9181

Αριθμός τεύχους

51

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
  35 τών:;^
  παραμείνη είς τάς Αθήνας
  κ. Μάκ - ΜίλΛαν θά
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΡΦηΝΗ· ΓΡΑΦΕΙΩΝ άΡ· 4—55
  ------■ ~----------'------- ■ιι/™ν_ΠΠ. ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟ —
  ΑΡΙΘ. 5-1
  ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Δεκεμβριού 1944
  ΑΙΕΥ6ΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
  ΤΩΜ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ΕΙΣ ΤΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΜ
  4ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ: ΜΠΙΖΑΚΗί
  Ό Πρωθυπουργός κ. Τσώρτσιλ
  απαντών είς επερώτησιν των βουλευ
  των τού έργατικοϋ Κόμματος, οί ό-
  ποϊοι κατέθεσαν καί σχετικόν ψήφι-
  σμα διά χά Έλληνικά γβγονότα εί
  πε τα εξής:
  «Ή κατηγορΐα εναντίον μας είναι
  δτι χρησιμοποποιοΰμεν τάς Βρεττα
  νίκας δυνάμεις διά τόν αφοπλισμόν
  των φΐλων τής δημοκρατίας είς την
  "Ελλάδα καί άλλα μέρη τής Εύρώ-
  πης καί διά νά έξαλείψωμεν τα λαϊ-
  κά έκεΐνα κινήματα τα όποΐα επα¬
  ξίως έβοήθησαν είς την ήτταν τοΰ
  έχθροΰ. Ιδού §να άμεσον ζήτημα
  επί τοθ όποίου ή Βουλή θά πρέπε
  νά αποφασίση σήμερον τό εσπέρας.
  Ή Κυβέρνησις θά ήτο άναξία πάσης
  έμπισιοσύνης, εάν δυνάμεις τής Α
  Μ. εχρησιμοποιούντο διά νά άφοπλί
  σουν τούς φίλους τής δημοκρατίας
  είς την Έλλάδα καί αλλαχού τής Εύ
  ρώπης.
  «Τό θεμέλιον τής δημοκρατίας εί
  ναι ό ταπεινός έκεΐνος άνθρωπος μέ
  σύζυγον καί οικογένειαν, ό οποίος
  πολεμα διά την πατρΐδα τού καί ψη-
  φίζει τόν άνδρα τόν οποίον θέλει να
  Ί'δΓ) έκλεγόμενβν είς τό Κοινοβούλι¬
  ον. Άλλά τουτο πρέπει νά τό κάμη
  χωρίς φόβον άπειλής ή βίας. Βάσις
  μας είναι δίκαιαι καί έλεύθεραι έκλο
  γαί. Πολλών εϊδών γνωμαι συνθέ-
  τουν μίαν δημοκρατίαν όχι μόνβν ή
  άριστερά ή οί κομμουνισταί. "Ενα
  κόμμα τό οποίον τείνει ολοέν πε¬
  ρισσότερον πρός την άκροτάτην
  μορφήν έπαναστάσεως δέν είναι* δή
  μοκρατικόν, ουτε είνε βεβαίως δημο¬
  κρατικόν εάν αυξάνη ή βία την ό¬
  ποιαν έξασκεΐ δπου έλαττοΰται ό
  άριθμός των όπαδών τού.
  »Τό τελευταίον πρδγμα τό οποίον
  όμοιάζει πρός την δημοκρατίαν εί¬
  ναι ό νόμος τοθ δχλου μέ όμάδας
  συμμοριτών (γκάγστερ), διά τής βίας
  είσελαυνόντων είς ελληνικάς πόλειςι
  καταλαμβανόντων άστυνομικούς
  σταθμούς καί προσπαθούντων νά
  έπιβάλουν όλοκληρωτικόν κάθε-
  στώς.
  »Κατά τόν πόλεμον αυτόν ήναγ-
  κάσθημεν νά όπλίσωμεν οιονδήποτε
  ηδύνατο νά φονεύση τούς Ουννους.
  Τό πληρώνομεν τώρα μέ την συ¬
  ζήτησιν αύτην. Τό πληρώνο¬
  μεν έπίσης μέ τάς δαπάνας
  πού ύοριστάμεθα καί μέ τό αΤ-
  μα μας, άλλ' δχι μέ την τιμήν μας
  καί την ήτταν μας. "Οταν μία χώρα
  ■έλευθερώνεται, δέν έπεται δτι οί
  λαμβάνοντες τα δπλα ήμποροθν
  νά τα χρησιμοποιήσουν διά νά επι¬
  τύχουν τούς ίδίους αυτών σκοπούς
  διά της βίας καί διά τοΰ φόνου. "Ε¬
  να πραξικόπημα σχεδιασμένον μέ
  προσοχήν υπό δολοφονικών συμμο-
  ριών, χωρίς νά έχουν υπέρ έαυτών
  ουδεμίαν ψήφον, είναι γελοιοποίη-
  σις καΐ έμπαιγμός τής δημοκρατίας.
  Γνωρίζομεν δτι ό σκοπός μας είναι
  δπ«ς αί Χώραι «Ι έλευθερούμεναι ά-
  πό τόν Γερμανικόν ζυγόν, δυνηθούν
  νά έχουν, υπό συνθήκας γαλήνης, έ
  λευθέρας γενικάς εκλογάς διά ν' ά
  ποφασίσουν εάν ή .κυβέρνησις των
  θά είναι τής άριστεράς ή τής δεξιάς
  Αύτάς είναι ό σκοπός μας καί, έπει
  δή δέν έπιτρέπομεν είς συμμορίας βα
  ρέως όπλισμένων άνταρτών νά κα-
  τέλθουν άπό τα βουνά καί νά έγκα-
  τασταθοΰν είς μεγάλας Πρωτευού-
  σας, μας άποκαλοθν προδότας τής
  Δημοκρατίας. Άποκρούω την κατη¬
  γορίαν αυτήν (έπευφημίαι).
  Συνεχίζων ό κ. Τσώρτσιλ είπεν δτι
  εάν παρήρχετο αρκετόν χρονικόν διά-
  στημα μετά την αποχώρησιν των
  γερμανικήν άρχών άπό τάς Αθήνας
  προτοΰ έγκατασταθή ή όργαναμένη
  Κυβέρνησις θά ήτο πιθανώτατον δτι
  τό ΕΑΜ καί οί άκροι κομμουνισταί
  θά επεχείρουν ν/ά καταλάβουν την
  πόλιν καί καταστείλουν κάθε άλλην
  μορφήν έκφράσεως τής έλληνικής
  γνώμης έκτός τής ιδικής των. Είς
  την διάσκεψιν τοΰ Κεμπέκ προετάθη
  υπό τοΰ συνδυασμένου έπιτελείου
  δπως οί Βρεττανοί προετοιμάσουν
  τάς δυνάμεις διά την κατοχήν τής
  περιφερείας των Αθηνών καί προ-
  λειάνουν τό έδαφος διά την παροχήν
  βοηθείας, την εγκαθίδρυσιν τοΰ νό-
  μου, τής τάξεως καί την αποκατά¬
  στασιν τής Έλληνικής Κυβερνήσεως
  την οποίαν ημείς καΐ ή μεγάλη πλει¬
  ονότης των Ήνωμένων Εθνών άνε-
  γνωρίσαμεν επισήμως. Ή πρότασις
  τοΰ έπιτελείου εγένετο δεκτή υπό
  τοΰ Προέδρου καί έμοΰ καί εδόθη¬
  σαν διαταγαί είς τό στρατηγόν Ούΐλ-
  σων, τόν ανώτατον διοικητήν Μεσο-
  γείου νά ενεργήση, αναλόγως δτε
  θεώρει τουτο άναγκαΐον. Ι
  Τώ 1944 συνηντήσαμεν δυσκολίας|
  μεταξύ Έλληνικής Κυβερνήσεως καΐ
  των στρατευμάτων|είς τήν{Αϊγυπτον,
  άπό τάς δυσκολίας δμως αύτάς ανε¬
  φάνη £νας άνθρωπος, ό κ. Παπαν¬
  δρέου, ό οποίος δλον αυτόν τόν και¬
  ρόν έζη είς την Έλλάδα χωρίς νά
  δείξη ουτε την ελαχίστην δουλο-πρέ-
  πειαν είς τόν εχθρόν.
