91821

Αριθμός τεύχους

8

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/2/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  5ν ί >*.'!** ί,
  Ϊ""1¥ΜΦ
  Ϊ4., , '
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ι ΓψπΐϋΓπαυΐ ιΗΙ ΚΐΒΕΡΝΗΣΕίΙΣ
  ΤΕΥλΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ* 9 Φεβρουαριου 1812 — ΑΡΪΘ, 8
  ΑίΐΗΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΙ_ΤΕΡίΚΓ^
  Διά τού ΰπ' αριθ. 11 έ. !. Δΐατάγματος τής ρρ
  Έπαναστατικής Κ^δερνήσϊως, έιτετράπη ή ά~.όληψίς τήςμ·σθο-
  δθίίας τοΰ τέως ^οηθοΰ των Δημ. "Εργων Κ. ΜουρελϊΛη άπό
  1 Σεκτεμβρίου μίχρι 14 Ό*τω6ρίου 1911.
  Δι' όμςΐου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 12 ι. Ι. εγένετο άποδεκτΐ,
  ή καραΐτησις άιτο τϊ[ς υπηρεσίας τού λιμίνοφύλακθΓ τοθ Λΐμε-
  ναρχείου "Ηρακλείου Σ«κήρ Τσεχιράιιη /.αί δ'ωρίσδη εις άντι-
  κατάσταβιν αυτού1 ό Χασάν Κερημάκης.
  Δι' όΐΛθίου Διατάγματος ΰπ' αριθ· 13 ». Ι. επετράπη ή άπο-
  ληψις τής μ:σθοϊοσίας τυΰ άγροτικοΰ ϊι&νομέως Ν. Βοτζάαην
  άπο 15 Όκτωδρίςυ μίχρι τέλοι,ς Δεκεμβριού 19*1,
  Έν Χανίοις τ^ 7 Φεδρίυαρίου 1912.
  .. { Ό Άνώτερο: Διευθ, των Δ·ημοσίωι "Εργων
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΙ
  ωναλά'^', Δ1 ϊϊ> Σινίϊ;»»; κιι τόν "Στυλ. Ζϊνο
  βο-τ,θ.ν τ.ιι Γρχμμ-ζΐτέως :ο" Έφετείο^ Χανίων, Γ$μ
  τοϋ ν,ανά ττ,ν προσέχη άπο 13 μίχρι τίλους Φεβρόβάρίβιι
  19Γ- σύ,οδον συγιΐροτηθηΐθ^ένβυ Κxιι3^ργοδικειου Χανίων.
  Ό Άνώτνος Διευθυντή; τής Διχ«ιοαύ»ης
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ Σ
  ■Αριθ.
  294
  Διεκπ. 119 '· "3 »'· 'Χ1
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ί:ΛΑΑΔ01
  ΑΝΰΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΟΝ
  (ΓβνινΑν Λογιΰτνφιον) ' * · «·
  ΕΓΚΓΚΑΙΟΕ
  ' ν · ^ ^ τ0- κβταρτχο·μοϋ των τιινάκων τ*ς
  ΑΝΩΤΈΡΑ ΔΙ£ΪΘΥ?ΐΣίΣ ΔΗΜ. 4ΣΦΑΑΕΜΣ ^ ώμηΟρτκης Ναυτ,λίοϊ.
  Διά τοϋ &,· αριθ. 10 τής 30 Ί,νουαρίου 19'2 Δ.τάγΛ,τος Π9ός ,ά ^™%^£'^1ΐ£ίβϊ
  τής Προσωρινάς Έπαναβταΐικής Κυβερνήσεως, επ*τρχ-η εις χ,,Τ/ΑΙ ηΛαΓΙλΙ
  •Ίς τόν χωροφ. ΠενταράΑην Γεώργυν ή «πόληψις ολοκλήρου, ΓΕΝΙΚ-Α1 υΔΓ41 1Α1
  τής μισθοδο*ίας τού, διά τό άπό 9 ΊοΛίου μίχρ: 13 Σ;πτ«μ- . -^ ^ ^,-, 4
  βρίου 1911 χρονικόν διάστημα, καθ" ό' άποασίασε τής ύπηρ·· , ^ %
  σίας λάγφ ασθενείας ν;μίμως πιστοποιηθίίσης υπό όύο «πισιη- ·£*<, πρώτης Ίανοιιβρίου εκάστου Ιτους, τα Λιμ»νβρ«Γ· κ«1 μβνων ιατρών. αί εκτελούσαι λιμενικά καθήκοντί τεΧωνειακαΙ αρχαί τής «ή»β», Δι' ομοίου Διατάγματος 5π' «ριθ. Π τή« 1 Φιδροϊρίο.) '0^[>α^,α συλλίγουν καί συνοφίζουν τα έ|«γβμενα τής «νή-
  1912, απεστάλη τί, αίτήσει τ:υ είς άδειαν άνευ άττοϊοχών ό «· , Μως ^, ίμπορικής Ν*ι»τιλίας τωνλιμέν·»» τής οικαιοΙ'βσΑ* τ·»ν
  ζός Ένωμοτάρχης Τερεζάκης Μιχαήλ, £ν*Λ» σπο^αίων οίκο- . - ...,,... ^ ......----------'- -ν ί-.Α-...- ----------»*
  νβ
  γενειακών τού άναγκών.
