91843

Αριθμός τεύχους

12

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/2/1912

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  >* (Μ ' »
  V
  , ϊ
  Β ΑΣ. ΑΕ1Ο^ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Ρ Η Χ Μ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 22 Φεβρυαρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 12
  Αριθμ. Διατάγ. 16
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Β ΠΡΟΣΩΠΩ ΕΜΑΣΪΑΤίί.3
  Έχουσα ύπ' δφΐΐ τα υπό χρονολογίαν 14 καί 20 Ίανουα-
  ρίοιι 1912 Ψηφίσματα τής Έπαναστατική; των Κρητών Συ¬
  νελεύσεως, τό άρθρον 26 τοϋ ίιπ' αριθ,*. 380 Ν^μιυ προτα-
  σει των επί των Εξωτερικών καί Ο'ικονομιχών Ανωτέρων
  Διευθυντήν.
  Άοπφασίζει καί διατάσαβι
  Έγκρίνει την διά τού ύιτ'άριδμ. 24385 τού 191ΐΣυμ6ο-
  λαίου τοϋ Συμβολαιογράφου Χανίων Ιωάννου Κοηαϊάκη
  γενομένην, υπό τού Μανοώσου Κουνδούρου καί Κ, Κιουρτσι-
  ίακη πρός τόν Κων. Μάνον, απάντων κατοίκων Χανίων, με-
  τα^ιβασιν των έν τ^ νησΐίι τής Γαΰδου Μεταλλείων Χαλκοδ
  των διά των ό—* άριθμ. 7 κ*ί 8 9 τού 1907 Διαταγμάτων
  παραχικρηθέντων τςΐς δυο πρώτοις.
  Είς τόν επί των Εξωτερικών Ανώτερον Διευθυντήν άνατί-
  θησι την δημοσίευσιν καί έκτελίσίν το3 παρόντος Διχτάγαατος.
  Έν Χανίοις τί) 11 Φεδρουαρίου 1912
  *Η Μροθωιρτνη Έπανα^τατικη Κυβέρνησις
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
  _Άριθ. Διατάγμ. 20
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓ,ΜΑ
  Η ΠΡΟΙΟΡΙΝΗ ΕΤΤΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έχουσα ΰπ' όψιν το άπβ 30 Σε1ιτεμδριο^ 1908 ψί,φισμα
  τής έν Κρήτγ) Βουλή-ς τώ^ Έ^ήνω/, τα ά πό 14 κ« 20 Ία-
  νουαρίου 1912 τοιαϋτ* τή*ς Συνελεύσεως κβί τό ΰπ' άρι&^ 68
  τοδ 737 Νόμου άρ9ρ3ν προτασει τού Άν<*τέρο,> Διευθυντού
  τής Παιδείας.
  Ό Άνώτερος Δυυθυντής τής Παιδβίϊς θέλει δηΛοσι«6σ*
  καί έκτελέσει τό πϊρ^ν
  Έν Χανίοις τη 17 Φίδρουιρίου 1912
  Ή ποοο5ωρινη Έπαναο5τατικη
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Γ. ΠΑΟΤΜΙΔΗΣ
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  Άποφαΰτζει καί ΑιατάοΆει
  Επιτρέπει την έκ το3 Δΐϊμ:σίου Τβ^είου άποληψ'ν όλςκλκ)
  Ρίυ τίς μΐσθοίοσίϊς όπερ τής Δ'ϊ.θ,ιντρίας το3 ίν Ήρακλειφ
  Βου Ανωτέρου Χριστιανΐκου Πΐρθεναγωγεί'υ Μαρία; ΚοκΑΐ-
  ν*κι ί,ά το άπο -ής 23 ΝίΕμ6ρίου μέχρι τής 23 Δίχεμδριο.,
  '"11 χρονικόν ίιάστημχ καθ18 άτο.σίασεν τί)ς >-α-ηρί3 άς λόγω
  ασθενείας νομίμως «ιστοιοιηθείσης
  Αριθ. Διατάγ. 15
  ΒΑΣΙ ΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Η ΤΤΡΟΣΟΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έχουσα Οι' ο]/;ν τό άπό 30 Σιπτδ/δρίου 1908 ψήφισμα
  τής έν Κρήτιρ Β3ΐ»>τ5ς των Έλλήνων, τα άπό 14 καί20