  Καΐ δταν έ'φυγε άπό την Έλλάδα,
  απεκατέστησε την τάξιν μέ την Ελ¬
  ληνικήν Κυβέρνησιν, ήτις είναι ή
  συνταγματική Κυβέρνησις τής Ελ¬
  λάδος καί ήτις δύναται νά άντικα-
  τασταθη μόνον διά τής ελευθέρας
  ψήφου τοΰ λαοΰ.
  Οί άντιπρόσωποι τοθ ΕΑΜ ανε¬
  χώρησαν άπό την Έλλάδα πρό τής
  απελευθερώσεως καί συνεφωνήθη
  είς συνέντευξιν μετά τοΰ κ. Παπαν¬
  δρέου καί άλλων πολιτικών νά σχη¬
  ματισθή κοινή κυβέρνησις. Ταυτο¬
  χρόνως ή Μεγάλη Βρεττανία προη
  τήμασε μέ μεγάλην μυστικότητα την
  έκστρατευτικήν δύναμιν καί ή επι¬
  χείρησις τής απελευθερώσεως εστέ¬
  φθη υπό πλήρους επιτυχίας.
  Μεθαύριον τα σχέδια τοθ Ε.Λ.Α.Σ.
  -Ε.Α Μ.
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΜΜΕΡΠΠ
  •Ηράκλειον Κυριακή 17 Δ)βρίου 1944
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΜ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  Αί τελευταίαι πληροφορίαι έξ Α¬
  θηνών, μεταδιδόμεναι άκό τάξει
  διώτας αφιχθέντος εκείθεν χθές καί
  προχθές, άναφέρουν δτι ή κατάστα
  σις τής πρωτευούσης, τοθ Πειραι¬
  ώς καί των περιχώρων έξ αίτίας τής
  έπιθέσεως των άναρχικών δέν είναι
  απλώς τραγική άλλ' αύτόχρημα
  φρικιαστική. Έκεΐνοι οί όποΐοι έκό
  πτοντο δήθεν υπέρ των ελευθεριών
  τοθ λαοΰ, έκεΐνοι οί όποΐοι άντιτί
  θεντο δήθεν κατά τοθ φασισμοϋ κα
  τής βίας, έκεΐνοι οί όποΐοι διεκήρυτ
  τον διά παντός μέσου δτι έπιθυ-
  μοΰν μόνον δι' έλευθέρων έκλογών
  νά έκφρασθή τό φρόνημα τοθ λα-
  οθ έπιτίθενται τώρα διά των δπλων
  εναντίον των Έλλήνων καί τούς
  φονεύουν ώς κύνας είς τάς όδούς
  καί έντός άκόμη -των οίκιών των.
  Άναφέρεται δτι "Ελλην εφονεύθη
  πρό τής οικίας τού διότι διέπραξε
  τό έγκλημα νά κρατή είς χείρας
  τού έθνικιστικήν εφημερίδα. Άναφέ
  ρεται δτι άλλος έπίσης Έλλην έ-
  δολονφονήθη δταν εξήλθε έκτός τής
  οικίας τού καί μετέβη είς την δι-
  πλανήν διά νά ζητήση ολίγον ύ¬
  δωρ. Άναφίρεται έπίσης δτι άναρ-
  χικοί παραβιάζοντες τάς θύρας των
  κατοικιών κατασφάζουν άδιακρίτως
  άνδρες γυναΐκες καί παιδία. Αί αύ¬
  ται πληροφορίαι προσθέτουν δτι ου¬
  δέποτε είς καμμίαν εποχήν ή πρω·
  τεύουσα ουδενός κράτους έδοκίμβσε
  τοιαύτης εκτάσεως φρίκην βϊαν δο-
  κιμάζουν σήμερον αί Αθήναι. Καί
  έρωτάταΐ; Είναι σ,ρα γε αλήθειαι δ
  λα ταυτα ή μήπως έχομεν πέσε
  θΰμα κακοθ έφΐαλτου; Οί έχοντες
  μεγαλυτέραν ψυχραιμίαν άπό ήμδι
  άς άπαντήσουν είς τό έρώτημα. Ή
  μεΐς ομολογούμεν, έν πάσει είλικρι-
  νεία, δτι ενώπιον τοιαύτης καταστά¬
  σεως αδυνατούμεν νά διατηρήσωμεν
  διαύγειαν λογικοΰ καί κρίσεως !
  β"*
  ΓΡΑΦΕΙΩ! ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΟΜ
  Τό όίνω γραφείον μας παρεχώρησε ευγενώς
  δημοσίευσιν το κάτωθι αρθρον:
  ΚΟίΝΑΜ) - ΜΑΟΚΕΪΝΖΙΕ ■ 8ΟΟΒΙΕ
  ΟΜΦΑΚΕΣ ΕΙΣΙΝ
  ΦΗΦΙΣΜΗ ΤΟΥ ΛΗΟΥ ΤΗΣ ΠΡ.ΔΙΗΔΟΣ
  ΤΑΣΣΕΤΗΙ ΠΆΡΆ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΠ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ό Λαός τής επαρχίας πεδιάδος
  συνελθών σήμερον έν κλειστώ χώρω
  έξ άφορμής των έν τή πρωτευούση
  σημειωθέντων λυπηρών [γεγονότων
  δτινα δέν συντελοΰσιν είς την πα¬
  γίωσιν τής γαλήνης καί ομαλότητος
  τΊς χώρας, τής ^οποίας τόσην έ'χει ά
  νάγκην διά την έπούλωσιν των πλη-
  Υωνκαί ανακούφισιν τοθ δυστυχοΰν-
  Τ°ς ΛαοΟ.
  Ψηφί ζ ε ι
  Δΐβδηλοΐ την πίστιν καί αφοσίω¬
  σιν τού πρός την Σεβ. Κυβέρνησιν
  παρά τό πλευρόν τής οποίας τάσσε-
  ται ολοψύχως, ίκανής υπό τάς πα·
  ρούσας στιγμάς νά οδηγήση την χώ¬
  ραν είς την οδόν τής έσωτερικής
  άναδιοργανώσεώς καί τής έθνικής
  αποκαταστάσεως. Έκλέγει επιτρο¬
  πήν δπως ύπογράψει τό παρόν ψή-
  φισμα καί ύποβάλει τουτο είς την
  Σεβ. Κυβέρνησιν καί δημοσιευθή διά
  τοθ τύπου.
