91840

Αριθμός τεύχους

11

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/2/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι ίΐ
  17.
  ίΐ
  7.**
  ίϊΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΩΐ
  Κ Ρ Η Τ Η
  ΤΙΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 16 ΦΕβρο.αρίου 1912 — Αριθ. 11
  •Αριθ. Διατάγμ. 10
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙ ΑΤ Α Γίνΐ Α
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑ.ΝΑΣΤΑΠΚΗ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΣ
  Έχου«α ϋττ-' όψιν τό άιτό 30 Σεπτεμβρίοιι 1ίίϋ8 ψήφισμχ τής έν
  Β;υλής των Έλλήνων, τα ϊιπ' αριθ. 4 τής 14 Ιανυυα-
  ριου καϊ 5 τής 20 Ίανουαριου 1912 ψηφισμχτα τής Έααναστα-
  τικής Συνελεύσεως και το άρθρον 8ό τοϋ ϋργανισμΐϋ τώ» Δικα¬
  στήριον, προτασ*ι τού έΐιι της Διχαιοσόνης Άνωτίρου Διευ¬
  θυντού
  Άποφαόίζει καί όιατάόόει
  Διορίζβι τόν Γεώργιον Κ. Σεργακην κάτοικον Νεαπόλεως,
  δικηγόρον παρ' άπασι τοίς έν Κρήττ} Δικαατηριοις πλήν τύν
  Έ
  φ
  Ε£ς τον επί τής Δικαιοσ6νης Ανωτ. Διευθυντήν βν
  ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τή 8 Φε6ρ»υαρίου 1912.
  11 |]οο(ίωι>ινη 'ϋΐπαναΰτατικίν
  Γ.
  Ν. Ι
  Ι. Η11ΧΑΚΗΖ.
  Αριάρ.. Διατάγ. 13
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤ. ΚΓΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Εχοιιαα υπ'όψ.ν το απο όν Σεπτειλ6ρί9υ 1^08 ψηφιβμα τής
  έν Κρητ^ Β.υλ'ίΐς των ΐΐιΑΛηνων τα Ο π' αριθ. 4 τής 14 Ία-
  Ι'αίΊ χαι Ο τής "/Ο 1>νουαρκυ ε. ετ. τααϋτα τής
  2ίυν*Αει,βιω1, το α,)θρϊν ϊί τοο ύπ'αρια 13 τού
  ψΐ,ψΐοματος της Λχν»Λ*α,ίει·>ς κϊΐ το αρθρον 91) νού Συν-
  την υπ' β(.ι&. 6 τοϋ 1ϋΐ2 πράςιν τού Συμ6οι>λιου
  της Δΐχαιοσυνης, προταο*ι τοϋ 'Δνατερου Διευθυντού τής Δι-
  Άηοφααέζει χχί δςαταασει
  Μ*ταχί6ηαιν αμοιέαιυις τβυς Δημοσιευς Κατηγόρους τοϋ
  υ Γι|(ύς Αμαριου ^πυ^ίίωνα Λιτινα και τού Ε'ιρη-
  ιβυ Ιΐϊρα^ατις Μυλοποτάμου Μυριβνα Βολανακην.
  Μ*ιατιοησιν αμ-,ι6αΐως τίΰ; Δημοβίους Κατηγόρβν- των
  οΑΐΜΐΜνΜΐΐ^ων Κΐινο^ριου Γεώργιον Σίεγανίοην χ
  70» Μονθφβταιο» Έμ/, ΐςαρδήν,
  III)
  Μετατίθησι τόν παρά τώ Είρη<οδκείω Χώρας Σφακίων Δημόσιον Κατήγορον Γεωργ. Δ. Τσιχριτϊήν είς τό Ε'ιρηνοβι· κεϊαν Β:ρραιν Πυρ ^ΐωτίσΐης ώ; τοιούτον, άντί τού Άριστ. Με¬ τοχιανακη μετατιθιμενου «ίς τό ΕίρηνοδαεΤ^ν Πεύκου Βιάννου τοΰ όποιου ο Δημοσιος ΚαιήγοΓο; Γεώργιος Σλλιίίδης μετατί- Οετχι είς ι ό ΕίρηνοδιχεΤον Χώρας Σφακίων ώς τοιούτος. Εις τόν επί τής Δικαιοιύνης Ανώτερον Διευθυντήν άνατΐ^εται ή δημοΐίΐυσις χαί ίιιτελεσις τού παρόντος Διατάγματος. Χανιά τή ΐθ Φ«6ρουαρίου 1912. II Προό. ΈπαναιΙτατικτι Κιβέρνηιΐις Γ ΠΑΟΥΜΙΔΗΣ Ν. ΠΑΜΑΛΑΚΗΧ Ι. ΗΣΥΧΑΚΗ! Αριθ. Διχταγ. 15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑ II ΗΙ^ίίί'Ιλ Ι ^ϋΛΜΣΓΛΓΠνΙ Έχουσα ΰπ' ό*<ιν τό άπό 30 Σεπ;εμ6ρί;υ 1908 ψήφΐσμα τή; «ν Κρηττί Βίκλής των Έλλή^ων, τα ΰπ' άρΛμ. 4 τής 14 Ίλ- νουαριου καί Ο π' άριθμ.. 5 τής 20 Ίανουαριου 1912 το:αϋτα τής Έπαναστατκής Συνελεύσεως, τό άρθρον 87 τοΰ όρ(βνισμου των Δίκαστηρίκν, καί την ύπ' αριθμ. 7 το3 1912 πράςιν τού Συμ6ου>ίου τής Δικαιοσυνης, χροτααει το8 Άνωτίρου
  τοϋ τής Δικαιοαύνης.
