91856

Αριθμός τεύχους

13

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/2/1912

Αριθμός Σελίδων

24

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ηϊί»»^^*^·!»^^
  ΙΡϋΡΤΗΙΙ. ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  3
  Ί Ι
  ϊ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΥΕΤΕ^ΟΝ
  1
  Ε
  οις τή 23 Φεβροοαριου 1912
  , ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡ,ΟΝ
  ΧΡΗΣΙΣ 1910
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  : όν ττοο" ;ολογισΟέντων, βεβαιωθεντων, είσπραχθέντων καΐ είσπραξίμων
  χρήσεως 1910, έν συγκρίσει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909
  χαΐ των π:ροϋπολογΐ79£ντων και πραγματοποιηθεντων έξοδων τή;
  1910 κατ* τ^ν ^να Ιο^νιον 1911·
  . Α*
  • Α * ,
  , ι , ί
  Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΤΘΓΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Προσωρινή κατάσΐασις των Ώημοβίων εβόδων
  χρήσεωβ τού έ'τους 1δΜ»9 άπό Ι

  Προϋπολο¬
  γισμόν
  Α'
  Β'
  Δ'
  Ε'
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Προσδιοριβμός των έβόδων
  Προϋπολο-
  δισθέντα
  χρήσεως
  1910
  £ ε-
  Άπό 1 2ε·
  πτεμβρίου
  1910 έως τέ
  λους Μαΐου
  1911
  Α'. ΦΟΡΟΙ
  Ά μ < ό* ο τ φ ό ρ ο τ α') Βεβαιονμενοι «αί ίίσηραττόμενοι είς τά_δημόσια Ταμεΐα Φόρος επί των συγκομιζομένων δημητριακών προίόντων................ » » » όπωρικών καί λαχανικών.............................. » » » έπιτηδευμάτων....................................... » > < » (έσοδον έξ ένσήμωνφόρου επιτηδεύματος).. » » » οίκοδομών........................................... β') Βεβαρυμένοι χαι εΐσπρατζόμενοι είς τα Τελωνΐΐα Φόρος επίτοΰ τυρού καί των λοιπών γαλακτερών. ελαίου καί των έλαιων σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καϊ τοΰ πυρηνελαίου......................... οίνου...............................................................ς των οίνοπνευμάτων, τής ύποστάθμης τοΰ οίνου, τοΰ πετμεζίου καί τοΰ δξου. έσπεριδοειδών καρπών καί των έξ αυτών παραγομένων ποτών............. κουκουλίων καί τής μετάξης........................................... μέλιτος, μελοπηττών καί τοΰ κηροϋ................................... των βαλανίδων καί βαλανιδθ/θουπών........................................ τής σταφίδος.........................................................._ των άμυγδάλων.........................................................'_ των χαρουπίων.........................................................' τοΰ λαδάνου, καραμπασιου, δαφνελαίου, δαφνοφύλλων, φασκομηλελαίου, δικτάμου λινο σπόρου καί γλυκορρίζης......................... των μαλλίων καί των κατειργασμένων καί μή δερμάτων των διαφόρων αλλων φυσικών προΐόντων............. "Αμμεσοι ψόροι επί της καταναλώσεως Τελωνειακός δασμός εΐσαγωγής είδών ύποκειμένων είς φορολογίαν................ > » έξαγωγής................................................
  > » επί τού είσαγομένου οϊνοπνεΰματος.........................
  > » » » » καπνοϋ...............................
  > » » » » τουιιπεκίου............................
  Πρόσθετος φόρος επί τοΰ άλατος.............................................
  Φόρος επί τοϋ καταναλισκομενου καπνοΰ, είσπραττόμενος διά των Καπνοκοπτηρίων.
  Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Τέλη'χαρτοσήμου
  Άντίτιμον πωλήσεως χαρτοσήμου κοινοϋ...................................................
  • » διατετιμημενου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων καί συμβολαιογραφείων
  Αντίγραφον πωλουμένου χαρτοσήμον των εκπαιδευτικήν τελών...............................
