91830

Αριθμός τεύχους

9

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/2/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «Λ χ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ: ΕΛΛΑΔΟΣ ~' ~
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦπΜΟΠΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΗΡΗΤΗ
  Τ£ΥΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις η) 9 Φεβρουαρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 9
  Αριθ. Διατάγ. 8
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έγβυσα ύκ' δψιν τό άτό 30 ΣεπτεμίριΌυ 1908 ψήφιομα τής
  ένΚρή— Ββυλή°ς των Έλλήνων τα άΥο 14 καί 20 Ίανουαρίου
  1912 τοιαθτα τής Συνελεύσεως καί τα άρθρον 4 καί 5 τού υπ'
  αριθ. 135 π. «τ. Διατάγματος καί την ΰπ' αριθ. α/& κ«ί χρονο¬
  λογίαν 23 Ίανουβρίου έ. ϊτ. πρότασιν τοϋ Νομαρ. Έπιβεωρητο3
  Χανίων και Σφακίων, προτάσει τοδ Ανωτ. Διευθυντού" τής Παι-
  ίείας.
  'Αποφαότζετ καί δτατάόεΐζτ
  Διορίζι' χον Νικόλαον Γυμπάκιν άπόφοιτον Γυμ,νασίου ϊιδ)λον
  εν τω δημ. σχολεΐω Άληκάμποα ΆποΛθρώνου επί αην.μισθώ δρ.
  50 κεν^ς ο3—ς τϊ|ς βέβε«ςκαί τόν Ιωάννην Φυλλαδίτάκιν Γ)μιον
  ΰχοδιδ)λβν έν τώ ίν«μ. σχολείω Καλαθηνών Κισάμου επί μην.
  μΐβθψ δρ. 40 κβνή-ς εΰΐης τής θίσειβς.
  Ό 1*1 της Πβιϊείας Άν. Δι*^θ^ηής θέλει ?ί)!*οΐίϊύτϊΐ κα
  έχτελέσιι τό πα·όν.
  Έν Χανίοις τη 4 Φε6ρβυ«ρίου 1912.
  *Η Ηρο<Ιωρτνη Έπανα<ίτατικη Κυβέρνησις Ν, ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΣ Ι. ΗΣΤΧΑΚΙΣ Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ , Άριθμ. πράξ. 46 , „ , · ι Ό επί της Δτκαιοόύνης "Ανώτερον Δτενβνντης "Εχοντες ΰπ' δψίΐ τό άρθρον, 6 το3 ντ' άριθμ. 180 το3 1911 ιτερί έγγυοδοσιας των Διχαστιχών Γραμματέων Διατάγ¬ ματος τής Έκτελεστιχής Επιτροπήν καί την όπ'άριθμ. 156/ν" τής 2 Φεδρουαρίο.) 1912 γνωμοδότησιν τοθ νομαρχι Όντος Σφακίων Έγχρίνομιν την υπό το5 Σταύρου Ταζεδάκη δικηγάρου χά-2 τοίχου χώρας Σφακίων δοθείσαν εγγύησιν υπέρ τοϋ Ιωσήφ Γ. Βολςυδίχη Γραμματεύς το3 ΕίρηνοδΊχειΌυ Χώρας Σφακίων | κατά τό ΰπ' άριθμ. 185 ίγγυητικόν τοθ Συμ6ολ»ιογραφο0ντος! . Είρηνοδίχου Χώρας Σφακίων Άντωνίου Δ. Κωνσταντίνου· διορισθέντας άναπληρωτοθ χωλυομένου Σ)γραφ:3ντος Ρρ«μ-" ματέως τοθ Ε'ιρηνοϊιχείου χώρας Σφακίων Ιωσήφ Γ. Βολου- 8άκη δυνάμει τοϊ3 ΰπ' άριθμ. 