοσφραγίσεως καπνοϋ, τουμπεκίου κλπ........................................
  Διάφορα άπρόβλεπτα δικαιώματα άνήκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων.....................
  Χρηματικά τιμήματα καί πρόστιμα, εϊσπραττόμενα κατά τύν περί στρατολογίας τής Πολιτοφυλακής
  Νόμον................................................................................
  Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας εμπορικήν σημάτων................................
  Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
  Μονοπώλια
  Άντίτιμον πωλουμένου άλατος άποδιδόμενον τΐ 2υνενδιαφερομένχι Διευθύνσει τού Μονοπωλ(ου
  τοΰ άλατος..
  Άντίτιμον πωληθέντος άϊατος την δ'. τριμηνίαν τοϋ ετους 1909 άποδοτέον ττ| Συνενδιαφερομένχι |
  διευθύνσει τοβ μονοπωλίου τοΰ άλατος....................................................ι
  Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
  Πρόσοδοι ίημοσίων χαταστημάτων
  "Εσοδον τ<Λ Τυπογραφείου τής Πολιτείας έξ έκποιήσεως διαφόρων νόμων καί καταχωρήσεων έν τχ) Έπισήμφ "Εφημερίδι ίδιωτικών εγγράφων................................................. "Εσοδων έκ συνδρομών τής Επισήμου Εφημερίδος κα'ι των έστενογραφημένων πρακτικών τής Βουλής................................................................................ Δικαιώματα ΰπερημερίας έμπορευμάτων..................................................... Πρόσοδοι δημοσίαν νομημάτων Δικαιώματα επί των έκ δημοσίων λατομείων καί όρυχει'ων λατομουμένων μαρμάρων, άκονοπετρών πετρών καί επί τοϋ έξορυσσομένου γύψου.................................................. "Εσοδον έκ τής μισθώσεως ΰαλασσίων λουτρόδν............................................... » > » » τοϋ φόρου ίχθυαλιείας..............................................
  Δικαιώματα επί τής σπογγαλιείας είσπραττόμενα έν τοις τελωνείοις..............................
  Τίμημα έκποιουμένων διαφόρων άντικειμένων άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης...................
  Πρόσοδοι μεταλλείων.....................................................................
  Τίμημα έκποιήσεως δενδρνλλίων...........................................................
  "Εσοδον έ« τ?ς εκμισθώσεως αίγιαλών, ίχθιοτρόφων ποταμών, λιμνών ή ίχθυοτρόφων ύδότων...
  Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων
  "Εσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..
  "Εσοδον έξ εκμισθώσεως άγριάδων κα'ι νησίδων τοϋ Δημοσίου...
  Ε'. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
  'Εκποιήσεις ακινήτου χαϊ χινητής περιουσίας τοϋ Δημόσιον
  Τίμημα έκποιουμένων άκινήτων κτημάτων τοϋ Δημοσίου..............................
  Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ύλικοϋ κλπ. μέχρι τέλο >ς Δ)γρίου 1910.
  ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ *
  Άπολήψεις ίχ των εξίδοον τοϋ προϋπολογισμόν
  ΤΞξοδα πολιτικών διν.ών καί τέλη των σχετικών ά.-ΐοφάσει,>ν έπιδικαζόμενα τφ Δημοσίφ...........
  "Εσοδα βουλευτικών έκλογών, υπό των ύποψηφίων Βαυλευτών καταβαλλόμενα.............".!!!"'
  Τίμημα έκλογικών καταλόγων.................................................
  Κρατήσεις^ λόγφ άπουσίας έκ των μισθών των δημοσίων λειτουγών καί πειθαρχικά πρόστιμα'έπιβαλ-
  λομενα υπό των προϊσταμέν'ον των ΰπηοεσιών..................................
  Κρατήσεις εχ των μισθών των Δημοσίίον λειτουργών π^ός ιη|η υπέρ τής Παιδείας.....
  Κρατήσεις έκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός 2 υ|0 δια. την πληρωμήν των βοηθηματων
  Είσφοραι των δήμων υπέρ τής Παιδείας ...................................
  Τα υπό των Μοναστηρ. Τα| είων αποδιδόμενο, έναντι των δαπανωμένων δι* έπίδομα πρός τα Πατοι-
  αρχβϊα και επιδοματα 'Επισχόπων...................
  ίς μεταφοράν.
  10000-
  1000
  2000
  49500
  53ΟΟΟ
  18ΟΟΟΟ
  33997
  213997
  300
  12700
  10Ο0Ο
  23000
  3000
  1000
  5ΟΟΟΟ
  498780
  76Ρ290
  255'40
  176465
  50230
  1307355
  6099085
  200-
  10266515
  10266515
  11880
  8119
  57600
  1ΟΟΟΟ
  5000
  15000 —
  1000
  300
  1300
  1000
  100
  4500
  27000
  75000
  20000
  52000 —
  1796Οθ|—
  20121)75
  130550
  600,35
  5076350
  91610
  61550
  "5420^
  806185
  _980030
  Τ7862ίϊί
  544 91
  54491
  4475,80
  381705
  15(5718ί
  510886
  121053129
  ΕΦΗΜΕΡΊΣ ΤΗ2 ί Τ35ΕΡΝΗΣΠ5Ω-
  ϊί· ~ β α ι α> θ έ ν τ α ___
  Έντός τοΰ
  ιιηνοςΜαΐου|
  1911
  630'45]
  5668|25|
  3168|90
  1086180
  —'— 255^0
  7580 1840 45'
  Έ Ισ πραχθέντα
  Άπό 1 Σε-
  πτεμβρίου
  1910 εως τέ-
  λους Απρι¬
  λίου 1911
  4985ί80
  32447ο 12957|65
  65'75 658'05|
  944,35 14017190!
  2041
  100]
  3151
  62962,05|
  3ΟθΙ
  30 77938|00]
  - 1Ο2665|15
  913 50!
  255 40,
  1702401
  2871,301
  Έντός τοΰ
  μηνός Μα-
  ίου!911
  Έ* «λφ
  68045
  315 20
  __ _____ ι
  75 δθ
  592130
  13073 55
  3893585
  200 —
  53801,70
  10266515
  — 105!665|ΐ5| 102665
  41
  136 —
  188 90
  365190
  89'20
  318,40
  163
  120161—
  8308*65!
  20487|65|
  397(60
  184501
  184 50
  1394 70
  908 75
  50763 50!
  91610
  615 50
  11880
  8119 Τί
  8
  54598|55
  8246|35
  980030
  18046 65
  544|91
  108
  31545
  2526 82|
  5481,231
  544191
  4475|80|
  1υ8
  4132 50
  1819863^
  56569 86!
  Ι_____Η—! 460001—|
  843150
  129484|79
  75
  1305 50
  32
  26889Ϊ63
  916
  391 —
  65 75
  94425!
  566β|25
  ΆντΙστοιχοι
  είσπράξεις
  κατη το τβ-
  Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  ,Γ'",;"."" άπο 1 Σεπτ
  λοςΜαιου |1909|(ος τέ_
  1911
  λους Μα
  ΐου 1910
  — 5536
  9633
  1228170!
  235 40
  1778 201 62 25
  10
  3262130
  205120;
  100—1 300|
  316130
  15
  10
  29143|23
  2855'85
  367,95
  322380
  54491
  .64491
  338 20
  32% 55
  15671
  51088 63
  81
  7039519
  41
  1361—
  188 90!
  658'05
  14017 90
  40987 05
  55963
  102665115!
  102665|15,
  163
  12016
  830865
  365,90) 20487|65|
  89 20
  4634 46
  4723 66
  348
  595Ι451
  1394 70
  32
  31524|09
  916
  10
  33866 89!
  3203 85
  963|40!
  2488
  1062 30
  1108
  969535 4659|
  21975
  680-
  91155
  43966 °3
  3001—
  219751— 45857|ί
  — 128160196
  — 128160|96
  - 155!
  11152
  6753
  — 180601
  ------2423)50
  876 75
  1923941 30290
  ____800
  615 50 -
  10
  10
  20731166 33519|70
  504250
  8836 90
  621545
  2271
  50
  943|45, 4167|25| 13879150 8486195
  108!
  251
  2526
  5481
  252682
  10 —
  544 91
  544 91
  33820!
  —1 ιοδ!
  8377 501
  3548
  18198 63
  5656986|
  10
  78772|69ί
  4137160
  50
  2284 75!
  4239 20
  — 6573195!
  288 40
  127180
  584'50 3164|40|
  — 18402
  Ι— 54889|73,
  459901— —Ι—,
  18
  50712110 76872|51
  Επί πλέον
  13025
  66950
  1259130
  80690
  13106)35
  3001123
  _ 25495|81
  864 —
  1555 65
  _ 25495|81
  2427 65
  32 -
  1233 99
  110
  _ 1028|80|
  1375|99
  102880
  301160
  130810
  _ 4319170
  50
  173984
  4239 201
  _|_ 6029Ι041
  Ι _______Ι_ι
  38360
  168013
  10 —
  1980
  20355
  212353
  5
  6
  7
  Ζ'
  Η'
  ΙΑ'
  ΙΒ'
  ΙΓ'
  ΙΔ'
  ΙΕ'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΖΖροϋπολο-
  γιαμον
  ΙΕ'
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  3
  4
  4*
  Προσδιορισμός των έσόδων
  Προϋπολο-
  γισθέντα
  χρήσεφς
  1910
  Β,.
  ΆπόΙΝο-
  εμβοίοΐ
  1910 έως τέ·
  λους Απρι¬
  λίου 1911
  Έκ μεταφοράς..........
  'ΕπιστροφαΙ χρη μάτων,λόγφ τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικήν ένταλμάτων........
  Παράβολα ύποψηφίων δημάρχων καϊ δημοτικών συμβούλων ...................................
  Άπολήψβις των είς ύποστροφίας υπό τον Δημοσίου καταβληθέντων ............................,
  Άπολήψεις των λόγφ ίματισμοΰ κλπ. όφειλομένων υπό στρατιωτίόν.............................
  Άπολήψεις τόκου επί τού είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηθέντος, διά τοΰ 236 νό¬
  μον, δανίίου έκ δραχ. 42,494..............................................................
  Άατολήψεις άντιτίμου λυτάσματος Γκουάνω..................................................
  Άπολήψεις » κινίνης τοϋ Δημοσίου..................................................
  » τόκων καταβληθέντων δι* υπηρεσίαν τοΰ είς πληρ, μάς άποζημκόσεων χρησιμοποιή·
  θένΐος δανείον 1,000,000 Δοαχμών.......................................................
  Άπολήψεις των δυνάμει τοϋ 265 νόμου προκατβλ. τφ ταχυδρομινφ ταμιευτηρίω.................
  "Έξοδα έκλογών της Συνελεύσεως υπό των πληρεξουσίων καταβαλλόμενα......................
  Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
  Διάφορα ίσοία τής τρεχούσης καϊ των παρελθουσών χρήσεων
  Τυχηρά ή όνπρόβλεπτα εσοδα...............................................................
  Λογκττικά προσκόμματα καταλογιζόμενα υπό τοΰ Γενικοϋ Λογιστηρίου είς βάρος δημοσίων ύπολό
  γων διαχειριστών.......................................................................
  Έλλείμματα διαχειρίσεων δημοσίων ΰπολόγων...............................................,
  ΕΙσπράξεις καθυστερούντωνέσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων.................................
  'α^_. *β£*τ'ί&'ϊ. » , » » > 2» υπό τοΰ Δήμου Ηρακλείου διά συμψη
  ί. φισμοΰ τοϋ τμήματος] των άηαΧ} οτβιωθέντων οίκημάτων αυτόν παρά τό Το μεϊον Ηρακλείου...
  Σύνολον...........
  179*300
  5000-
  900-
  500-
  1675 —
  3825
  8000
  20000
  50000
  270000
  1000
  500
  500
  170000
  46992
  218992
  12105329
  2258,30
  1315-
  364084
  62488
  547635
  834543
  14271403
  428834
  78713226
  46992-
  -* 1838412 60
  Λ,ίΗ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Έντός τοΰ
  μηνός Μαΐου
  1911
  'Λνϋίφ
  Απόϊ Σε¬
  πτέμβριον
  1910 εωςτέ-
  λους Απρι¬
  λίου 1911
  'Βντός τοθ
  μηνός Μα-
  ίον 1911
  Έν Ηφ
  κοκά τ ό τέ-
  λος Μαΐου
  1911
  Άντίστοιχοι
  είσηράξεις
  ρήσ 190»
  ό 1 Σεπτ.
  1909 ίως τί-
  λους Μαΐου
  1910
  Διαφοραί κατα την
  χρήσιν 1910
  Επί
  Επί
  έλαττον
  Προΰπολογισμοΰ
  1
  843150
  5895
  440
  1252 62
  40
  16
  500
  12948479 7039519
  2317 95
  1755
  4893 46
  624 82
  551635
  10897 59
  500
  13275(23
  467
  65
  230660
  2774 25
  475599
  1789438 86
  46992
  1841186 8Ε
  148430
  1315
  847 40
  624 82
  547635
  8345)43
  8377
  5895
  440
  23 86
  40
  2552
  500
  16
  78772169
  164325
  1755
  87120
  684 8_
  5516 35
  10897 59
  500
  50712 10
  774
  4022 20
  8648849
  1199247
  1004809ο
  178480
  8853852
  5837603
  467 65 2252 -Τ¬
  Ι 0916 38 99454190
  4Θ999— 46992
  148699
  5550830
  26036*
  1689983 96
  3σ 1692487
  Ϊ6872 51
  1732 66
  716 05
  32771
  13685
  5ΟΌ
  1ΟΟ8Ο
  819853
  1755
  15» 21
  624 821
  13635818
  465856
  1070 86
  138607 24
  50
  139(57809
  1181
  46992
  4817360
  189
  41
  27255 42
  2787 ΘΟ
  1ΟΟ8Ο —
  4053578
  3915234
  39152 34
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  2
  3
  4