  Ίανουαριου 1912 τοιαϋτα τής Συνελε6σ<ΐβς τό άρθρον 5 τοθ ύπ' αριθ 135 έ. Ι. Διατάγματος το ΰκ' αριθ 13/β τής 23 Ία- ναοαρίου έ. Ιτους έγγραφον τού Νομ. Έπιθΐωρητβύ Χανίων Σφακίων καί την ϋπ' αριθ. 36 τής 25 Ιανουαρίου 1912 εί—- γητικήν Ικθεσιν τού Γεν. Ί2πιθ«ι#ρητο3, προτάσει το3 Άν. ΔιευθυντοΟ τής Παιδείας Άποφαόίζει καί διατάσϋει Διοριζϊΐ 1) τόν Έμμ. Π. Πσντελάχην άπό«. Γυμνασίου διίβσκαλον «ν τώ δημοτικώ σχολείω Σφηνάρι Κΐσσάμοο επί μην. μισθφ δραχμ. 50, χενής ού~ς τής θέσεως* 2) Την Κλεονίκην Δελάκη «ροσ. διοάσχαλον έν τφ ϊημο- τΐκώ σχολτίφ ΑουτρβΒ Σφακίων επί μην. μΐαθώ δραχμήν 40, κενής ουττ,ς τή« θέσεως κ»Ί 3) τόν Ιωάννην Παναγιωτάκη άπόφ. Γυμνασίου διίάσκαλον έν τώ δημ. σχολείω Κακοπέτροιι Κισσάμου επί μην. μισθφ δραχ. 50, χενής οϋΐης [τής θέσεως Ό Ανωτ. Διευΐυνιής τής Παιδείας θέλει δημοαΐιύσει καί έκτελέσει τό παρόν. Έν Χανίοις τή 15 Φεδρουαρίου 1912 •Η Προΰωρ. Έπαναΰτατικτι Κνβέρνηόχς Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ Ι. ΗΣΤΧΑΚΗ5 έν Αριθ. Διατάγ. 18 Β1ΣΙΛΕΙΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ~~ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Π ίΙΙ'ΟΣϋίΜΥΙΙ ΕΙΙ\ΣΓΛΤΙΚ!Ι ΚνΐϊΕΡΛΙΙ-Ι- Έχουσα ύπ' δψιν το άπό 30.Σ«πτ8μίρίου 1908 ψήφισματής Βουλής των Έλλήνων, τα άπό 14 καί 20 Ίανβι»-
  1Η2 Κ.
  Ι!
  βρίου 19! 9 τοιαϋτατής Συνελεύσεως, ><χ· '·- υπό χρινολο- γίαν 11 Φε6;ουαρίου Ϊ912 ίνγραφιν τού1 δ:ΐ)λου Μαλά- ξης Κι,δωνίας Γ. Κχλλιτέρη προ:άσει τού 'Δ^ωτ. ΔιευΟ,ιν- το8 τής Π»,·>Ϊ3ς
  Άποφασέζεϊ καί διατάβεΐ:
  Άποϊέχεται την άτό τ^ς θίσΐΜς το3 δι)λου Μαλάςης
  Κυϊωνίας ύπο6ληθ»ΐ<Χ3ν παρϋ'τηην τοΰ Γ. Καλλιτέρη καί αΐϊαλλόασει ούτον τής υπηρεσίας. Ό Ανωτ. Δκυ^υντής τής Πιιδεάς Οίλβ'. 3η*ο;ιε35ϊΐ καί έκτελέσΐι τό παρόν. Έν ΧθΜβ'ς αί) 16 Φε.ρουαρίου 1912 'ΙΙ Ιΐροόωοινη Έπαναότατικη Κι/βέρνηιίΐί" Ν ΠΑΜΑΑΑΚΗ2 Γ ΠΛΟΥΜηΗΣ Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Αριθ. Διατάγ. 22 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ι Α Τ Α Γ ίΛ Α Η ΠΡ3ΣΙ1ΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ "Εχοοιτ:»: ίιτ' όψ ; τί 30 Σΐιτίμ,ίρίου 1908ψήφ<σμα τής Ιν Κρήτχ Βςολή; τώ; Έ*λήνων τα: άπό 14 καί 20 Ιαν:υαρίίυ 1912 τοιαϋτα τής Συνελβυσςως καί ό ύχό χρονολογίαν 20 Φε- δρουϊρίβυ 11Μ2 ϊγγραφ:ν Τ5Γ ϊιίασλάλουΧρωμονΛσΐηήου Ρ*0ί- μνης Ιω. Ν. Γαϊπαράχι, π:ϊτίτϊ Τ3·3 Άν^ΐ'ρία Δ:ε^δυ^το3 τής ΙΙαιίείβς, Άηο^αόίζει καί Διατά<Ισετ Ά·>»δ5χε:α: τή; χκ'ο τή; θέσεως το3 5.ίιζσ<ιάλ5^ Χ?ω>3 ασ-
  τηρίου Ρείύμ ής ύτ.οίλτ,θίΤΜν -αραίτητιν τοΰ Ιω Γαστχρά*;
  καί ά^αλλββε'. αυτόν τής ΰιΐτρεσίας.
  Ό Άνώτερος Διευθυντής τής ΙΙαιδεία; βΐλει δημοσ:εύσ«ι
  καί ΐχτελέσιι τό τ.αρόν
  Έν ΧανίβΙς τ?, 30 Φεδρουαρίου 1912
  'ΙΙ ΙΙροόωρτνή *£πανα<Ιΐατικη Κνδέρνηόις Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ , - . . Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Γ. ΠΛΟΤΜΙΛΗΣ τό άρθρον 16^ το3 «π' αριθ. 413 Νομιυ κρχίιιι τοΰ επί των Ο'ιχονομιχών Άνωτέρου Δ ευθυντ;ί, '%ποφασίζει καί διατάβσει Άποϊίχεταί την ύποδΧηΘεΐσαν παράίτησίν τβϋ Άν8ρ. Λυκά- κη άπό τ»5ί Θί<τ:ω; Τελω«φολϊ>ιο; παρά τη τβλων«'.αχϊ)