3β8/4|β τΙ]ς 21 ΌκτωίρΙΌυ 1911 ίγγράφου τού *ρό; τόν ίθΐιαγγελέα των Ιν Σφακίοις Πρωτοδι- κών Διατάσσομεν την δημοσίευσιν τής παρούσης κράξεως είς την ° Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ' | 1 Ό Ανώτερον Διευθυντάς της Διχαιοαύνης « { Γ. ΠΛΟΤΜΙΑΗΣ , Διατ. Δ Ι Α Τ Α Γ Η *Ο ·Β»ι1 τΑς Πατδεΐας 'Ανώτ· Α.ευθυνιΗς Έχοντβς 6κ' βψεν τβ άρθρον 27 τοί ΰπ' αριθ. 135 ν. Ι. Διβτάγματος, καίτό ύ*' αριθ. α/Ί τή-ς 25 Ίανουαρίου 191*2 έγ- γραφοντοϋ Δι·υθυντ»3 το3 Άν. Δημοτ. Σχολβίου Έμχροσνίρευ 'Αηκορώνου. Άηοφκβίζομεν Δΐορίζομ*ν τβν Μιχαήλ Μαιττοράκιν ϋπηϊέτην έν τώ Ανωτ. Δημοτ. Σχολείω Έμκρο—έρου έκί μην. μισθφ ερ. 30. Έν Χανίας ή 8 Φ«6ρο»«ρ(ου 1912. Ό Άνώτερο; Διε»θυντή< Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΣ -ι , ,., ■ Κ χ' ϊ » τ.» 5 *Τ Ιί Λ,.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΚΛΤΑΑΟΓΟ2
  των κατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τοθ Δικαστηρίου των έν Ήρακλείφ Έφετών τής 28 'ίανουαρίου
  1912 κληρωθέντων τακτικών ένόρκων κ αί των άναπληρωτών αυτών διά τήνάπΌ 10 εως 29 Φεβρουαβρίου
  1912 ιδ'. Συνόδου τοθ δρκωτοθ Δικαστήριον Ηρακλείου.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  5 2
  ο *
  -2-13
  »· ϊ 3
  3 *
  <3 Όνόματα κληρωθέντων * Κ 3 • 1*» ί Η β >3
  δ. μ
  < .5 Κ α τ ο ι κ ί α Έπάγγελμα Ι Α' . Τακτΐκοι 1 Περάκης Γεώργιος [ 228 Έράκ?ειον Εμπορος 2 Λαγουδιανάκης Μιχαήλ 151 » Δικηγόρος , 3 Τζωρτζάκης Στυλιανός 289 Εμπορος " ' * 4 Σαλτέλης Βρασίδας 265 5 Λεοντάκης Σπυρίδων 140 » 6 Ξανθάκης Κωνσταντΐν:ς 209 Τφασματοπώλης <γ ,< £ 7 Βαλιάδης Περιχλής 25 "Εμπορος 8 Λαλακάκης Νικόλαος 136 Παντοπώλης. 9 Ανδρουλάκης Τηλεμαχος 9 "Οδοντοϊατρός Κ) Μηλιάδης Ε Γεώργιος 190 >
  Εμπορος 1 / τ
  11
  Μπαμιεδάκης Γεώργιος
  179
  >
  Δερματέμπορος
  12
  Σμυρνάκης Ιωάννης
  263
  ι
  Βιβλιοπώλης ν -"
  13
  14
  Ξενάκης Παναγιώτης
  Κασαπάκη; Δ Γεώργιος
  215
  102
  Έργοστασιάρχηί ,&4
  Παν.οπώλης
  15
  Γακαλάκης Γεώργιος
  255
  )
  Ιντηματιας
  16
  Τ αρουδάκη; Λ, Μιχαήλ
  282
  ι
  Δίρματέμπορος .,'.*
  17
  Κουναλάκης Βασίλειος
  116
  'Εμπορροράπτης λ> .