  ΙΕ'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΑΚΕΦΑ-
  Προυπολο¬
  γισμόν
  Κεφάλαιον
  '♦ •νομααέ-χι χεφα>αίων τού Προύπολογισμού των έσόδων
  Προυπολο-
  γισθέντα
  χρήσεως
  110
  Άπο 1 2 -
  πτ,εμ βρίου
  1910£ωςτε-
  λους 'Α-τρι-
  λ ου 1911
  Α".
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'.
  Ζ'.
  Η'.
  Θ'.
  Ι'.
  ΙΑ'.
  ΙΒ.'
  ΙΓ'.
  ΙΔ'.
  ΠΒ'.
  IX
  Γ
  Λ'. Φ ό ρ ο ι : ' ·
  Άμε«οι φόροι.......................................................................... 2198ΟΟΟ
  1634844 85
  1739225Ι<8 Β'. Τέλη καϊ διχαιώματα Τέλη χαρτοσήμου............................................................ Τέλη ταχνδρομικά.........................................................., Τέλη τεΑ*γραφικά........................................................... Τέ>η καίΝστερησεως.........................................................
  Τε,λη άγκυροβολίας και ερματος βεβαιοΰ|ΐενα καί είσ-ΐραττομεναίντοΐς λιμεναρχειοις.
  Τέλη καϊ διχακάματα δικαστικά..............................................,
  Λοιπά δι«ΐιώματα..........................................................,
  Γ'. ΛΓονοπώλια
  Μονοπώ><α. Δ'· Πρόσοδοι Πρόσοδοι οημοσίων καταστήμάτων. Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων.... Πρόσοδοι δημόσιον κτημάτων...... Ε'.Έχποιήσεις Έκποιήσνις ακινήτου καίκινητής περιουσίας τοϋ Δημοσίου....... ΣΤ'. Άπολήψεις Άπολήψβις έκ των έΕόδων τοΰ προυπολογισμόν................ Ζ'. Αιάφορα "Εαοδα Διάφορσ ϊσοδα τής τρεχούσης κα'ι των παρελθουσών χρήσεων.... 453000 233000 45000 14408 10ΟΟ0 1ΟΟΟΟ 53ΟΟΟ 213997 230ΟΟ 57600 ΙδΟΟΟ 1300 270000 _ 260Γ50) <Ά 30 0760 4987 9712 74786 102665 _ 20121 _ 54200 17862 544 _ 142714 03 — 1838412 Σύνολον Ισόδων..... 6083297 — 6078830
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ■
  ΛΑΙΟ--Ι2-
  /9αια>θέντα
  Εντος τοϋ
  μηνός
  Μαίου
  1911
  Έν δλφ
  Είσπραχθέντα
  Άπό 1 Σε¬
  πτέμβριον
  ] 910 εως τέ-
  λους Απρι¬
  λίου 1911
  Έντός τού
  μηνός Μα¬
  ίου 1911
  Έν δίω
  |Ε'ισπράξιμα
  κατά το τέ-
  λος Μαΐου
  1911
  Άντίστοιχοι
  είσπράξεις
  χρήσ. 1909
  άπο 1 Σεπτ.
  1909 έωςτέ-1,
  λους Μαϊου, Επί πλέον
  1910
  Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  Επί
  έλαττον
  Προϋπολογισμόν
  109866'95 174471ΐ|80 1427508'85
  171667|04 1910892,37 1739225,33
  29053! 11
  16112219
  1266 62
  3-2580
  680,45
  3244)70
  3151
  130
  365|90 20487
  397
  |60 54598|55
  289562 53
  165166 74
  23697|33
  7091
  5668 25
  12957 65
  77938
  13634880
  171667 04
  — 10266δ|ΐ5 102665!
  184150 1ίΟ46|65
  Ι
  260509 42
  14904455
  22430 71
  676615
  4985'80
  155385765
  191089237
  190854
  2871
  — 52801
  30
  29Ο53ΙΙ1
  16132119
  1266!62
  325.80
  680 45
  3911
  70 3161
  15
  130
  20121175
  29143 23
  3223'80
  289562*53
  165166'74
  23697|33
  7091195
  5666 25
  3262 30
  55963!-
  !— 102665
  — 544|91 544[91
  2774!25 1841186|85 90323(32 58376'03 148699'35
  13275!- 15ό989|26 8848δ|49 119ΐβ|47 1004800ο δδδθφθ 136358|ΐ8
  66
  13879,40
  36 >'90 20487 65
  4723 06 33865 89 20731
  943 45 4167125
  — 544|91
  969535
  21975
  15
  15 14Ο3Ο7θ!21
  — 1664771
  225021
  94
  55 28865952
  2*250137
  15803511
  18083 59
  9883 86
  5536 —
  4659-
  45857 88
  13170 71
  7192 63
  5613 74
  349 45
  130,25
  - 12816θ!96
  35237δ|64 643120δ|6ε 4000654|46 425417,82 4426072)28 2005133|36 4073-6|4Ο 610549|89 257714|01
  18060-
  3351970
  8486 95
  2427 65
  1375 99
  — 6573|95
  |50 139678|00 48173|60 3915234
  7423450
  42538 70
  16109155
  611
  3141
  669!50 2066|20
  13106|35 3001
  — 2549581
  36
  |23
  1028 80
  4319,70
  — 602904
  40535 78
  Κεφάλαιον
  Β'
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'.
  Ζ'.
  Η'.
  θ'.
  Ι'.
  ΙΑ'.
  ΙΒ'.
  ΙΓ'.
  ΙΔ'.
  ΙΕ'.
  ΙΣΤ'.
  Καθαρά όλική επί πλέον διαφορά κατά την χρήσιν 1910 δραχ. 352,835,88
  .Γ'*
  ,1'Μ.
  Ιδικόν
  προυπολο¬
  γισμόν
  ι
  Ι
  Προσδιορισμός των έξόδων
  II
  ι σ τ ώ-
  Χ ο ρ η γ η θ ε Γσ αι
  Δι* ειδικήν
  Διά τοϋ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  νομων χαι
  Διαταγμάτ.
  9
  10
  11
  Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  1
  1
  1
  2
  ά
  4
  1
  2
  3
  4
  ό
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  1
  1
  1
  47700
  42180
  34920
  Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.......................................................
  "Εξοδα υπηρεσίας » »........................................................
  Έφετεΐον καί Είσαγγελία Έφετών Χανίων...................................................
  'Εφετεΐον καίΕίσαγγελία Ηρακλείου......................................................
  Πρωτοδικεΐον καί Είσαγγελία Χανίων.....................................................
  > » » Ηρακλείου.................................................
  » » > Ρεθύμνης...................................................
  » » > Λασηθίου...................................................
  > » » Σφακίων...................................................
  Πρόσθετοι ΐ Εκτακτοι βοηθοί.............................................................
  Προσωπικόν Βίρηνοδικείων.............................................................
  Πρόσθετοι ί) εκτακτοι βοηθυί...........................................................
  Προσωπικόν Εϊδικών Ύποθηκοψυλακείων................................................... 32860
  > Μβταφραστικών Γραφείων...................................................... 7000
  Γραφική ϋλη, φωτισμός, θίρμανσις, κλπ. Δικαστήριον......................................... _™-
  Ένοίκια Είρηνοδικείων, 'Υποθηκοφυλακείων, Μεταφρρστικών Γραφείων κλπ.................... 119οΧ
  17340
  2300
  71740
  500
  190620
  1700
  9480
  Διάφορα εξοδα Λικαστηρίων.
  "Εξοδα «οινικής Δικαιοσύνης..........................................
  Προσωπικόν φυλακών...............................................
  Διατροφή φυλακισμένων............................................
  Νοσηλεία καί παροχή φαρμάκων είς φυλακισμένους...................
  Φωτισμός φυλακών.................................................
  Καθαριότης καί συντήρησς φυλακών κλπ..............................
  Ένοίκια φυλακών..................................................
  Άλύσεις, χλεΐθρα, σχεύη κλ.........................................
  Βοήθημα είς φυλακισμένους έν έπισήμοις έορτ'ιϊς....................
  Δι* αγοράν βιβλίων, γραφικήν ύλην καί μικρά εξοδα φυλακών..........
  Δι* εξοδα φωτισμοΰ καί συντηρήσεωξ κρατητηρίων, μεταγωγάς κλ.......
  ΊΙμερι'ισιον είκυσάλεπτυν έπίόωμα τιον έν Ίτζεδίν φυλακισμένων.........
  Διάψοροι έξωτεριχαϊ δουτάνα.........................................
  Έπισκευή καί συντήρησις δημοσίων κτιρίων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως.
  "Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων.......................................
  Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως..............................,...........
  "Εςοδα παριΐστάσειος ώπιτρόπου..........................,.................
  Γραΐ|.ικΐ| 6λι|, χαρτης εντυπων, εξοδα δημοσιευσεως, φωτισμόν, κλ................
  Δι1 άγος>άν καί δετικά βιβλίων, έπίπλων κλ. διά τα γραφεϊα τής Διευθύνσεως......
  Δι1 όδυιποςηκά έ'4οδα ύπαλλήλων..............................................
  Ηροσω.τιχόν των Νομαρχίαν................................................
  Διά γραφικήν ύλην, προμήθειαν βιβλίον, φωτισμόν κλ..........................
  Δι* έπισκευάς καί συμπλ>ιρώσεις ε.ιι.ελων κλ...................................
  Δι' ενοίκιον Νομαρχίαν Χανίων κα» Σφακίων................................
  Προσωπικόν Λιμενικής ύπΐ|ς>εσίας...........................................
  Διά γραφικήν ΰλτ|ν, προμήθειον βιβλίων, φωτισμόν, κλ.........................
  Διά σΐ'μπληριοσεις καί έπισκευάς έπίπλων, λέμβων κλ............................
  Δι' ενοίκιον τοϋ Λιμεναρχείον Ρεθύμνης......................................
  Δι* αγοράν ναυαγοσωστικών έογαλείων κλ....................................
  Άσΐυνομικοί Ίαΐροί.......................................................
  Ίατροί κοινών γυναικ(ϋν..................................................
  Δι* εςοδα συντηρήσεως των Συφιλιδικών νοσοκομείων Χανίων καί Ηρακλείου..
  Διά γρας ικήν ύλην, προμίθείαν βιβλίων αστυϊοΐΓρικΓ|ς ΰ.τ)|ρεσίας...............
  Δι' εξοδα έκτάκτων ύγειονομικών μέτρων δημοοίας υγείας κλ..................
  Χορήγημα είς τα Νοσοκομεία Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου...............
  Προσωπικόν λαί ε'ξοδα Λεπροκομείου.......................................
  Δια γραφικήν (ίλΐ|ν, φωτισμόν, Οέρμανσιν, φάρμακα κ.λ.π.....................
  Δι' έ'ξοθα συντιιρήαεως των Λεπρών κ.λ.π....................................
  Άντίτιμον κ.λ.π. εξοδα προμηθείας κινίνης τοΰ Δημοσίου......................
  Άστυχιιμική ύπηρεσία....................................................
  Διά γραφικήν ύλην, φωτισμόν, θέρμανσιν κ.Α.π...................'..'....'..'.'.'.',
  Δι' άντικαταβτάσεις καί έπισκευάς όργανον κ.λ.π·.................'............
  Συνδρομαί εί. /.υσσοδι'ικτους μεταβαίνοντας πρός θεραπείαν.....'..'..'......'..'.'.
  Είς απόρους καί ναΰλα άπύρων.............................................
  Είς ναυαγούς «ιί φρενοβλαβεΐς.................................'..'..'!...'.'.'
  Διάφορα έςοδα βουλευτικών καί δημοτικών έκλογών.................!...'..'.'.".'
  Των Βουλεντικών καί Δημοτικόν έκλογών όδοιποριχά. κ.λ.π...............'..'.'.'
  Διά την διακόσμησιν χαι φωταγώγησιν δημοσίων κα,ταστΐ|(ΐάτων έν έορταίς κ.λ.π.
  «') Διάταγμα 56 τή
  77 » Τ Μάϊον
  64600
  34020
  76000
  7500
  4000
  4000
  2500
  1000
  2000
  600
  3000
  10000
  5000
  4000
  8650
  ;α'.) 2800
  806570
  17460 —
  750 —
  1500 —
  400 —
  1500 —
  47040,
  1500—Ι
  500'—
  1
  12780 —
  200 —
  200
  7200 —
  4000]—
  80 —
  2500-
  6000 —
  7440-
  500 —
  45000-
  20000 —
  6240
  500 —
  2500,—
  10000 —
  3800
  500
  1000
  1000
  2000
  600
  100
  Είς μπταψοροΛ......· ! 210700
  φύλλον Εφημερίδος 35 Τεθχος Α'. ΆναΛληρωματική Δραχμάς 2,800
  (γ'.)4000 -
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κχαθαρισθέντων χαΐ πραγματοποιηθέντω" έξόδων τής χρήσεως τού
  μέχρι τέλους 1Μα?ου 1911.
  II
  ληρ
  ωθέντα {ξοδα
  ———————
  ΕΙδικοϋ
  Άναγνι, ρισθέντα
  Υπόλοιπον έκ-
  προυποΧο-
  Μετενεχ'&εΐσαι
  Σύνολον
  εξοδα δι" εκδό¬
  Άπό 1 Σ) βρίου
  Εντός τοϋ μη¬
  καθαρισΰεντων
  γισ
  κου
  έκ τής
  σεως χρηματικών
  1910 £ως τέλους
  νός Μαΐου
  Έν ϋλψ
  καί μή πληρω¬
  αι
  χρήσεως 1909
  πιστώσεων
  ένταλμάτων
  Απριλίου 1911
  1911
  θέντων έξόδων
  5