  Έν Καστελλίω Πεδ. 14—12—44
  (Ή Έπιτροπή)
  Ι/αθημερινώς σχεδόν κυκλοφοροΰν
  Ι» έπιτηδείως φήμαι δτι οί ενταύθα
  έλαχιστότατοι διεθνικισταί καΐ άναρ
  χικοΐ μιμούμενοι τούς όμοϊδεάτας
  των των Αθηνών θά έπιχειρήσουν
  κατάληψιν τής πόλεως καΐ των Άρ¬
  χών. Δέν ύπάρχει καμμιά άμφιβο
  λία δτι πρόκειται περί {πολέμου των
  νεύρων, έφ' δσον δέ τό εΐδος του¬
  το τοΰ πολέμου είναι εφεύρεσίς κα
  θαρώς Γερμανική ουδόλως έκπλητ-
  τόμεθα διότι υίοθετήθη καί διεξάγε-
  ται υπό των εντοπίων ύποψηφίων...
  κατακτητών! Διερωτώμεθα μόνον:
  Ποίαν πόλιν θά καταλάβουν καί ποί¬
  ας Αρχάς; Δόξα τώ Θεώ έντός τής
  πόλεως κυκλοφορούν έλευθέρως καθ'
  δσον δέ άφορά τάς Αρχάς δέν δυ¬
  νάμεθα νά ένοήσωμεν ποίας αρχάς
  έννοοΰν κσΐ είς τί θά τούς χρησιμεύ-
  σουν. Μήπως ή δλη ίστορία είναι
  διά νά καταλάβουν τάς οικίας μας;
  Θά ήτο θεάρεστον έργον εάν έδοκί-
  μαζον. Δυστυχώς, έχουν ώς φαίνε-
  ται έννοήσει, δτι δμφακες εισίν.
  ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΚΓΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΕΕΠΟΙΝΙΑΑΕ
  Πρός τό καταναλωτικόν κοινόντής
  πόλεως έχομεν νά διαβιβάσωμεν
  μίαν ιδέαν: Συνεπληρώθησαν ήδη
  πέντε 'έττ άφ' ότου περιωρίσαμεν,
  λόγω των περιστάσεων, τάς ανάγκας
  ημών τε καί των οίκογενειών μας, Ι
  δία δσον άφορά τα εϊδη ρουχισμοθ,
  ύποδήσεως καί διαβιώσιως, είς τό 6-
  πακρον. Ό άναγκαστικός οδτος πε-
  ριορισμός είναι γεγονός δτι κατ' ού
  δέν έμείωσε την αξιοπρέπειαν μας
  διότι, δχι μόνον δέν είναι άναξιοπρε-
  πές ή άπόλυτος άπλότης τοθ ζεΐν
  καί έμφανίζεσθαι υπό τάς σημερινάς
  συνθήκας, άλλά τουναντίον μία έμ-
  μεσος περιφρόνησις πρός τούς έ·
  λαχιστοτάτους έκείνους κούφους ©ι
  όποΐοι άποκτήσαντες άνελπίστως,
  ώς έκ τοθ πολεμικοϋ άνεκατεύματας,
  κάποιαν έφήμερον—ώς Ελπίζομεν—
  Επί πολλούς μήνας κατά την διάρ¬
  κειαν τοΰ πολέμου ήσχολήθη είς εί
  δικάς υπηρεσίας.
  Μόνον μετά την εισβολήν είς την
  Ελλάδα ήμποροθσε κανείς νά μαν¬
  τεύση τό κολοσσιαΐον έργον τού πού
  άπητήθησαν 12όλόκληροι μήνες προ-
  σχεδιασμοΰ.Τότε εγνώσθη δτιόΣκόμ-
  πυ διοικοθσε την επιχείρησιν τής
  είσβολής καί ήτο στρατιωτικάς διοι-
  κητής Ελλάδος. Ό διορισμός τού
  ήτο Ινα άπό τα νέα έργα τα όποΐα
  τοθ ανετέθησαν. Τα στρατεύματα
  τής Άδριατικής των οποίων υπήρξε
  διοικητής ήσαν νέαι μονάδες δράσε¬
  ώς είς όλόκληροντόν χώρον πού άπό
  τότε ανήγγειλε τό Αγγλικόν Ραδιό-
  φωνον. Υπήρξε ό Διοικητής τοΰ
  φρουρίου τοθ Τομπρούκ τό 1941 καί
  τοθ φρουρίου τής Μάλτας τό 1942.
  Πρό των έπιτυχών τού αυτών ά-
  γώνων ήτο έ'νας άπλοϋς στρατιώτης
  τό 1914-1918 όπότε καί διεκρίθη διά
  την άνδρείαν τού καΐ τό διοικητικόν
  τού δαιμόνιον.
  "Οταν ήρχισε ό πσρών πόλεμος
  ήτο γενικάς άρχηγός τοΰ ΆγγλικοΟ
  έπιτελείου είς τό υπουργείον των
  Στρατιωτικών δπου συνετέλεσε τα
  μέγιστα διά την επιτυχίαν τής τότε
  μόνον αρξαμένης στρατολογίας είς
  την Αγγλίαν καί κατόρθωσε νά φέ¬
  ρη είς πέρας άπροσκόπτοις την επι¬
  στράτευσιν.
  Τό 1940 πρίν ή Ιταλία κηρύξη
  τόν πόλεμον μετέβη είς Μέσην Άνα
  τολήν. Κατά την διάρκειαν τής Ά-
  βησσυνιακής εκστρατείας ήργάσθη
  είς τό Επιτελείον δπου καί κατέ-.
  στρωσε τα σχέδιον έπιθέσεως τόό-Ι
  Ο. Β.. Ο· Β» Κ-, Μ- Ο·
  ποίον έσχε ώς άποτέλεσμα την κα-
  τασύντριψιν τής Ιταλίας είς την
  Ανατολικήν Άφρικήν.
  Αργότερον διώκησε την 70ην Με-
  ραρχίαν την οποίαν ωδήγησε διά θα
  λάσσης είς τό Τομπρούκ 'ινα άντικα-
  ταστήστ] τούς έκεΐ μαχομένους Αύ·
  στραλούς τόν "Οκτώβριον τού 1941.
  Ή υπό την διοίκησιν τού μεραρχία
  έκράτησε τό φρούριον καί έξ αύτοΰ
  ώρμηθεΐσα επετέθη κατά ϊών προε-
  λαυνόντων τότε στρατευμάτων τοθ
  στρατηγοθ Αιιοηΐηΐεοΐί. Ή επίθεσις
  αυτή υπήρξε ή δευτέρα είς την Δυτι¬
  κήν έρημον.
  Ό Στρατηγός Σκόμπυ δσης υπήρ¬
  ξε ό κρατήσας τόσον χρόνον την ά¬
  μυναν τοΰ Τομπρούκ έπαρασημοφο-
  ρήθη διά τοθ «παρασήμου τοΰ Λου-
  τροΟ».
  "Υστερον καί επί εξάμηνον τοθ α¬
  νετέθη σοβαρωτάτη ύπηρεσία Διοική¬
  σεως κάπου είς τό μέτωπον.
  Μετά ταυτα διωρίσθη ώς Στρατιω
  τικός Διοικητής Μάλτας δταν η νή¬
  σος ίπολιορκεΐτο άπό θαλάσσης καί
  αέρος.
