91835

Αριθμός τεύχους

10

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/2/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  • ,ν,-ϊίΐ^ ,χ < . .$■ !ι ι, . Α .: Ι ΙΪΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ■>-.?
  Κ Ν Κ Ρ Η Τ Μ
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Ιν Χζνιο^ τή ί4 Φίβρο.αρί ^912 — Αριθ. 10
  . Διατάγ. 14
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ | Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έχουσα ύπ' όψιν τό χπο 30 Σ:π;5μ5,.)ΐ3., Ιϋ38 ψήφ.σμ/ τής
  ΒϊΆής τώ/ 'ΕΗήνω» χ,ζί τα ν·.' ά;ι9μ.. 4 τη; ί'ι
  καί 5 τής 20 Ιϊ-ο,,,.ό., 191 Ι :» *1:ι τής Ί2ιμ-
  Συ/ελίύσεω; τόά.ίθ.ϋ; .33 ϊΐί ό^ίανυαίύ -.όν Δι
  στηρίων καί τή< Ι,ι' αριθ,*. 4 τ.3 1912 ~?5;ιν τ-,ϋ Σ,.Λβου- —— - — — ^λτ νν ·%^ « ^_ ^* φ 1% νέ- % ^^ » *^ » ν Μετατί^ησιν ίναλλάξ τ;ϋς Είρηνοδ *χ; „--------. . Ιΐχβλ. Ι. Τζαμι:οφλάιιην ν,ίί Κϊστελλίίυ Κισΐάμου Τζωρτζάκην. Είς τόν επί τής Δικαιοσύνην Ανώτερον Διΐυ^.τΛ^ άνατίθε- |αι ή δημοσίευσις κϊί έχτέλυι; τού παρόιίτος Διατάγματος. Έν Χανίοις τχ) 10 Φϊβρβυαρίου 1912. 'ΙΙ ΙΙοοιίωοινίι Έ«αναο5τ ιτνκΗ ί£νϊ Γ. ΠΛΟΤΜΙΛΗΣ Ν. ΠΑΜΑΛΑΚΙ2 Ι. ΗΣΥΧΑΚΙΣ .-γ-. .....,....,.., ίς αύ:ώίΐ άλο τέκνον ζών ϊτι καί Γ') Τι/ όν άι;6. 1159 τής 14 Ίουνίου 1911 πραςιν τού αΰτοΰ Νομά^χο^ έξ ιχ βιδα'θϋται ό θάνατος τ^; Ζχχαρένιας Βιττω,ϊάκη προτϊΐσιΐ ΐο3 Άνωτέρου Διε^θυν^ο3 τής Δικαιβ- Αποφαθίζει καί 5ιατά<Ιϋει Νομι.Λ.κοΐίϊ *αί Ληρύΐτ.ι νό «ΐρβτής Ζϊχβρένια; Γ. Βιΐτω- ράχη τεχθέν τέχνην Ριώργιος, ώ; γνήσιον τέκνβν τοϊ Δημη- τρίϊυ Ρ, Ζ»γραίάχη. πϊντοχώλου κ«τοίκου Ρείΰ,λνης ώς εχ νομιμ,^υ ΓθΐΛ'υ αύτοι μετά τής Ζζχπρένκς Γ. Βιττωρίκη προ- ιλθάν. Είς τόν επί τής Δικαιοσΰνης Ανώτερον Διεαθυντή» άνβτι- θεται ή ϊη .οσιευσις και έκτίλεΐΐς τοί παρόντος Διατάγμβτος. Χβνί- -.ί} 9 Φεβιο,υαρίβυ 1912 · ,- , *■ Ν» 'ΙΙ ΐίροιίωοινίι Έπαναότατικτΐ Κνβέρνηόις Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ. ΠΛ0ΤΜΙΔΗ2 * '-!'!<>ΐ.·?
