91816

Αριθμός τεύχους

7

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/2/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μ *. -, Μ* * *$■
  < »ϋ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΝΧ Ε*ΛΑΔΟ£ -=*►♦<= ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗτΗ δεύτερον Έν Χβνιοΐί ττ 2 Φεβρουαρίου 1912 " ΑΡ1Θ· 7 Διατάγ. 1 ΔΙ ΑΤΑΓΜΑ Η ΤΤΡΟΣΟΡ1ΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Έχβυσ» ύιτ' 5ψιν το άιΛ 31 Σεπτεμβεϊου 1908 ψήφιτμ* τής έν Κρήτη Βουλίΐί τ3ν Έλλήνων, τα άπό 14 καί 20 Ίανουα¬ ρίου ε. ίτους τοΐαΐτα τής Συνελεύσεως, τό άρθρον 138 τ93 δ*' άριβ 485 Νόμβυκα! τα ΰ*'άριθ. "Ι* % *ίί ^3 καί 24 Ίανου- ριου έ. Ιτους Ιγγρβφα τοϋ Νομβρ. Έπιθίωρητοϋ Χανίων—Σφα¬ κίων καί τάς ύπ' αριθ. 37 καί 38 τή; 25 Ιανουάριον 1912 είση- γήβεις το3 Γεν. Έπιβεωρ~ο3 τής ΠαιίεΙας, ιτροτ«ει τοί$Άν. Διευθυντού" τής Παιδιίας. 'Δπο^βκΚζετ καί δχατάΛΛη Μβταττθησιν: 1) Τόν Ίωστιφ Ι. Πρώ'μον ϊημ)λβν Γλώ«σης Κΐσσάμου κ*! τόν Στυλ. Σ. Πβπαϊάκιν ίημ)λόν Νοχιών Κι«σάμου άμ3ι6α(ως εκάτερον 1*1 μην. μισθώ ϊρ. 75. 2) Τόν Στυλ. Πέρον δηι»)λβν θεΡί»σου Κυδωνίας είς Στέρνες Άκρωτηρίο», άντί τ·8 Γεωρ. Κβλυτεράκι δημ)λου μετατιθ»- μί'ου είς Μαλάξαν, «ντί τοδ Γεωρ. Σπσνουίάκι πτυχ. Βου ϊημ)λοο μετατιίεμένου είς θίρισσον, ίκαστον επί τώ τοΰ &αθ- μοϋ τού μιβθΰ. Ό Ανωτ. Δΐίυθυντήί τής ΠχιϊεΙας θέλει δη^οσιεόσει καί ΐκτελένει το παρόν Διάταγμα Έν Χανίοις τϋ] 26 Ίανουαρίου 1912, Ή ΠβθΐΙ. ΈπαναΛϊατικη Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ Ι. ΗΪΤΧΑΚΗ5 ι Είς τόν αυτόν επί των Ο'κονομικών Ά«ώτ. Διευθυντήν άνα- , τίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος. Έ Χανίοις τη -31 Ίανουαρίου 1912. Ή Προσωο. 'βχο.ναστα««κΙ» Κν6έονησ«ς Γ. ΠΛΟΥΜΤΑΗ55 Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Ι ΗΣΤΧΑΚΗΣ Αριθ. Διατάγ. 