  Κατόρθωσε καί τότε νά άπελευθε-
  ρώστ) την νήσον προσθέσας καΐ νέον
  δεΐγμα υτρατιωτικής ίκανότητος είς
  την σταδιοδρομίαν τού. Είτα ανέ¬
  λαβε ώς Έπιτελάρχης τοθ Συμμαχι-
  κοό Στρατηγιίου Μέσης Ανατολάς
  δπου Καΐ παρέμεινε επί μερικούς μή¬
  νας μέχρις δτου τόν "Οκτώβριον τοθ
  1944 τοθ ανετέθη τό έργον τής είσβο¬
  λής είς την ' Ελλάδα τό οποίον έφβρε
  είς πέρας καΐ είς τόν οποίον ό ελλη¬
  νικάς λαός θά χρεωσττδΐ μεγάλην εύ
  γνωμοσύνην.
  οικονομικήν εύρωστίαν, Θέλουν νά
  φαίνωνται δτι κολυμβοθν είς την εύ
  μάρειαν καΐ την πολυτέλειαν κυρί-
  ως διά νά μδς είπουν μέ τουτο: «Έ
  δώεΐμαστε καί μεΐς. Δέν μας βλέ-
  πετε;»
  Έφ'δσον λοιπόν κατ'ούδέν μειοΰται
  ή |άξιοπρέπειά μας διότι δέν έχομεν
  καινουργή φορέματα τ) παπούτσια ή
  διότι πίνομεν νερό είς ίνα κουτί κον
  σέρβας άντί κρυσταλλίνων ποτηρίων
  ή διότι μεταχειριζόμεθα καθάριο νέ-
  ράκι άντί άρώματος, δέν βλέπομεν
  διά τίνα λόγον νά μην συνεχίσωμεν
  επί τι άκόμη διάστημα τό σύστημα
  τοΰ «νά τα βολεύωμε δπως μποροϋ
  με» άφοΰ οί διάφοραι πωληταί πάσης
  μορφής δεικνύουν καί πάλιν τάσεις
  νά έπαναφέρουν την αγοράν είς την
  κατάστασιν τής τετραετίας. Ή πλή-
  ρης άποχή άπό άγοράς καΐ προμη¬
  θείας μήάπολύτωςάπαραιτήτους είνε
  τό μόνον άποτελεσματικόν δπλον τό
  οποίον διαθέτει τό καταναλωτικόν
  κοινόν διά νά έξαναγκάση τούς κυ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΗ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Φανταζόμεθα δτι οΰτε δύσκολον
  οΰτε πολύπλοκον πρόβλημα θά
  είναι νά εξευρεθή τρόπος νά άγο-
  ράσουν οί σύμμαχοι είς τιμάς ό-
  πωσδήποτε ικανοποιητικάς τάς ολί¬
  γας σταφίδας αί οποίαι μδς άπέ-
  μειναν. Καί έκεΐνοι ασφαλώς θά έ¬
  χουν ανάγκην άπό σταφίδας, έν
  όψει μάλιστα τού χειμώνος, διά τα
  στρατεύματα καΐ ημείς έχομεν α¬
  πόλυτον καί άμεσον ανάγκην άπό
  χρήματα διά νά καλύψωμεν τουλά¬
  χιστον έν μικρόν μέρος των απαιτου¬
  μένων διά την καλλιέργειαν των έ-
  ξόδων. Ό άντιπρόσωπος τής Κυβερ¬
  νήσεως κ. Παπαδογιάννης, είμεθα
  βεβαιοί, δτι θά θελήση νά επιδεί¬
  ξη, ανάλογον πρός την σοβαρότητα
  τοθ ζητήματος ενδιαφέρον. Πρέπει < νά είναι βέβαιος δτι εάν, ώς ελπί¬ ζωμεν, επιτύχη, είς την διευθέτησιν τής υποθέσεως θά άποσπάστ] αμέρι¬ την ευγνωμοσύνην δχι απλώς , —^ —, .._ υιυν ιην ευγνωμοσύνην Οχι απλώς ρίους οί όποΐοι μοιραίως ευρέθησαν τ&ν άμπελοκτημόνων μας άλλά τοθ κάτοχοιένός πράγματοςνά παύσουν, συνόλου τοθ πληθυσμοβ. άσεβοθντες πρός εαυτούς καί πρός τούς άλλους, νά έξευτελίζουν την νέαν δραχμήν εάν δέν θέλουν νά κλείσουν οριστικώς, ελλείψει πελα- τείας, τα καταστήματι—σφαγεϊα των! Είναι άραγε άνάγκη νά προ σθέσωμεν δτι πρός τάς κυρίας, κυρί· ούς καί τάς δεσποινίδας άπευθυνό- μεθα; ΑΙΜΑ ΣΦΑΓΑΙ ΚΑΙ ΛΕΗΛΑΣΙΑΙ Είς τάςΚαλάμας κατέσφαξαν 4000 ΟνδθΙΓ κητϊ νιινΓίΐντ/ιττηηΡιίτ «'<- ΠΕΡΙ #ΗΡΤΟΣΗΜΟΥ άνδρες καί γυναικόπαιδα, είς τάν Μελιγαλδν 1800, είς την Πελο- πόννησον έν γένει άνω άπό 40.000. Διερωτώμεθα Δέν ύπάρχουν ε (ς τάς τάξεις των άνθρωποι έχοντες είς τα στήθη των ανθρω¬ πίνην καρδίαν; Καί άν δέν ύπάρχουν τοιούτοι δέν ύπάρχουν τουλάχιστον μεταξύ αυτών ολίγοι έστω έχοντες τουλάχιστον λογικήν διά νά σκε- φθοϋν δτι θά έλθη πολύ γρήγορα ή τρομερά δι* αύτούς ήμέρα τής απο¬ δόσεως των εύθυνών; Πληροφορούμεθα δτι ό Κυβ. άντι· πρόσωπος κ. Παπαδογιάννης κατό¬ πιν γνωμοδοτήσεως τής επί τούτω συσταθείσης Έπιτροπής δι' αποφά¬ σεως τού έθηκεν είς εφαρμογήν Κώ- δικα χαρτοσήμου. Είς τό προσεχές φύλλον μας θέλο¬ μεν δημοσιεΰσει τάς λεπτομερείας αύτοΰ. Είς τό εφεξής δλαι αί αίτήσεις καί δλα τα άπευθυνόμενα πρός τάς Δι- καστικάς, καί Διοικητικάς αρχάς δέον νά χαρτοσημαίνωνται. Καί έπειδή δέν ύπάρχουν χαρτό- σημμαθά έκδίδωνται διπλότυπα είο- πράξεων, τα όποΓα θά έκδίδουν οί είσπράκτορες τοΰ Δημοσίου. ΐ' 10 ιν ολμα οτραι δ τώ γι ττΐ ωναρίο νραφία ικά ύπ ή γλώα -' ι~' > ιιυνα γ ι. υ ι ην ιιυιιμιυυ
  ■,_______Λ Λ ..Λ. _Τ..~ ..—»·.'.