  Τέλη δικαστικά καταβαλλόμενα παρά τής γραμματεθσι των δικαστηρίων........................
  Τέλη καταβαλλόμενα υπό των Σιψβολαιογράφων...............·..................'.'...'...'.'.
  > > » » Ύποθηκοφυλάκων...........................................
  » επί των μερισματατοδείξεων τής Κρητικής Τραπέζης................'..!!!!!!'.!!!!!!!!!
  Τέλη Ταχυδρομικα
  Άντίτιμον κοινοΰ καί_ έναρίθμου γραμματοσήΐ'ου καί Ι-ΐιστολ,ξδελταρίων καί Ινσήμοον απαντήσεως.
  Τέλη έσωτερικών καί εξωτερικών Ταχυδρομικών Έπιταγών....................................
  Μίσθωμα γραμματοθυρίδων τοΰ έν Ήρακλείφ Ταχυδρομικοϋ Γραφείον, ."υ!!!!!!!!!"!!!!!"."
  Τέλη τηλεγραφικα
  Τέλη καταληκτικών Τηλεγραφηματων.....................
  » διαβατικών » ......................
  » έσωτερικών » τοΰ Δημοσίου τηλέγραφον.
  > εξωτερικών » τοϋ » >
  Τέλη χα&νστερήαεως
  Τόκοι νπερημερίας επί των έκπροθέσμίος έκτινομένων Δημουίων 'Εσόδων.
  Πρόσθετα τέλη επί των έκπροθέσμως έκτινομένων δημοσίαν έσό^ων,.,
  460000
  100000
  75000
  25000
  180000
  830000-
  15000
  7000001
  1800001
  40000
  10000,
  69000
  20000
  6000
  12000
  140000
  30000
  140000
  4000
  70000
  1000
  1043
  89563 95
  6698495
  12735
  172534 «
  __
  2267000
  1300000
  120000
  13000
  300000
  40000
  115000
  310000
  8198000 —
  225000
  2000
  70000
  46000
  100000
  8000
  3000
  463000|-
  210000
  22500
  500
  233000 —
  30000
  10000
  4000
  1000
  45000[-
  13000
  1408
  144081-
  35180Ό 35
  8058 2ί
  6984ό8|ΰ0
  145440®
  64Ο20
  9521Κ
  89063«
  7873 Α
  4869'
  9083^
  134952
  37857
  14139310
  2747»)
  38511,^
  40
  1744711180
  1210967
  95104 75
  40
  2401*
  2787:.
  91756
  22Ο176|15
  1910892137
  152028
  6899 50
  3614820
  31017
  13
  5446810
  751360
  1487 70
  28956253
  14460695
  20446 79
  113
  165166174
  1331561
  360003
  4704
  2071,
  23697(33
  674250
  349|45
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ής χρή°*·ω5 τού έτους 14>1Ο έν συγκρίσ«.ι πρός τάς είσπραξις τής
  βρίου 191Ο Εως τέλους Ίουνίου 1911
  1ΟΟ
  β α ι <ο& έ ν τ α Έντός τοϋ μηνός Ίουνίου Έν όλφ Άπό 1 Σε- πτεμβρίΌυ |ΐ910 εως τέ¬ λους Μαΐου 1911 381938 191020; 4333780 17310ι80 4677 30, 1430 1847 20'. 40880 9510 115890 31210 2119 90 14987 20! 1013 — 98563 — 67591,85 12735!— 17574688 355679173 996840 741796 40 Ε/σπραχθέντα Έντός τού μηνός Ίουνίου 1911 Έν όλω Είσπράξιμα κατά τό τέ- λος Ίουνίου 1911 Αντίστοιχοι είσπράξεις χαήσ. 1909 άπό 1 Σεπτ- 11909 εως τέ- ιθυς'ΙοτΛ'ίου 1910. 1043|— 62397 13571 12735 712ό9|97 _ 10951 162751 68703 90910(50 •10 4964 90, 10241 235 90 4250 50 41060 9831168 100501 84 6456 55 2905 30! 