  περιφερίί'α τοό Τ^ωνείο^ Αγ 1ου Νι*ολάου κ»ί ίιορίζει τόν
  Μιχ. ιί"αρομ:χαλά.ίην
  Είς τοναύ.ό'ίτ! των Ο'Λ9νομ·.κ3ν Άίώ;5?ον Διευθυντήν
  άνα-ίθϊτοκ ή δημοσί-.υσ'.ς κ»ί εκτέλεσις τβϋ πϊρόντος Διατάγ ■
  ματος.
  ΈνΧαν'.ος τί) 20 Φεδροοϊρίου 1912
  'Π 1Ιοο(ίΛ>>. Ί3πανα(ίτ3τικί» ?ίυ"δέρνη<ί ς Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ Άρ-.Ο. Δΐα,τάγ. 16 3Α ΙΛίΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Ι Α Τ Α Γ Μ Α Η ΠΡΟΣΟΡΙΗΗ ΕΤΓ4ΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Αριθ. Διατάγ. 21 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Η ΠΓΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΠΒΠΠΣ Έχουσα ΰπ' οψ:ι τό άπό 30 Σ«-»·μ6;>ίο.ι 1908 ψή^ισμα
  τής έν Κρήττι Βίυλής των Έλλήνων, τα άπό 14 κσί 20
  "Ιανουαρ-βυ τ5ίαΐτα τή; Συνελεύσεως χαι τό υπό χρονολογ.βν
  16 Φείρουορί:υ 1912 Ιγίρ«ον το·3 ?<)λου Βίμου Έμμ. Πά πρετάσίΐ το^ Άν. Δ-ευθ^ντοΰ τή*ς Παιϊ,-ίας ηο^αόίζεχ καί &ιατά($ο>ετ
  Ά-ο?έχεται την άκό τής θί«ως τοο 3:ί«Αάλ:ι» Βάμο^
  οδ^ηθεΐσαν παραίτησιν τοΰ Έμμ. ΤΙαπαϊίγιίν'η κ«ί άιταλ-
  λάίε'. αυτόν τής ύτηρϊσία;
  Ό Άν. Δ εοθυνττς τ^ς Πΐιδεί«ς Οίβι δ^μοσιεΐοίΐ καί
  έΐιτελε'σει τό ζιρο*.
  Έν ΧανΕπς τη 20 Φίίροοϊρίοο 1912
  Ό Οροσ. Έπαναόΐατνςη Κυ^έονόις
  „, ,, Ν- ΠΑΜΑΛΑλΗΣ
  1 Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ Σ
  Ι. Α ΗΣΥΧΑΚΗΙ
  Αριθ. Διατάγ. 1 4
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ ϊ Α Τ Α Γ Μ Α
  Ξ ΠΡΟ^ΡΙΝΙ. ΞΖΛΝΑΣΓΑΤ.ΚΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έχς,σα ΰ«' όψει τό ύτό χρί/. 14 Ί«ο!ΐ*?ί9!) 1912
  ίΐμ τής Έτανα—ατι*ί]ς τώ/ Κρηΐών Συνελεύσεως κχί
  Έχουσα ΰτ' οψ.'ν τό άτ·> 30 Σϊτε^δρίου 1908 ψήφίσμα
  τής έ· Κυηττ, Βουλή; των Έλλήνων τα άπό 14 καΐ 20 Ία-
  ν:υϊρίο 1912 τ;ιαΰτα τής Συνελεύΐεως, τα ά'ρ9ρβ 53 κβΐ 135
  τού ύτ' άρ:θ. 485 νόμου καί τό ΰπ'αριθ 238 τής 30 Δεκεμ¬
  βριού 1911 3 άταγ,λϊ ·Λρο;άΐει το3 Ανωτ. Διε«Φυντο3 τής
  Παιδίίίΐς
  Άποφα<){ζει καί διατάιίίίεα Δί-ρίζίί ή> '^λ.,ιην ΛϊλϊϊίΛΐ) διδάϊ*χλ:ν τής |Γυμναστι-
  κήί «ν τη ΐν Κασ^ίλλίφ Κ'.σάμου πραχτική σχολί} θηλέων
  %ά .ήν Ά;:=μ!σαν Μιλιδόνι πτυχ. τής έν Ηρακλείω έξ··
  ταστιχή; έττροπείας διδάίΐκαλον των χειροτεχνημάτων έν τη
  αύτ^ σχολή
  Ό Ανωτέρας Διευθυντής τής Παιϊείοτς θέλει δημοσιεβσκ
  καί ϊκτελΐσϊΐ τό παρόν. ιΓ· «
  Έν Χανίοις ττ] 16 ΦεβρουαρΙου 1912
  II
  Ποοίίίορινη 'Κ—αναΛτατικη Κυβέρνησις
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΙ5
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Ι ΗΣΥΧΑΚΗ1
  Δϊ τ
  Α ΔίΕΥ8ΥΝΪΙι ΕΣΟΓΕΡΙΚΟΝ
  ς ΰττ' άριί. 17 έ. ϊτ. Διατάγματος τής
  ιτίΑή; Κυβερνήσιω; διωρίσθη μαθί]τευόμενος τ*ίς τ«-
  ρμής ΰπηρεηας κϊί έτοζοθίτ^Οη είς τό Ταχυδρ. Γρ*-