  17340
  13133
  20
  10333
  20
  1400
  11733
  20
  1400
  1
  1
  __
  __
  2300
  __
  2(Ί01ι30
  186945
  74
  20
  1943 65
  57,65
  2
  »
  __

  71740
  __
  54954,30
  42174 30
  5890
  48064 30
  98901—
  1
  2
  __
  __
  53220
  __
  432001—
  27702 30
  3880
  __
  31382 30
  11617,70
  2
  »
  __
  __
  47700
  _
  37059 —
  28343 80
  4392 60
  32736 40
  431260
  1
  3
  __
  __
  42180 —
  33195
  __
  24806 50
  3137 65
  28244 15
  4950,85
  2
  »
  -—

  34920,—
  26074
  __
  20076 70
  27081—
  2ί43Ι30
  22784 70
  3289 30
  3
  »
  __
  2994θ|—
  21930 —
  16924 60
  19367 90
  2562 10
  4


  27240
  20280,—
  15876 —
  2190
  __
  18066-
  2214
  __
  5
  »
  __

  500
  __
  423
  __
  423-
  __
  _
  4231-
  __
  __
  6
  »
  __
  __
  190620
  151569 —
  11028310
  19760
  35
  130043 45
  21525 55
  1
  4
  .__
  __
  1700
  180
  __
  __
  __
  90
  __
  90 —
  90,—
  2
  »
  __
  „__
  9480 —
  7020
  __
  5319 95
  760
  __
  6079 95
  940
  05
  1
  5
  __
  ___
  22860 —
  18110
  __
  13619 —
  1464
  __
  15083 -
  3027
  __
  1
  6
  __
  ___
  7000 —
  3222
  __
  2701,95
  496
  95
  3198 90
  43
  10
  1
  7
  __
  ___
  9000 —
  4850
  __
  3244-
  1150
  4394-
  456 —
  2
  »
  __
  14760 —
  10407
  20
  8299 45
  2021
  15
  10320 60
  86 60
  3
  »
  __
  ___
  64600 —
  28867
  36
  25677 75
  2559 25
  28237 —
  630 36
  4
  »
  __
  ___
  34020 —
  26730
  19260 20
  2771
  65
  22031 85
  469815
  1
  8
  __
  76000 —
  40598
  10
  35581 03
  4228
  31
  3980934
  788 70
  2
  »
  __
  ___
  7500 —
  4801
  72
  3306 74
  373
  70
  308044
  112128
  3
  »
  __
  ___
  4000 —
  3912
  70
  274385
  431
  __
  317485
  737 85
  4
  »
  __
  ___
  4000 —
  3065
  05
  255585
  446
  70
  3002 55
  6250
  5
  »
  __
  ___
  2500 —
  860
  637
  __
  175
  __
  812 —
  481—
  6
  »
  __
  ___
  1000
  __
  217
  30
  120,—
  __
  __
  120 —
  127,30
  7
  »
  __
  ___
  2000
  __
  181»
  5901—
  __
  590 —
  1302 —
  8
  __
  ___
  600
  __
  11860
  93 65
  2
  _
  9565
  22 95
  9
  >
  __
  ___
  3000
  691
  30
  694 60
  96
  70
  691
  :«)


  10
  »
  __
  ___
  10000
  __
  8000
  3000
  __
  3000
  __
  6000

  2000

  11
  >
  ,__
  5000
  __
  2611
  20
  131120
  1300 —
  2611
  20


  1
  9
  ___
  4000
  5181
  65
  4304
  33
  59195
  4896
  28
  285
  37
  1
  10


  8650

  5307
  20
  452985
  48535
  5015
  20
  352

  1
  11


  809370

  580552
  18
  436303
  35
  68619
  81
  5Ο4923Ί6
  756^02
  17460
  11302
  60
  9672
  60
  860
  10532
  60
  860
  1
  1
  __
  ___
  750
  __
  423
  30
  423130
  __
  423 30


  2
  __
  ___
  1500
  __
  1356
  95
  1270 20
  8075
  1356 95


  3
  __
  ___
  400 —
  434 70
  423 80
  10 90
  434 70


  4
  » ι
  __
  ___
  1500
  170860
  161210
  6620
  167830
  30
  30
  5
  Λ Ι
  __
  ___
  47040
  __
  36440
  28821
  3632|—
  32453 —
  3787

  1
  __
  ___
  1500
  __
  1609 75
  155045
  59 30
  1609 75


  2
  *
  500 —
  20300
  203 60

  __
  2016ί


  3
  )►
  2720
  1833 25
  110665
  720 60
  1833 ί'


  4
  )►
  Λ
  __
  __
  12780
  _
  100)0
  _
  809035
  933 3(
  90-23 (,'
  1026
  35
  1
  ό


  2001—
  200 —
  11890
  10110
  103
  90


  103 ~·
  90
  15
  101
  10
  2
  3
  »
  __
  __
  200 —
  117
  __
  __

  147
  __
  147


  4


  200 —
  7200 —
  200
  5400

  —Ι—
  4520 —
  400
  4920
  200
  480
  5
  1
  »
  4
  __
  __
  2880 —
  1680,—
  1440 —
  240
  _
  1680 —

  2
  **>
  __
  __
  4000 —
  2586,73
  246043
  __
  246043
  126
  30
  3
  Χ>
  __
  __
  80 —
  5014,5
  5045
  __

  50 45


  4
  )►
  __ __
  12500 —
  7317
  20
  390125
  2638
  60
  653985
  807
  35
  5
  »
  __
  __
  6000 —
  4000'—
  4000 —
  __
  __
  4000 —


  6
  )0 Ι
  __
  __
  7440'—
  4756 <Χ>
  415690
  600
  4756 90


  7
  10
  __
  500 —
  297 90
  206 20
  5620
  26240
  35
  50
  8
  )0
  __
  __
  45000 —
  2949325
  2429925
  335650
  2775575
  1737
  50
  9
  Λ η

  20000 —
  6240,—
  7
  4530
  3470 —
  7
  530
  __
  7
  4000
  530
  _
  10
  Ί
  5
  )► *
  __
  500 —
  117
  10
  11710
  __
  11710


  2
  __
  2500 —
  166670
  66815
  95365
  162180
  44
  90
  3
  Χ·
  α
  ιοοοο —
  9633 70
  9633 70
  __
  _
  9633 70


  1
  Ο
  3800 —
  366530
  331210
  166 20
  3478 30
  187

  2
  )0
  __
  500 —
  46120
  415 70
  37 50
  453 20
  8
  3
  )0
  7
  __
  4000
  4452 45
  75680
  3687 65
  444445
  8