  κατ διατάϋαει
  Διο(,ίζ£ΐ τόν Γρηγόριον Α. Μωβάκην δικηγόρον καί καρ'
  Έφίταις.
  Εις τον επί τής Δικχιοΐύνης Άνώ:ί?:ν Διευθυντήν άνΐτιθι-
  ται ή 2ηΛΟ3ίε^^ις κχι ίκτίλισ.ς τοΰ παρόντος Διχτϊιμαΐος.
  Έν Χΐνιοις τή 10 Φ*4ρίυαρίου 1912-
  Ή Ηροσνρινή 'Έηχνχστατικη Κυβέρνησις
  Γ. ΠΛυΤΜιΔΗ2
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΚ1Σ
  Ι.ΗΪΓΧΑΚΗί
  έν
  Άριθμ. Διχτάγ. 4
  ΒΑλΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ *"
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΓΑΤΙΚΗ ΚΪΒΕΡΝΗΣΙΣ
  "Εχουσα ΰπ' οψ'.ν τΌ ά-δ 30 ΣίπτεμδρΙου 1908 φήφισμα τής
  Κρηττ, Βουλής τώ» Έλλήνων καί τα ύκ' άριβ. 4 τής 14 'λ·
  υαρίβν καϊ 5 τής 20 Ίανβ.ϊοίου 1912 τβ'αθτβ ήτς Έπανίβτβ*
  Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΈΡΝΗΣΕΩ2
  ϊ ι
  τικτ*,ς Συνελεύσεως, τό άρθρον 130 τρ3 Όργ^ν. των Δικαστη-
  ρίιεν ώς έτοοιτ·πο:ή·η διά τ»0 ΰπ' αριθ. 607 Ν:μου κ*ί τήνύπ'
  αριθ. 3 τού 19Ι2 «ρϊςιν τοΰ Σ^6;υλίου τής Δκιιοϊίνης, προ-
  τάΐίΐ τοΰ ϊτΛ τής Δικεαοσύ/ης Άνβτέρΐυ Διευθυντού.
  καΐ όιατάοΊϊε»
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Δ:* τοΰ ύ-' ά·ιθ. 15 τής 11 Φιδ;βυ«ρί^ ϊ. Ιτ. Διατσ'γ.
  Κ Ιά
  Μετατίβησ-γ άμοιοαίως τίΟς Δημοσίου; Κατηγίρίυς τ3ν Είρη-
  νοϊιχείων Νϊ—όλεω Μιραμδιλλου Θϊόφρατΐον Κοζύρην κ>ί
  Χερσόνησον Πεδιάδος Έμμ. Χα:ζά«ην.
  Εις τόν Άνώτερβν Διευθυντήν τή; Δ-κβιοοό^ης άνατίθίταΐ ή
  δημοσίευσις καί βκτίλετις το3 παρόντος Δίατάγματος.
  Έν Χβνίοις τί 26 Ίκνυυαρίο.) 19Ι2.
  'Π Προόωοινίι Έπαναόϊατικη
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΑΗΣ
  Ι. ΙΙΣϊ'ΧΑΚΗΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Αριθ. Δ.χτάγ. Ι
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  ιι π?ο__Ρί.{ί εμιλισγα;ικιι κ
  "Εχουσα ΰπ' 2ψιν τί υπό χρονολογίαν 30 Σίπτε^δρίοΐί 1908
  ψ'ΐφ σμ* τής έν Κρήτϊ) ΒοΑής τώ* Έλλήνων καί τα όπ' αριθ. 4
  τής 14 Ίανουαριου κ*ι ΰπ' *ριθ, 5 τής 20 Ί*νουΐρί:υ 1912
  τοιαθτα τής Έιταν,ίστατιχής Σ^ελεύσίω; καί τό άρθρον 8θ το3
  Όργανΐ^μοΐ των Δικαστήριον, πρίτατίΐ τοΰ επί τής Δικα.ο-
  σύνης Άνωτέρου Διευθυντού
  Άποφαϋίζβι καί διατάΰο*ετ
  Διορίζιι τόν Σιυλιανόν Κ. Πρ»τ5παπ«δίκην δικηγόρον τχρ
  δτασι τοις ίν ^?ΨΌ Δικϊΐτΐ)ρίοις πλήν τώ^ Έ^ετείων.