  φιΤΐν Χανίων ό Ιωάννης Ν. Γαβπαράκης.
  Δ',' όμ;ί,υ Λΐϊτάγματος ά-' αριθ. 19 έ. ίτ. ίιωρίοθη είς
  τό ΪΑΐ^ν.τθί τ.ροσΐώΐτιχόν των Δημβσίων Έργων καί Έργοίη-
  γός ό Γεώργιος Άθίν^σάκγις.
  Δι* ό,Αν.ου Διατάγματίς δι* άρ.θ. 21 έ. Ιτ. έ—τρά", ή
  άπολ-τ,ψις τής μυ(ο3οσιας τοΰ γραμματοκομΐστοΒ Άντ. Ντα-
  γ^δά η άπό 10 Ό -α&ύυ 'ςω; 10 Δεκίμδρίου κα%' 5ν χρό¬
  νον '<-ουσ!οζ€ τής υπηρεσίας λόγω ασθενείας Δ:'οι*3ί-ο Λιαιάγμα^ς τής ΰπ' αριθ. 22 έπ«τράιΐη ή «πό- ληψς τή; μυθοί σίας τΐΰ ρ,οηθίΰ των Δτ,μιοίαιν Έργων Τη- λεμάχ-,υ Καλεμικεράκης άπο 1 Νοεμβριού 1911 μβχρι τίλος Ίανοοΐρίοο 19ΐ2κϊθ'όν χοόν;ν άτίυσιαζ* λά-,ψ ασθενείας Ικ τής υπηρεσίας. Έν Χανίοις ττ] 21 Φίίρουβρίου 1912 Ό Άνώτερο; Διευθυντής των Έϊωτβρ'.κω» Ν. Γ- ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ί ί «ιΑ'ΐϊ'ί . βι<
  ΔΙΕΤ©ΤϊΜΣ.ΐ:_ ΤΩΝ ΤΑΧΤΑΡΟΜΕΊΓ- Ν
  .* ι
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΡβΝΙΡ{Η ΛΟΠΣΚΡΙ^Η ^ΑΦΑΣΗΡΑΣΠΣ ΦΗΣ 31 ΟΤ^ΊΙΩΒΡΙΟΥ Ι9ΙΙ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  !Καταθ£όης καρά τϊι Τραπέζα Κρήτης
  Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ' αύτω.
  Ταχυδρομικά Γραφεϊα : μετρητά παρ' αυτοίς.
  Κινήσεις Κβφαλα-ων : χρήματα κλΘ' οδόν..............
  Δαπάναο Ταμιευτηρίου δι 'άμοιβάς ΰπαλλήλ«βν............
  "Εζοοα εγκαταστάσεως..............................
  •274666
  775
  4430
  279872
  6556
  1023
  4450
  291902
  Εν Χανίοις τί1, 18 Ίανουαρίου 1912
  50
  54
  03
  10
  Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθόντων έτών...........,
  Κρητική Πολιτεια: υπόλοιπον προκατοβολής αοτής .......
  Ταμείον γραμματοσήμου : όβ>ε·>ομενα αύτω............
  Ταχυδρ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών...........
  Διαφορα εσοδα Ιδία εξ αντικαταστάσεώς βιβλιαρ'ων.......
  Διάθεσις άποθεματικών: καταβάλη έναντιόφειλής πρός Κρητικήν Πολιτειαι
  Τόκςι είσπραττόμενοι υπέρ τού ΤαμιευτηρΌυ.....................
  1582
  1237
  278704
  10
  5916
  291^02
  99
  65
  58
  10
  17
  Ό Δ
  Γ) ταμιας τού Ταμιε,ιτηρίΌυ
  Γ. Γ. Γ«ωογονδάκης
  με>ρι
  καρελΟόντο<τ Ό μ>ρ ρ
  έντός τοδ μηνός Όκτω6ρί:υ
  ΤΩ8 ί: Ρ Γ Λ ΣΙΩ ιί ΤΟΤ ΤΑΧΤΔΡΟίβΙΚΟΤ
  Σεπ-.εμδρίου......................................................... 7,412
  ................................................................ . 58
  Άποσίε^ντα βιίλιάρια μέγρι -λ, μ τσ^ύ (κντ« μηνός Σεκτεμίρί υ
  „ » έντός «ϋ μηνός Όκτωίρίου.............
  "Βιίλιάρια έν κυκλοφερια ε ς τότΓ/ος ιοϋ μηνός Όκτωίρίου........
  Μην Όκτώβριος 1911
  7470,
  692
  691
  1
  6778
  μέχ;! ',Ο^υ^ ταρε>0:νος μτ,ν^ζ Σεπτεμβρίςυ........................................................... Δραχ. 1950,966.30
  » τοθ μηνός Όκτωρίου............................................................................. * 23,462.02