  ι//ν! Τ Λ ι"
  ίλονιπτοτΑ-ΐΑνταποκηΓίτρών τπγ ΕΤιιρΘο ΒέΒσι-1 τοΰ διαβόλου μέ τόν οποίον Ολοι οί
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Αρχ. 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΫΡΐΑΚΗ 17 Δεκεμβρίου 1944
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΕΙΣ "ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ,, ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
  Είς τα δημοσιευθέντα είς τάς εφη¬
  μερίδας «Έλεύδερη Γνώμη» κα'ι «Έλεύ-
  Θερη Κρήτη» σχετικώς μέ τα παραχω-
  ρηδέντα σχολικά εϊδη υπό τοϋ Δ. Ε.
  Σ. είς τόν κ. Έμμ Πετράκ,ην, εί'μεδα
  είς θέσιν νά βεβαιώσωμεν τα εξής:
  Ό κ. Έμμ. Πετράκης παρέλαβεν όντως
  άπό τόν Δ. Ε Σ τα κάτωθι. 1) Βιβλία
  Δημοτικόν σχολείων (149), 2) Μολυ¬
  βδοκόνδυλα (100), 3) Βιβλία Γυμνασίου
  (375), 4) Πλάκες (520) καΙ 5) Τετράδισ
  (920), μέ την εντολήν όπως τα σΛο/1
  κά ταρτα εϊδη νά διανεμηθθσι τό τα
  χύτερον είς μαθητάς καταστραφέν
  των χωρίων, ή θύματα τελευταΐου
  πολέμου ή είς τούς άπορωτέρους
  των μαδητών. 'Αμέσως ή Στρ. Διοί¬
  κησις Ν. Ηρακλείου κατήρτισεν Επι
  τροπήν έκ τοϋ κ. Εύθ Παπαϊωάννου
  διά την περιφέρειαν Βιάννου καΙ τοϋ
  κ. Κων)νου Πολυχρονάκη διά την λοι¬
  πήν περιφέρειαν τού Νομοΰ μας δπου
  άνήκουν τα περισσότερα καταστρα-
  φέντα χωρία. Ή έπιτροπή αυτή παρέ¬
  λαβε πάντα τα ανωτέρω σχολικά εϊδη
  άπό τόν κ. Πετράκην σώα καί άνελι·
  πή Τα διένειμε μεταξύ των καταστρα¬
  φέντων χωρίων κα'ι τα απέστειλαν ά
  μέσως πρός τούς διδασκάλους ϊνα
  τα διανεΐμουν μεταξύ των μαδητών.
  Ήδη δέ ή έπιτροπή άναμένει την επι¬
  στροφήν των άποδεΐξεων των διδασκά-
  λων ίνα υποβάλη ταύτας είς την Στρα
  τιωτικήν Διοίκησιν πρός βεβαίωσιν τής
  καλής διαδέσεως δλων των είδών
  έξ ολοκλήρου. Ειδικώς ή έπαρχία
  Βιάννου έλαβε άπό μέν τα εϊδη Δημο-
  τικοϋ σχολείου τό ήμισυ, τό δέ υπόλοι¬
  πον όλος ό δλλος νομός. Άπό δέ τα
  εϊδη Γυμνασίου τό τέταρτον καΙ πλέον
  τό Γυμνάσιον Βιάννου, ολιγότερον δέ
  τοΰ 3)4 τα λοιπά Γυμνάσια τοΰ Νομοϋ
  καίτοι έκαστον των Γυμνσσίων τούτων
  έχει ασυγκρίτως πολύ περισσοτέρους
  μαδητάς τού Γυμνασίου Βιάννου καί έν
  τή περιφερεία των ευρίσκονται περισσό
  τερα καταστραφέντα χωρία. Έκτό
  δέ τούτων καΙ έκ των διανεμηδέντω
  υπό των Γυμνασίων Ηρακλείου, μέγι
  μέρος έλαβον μαδηταί έκ Βιάννου
  Συνεπως, παντςλως άδικοι εΤναι αί έ
  πιδέσεις των ανωτέρω έφημερίδω
  κατά τού κ. Πετράκη. Έπίσης έν αδίκω
  ευρίσκεται ό έπιστολογράφος τής «Έ-
  λεύδερης Γνώμης» «Βιαννίτης» καΙ ού
  χί έν τή άληδεία ευρίσκεται, οΰτε έ
  καλή πίστει διατελεί.
  πΡΩΪΐΝΓΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Οί σύμμαχοι ευρίσκονται 70 χιλιόμετρα
  έντός τού Γερμανικοΰ εδάφους
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ
  ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
  Υπό τής Άγορανομικής υπηρεσί¬
  ας τής Διοικήσεως Χωρ)κής Ηρα¬
  κλείου, ύπεβλήθησαν μέχρι σήμερον
  μηνύσεις επί παραβάσει τοΰ Άγο
  ρανομικοΰ Κώδικος είς 48 άτομα.
  Έκ τούτων κατεδικάσθησαν ήδη
  υπό τοϋ Πλημμελειοδικείου Ήρακλεί
  ου οί κάτωθι:
  1) Ηλίας Ήλιοϋείς φυλάκισιν δύο
  μηνών, 2) Νικόλαος Δεσίπρης είς φυ
  λάκισιν πέντε μηνών, 3) Γεώργιος
  Σταγάκης είς φυλάκισιν τριών μη¬
  νών, 4) Δημήτριος Κουντούρης είς
  φυλάκισιν 2 1)2 μηνών, 5) Γεώργιος
  Διγενάκης είς φυλάκισιν 2 1)2 μηνών,
  6) Δημήτρ. Σκορδύλης είς φυλάκισιν
  2 1)2 μηνων, 7) Γεώργιος ΚαροΟζος
  είς φυλάκισιν 2 μηνών, 8) Χρήστος
  Αναγνώστου είς φυλάκισιν 4 μηνών,
  9) Άθανάσ. Τσεκούρας είς φυλάκι¬
  σιν 8 μηνών, 10) Βασίλειος Κοκκινά-
  κης είς 2 φυλάκισιν 2 μηνών, 11) Γε¬
  ώργ. Κουγιουμουτζάκης είς φυλάκι¬
  σιν 2 μηνών.
  Δέκα Μξ (16) απηλλάγησαν λόγω
  άμφιβολιών καί των ύπολοίπων αί
  μηνύσεις δέν έξεδικάσθησαν εισέτι.
  ΕΤΟΙΜΟΝ ΤΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΝ
  ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
  *Ό στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης
  ύποστράτηγος κ. Ν. Παπαδάκης εξέδω¬
  κε την κάτωθι Γενικήν Διαταγήν:
  «Μετά μεγάλης μου λύπης βλέπω
  καί άκούω ότι τα πνεύματα όξύνονται
  κάθε μερά περισσότερον καί άντί νά
  άμβλύνωνται αί άντιθέσεις πρό τοΰ
  έλοχεύοντος έχθροΰ ή κατάστασις άπο-
  βαίνει έτι μάλλον έκρυθμος μέ τάσεις
  νά εκσπάση είς .εμφύλιον πόλεμον.
  "Εχων ύπ' όψιν τάς Δ)γάς τοϋ Συμ-
  μαχικοϋ Στρατηγείου, καθιστώ γνω¬
  στόν είς πάντας ότι έν ούδεμία περι¬
  πτώσει θά επιτραπή ή παρεμποδίση
  τοϋ αγώνος κατά τοϋ έχθροϋ.