25467 80 2129 40] 1*500 23177|90| 13526410 39977 30 15638030 2983 70] 42761 05 30! 60 90 70 140640 1843023]48 17513879 1386060 295 4744 45 3871 5860! 83755! 131146961 101561 30 27731 70 265656 60 30002 80 10625510 243354 05 208603116 2946931 11710 70 398078 15691481 31255 96 25 408 80 250 38 149 Κ 165888 60 719450 40892165 348886' 6032827 8351 45 1487]70 319031 156317 65] 34427 57 113 161006,20 8058 20 698458,60 145440,25 64026 — 952160 89063ι40 7873,30 486980 9083 134952 37857 40 14139310 2747 38511 99δ]8( 1553«57|65 1210967 77 95104175 24826 40' 240188 80, 27873 40, 91755 10, 220176 151 8790» 3886 81 _μ 30159( 10431-- 71188021 17457 84 127351- 7427587 15693,5.' 1910 2Γ 43337 8 17310 8Γ 4677 30 1430 - 1847 2(ι 408 80 95,11 1158 9(1 312 10 211990 14987 20 235 90 4250 50 41060 110185'8'- 1910892,37 152028 6899 50 36148 20 31017 100501 6456,55! 2905 30 25467 80| 2129 40 14500-, 23177 90 176699173 9968 40 741796 40 16275105 68703ι3« 10951 (50 9091060 2737498 5013401 1014710! 1789801- 496490 109.41 90! 135264 10 39977,30 156380,30 2983 70 42761 70| 140640! 1664013 48 1751387* 101561 2773170 265656 60 30002 80 106255,10 24335405 178980 Διαφοραί κατά την χρήσιν 1910 Επί πλέον Επί έλαττον 101 — 61198 — 1236826 2306625 7897 60 10463171 1132540 759214 212392 28195 20 021170 94023 30 68">2 40
  4771
  7251
  81829 81
  20472 90
  126088
  2154 80
  59807 90
  50220
  9989 76
  508919]
  66378'<2; 82399Ι22 40508,10 4706 90 1429 70 193 20 2"90 70 53434,30 1950110 30292: 1525817261 1041195 208603116! 13 84 180858 22 13315 61 3600,03 5017 29 217320 699288 _ 498 55 7491|4ί 5446810 751390! 1487 289562 14460695 204461 ιι: 70 53 79 165166,74! 13315|61 3600 03 4704 741 2076 95! 23697:33 13860 601 • 295 4744 45 387154 586017 837 551 2946931 1710 70 3980 78 15691 165888 60 719450 40892 65 34888 67 60'28 27 8351 1487|7υ 319031 ,451 ,84 156317 481 674250 349 45 7091195 312 55 96251 40880 24427 57 113 65 180858|22! 1331561 3600,03' 250,38 149|ΐΟ 399,48 5017 10309420 9705 20 292183 30 33778|1Ο 92900 265565|95 29 2173|20' 49855 ""7491143 761 176982^5 1237 51869,50 34821,60
  11Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Προνπολο
  γισμοϋ
  Προϋπολο
  γισθέντος
  χρήσεως'
  1910
  Άπό 1 2ε·
  πτεμβοίου
  1910 εως τέ-
  λους Μαίου
  1911
  Προσδιορισμός των έσόδων
  Η'
  Θ'
  Ι'
  ΙΑ'
  ΙΒ'
  ΙΓ'
  ΙΔ'
  ΙΕ'
  1
  2
  3
  1
  2
  3
  4
  Τέλη άγπνροβολίας καϊ έ'ρματος βεβαιονμενα καΐ εΐαπραττόμενα έν τοίς λιμεναρχεΐοις
  Τέλη.ά/κυροβολίας καί έ'ρματος............................................................
  Τέλη «αί δικαιώματα σικαστΐκα
  Ποινικά τέλη, εξοδ«, πρόστιμα κα'ι χρηματικαί ποιναί........................................