  Έν Χανίοις
  Ό Άνώτ»ε·ς Διβυθυντήί τής Δημ. 'Λσφαλιίβς
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ^
  Αριθ. Διαταγάς 9
  εις τβί)ς
  οπβίους, «ρβς τονσ«πόν το3τον, «ιΐοϊτελλει αντοΤς τβ «α··, τ«?
  2?^&?
  Μ.
  ί ίέν ίιπάρχ·υσι τελωνειακ» γρ*φεΤά, γενόμενα,
  1 άτμβπλοίων ή ίστιο»όρ*»ν, δέον νά σι»μπεριλαι>6άνε·νται ·|β τ»ίν
  κίνησιν τής λιμενικής άρχής υπο την ίικβκ»1βσί«ν τή$Α«βΙ·ς τβ
  μίρη ταυτα ύπάγονται.
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
  Εκάστη λιμενική ή1 τελωνειακή άρχή ε'κτ·λοίσ« λιμ«νικβ κοΛή-
  , Ι κοντα, οφείλεΐ, Σχουσα ύπ' δψιν της τάς έν τϊ) «ρώτ^ σβλΐϊι τό>ν
  Ο επι τΛςΔικαιοΛννης'ΔνώτεροςΔιενίίι/ντιις , μην(βιων ¥β1>:ιχα)1δν κατ*στάσεων άναγραφομένβς *αρατιρ*»««
  44
  καί τάς
  β**
  Έχοντες ύπ' όψει τό αρθρον 11 έπομ το3 .π' άριθ ]
  τοθ 1907 Διατάγματοςπερί Όρν.ν,σμοΟ των όρ.ωτών Δ,κ- ?
  στηρίων χαί τηνΤχ' άρΐν. 67 τοθ 1911 πράξιν τοϋ Σ,μΙοΛω. . « . τας ^
  τής Δΐκαιοσώνης, , , | . > · .ς€|, των ί
  ΔιορΙζομεν τον Ιω. Σ«ο,ν3τσον Έφετην Χανίων ΙΙρ6.8ρβ» . ϊ · τ«? α,ις ς ^
  τους Ν. Παπαϊάκην, Πρωτοϊίκην Χανίων, καί Ιωάννην Αν- ί δ · «ς σχετικάς χ ρη
  1,,(β?βρ«ν.
  Τ8
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  (όν
  Έν ΐίβΤς μηνιαίβις ν«υτι>ι«καΤς < α«στάσεσι, των τε ατμό¬ πλοιον κοί ίστιοβδρων, ίίον νά χαταχωρώνταΐ, δλα άνεξαΐρέτως, τα μεθ'ύγβιονομικής πιστοποιήσβως ή επιθεωρή¬ σεως όφικνοώμ··/· κβί άναχωρβύντα πλςΐα, έντός τοδ μηνός είς δν άφο§α ή συντβσσομένη χατάστααις, μεθ' όλων των ΐν ταίς Νβυτιλιακβϊς κατβστάσεσιν άναγραφομένων ένδείξεων, κεχωρι- ! σμένως 8μως δι' εν ίκαστ»ν πλβΤον. Τό «ώτο βά λαμβάνηται ϋπ' οψινκαί διά τα έχάστοτε άποδιδαζό· μενά κοί έπιδιδαζόμινα ΐμπορεύματα, καταχωρουμένου έν ταίς ίπί τούτω, στήλαις, ολοκλήρου τςθ βάρους των έμπορευμάτων, κεχω¬ ρισμένως ίι' έκαστον πλβΐβν χαίχωρις νά γίνηται οΰδεμία διάκρισΐς, εάν ταυτα προορίζωνται ή προέρχωνιαι έκ τής Νήσου ή έκ τβϋ ίξω- τερικο3,!δηλαδή θά κ«τ«χωρωνται άπαντα έν γένει τα διά θαλάσσης •'σαγόμενα η1 έξ«γόμί»ϊ ΐμπορεύματα, ΐφ' διον άποδιδάζ'νται ι) έιτιβίίάζονται διά πλοίου έφωδιασμέν?υ δι' άγιιονομικής πιστο- ποιήσεως ή επιθεωρήσεως, άδιακρίτως εάν τα έν λόγφ έμπορεύ- ματα προ^ρχονιαι άκό Είταγωγην ή Μεταφοράν ή Εξαγωγήν, τ) Διαμετοχόμΐίΐν. Ώς πρός τςυς ««ιδάτας, αί σχετΐλαί πληροφορίαι έφ' ίσον 3εν παρέχωνται άμέσως τοιαύται, δέον νά συλλέγωνται Ιμμέσως, διά των σταθμών τής χωροφυλαιιής, ίντιταλμένων νά παρίχωσι τάς πληβοφορίας ταύτας. Κατά τό τέλ·ς