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ »,*
  » * ,.ί ί
  ί- 'Αριθμ. Διατοιγμ. 9
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  _Η ΠΡΟΣΟΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΉΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ( "Εχουσα ύπ* όψιν το «το 30 Σί»!τ-:μδ:ίο > 1908 ψ',φ:βμα τής
  «ν Κρήτη Βουλής των Έλήν»ν κϊί τα ό~' αριθ. 4 τής
  14 Ίανουαρΐου καί 5 τής 20 Ί*νου*ρ ου 19'2 ψη?ίσμϊτΛ τΐ,ς
  "ΐΐαταστατικής Σι»ν»λεΰαε»ς καί
  Α ) Την ύκό χρονολογίαν 8 Ίουνίου 1911 αίτησιν τ?3 Δη^.
  ι. έθιεγραφακν] τΐαντοκώλου ΑΛτείλου Ρεθύ,Λνης, αιτοομεν^υ ν ά
  *1ρυχβί5 ν&μιμβν αύτο8 τέκνον ό Γεώργιος Δημητρίου Ζυγραφά-
  *ηςγΐννηθ·ις χατά τό «τος 1907 έξ αύτοθ καί τής Ζϊχ*?ί ιας
  Γϊ»ργ, Βιττωράχη μεθ' ής δεν δΰία'αΐ να Ιλθχ) είς γάμου
  κοιν*»νίαν, άτε αποθανούσης τόν Ιούνιον το(3 111
  Β') Τό &*· αριθ. 6012)2759 τής 23 Νβε,ιιβρ'βυ 1911
  •γγραφον το3 Νομά·χο« Ρί'ίΰμινίΐς 3ι' ού 6.6αΐ3"τα: ό:ι ό Δη¬
  μήτριος Γ. Ζωγραφάκης οΰίε.Λίαν άπιλύτως είχιν σ,ιγγίνε'αν
  ής Ζαχαρίνίας Β.ττωράιιη άπό τό χωρίον Μ3υρνέ Αγ.
  ίοι> κ» ο« ούίίτε,οος προήλθεν «Ίς νόμκμον μετ* τινος
  Άρ.Ο. Διχτάγ.^Π) " ' ' , [-Λ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - '
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΠΌΣΩΡΙΝΗ ΞΠΑΝΧΤΤ4Τ1ΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙ ί
  Έχΐυΐζ ύτ' όψ:ν τό άπό 30 Σϊΐϊτεμίρίι; 1908 ψήφισμα τής
  Ιν Κρτ,τ- Βο.»Λή; των Έλλτ,νΛ*. τα άκβ 14 κχί 20 Ί«ν3υα-
  ρίβυ έ. ί:-υ; το:α3;α-ί|ς Σϋνελ«.ΰΐϊως πρός δέ τβ 3ρ9?ον 138
  το3 ύπ' άκί. 485 Ν3μ^^ χή τάς ύπ' ίριθ. »·"/„, καί Ι·"/^
  τής 10 Αε·>εμ6?·ου 1911 ί^θέτβις τοΰ Νο,α. Έ*ί9ιωρΐ)τ«δ
  Ήρακ'ιεί^^ «ι τάς ΰιτ' άοιθ. 384 καί 385 γνΜμοδιτήσε'ς το3
  Ι'β;. Έ-τιϊεωρητοΟ τής Παιίϊίας, προτάσει τού Ανωτ. Διευ¬
  θυντού τής Παιϊιίας,
  Άπο^αο*ϊζε» καί διατάΰθει χ
  Μετατίθησιν άμοιβαίως
  1) Τό» Νικόλ. Β^αχΐΑΐ* ϊιδ)λον Κασίνων Πεδιίΐος καί
  ^ύάγγίλον Χατζά*ιν διδ)λον Νίπηδητοδ.
  2) Τον Νικολ. Πατανίλολάιυ δι3)λο» Άχεντριδ Μονοφα¬
  τσίου χαί Μιχ. Ψαρουδάιιιν διϊ)λον Βουτουφοδ Μονοφατσίου,
  ΐίάντας 3 ά τοΰς έν ταίς είρημέ/αις »<8ί«σιν άναφιρομένίυς λόγοβς.