4 ΔΙ ΑΤΑΓΜΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΒΣΙΣ Έχουσα υπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 14 Ίανουαρίου 1912 ψήφισμα τϊ|ς Επαναστατικήν Συνελεύσεως καί τό α'ρθρον 169 τσύ ύπ' αριθ. 412 Νόμου, προοτάσει τού επί των Ο'ικονομικων Ανωτ. Διευθυντού. *Αποφα<|{ζε« κατ διατά<*ό«ι Διορίζει τόν Β. Μαθιουδάκην τελωνοφύλακα πβρά τή τελων. περιφερεία τοΒ Τελωνείου Ρεθύμνης, άντί τοϋ Ι. ΡασΛλη ούτινος την άπό τής θέσεως ταύτης ύποίληθεΐσαν παραίτησιν τού άτοδέχεται. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 0ΙΙ0«ΟΜ!ΚΟΝ Διά Διατίγμβτος τής προσωρινάς Έπαναστατιχ!)ς Κυβερνή¬ σεως ϋπ' αριθ. 1 καί χρονολιγίαν σημερινήν, επετράπη δβως «ντί τής έν τώ άρθρω 4 το3 ύπ' άοιθ. 5ίΟ Νόμου καί τφ άο- θρψ 7 § α*, τοΰ ύπ' αριθ. 643 Διατάγματος οριζομένης ίγγυή- σεως ·χορηγηθχί τοιαύτη ποοσωχικί) καί γίνωσι ΙεχτοΙ ώς έγνυη- ταί διά την δίαγιίρκτιν τοθ Μαν. Κανοϋπη είσκράχτοοος έν τώ Δήμω Χανίων οί Θιοκλής Κικιτΐάχης καί Πέτρος Κ. Κατσα¬ μάκος γεωργοκτηματίαι χάτβικοι Νίπους Άχοκορώνου. Έν Χανίοις ττ) 24 Ίανουαρίου 1912. Ό Άνώτιροί Διευθυντήν; των θΐιονομιχών Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Διά τοΰ ΰπ' άριθμ. 1 τής 4 Ίανουαρίου 1912 Διατάγμα¬ τος τής ΈκτεΤ-βατικής ΈπιτροΐΓ'ίς ΐπετρίπνι ή βιτόληψις δ'λο- κλήρου τής μισθοδθίτίας τοθ Είρηνοϋκου Νεΰς Άμαρίου Γ. Λουκάκη άτουσιάΐ«ντος ίκ τής ΰ*η->εβί«ς τού λόγφ άιθ«νεί-
  α? ν5;Α'νιι(β^ πιστοτοιηθ·ίσης κατά τό άπό 14 Δ)6ρίου 1911
  μέχρι τής 2 Ίανουαρίου 1912 χηβνικον οιάστημα.
  Δ' όμοίου διατάγιιατος ύπ'άριθμ. 3 τή$ 10 Ίανουβρίου 1912
  διωρίσθη δικηγορος ιταο' όκασι τοίς έν Κρήνη ΔικαστηρΙοις
  πλήν των Έφετείων ό Φωχίων Δ. Ζανιδαχης
  Δι' όμοίου Διατάγματος ύπ' «,-'θμ. 6 τής 12 Ίανουαοίου
  1912 ϊιωρ'σθη δικηγορος χαρ* άπασι τοΤς έν Κρήτη Δικασ-
  τηρίοις καί χαρ' ίφέτα^ ό Γεώργιος Ι. Παπαδάκης ή1 Μαρι-
  αχάκης
  Διά τής ό—* αριθ. 2 τή; 10 Ίανουαρίου 1912 Διαταγής ημών
  διωρίσθησαν, ό Γ. Μ, Βαβουράκης όριστικό Βοηθός τοθ Γραμ.
  τοθ Εΐρηνο^ικεΙου Σχήλι Άγίου Βασ«λ«1ου καί ό Νικόλαος
  Μαθιουδάκης «ροσιβρινος (δι' 2ν Ιτβς) δοηβός τοθ Γραμ-
  ματέως τοθ Είρηνοϊικείου Περάματος ΜΛοποτβμου το Ιτος
  τουτο λήγ»ι την 8 ΔεκεμβρΙου 1912.