  Ποιναί έκ λαθρεμπορι'ας καί τέλη των σχετικών άποφάσεων...................................
  » έκ παραβάσεων τελωνειακών καί έτέρων φορολογικών νόμων...........................
  Λοιπά δικαιώματα
  Δικαίωμα μολυβδοσφραγίσεως καπνοΰ, τουμπβκίου κλπ........................................
  Διάφορα άποόβλεπτα δικαιώματα άνήκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων.....................
  Χρηματικά τιμήματα καί πρόστιμα, εϊσπραττόμενα κατά χον περί στρατολογίας τής Πολιτοφυλακής
  Νόμον................................................................................
  Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμπορικών σημάτων................................
  Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
  Μονοπώλια ■
  Άντίτιμον πωλουμένου άλατος άποδιδόμενον τή Συνενδιαφερομένη Διευθύνσει τοΰ Μονοπωλίου
  τοΰ άλατος....................................;.......................................
  Άντίτιμον πωληθέντος άλατος την δ'. τριμηνίαν τοΰ ετους 1909 άποΓοτέον τί) Σπνενδιαφερομένχ)
  διευθύνσει τοϋ μονοπωλίου τοΰ άλατος....................................................
  Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
  Πρόσοδοι δημοσίαν χαταατημάτων
  "Εσοδον τοΰ Τυπογραφείου της Πολιτείας έξ εκποιησεως διαφόρων νόμων καί καταχωρήσεων έν τί)
  Έπισήμφ Εφημερίδι Ιδιωτικών εγγράφων.................................................
  "Εσοδων έκ συνδρομον τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστενογραφημένων πρακτικών τής
  Βουλής................................................................................
  Δικαιώματα ύπερημερίας έ^ιπορευμάτων.....................................................
  Πρόσοδοι δημοσϊων νομημάτοον
  Δικαιώματα επί των έκ δημοσίων λατομείων καί όρυχείων λατομουμένων μαρμάρων, άκονοπετρών
  πετρών καί επί τοϋ έξορυσσομένου γΰψου................................................
  "Εσοδον έκ τής μισθώσεως -Οαλασσίων λουτρών.............................................
  » » » » τοΰ φόρου ΐχθυαλιείας............................................
  Λικαιώματα επί της σπογγαλιείας εΐσπραττόμενα έν τοίς τελωνείοις............................
  Τίμημα έκποιουμένων διαφόρων άντικειμένων άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης.................
  Πρόσοδοι μεταλλείων...................................................................
  Τίμημα έκποιήσεως δενδρυλλίων...........................................................
  "Έσοδον έ< ΐτς εκμισθώσεως αΐγιαλων, Ιχθιοτρόφων ποταμών, λιμνών ή Ιχθυοτρόφων ύδότων... Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων "Εσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου................,............... "Εσοδον έξ εκμισθώσεως άγριάδων καί νησίδων τοΰ Δημοσίου................................. Ε'. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ 'Εκποιήσεις ακινήτου καί κινητής περιουσίας τοϋ δημόσιον Τίμημα έκποιουμένων άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου...................................... Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ύλικοΰ κλπ. μίχρι τέλονς Δ)γριΌυ 1910......... ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΆποΧήψεις ίκ των ίξόδων τοϋ προϋπολογισμόν "Εξοδα πολιτικών δικών καί τέλη των σχετικών άτοφάβε όν έπιδικαζόμενα τώ Δημοσίφ............ "Εσοδα βουλευτικών έκλογών, υπό των ύποψηφίων Βαυλευτών καταβαλλόμενα.......".......!!"! " Τίμημα έκλογικών καταλόγων....................................................'*' "..... Κρατήσεις^ λογφ απουσίας έκ των μισθών των δημοσίων λειτουγών καί πειθαρχικά πρόστιμα έπιβα'λ- λόμενα υπό των προίσταιιβνων των ύπηρεσιών........................................ Κρατήσεις έκ των μισθών των Δημοσίων λειτουργών πρός '°|0 υπέρ τής Παιδείας.........'.'....'.!' Κρατήσεως έκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός 2°|0 διά την πληρωμήν των βοηθημάτω'ν..' Είσφοραί των δήμων υπέρ τής Παιδείας ......................................... Τα υπό τών^ Μοναστηρ. Τα| ίίων άποδιδόμενα, έναντι των δαπανωμένων δι' έπίδομα πρός τα 'Πατρ'ι' αρχεΐα καί βπιδόματα Έπισκόπων............................................ Λΐ ,,ϊ Είς μεταφοράν........... 10000 5000 1500 3500 10000 1000 2000 49500 500! 53000 — 180000 33997 213997 300 12700 10000 23000 3000 1000 50000 100 2000 900 6001 506825 10861 80 2") 40 181045 14017 90 62^62 05 .100- Ττο,ϊδϊοο 10^66515 10266615 103- 12016- 870865 20487 65 57600- 10000 — 50001— 15000 1000 300 1300 1000 100 4500 27000 75000, 20000 52000 179600 — 1394 70 908 75 5076350 916 II 615 Κ 54598δ' 82463ο 980030 Τ8046Ϊ65 5*4-191 447580 1(8- 412 ί 50 181986) 12918*79
  **/>*?*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚγΈΕΡΝΗΣΕΩΣ,
  βαιωθέντα ___
  Έντός τοΰ
  ιιηνός Ίου-
  νίου 1911
  77904
  Έν οΆω
  Ε ί σ πραχθέντα
  Άπό 1 Σε-
  πτεμβρίου
  1910έωςτέ-
  λους Μοΐου
  1911
  6447 29
  566625
  587— 1144880
  161— 41640
  9089 65
  977,20 1393485
  62 90
  1510
  156310
  72095
  14033
  6452515
  3001
  164110 7957910
  4962065 15228580
  49620 65 152285 80
  58
  80-
  91890
  1051190
  34820
  490 80
  5920
  221
  12096 —
  922255
  21539 55
  59,20
  1742 90
  908175
  50703 50
  142 60
  91610
  61550
  122870
  255!4Ο
  1778 20
  3262 30
  658 05
  14017 90
  40987 05
  300 —
  55963,-
  102665
  15
  10266515
  163
  12016
  8308'65
  20387 65
  1394 70
  32
  31524 09
  916
  55089,35
  8305 55
  980030
  1810585
  Ί— 54491
  — 544 91
  255 90
  4731
  70
  108 —
  300 95 4439Ί5
  104ο 17 20143,80
  7306 74, 63876 60
  46000 —
  10
  33866 89
  3203 85
  963 40
  Έντός τοϋ
  μηνός 'Ιου-
  νίου 1911
  Έν
  Εΐσπράξιμα.
  κατά το τέ-
  λος Ίουνίου
  'Αντίστοιχοι
  είσπράξεις
  Διαφοραί κατα την
  χρήσιν 1910
  19Ο9εωςτε-
  λους Ίου¬
  νίου 1910
  77904
  45590
  74610
  62 90
  1510
  158310
  1661(10
  49620 65
  4962065
  58
  80
  9)3 90
  1051ι90
  348 20
  9165
  4203^0
  142
  644529
  637845
  1684 60 976420
  416 40 — —■ 1076 50
  1907 40 162 25 1207 95
  6684 _ —
  400840
  72095