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άτιο^αόίζζι καί διατάόύει
  Ό Ανωτ. Διεοθ^ντ»;ς τής Παιδϊίας θέλει ίημοβΐίόσβ! χαί | >(_/
  «κτ.λέσει τό παρόν^ | 'Αζολ1α τ0&ί Γϊώ,ν[9ν Σχϋρ[8ά)ςν Μ)λβ, έν χφ ^
  Εν Χανίοις τη 26 Ιανουίριου 1912. ^ - ■'σχ0Α.ίφ Γέρω—Αά*χον Κϋδωνίας χαι'ΒΜΐμ. Μ«λεφά«ν 8ιί)λο»
  Ή Προίί. Επαναστατικαί Κι/6έονηθΊς ; έν τψ δημ. ο7χολ«=ίιρ ΛουτροΟ Σφακίων α:ε μή άν «λαβόντας
  1 ΰπηρΐβίαν.
  ! Ό Άνώτερος Διευθυντάς τής Παίδίίας θέλει ?ημοσ:εΰσίΐ χαί
  ι έκτελέσει το ποφάν.
  ; Έν Χανίοις τη 10 Φίδρουαρίου 1912
  1 Ή ΙΙροόωρινη Έπαναο'τ. Κνβέυνπόις
  1 Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Ι Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΣ
  | Ι. ΗϊΥΧΑΚΙΣ
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  ΆιΟ. Δικτάγ. 9
  ί
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Η ΠΡΟΣΔΠΝΒ ΕΣΑΕΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  "Εχουσα ΰχ' όψιν τό άπό 30 Σεπτεμ6ρί:υ 1908 ψήφισμα τής
  έν ΚρήΐφΒοΆής των Έλλήνων τα ά-'ο 14 <2Ϊ 20 Ίϊνουΐοίου " τοιαϋτα τής Έπανβϊτατικής Συνελεύσεως πρός δέ τό ά:θρον 138 τοϋ Νομου 485, τό ίιπ' αριθ. 154 τήν 21 'Απριλίο., 191 ί Διά- ' ταγμα κ»ί την ΰπ' αριθ. ^/υ έ. ίτους πρότου-.ν τοΰ Γεν. Επι- θιωρητοΰ τής Παιδπας, προτάσει τού- 'Δνωι. Λ.ε.0υν;;ΰ τής : Πβίδείας Άποφααίζει κ*ί διατάσεΐ: ; Διορίζει - Ι 1) Τόν Μιχ. Λβζίνάκιν τβλειόφίΐτςν Γυμνασίου πρ;σωρ.ν'ο ·' διδ)λον είς ΓβλιάνΚαινουρίου ίιΐί μην. μισθώ ϊραχ. 50 ίϊνή ; ουσης τής θέσεως. · 2) Τον Έμμ. Ριτσατά*'.ν τελίΐόφ. Γυμνασίου προσω;ίνί>ν ■
  Αριθ. Διχτάγμ. 11 , &
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  "Εχοι,« ύί'δψ.νιο ά-Ό 30 Σ4πτ«μ1ρίου 1908 ψήφΐσμβί ττ}ς
  Κρίττ,ΒιυΛή; -ών 'ίίλ'.ή^ν ~>χ ίτ.Ό 14 ναΐ 20'ΐίνουαρίοΐ)
  τής Σ^νελίόίεω;, τό ΰπ' ά'ί'.,. 46/ί τή; 9 Φο'δρουΐρίθϋ'
  1912 ίγ.,ρ^θν> τ?3 Νομβρχία^οα Έπιϊεωρητου Χανίων Σ?α-
  κι,ν κ«τόύπ'αριθ. 1« τής 2 Αύγουστον 1911 Διάχαγμϊ,
  τ.ροτασκ τού Ανωτ. Διευθυντού τής Παιδείας
  Άποφααίζει κοχΐ θ'.ατάβαε».