  Έ» Χανίοις τή 30 Ίανουαρίου 1912 ' ·* "
  Άνώτ<ρο< Δι«υθι>νττ,<; -ΐή Γ. ΠΑΟΥΜΙ4ΗΣ
  ΑΜΕΡΑ Δ.8Τ8.Π ΜΜ Α3ΗΟ& ' " τ»γ**τ?* μ «θ. 193 ^ 23 δ»^ ΐ9ΐι
  Διαταγήν ημών, α^υρουντες αυτήν χ»:» τβ λοιτα, ως έςής:
  τού ΰπ'άρ.θ. 8 καί χοονολογια' 31 Ιανουαρίίυ 1912 ΔίθΒ'Εβαΐν τόν Πίτ.ικ Ύιτ π ·,!·-*> 'Ί?-ί— Υ.../... ™
  Διά τοϋ ΰπ' άρ.θ. 8 καΐ χοονίλογια' 31 Ιίνουΐρίίυ 1912
  Διατάγμαιος τή; Προσωρινάς Ίϋτανιΐτιτιχής Κυβερνήσεως
  ίΐΐιΐρίσθη Μ^ίρβρχος τϋς Χω5θφ.ιλακ<·,ς απο 1ης Φ 1912 «αί ετοποθετήθη ώ; Διθ'κη-·>·ς τή Μιρ
  • ιιιρι, ',?»"", ι*»«μﻥτ*ς αυτήν κ»:σ τβ λοιπά, ώς έςήςι
  Δίορ'ζβαΐν τόν Πίτ.·)« Ταταίάκ,η/, Έφέτ»}ν Χινίων Προ-
  εϊρον, τοΟς'Φραντζήν Φρ«τνζετ*ά»ην, Πρόιίοον Π·χ»τοϊ χον
  —γ»""Ι "·»3ΐρ»ρχος της Λωίθφ-ΐλακί-,ς απο 1ης Φι6;>3.*ρ£θϋ Ρεθύμνης κΐί Μ χ. Κο<ιλάκην ΠοωΤΐο'ιΐην Ρ«θύμνη; Σ,ι- 1912 χαί ετοποθετήθη ώ; Διο-χη-ί-ς τή. Μΐΐρχβχΐας Λαΐηθ'ου νίίροος κα! τόν Έμ*. Άδϊτζον 'Υτογρΐμματεχ τού Πρ-οτο- ό ΥπβλοΥίΥβί: τ«ιΐ Π,Υ<^' Ρ-~- ν. ο-.. ί'χΐίοοΡεθδανη; Γίαμ>ατέϊτο3 *ατά την «ροσεγή ά*β 16—31
  Ίανουαρίου 1912 Σίοδον σ^γκροτηθησομένου "
  Τ3.ΟΛ_____
  912 «αί ετοποθετήθη ώ; Διθ'κη-·>·ς τή. Μοιρ
  ό 'Υπίλοχ*γός τοΰ Πεζκοϋ Ρ^ας Νικόλαος.
  Δι' όμοΐου Δΐα-.άγμττο: ύίτ' αριθ. 9 τής ίύτής χρονΐλογίας
  προήχθησαν άπό 1ης Φείρο^βρίου 1912 είς τόν βαθμόν τοθ Δί-
  κανέως ο! κάτωθι στρατιώται.
  Έν τώ Ι
  1 Νικολακάκης Γεώργιος
  2 Χατζηϊάχης Γεώργιος
  3 Καλςγριϊάχης Μιχαήλ
  4 Σαίίίχης Στυλιανός
  5 Δρουλίσκος Ιωάννης
  6 Στεφανάκης Ευάγγελος
  7 Ψυχαράκης Αντώνιος
  8 Κυρμιζάχης Δημθσθ;νη;
  9 Ταταράκης Νεστωρ
  10 Βιτσιχουνακης Πετρος
  11 " ^ " "
  12 Κουταλα; Μιχαήλ
  13 Τζβνουδάχης Αντώνιον
  14 Νικολακάκης Χ^ρίλαμπβς
  Τάγματι
  15 Χατζηδάκης Ιωάννης
  16 Φουμά,της Γεώργιος
  Π Άν-.γνωστάχης Μιχαήλ
  18 Φραντζέσχος Γίώργιος
  19 Παπαδαχης Άνδρίας
  20 'Υ·τ»ταΪ5ς Σ^ράντος
  Νικόλαος
  Ρεθύμνης.
  Έν Χανίοις τί) 14 Ίβνουαρίου 1912.
  €0 ΈχίτροτΓθς
  : ·,- Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Αριθ.
  6
  28
  1 Γΐαμαλάχης Γεώργιος
  2§Άαπίτάκης Μιχαήλ
  3 Ίερεμίας Εμμανουήλ
  4 Κβτίχάκης Γίώρ ιος
  5 Κοντοπόίης Νικόλαος
  6 Μαλεγΐαννάκη; Ζαχαρίας
  7 Άγβπάη Γώ
  Έν τώ 2ω Τάγματι
  ής
  Ευάγγελος
  η; χ
  7 Άγβπάκης Γεώργιος
  1?8 Καλογερίδης Θεόκριτος
  9 Γαλανάκης Γεώβγιος
  10 ΜανιευΒάκΫ,ς Γεώργιβς
  11 Π'ολένη^ Μιχαήλ
  ;12 Λεοντάκης Ίωίννης
  Έν Χανίοις τή 31 Ίανουαρίου 1912
  13 Μαρ*ί8ης Νι*όλα-ς
  Κ Ταόερναράκης Γεώργιος
  15 Κουλάχης Συμίών
  !6 ΜίΑ?^2·ης Στυλιανός
  17 Χαντζηίάκης Εμμανουήλ
  18 Πί,οάλης Χοηΐόφορος
  19Γα^ίαλάκης Ε^μ.το^ Ιω.