  Προσκαλώ τούς πάντας νά συνέλθω-
  σι κατά την ύστάτην ταύτην στιγμήν
  καί πληροφορώ ότι τό Συμμαχικόν
  Στρατηγεΐον είναι έτοιμον νά επιβά¬
  λη εάν δεήση την τάξιν καί τό καθή¬
  κον έναντι τοϋ αγώνος κατά τοΰ
  εχ'θροϋ δστις έπαγρνπνεΐ καί καλλιερ
  γεΐ τάς μεταξύ τοϋ Κρητικού Λαοΰ δια¬
  μάχας άπό τάς οποίας τόσον καιρό μό¬
  νον αύτός ώφελεΐται.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Γραφείον Έλλ. Υπηρεσίας
  Συμ. Βοηθείας γνωρίζει δτι άπό αυ¬
  ριον θά αρχίση, ή παράδοσις των α¬
  λεύρων των κομισθέντων διά τοϋ ατ¬
  μοπλοίου ΖΕΝΑ είς τούς παντοπώ¬
  λας.
  Διά νεωτέρας κοινοποιήσεως θά
  γνωστοποιηθή ή ήμέρα τής διανομής
  είς τό κοινόν καθώς καΐ αί σχετικαί
  λεπτομέρειαι.
  Έκ τοϋ Γραψείου Έλλ. Υπηρεσί¬
  ας Συμμ. Βοηθείας.
  όν νά ύπολογίσουν Δρ. δέκα κατ' οκάν
  πληρωνομένων ενταύθα κατά την παρ
  λαβήν.
  Εάν Κοινύτητες τινές δέν έχουν Ι
  παρκή χρήματα δύνανται νά φέρου
  πρός ανταλλαγήν έλαιον διά λ)σμο
  τής Άγγλικής Υπηρεσίας Συμμ. Βο
  ηθείας όπερ θά κομίζουν ενταύθα δι
  έξόδων των καί θά άγοράζει ή Άγρο
  τική Τραπέζα ώς εξής:
  "Ελαιον μέχρι 0 δξυτ. Δραχ. 06,0(
  ή οκά, διά κάθε δέ βαθμόν όξύτητο
  περισσότερον δραχ. δυο ολιγώτερον.
  Υπομιμνήσκεται ότι αί Κοινότητει
  είναι ύποχρεωμένες νά παραλάβουν
  μέχρι τοΰ προσεχούς Σάββατον 23 τρέχ
  Έκ τού Γραφείου Έλλ. Ύπηρβσσίας
  Συμμ. Βοηθείας
  1—3
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιοϋνται αί Κοινότητες τού Νο
  μούΉρακλείου όπως προσέλθουν είς τα
  Γραφεΐα τής Έλλην. Υπηρεσίας Συμ-
  μαχ. Βοηθείας (προτομή Δασκαλογιάν¬
  νη) πρός λήψιν διατακτικών διά την
  παραλαβήν δυο 2 οκάδων άλεύρου κατ'
  άτομον άπό την προσέχη Τρίτην 19 τρέχ.
  Απαραιτήτως δέον όπως |διάτήν πα-
  ραλαβήν|ταύτην προσέλθουν αύτοπροσώ
  πως οί ΐϊρόεδροι των Κοινοτήτων οΐτι¬
  νες δέον νά φροντίσουν διά τα μέσα
  τής μεταφοράς.
  Διά την αξίαν των άνω τροφίμων δέ-
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗΝ
  ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ
  ΧΘές εγένετο σύσκεψις υπό την
  προεδρείον τοθ ΚυβίρνητικοΟ Άντι-
  προσωπου είς ήν μετέσχε καί ό κ
  Διοικητής τοϋ Γραφείου Συμμαχικής
  Βοηθείας (ΕΜ—ΕΛ) Βρεττανός Άν
  τισυνταγματάρχης διά την τι
  μην πωλήσεως των αλεύρων, καθ
  ήν απεφασίσθη ή χορήγησις αυτών
  είς τό κοινόν άντί δραχμών δέκα
  (10) κατ' οκάν πρός κάλυψιν των
  δαπανών διανομής, μολονότι τό κό
  στος αΰτοϋ άνέρχεται περΐ τάς τριά
  κοντα (30) δραχμάς κατ' όκδν μέχρ
  καί τής έκφορτώσεώς των, πλήν των
  δαπανών διανομής καί μεταφοράς
  είς τό εσωτερικόν τής Νήσου.
  Υπό τούς αύτούς δρους θά γίνη ή
  διανομή τοϋ άναμενομένου δευτέρου
  φορτίου αλεύρων μέ σκοπόν την ά
  νακούφισιν τοϋ πληθυσμοΰ τής Νή
  σου καΐ έξ εκτιμήσεως πρός τούς α¬
  γώνας καΐ την νομιμοφροσύνην τοϋ
  Κρητικοϋ Λαοϋ.
  Δηλούται δμως κατηγορηματικώς
  δτι κατά πάσας τάς μετέπειτα ^δι
  νομάς ή τιμή πωλήσεως θά όρισβίϊ
  επί τή βάσει τοΰ πραγματικοϋ κό
  στους τοΰ εί'δους τούτου.
  Ανακοινούται έπίσης δτι είς τούς
  κατοίκους των καέντων χωρίων ώς
  καΐ είς τάς οικογενείας των θυμά
  των πολέμου $ 1940—1944) έφ' δσον
  δέν απενεμήθη είς αύτάς σύνταξις ή
  χορήγησις θά γίνη, άνευ πληρωμάς
  καί τοΰ ανωτέρω δεκαδράχμου διά
  τα έξοδα διανομής μεταφορών κ.λ.π.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Κατόπιν αδείας τής Στρατιωτικάς Δι
  οικήσεως ό Φοιτ. Σύλλογος Ηρακλείου
  έπαναλαμβάνει σήμερον Κυριακήν τάς
  επιστημονικάς τού διαλέξεις είς τό Μου¬
  σείον (ώρα 2.30 μ.μ.) μέ όμιλητήν τόν
  διευθυντήν τοϋ Μουσείου κ. Πλάτωνα.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ
  Ό Στρατιωτικός Διοικητής Ήρακλεί·
  ου εξέδωκε την κάτωθι πρόσκλησιν:
  Οί "Εφεδροι Δεκανεΐς, Λοχίαι καί έ-
  πιλοχίαι πάντων των οπλων καί σω-
  μάτων οί εγγεγραμμένοι είς τα Μητρφα
  αρρενων ΜΟΝΟΝ τοΰ Δήμου Ηρα¬
  κλείου υπό έτη γεννήσεως 1915—191!)
  ήτοι των κλάσεων 193(5—1940 νά πα¬
  ρουσιασθώσιν είς τό Στρατολογικόν
  Γραφείον Ηρακλείου πρός τακτοποίη-
  σιν τής Στρατολογικής αυτών μερί¬
  δος.
  Προθεσμία παρουσιάσεως μέχρι καί
  τής 21ης τρέχοντος
  ΕΛΛΑΣ.—ΧΘές αί όδομαχίαι είς
  τάς Αθήνας ήσαν περιωρισμένης
  κλίμακβς. Επί τής σκηνής τοΰ Έλ·
  ληνικοΰ δράματος λαμβάνουν χώραν
  σπουδαιοτάτης σημασίας συνομιλίαι.