  »*ν·; · π
  V
  -υ- - · > , „ ίΛ Διορίζβι προσωρινώς τόν Εύαγ,'ελόν 'Αν3?β8άκι- δβδάϊκαλο»
  διδ)λον εις Βοριζα Καινουρίου ι~ μην. μι,θω δραχ. 50 κενής } έν τω δ^μοτί/.φ σχολ.ίφ Νεοο.ούρου Κυϊωνίζς επί μηνιαίφ |«-
  ουσι,ς τής θέσεως. ί σθώ ίραχ. 40. '
  3) Τόν Ιωάν. Δ.Γ,λβνά,ιν Γ)μιο» προσωρινόν διδ)λον είς · Ό Ανωτ. Δ,ε.Ουντής τής Π»8είας θ^ει δη,οσ(ϊύ35ί κ«ί
  I»-
  Καβτίλλι Πεϊιαβος επι μην. μισθώ ίραχ. 55 χενής ςυ:ης τής | τελέσει τό πορόν.
  Έν Χανίοις τή 10 Φε6Ρου*ρίου 1912. ' -
  Ή *»ρο<}ωρινη Έπαναΰταττκη Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ.ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ 4) Τ6ν Έμμ. Πϊπαδάκι, τελεΐίφ. Γυμνασίίυ προσωρ. 8ιδ)λ:ν είςΐΐσλΐάμαν Καινουρίου έιτι >ην. μισδώ δραχ. 50 νενής ςΰση: '·
  τής θέσενς ?
  5) Την Έλένην Α. Κωνστ :ντ!νίδου πτυχιοΰχονΒ)μ;ο; δημ)λον 5
  «ίς Άρώνι 'Δκρωτηρίου «πί μην. μισθδ δραχ. 100 κενής οίιης ί
  τής βισεκις. <./' ι:.ΐίϊΐ..ν» ^ · 1 6) Την Αίκ. Σ. Περπ(ρ:χΐ «ροαωρ. ϊ:δ)λςν ΐίς Σπηλιάρια ! Κυδωνίας επί μην. μισθώ δραχ. 40 χενής οόσης τής θέσεως. Μετατίθησιν ': Τον Δημ. Καπετανάχιν πτυχ. Β)μιον δημ)λ:ν ώς ϋπεράριθμον ) έκ Σχινΐά Μονοφατσίου εί; Γοϋβες Πεδιάδος επί μην. μ·σ6ΰ - δρ. ιιο. · Ό Άνώτ?ρος ΔιευθυντΙις τής Παιδίίας θε) εί ίημοσιευσίΐ *αί ■ εκτΐλέσει τό ταρΐν Διάταγμα. ί Έν Χανίοις τή 9 Φε,ίρουορίου 1912. ~' Ή ΙΙροΰωρινη Έ παν. Κν6έι>νη<)ις Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΣ .... Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ! , Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ! Αριθ. 13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ι Α Τ Α Γ ,γΐ Α Η ΤΤΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΤΤΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Έχουσα ύκ' δφ.ν τό ά«Ό 30 Σεπίεμδρίου 1908 ψήφισμ* νήί ένΚρήττ) Β,υλής -.ών Έλλήνων, τα άπό' 14 ί.«ί 20 Ίβνουβρίί» ΐϊ!α:τα_ τής Έκαναστατικής Συνε)εύσ:ως κϊι τάς ϋπ' άριβ. 1-2 και .38 τή. 14 Λαί2·ί Ίανο^α?ί3^ 1912 προτάσείς το'; Γ*νι«5 Έιΐιΐεωρητοϋ τής Πα-δείας προτάσει τοΰ Άν. Διευθυντού τή< Παιδείας 'Απο^ααίζει και οιαταυ Μυλοποτάμου ώς έγχί
  θέσιν της.
  Ό Ανωτ. Διβυθυντής τής Παί?5ίας θέλει δΐϊμοσ:εΰσει χ«ΐ έ*"
  τελέσιι.
  Έν Χανίοις τή 10 Φεδροιαρίου 1912." -
  II
  ποοίίωρινη Έπαναότατικη
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Γ. ΠΛ0ΥΜΙΔΗ2
  Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕύΣ
  Αριθ. Δικτάγ. 14
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑ.ΤΙΚΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έχουσα ύπ' όφιν τό άπό 30 Σβπτεμβίου 1908 ψήφΐσμα τής
  έν Κρήτ^ Βουλής τδν Έλλήνων τα άπό 14 χαί 20 'Ιανίυαοίου
  1912 τοιαΰτα τής Συνελεύσεως τό άρθρον 138 τοϋ ΰπ' αριθ.