  20 ΜΛΐγΙβννίκης Γεώβ-,ιβς
  41 Γαρεφαλάκης Έμ.τοθ Μχχθ.
  22 Γαράχης Έ^ανουήλ
  •23 Μπιτζαςάκης Κων)τ!νος
  24 Πάγκαλος Εμμανουήλ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
  Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΡΎΘΤΝΤγΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  Έ ΰ* ϊ ά 0 Όργανισμοΐ τώκ
  τοοποτοιήθ») ίΐϊ το8 Ικ ίιΑ. Λ07 Νόαο.ι,
  χμΕα την 'χχο 17 Δϊΐϊμιδοίου 1911 παρΐίτηίΐν
  τοΰ Δημ. Μικϊίρρΐτάκ·)) άπό τής Οίσίως -ο3 βοηθοίί το3 Γραμ-
  μ->τ'Γ'ως τοΰ Πρικτοδ'Κίίου Χανίων.
  Έν Χανίοις τί 23 Ίΐνουαρίοι* '912
  Ό Ανωτέρα; Διευβυντής τήί
  * Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗ
  -------,·. -..-·-.■^-■»
  22 Γεωρνιουϊάχης Γεώργιος Έχοντ«ς ΰπ* ϊψιν τί άρδρον 130 τ«
  23 Ξχν6^υδά)ΐης Εύτύχιος Δινκστηβ'ων ώς ΐτοοποποιήθΐ) δι» το8 ι*
  24 Όρφΐνουϊάκης Στυληνός . 'Α*ΰϊ«νΛ(ΐ«ή/. »1>μ ί·^« ι"
  25 Λ'θνί,ί Ιωάννης
  26 Ζ^^ε.ρακ,ης Ιωάννης
  27 Ίερωνυμά/ΐ,ης Παντελής
  ^ ρίυ 1912
  Ό Άνωτϊρος Δ.ευβ^τής τής Δημ. Ασφαλείας
  Γ ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Αριθ. Διαταγάς 3
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
  Ό Επί τΛς Αικαιο<1ι/νης Έπίταοπος Έχοντπς ΰ*' όψιν τό «ρθρ. 11 έιτόμ το'3 ύχ' ερΐθ. 44 τ: 1907 Διατάγματος π'ερί Όργανισμού των Όοκωτών Δικα- στηρίων χαί την ΰπ' άριΙ. 1 τού 1912 ιτράςιν τού Συμβουλιον τής Δίκβιοσΰνης. Δ:ορΙζομεν τόν Μί/έλ. Σουλ-ά^ην, Έ·έτ<ιν Ήρακλείευ, Πρόεϊ,ΐοκ, τού; Άντώηον Περαχάχην Πρωτο3ίκην Ηρκνλείου χαί Ν. Μητσοτάκη* δικηγόρον Ηρακλείου, Σονε9ρ«υς καί τόν Άιτόστολον Πίπαϊάκη», Ύχ3γρα.*μα:ίχ τ:ΰ Έφίτείοα Ήρα χλείου, ΓραΛματέα τοϋ χατα τή·- ΐΓΐ3τ·νν.« £->- «ο αη λ.
  Χ*οία τΤ) 13 Ίονουαρίου 1912
  Ό 'Επίτροχος
  Γ. ΙΙΛΟΤΜΙΛΗΣ
  Άριθμ. Δια,ταγης 4
  Δ Ι Α ΤΑΓΗ
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΙ1ΙΤΡΟΠΟΣ
  "Εχοντες δπ' όψιν τό άρθρον 11 έ*6μ. τού ΰπ' αριθ. 44
  τ^ς 28 Μα^υ 1907 ΔιΐΓάγχβτος **ρί όργανισμοιΐ των Όρκωτών
  Δικαστήριον.