  1
  ι
  ι ι ι ι
  1000
  2000
  600
  100
  706!—
  1693,10
  450 —
  954
  400

  15
  636
  554
  50
  63(5
  1509
  450
  Ξ
  70—ι
  18410
  2
  1
  2
  3
  )0
  8
  »
  Ι
  224790
  148814
  73
  118046
  13
  20530
  20
  138576|33
  10238
  40
  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΙΙίΗον
  προϋπολο-
  γισμοϋ
  ϊΐροβδιοριβμός των έξόδων
  Π ι σ τ ώ-
  Χορηγη&εΐααι
  " Διά τοΰ
  Ι προϋπολο-
  I
  γισμοΰ
  Δι" είδικών
  νόμων καί
  Διαταγμάτ,
  9
  »
  10
  11
  12
  »
  13
  14
  15
  Ι
  4 Δι' εξοδα απελάσεως επικίνδυνον είς την δημοσ. τάξιν κ.λ.π
  5 Κηδεΐαι άπόρων άγωνιστων, στέφανοι κ.λ
  6 Διά μίσθωμα ύδατος, εξοδα εγκαταστάσεως αΰτοϋ *.λ.π.......
  1 Προσωπιχόν καΐ εξοδα ασΰλου φρενοβλαβών...........·.....
  2 "Εξοδα συντηρήσεακ φρενοβλαβών, ήμερήσιον επιδομα κ.λ.π...
  1 Προσωπικόν Ταχυδρομειον.................................
  " » Τηλβγραφείων........................·,........
  "Εξοδα γραφικά, θέρμανοις, καθαριότης κ.λ. τής Διευθύνσεως..
  Ένοίκια καταστημάτων Τα/. · αί Τηλεγραφ, γραφείων........
  Άξία χάρτου, βιβλίων, έκτυπαπικά, βιβλ ιοδετικά, κ.λ.π........
  Λίσθωμα έργολάβων, εξοδα μεταφοράς άλληλογραφίας κ.λ.π..
  Μεταφορά σάκκων υπό εφίππων ταχυδρόμων κ.λ.π..........
  Κόμιστρα άλληλογραφίαί. καταβλητέα είς ξένας διευθυνσεις-----
  Συνεισφοραι είς Διεθνή Ταχυδρομικά Γραφεΐα Βέρνης.......
  Όδοιποριν.Λ εξοδα Ταχ. κα! Τηλεγρ. ΰπαλλήλίον.............
  Άποζημκόίΐεις άπολλυμένο)ν έπιστολών......................
  Θαλασσία συγκοινοννία..............................^.....
  Τέλη τηλεγραφικά έξωτερικής κα'ι εσωτερικάς (ΐνταποκρίσεως.
  Τηλεγραφικά Ιξοδα ίμπορικ(7)ν κα'ι πολιτικών είδήβεων.......
  "Εξοδα ά.ιογραφής πληθιισμου των κατοίκων................
  Βοηθήματα είς απόρους αγ ονιστάς.........................
  » » χήρας, όρφανά καί τραυματίας..............
  3 » » Στέφανον Ψαρουδάκην έφάπαξ..............
  4 "Εκτακτον βοήθημα είς άγωνιστάς...............^.........
  5 Διά χάρτην, Εκτύπωσιν καΐ συρραφήν πιστοποιητικΛν........
  1 "Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.............................
  ι
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  ". ΑΝΩΤί:ΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως............................................
  "Εξοδα παοαοτάσεως Έπιτρόπου................................................
  » εγκαταστάσεως 'Λνίοτέρας Λιευθι'Λ'σεως..................................
  Γραφική Γλη κ.λ.π............................................................
  Τακτικήν προσωπικόν Λημοσίων "Εργων........................................
  "Εκτακτον » » » .......................................
  Γραφικά ίξοδα κ.λ.π..........................................................
  Συγγράμμιιτα, εντνπα, άντικείμΐνα Ιχνογραφίας κ.λ...............................
  Ήμερομίσθια ίργατιον, ^κτάκτως προσλαμβανομένων............................
  Όδοιπορικά ίξοδα κ.λ.π.......................................................
  Δια προμή&ειαν χειρωνακτικών ίργαλείιον χ....................................
  Βοήθημα ι'.-ταλλήλων παθόντοιν κατά την εκτέλεσιν ?ργ(ον........................
  Δι* ήγος>αν έ.τιστημονκών έργαλεί(ϋν............................................
  Δι* αγοράν πέντε άτμηλάτ(ον ΰδοστρωτή(>(ον......................................
  Μηχ«νοδΐ|γοί δδοστηιοτήςκον...................................................
  "Εξοδα (ηιντηρι'ισεως κα'ι λϊΐτουργίας όδοστρίοτήροίν.............................
  Άποζημκόσεις τιϋν υπό τοϋ Δημοσ'ου καταλαμβ(ίνομένο)ν κτημάτων................
  "Εξοδα έφαρμογης σχεδί(ι>ν πόλβ(ι>ν............................................
  Έ.τιτκεναι κτιρίων τής 'Λνιοτ. Διευθύνσεως τιόν Έσιοτερικων......................
  » » » » » » Οικονομικήν.....................
  » » » » » » Παιδείας.........................
  > καί συνπ)ρΐ'|σεις όδιΰν κα'ι γεφυρΛν κ.λ.π.............................
  Έπισκενί) στς>ατο')ν(!)ν Χ(ι)ροφυακής καί Π ΐλιτοφυλακής...........................
  ΈπισκειιαΙ καΐ ονντηρήσεις καταττημήτ'αν τής Ανωτ. Διη»<Η>νσΓ<ι>ς των Οικονομικήν.
  Άξία καταληφθέντων κτημτίτιον 'Αφε-ντακάκΐ) καί Έμ. Πολυχρονιδη................
  Προεκτασις τής όδοϋ Πλ«τ<ινκϊ Κιβσάμου τμήμα α'............................... Κατασκενή τοθ β' τμήαατο; της 6δοϋ Χανίίον —ΆληχιανοΠ........................ » αμαξιτής όΛοϋ Χιιλέπας, ΦρουΛίων 'Λκρβιτηρίου........................ Σκυρρόστι,κυσις τής όδοθ Χανίοιν—Σοι'Λας....................................... » τοΓ) ΰ.τολοίπου τής όδοϋ Άγνιας—Καιρίτου............................ Κατασκευή ουμπληοωμ. ?ργ(ον έ.ιΐ τής όδοΰ Σταυρακΐιον ΚαλουδιανΛν............. » τοίχων καΐ όχετοθ είς οδόν Φακωθΐίΐνών............................... Έπισκευή τής όδοΰ Καινοΰριας—Χ(όρας Άγιηάς.................................. Κατασχενή β' τμήιιατος τής όδοΰ Πλατανιά—Κισσάμου.......................... » γ'. » » » » » ............................ Προέκταπις τής δδοΓι ΆληκιανοΟ—Φουρνέ.......................„.............. Αποπεράτωσις όδοϋ Χανίων Σούδας............................................ Κατασκευή γεφΰρας Καιρίτου..................................................[ » » Γέρω Λάχκου...........................................'.'. » » Σκαφκότου.......................................... » » Μεσόγειον........................................."."." Εϊ<· 20000 10000 500 10000 40000 30000 500 10000 1000 16533 210790,— 14000 - 7200 3000! 2000 6000 10000 •57100 17820 5000 5000 10000 40000 2000 10810 1000 1800 628253 129601— 750- 1600 — 800 33660 95480,- 3000- 1000- 35000 100 Ό 2000 100 200 65000 12960 5000 40000 200 4000 4000 3000 80000 4600 58 12444 887 11660 3017 1743 270 273 600 10309 17152 4622 19000 58946- 1059- 199|- 1114!— (α) Διάταγμα 75 τής 2 Μαΐου 1911 φ. Έπισ. Έφ. 3δ Τεδχ. Α'. τού 1911 άνα-τληρωματ. Δρ*. *30θΟθ » »82»13»»»»>'37>»>» > ,» 50000
  (β) » 93 »18 » » » » > 41 » » » » , » 12000
  Μ ν41 ' - ?- - ι· · -
  1401.0
  α) 126992-
  (β)4000
  (β) 4000
  5607451- 138992
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  ω-
  ζ ι
  :ών
  κα'ι
  ιάτ.
  ι ε ι ς
  Μετενεχθεϊσαι
  έκ τής χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  πιστωσεων
  224790|—
  72001-1
  3000 —
  2000 —
  6000
  10000,
  157100
  17820!
  5000
  5000
  10000
  40000
  2000
  10810
  1000
  1800
  200!
  20000
  ιοοοο;
  500,
  10000
  40000
  30000
  5001
  10000
  1000
  16033)
  6422531—
  Αναγνωρίσαντα
  Ιξοδα δι' εκδό¬
  σεως χρηματικων
  ένταλμάτων
  12960,
  750-
  1600-
  800,
  33660
  9548θ|
  3000,
  1000
  35000
  10000
  2000
  100
  200'
  65000
  12960
  5000
  166999!
  200
  8000
  8000
  3000
  80000
  8600
  58
  3082
  12444
  887
  11660
  3017
  1743
  27θ!
  273;
  600!
  10309·
  17152
  462*
  19000
  58946
  105Θ
  199
  1114
  699737 —
  14881473'
  1156 80
  3111,75
  6661-
  4500-
  5271 75!
  110158 30
  9478 45|
  220310
  2298 20
  6601 7Γ
  26338,85
  1510
  1327 45
  1707! 1
  10114:38
  1060290
  37296,20
  28363-
  500-
  10159-
  945.-
  11574199!
  4347217
  8503 35,
  36410]
  1589
  386115'
  Ιξαδα
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 έως τέ/.ους
  ',ιπριλίου 1911
  1180401
  2+1
  2888251
  3500
  2862 40
  8072140
  8076 65
  1355
  1561 10
  6200
  75
  2258440
  67240
  1021,05
  1707 15
  8749821
  7010
  921150
  Έντός τού μη¬
  νός Μαΐου
  1911
  3621
  •50
  500
  24
  945
  5822|89'
  287357
  63011
  3139
  1084(81)
  26241
  175
  6558 30^
  31310
  8063 20
  2108 20
  150097
  94
  179 95
  :
  7004.57
  96950
  30241,07
  9957 !85
  1713 70,
  415938^
  875-1
  31δ8·όό
  249810
  1743-
  154 40
  191*0
  59991»
  874420
  547310
  4121 12
  1709822
  493205"
  199-,
  50255^
  585:

  157Γ
  351
  20101
  50491
  3001
  851
  1958Γ
  495'
  16Γ
  62Η4
  143Γ
  5189?
  179
  460*
  5973
  969150
  *»■
  ϊο]
  Η)
  *
  10!
  50
  Κι
  !
  !
  ιο;
  875-
  1713701
  |
  1743ί-
  154!4ό
  19180
  599 9ί>
  45Ο449|47
  4278 10
  337127
  17098'*ϊ;
  2710546
  199-4
  278853,46
  20530 20
  91210
  223,60
  59θ!
  500|—,
  1637195;
  53670
  ."41 '6Ρ
  3'.)5 -
  2425
  314
  05
  11420
  1191
  2166,85
  2734
  1520
  1120301
  591
  46
  Έν «Χφ
  ι-Μ
  54982|46|
  ι·ν
  6074
  135
  11*
  423*
  81;
  47(
  73?
  58491
  44
  58Ι5|8δ|
  144485
  5719 —
  1195
  2221505
  __!_
  502 55
  111279,021
  Ι
  138576 33
  1156 80
  311175
  590-
  4000 —
  4500 35
  90#)Ο —
  94781«5]
  1891180
  9102175
  6601 75
  2501015
  986»
  113525
  1707,15
  994128
  9176 85
  119455ίί
  514150
  5001-1
  114450
  9451-
  342339|ο5
  78099»
  308Κ
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  κα'ι μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  ΪΙίιχοϋ
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  38615
  2175285
  5650860
  3139 30
  968 20
  23822 05
  5709 30
  163; 10
  6754 90
  Ϊ1«Χ 20
  110384 «2ί
  17995
  5Ο5.'; 22
  5981 -
  060 50
  30241 07
  8633,70
  4159381
  87Γ>' —
  3158 Κ
  24!)8 Ι0|
  174Ί
  154 4Λ
  191 80]
  8744 2»!
  1*
  493*51
  199-
  50255
  390132;48]
  10238,401
  76
  500,
  771
  •ίθ
  13898 30
  311
  195 4Η
  1328
  523
  30
  55
  19220
  1440
  25350 70
  23221
  ,05
  50!
  ί)014 50
  _ΒΙβθ'θΤ>|
  92382'Κ
  1293 40
  5560
  38171-
  6443 20;
  11600!
  2419 7θ|
  789ί
  150-
  130830
  3971312
  1023 37
  1324'15!
  1713 70
  74985
  60316199]
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  6
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  8
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  8
  »
  1
  9
  α
  »
  Λ
  10
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  1
  11
  1
  12
  3
  »
  1
  13
  1
  14
  8
  »
  3
  »
  4
  »
  5
  »
  1
  15
  βο
  Ιδικόν
  πούποΧ ο-
  γισμον
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Προβδιοριαμός των
  Π ι σ τ ώ-
  3 ι
  » Ι
  » :
  » ι
  » ■
  »
  * !
  » !
  * ι
  » !
  * !
  » !
  * !
  » ι
  * !
  » ί
  » ι
  » !
  » !
  Ι
  23
  24
  25
  3β!
  27!
  28]
  291
  30;
  31!
  32!
  33!
  34!
  35!
  36!
  37!
  38 |
  39!
  40!
  41 !
  42!
  43
  44
  45ί
  46!
  47!
  48!
  49!
  50!
  51 Ι
  52!
  53!
  54!
  55!
  56!
  57!
  58!
  59!
  60!
  61!
  62!
  63!
  64!
  65!
  66!
  67 |
  68!
  09 |
  70!
  71!
  72!
  73!
  74!
  75!
  76!
  77!
  78!
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  : 91
  Κατπσκενή γεφνρας Λουραδιανών...............................
  » » Ντβρέ.......................................
  * των γεφυρών Ξενιανδν καί Κοντο-κυνήγι Σελίνου.........
  'Κκβάνθυνσις τοΰ λιμένος Καστελλίου Κισσάμου...................
  Κατασκευή άποθήκης παρά τό Χημεΐον Χανίων.....................
  Μετατροπή οίκήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον....................
  » τοΰ πρώην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον................
  Κατασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας..............................
  Προέκτασις τής δδοΰ Βάμου Καλυβών.............................
  Κατασκευή προφυλακτηρίων τοίχων τής δδοΰ Σούδας 'Ιτζεδιν........
  Έπισκευή των όδών Άσφένδου, Ίμβρου, Άράδενας, Άγίας 'Ροταέλης
  Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγος Άράδενας διερχομένη; δδοΰ....
  Προέκτασις τής όδοΰ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι τμήμα α'........
  Αποπεράτωσις τής δδοΰ Καλυβών Άρμένων πλήν τής σκυρροστρώσι
  Προέκτασις αμαξιτής δδοϋ 'Ιτζεδιν Νειό χωρίου............... ...
  Σκυρρόστρωίΐις τής δδοϋ Καλυβών Άρμένων Νειό χωρίου....
  Προέκτασις τής δδοϋ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι β'. Τμήμα
  » » » Βάμου Καλυβών......................
  εως.
  Κατασκει,ή γεφΰρας Μπούτακα.................../..........................
  Αποπεράτωσις τής γεφΰρας Κεραμειώτου—Άποκορωνου κ. λ..................
  Κατασκευή γεφύρας Κερας Άποκορωνου........_.............................
  Κατασκευή βρύσεως καί μεταφορά ύδατος «Καμάλη»^ Καλλικράτους............
  » καί σκιρρόστρωσις τής δδοϋ 'Ρεθιίμνης—Άτσιποποι',λου.............
  » τής άπο γεφύρας Άτσιποπούλου είς Άτσιπόπουλον όδοΰ..............
  Προέκτασις αμαξιτής δδοΰ "Ρεθύμνης—Χανίων...............................
  Κατασκευή τής όδοΰ Άξοΰ Ανωγείων....................................,
  Προέκτασις τής δδοϋ "Ρεθύμνης Περάματος..................................
  Κατασκευή τμήματος δδοΰ "Ρεθύμνης— Περάματος ...........................
  Έπισκευή τής έντός τής φάραγγβς Κοτσιφοΰ δδοΰ..........................
  Διόρθωσις τής δδοΰ Σκάλας Ρουστίκων καί Νερατζδς......................,
  Κατασκευή αμαξιτής δδοΰ Ρεθύμνης—Άμαρίου............................
  ,, Τμήματος » » Περάματος............................
  Έπισκευή δδοΰ φάραγγος Κοτσιφοΰ........................................
  » » Κουρταλιώτη.....................................
  Κατασκευή » Πηγής Άρκάδι...........................................
  » » Άμπελά διά τής θέσεως Τράχα............................
  Κατασκενή δδοϋ Σταυρωμένου Ρούπας...................................
  » » Πραισοΰ..........................................
  » » Κλησίδι...........................................
  Γεφύρ<οσις τοΰ ποταμοΰ Πλατΰ........................................... » » » Άγίας Κυριακής.................................. « » » Μαλάκια................,......................... » » » Σακτουρίων....................................... Κατασκευή προφυλακτηρίων γεφύρας Γαράζου κλΐι......................... » γεφύρας Μόλου— Φαράτσι....................................... » » Πραχύμου Μυλοποτάμου................................. Έπισκευή γεφύρας Έλευθέρνας........................................... Κατασκευή » Γαράζου ............................................. » » Ροδακίνσυ............................................ » λιμίνοβραχ(ονος Πανόρμου...................................... » άποβάθρας Μΰρθιου Πλακια..................................... » Σωληνωτοΰ ύδραγωγείου έν Έπισκοπί Ρεθύμνης................... » τοΰ β'. Τμήματος τής δδοΰ "Ηρακλείου Άγίων Παρασκι&ν Καστέλλι. Προέκτασις τής αμαξιτής δδοΰ Ηρακλείου Μεσσαράς ...................... Κατασκευή όδοΰ Φοινικιας Μονοφατσίου................................... » » Γεφυρακιών Καλέσα Βούταις............................... Αποπεράτωσις όδοΰ Αρχανών............................................. 2κυρρόστρωσις » » ............................................. Κατασκευή » "Ηρακλείου Μεσσαράς................................. Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήμα Άγίας Βαρβάρας..................... Έπισκευή κα'ι σκυρρόστρωσις όδοΰ "Ηρακλείου Πεζίδν....................... Σκυςιρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου Φοινικιάς.................................. Κατασκενή δδοΰ Γεφυοάκια Βούταις....................................... » γεφύρας Άναποδιάρη .......................................... > » Γέρω Ποταμοΰ ή Ληθαίου..............................
  » γεφύρας Ίνιώτου..............................................
  » » Καρτεροΰ............................................
  ; » » Λουτή Πέραμα.......................................
  » νέας πτέρυγος είς τό Μουσείον "Ηρακλείου.......................
  Διαρρύθμισις Νομαρχιακόν Κσταστήματος Ηρακλείου είς Δικαστήρια".......'..
  Κατασκευή Ύποθηκοφυλακείου έν Ήρακλείφ.......................'......'
  ι
  Είς
  Διά τοΰ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  560745
  ΐ6?ω:-
  "ν»! Ι
  700-
  6000 —
  984-
  ,595(
  1223
  1360
  7305
  ^688
  2150
  11286
  ^°09
  20000
  1520
  350
  199
  3500
  11068
  1871
  1^863,
  1219
  2871
  351
  459
  27755
  4467
  4000
  5000
  8761
  2000
  1000
  1000
  20000
  2500
  26441
  4543
  4750
  2259
  724
  248
  2107
  1877
  10000
  6000
  576
  7849
  1183
  2306
  2180
  266
  41641
  11619
  55940
  5465
  4891
  7547(
  3655'
  25264
  1366
  18897
  30(Χ:
  1871
  3100Γ.
  900(
  Δι' είδιχδνΙ
  νόμων καίΐ
  Διαταγμβχ,
  138992-Ι
  ιΐι
  Ι—1389^1"
  ΜΙ
  ΈΠΙΣΗΛΪΟΣ ΓΦΓΜ^ΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «VI
  τ ώ·
  ε ι
  σ ο ι
  >ν καί
  ΜετειεχθεΙσαι
  έκ τής χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  πιστα>σεα>ν
  Άναγνωρισθέντα
  ϊξοδα δι'εκδό¬
  σεως χρηματικων
  ένταλμάτων
  ΙΙληρωθέ τα έξ ο δ α
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 έως τέλους
  Απριλίου 1911
  "Εντός τοϋ μη¬
  νός Μαΐου
  1911
  Έν «Ιψ
  Υπόλοιπον κ-
  καθαρισθίντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόοων
  ι- ισικου
  προϋπολο¬
  γισμόν