  18
  Παπαδάκης Ζαχαρίας
  224
  Ίατρός *.·? Ι'Ι
  19
  Άλιγιζάκης Χαράλ*μπος
  5
  ΛεμοναδοποΓος * '■" ·""*
  20
  Αλεξάκης Κωνσταντίνος
  4
  β
  Ξενοδόνος *Κ'
  21
  Χατζηδάκης θ. Εμμανουήλ
  324
  »
  Τοκιστής Ι!"^
  22
  ΙΆργυράκης Ιωάννης
  ί8
  »
  'ϊφχσματοπώλης ί;ί»·>*
  23
  Τζουλάκης Κ. Γεώργιος
  ι 284
  »
  Εμπορος
  24
  Μουντράκης Ιωάννης
  191
  Τ)
  ΐποδηματοποΓος
  25
  Ρασιδάκης θεόδουλος
  252
  ■»
  *
  Δικνιγόρος
  26
  Αθανασιάδης Στέφανος
  24
  »
  ϋμπορος
  27
  Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
  242
  ιοκΐστης αι£
  28
  Αντωνακάκης Μιλτιάδης
  14
  »
  < * Κτηματίας 29 Μαριδάχ,ης Κωνσταντίνος 157 » Δερματέμπορος 30 Νικολετάκης Χαράλαμπος 203 ν Γι " γ"-^ _μπορος '* ,» " ·« Σ Βασιλα<όππουλος Άθανάσιος Γιαννακάκης Γεώργιος Γεωργιάδης Γ. θεόδωρος Χρονίδης Ιωάννης Βασιλάκης Ν Μιχαήλ Όρφανθς Ιωάννης Κασαπάχης Γ, Ιωάννης Μαραγιάννης Γεώργιος Μαλικούτης Κωνσταντίνος Κασιμάτης Μ. Παναγ, Β'. Άναπληρωτικοΐ Ηράκλειον 30 48 58 322 28 218 108 155 156 91 » » Καπνεμπορρς η.λ«£· Δικηγόρος ι Φαρμακοποιός Παραγγελιοδόχος Εμπορος Εμπίφος Τα>ασμάτων
  Εμπορος
  Φωτογράφος
  Ίατρος ^
  Έργολάβος
  "- '
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  > —
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  •1:1
  * -ι-
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Προ σόντα
  «5- δ
  ο. >-
  11
  Δουκουμετζίδης θ. Κίμων
  66
  Ηράκλειον
  Ίατρρός
  12
  Γουναλάκης Γεώργιος
  50
  Έμπορος
  13
  Σαριδάκης Ιωάννης
  258
  »
  Ώρολογοποιός
  14
  Κουφάκης Κωνσταντίνος
  120
  >
  Έμπορος
  15
  Λογιάδης Ευάγγελος
  148
  »
  Δικηγόρος
  16
  Έλευθεράκης Δ. Έμμαν.
  73
  Ύφασματοπώλης
  17
  όΑκρο'τος Γεώργιος
  3
  »
  Έμπορος
  18
  Πετάσης Α. Μιχαήλ
  245
  »
  »
  19
  Ζαχαριουδάκης Ανδρέας
  76
  Τ)
  20
  Αηοτυράκης Γ. Κωνσταντίνος
  146
  Τ)
  *
  Οί Δικασταί
  Ι. Χατζάίος
  Β. Βασιλειάδης
  Μ. Σοι/λτάνης
  Ο. Φοι/μης
  .Ε Λεβέντης
  Ό "^γραμματεύς
  Απόστολος Ι. Παπαδάκης
  Ότι άκριβές αντίγραφον έξαχθέν 'χ τοθ έν τώ ΰπ' Οπ ά,ρώ. 21 έ ε. πρακτκώ δημοσίας Συνεδρι¬
  άσεως τοθ Δικαατηρίου των έν Ηρακλείω Έφετών περιεχομένου καταλογου.
  Έν Ηρακλείω τή 29 Ίανουαρίου 1912
  Ό "Υ)γραμματιύς
  'Δπόοτολος Ι. Παπαδάκης
  Δημοσιευθήτω δ παρών κατάλογος διά τής 'Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Ηρακλείω αυθημερόν.
  Ό Ποόεδρος των έν Ήρακλείφ 'Εφετών
  Ι. ΧΑΤΖΑΚΟΣ
  Γ
  ' ■: ί.
  ,