εκάστου μηνός, δέον νά άθροίζωνταΐ, έν ταίς καταστάσεσι των τε «φίξΐων καί άναχωρήσεων, των μέν άτμο- χλοίων, α! στήλβι 6, 9, 10, 1', 12, 13, 14, 15 χαί 16 έν δέ ταίς καταβτκβεσι τδν ίστιοφόρων, α! ατήλαι 6, 8, 9, 10, 11, 1'2, 13 χαί 14 χαί τα άθροίσματα τούτων νά μεταφίρωνταί έν τω αυνοπτιχφ πίναχι τής τελευταίας σελίδος τής χαταστάτεως. Αριθ. Πρωτ. 3ί5 164 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ► όν Έν Χανίοις τ|) 27 Ίανουαρίου 1912. Έν Λεριπτώϊει καθ1 ήν οόδεμία άφιξις άναχώρησις πλίίευ τινός ίλαδε χώραν κατά τίνα μήνα, δέον καΐ πάλιν νά άποστέ- λωνται, είς την Δι*ύ*υν«ν το3 ΓενικοΒ Λογιστηρίου—Γραφείον Στατιστικήν,—8λ«ι οί έν λόγω σχετικαί κοταστάσεις, »υμ«:ε- πληρωμέναι διά των έν τ^κρώτ^ σελίοι των ύποίεΐχμάτων απαι¬ τουμένων ένδείξεων, καίβέρουσαι έντός τού φύλλον την δήλωσιν «ού ίβμία πράξις». ιά ιεασαν απορίαν ή συμπληρωματικήν πληροφορίαν, πρός έκτβλεσιν τής Στατιστικής τής Εμπορικάς Ναυτιλίας, δ=ον πασά λιμενική ί) τελωνειακή άρχή ν'άπευθΰνηται πρός την Διεύθϋνσι» τού Γενικο3 Λογιστηρίου—Γραφείον Στατιστικής— ( Ικιρ Οίλίΐ φρβντίζει καίό'πως ίφοϊιάζει τάς έκτελβύσας την στατι¬ στικήν ταύτην, αρχάς τής Νήσου μϊ 8λα τα άπαιτούμενα ϊντυπα πρός εκτέλεσιν τής Στατιστικής ταύτης υπηρεσίας. •ή . Έν τέλει συνιστώμεν 8πως χας«6ληθη ή δέουσα προσοχή, πρός πλήρη κατανόησιν των όϊηγιβν τούτων καί καταίληθξ «ζαιριτική ' ' μέ,3;μνα πρός έπαχριβή συμμόρφωσιν μέ τάς ανωτέρω όδηγίας «υντκσΐομένων εγκαίρως καί ΰποβαλλομένων τακτικάς εις τό Γ<- , «κόν Λ·γιστήρΐΜ—Γρ«φ«Τον Στατιστικής—των σχετικών κα*α- στεισεων. Ό έ«1 των θίκονβμιχών Άνώτιρβς Διιυβοντής Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΛΕΙΑΣ ΕΓΚ-ΓΚΔΙ02 Πρός τοις λειτονργονς τΛς διΐ|ΐοτικτις Έκπαιδεν«5εως Κατά την 8 π. μ. Δεκεμβριού 1911 Ικοινοκοιήσοι- μεν την ί,-' αριθ. 6116/3393 εγκύκλιον έχουσαν ούτω: «Πρός άκριβή καταρτισμόν Μητρφου των λειτουργών τη; δϊΐμοσίας έκ-αιδεύσεως άπεστιίλη ή ΰπ'αριθ. 4ϊ41/ϊ3ίΐ της 21 Σεπτεμβρ'Όυ 1911 εγκύκλιον άλλά δυστυχώς παρενοήθη υπό πολλών καί ούτω δέν γινώσκει ή χαθ' ήμδζ Διεύθυνσις τίνα ακριβώς προσόντ* έχουσι πάντες οί ΐν υπηρεσίαι δημοδιδάσκαλοι. Παρετηρήσαμεν δέ δτι κ*ί οΰκ ολίγοι δέ έξετάσεων άνεγνωρισμένοι πρό πολλοϋ δη- μοδιδάσκαλοι 8έν έχουσι λάβει τό προσηκον δίΐϊλωμα. Όθεν παρακαλούμεν τούς μέν μήπω λαβόντας τό δί- πλωμα, ού δικΛΐοΰνται, νά αποστείλωσι τό ανάλογον χαρ- τόβημον έκπειιδευτικών τελών σημειού(χενοι εν τφ έγγρεί- φφ αυτών κα^ τόν χρόνον κ*θ' 6ν ΰπέστησαν τάς διδα- σκα,λικάς