  Κε?αλαΐίπατ;θέ·ιες -,ίκε· μέ^ρι τέ)οις Δεκίμβρίοϋ 1910........................................................ » 63.791.— 2,038,219.32
  1741,283.97
  15,296.37
  2,9^9.24
  5.16 1,759,514.74
  Άποϊάσει.ς πρός τοϋς καταθέ'τοις έναντι τιστώσεως των μέχρι τέλίυς Σεπτεμβρίου.........
  » » » » ι » » έντΐς τοϋ μηνός Όκτωίρίου .......,
  ΚαταδληΟ&νιες είς τοΰς κα:οθέτας τίκοι ?νεκα αποσβέσεως βιίληρίων μέΛΡΊτ^λους 2.επτεμ{ρΐ;υ.
  » β » υ » » ίντϊς τοϋ μην<^ί Όκτωίρίο»........ » » » Πιστωσι? καταβετώ» ε'·ς ν. τέις :ΐ: Όκτωβρίοο μή συμπερ >
  τώ* ά-ο 1 Ίχ/ζ^α?ί3> ε. ?. δεοουλευμίνων τόκων.. »
  278,704.58
  Ι
  98
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ο
  II
  Ι Ν Α Β, Δ'
  Ο ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝ5 £Τ ΡΑΙΕΜΕΝΤ8 ΕΝ
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1911
  ΕΙΣΠΡΑΕΕΙΣ-ΡΕΙ10ΕΡΤΙΟΝ5
  Χρονολογίαι —
  » Β
  -52
  5 β
  1911
  2
  Σεπτέμίριος
  Όκτώίριος
  Νοέμίριος
  Δεκέμίριος
  ββρίθΠΐθΓβ
  ΟθίθΙθΓβ
  ΝονβπΐΓοΓβ
  1911
  δοΐηΐηβ.
  Μιτχφορά ληψοδοσιας 1906-1910
  '-ιβροΓΐ άβ 1β "ββΐιοα 1906-1940
  Σύνολον ΤθΙβΙ . . .
  Των Νομών- -ϋθΒ (1βρ3,Η;ΘΙΪ16ηΐί>
  Χοιν'ων >.σΐ
  Σφακίων
  Ρϊ ύ
  ί) ΓΟΟ
  2^511
  60
  2973560
  3131585
  26523
  90
  11008695
  12061363-2
  131622327
  5913
  6775
  11866
  5177
  29732
  332793
  362526
  8'
  20964
  25062
  36007
  19260
  72
  10135239
  123514698
  133649937
  Λ* ϊΐβ'-
  300
  702 60
  1354
  826
  90
  82443
  85627
  3
  << 8 ο Η 49690 622760 80603 17 5178730 24435659 Ι 2856520*34 310087693 Σύνολον Τοίβΐ 10 49690 Ο1 6227605 8060317 5178730 24435659 285652034 310087693 Η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  99
  . Αϋ 001ΡΤΕ ΟΕ Μ ευΒΤΑΧΕ 3 ·/·
  ΟΕΟΕΙΒΒΕ 1911
  °|ο — ΠΕΡΙΟΔΟΝ Β'
  οεβτιον π
  Τ Α. Β Γ. Ε Α υ ΙΙΙΙ.
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤδ
  -ϋβρβηβββ
  5 Α.
  112360!
  270.
  2426801
  2197
  45
  601785
  83578
  89596
  15
  Τί
  11-
  ° _■
  ΐι
  761
  20
  17890
  123830
  4325479
  4449309
  Ι
  14
  •Μ
  "5 *
  II
  13
  83235
  9687
  92922
  151466
  244388^
  2974
  2974
  ! 1
  1
  -
  3
  ο
  Η
  18
  50000
  50000
  1421
  80,
  110235
  3284
  2376
  8185,37
  181321
  60
  18950697
  =3
  Ι&Η 11.*
  Ϊ9
  Ρ
  ο
  19
  200000
  200000
  2571357 451
  2771357
  : *£
  ! 3-
  *ϊ —
  — 3
  20
  ο "ο
  δ'8
  ΐ8
  21
  14001251
  40012
  40012
  110!
  20328487
  14238886
  348197
  2752679
  3100876
  35
  100
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Π Ι Ν Α & Α'
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΎΟΔΟΣΙΑΣ
  Γ) £ΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΚ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ8 ΕΝ
  ΔΕΚ ΡΙΒΡΙΟΣ 1911
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΗΟΕΡΤίΟΝδ
  Χρονολογίαν — Ο»1ββ