  Ό Στρατηγός Σόκμπυ έλαβεν υπό-
  μνημα παρά τοΟ άρχηγοΰ τού ΕΛΑΣ
  κ. Σαράψη. Τό κείμενον τοΟ ύπο-
  μνήματος πιθανώς νά δημοσιευθή
  σήμερον είς τόν τύπον. Ό έλλην
  πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου προ¬
  ήδρευσε 2)ώρου συσκέψεως τοΟ ύ-
  πουργικοΰ Συμβουλίου. Βραδύτερον
  ό Βρεττανός Πρόσεδρος κ Χάρολδ
  —Μάκ—Μίλαν καί ό Πρέσβυς κ.
  Λύπερ, έσχον μακράν σύσκεψιν με¬
  τά έλληνικών προσωπικοτήτων. Είς
  τάς Πάτρας άνταρτικαί όμάδες τοο
  ΕΛΑΣ επετεθησαν δλως άπροκλή
  τως εναντίον Ίνδικών στρατευμά-
  των.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: 1200
  βαρέα βομβαρδιστικά επετεθησαν ε¬
  ναντίον Γερμανικών χημικών βιομη-
  χανιών τής Νοτίου Γερμανίας είς τό
  Λουντβισχάφεν. Άλλα 700 βομβαρ-
  διστικά έβομβάρδισαν στόχους είς
  Άνόβερον καί Κάστελ. Άλλαι άγ-
  γλο-αμερικανικαΐ άεροπορικαί Δυνά¬
  μεις επληξαν «Βτόχους πλησίον τοΰ
  Μονάχου καί τής Αυστρίας
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Δυνάμεις
  τής 7ης άμερικανικής στρατιδς διέβη
  σαν τα Γερμανικά σύνορα είς την
  περιοχήν πλησίον τοΟ Λάουτερμ-
  πούρκγ καί Βίσιμπουργκ. Ή Γερμα
  νίκη άντιπερισπαστική επίθεσις είς
  την νότιον Άλσατίαν δέν εσημείω¬
  σε περεταίρω πρόοδον. Γαλλικαί Δυ¬
  νάμεις άντεπετέθησαν καί συνέλα-
  βον κατά την άντεπίθεσίν των Γερ-
  μανούς αίχμαλώτους. Ό ίχθρος
  ύπεχώρησεν είς τα 'άρχικά σημεΐα
  τής έξορμήσεώς τού.Είς την κοιλάδα
  τοΰ^Σάαροί άμερικανοί, είσεχώρησαν
  καί έκ νέου σημείου είς τό Γερ¬
  μανικόν ϊδαφος. Αί δυνάμεις τού
  στρατηγοΰ Πάτον ευρίσκονται τώρα
  70 χιλιόμετρα έντός τοΰ Ράϊχ.
  ΙΤΑΛΙΑ.—Καναδικαί δυνάμειε ά-
  πέκρουσαν ισχυράς Γερμανικάς άν-
  τεπιθέσεις κα'ι έπεξέτειναν τό προ-
  γεφύρωμά των εκείθεν τοΰ ποταμοΰ
  Λαμόνε.
  ΑΝΑΤΟΛ1ΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. —Τό
  Σοβιετικόν ανακοινωθέν άναφέρει
  περαιτέρω πρόοδον είς τα ούγγρο-
  τσεχοσλοβακικά σύνορα.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.—Άμερικανικαί
  Δυνάμεις απεβιβάσθησαν επί τής νή¬
  σου ΜιντοΟρο τοΰ συμπλέγματος
  Λυζόν. ΑΙ άποβιβασθεΐσαι δυνάμεις
  δέν συνήντησαν αντίστασιν.
  Ό Κρητικός Λαός πρός αμφο¬
  τέρας τάς οτρατ. δυνάμεις
  ΑΘΗΝΑΙ.—Την 9ην κσΐ ΙΟην τρέ¬
  χοντος μηνός επετεύχθη δια'Όμή μι¬
  κράς ποσότητος άλεύρου είς τάν
  Πειραια.Άπό τής 14-12-44 ό Δ.Ε.Σ.
  θά προβή είς νέας διανομάς αλεύ¬
  ρων 200 δραμίων κατ' άτομον.
  Έπιτροπή άπελευθερωθείσης Α.
  Κρήτης απέστειλε τό κάτωθι μήνυμα
  πρός τάς Στρατ. δυνάμεις αμφοτέ¬
  ρων των παρατάξεων:
  «Θεωρούμεν ύπέρτατον εθνικόν κα¬
  θήκον δπως άποστείλωμεν αύτό τό
  μήνυμα καί παρακαλούμεν υμάς δ
  πως σταματήσετε τόν εμφύλιον πόλε¬
  μον. Τό μόνον ποΰ μπορΐΐ νά έπιφέ
  ρ^ είναι νά ματαιώση ά άναμενό-
  μενα άποτελέσματσ τα κτηθέντα
  κατά τό διάστημα τοΟ πολέμου κσΐ
  ύπομονομεύει τόν εθνικόν άγώνα».
  Άλλη έπιτροπή έκ Ρεθύμνης απέ¬
  στειλε ψήφισμα διά τοθ όποίου άπο-
  δοκιμάζει τάς ενεργείας των άναρ-
  χικών καί καταδικάζει κάθε ενέργει¬
  αν κατά των Βρεττανικών στρατευ-
  μάτων. Τό ώς άνω ψήφισμα έστάλη
  άπό τόν Στρατιωτικόν Διοικητήν Ρε¬
  θύμνης.
  Η ΠγΑΥΤΙΚΗ ΙΛΆΣ ΔΥΝΗΜΙΣ
  Ή Μεγάλη Βρεττανία παρέ-
  δωκε είς τό Ναυτικόν μας ό-
  κτώ πολεμικά σκάφη· άκόμη ό-
  κτώ, διότι έχει παραδώσει καί
  πολλά άλλα, διά ν' άντικατα-
  σταθοΰν αί απώλειαι μας είς
  ναυτικάς μονάδας κατά την
  περίοδον των θρυλικών άγώ
  νων τής ναυτικής μας Σημαί
  άς καί διά νά γίνη ή Ελλάς
  ναυτική Δύναμις ίσχυρά, ώστε
  καί μόνη νά δύναται νά προ¬
  στατεύση τάς θαλασσίας της
  συγκοινωνίαν είς τάς νέαςνησι-
  ωτικάς προσκτήσεις της, τό¬
  σον ίσχυρά, ώστε νά ήμπορη
  ύπολογησίμωςνάπροσθέστ] την
  ναυτικήν της δύναμιν διά την
  προστασίαν των δαλασσίων συγ
  κοινωνιών τής'ΑνατολικήςΙκαί,
  μετά την ίταλικήν ναυτικήν έκ-
  μηδένισιν, τής Κεντρικής Με-
  σογείου. Ή χαρά τοΰ Έλληνι-
  κοϋ Λαοϋ διά τα νέα άποκτή-
  ματα τοΰ ναυτικοϋ μας δπλου,
  τοΰ κατ' εξοχήν καί, άνά τάς
  χιλιάδας των έτών τής 'Ιστο-
  ρίας μας άηττήτου ναυτικοϋ
  μας δπλου, είναι, κατά συνέ¬
  πειαν, εύλόγως μεγάλη. Είναι
  τόσον μεγαλειτέρα, δσον άπο-
  δεικνύει, δτι ό λόγος, διά τόν
  οποίον είχε βραδύνει ή παρά¬
  δοσις των νέων αυτών σκαφών
  είς τό Ναυτικόν μας, τό θλι¬
  βερόν έκείνο κίνημα τής Μέ-
  σης άνατολής, έν μέσφ τής,έκ-
  δήλου θελήσεως τοΰ Έλληνι-
  κοΰ Λαοΰ δπως συνεχίση τόν
  Άγώνα ώς πιστός σύμμαχος
  τής Μεγάλης Βρεττανίας, έλη-
  σμονήθη καί ή Πατρίς μας ύ-
  πολογίζεται καί πάλιν ώς συμ-
  μετέχουσα τοϋ Αγώνος διά την
  τελικήν νίκην καί διά την δη¬
  μιουργίαν μιάς σταθεράς καί
  δικαίας Είρήνης είς την περι¬
  οχήν τής ,έπιρροής της.