έξετάσεις, τούς δ' ϊχοντας τοιοϋτο να υποβά¬ λωσι αντίγραφον άπλοΰν είς τούς οΐκείους Νομαρχιακοΰς Έπιθιωρητάς. Κα,Ι οί μέν όριστικ,οί διδάσκαλοι καί οί τοΰ ΊεροοΊο'Λβ- καλείου θά, άποστέλλωσι πεντάδραχμον χαρτόσηιιον, πάν¬ τες δι' οί λοιποί Χριστιανοί καί Μουσουλμανοι αμφοτέρων των φύλων δίδραχμον. Πάντες δέ προσκαλοΰνται νά σημειώσωσιν έν τψ βυνο- δευτικω έγγράφω κα'ι τα προσόντα άτινα είχον πρό τδν διδασκαλιών έςετάσεων» Καί δμως δέν συνεμορφώθησαν η έλάχιστθΐ πρές ταύ¬ την καί ούτω δυσχερής δλως κειθίστ*τ«ι ό κ*ταρτισμός τού απαραιτήτου Μητρώου. "Οθεν έπκναλαμ-βάνοντες ύμϊν τάνωτέρω καλοθμεν ΰμ*ί νά. έπισπεΰσητε την παραλιιβην των διπλωμάτων ών δικαιοθσθε, παραγγέλλομεν δέ τοίς Νομ. 'Βπιθεωρηταίς νά (αϊ) θεωρησωσι κ«τάσταοιν τοϋ Φιβρου*ρίου υπέρ παντός ίστις δέν ήθελεν ύποβάλίΐ αντίγραφον τού διπλώμα,τος λ της μισθοδοτικης κειταστάσεως τοΰ ΦεβρουαριΌυ. Έν Χανίοις τϊ) 7 Φεβρουειρίου 1912 Ό Ανωτέρας Δι*οίυντής ττ|ςΠ«ιίε(«( Ν' ΠΑΜΑΛΑΚΙΣ ,ι VI , *
  ΔΙΕΤ3ΤΝΣ.Ι2Ξ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΒΝΙΙξΗ ΛΟΡΙΣτΦΙϊζΗ ΙξΑΦΑΣΦΑΣΙΣ} ΦΗΒ 31 ΣΈΪΊΦΕΜΒΡΙΟΥ Ι9ΙΙ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

  *< ΙΚαιαθέοΉς ηαρ4 τΛ Τραπέζη Κοτνιης...... Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ' αυτώ. Ταχυϊρομικά Γραφεΐα : μετρητά παρ' αυτοίς. Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ1 οδόν............. Δαχάναο Ταμιευτηρίου ίι 'άμοιβάς ΰπαλλήλκν........... "ΕςΌία εγκαταστάσεως............................. 274666 775 4430 279875 6556 1023 4450 291902 17 Υπόλοιπον άποθεματικών χαρελθόντων έτών........... Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατο6ολής αΰτί)ς......, Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλόμενα αύτω............, Ταχυδρ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών........... Διάφορα Ισοδα ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιβλιαρίων........ Διάθεσις άποθεματικών: καταίολή ϊναντιδφειλϊ]ς πρός Κρητικήν Πολιτείαν Τόκοι είσπραττόμενοι υπέρ τού Ταμιευτηρίου......' Γ..... 1582 1237 278704 10 4450 5916 291902 99 67 09 10 85 17 Ό Έν Χανίοις τή 18 Ίανουαρίου 1912 ηΉ» β. ΪΙΗΝβΒΡθΥΔΑίζΗΒ (^Εναρξις νπηρ«οίας *% 1 Άηριλίον 1908) Ό ταμίας τοθ Ταμιευτηρίου Γ. Γ. Γβωβγονδακης ΑΙΑΙΕΦΑλλΙΟΙΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΤ ΤΑΧΤΔΡΟΙΙΜΤ ΤΑΗΙΕΤΤΗΡΙΟΤ Έκίοθέντα βιδλιάρια μέχρι τέλους παρελθέντος μηνός Σεπτεμβρίου » έντός τοθ μηνός Όκτωίρίου 'Αχοσβεσθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Σεπτεμδρί υ » » έντός τοθ μηνός Όκτωβρίου............. Βιβλιάρια έν κυχλοφορία εις τό τέλος τοΒ μηνός Όκτωβρίου......... Μτνν Όκτώβοιος 1911 7470, 692 691 1 6778 Καταθέσεις μέχρι τέλους χαρελθόντος μηνός Σεπτεμβρίοι»............................. » τοθ μηνός Όκτωρίου................................................ Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1910.......................... Άχοίόσεις πρός τοίις καταθέτας Ιναντι χιστώσεως των μέχρι τέλους Σεπτέμβριον.......... ,»»»»»» έντός τοθ μηνός ΟκτωβρΙοι» ........ Καταβληθέντες είς τούς καταβέτας τόκοι ένεκα αποσβέσεως βιβλι.ρίων μέχρι,τέλοος Σεπτεμίρίο». » > » ϊ » __Λ—. *ντί>ς -ΰ μην4ς °χτ(*·Ρίου.......■
  Πίστωσις καταθετών] εις τβ τέλος τοθ μηνός Όχτωβρίου-_μή ^
  των άπό 1 Ίανουαρίου έ. ι. σεδοολευμένων τόκων. .
  23,462.02
  63,791.— 2,038,219.32|
  1741,283.97
  15,296.37
  2,929.24
  5.16 1,759,514.74]
  278,704.58!
  Η
  ι-9
  α
  Μ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΡΕ3_βΑ ΚΡΉΤΓΗ-2Β
  ΕΤΟ Έ. ΙΒ'·
  , Ι5ΟΛΟΓΙΣ.ΜΟΣ, Β'. Ε3ΑΜΗΝΙΑΣ
  Κατάστασις τής 31 Δεκεμβριού 1915
  Ϊ91Ϊ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Γ
  Ταμείον Μεταλλικόν.......................... Δρ.
  Έξωτερικοί λ)σμοί άντίτιμον μεταλλικοθ έν τω Εξωτερικώ. . .
  | Κ
  ρ
  Προεξοφλήση ........................| ΚεντραοΒ
  ) υ~ο;σττ)ματων.
  Δάνεια έκΐ ίνενύρω νρηματογράφωνΙ
  » » » έμπορευμάτων
  ' » Καλλιεργείας
  Ι Κεντρικοΰ · · ·
  ) υπο)—ηματων
  ] Κεντρικβ^-----
  616743
  1841240
  .......................} ΚεντΡ:κο:ι. ..
  1 υ-ο,Ιστηματων.
  ένυ-όθηκα άπλα....................) Κεντρικού
  ) υο]
  » .. Χρεωλυτικά................} ΚεντρικβΟ. . . ,
  ) υχο)στημ«των .
  » » » έγγυήσει Κυβερνήσεως) Κεντρ;·/.οΰ------
  ) υποστή ματων .
  » » είς ανοικτόν λ)σμόν...........] Κεντρ-./.οϋ------
  ) 6π:)στηματων.
  » Δημοτικά ........................ί Κεντρικο3------
  ) ύπο)στηματων.
  Ά-αιτήσεις έπισφαλείς.....................| Κεντρικόν
  ) ϋχο)στημα
  Σ)καί καί φορτωτιχ,αί κομιστών...........................
  Διάφοροι λογαριασμοί..................................
  Όμολογίαι καί τοκομερίδια.............................
  Καταστήματα Τραπέζης καί αποθήκαι αυτής.................
  Κτήματα έ; αναγκαστικήν πλειστηριασμών..................
  Έςο3α εγκαταστάσεως καί κατασχευής τραπεζογραμματίων.......
  ΈκκρεμεΤς δοσοληψίαι μετά των ύποκαταστημάτων μας κλπ.. .
  208570
  9807-2 32
  19698.1
  1744219 73
  2931005 12
  2457984
  70!