  ΐί:
  699737Η
  900
  4700
  16000
  161
  7001
  61
  60001
  984]
  5951
  1223
  1360
  7305
  688
  2150
  11286
  36910
  909
  20000
  350|
  199
  3500
  11068
  1871
  18863
  1219
  351
  459
  27755
  4467
  4000
  5000
  8761
  2000
  1000
  1000
  20000
  2500
  4543
  4750
  724
  248
  2107
  1877
  000
  576
  7849ΐ
  11831
  2306
  4164|
  11619

  5
  546ο
  4891
  «0
  75
  36Β57
  1366
  18897
  3000
  18712
  31000
  3(>0
  1307456
  450449,47
  4102 23
  58885
  361508
  984
  25061
  1197 40
  323 30
  59703
  11286
  5291
  604275
  1341
  10
  62
  350
  164 65
  745
  1626 701
  9660|30
  294 25]
  400
  1744633
  12517175
  3636 65
  1098 45
  2492 671
  2064 79
  3265 70
  2778 21
  1909 40
  197440
  1115 70
  3600 22
  3181
  57
  55335
  45270
  72°7|14
  206'υδΟ
  4527 20
  75
  5151
  27556 75
  29 2Ο
  20167
  29
  1825997
  14
  278853,46
  303653
  58885!
  36Ι0Ι081
  984
  25061
  1197 40,
  597
  1658|50|
  112861
  5291
  8104
  1341 62|
  350
  164651
  1626 70
  966030
  294ΐ25|
  400'
  14002
  ο:ϊ,
  13
  12517 75
  3636 6&
  10^45
  249267
  165219
  186585
  2778,21
  1909401
  197440
  1035 70
  3600—1
  217005
  57
  452 70
  7297 14
  2067680
  4527 20
  5151 ''
  15408 50
  9329|20
  13167 "
  469361
  591
  111279|Ο2|
  _|
  1065,701
  323
  2937
  745
  851
  80
  1011
  1214825
  134435
  02
  390132481
  4102123
  588)86!
  361δ!θ8
  984—!
  25061
  1197
  323
  597
  1658!
  11286
  5291
  10
  60427!
  1341
  350
  164
  745
  1626
  9660
  294|25
  400
  17446
  12517
  3«36 65
  1098 45
  2492 67
  1652
  3265 70
  277821
  1909 40
  1111
  3600
  3181
  57
  33
  191
  452.70
  72»7 Γ
  2067680
  4527 20
  515114!
  27556 75
  292ί
  93,
  13ΐ672ί
  18259,97
  6037966
  60316,991
  41260
  553 35
  7000:
  68282 94,
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  00
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ιδικόν
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Ι
  3
  ! 92
  »
  ! 93
  >►
  : 94
  >
  ι 9δ
  »
  Ι 96
  ! 97
  ( 98
  ! 99
  : 100
  >
  1 101
  ί 102
  >
  103
  . 104
  10ο
  ! Ιθϋ
  ! 107
  >
  ! 108
  ί 109
  ' 110
  111
  112
  Πό
  114
  115
  *
  116
  ».■
  117
  »ι
  118
  » ι
  119
  » ί
  120
  121
  »!
  » :
  122
  123
  » ;
  120
  » ί
  126
  » ί
  * ί
  12/
  12Β
  » ί
  * !
  129
  130
  » ι
  131
  ός των έξό*δων
  μταφο^ας .
  'Επισκευή κ.α'ι μετατροπή Είρηνοδικείου Ηρακλείου είς Νομαρχίαν κλπ
  Κατασκευή καϊ διαπλάτυνσις Λΐθίνης άποβάθρας τοθ Τελωνείου Ήρακλείοΰ'.
  2υμ.-ΐλήρωσις καί άποπεράΐυ σις τοϋ Μουσείου Ηρακλείου...................
  Ανοικοδόμησις τοϋ τοίχου τοϋ λιμένος Ηρακλείου.............
  'Κκκενιοσις των δεξαμενήν ηαρά τί) Τελωνειακχ] άτοθήκτι Ήςάκλεί'ίυ!.......
  ϊνατασκευή μαγειρείων Αωροφιλακής Ηρακλείου
  Έπισκευή τής Τελωνεκικής άποβήκΐ|ς Ηρακλείου....................
  Όδός ΆγιΌυ Νικολάου Νεαπόλεως α'. Τμήμα...........Υ '. ΥΥΥ " '.
  Άποπεράτωο ις τής όδοΰ Τσυυλή μνήμο..................
  Κατασχευή τής όδοϋ ϋΐ|τείας—Μαλαβρας................... '.
  » » » Ιΐορτί Κουτούρα Βιάννου..........
  'Αποπεράτοισις όδοϋ Άμπελου.......................
  Προέκτασις β'. τμήματος όδοϋ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως. .. .....
  Κατασκευή όδοϋ Βι ..ννου Ήρ ικλείου.................. '
  Ίέ
  1 13:4
  » ί 130
  » ί 136
  » ί 137
  » ; 136
  » · 139
  » ! 140
  » 1 141
  » Ι 142
  » ! 143
  » Ι 141
  » ί 145
  » ί 146
  » 147
  » ι 14»
  » ! 149
  » ί 150
  * ί 151
  » Ι 152
  » | 153
  » ! 154
  « ι 155
  » ί 156
  » ί 157
  ί 158
  1 159
  Ι 160
  ί 161
  162
  Κατασκευήν
  Διά την αποπεράτωσιν της όύοϋ Καλυβών— Νε«Η-Χωριο0
  Δι* επισκευήν τής όδοθ ^οΰδας—Καλυβών......
  Διά την κατασκευήν τής όδοθ ΒρυσΛν—Κράπης
  Κατασκενή δυτικής πτέρυγο; Μουσείου Ηρακλείου
  Έπισκευή αποχωρητηρίων είς παραπήγματα Ηρακλείου
  Δι' επισκευήν καί συντήρησιν τής όδοϋ Ηρακλείου—Λασηθίου
  Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγ6ίου 'Αποστόλων Πεοιάδο'-
  μεταφοράν.
  Η ι σ τ ώ-
  "3ΓΌ ρ η γ η θ εΤσΤΊ
  Διά τοΰ
  προϋπολο-
  γισμοΰ
  Δι' είδικών
  νόμων χαί
  Διαταγμάτ.
  ςρς..................
  » Τμι'ιματο; όδοϋ Αγίου Νικολάου Νεαπόλεως! Υ.. '..........................
  » γεφνρας Καλογ ιρων....................... ...............................
  » τριών Γεφυρών τής όδοϋ Ιεραπέτρας Καλαμαύκάς.'. Υ.............."..............
  » γεφΰρας τοϋ πυχαμοΰ Καλαμίου................ ...............................
  » » Κυυτσουρά Σητείας ..................'...................................
  Έπισκευή γεφΰς>ας Λιμένος Σητείας................ ...................................
  Κατασκεκή περιθωρίου γεφύρας .Στομιου Ιεραπέτρας.. ..................................
  » Ύδραγωγείοΐ) Βιάννου.................... ....................................
  » » Πισκοκεφάλου 2ητεία.ς κ.λ.π.......................................
  » Άποβάθρας Ίεραπει ρας.................[......................................
  Άποπεράτωοις σήραγγυς Λακωνίων..................''....................................
  Εγκατάστασις τηλέγραφον εις Σητείαν, ■Ιίθ.ά.Λετοαν,' Νεάπολιν Βιάννον......................
  ^πισκευη οικηματυς εν Νεαπόλει δια ΐηΧ^ραφεΙον καί Ταχυδρομειον ......................
  Αγορα εργαλειων διά τα ΰδραυλικά............ .........................
  11ρυμήθι;ια ποτρελαιομΐ)χανής μετ1 άνχλίας κ.λ.π............................................
  Άγορά έπιστιιμονικών εργαλείων, σκηνών χ.λ.π....'..!......................................
  » δυο ιπποκινήτων όδοστριοτι'ΐϋων........."........................................
  » » αντλιών των δημυσίων έργων...... ......................................
  » τριών σταϋμών ύδατος................. ........................................
  Ανέγερσις καί συνΐηρησις οίκοθομών Γεωργίας.......'...'...................................
  Κατασκευή όίιοϋ Χανίων—Κισαάμου α'. τμημα... .......................................
  » » Καμιυιανό ι'υάκι—Δρακώνα κ.ϊι.π.........................................
  » ' Νειό Χωρίου--Μπαμπαλή Χ.6.ΝΙ κ.λ.π......................................
  » ·, Ρεθύμνης—Ηεράματος—ΗραΛ),είου.'..'.'.'.'!"...............................
  Πίστωσις διαϋέσιμος δι' έργα συνκοινωνίας Ρεθύμνης..'.'....................................
  , * , , * * * Ηρακλείου .! ...................·............
  Κατασκευη οΰοΰ Αγιου Νικολάου Νεαπόλεως .... .............................
  Πίστωσις διαίίεσιμος όι' έ(.γα συγκοινωνίας Λασηθίόΰ.'.'.....................................
  Έπισκευή οίκήματος Φιρκά.................. .......................................
  Κατασκευή διαφόρων έργων είς Τελωνείον Χανίων..'. ......................................
  » γεφυρών είς ώενιανά καί Κοντοκυνήγι. "........................................
  Διά την κατασκευήν διαφόρων έργων έν τβ όδφ ΐΪΛατάνιά"...................................
  Κατασκευή ΰδραγωγείου —υυδας............... ....................................
  Έπισκευή κρΐ].τιδώματυς Λιμένος Χανίων.......'...........................................
  Προέκτασις όδοϋ Χαλέπας—Φροϋδια............ ..........................................
  Κατασκευή γε(| ΰρας είς Κεραμειά.............''...........................................
  > Τελωνειακόν καταστήματος Χανίων ...........................................
  Διά την κατασκευήν γεφύρας Καιρίτου........... ..........................................
  » διοχέτευσιν των υετίων υδάτων τής γεφύρας ' Καιρίτου.'.'.'.'.'.'.'.'.'.......................
  κατασκευήν τ,|ς όδυυ Χωστής— Ιΐυροσελίων
  επισκευήν τής υδού Χλιαροϋ—Σκινε—ΙΙοροσελ'ίων
  αποπεράτίοσιν τής όδοΰ Καιρίτου—Φουρνέ ...................................
  κατασκευήν αμαξιτής όδοϋ Κάνεβα—Βουκολίών! ! ]..................................
  υήν ύδραγωγειου Λακκων............. " .....................................
  Δι' έξυγιαντικά ε'ργα Γεωργιουπόλεως.........\..........................................
  Λιά κατασκευήν γεψύρας μεταξύ Καψοδάσους και' ϊΐατα'ιανόΰ................................
  1108464
  90(Χ
  1348
  1018
  3530
  5189
  1500
  29
  823
  356
  67&
  20000
  8931
  393'.:ί;
  1045
  1447
  460
  618
  305
  1000
  4ο7
  460ΌΟ
  60(Χ
  50&
  5775
  1450
  1000
  827
  2086
  6000
  801
  150
  200]
  100000
  29470!
  510Ό0
  110000
  50000
  150000|
  60000
  50000
  16000
  5000
  371
  6000
  3500
  4900
  8000
  3000
  60000
  194491
  20000|
  10000
  ιοοοο;
  15000
  15000
  4900
  10000
  5000
  1576
  3000
  38000,
  500θ!
  829
  δοοοο'Ι
  580
  10250
  2602
  5000
  3000 —
  2291473
  138992
  138992;
  ω-
  7 α ι
  ν ών
  κια
  |ΐατ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  '. Ι ί
  Μετενεχθεϊσαι
  / τή; χρήσεως
  1909
  ίννοΐον
  πια τωσεων
  Αναγνωρίση έντα
  εξοδα δι* εκδό¬
  σεως χρηματικήν
  ένταλμάτων
  Π λ
  ν»
  Ο ε >> τ α ε «^ ο ό
  α
  Άπο 1 2) βρίου
  1910 εως τέλους
  Απριλίου 9111
  Έντός τοΰ μη¬
  νός Μαΐου
  1911
  Έν ίΐφ
  1307456
  9000
  1349
  1018
  3530
  5189
  1500
  29
  823
  3949
  356
  675
  7626
  20000
  8931
  39399
  1042
  1447
  460
  618
  305
  1000
  437
  46000
  6000
  5083,
  5/75
  1450
  1000
  827
  6000
  800
  150
  200
  100000
  29740
  51000
  1100001
  5000Ό
  150000
  60000
  500Ό0
  16000
  5000
  371
  6000
  3500
  4900
  8000
  3000
  60000
  19449
  20000
  10000
  10000
  15000
  15000
  4900
  ιοοοο
  5000
  1576
  3000
  38000
  5000
  829
  500Ο0
  580
  10280
  2602
  5000
  3000
  2430465
  672079-55
  111880
  427008
  3594 79
  675
  3868 20
  30742 26
  487,62
  1172 59
  460 —
  597 95
  437 —
  29769 91
  3444 89
  3864,65
  875
  81