  ΧΘεσινή συνεδρίασις
  τής Βουλής Κοινο)των
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Κατά την χθεσινήν
  συνεδρίασιν τής Βουλί)ς των Κοινο¬
  τήτων επί τού Ρωσοπολωνικοϋ ζητή-
  ματος ό κ. Τσώρτσιλ ύπεστήριξε τάς
  αξιώσεις των Ρώσων διά τα άνατο-
  λικά σύνορα τής Πολωνίας καί απο¬
  δόσεως είς την Πολωνίαν έδσφικά
  κέρδη έκ δυσμων.
  Σπουδαίαι συζητήσεις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Ή έν Αθήναις βρετ
  τανική πρεσβεία έπεβεβαίωσε την εί¬
  δησιν δτι σπουδαϊαι συζητήσεις διε-
  ξάγονται επί τοθ έλληνικοΟ ζητή-
  ματος.
  ,ΥΗΤΟΜΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΙ«
  2ΟΟ χιλ. Γάλλοι εξε¬
  τελέσθησαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Ό Γαλλικός ραδιο-
  φωνικός σταθμός μετέδωσε την πλη¬
  ροφορίαν δτι άνέρχονται είς 200.000
  οί συλληφθέντες καί έκτελεσθέντες
  είς την Σλοβακίαν γάλλοι κατά
  τό διάστημα τής γερμανικής κατο-
  η
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
  Τροποποιοΰντες την άπο 5—12—44
  ημετέραν διαταγήν έπιτρέπομεν τάς
  έν κλειστώ χώρψ συγκεντρώσεις άόπλων
  παρουσία τής Άστυνομικής άρχής κα¬
  τόπιν προηγουμένης αδείας τής οϊκείας
  Στρατιωτικής διοικήσεως.
  Ή παροϋσα δημοσιευθήτω διά τοΰ
  ιγχωρίου τόπου μερίμνη των Στρατιω¬
  τικών Διοικήσεων.
  Ό Στρατιωτικός Διοικητής Κρήτης
  Ν, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Ύποστράτηγος
  Τό Αγγλικόν Εργατι¬
  κόν Κόμμα
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Τό εργατικόν κόμμα
  εψήφισε καί νέον ψήφισμα. Διά τοΰ
  ψηφίσματος τούτου καλεΐ την Κυβέρνη
  σιν όπως έθνικοποιήσχ) τάς περιουσίας,
  τάς βιομηχανίας καί όλας τάς υπηρεσί¬
  ας. Είσηγητής τοϋ ψηφίσματος ήτο ό
  κ. Σίνουελ. Ούτος επέμενε όπως καί ή
  Τραπέζα τής Αγγλίας τεθή υπό Κυβερ
  νητικόν έλεγχον διά νά κρατηθή ή τι¬
  μή τοΰ νομίσματος.
  Εΐπε δέ ότι τό Εργατικόν Κόμμα
  θά ανέλθη είς την Κυβέρνησιν είς τάς
  προσεχεΐς εκλογάς διά μεγάλης πλειό-
  οψηφίας.
  Δηλώσεις τού κ. Χάλλ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Ό ύπουργός κ.
  Χάλλ εδήλωσεν δτι ή αποστόλη έ-
  νισχιόσεων είς την Έλλάδα ενεκρί¬
  θη υπό τοϋ ύπουργικοϋ Συμβουλί¬
  ου καί δτι ή Ελλάς ευρίσκεται είς
  τή^ν βρεττανικήν σφαίραν έπιρροής.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Οί Ρώσσοι ένήργη-
  σαν καί νέας διαβάσεις τοθ ποτα-
  μοΰ Σλόβακ καί άπέχουν 130 χιλ.
  τοΟ άνοίγματος τής Μπρατισλάβας.
  —Οί Ρώσσοι κατέλαβον καΐ νέας
  θέσεις είς την Β. Α. Ούγγαρίαν. Άν
  τικειμενικός των σκοπός είναι τό ά-
  νοιγμα των στενών τής Μπρατισ-
  λάβας. Προελαύνοντες οί Ρώσοι κα
  τέλαβον τόν σπουδαίον κόμβον τοθ
  Σάκι. 40 χιλ. Β. τής Βουδαπέστης.
  —Μία άμερικανική φάλαγξ τής
  1ης άμερ. στρατιάς ευρίσκεται 8 χιλ-
  έννός των Γερμ. συνόρων καΐ άπέ-
  χει 3 χιλ. άπό τό Βίσεμπουργκ.
  Β. Α. τοϋ Σαργκενίν εσημειώθησαν
  καί νέαι διεισδύσεις τςς 3,ης άμερ.
  στρατιβς. Ή βαθυτέρα διείσδυσις εί¬
  ναι βορείως τοΰ Νίμεγκεν 12 χιλ. έν¬
  τός τοΰ Γερμανικοΰ έδάφους.
  —Ό Στρατηγός Ντέ-Γκώλ έφθασε
  είς την Τύνιδα προερχόμενος έκ Μό-
  σχας.
  ΥΣΤΒΤΗΣΤΙΓΜΗ
  Γεγονότα των Αθηνών
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.-Νεώτεραι είδήσεις
  εξ Αθηνών άναφέρουν δτι διεξήχθη-
  σαν σήμερον περιορισμένης κλίμα·
  κος συμπλοκαί.
  Βρεττανικά άεροπλάνα έδρασαν
  πάλιν εναντίον συγκεντρώσεων άν-
  ταρτών τοθ ΕΛΑΣ. 'Ενώ τό πυρο-
  βολικόν των άνταρτών έβαλε εναν¬
  τίον τοϋ κέντρου τής πόλεως.
  Τα βρεττανικά στρατεύματα ίβελ-
  τίωσαν τάς θέσεις των είς την Πει-
  ραϊκήν Χερσόνησον προελάσαντα
  πέραν τής Χερσονήσου τής Καλλι-
  πόλεως.
  Ή όρεινή ταξιαρχία απέκρουσε
  σήμερον νέας έπιθέσεις τοΰ ΕΛΑΣ.
  είς την περιοχήν των άμπελοκήπων.
  Συνελήφθησαν 2.800 αίχμάλωτοι καί
  τα θύματα ύπερβαίνουν τοΰς χι¬
  λίους.
  Είς την υπόλοιπον Έλλάδα επι-
  κράτει ήσυχία πλήν τής περιοχής
  τοΟ Κρυονερίου δπου οί άντάρται
  έπετήθησαν δλως άπροκλήτως κα·
  τα Ίνδικών στρατευμάτων,