  _______35|
  61733150,
  ,41014 -'
  306642 63,
  319638 55
  80729
  4013
  1185297
  716802
  149401
  168723
  1-21823
  162021
  875705
  45138
  18356
  17231
  27,
  35
  28
  30
  09
  υθ
  43!
  606347
  84742
  1902099
  50
  283844
  920844
  35587
  30-2436
  1458079
  372239
  188691
  9460
  54910
  73126
  14370ίϋ$
  82
  Μετοχικίν κεφάλαιον............................. Δρ.
  Ά-οθεματικόν τα/,τικόν..............................
  Άποθίματί/.όν προνοίας...............................
  Τραπ. γραμμάτια έν κυκλοφορία........................
  Καταθέσεις Δη;^ο-ίο^ έ* τακτικών τρ;τ53ων ...............
  [Λΐί-ν πληρωθέντων έ/.Λρ:μών ένταλμάτων τού...............
  Καταθέσεις Δ.έξε'ιΐφορών ύπέρτβϊϊβ' ΐΛίΰ.Ταμείουχάριν'Εθ.άναγκών
  » εντοκοι.....................................
  » ταμιευτηρίου................................
  Έ-ιταγαί πληρωτέαι..................................
  Έθν.Τρί—ζα τής Έλλά3.διαθέ-·.μαΰπςρ τής κΐημ.πίστ. έν Κρήτη
  Κομυταί Συναλλαγματικών καί φορτωτΐλών.................
  Μερίσ,Αατα παρελθουσών έςαμηνιών.......................
  Μέριτμα Β'. έξαμηνίας 1911..........................
  Τό'Λθ! δανείων ϊνυτοθ^ί'.ω", χρεωλυτίκΰν κλπ. έν καθυστερήσει . .
  Ταμείον συντάξεως ύπαλλήλων Γραπέζης Κρήτης............
  Κέρδη καί Ζημίαι υπόλοιπον άφιέμενον διά την έπομ.ένην έξαμηνίαν
  742539
  2411
  5000000
  263112
  205000
  2170975
  740127
  449372
  1941999
  604531
  1429416
  3696ό'
  1000000
  311970
  6484
  120000
  55867
  12401
  21881
  05|
  60
  89
  451
  25
  30
  7β'
  25
  05
  67
  14370105
  82
  ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ « ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
  ΧΡΕΩΣΙΣ
  Β'. Έξαμηνέας 1911
  ΠΓΖΤΩΣΙΣ
  "Εξοδα διαχειρίσεως.. ."................................
  Έξοία εγκαταστάσεως καΐ κατασκευάς Τραπεζογραμ.τ'άπε«ίεννύμ.
  Τόκοι ΤαμιευτηρΙβυ.......*. .'........................
  Τ&κοι έντόχων καταθέσεων.............................
  Χαρτόσημον μερίσματος Β'. έςαμηνίας 1911.................
  Έπίδομα έπιτίμου ΔιοικητοΟ, άμοιίαί Συμδούλων κλπ .···'.··»?·
  Άπαιτήσεις έπισφαλεΐς τ' άποβδβννύμενα....................
  Κατάστημα Τραπέζης καί αποθήκαι αυτής τ' άποσβεννύμενα......
  ΕίσφοΓα 3πέρ τού ταμείου συντάξεως ύπαλλήλων ΤραπέζηςΚρήτης
  Άμοιβή προσωπικού 'Υποκαταστημάτων...................
  Ι Τα διανεμόμενα........................
  Τα μεταφερόμενα είς άτοθεματικόν προνοίας ..
  Τ' άφιέμενα διά τήνέπου.ε'νην έξαμηνίαν .....
  Ι -
  τί
  Γ-
  141176
  30000
  21881
  45
  67
  58509
  6101
  24134
  23181
  1487
  5636
  65
  13602
  2000
  193058
  330966

  Κέρδηκαίζημίαιϋπόλοιπονμεταφερθένέκτή'ςπροηγουμένηςέξαμ.Δρ.
  Προεξο^λήματα....................................
  Τόκοι δανείων καλλιεργείας...........................
  Τόκοι δανείων επί ενεχύρω χρηματογράφων................
  » » » » έμπορευμάτων ..................
  » » ένυποθήκων άπλών.........................
  ι » » χρεωλυτικώς.......................
  » » » » έγγ. Κυβερνήσεως............
  » » » εις άν)κτόν λ)σμϊν...................
  » » Δημοτικών..............................
  Τόκοι καί ώφέλειαι εξωτερικών λ)σμών.....................
  Διάφορα κέρδη έκ προμηθειών, τόκων, τόκων χρεωγράφων κλπ.