  485 Νόμου, τό ΰπ' αριθ. 135 π. Ιτ. Διάταγμα καϊ την ύπ'
  αριθ. 1β*/β7 **ΐ χρ-ινολογίβν 11 ΦβίβουαριΌυ 1912 γνωμοίό-
  τησιν το3 Γεν. Έκιθεωρητοΰ, προτάσει το3 Διευθ'ΐτοΰ τής Πατ-
  δείας.
  *Λποφα<Ηζει καί Δτατάόόετ Διορίζει τόν Έμμ. Ε. Παδου6άν 6)μιον όριστ. διδ)λον είς Αγ. Ιωάννην Μυλοποτάμου έκί μην. μισθω δρ. 75 κενή*ς οδσης τής θέσεως. Μειατίθησιν έκ τβϋ Γ)μ:ου δημ. σχολίίου τής πόλεως Ηρα¬ κλείου τόν Έμμ. Τσατσαρωνάχιν γ)μιον πτυχ. δημ)λον είς τό έν Δβμάσια Μαλέδυζίου δημ. σχ:λ»ίον, χενής οίίίης τής θέοεω,·, ίίάτοοςίν τη ΰχ'άρ'ί. 1437/ΐ95 *« "χρονολογίαν 8 Φεδρουβρίου 1912 έγγράφω τοΰ Ν. Έπίθεωρητοϋ Ηρακλείου «ναφερομένους λέγους. "Ο επί τή; Παιίείας 'Ανώτερος Διευθυντάς θέλ« 3ημοσ(«ύαει καί έκτβλέσει τό «αρόν. Έν Χανίοις τή 11 Φΐδροαβρίου 1912. Ή Λροόωρ. Έπονα<ίτατικη ρ Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ /6.« Άρι8μ. Διαταγάς 9 Δ Ι Α Τ Α Γ Η Ό 'Λνώτερος Δτενβνντης τΛς ϋαιδείας "Εχοντες δπ' δψιν το άρθρον 27 τοθ ύπ',;άριί. 135 ιϊ. Ι«υς Δ(«τάγμ«τος. Δι·ριζΟ|Μ» τον Ιωάννην Έμμ. Π«ΐΕα)«κην ύπηρέτηχ έν τφ Ανωτέρω Δημοτικώ σχολβίΐ|» Άγίίυ Μορωνος έτΐ· μην. μυθώ ίρ«χ. 30 κενής οδϊης τή; 9ίσε»ς. Έν Χανίοις τη 11 Φείρβυαρίου 1912 Ό Ά"(·τ5ρ5ί Δ'ευβυντής Ν. Γ- ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Αριθ. Διαταγτς 8 — Ι -_ Τ -Δ. Γ Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λαβόντες ΰπ'8ψιν τό ύπ' αριθ. ""/«β τής 6 Φΐβροααρίου 1. ετους" Ιγγρβφον τοϋ Νομαρχιακο3 Έπιθεωρηιοα Ηρακλείου, «ολόομβν τον Μύρωνα Κωβτάκην τί[ς θεσειβς ϋιτηρίτου έν τώ Ανωτ. Δημοτΐκφ σχολείφ Αγ. Μύρωνος ώς μή άκβίεχθέντα ταύτην καϊ άχαλλάσσομεν αυτόν κάσης ϋχηρεσίας. Έν Χανίοις τί) 11 Φεβροκαρίου 1912. Ό Άνώτεροί Διε.θοντήί;'της Παιδείαν Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ 6. Μ. /6.« ν* 3 Φ.6ΡΤρ τοθ Εί.αίΥελέως Ρεθύμνης χαΐ τβ υπ ρ βρουαρίου έ. ϊτ. Ιγγραφεν τθ3 Άν«κριτοΟ ^* Δ.ορίζομεν τόν Χαρίλαον Πηγουνακην κάτοικον είς την διά τού θανίτου το3 Ίωάννο^ Ρουκουνη, τέως τής *Ανα*ρΙβε«·ς Ρεθύμνης κενωθεϊσαν θέσιν Έν Χανίοις τ?| 11 Φε6?