  Άρτθμ. 2
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η ..- '
  Ό Ανώτερον Δκνθνντη; τΛς Παιδεί*ς,
  Λαβόντες δ,' δψιν τό υπό χρ,ν,λ. 29 Δε,εμίρΙου 1911 Ιγ-
  .»*·'· ««,Νομαρ •Ε-βΐ.ο,χβΟ Ηρακλείω πολτόν Γεν.
  Κπιθε,,,ρ.την τ-ς Οξείας {ν ψ οδτος άνα^ρ.ι, ότι δί< 5«- «λήβ Ι »«*Τνελ,« εις τί,ν Ν5ΛΙρχίαν Ήοα,λεί,υ 8τι ό δώ)λος Δρατέτ. Μονοφατσίου Έαμ. Μ,ν,.σάχ.ς ί^γ,ύίτβΐ είς «βμ- ματιχας ΙρΛβς, 8τι Κβιάζ,, Τ^ Δο^ρχ,ύοντα το3 ■ ' ' Φη?.σηυ^Ραυτο3 μηνιαίον τι Ιπ,μί,θ-ον ϊιά την γβ,φ.κΫ β·αν τού Δήμου χαί ό'τι π,λλ*,,,- Α«..Γ... __1 .* . να 7ίΓΥ! ?Χ»^ ; ϊ°««χήν υπηρεσίαν «0 Δήαου, 40 τού υ, «ρι·. 485 Νομ:υ καίώ; Χ,1 τ^ν ^ 4 ΙΐΙΓ' 9 ? π6 18 τή; τ*Κ 'Επιίάλλομεν τώ είρηαένφ ϊ,δ)λω Δραπέτι Μονοφατσίου Εαμ. Μανουσακ, τί,ν «,.,*. —„ -------,.."... ,χ ίρβχμ^ν ,,.. Εν Χανίοις τη 26 Ένουαρίου 1912. Ό Άνιότε,οοί Δι«υβυντής Ν. ΠΑΜΑΛΑΚΙΣ Αριθ. 3 Δ Ι Α Τ Α Γ Η Ό Ανωτέρας Ζ _ _____,.....Ιτ. Σφακίων έν ώ ούτος ίΙο Νάμ,υ « άΡιθ 36 ' 4 [ου Ό Άνώτεοο« Διευθυντάς Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΣ
  ΤΉΣ
  'Αριή. Πράξ. 13. -•■^-■ϊ> '·^>
  V)
  επί της 4ικαθίίΐίνη<: *Ανώτ?ηος Αιευθνντης Λιββντες δπ'βΊιν τό άοθρον β το3 δτ'άριθυι 180-ιο3-1911 τιοι ίγγμοδοσίΐΊΓ των ϊ χ»ττιχ<Χν Γρχα.ματέηιν Δΐ"άνυ.»τος τή: Έκτελιστΐκής 'Επιτβοπής χοη ττν ύπ' *ρ'θ >Ό". 132)82 τή^
  9 Ί?νο ΐρίου 1912 ννωμιοϊΟΓη-τ',ν το3 Νομ<ίηνου Ήραχλβίου. Έγχρίνομΐγ α) την δΐϊό τοΰ Έλευθ2β·'οΐ) Κο2σ-ά*η 'Εμτόοίΐ) χοτβ'χου Ήρακλείίυ δοθιϊσαν ίγγόησιν δπέο τοϋ Μιγα»·λ Β. Αλεξίου Γοαμα^τί'ιΐι; τοδ'Εϊΐτίίου Ηρακλείουκατΐ τν δπ' άοιθ. 9. 732 τοδ 1912 ίγνυη—·Κ5ν τοθ Συι6?λαι·9γοά»ου Ήρακλβίου Χριστοβόρου Γεωργιάδου, χβί 6 ) Την υπό τοΰ ΆβιστβτΟου^ Μ Χατζ'ίάχ*) Διχτινό«ου κατοίκου Πόι*.«η'«< Καινουρίου ϊοθβΤσβν Ιγνύηΐιν υπέρ τοΰ Μι- "/«ήλ Χατζιδάκη Γραιιαατέω' τοθ Ρ^Τ5ηνοϊ·^xείο^ Μ-ιοΰν Και¬ νουρίου χατα τβ ύ*' αριθ. 5956 τί) 5 Ιανουάριον 1912 ίγγΛη- τιχρν το3 Συιιδο) αιονράβου Μοιρών Καινουρίου Γϊώργιου "Ιωάν. Μπιστογιαννάκη. χυί Διατάσσομεν την χαταγώρηνιν τής παρούοτς -τράξϊω; είς την τής Κυβεοννιτϊως. Έν Χανίοις τί 93 Ίανουαρίου 1912 __ Ό Ανώτεοος Διβυθυντής τήί Δικβίοσ'ίνης Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΙ Άριθα.. πράζ. 19 Ό επ» τΛς Ιικαιοίίύν^ς *4νύτεοος Ιιβυθυντίις "Εγοντίς ΰπ' ό·1»ιν τ^ άοΐοιν Ρ> -ιυ 'π- *οΛ. '80 τοΰ 1911