  ■ί
  (4
  17722
  78160
  27286
  9035
  6503
  3813
  64778
  16931
  11696
  26-122
  43084
  25831
  330966
  10
  30
  58
  Αιανομή καθαρών κερδών Β'. Έξαμηνίας 1911 έκ Αραχμών 141176. 45
  Κράτησις 10 % 3ι' άπίθεματικόν (αρθρον 53 Καταστατικού) επί ποσού Δρ. 141,176.45
  » ^ % δι' αμοιβήν προσωπικού Κεντρικόν Καταστήματο.- (αρθρον 53 Καταττατικού) επί ποσοθ Δρ. 141176.45
  Μέρισμβ διανεμητέον τοίς Μετόχοις πρός Δρ. 3. /ατά μετοχήν έι:ί Μετΐχών 40000.
  Δρ. 14,117.65
  » 7,058.80
  » 120,000.—
  » 141,176.45
  — < ' ί ?ί 1. 5 -& 3ϊε ,ί * Ή Το μίρισμα, απηλλαγμένον •/αρτοσήμου, «ληρώνεται άτό τ*ίί 20ης Ίανοϋαρόυ 1912 επί προσαγωγη" τής ο'ικείας μβρισματαποϊείξεως :, ^ Λ, -* -^Έν Κρήτη παρά τώ Κεντραώ «.αταστήματιτής Τρ*α-ίζης Κρήτης καί τοίς 'Υποκαταστήμασιν Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Λασηθίου καί Σφακίων ] κ 4 ."Έν Ελλάδι: «αρά τ?1 Έθνικίΐ Τραιτέζυ τ!}ς Έλλάίος Λ'-^ '-Η ι -"" ! ί" ' ^ • ;* Έν Άλίξανδρεία πβρά τί) Τραπϊζη ϊί)ς Άνατολί[ς κ«ΐ τί) Ν4ΰοη&1 ΒϋΙΚ οί Ε^γρί - -. ■*. Λ 1 _.- -1 | -Έν Καίρω » ί> » » » » ' » » » ~ 'ϊ Ι , ^ ί { |' 5 £
  5 δ-
  .30
  Ό Δνονκτιττις
  Β. Γ' ΔΟΥΚΑΣ
  ·> β- 2
  Ό Προι.στάμβνος τοϋ Λογιστηρίουϊ'
  ψ #< 1.1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  των χατά την δημοσίαν συνεδρίασιν της 18 Ίανουαρίου 1912 τοβ Έφετείου Χανίων χληρω9έντο>ν
  τακτικών χαί άναπληρωτιχών ένόρκων διά την άπΌ 18—29 Φεβρουαρίου 1912, Σύνοδον
  τοθ ΌρχωτοΟ Δικαστηρίου Χανίων. Ι .
  1
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Π ρο σόν τα
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Α'. Τακτικοκ ένορκοι
  Ανδρεαδάκην Σταθρος
  Κτιστάκης Ιωάννης
  Χατζηαγγελάχης Γεώργιος
  Γεμενάχης Δημήτριος
  Καλιμιχεράκης Άλέξανδ|!ος Ν.
  Κατζουράκης Γρηγόριος
  Βάληνδας Γεώργιος
  Πωλιουδάκης Γεώργιος
  Μυλονογιάννης Ιωάννης
  Άνδρουλακάκης Σταύρος
  Στεφανάκης Γεώργιος
  Παρασουλιώτης Κωνσταντίνος
  Άλιφιέρης Ν. Ιωάννης
  Μαλινάκης Νικόλαος
  Σταμαθιουδάκης Εμμανουήλ
  Αναστασάκης ήΜαλανδράκης Σ
  Καλλιτσουνάλης Δημήτριος
  Παυλόπουλος θεόδωρος
  Κουτρουμπας Μάρκος
  Κουφάκης Νικόλαος θ.
  Φλεμετάκης Δημήτριος
  Μαρκουλάχης Λεωνίδας
  Ανθοόσης Αντώνιος
  Κολοκυθας 'Αναγ. Κυριάκος
  Μελισσάκης Ιωάννης
  Μαρκαντωνάκης Γ. Πέτρος
  Άντωνακάχης Ιωάννης
  Κοκαλας Άντ. Εμμανουήλ
  Μαρκουλάκης Ιωάννης
  Κονταδάχης Ιωάννης
  Β'.
  Χατζητζανάκης Βασίλειος
  Λανδράκης Μενέλαος
  Στεφανίδης Γεώργιος
  Γαλάνης Ιωάννης
  Πρωΐμάχης Βασίλειος
  Μουντάχης Γεωργιος Ζ.