  32545
  5873 35
  4ό27,65
  9532 40
  10697 05
  524 55
  530810
  469361 59
  111880
  4270 08
  184109
  386820
  24446 66
  487 62
  117259
  460-
  597 95
  437-
  2976991
  344489
  8125
  3127 90
  379045
  52455
  548800^
  13443502
  155185
  629560
  386465
  875-
  32545
  274545
  4527 65
  9532 40
  6906 60
  53081
  176367 7
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  χαί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  Ε Ιδικόν
  προΰπολο·
  γιβμοϋ
  603796 61
  111880
  427008
  3392 94
  386820
  30742 26
  487 62
  117259
  460-
  59795
  437 —
  29769 91
  344489
  3864 65
  875-
  8125
  32545
  5873 35
  4527 65
  9532 40
  10697 05
  68289 94
  50185
  675 —
  52455
  530810
  72516830
  6915979
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  31α
  31β
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  162
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι
  ΕΙ&ίχον
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Οτ
  Π/οοσοΊορισμός των έ^όδων
  Π σ τ ώ ■
  ηγηθε Γσαι
  Διά τοΰ
  ~}σϋλολο-
  Δι' είβικών
  νόμων χαί
  Διβταγμάτ.
  1
  2
  ι·
  Ι 4
  163
  164
  1(55
  10(5
  107
  108
  169
  170
  171
  17-2
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  16
  17
  18
  1
  1
  Έη μεταφορ£ς.
  2291473
  Διά την ύδρευσιν τοϋ Β'. 1 άγματος Πβζ ικοί.................................................
  Διά τον λαφαρισμόν τοΰ Λιμένος Ηρακλείου...........................■.......·,··;■_■........
  Διά κατίδαφισιν 'απαλλυΐριωθέντων κτιριων καί κατασκευήν κρηπιδώματος έν τψ Λιμένι Ηρακλείου.
  Διά συγκοινωνίαν είς τάς "π.- θήκας Τελωνείον Ηρακλείου......................................
  Δι' αποπεράτωσιν τής όδοΰ Ηρακλείου Μεσσαράς..............................................
  » της γβψύρας Αυγ&νικής......................................................
  Διά την καταοΆβυήν γε1 ύρας Ι'έρω Ποταμοϋ.................................................
  • » » σιδηράς γεφύρας επί τοΰ ποταμοϋ Βι'ρρων..................................
  Γεφΰρωσις πνταμοδ—Αστρακών ίγουροκεφα?ι.ίου.............................................
  Διά την καιασκευήν σωλη νωτοΰ ύδραγωγείου βν Λάστρ»........................"..............
  Δι' άποπληρωμήν ύδραγωγείου Βιάννου.................................................."...
  Διά τΐ]ν <λατα^κι,υ)|ν ϋίιραγωγέίου έν Άπιδιφ.................................................. 2υνέχεια «ατασκευΓ|ς σιιραγγος Λα^ων'ων.................................................... Δι' αντικατάσΐαοιν τοΰ σύρμαιΐυς τοΰ Τΐ|λ^γραφου Λασηθίου.................................... Διά την έπ«κευί|ν τού ύδραγωγείου Δίαγκασά Σητείας.......................................... Διά την άπυπερ τωσιν τού ύί) αγωγειου Άγίου Βασιλείου Βιάνιου.......................... Διά την κατασκευήν τοΰ Λ'. τμήματος ύύοΰ Σούδας Ίτζεδίν άπό Μικρά Πλατανάκι διά Μεγάλων Χωραφίων, ^τυλου, πρός τό Νέον Χ.υρίον................................................... Άξιωμαΐΐκκοί Χωροφυλακήν................................................................ 'Υϋΐαςιωματιοΐ «αί Χιοροφυλακβς............................................................ Διε/ 3000^ 60000'- Θ0ΟΟ0 10000 8552 14000 2300 2700 4000 υ,νοικια χαι ε.τισκευαι στραΐωνα»............................ Φωχισμος, ί>έρμανσις, καθαριότης σΐρατώ/ων.................
  Γραφική ΰλη καί χάρτης έντό.τ:ων............................
  Άγώγιακαί ναθλοι 'ΛξΜυματιχών Χωροφυλακήν χπ...........
  "Εξυθα μ8ταφορά5- 6'δατος, χρημάτων.........................
  Άντιτιμον φ ρμάκων, σ^ντ ήρηίΐς θεραπευτηρίων κλπ..........
  '/»γορά καί άντιχατάστααι^μευών όπλαιν, φνσιγγίων άναγίμισΐς.
  Έπισχευτι καί σιητήρησις ών έν ταίς ά.-τυθήκαις δπλων........
  Προμήθεια εΐδών έξαρτιίσ ως όπλιαμον......................
  » » ίματισμοΰ κλπ............................
  » » καί εΛΐσκευή έπίπλων καί είδών στρατωνισμοϋ.
  'Λγορά ίππων 'υΐΛοσκϊυών κλπ..............................
  * Χάρτου μουσικης, μουσικών τεμαχίων, όργάνων κλ^τ......
  Άπρόοπτα έξοδα καί διάφοραι μικροδαπαναι κλπ..............
  Έπιμίσθια μεταβαΐ ικών σωμάτων...........................
  Άμοιβαί χορηγούμεναι διά συλλήψης έγκληματιών...........,
  Μισθοδοσία πολιτών όδηγών κατα τής ζψοκΛοπής.............
  Αξιωματικόν ΙΙεζικοΰ......................................
  Ύπαξιωμαΐικοί νκαί στρατιώται............................
  Προμηθεια είδώ όπλισμοϋ, πολεμαφοδίων κλπ...............
  κλινσοτρωμνής............................
  ίματισμοΰ κλπ............................
  μαγειρικών σκευιύν.......................
  καρροοκευής, Ιπποκομίας κλπ..............
  στρατοπεδείας καί σχοποβο; ής.............
  γραφικί)ςϋλης βιβλίον χκ<ι................ φωτισμοΰ, θι'ρμάνσεως κλπ................ Έξοδα μεταφοράς όπλισμοϋ, στρατωνισμοϋ κλπ............. » νο ιηλείας, φαρμ κων κλπ......................... » όδοιποριχά καί με α^ομίσεις........................ Άνημίσθια ίερεων, έζθδα κηήειών κλπ....................... Άγορά καί συντΐ)ρησ.ς σκευών γραφείον..................... ΣυντήρηοΊς σ>-οατώνων Πεζικοϋ, ένοίκια κλπ.................
  Έξοδα έν γένει απογραφήν ατρατκυσίμων....................
  λΐισθοδοσια Ποιητοϋ έν τψ στρατεΰματι επί 8 μήνας..........
  Συνδρομαί τοΰ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν των σκοπευτηρίοχν!.'.. [
  "Έξοδα παρβλθουσών χρήσεων............................'
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Προσιοπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.......................
  "Εξοδα υπηρεσίας...............................
  'ΕΉιδόματα ΙΙατριαρχείων Μητροπολίτην καί Έπισκόποίν.'.'..'.'.'.'.'.'.'.'.
  Μισ»οί ΙΙνευματικών Άρχηγών Μουσουλ[ΐάνων καί Ισραηλιτών.'......
  Γραςτική ϋλη................................ .
  Άρχαιολογικι'ι ύπηρεοία....................'...'.'.'.'.'.'".'.'.*.',·.....
  "Εξοδα άρχαιολογικής υπηρεσίας....................!.!!*:!!!!!!!!
  Γυμνασια Χανίων Ηρακλείου...............
  Γνμνάσια Ρεθύμνης Νεαπόλεως..........'..'.".'.'..'.'.'. 11 °.".!........
  Έλληνικά αχολΐϊα Πόλεων καί Έπαρχιών.......
  Ανωτέρα Παρθεναγωγεϊα Χρισπανικά... .7.7.7.7.7.Υ.7.7.7.7.7.7
  * » ΜουσουλμανΐΜά........................
  Διάταγμα 100 τής 27 Μαΐου 1911 φ. '£$πισ. Έφημ. 42 Τεθχ. Α'. τού 1Β11 "]
  * 77 »*»*·»» » 35 » » , » ·,
  480
  990
  8000
  12000
  1000
  4000
  110330
  979466
  1920
  37500
  4500
  10000
  18000
  8000
  3000
  5000
  2000
  2000
  71810
  3000
  5000
  1000
  1000
  30000
  1000
  35000
  10156Ό
  338005
  180000
  15400
  39520
  2000
  4000
  6000
  4000
  5000
  12000
  7000
  βοοο
  3000
  2000
  6000
  8000
  800
  10000
  49037
  138992 γ-
  😉 10000-
  (β) 6000
  ·Αναπλ. » 6000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ!!"
  62*
  ο ε ι ς
  καί
  «τ.
  Μετενεχθεΐσαι
  έκ της χρήσβως
  1909
  Ο¬
  ί-,
  Σύνολον
  ηισζώσεων
  Αναγνωρισθεντα
  εξοδα δι* εκδό¬
  σεως χρηματικών
  ένταλμώτων
  2430465-
  3000 —
  ΘΟ0Ο0 —
  6000η-
  1ΟΟΟΟ —
  8552-
  14ΟΟΟ —
  2300-
  2700-
  40ΟΟ
  480-
  990-
  8000-
  12ΟΟΟ
  1ΟΟΟ-
  4000-
  10ΟΟΟ
  110330-
  979456-
  1920
  375001—
  4500—
  ΙΟΟΟθΊ—
  18ΟΟΟ—
  8000—
  3000—
  5000-
  «XX)1—
  2ΟΟΟ—
  71810-
  3ΟΟΟ-
  5000-
  1ΟΟΟ—
  1ΟΟΟ-
  3ΟΟΟΟ—
  1ΟΟΟ—
  35ΟΟΟ
  101560—
  338005—
  180000 —
  154ΟΟ
  39520
  2000—
  4000
  5000—
  4ΟΟΟ—
  5Ο0Ο—
  12ΟΟΟ
  13ΟΟ0
  6000 ,
  3000—
  2θοσ—
  6000-
  8ΟΟΟ1--
  800-
  10000—
  490371 —
  __
  47675251—
  90380-
  13Ο0Ο—
  59040—
  546ΟΟ1,-
  35160)-
  41640-
  301601—
  343800ε—
  794328Ό9
  21 —
  715415
  7818,60
  5810448
  514323 80
  1280—
  2551510
  5687,1:
  889525
  189025
  22
  363 4£
  60*27
  70
  151330
  1400
  755 7(
  297 60
  363345
  440-
  7233ΟΪ
  253227«
  146160Μ
  1311
  307771
  1431
  2280
  5425
  328901
  190059
  29970
  243895
  1960185
  99580
  56385
  255610
  96850
  16150
  260830
  914562
  'Από 1 Σ)βρίου
  910 εως τέλους
  "Απριλίου 1911
  8Ο28773144
  14β7
  3Ο7ΟΟ
  15660
  160
  12375-
  47671
  4359385
  38196—
  2639590
  3190920
  213893^85
  54880053
  634855
  5200140
  5810448
  514193,80
  1Ο9Ο,—
  4977|65
  254205
  485785
  |
  1699'85
  2066
  20
  365
  43437
  1401*
  1400
  257
  -20
  48338 82
  04
  46
  50
  %
  206966
  29494
  71
  30768
  1341
  21
  2963
  14β(>59
  299 70
  1547
  104090
  617
  Ένΐός τού μη¬
  νός Μαΐου
  1911
  Κ
  ΪΟ
  77Ι|7Ο
  166(1
  196830
  617754
  1540807^
  71879^
  1257^
  23219^5
  1Ο90Ο20
  80—
  9380-
  432315
  3586555
  27819ί»5
  2045010
  2285465
  163318]Οδ
  17636777,
  261820
  130
  30^05
  41(4 70
  63 13
  1?6Ο—
  190 40
  342|9ϋ
  1
  11868Η6
  40
  692
  440
  29531
  107101
  255
  311
  85665
  910
  1 «Ο
  20
  Έν 8λω
  72516830
  634855
  781860
  58104148
  514323180
  8025
  2976,75
  5496|15
  8744Κ5
  1890 25
  2406 20
  Ύπόλο·πον έκ-
  καθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  5530:
  1511
  1401
  75;
  29'/
  363.
  44(.(
  57087
  216500
  1365%
  71
  30777
  143
  3219
  2Ε80
  3Ο6Ο
  αι
  348051)
  1772»
  299170
  240375
  124650
  73720
  17385
  187445
  86350
  16 Κ
  26ΟΜ30
  ___626Ν|74
  18888618
  156,301
  39) Ό—
  1700. -
  1332501
  104-
  483995
  43-ϋΙδ
  2893|-
  335990
  ^3419)80
  790795
  14138
  271199Ϊ
  80-
  107125
  44271
  4070ό
  3214411
  2335211
  262115
  186767Ϊ8Ι
  Είδικοδ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  6915979
  8Ο5τ3Ο
  190 —
  1748940
  10—
  191 —
  15040
  492183
  15243
  167267
  95Κ44Ι
  5985
  70-
  12805
  3520
  714Κ
  25860
  390-
  68195
  105
  _287688
  ί3991ΐ]57
  7*ΐΙ—
  73»5
  358005
  2969Η)
  80-
  166250
  340,-
  288585
  6Ο51Η»
  301380
  569465
  27126
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  1
  6
  7
  ββ
  ——^
  ΕΙδικοΰ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  10
  11
  Προσδιορισμός των έξόδων
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  8
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  &'
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  Εΐσφορά τοΰ Δημοσίου υπέρ τοΰ Ταμείου των 'Εθνικών άναγκόΛ'........
  Άποζημιώσεις Πληρεξουσίων........................................
  Μισθοί καί άποζημιώσεις έκτακτον προσωπικού γραφείον Βουλής.....
  Γραφική ΐλη κλπ..................................................
  Γραφείον Βουλής...................................................
  Συντήρησις Βουλευτηρίου ...........................................
  Τόκοι έντόκων Γραμματίων τοϋ δημοσίου............................
  Προεδρεία Συμβουλ'ου Εκτελεστικήν Έ.τιτροπής.......................
  Χορηγήματα καί συντάξεις είς διαφόρους...............................
  2υντάξεις κατά τόν 685 Νόμον.....................'..................
  » άποστρατείας άνδρών ΧωροΓρυλακής καϊ Πολιτοφυλακής..........
  Χρέη προκατόχου Διοικήσεο)ς........................................
  Προσωπικήν Ανωτέρας Διευθύνσεως..................................
  "Εςοδα παραστώεως 'Επιτρόπου......................................
  » υπηρεσίας...................................................
  Προσωπικόν Γενικοϋ Λογιστηρίου καί στατιστικοΰ'γραφείου.............
  "Έξοδα υπηρεσίας...................................................
  Οίκονο[/ΐλϋϊ Επιθεωρηταί............................................
  "Έξοδα έπιθεωρήσεων...............................................
  » Γραφείου τής έπι3ειος)ΐ';σεως των Οικονομικήν...................
  Προσωπικόν Κεντςικοϋ Ταμείου.......................................
  » ταμείου Ηρακλείου......................................
  » » Ρεθύμνης........................................
  » » Λασηθίου........................................
  Γραφική ϋλη φωτισμός θέρμανσις Ταμείων ..........................
  Βιβλιοδέτΐ|σι; βιβλίων έντύπων κλπ...................................
  "Έπιπλα ταμείων καΐ πάσα «λλη σχετική δαπάνη......................
  Έξοδα συσκευής καί μεταφοράς χρημάτίον...........................
  "Εξο^α βεβαιώσεοις φόρων.........................................,
  Ποσοοτά επί των εΐσπράξεων των είσπρακτόρων.......................
  » » » » α Ταμκϋν καί "Αποθηκαρίου............
  » » » » » τής πωλήσεως χαρτοσήμον...........
  Προσωπικόν Τυπογραφείου..........................................
  Άντίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής Εφημερίδος.................
  Διά πάσταν κύλινδρον κ.λ. Τυπογραφείου............................
  Διά μελάνην τοΰ τυπογραφείου......................................
  Δι* έπισκιυήν, συντήρησιν καί κίνησιν των μηχανημάτωνν............
  Δι" αγοράν τυπογραφικών στοιχείον.................................
  "Εκτύπωσις πρακτικών των μέχρι τοΰ 1909 2υνελεύσεαιν καί Βουλών ...
  Πληριομή μισθών των είς τό Τυπογραφείον ύπηρετούντων Χίοροφυλάκων
  Προσωπικόν Τελωνείον Χανίων......................................
  » » Ηρακλείου...................................
  » » Ρεθύμνης....................................
  » » Άγιον Νικόλαον..............................
  'Υποτελωνεΐα, α'. καί β'. Τάξεως.................................|.'
  Τελωνοσταθμαρχεϊα............................................' |'
  Τελωνοφυ/ ακή.................................................
  Έξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, Ύποτελωνείων καί Τελωνοσταθμαρ'χείων .'
  Διά θέρμανσιν των Τελωνίων α'. καί β'. τάξεως....................'
  Δι* όδουτορικά τελωνειακών ύπαλλήλων......................
  Δι* ένοίκια » καταστή μάτων.............
  Διά ριβλιοδέτησιν των τελωνειακών έντύπων κ.λ.π.........'....'.'.".','
  Δι* αγοράν καί επισκευήν πλαοτίγγων κ.λ.π...........'..!'.!..........
  Δι* έκτάκτους καί άπροβλέπτους δαπάνας των Τελωνείοιν
  Δι* επισκευήν χρηιιατοκιβωτίων καί μεταφοράν αυτών .....'.'.'.
  Διά κατασκευήν καί επισκευήν τελωνοφυλακείων......'....'.'·.........
  Π ι α τ ώ· |
  Διά τοΰ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Δι* είδικων
  νόμων χο'ι
  Διαταγμάΐ.
  Έμ μεταφορας
  Έπιμσθια καθηγητών.........................................................
  Γραφική ΰλη έκπαιδευτηρίων....................................................
  Προσωπικόν Επιθεωρήσεως Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.............................
  Έξοδα υπηρεσίας..............................................................
  Δημοτική έν.παίδευσις..........................................................
  Γενικά εξοδα Σχολείων.........................................................
  Διάφοοα » Έκπαιδεύσεως........_..............
  V
  ·;.........................
  2-ιτνδρομή υπέρ τής 'Εταιρηας τής ΰπέο. των Πατρίων Αμύνης.......................
  Άμοιβή ίερέων διά τάς γεννητηρίους Λράξεις........._............................
  Συνδρομή τοΰ Δημοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισσάμου.................
  "Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων...................................................
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  343800
  2000
  340!
  112801
  3200
  810509
  4200
  6000
  500
  2000
  2000'
  1189626 —
  Εις μεταφοράν........
  (α) Διάταγμα 602 τής 27 Μαΐου 1911 φύλλον "Επισήμου Εφημερίδος 40 Τεΰχ. Α'. τοϋ 1911 Άναπληρωματική Δραχ. 12,000
  500000
  218600
  24560|-
  900
  3120
  ιοου
  50000 —
  3840
  12710
  2000
  2000,1-
  1000
  18140-
  750
  1601) -
  31200 —
  2400!—
  6000|—
  3500
  700
  8520
  7560
  5040
  5040
  840
  1000
  600
  500
  2000
  15000
  5000
  3000
  30600
  12000
  700
  400
  1600
  4000
  16000
  1560
  30120]-
  31920-
  14520
  7080
  19920
  10140
  70680
  5028
  150 —
  600
  8000
  1000
  2500
  12000
  20ο
  1000!—
  1219838-
  12000
  τ ω·
  501
  νκαΐ
  γμαΐ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  67
  Άναγνωρισθέντα
  1^ )· η ρ
  ωθέντα έ ξ ο δ α
  Ύ,όλο,,ονε*-
  ΕΙδ,χον
  Μετενεχθεΐσαι
  Ϊ^/ιλ/Λ 2 Ο
  V
  εξοδα δι* εκδό¬
  "Απόϊ Σ)βρίου
  Έντός τοϋ μη¬
  καθαριοΛβντων
  γιομοϋ
  έκ τής χρήσεως
  ΔίνΙΌΛνν
  σεως χρηματικων
  1910 Γ >ςτέ?ους
  νός Μαΐου
  Έν 81φ
  καί μή πληρω¬
  Α
  1909
  πιστώσεων
  ένταλμάτων
  Απριλίου 1911
  1911
  θέντων ίξόδων
  ■β
  8- |