  10)3 το3 1
  εν την
  γ
  ί τ ϋϊΙ η; τΐι το ΰτ* «
  6247 τί)ς 5 'Τα·*ιυϊ3!οί 19|2 «ν/υητιΛν το
  είου Ν. Δ^αν*ά*η <"ί τΊ» Μΐ-ανώίηϊίν τ^ς ιΐαοίύσης ί'ς τη·' οίδα τής ΚυίεονήσίΌί. Χανιά τη 23 Τβνουβί^υ 1912. Ό Άνώτεοος Δΐευθυντήί- τήί Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ! Αριθ. Πράξ. 21 Ό 'ΔνώτεροςέπΙ τη«ίου Μιχ. Άθονβσιάδου καΐ
  ) Διβτάσσομχν την καταχώρισΐν τής παρούσης πράξϊως είς την
  Ε*ΐ)μιρίϊβ τής Κυβερνήσεως.
  Έν Χανίοις τ^ 24 Ίανουϊοίο» 1912.
  γμ ής
  Μ τψ; 11 'Τβνου-
  τ:3
  Άοιθα. Πραξ. 14
  Ό ΈπιτΛ': 4ΐι;ατο<1ι/νηΓ ' ύπ'όψιν ιό 5:θ3'6 το3 υτ' άίΐ*». 180 ικρ ίγ -ώ/ Δκασ-ιχών Γρϊααιτίω», Δ'αταγμ,-ϊτθί: τής Έ«τ»λεσ;'.κϊ|ί Έ-ιτρί**Ιί τάς δ** "/ 1 βο!6ΐι καΐ ·*/«β -ί|ί 13 Νομάογου ΊΤοακλ«ίου Γ. ζ Έγκθ'νομεν (α) την δ πό το3 Στϊύοου Γ. Δηαάκη ίμ—ρβ- κτηματίου κατοίκου τής »ωαοπ:λίω< Ίΐραπέτρου δοθείσαν ί-γίηιιν ΰχέρ το3 Γεωργ. Σταΰρ. Δημάκη Γβ*ιΐΑ~έως το3 ΕΪΒηνοϊιχβί^υ 'ΐειατ'τρου κατά τό ΰπ' ίριθμ. 646 τί^ 2 Ίκ- νουαο£ου 1912 Ιγνυητικον τοϋ Συμβουλαιογράφου Ίϊραπίτρου Βα«λ. Ν. Πβντοΰλα β') Τ»!ν δπ>> το8 Έμμ. Ν. Ρουσσε>βχ»ι «μπόρου »βΙ
  κατοίίου Τουρλ'οτίς Σιτείας ονθίϊσαν ίνγίηαιν ύιτίρ τοί! Νι-
  κολβοιι Στ. Καραίε^άχη Ρρβ'ΐμιττέως το3 Πρωτοδ:κ»(ου Λτ-
  σηθείου χατά τί ύπ' άοιθμ 12 055 τή« 30 Δ)βρίου 1911
  ΪΎγυητ(*όιι το3 Σ)γ»άφου Σητεία« Ν. Δοοκά·'η
  γ'.)Τήνΰιό τοΐ 'ΡΙαιχ Πατά Κ. Λ»ΐΑ*!δάκη Ιμποροκτη-
  ματίουχϊτοίκο-ΐ Βραγαΐίου Μεραιιίέ^λου ϊ^θϊΤσϊν ίγγώησιν ΰνέρ
  τοθ ΡραΐΑΐαι-ρω·: *ο3 ΡΙίρηνοϊ'κείου Νεαπόλεως Μεοαιιίέλλου·
  Έμ·*. Παπά 'ΐ. ΒοΆ^ΐράχη χατά το δπ' όρΐθμ. 15 753 ίίΐς
  24 Δ)βρίου 1911 έγγυητικόν το3 Συμ6ο>αινγράφβυ Νεαπόλε¬
  ως Δημ Ί. Λυράκη