ουαρίου 1»12. Ό 'Ανώτερος Δΐίυ». τής Δικαιοσύνην Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ Άριθμ. Δι«.ταγης 12 Όέπί τΛς Αιι«α»ο<ίύνης 'Ανώτερος Ένοντες δπ' Β«« το ύπ'άριθ. 44 τοθ 1907 Διάταγμα ('Αρθρ 11 ίαί π&Ϊ^Ι Όργανισμου των '0^*™»£ είς την ύπ'άριθ. 5 τού 1912 πράξιν τΛ Συμδουλίου τής * χβλάου Λασηθίου. Εν Χανίοις τή 14 Φεβρβίΐαρίου 1911. Ό Άνώτερος Διευθυντάς τής Δικαιοαύνης Γ. ΠΑΟΎΜΙΔΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΤΝΗΣ Διά το3 ύχ' αριθ. 8 τής 9 φ(6ρ·υαρΙου 1912 Διατάγμβτος έπετράιη ή έκ το3 Δημοσίου Ταμείου ανόληψις ολοκλήρου τής μΐσθοϊοσίις τοϋ Φβίϊωνος Μοάτσου Γραμματεύς τής Έξωτε- ρΐλής άλληλογραείας άκουσιάσαντβς έκ τής υπηρεσίας τ«υ λόγω ασθενείας νομίμως πιστοποιηθιίσης υπο δ υ» Ιια*τημ»νων ια¬ τρών χ«τά το α»* 15 Ίουνίου μίχρι 10 Α.ύγ«ύστ;υ 1911 χρο¬ νικόν διάστημα. Έν Χανίοις τί) 10 Ί«νουαρίου 1912. Ό Άνώτερο; επί τής Δικαιοσύνης ΔιιυΙυντής Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ ΑΝ0ΤΕΡ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣαΤΕΡΙΙΟΝ Διά τής ΰπ' άρ.θ. 18 έ. ϊ. ίκοφάϊΐω; τής Πρ·σ»?ινής Ένπνοιστατικί',ς Κυβερνήσεως αΰξάνεται ή μιβΐοοοσΐα το3 Διευ¬ θυντού το3 Γραφείουτής Άπογρβφής κατα 20 ϊραχ. μηνι·ί«*ς. Έν Χανίοις τή 10 Φεβρουαρίου 1912. Ό Άνώτιρο; των 'Εσωτερικών ΔιευΙυντής Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΑΗ1ΤΕΡΑ ΑΙΕΥΒΤΝΣΙΣ ΟΙΛΟΚ011ΙΙΟΝ Διά Διατάγμιατος τής προβωρινής Έκ«ν. Κυβερνήσεως δ«' αριθ- 10 καί χρονολογίαν σημερινήν ίιωρίσδη Τελων··ύλαξ ιιαρβ τή Τελωνιακή περιφερκΐα Χανίων ο Ανδρ. Σ. Πικε»ή"ς άν;ί τοΰ Νικολ, Στρογγυλάκη ούτινος ή «αραίτησις έγένετ· ιιοδεκτή. Δι' ί»·.->ίβυ Διατάγμβτος ύχ' αριθ. 9 καί χρονολογίαν χβεσι-
  ---- - -- ------ι-ν Λ».».
  ___'Αριθ. Δ(ατ«γης 11
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
  Ό επί τής Δτκατοόννης "Δνώτερος ΔτενθιτντΗς
  Εχοντες ΰκ' δψιν τό άρθρον 131 το3 ΌργανισμοΟ των Διχα
  στηρί<ι»ν. ό>ς έτροκοκοιήθη διά το3 ΰπ' αριθ, οΌ7 Νόμον καί τβ
  Δ.
  τη«ς έγένετο_έ*ί
  Ό '.
  Ι"* ®)ί (ι* Γ ,5ι
  Γ· '' -1
  ,..··» *!«· ' >
  >< * ί . « 'ΐ, «» * _ϋ