91813

Αριθμός τεύχους

6

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/1/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΜΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜί ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Β Ν ΚΡΗΤΗ
  Τ£ΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τή 27 Ίανουαρ ου 191- — ΑΡΙΘ. 6
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤαΝ ΚΡΕΠ»
  Ό Ποόίδοος της ΈπαναοΤαΓ.κή; Συνελεύσ'εως
  Έ ' 2 ^ί
  ψ()φ!σ
  Έ
  Πληρεξουσίους.
  Άνδρεδάκην Γεώργιον, Βχλά/.ην Ν-κόλαον, Γαλάν-ν Γεώ;-
  ■γιον, Δημητρακάκην Μάρκον, Γιαννιχάκην Νίόλχον, Καπνιστον
  Αντώνιον, ΚατζουράκηνΆντώνιον, Κ;ύνδουρ;ν Μχνοίυν, Κριά
  ρην Άριττείϊην, Λαγ-ιυΒά/ΐην Κωνσταηϊνον, Αεκ»νΐδην Ι(.)ϊί;φ,
  Λυδάκην Εμμανουήλ, Μάνδακαν Μάρκον, Μάν:ν Κ-λν.—·»*-
  τΐνον, Μαρήν Πέτρον, ΑΙοίίιτΐον Εμμανουήλ,
  ρ μμή, χη
  Πωλογεώργ/ιν Χαράλαμπον, Σκουλα/ Βαΐίλειον, ργ
  Αριστείδην, Φούμην Κωνσταντίνον, Φραγκ3*ϊά*ην Γεώργιον,
  Χατζιδάκην Αντώνιον.
  _Έν Χανίβις τί 20 Ίανουαρίου 1912.
  Ό Πρόείρ^ς
  ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
  Αριθ. Διβτάγ. 3
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  ΚΚΤΕΛΕΣΠΚΙΙ ΕΗΙΤ.·Οΐ;ΐ
  Έχουσα ύ*' ίψιν τό ά*» 30 Σίππμίρίου 1908ψίφ.ϊΑα τής
  φ ΰχ'άνθ. «Ι,,τή-ς 14 Ιανουαρίου 1912 *ρό(«σιν «α
  Ι'·νικ»5 Έχι8<ωρητοα, προτάσει τοΰ επι τής Πϊΐδείϊς εχι- τρεχου. 'Α^{ζ καν χαί φ Κ" Δ(ορ1ζ« την Μαγίαλινήν Ν. Τβμπουρχτ;ά«ν κροα.^ διί)λον εν τώ Πβρθινιχγωγείφ Κάτω Χωρίου Ί.ρβτίτρου «πί μην. μισβφ ίρβχ. 40, άντί τής "Ελένης Σφοραιιι μιτιτ.θίμενης εις Καββθσι Ίερβχίτροΐί ά»τΐ τής Καλλιόίης Τυρά« μεταιιϋε,κνης είς Σταυροχώρι Σητείας κινής ο3ϊης τή*ς θέσεως. Ό Έπίτροχος τής Πα.ϊεί«ί θέλει ίημοΐιεώΐίΐ καί «κτιλ4σϋ το «βρίν. '£ν Χανίοις τξ 14 Ίανουϊρίου 1912. •Η Έκτελβστική Ν. ΠΑΜΑΛΑΚΙΣ Γ. ΠΛΟΤΜϋΗΣ Ι, ΗΣΤΧΑΚΙΪ ΛΝϋΤΕΡΛ .ΗΚ..ΙΑ. Διά τού ϋ~' αριθ. 1 τή; 21 ΊϊνουαρΙου ι. ϊτ. Διατάγμ^τος τή; προσωρινάς Έπακαστατιχής Κυβερνήσεως διωρίΐθη Ά»θ.