  1
  -Β-
  Των Νομών—Τ)β5
  Χανίων
  «αί Σφακίων
  ίΐ 5/αϋα
  Ηρακλειον
  Λαοηΰίον
  ί
  Σύνολον
  Είσπράξβωτ
  ΤοΙαΙ
  ΖΖαρατηρήσεις
  8
  10
  1911
  Σεπτεμ6ρι-ς
  'Οχτώβριος
  Νοε'μίριος
  Δεκέμίριος)
  8θρίβΐη1)Γ(
  ΟθίθΓθΓβ
  ΝθνβΓΠιΟΓΘ
  1911
  " Αύροισμα
  Αηψοβοαία Αης ΠιριόοΌυ ΘίίΙίοη ]'. .,
  ΑηψοοΌοΙα Βας /Τεριόδον 6α(ι'βη //'. ..
  Σύνολον — ΤβΙαί ..
  1608265
  1316223
  39334277
  61
  120904911
  27,36252680 133649937
  292448866696804 41
  85627
  25455484817265186633949341
  8702437323861648
  49310087693
  323861648
  310087693
  633949341
  Όρα *·οϊ)γούμ«νον
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  104
  ΛΙΑ ΑΙΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
  6.Η_ΒΑί. Αϋ ΟΟϋΡΤΕ ΟΕ 14 $ϋΒΐάΧΕ 3 ·/. - 0Ε3ΤΙΟΝ ι
  ΟΕοΐΜΒΙΕ ΟΙ Ι
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
  ΧΑ Β Ι, Ε Α
  II
  1111.
  Π Λ Η Ρ Ω Μ Α 1
  Ρ Α. Ι Ε Μ Ε Ν Τ 3
  ^
  ■Μ
  16
  13
  Ι
  Τ|ΙΙ<3 1 ξ*^ .3- ? Λ 8 14 13 «5/ 3. ί 8= 3 8 8- 1§ «Μ 41 11 §<§: 3 α 3 "3 3 " «II ■ι Παρατηρήσας ΝΌοοοη 2974 1002974 115409 89596 205005 43 165258105 Ί 4 493 09, 2443^8 10373625 7701 6211345 82118 294894 2948 94 50000 50000 1244973 1895 1434480 0697 97851865 277135745 475017610 1482480 14001-7 154837 31 323861648 310037693 633949541 •Κ- (Έκ τού Γεν»κού Αογιό*τηρ»ον)
  ι» ..»
  102
  Ε ΦΒΜΕΡ1Σ ΤΗ"
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠ2ΤΗΡΙΟΝ
  ΚΑΤΑίΤΑΙίί ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΑΘΣΙΑΣ
  Λογαριασμόν
  μιχοϋ §του{ 1910
  ΑτΑ 1 5!,.Ι
  τΛου{Ν)6Ρ;οιι19Ι1
  το3
  Δεχιμ6ρίοι> 1911
  - ν ν ο λ ο ν
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  θ
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  Άποτελέσματα άπολογισμ χρησ. 1898—'3 909
  ΙΙροϋπολογισμός χρήσεως 1910
  » » 1911
  Γραμμάτια συι/,ψτιφισ
  Χρηματικά γραμμάτια
  Π
  566947
  21
  κοιναί
  » χρηματικών Ιγγυττ,υΕων.
  » Δημοτικαί. <........ » λιπαονμάτων........ Μοναστηριακδν ταμίϊον Χανίων * » Ήρακ>ει'Ου
  ' » Ρεθύμνης
  β ■ Λασηθίου......
  Τβλωνβΐακαί παρακαταθϋκα:......
  Είοικοί φόροι ....
  Λιμινικοί φόροι.....
  Πρόσθίτος φόρος 3 ·/, -'-' πϊρίοοος Α'
  * » » » — , Β.
  Γαμβϊον βοηθημάτων.
  Δωρε* Άρχ«ιολ. Έταιρίας.....^......
  Πρόστιμα ίφέσιων άποζημιώσιων.
  Έντοκ* Γίβ^άτ,α τοΰ Δημοσίου
  Κοινω,.ΤαμεΐονΛ/σμοςΜοναστ. Ταμ. α
  Προχ«τ.δ·Λ.Ι βιά νσμό χ γ
  * οιά δαπάνας της 'Αγροφυλακης
  Προκαταβολη ιίς Μοναστ. τάχιον Χανίων
  ίου
  10872ι
  644001
  114311
  42494
  ^ άτω
  Κίνησις κ,φαλαίων—Τελώνα..... Γ. .... Ι
  5023
  Πρόσθιτος οόρος 3
  Τ
  Κοιν. μ
  Γρα,χ,χατιων Τ00
  των «ποςγ)μ[ώσεων
  β
  πληρωμην
  κατακυρωθέντα τώ
  -ρΟσωρινο1 λ/ .
  » Μόν. ταμ. Χανίων
  ~ » » » Ήρακλιι'ου
  — * » » Ρεθύμνης
  » » » Λασηθίου
  /
  48754)91
  26069
  58124|69ί
  500000
  180000
  1715
  4495
  42124
  625958
  89428
  42
  11
  23
  37
  60
  26
  78
  10
  13200
  885095
  32446 30
  455017610
  7662841127
  06930089
  9363 λ9 75
  634657 99
  190936 23
  20391073
  566
  40
  4434)89
  ιοο:
  4316
  291020
  82230 70
  71658
  .619185
  ό809|0
  200000
  2000
  736910
  109041348
  260ο7έ|ί»2
  831542|92
  23
  10
  705
  811937152
  837ο
  12770
  1395
  200000!-
  38ί
  58
  148855
  623651
  540658
  127397
  40213
  11
  43
  92
  70!
  44
  21153
  15997
  4756
  2376|35
  296171
  296710
  113636
  271258|29|
  2662001
  6365 33
  2177065
  15002 29
  12475
  6967687147
  ^814855
  34
  5~0
  53
  55
  44
  65!
  52,
  1385103
  1560001
  1175316
  318333(93;
  244124
  566
  40
  443489:
  1000
  25469571
  2910 2α1
  9822820!
  7641463
  2619 85!
  818537!
  42;
  348
  23,
  200000Ι
  110720
  16770;
  114311
  42494
  5023371
  143587883
  40057851
  11609>5|9α'
  500000
  180000
  1715
  4500601
  42829 8ί
  1694110 30;
  1043688.
  34970
  36626!82|