  343800 —
  213893 85
  16334805
  23419 80
  186767 85
  27126 —
  _
  _
  2000-
  543 -
  __ _
  542 76
  542 75
  -25
  6
  4
  __
  __
  340 —
  210 —
  220-
  ------
  220;-
  20 —
  7
  __
  ___
  11280 —
  8460 —
  6452-
  1100-
  7552-
  908-
  1
  5
  __
  ___
  3200 —
  137120
  929 80
  336 40
  1266 20
  105 —
  2
  __
  ___
  810599 -
  63.3557 65
  4633«2 90
  76052
  539414 90
  94142 75
  1
  β Ι
  __
  ___
  4200-
  2388 Ί5
  3273 65
  50-
  232.3 65
  64 40
  1
  7
  __
  __
  6000 —
  5209 25
  3814 50
  1149 75
  4')64 25
  345 —
  1
  8
  __
  5οο—
  500-
  _ _
  ------
  ------
  δ^.Ο -
  1
  9
  —Τ ___
  2000-
  ____
  ------
  ------
  ------
  ------
  1
  10
  ____
  ___
  2000 —
  2000 —
  5000-
  ------
  2000 —
  ------
  1
  11
  --------------
  3707 —
  3912 30
  1125 45
  437 8")
  1563 30
  2349 -
  1
  12