  ϊ) Τ-^ν υπό το"! ΓίΐΛργ. Δ Βοοεάϊου ϊι*ηγόοου κατοί<ου Άγίου Ν'χο^άιυ Μ»ρ»ιι6έλλου διΐίϊσαν {γγύτσιν δχίρ το3 Έιικν. Πΐύλοο Πλατάκη Γραμιιατέως τοϋ ΕΊρνοδικϊίου Τζερ- μ<ά!ων Λατηθείου κατά τό δπ' άρ'θ ι. 2842 τής 3 Ίανουΐοίου 1912 έγνυητ'κόν ·ό3 Συμβολαιογοάφου "Αγ. Νικολάου Μεραμ- 6<λλου Ν. Μ Β-.γ(»τι.ή·. ε') Την υπό τοϋ Νι»ολάου Χλουδεράκΐί ΐμπόροιι κατοΐχου τής κ·>·μβπόλεως Σητείας ίοθεϊσίν έγγύτισΐν ύπέί το^ ? τεφάνου
  Ν. Χλου6«ρ->κη Γρυμαιιτί'ως το^ Εΐ'ηνοδικείοι» Σητείας χα-
  τά τ*> δχ' άοιβ. 15707 τή; 28 Δ)6βίου 1911 «γγυητικόν
  τοϋ Συμβο'λαιογράφου Σητείας Γεωρ Δρανάχη
  στ') Την υπο τοΰ Στεβγίου 'Ηϊμμ. Κικβλάχη ·μ*όρου χα-
  τοίχου Ά«ω Β'.ίννβυ δοθΐΤσαν $·*^ύτβν* υπέρ το3 Ματθαίου
  Γ. Κοντ-τςά.η Γραιιματέως τοϋ ΕΊ(·ηνοϊικείου Π»ί·χου Βιάννου
  χατά τό δπ' ίριδ. 537 τής 1 Ίανουαοίου 1912 ΐ·>νΐ>ηχ(»ον
  τοϊ Συαββλαιβγράιρου Πεόχου Βιάννου Γ. Ψαρολογίκη. καΐ
  ζ') Την υπό τοΐ Ιωάννου θ. Καραγκ.ιργ"·κη κατοίκου
  Τυμπβκίου Πυργιωτίΐσης δοθίΤσβν ΐγνύησιν υπέρ το3 Ί.
  Ν. Χατζιδάκη Γοΐμιχατέως τοϋ Εΐρηνοδιχείου Βόρρων Πυρ¬
  γιωτίσσης Κϊτά τό άπ' άριθμ 2533 τϊε 8 Ίβνουαρίου 1912
  ΐγγυητικόν τοΰ Σ)γρά»ιυ Βόρρων Φιλίππου Ανδρουλιδάκη
  χαί
  Διατάσσομιεν την κβταχώρισιν τής ««ροΰσης πράξεως έν τί)
  Έ~|ΜΡΪ)ι ιήί Κυίεονήσ«ως.
  Έν Χανίοις τή" 23 Ίανβυβρίου 1912
  Ό Άνώτερος Λιιυ*). τ^ς Διχαιοβυνηΐ
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΛΗΣ
  Αριθ. πράξ. 20
  Ό έ*ί τής Διχαιοσόνη; Ά»»γ»οο« Δ(ΐυθυντή( ι
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ Ι
  *Ο Επί της 1ικα»ο<ίύνης· Άνώτερος Διεν θυντης "Εχοντες δπ' ϊψιν τό άρ^ρ. 6 τοΰ δπ' αριθ. 180 τοϋ ίτους 1911 π*ρί έγγυοβοσιας των Δικ,κστιχών Γριμιΐϊτέων Διαταγ- ματος τής Έκτ'λεστιχής Έιΐιτροπής χαί τάς δπ' αριθ. ί<Λ;3, τής 16 Ίανουαρίου 1912 καί »·/„ τής Π 'Ιανευίρίβυ 19!2 γνωμοδοτήιεως των Νομαρχιών Ηρακλείου χαί Χανίων. Έγ,φίνομίν ο) την δπι τού Σταύρου Ιωαν. Τζ«ρδ<| ΐμ- πάρου κατοί<ου Άυιοο Νικολάου δοθιΤσον εγγύησιν δπέρ τβθ Ιωϊννου Στααρου Τζαοδή γραυιματέως τοά Είρηνοδιχείου Αγ. Ν:»ολάου Μεοαμδέλλου κατά τό δχ άριΒ. 2853 τής 11 Ία- αρίου 1&12 «γγυ»ιτί>ιόν τού Συμβολαιογράφου Άγίου Νιχο-
  λάβυ Νικόλαον Βογιατζή.