  Γεωργιαχάχης Γ. Ιωάννης
  Σίαράκης Ν. Γεώργιος
  Μαρκαντωνάκης Μάνθος
  Τ
  5
  150
  534
  74
  192
  208
  42
  344
  261
  11
  404
  361
  769
  258
  442
  612
  218
  359
  145
  147
  490
  276
  3
  566
  301
  318
  2
  558
  264
  173
  519
  228
  427
  546
  386
  257
  547
  685
  252
  Χανιά
  Δαράτσος
  Χανία
  Παλαιόχωρα
  Χανία
  Γαλατας
  Έπισχοπή
  Χανία
  Νεριανά
  Χανία
  Βατόλαχχος
  Χανία
  Γαλατας
  Χανία.
  »
  Πυργος
  Πλατκνΐας
  Χανία
  Αάκχοι
  Κολυμ,βάρι
  Χανία
  *«,,;(.
  "Εμπορος ' |
  »
  Κτηματίας
  Διχηγόρος
  Ίατρος !
  Τραπεζιτικός ύπάλληλος
  Διχηγόρος ! .,
  Ίατρος ►< Τυπογράφος Καθηγητής "Εμπορος ι * Ι "* » Ι Κτημβτίας 9 Συμβολαιογράφος Παντοπώλης ,ν! Εμπορος < Ι ** Διχηγόρος 'Ράπτης | ' Διχηγόρος * "*" Κτηματίας , Ίατρος . Διχηγόρος Κτηματίας "Εμπορος Συμβολαιογράφος Δικηγόρος χ Έμπορος τέως Δήμαρχος Κτηματίας Έμπορος Ίατρος Κτηματίας—Έμπβρος "Εμπορος . Λ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΐΗΪ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  "Ονοματεπώνυμον χληρωθέντος
  2
  Λ
  Ι
  •ο
  ί
  «ι
  Κ αιοι χ(α
  Προνόντα
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  θεοδωρίδης Αντώνιος
  Σηφαντωνάχης Ι. Δημήτριος
  Δασκαλάκης Ι. Μιχαήλ
  Ζωγραφάκης Νικόλαος Γ.
  Κορκίδης Ιωάννης Γ,
  Ντόκος Φίλιππος
  Ρεν'έρης Έμμ. Εμμανουήλ
  Τσεπέτης Σοφ. Γίώργιος
  Καμηλάκης Δημήτριος
  Μάντακας Άναγ. Μάρκος
  θιοδωρίδης Εμμανουήλ
  124
  970
  552
  122
  225
  319
  682
  602
  719
  583
  123
  Χανιά
  Φρές
  Κοντομαρί
  Γαλατας
  >
  Χανιά
  Ροιίματα
  Πυργος Ψηλόνερος
  Περιδόλια
  Λάκχοι
  Χανιά
  Ίατρος
  Κτηματίας
  Διχηγόρος
  Κτηματίας
  πρψην τληρεξοιίσιος
  Διχηγόρος
  Κτηματίας
  Ίατρος
  Έμπορος
  Διχηγόρος
  Εγένετο συμφώνως τφ* »«' αριθ. 12 τής 18 Ιανουαρίου 1912 πραχτιχφ δημοσίας συνεδριάσεως τοθ
  Έφετείου Χανίων.
  Ο ( Δικασταί
  Άντ. Ζηλήμων
  Ηλίας Χατζηανδρέον
  Κων<Ιτ. Γεωι->γςάδης
  ΜΑρκος Δημητρακάκης
  Κ. Παπαδάκης
  ΆχριδΙς αντίγραφον
  Έν Χανίοις τη 20 Ίανουρίου 1912
  Αριθ.
  Πρ
  ωτ.
  37
  Διεχ*. 32
  Δημοσιευθήτω ίιά τής Επισημον» Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Τ)γραμ|Μΐτεϋ< Χπνο- Ϊϊ Τ)γραμματευς Ό Ποοτδφθΐ τ4ν έν Χαν«οι«: 'Ε+οτΛν ΑΝΤ. ΖΗΛΗΜΩΝ
  1 5
  "Ο.Γ Γϊ. "ΟΊί

  1
  ^» *
  ν ν
  *
  ^ί ,ϊΧ

  ν <· ---Α Ί *· ι *' Γ* * ?'! - -.Ε ί τ ■' ί ,ι >ι·>$η
  -Γ» * *.»»>.■

  V
  <■ . "V Α Ί 'ίΐΙ ( ν ί • . 3 '