  140331—
  42570
  15
  300 —
  5762410
  15228580
  152285|80
  221
  12096 —
  9222'55
  21539 55
  1742 90
  123 65
  35727139
  60
  478575
  578 —
  1270< 0 142'60 916 10 38652164 3781 85 2243 30 992645 500945 21955 21955 — 4740665 747 70 93835 4542060 300 — — 12816096 — 128160 96 — 180- 11368 746510 — — 19013 785 10 15036! 11 — 2479 60 34759 24 ----80610 615 50 -Ι 4523 70 7557 — 10 16*36 71 38044 94 6480 05 2601 05 4167 25 1857|9Ο| 60 514 9) 544 91 33820 108 3548 18198 63 56569 80 602515 12540 298 95 1945|ΐ7 730674 544 91 544)91 10— ------ 9814 76 139299,55 78772|δ9 9676)26 463 60 108 3846 95 20143 80 6387^60 10 — 88Η8 95 1208070 9172 60 — 50 — 2284 75 — 4239 20 — — 6573 95 4268 10 431 10 — 179 80 592 90 3403 85 45990 — — 20817 62546 5Ο85θ|6Ο 87406'26 69945 13094 65 2412484 2412484 41—; 728 — 1757|45 2526 45 — 736 7( 12365 96815 - 90 142 60 110 1344 40 416 132982 10- 178842 104040 66010 699 45 1700 50 2675 _ 285045 13094|65 287720 736 70 2699 10 448,35 3147 45 50 175984 4239 20 —|— 6029|04 3250 — — 71 10 — — 673 93 745 73 80 Ζ' Η' θ' ΙΑ' ΙΒ' ΙΓ' ΙΔ' ΙΕ'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Προνπολο·
  γισμοΰ
  ΙΕ'
  Ι<Γ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 4α Προσδιοριβμός των έσόδων Προϋπολο- γισθέντα χρήσεφς 1910 _____ Β,. "Απόϊ Νο¬ εμβριού 1910 εως ΐτέ- λους Μα όν λ£ο,, 191 Έκ μεταφοράς........... Έπιστροφαί χρη («ίτων,λόγω τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικώνενταλμάτων........ Παράβολα νποψηφίων δημάρχων καϊ δημοτικών συμβούλων ................................... Άπολήψεις των είς ύποστροφίας υπό τοΰ Δημοσίου καταβληθέντων ............................. Άπολήψεις των λόγφ ίματισμοΰ κλπ. όφειλομένων υπό σΐρατιωτών............................. Άπολήψεις τόκου επί τοΰ είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηθέντος, διά τοϋ 236 νό¬ μον, δανείον έκ δραχ. 42,494.............................................................. Άπολήψεις άντιτίμου λιπάσματος Γκουάνω.................................................. Άπολήψεις » κινίνης τοΰ Δημοσίου.................................................. » τ^κων νητοβ,Ί,θέντηιν ίι'υπηρεσίαν τοθ είς πληρ"'ΐιάς άποξημιώ'Τεοιν χρησιμοποιη- θένΐος δννείου 1,000,000 Δ,ιαχμώ,....................................................... Άπολήψεις των δυνάμει τοϋ 265 νόμον προκατβλ. τφ ταχνδρομικφ ταμιευτηρίφ................. "Έξοδα έκλογών τής Συνελεύσεως υπό των πληρεξουσίων καταβαλλόμενα...................... Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Διάφορα εαοδα τής τρεχούσης καϊ των παρελθούσαν χρήσεων Τυχηρά ή άπρόβλεπτα εσοδα............................................................... Λογιστικά προσκόμματα καταλογιζόμενα υπό τοϋ Γενικόν Λογιστηρίου είς βάρος δημοσίιον ύπολό- γων διαχειριστών.......................................................................- Έλλείμματα διαχειρίσεων δημοσίων νπολόγων................................................ ΕΙσπράξεις καθνστερονντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων.................................. • »^Γ«^- » · · Χ* ίιπό τοϋ Δήμον Ηρακλείου δ'ά συμι|ιη- φισμοϋ τοδ τμήματός·] των απαλ.'οτίΐωθέντιον οΐκηι άτων αίιτοΰ παρά τό Τ< μείον ΉρακΡείο' .... Σύνολον............ 179600 — 5000 900- 500- 1675- 3825- 8000- 20000- 50000 — «70000 — 1000 500 500 170000 46992 — 12948479 231725 1755- ________Ι 489346 624|82 551635 1089759 500- 155989,26 475599 178943886 46992- 218992 — 1841186|85