  18!
  91
  93
  171
  65!
  46316
  4750176
  17445384
  ,26]
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΙΟί
  ίΗΙΟΣΙΟΤ ΤΑΙΈΟΪ ΤΗΝ 31 αΕΚΕΙΒΡΙΟΥ 1911
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣίΣ 1911
  Π Ι
  Ί «ό οικα τοϋ οΐχο-
  3 !τον- 1910
  1911 :
  «πό 1 ϋ)6ρίου1 Πραξιις έντός
  1911
  1393593
  26
  797025
  9503(
  435886
  11595
  .01
  21034
  81
  64
  79
  109
  8ί88
  8942810
  135091
  383.
  43711
  20521
  27781
  2413
  199304Γ
  2675198174
  30932
  15169
  1Ν60
  δθθυυο
  89
  [45
  41
  13
  11
  97
  44
  ΔίΜ,υβρ'ευ 1Ή1
  43838906
  148Ί79921
  7-2393093
  12γ»412|
  164701/
  5000
  1333
  306Β
  18081
  12810
  13524
  16404Ι70
  70
  46
  8319
  6997ί
  192569
  650743
  1099950
  261322
  917587
  200000
  200(
  73157
  29
  46
  57
  37
  10356049
  Ί1290435
  204838)0
  1188Ί
  274
  Σ ί/ ν ο λ β ν
  ΎηόλθΜΐα των
  Είς χρέωΰιν
  Είς πίστωσιν
  046
  10;
  37θ!
  4009
  8575
  6565 3:
  12394
  336(
  14373
  34735
  9"!
  «ί
  98
  11
  97
  852< 5178730 58410986 114336 203492 200000— 1393593 541Ρ49) 1897704 1725794 3392Η! 6280'53 1659η 1743 28109 185^3! 4Ο8ΡΟ5 148614 32633 68152 123037 132494 3258 Ι99364? 291955Κ 3093: 15809 1560 5000001 ■26 ΟΓ)| 06 79 53! 5Ί )9 34 701 25 91 4* 3 53 131 123485332 139970703 375658 6 11210803 20000Ο 2000;— 951577 813153166 110720 44223Π 11431 42494 5023 142 16 23 37 3611180 2491989 39845,55 300000 180000 1715 450060 40829,83 74253913Ο 10436881 3497ϋ[65 1115725 4631630 475017610 7875383,9* 1393ο93| 337702 550477 20949 383909 16929 17031 2810Η 18573 104368 147614 7164 65241 2*837 5607ί Ϊ9Ι 638Ι40 1993643 2911369 30932 1586 156( 30000, 6 1 2 8! 88 841038741 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 _Λ 32 33 34 35 36 37 38 39 4ϋ 41 42 43
  1
  104
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ5 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1
  Λ ο γ α β ι α
  ο ί
  Ω
  Ι
  οΐχονομ'.χοΰ
  1910
  Σ)6ρίον 1911
  Ν'ιιμ6ο
  1911 '
  Πράξιις έν:ός τού
  Δικΐμβρίου 1911
  Σ ϋ ν ο 5. ο ■*
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  Έκ
  Κοιν. ταμ- πρκατβ. δημ,οσ. οι' αποζτιμειώσεις
  Έξοδ"α έξα,ργυρώτεως Τυ/αλλαναάτων.......
  Τραπέζα Κρήτης λ)σ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ-
  ΙΟΗ
  π
  Ω
  Ι
  οΐχο-
  »ου.!«οϋ ϊτο«{
  8302380
  615791
  8918171
  10
  34
  44
  ξ·ΐί ά*ό Ι Σ)6ρ:ο»
  19Η2ω« τΛουί
  Νο·. 6?ίο« 1911
  723126081
  2956
  10556760
  5292^7
  3893155 60
  1007052189
  39767
  282367
  415301
  9."
  7875!
  7129
  5134
  2986120
  18199780
  2239890
  3782701
  643038
  962720
  54260
  31542
  5832883
  7962207
  191
  14420323
  '857
  03
  56
  0|90
  35
  ίηο
  70
  20
  60
  50
  83
  07
  40!
  τού
  εμβοίθϋ 1911
  2446745
  84
  67232
  4290
  1700114
  441032 80
  229713 Π'
  12115
  1423570
  119850
  11099
  1629
  2535
  851.'.
  38344
  5760
  1297
  167120
  1557
  279190
  8820
  165
  1636
  840*51804
  10
  68
  ΊΙ
  2^
  65
  10