- πίιτρος ό άχόλουθος τοιοϋτος Γεωργουλάχις Εμμανουήλ, τής προιγωγή; αύτοδ ταύτης αρχομένης ά«3 τήςΐδ Ιανβυαρίε» 1912. Δι όμ;ί:υ Δίατάγματος ύπ' άρ.θ. 2 τής 23 Ίανουαρίου ι. ί. απεστάλη είς άδειαν άνυ άιοΐοχών ό χωρ:φ. Μιχελακις Σ υ - λιζνός, β'ν4<χ σπουδαίον οίκογενειαχών τού «ναγχών. ΛΓ ό,χοίου Διατάγμχτος ϋπ' άρι(> 3 τή; 23 Ιανουρίου «. Ι.
  «τιτράπη εις τόν χιοροφ. Ψαθογΐιννάνν Γίώίγιαν ή «ιτόληψις
  ό<3>ιλή7θυ τίς μυϊ»5οσία; τού ϊια τό άπό 19 Ίοιινίου μ»χ?ι 14
  Ιιυλί:υ 1911 χρ»νι*ό/ ϊιάΐτημ», καθ' δ ά<τοοτ(3*ε τής ύπη' ρεΐίΐς λόγφ ίσ^ΐνεια, νομίμως ηυτοποιηβΐίσης υπό ούο έκιστΐ)· μόνων ιατρών. Δι' όμοίου Διατάγμχτος ΰτ' αριθ. 4 τής 23 Ίανουαρίευ ί. Ι. ίπΕτρϋπη εί; τ^ν μουσικό» χωρο».Διαλλ.ναν Φώπο* ή άΛΟλ?;ψ ς ολοκλήρου τής μισθΐίοΐ.ας τού διά τό άπό 23 Όιΐτ»6ρίου μέχρι Ι Ι ΔεΚίμδρίου 1911 χρονικόν δίάστημα, κχθ' ό άπουσ!α« τής ϋκηρΐΐΐας λόγω ασθενείας νομίμως πιστοποιηθείσης υπό δύο ΐπι- στημόνων Ίατοών. Δι' όμβίου Διατίγμιατΐς ύπ' αριθ. ι> τής 23 ΊχνουαβΙεν ε. ί.
  έπε:ρίτη εις τόν χαΐοφ. ΊΙλιάκιν ΚωνστχντΓνβν ή άΐϊόΧηψις
  όλθλλήρου τής μ'σθοϊοσιας τού διά τ'ο άπό 3 Όκτο»6ρίο« μέχρι
  16 Νο»μ6ρίου 1911 χρονικόν ϊάΐτ^μΐ, κιθ' δ ά«οιιοί«σε τής
  ύ*ηρισίας λόγω άίθίνείχς νο^ίμιβς πιστοκοιηθΐίσης ΰπ· δύο ίχι-
  σΐημό.ων ιατρών.
  Δι' όμοίου Διατάγματο; Ολ' αριθ. 6 τή*ς 23 ΊανουαρΙευ έ. Ι.
  ίπ.ίράτη ·ίς τόν χ·ο?5?. Κι*ι6»ρά»ιν Ν κόλαον ή άπόληΑις δλο-
  κλήίβο τής μισθίίοσιας τού διά τβ από 13 Ό«ω6ρί·υ μέχ^ι
  23 Νί.>6;ί5υ 1911 χρΐνικόν ϊιάστηιχ, καβ' δ άχουσί«σ« τής
  &χηρ*σί«ς λόγω άσθενίία; νβμίμως πυτοχοιηθείιης 6πό δύο έχ»·
  στη»ό/ι»ν ιατρών. ι
  Δι' όμοίουΛ ατάγμβτος ύπ' αριθ. 7 τής 2ο Ίανουβριου ε. Ι.
  Ιίρ.θ/; Τπ5σ:αθι*ος τί); Χιβρϊ·Α*κή; «ις Μΐλχςχν Κ«ίυ·/ΐα«,
  ουτινίς ί ϊύνα;Α:ς 9* άπ3Τ*λιίτϊΐ ές έ*ος Τ*εν<ι»μ9τίρχ3υ κ«ΐ τισσάρων γωροφυλάκων. Έν Χχήοις τή 24 Ιανουαρίου 1912. Ό Άνώ^ρθς Λι*«βιιντήί τής Δημ. Ά«φ«λεί»« Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  ■ι*1*
  . ^ Λ Μ ΑΙ
  --* Ι ΙΛ
  V
  ,-5 5
  >■ ■'*»/
  « Ι ^