  1189626
  872075[30
  64352635
  103088,55
  746614
  90
  125560
  40
  ____
  _
  500000 —
  2186Ο0 —
  219200-
  216000-
  400'—
  216400-
  —|—
  1
  1
  1
  2


  24560 —
  900 —
  2128510
  89915
  16898 70
  89315
  210-
  17108
  893
  70
  15
  4176 40
  2
  3
  ___
  ___
  3120 —
  2679—
  2159 —
  260-
  2419

  260ι-
  1
  3 ι
  ____
  ___
  1000 —
  80560
  2(19 60
  536-
  80".
  60
  —'—
  2
  ____
  ___
  50000 —
  31250 -
  31250-
  Ι_____
  31250

  ___ί___
  1
  4
  ____
  3840 —
  290405
  2237 65
  326 40
  2564
  05
  340 —
  1
  5
  ____
  ___
  12710 —
  8690-
  6030 —
  1180-
  7810

  880]—
  1
  6

  ___
  2000 —
  ____
  ------
  — —
  --

  —!—
  2

  __
  2000 —
  ____
  — ι—
  —·—
  -—
  -----1
  3


  1000 —
  18140 —
  12513 65
  9473 65
  1470-
  10943
  65
  1570-
  1
  1
  7
  8


  750-
  1500 —
  41080
  1389 20
  .369 15
  1164 50
  30-
  136 75
  399
  1301
  15
  25
  1165
  87 95
  2
  3
  ____
  31200 —
  2.3355 —
  18299 -
  2615 -
  20914

  2441 —
  4


  2400 —
  6000 —
  3500__
  1014 40
  3750 —
  717 55
  807 !5
  3250 -
  639 15
  3305
  250 -
  2430
  840
  3500
  664
  40
  25
  174 —
  260 —
  5330
  5
  β
  7
  -■

  700 —
  8520__
  557 45
  6390 —
  552 Κ
  4780-
  710-
  557
  5490
  40
  — 05
  900-
  8
  1
  9


  7560 —
  5040 —
  5040 —
  840 —
  1000 —
  600 —
  500 —
  15000 —
  5000 —
  3000 —
  2000ι—
  30600ι—
  24000 —
  700-
  5670 —
  4180 —
  4180-
  5630 —
  482 55
  492 75
  193 60
  1843 85
  9770 71
  1689 71
  188960
  1983867
  12638 80
  569 60
  5020 -
  2520-
  2516(31
  475-
  465 45
  41') 15
  11<) 10 1730 15 1739 40 1216 48 944 28 14788 67 9282 60 51205 650 - 840- 50'- 12Ί0 73 60 69% 25 20 422 78 28174 2550- 949 55 57 55 5670 3360 2516 525 477 492 188 1755 1739 1639 1226 17338 10232 569 51 61 5." 75 60 35 40 26 02 6" 1δ 60 820 — 116339 5105 — 5- 5 — 88 50 803131 5045 663 68 5500 — 2406 65 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 10 — — 400 — 1600 — 4000 — 16000 — 1560 — 30120 — 31920 — 14520 — 7080 — 19920 — 10140 — 70680 — 5028 — 150 — 600 — 8000 — 1000 — 2500 — 12000 — 51 — 666 70 280145 16095 — 1496 66 22440 — 23340- 11370 — 5310 — 14940 — 7605 — 5475165 2365 75 99 20 82 40 6774 10 43690 728 70 8986 65 517 30 17 40 1518030 1496 66 14720- 17989 95 897105 413425 10740 — 1500- 3682650 1076 45 9920 64 80 4305 55 39085 82 70 791610 149 40 614 70 470510 2649 30 1175 20 1780- 953 40 6202 90 1043 45 12 — 90910 605 646 — 81665 666 17 1(1095 1496 19425 20639 10146 4134 12520 2463 43029 211') 99 76 5214 396 728 8732 •70 '40 ί____ ,66 ■10 2Γ 25 25 40 40 90 3 65 90 70 75 278405 301490 270Ο75 122ύ75 117575 2420 — 545160 11722 25 24585 560 1559 45 40 — 253 90 5 β 7 8 1 2 3 4 5 β 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 — 200 — 1000 — ------ 4825 4625 2 — 48 25 16 ί — 1231838 — 58727θ'20 48379835 35884 77 519683 12 67587 08 1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ίσικ ·>3
  ετ£ουπολο-
  γισμοΰ
  Ι
  17
  18
  19
  12
  1
  2
  13
  1
  2
  3

  14
  1
  Λ
  15

  ι
  3
  16
  1
  2
  3
  17
  1
  2
  18
  1
  19
  1

  2
  3
  20
  1
  21
  1
  Προβδιοριβμός των έξόδων
  ι
  Π ι α τ ώ ·
  Χορηγηθείσαι
  Διά τοΰ
  προϋπολο-
  γισμοϋ
  Δι" ειδικήν
  νόμων καί
  Διαταγμάτ
  Έχ μεταφοράν.
  Δι*αξίαν τριών βαρούλκων
  Άγορά καί εγκατάστασις βαροΰλκων Σητείας
  *Έ|οδα μεταφοράν Γκουάνω καί ζημία έξ ύποτιμήοεώς τού
  Προσωπικόν Καπνοκοπτηριων
  Έξοδα ύπι ρεσίας «
  Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίας
  » εργατικόν
  "Εξοδα γεωργικής υπηρεσίας.............................................................
  Διά προμήθειαν οενδρυλλίων καΐ πάσαν σχετικήν πρός την Γεωρικήν υπηρεσίαν δαπάνην, πλήν τών|
  μισθών το ϋ προσωπικού
  Κτηνι'ατροι
  "Εξδ
  η .....................................................................
  "Εξοδα κτηηατριχής υπηρεσίας.........................................................
  Άντίτΐμον χάρτου συμβ >αίίον, χαρτοσήμου, γραμματοσήμσυ................................
  Αντικατάστασις ά^ρ^στου γραμματοσήμου..............................................
  Άντίτΐμον γραμματΌ
  8ΦΗΜΕΡΙ- ΤΗΣ
  «Ο
  ω ·
  α ι
  «ών
  •/.αί
  ίάτ.
  Ι
  ε ι ς
  ,*κ τής χρήσ»σ>ς
  1010
  Ι|οβα
  V
  ·Ηθό-
  σ«εκ χρη»«»ι«ίωι
  Ι—αλβανόν
  μ έ ν τ α Ι ξ ο & α
  Άβό 1 Ι (βρίου
  1910 «ως τέλσβς
  Απριλίου
  1911
  —« μη-
  Μαΐου
  1011
  Ύ·ΐόλοκον επ-
  καθαρ ισθέττων
  >«αΙ μή κληρω-
  θίνκβτ Ιξόοων
  30
  00
  500τ
  1231838—
  4000—
  1300-
  1000—
  14880—
  116761
  154θΟ—
  42480-
  16000-
  4000
  72001—
  4«Λ0
  10000
  300
  500!—
  3000—
  1Ο00-
  1000—
  18000ο!—
  33997
  30000—
  700Ο-
  30000
  500
  2000
  3984-
  1652235-
  587270
  3797*4
  37ΐ
  11160—
  775035
  1055165
  3294965
  1697133
  5100—
  1286.79
  8927
  48379835
  373744
  Μ6Ώ0
  8666—
  553070
  8063'30
  3588477
  137*1«3
  4200-
  196615
  114454
  2927
  104790
  1386,65
  4276,25
  196075
  600—
  78-
  14225
  270360
  1000-1
  62350
  11828074
  33996'06
  21552-
  689712
  8152
  1864^17
  4069195
  878412,54
  2240 9Β
  701667
  157096
  388930
  089532(49
  31550
  240
  330470
  515'8_
  831|5Ο
  23702
  180,65
  9906
  657860
  944995
  24863
  1568188
  4800
  3044151
  128079
  2927
  50
  270360
  1000
  36250
  68660
  3399*5 06
  2023295
  275680
  784817
  1807
  406995
  09
  98
  67587,08
  1Μ!85
  11Β41-
  117175
  110270
  808615
  1289,45
  260,80
  4962065
  131905
  414032
  125
  52241181
  74177ί|30
  136688,24
  17
  18
  10
  1
  9
  1
  2
  Ι

  1
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17 ι
  18
  19
  20 '3
  Α Μ Α Κ £ Φ Α Α Α Ι Ο Χ Ι Σ
  έζόδων
  Π Ι Σ, Τ Ρ Σ Ε
  Χ
  Διά το3
  λογΐαμου
  Λΐ' ■ΙδΊ'δν Ν(ίμων
  χά! Δ *τ«γμ<ί~ων Ιιι«νΐχβίίοοιι ίχ 1909 Σύνολον πιστώι ειον χρκ (νταλμ^των "Εξοδα Άπό 1 Σ«- ππμβρΐου {[ΗΟ ίως τΛους Ά^ίου 1911 'Εντό -ο μΐ'θς Μαΐ 1911 Έν ρ χ«1 μή χληρω- βίντων ίξΐίί Α' ίΒ'. ΙΓ'. ΙΔ'. Ε'. Έσωτερικών.......... Δ. Άσ-φαλ.καί Δημ."Εργων Παιδείβς............. Οικονομικήν......... -ύνολον.... 806370 628253 4612533 118^626 887671 2800 14000 1υ4992 12500 1842921 — 804370 042253 476752ο 1189626 9061009 580552 434721 2028773 872075 878412 18 43630, 75 287357 441540807 30 54 4794535)21 643326 (189532 3^97526'62 35 19 35 40 68619 54932 ί48034 103388 52241 81 504923 3423 63 1883331 33 746614 81 6 2648712<>
  16 7^3
  65 92382
  371399.1
  90,12536040
  741774 30136638
  4224513(881370021,
  02
  10
  57
  24
  33
  Α'.
  Β'.
  Εσοδα
  Π?ο^-Τολογισβέντα Δρ. 6.083.297.—
  Βεδαιωθέντα » ............ 6.431.205,64
  Εί-ρακτέα
  4,426,072,58
  2,005,133,3Κ
  Π,οουπολογισθέντα » 9.061,009
  Έκκαθαρισθεντα ν .............. 4,794,535,21
  Πληρωθέντα » ...........,............... 4.224,513,88
  Πληρωτεα * ........................................ ί.70.021,33
  Έν Χανίοις τή 23 Δε/βμβρί^υ 1911