  Σύνολον
  17980387
  2956
  172799 7ι
  6253749
  559326°«7
  1Λ4808562
  62739244
  403524
  55765858
  214940
  188Π4
  8744
  7670!
  38377
  220349
  28159
  5080
  Ύπόλονκα
  Ό
  45
  10
  810758170
  11185051
  82250
  4036265
  5849383
  81;5817
  ______^
  2Η741Ο1325
  Είς
  787538392
  147 85
  44735064
  7175878!
  154329
  3347298!
  1201986!
  37367
  2053
  15692
  7440
  17605
  18971
  10376
  125ι
  629
  3772ϋ
  476"
  108820
  3406 60
  44172
  5466*
  36
  8862962
  62
  55
  96
  οί
  75!
  05
  35
  02184
  201
  60
  69!
  65
  90
  70)"
  Είς πίστωσν»
  1,
  841038741
  45257529,
  88Β2Η027ί
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  5"

  57
  58
  59
  60
  71
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  **
  ΪΗ.Ϊ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  των κατά την 31 Δεκεμβριού 1911 ύπολοίπων έν τοίς
  Ταμείαις καΐ Τελωνείοις
  Οικονομικαί
  Αρΐζ,αι
  Μ Ε Τ
  ° Ιί Τ Α
  Άντίτνμα
  Σύνολον
  Νίχιλ χλκ.
  Έν όλω
  Ταμείον Κ εντρ νόν
  650
  __
  2971
  __
  10805
  50
  14426

  57332
  28
  7175Μ
  78
  » Ή^ακ?είου
  6044
  80
  4106

  31703
  57
  41854
  37
  112474
  85
  154329

  » Ρί^ύμνης
  11315

  3337

  2322

  17174
  ■—
  16298
  98
  33472

  » Λ ι ΐηθίου
  2180

  146

  3093
  36
  5419
  36
  6^.00
  50
  1201!^
  86
  ΤϋλωνεΐίΤΛαί Αρχαί
  .Η5295
  Μ 366
  50
  11689
  31
  ~/8350
  81
  190148
  64
  268'*9^ 45
  Σύνοδον......
  75484
  80
  22126
  50
  59613
  74
  157225
  04
  382855
  25
  54008.·
  Έν Χανίο>£
  Δεκεμβρίον 1911
  (Έλ< τοΌ