  6') την ϋχότοΰ Γρηγορίου Κονταίάκη γεωργοκτημακου κβ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τυ'.κο.» Κΐν5ανου Σ^λνίυ δοιεοαν ίγ(-ΰί)σ.ν Ιιιτέρ τοϋ φ
  β^τοί 'Ι-αί νο^ Κ5νταδα*ι ΓραΑμχτέως τ.ΰ Ε'υηνοί <βιου Καν- δαν^υ Σϊλι^ου κϊ'α ~.ο Ιπ-' αριθ. 5151 π); 3 Ιϊνουαίηυ 1912 έγγυητι«·6ν τ«ϋ Σ |*63λα'.ογράφου ΣΐΛ.νίυ Θ.οχχρου, θ. Ρλαμ- κ ίάχι Έν Χανίοις τή ί-ί Ίανουαρίου 1912 Ό Έ τί ή; Δκΐιοΐύ η; Ανωτ. Διΐυθυντής Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ Άριθα. Πράξ. 21 Ό Επί της λικαΐΛΐΙύνπν' Ανωτ. 1τενθΐ'ν«ης Έχοντες ύπ' όφϊΐ το ά^ρον 6 το3 Ιπ' άο θ 180 τοϋ 19*1 περί «γγ,ιοδίσίΐς τώ; δικαΐ;ικων Γραμματείαν Διατάγΐλατος τής Έκτελιστυιή; Επαρςπής, την παρά πόδα; τοΰ ϋπ* αριθ. 3475 Τ53 191 1 έγ^βιικ^ύ το^ Σ^μ6ολα'.ογ^ά·^υ Στηλι Άγιου Βα¬ σ Α,ϊίοο Μιχαήλ Ά9ανασιάδου γνωμοδότησιν τοΰ Νομάρχου Ρε- β-μνης και την υζ' αριθ 3^7)229 τής 20 Ία^ουαρίβυ 1912 γ/>»»μοδο-ηΐιν το3 Νομάρχου Ή^αχ,λίίου.
  Ένκοΐιο>ίν 1) -ην υχο τοίί I<■>άννο^ Κ. Κοκκινάκη β'δλι-
  οχαρτοπώλου καΐοίκου Ήρα<.λείου δοθείσαν εγγύησιν νπέρ τοί3 Γραμματέως τού Κίρηνοϊΐιΐϊΐου Χ«οιο»ήσοι» Πεδιάδος Ελευ¬ θερίου Νΐαφώτ»] καΐα τό ύβ' αριθ- 3931 τής 2 Ίανουΐριοα 1912 έγγυητικόν τοί ΣυΑ6)λαιογραφου Ή.3α*λίίου Εμ¬ μανουήλ Λχτηθςωτάκη καί 2) Την υπό τού Νι*ολάου Λίυλο^δά*») Ιμ,τίρου κχτοίκου Σπήλι Αγ, Βϊΐιλειθυ διθεϊσαν εγγύησιν υπέρ τοΰ Νι*ολάοα Μιχ, Παπαγιαννάκη Γραμματέως το3 ΕΊ^ηνθϊικείου Άγΐβυ Βασιλείου *«τά τό ΰπ' αριθ. 3475 τ<1ς 29 Δεκυιδρίου 1911 εγγυητικον τ 3 Συμίολαιογράφου Αγ. Βασ'λείίΐ» Μ,χ. Άθα«- σιάϊοιι χά ι Διατάΐσομεν την καταχωριβιν τής παρούσης πράξεως ΐίς την εφημερίδα τής Κυβερνήσΐνς. Έν Χ.νιοις %1 24 Ίανουαρίοι» 1912 Ό επί τής Παιδ(ία« Άνώτεαος Διευθυντή; Γ. ΠΛ0ΤΜΙΔΗ3