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  β α ιωθ έ ντα
  Έντός τοΰ
  {μηνός Απρι¬
  λίου 1911
  Έν «λφ
  Απόϊ Σε¬
  πτέμβριον
  1910 έωςτέ-
  λους Μα-
  ίου 1911
  ΕΙσπραχ&ίντα
  Έντός τοϋ
  μ ηνός Ίου-
  νίου 1911
  Έν όλω
  κατ« το τε-
  1911
  ιΆντίστοιχοι'
  λους Ίου-
  νίου 1910
  Διαφοραί κατα την
  χρήσιν 19X0
  Επί πλέον
  Επι
  έλαττον
  Προϋπολογισμόν
  5
  ο
  981476
  840,
  20310
  61372
  139299 55
  2325651
  1755
  5096 56
  6248-2
  &516|351
  1151131
  500
  10639|98|
  50910
  1666292
  127
  10
  526503
  1789565Ό6
  636ί
  1841823 05
  7877269
  1543 2δ|
  1756|
  871
  551635
  10897 51)
  500
  100480196]
  2252 45
  9946490
  4ο992
  148699 35
  967626
  27
  40
  10
  613
  88448'95
  157065
  17551—
  1074 36
  624 82
  5516 35
  11511
  500
  5085060
  755
  4022201
  131
  8740626
  190651
  733 40
  358.^8 77
  15602
  500
  10080
  29583 05
  1052048
  11100144!
  18167040
  178842
  1755
  34096
  624 82
  41
  509
  7677,94
  8187 04
  10
  2761
  55
  107132'84|
  250354'
  168243312
  107085
  152128
  1684936 661 15319896
  11
  450920
  469921—
  74573,
  33586
  4091
  500-
  9580-
  29583 0;
  10
  75178[16
  4499δΒ7:
  4499527
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  3
  4

  ΙΕ'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΑΚΕΦΑ-
  ιΠροΰπολο-
  γισμοϋ
  Κεφάλαιον
  ''»νομασ£»ι κεφαλαίων τού Προϋπολογιβμοΰ των έσόδων
  Προϋπολο-
  γισθέντα
  χρήσεως
  1 10
  _____Β ε-
  Άπό 1 2
  πτεμβοιου
  1910 ειος τε
  λους Μαίου
  1911
  Α
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'.
  Ζ'.
  Π'.
  Θ'.
  Γ.
  ΙΛ'.
  ΙΒ.'
  ΙΓ'.
  ΙΔ'.
  ΙΕ'.
  ΙΣΤ'
  Λ'. Φ 6 ρ ο ι
  Άμεβοιιτόροι........................................................................... 2267000
  "Εμμεσο· φόροι.......................................................................... 2198000
  Β'. Τέλη καϊ δικαιώματα
  Τέλη χαμτοσήμου
  Τέλη τα/υδρομικά
  Τέλη τε»εγραφικά
  Τέ) ή
  η ρής........................................................
  ίλ'] άγκυροβολίας καΐ ερματοςβεβαιοΰμενα «αί είσπραττομεναέντοϊς λιμεναρχείοις.
  Τέλη και 6ικαΐ(όματα δικαστικά...............................................
  Λοιπά δι»αιώματα..........................................................
  Γ'. Μονοπώλια
  Μονοπώ/ α.
  Δ'· Πρόσοδοι
  Πρόσοδοι δήμοσίων καταστή μάτων.
  Πρόσοδο δή μοσίων νομη μάτων....
  Πρόσοδοι δημόσιον κτημάτων......
  453000
  233000
  45000
  14408
  10000
  10ΟΌ0
  53000
  213997
  23000
  57600
  15000
  1744711'§(
  1 10892 ι;
  280502 δ!
  165166 7.