  Είς τόν Ανώτερον Διευθυντήν τής Διχαιοσύνης άνατίθϊταί
  ή ϊημοτ ευσις χχί εκτέλεσις τ:0 παρόντος Διατά (·ματος.
  Έν Χανίοις τή 23 Ίανο,ιαρίου 1912.
  'ΙΙ Η^οΰωρτνη '£. «αναβτατικη Κυΰέονηότς
  Γ. ΠΛΟΙΜΙΔΗΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΙΙΣΥΧΑΚΗΣ
  Αριθ. Διχτχν·. 2
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Ρνΐ Α
  Η ΠΡ0ΣΩΡ;Ν3 ΕΠΑΝΑ3ΓΑΠΚ3 ΚΥΒ3ΡΝ.1ΣΙΣ
  Έχουσα ύτ' όψιν τό ύκό χρςνΐλιγαν 30 Σετττεμίρί^υ 1908
  ψίΐφισμα τή; ίν ΚΓήττς Β^υλής των 'ΕΛλήν,βν κα: τα ϋπ' ά;(&. 4
  τής 14 Ίΐνουαρίου κ« ύτ' άρ;θ. 5 τής 20 Ίΐνο./αριου 1912
  τοπθτα τή*ς Έταναστατιχής Συνελείσιω; καΐ τό αρθρον 86 τοΰ
  Όργανισ·οθ των Δικα;τηρκι>ν, «ροτ*σ=ι τοΰ Διενθυντβΰ τή; Δι.
  καιοαΰνης.
  'Α.Γ.ο§αόίζε καί διατάααει
  Δΐβρίζει τόν Έμμ Γ. Κωνσταντινίίην κάτοικον Νεαπόλεως
  Μεραμίίλλου 8.<.η,όρ5ν ταρ' ά'ΐασι τοίς έ' Κ-ήιρ ΔίΛαστη- ρίοις πλήν τώ; Έφε«ίων. Είς τόν λτλ τή; Δκαοσύ>ης Ανωτ. Διευθυντήν άνατίθίτβι ή
  ίηΛθΐίιυσις καί εκτέλεσις το3 παρόντος Διαταγμαΐος.
  Έν Χανίοις τή 23 Ί*νοι>αρίου 1912.
  Ή Οροΰωρχνη '£«αναστατικΐι Κυβέρνησις
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΙΙΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. Η2ΤΧΑΚ1ΙΣ
  μβτος τής προσωρι.ής Ε::αναστατικ<;ς Κυίερνήιεως ρη ή άίόλη^ς ίλοχλή?ϋ; τή; μιΐθ^ϊοσιας «Ίς τόν ιτεζον Άνθυ-β· στϊΐστήν Βογιάκην Γεώργιον, ϊιά τό «χο 6 ΝοεμίρΌυ μέχρι 6 Δίκί^ρίου 1911 χρονι,θ' δ.άατημχ κίθ' δ άπουΐίασί τής ΰ"η- ρβσίβς λό·.ω άζΰιηιχς, νομίμως πΐϊτοπϋηϊιίσης ΰαό δοο έι«- στημόνων ιατρών. Δι' ό,Αθίίυ Διατάγ^βτος ΰπ' αριθ. 16 τής αυτής χρον:λο- γίβς επετράπη είς τον κεζόν χωρο;ύ"'«κα ΙΙαχαντιβνάκηκ Κων¬ σταντίνον ή άτόληφ.ς όλοκληρ:ι> τή; μΐα·»ίςσίας τού διά τό
  άτο 7 Νοεμβριού μίχρι 7 Δεκεμβριού 1911 χρονικόν ί.ά-
  στημχ, καθ* β άπουσ:αΐε τής υπηρεσίας λόγφ άβθενιίας, νομί¬
  μως πιστίΐηιη^ί.σης ΰπί δ^ε έπιστημόν·ιν ιατρών.
  Δι* όμοίοα Διατάγμ,ατ^ς ύπ'άριθ. 17 τής 15 Φϊδρο,ιβρ!^ έ.
  ίτ. ϊτίτράπη εί; τόν πιΐ,ον χωροφύλαχα Καλλιγΐαννακην Νιχο-
  λϊον ή άκόληψ ς όλβκλήοου τής μυθοϊοσιας τού, δι* το αι ο 8
  Δΐκε,λίρίου 5911 μίχρι 7 Ίxνο^xρίο» 1ΰ^2 χρΐνικΐν δΐάΐιτ,»^,
  καθ" ό ά-.οκϊίασε τή; υ5ί;ρϊσ.ας λογψ ασθενείας, νομίμως ιτυτο-
  ποιηθίισης υπό 3 οο ιπιστημόνων ιατρών.
  Δο' όμΐίίο^ Διαϊάγμαυς Ικ' αριθ 18 τής 15 Φ«ίρθυ*ρ ου έ :τ.
  επετράπη είς τόν π«ζ·3·> χωρ;φύλϊ<α Σηφοδϊσκαλάκ»;ν Ν'.'όλ^ον ήάτοΛηψ.ς όλοκλήρο; τής μισθοδ;σίας τού, δ ά τό άπό 16 Σε- πτεμ6ρ:ου μίχρί 16 Όιτω5ρίου 1911 χρονιχΐν δ'.άίτη^α, χ»θ ο άπ3.»σ'ασϊ τής υπηοετίας λόγφ ά:θ;νε»ς, νομίμως πιστοπ;ι>,θ ι-
  σ»]ς υπο δοί έπιστημονων ίΐτρών.
  Δι'ί,λοίβ^ Δατ?'μΐτος ΰπ'άηθ. 19 τή, 15 Φ.δρβ.ι<*ρ·3.<· *· ίτ. επετράπη είς τόν πίζον χω?ο;>ύλαΛα ΙΙϊτρά*ην Χαραί-ϊΛ"
  πον ή άπόληψ ς ό^,ολληρίυ τής μ'σθοδοΐία; τού, δ 3 τό «π; '23
  Ιουλίου μίχρι 16 Αϋγούΐτου 1911 χοθ'ΐ*.όν διάστιμα, καθ1 ό
  «τουσίασε τής ΰπιρεσ.χς λόγφ άϊθενΐΐας, νομίμως τισΐοτο ηθ»ι-
  σης ΰτό ίύο ίπίστημονων ιατρών
  Δι' ό,Λθίθϋ Διαΐαγ,Λατος ΰχ' αριθ. 23 τή; 15
  έτ έπετρϊτη είς τόν π»ζ.ν χι*53?ύλχκΐ
  πον ή άτολτ,ψ ς όλ3Λλήρο^ τής μιτ93Ϊ3σα; τ:υ, διά το
  Αά(;ουΐτου μίχρι 1 Σίττεμίρίου 1911 χ33νΐκόν ί.ϋστημ
  δ άτουΐίατε τή, ϋπηρενί*; λόγψ άσίίνείας, νο/ί^ως
  θϊΐ"η; ΰτό 3ι>ο ίπίστημόνων ιατρών.
  ' Δι' ό^οίου Διαι«γμϊΤ5ς ΰτ" αριθ. 21 τής 15
  1912 επετράπη ϊίς,τόν πεζον χωρο^ύλχκα Σιΐουνάκην
  ή άιάληψις όλο<λήρου τής μιαθ35οσ.ας τοο, διά τό άπό 15 Νο¬ εμβριού μέχρι 2ο Δί«μ.6;3ί;υ 1911 χρονικόν διάσΐημα, καθ'ό άπθϋϊΐασε τής ϋτηρεσίϊς λόγφ ασθενείας, ν;μ'μιως π.ϊΐοτθ!ηθ:ι- σης υπο δύ? έπιστημονων ιατρών. Δι' βμοίου Διαταγματος ύπ' αριθ 22 τής αότής χρονολογίαί, επετράπη είς τόν τέως π«ζόν χ·Λρ-φΰακα 11*τραν;ωνακην Εμ¬ μανουήλ ή «πόλεις όλ^xΛήρ^^ τής μισθοίοσίας τ:υ, δια τό άτό 5 με'χοι 25 Μα?;υ 1911 χρονικόν δυιστΓ,μα, κ^θ' δ άπουσι«« τής ύτηρίίίΐς λόγφ άο-θ νειβς, νίμί^ως πιστοποιηθείσης υπο ϊυβ «ιτίστημονων ιατρών. Έν Χανίοις ιη 15 ΦΛρον-ίμυ 1912. ι Ό Άνώτερος Λκυβυντής της Δημοσ'α, Άσ^αλ'α; : Γ. ΠΛ0ΥΜΙΛΗ2 ρίο- ι, άλϊμ.· ά