  23607 3
  7091 Κ
  5ιι68 ί>5
  12907 (ώ
  77938 _
  20487 05
  54598 ό)
  18040 63
  Ε'. Έ κ π ο ι ή σ ε ι ς
  Έκποιήσης ακινήτου καΐ κινητής περιουσίας τοΰ Δημοσίου...................................... . 130 544 91
  ΣΤ. ΆποΙήψεις
  Άπολήψβις έκ των έϊόδων τοϋ προϋπολογισμοϋ..............................................· 270000__ 155989 26
  Ζ'. Διάφορα "Εαοδα '
  Διάφορα εσοδα τής τρεχούσης καί των παρελθουσών χρήσεων.................................. 218992 — 1841186 ν> .
  Σύνολον ίσό"δων..... 6033297 — 643120ό
  Ι
  ι* Λ-ί* ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΓΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΛΑιΏΣΙΣ
  •ί»
  βαιιο&έντα
  Εν τος τοϋ
  μηνός
  Ίουν.ου
  1911
  Έν όλω
  Εΐσπραχθέντα
  'Απο 1 2ε-
  πτεμβρίου
  Ι910έωςτε-
  λους Μα-
  ίου 1911
  Έντός τού
  μηνός Ίου-
  νίου 1911
  Έν δίφ
  Είσπράξιμα
  κατα το τέ-
  λος 'Ιου-
  νιου 1911
  ΆντίστοιχοιΙ Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  1909 ΰ
  άπο 1 Σεπτ.
  1909 εως τέ-
  λους' ουνίου
  ς
  1910
  Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  Προϋπολογισμόν
  Κεφάλαιον
  Π3311 68
  17513879 2086031
  29409 31
  Ιυυίί] 148
  408 80
  399 48
  779 01
  977 20
  1843023 48 1533857 65
  16 1910892 37
  11018583 1664013 48 178980
  1041
  10
  31903184
  180858 "Μ
  24106 13
  7491143
  6147 2.)
  1393485
  79579 10
  175138
  289562 53
  165160 74
  23697 33
  79 2086031
  7091
  95
  4902065 15228580 102665
  105190
  490 80
  59 20
  21539
  55089 35
  18103 85
  636 20 1841823 05 148699 35 8117 0* 156886 39 168493606 15319896 48682
  385315 61 6816521
  5666 23
  3262 30
  55963
  29469 31
  1509148
  408 80
  399 48
  779 04
  16
  55
  746
  — 1661
  20487 65
  33866 89
  4167 25
  319031|84
  180858 22
  24100] !3
  749ΐ'ί3
  6445 23
  4008 40
  57024 10
  1525817
  1838421
  26 23713192
  51 301655 45
  9926 45
  21955 —
  15 49620 65 15228580 —
  21ό3'.>55
  544 91 544 91
  10639 98 166629 24 10048096 10520 48 111001
  105190
  4785 75
  1857 90 6025
  — 544 91 —
  — — 1901310
  3863-2 04 16430 71 38044 94
  15 12080 70 9127 60
  32770165
  17<ί133'ΐ!2 27274 95 10166 32 6378,45 5009 45 474Ο0 65 13400 49 6050 20 4489 88 498ιό5 6184 699 45 13094 65 98905 70 54045 80 2207030 4325 10 7658, — 128160 96 24124 84 3173 44 1700 50 2877 20 2526 45 1344 40 70 — 6573 95 — 25 4426072 28 41050365 4836575 93 1979945 32 450314427 63827502 324843 36 736 70 3147 45 44 55627 80 181670 40 450920 75178 — 602904 70 4199527 16 £ " Γ'. Δ'. Ε'. ΣΤ'. Ζ'. Η'. θ'. Ι'. ΙΑ'. ΙΒ'. ΙΓ'. ΙΔ'. ΙΕ'. ΙΣΤ'. Καθαρά όλική επί πλέον διαφορά κατά την χρήσιν 1910 δραχ. 333,431,66 -αί ί ·■*·,< ί
  1ΙΪΪ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΪΘΓΝΣ1Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩχΧ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Προσωρινή κατάστασις των π »οϋπολογι«θέντιογ
  Ιτους 19ΙΟ άπό 1 Σεπτβμβρίου 1ϊ»1Ο
  ιδικόν
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Προσδιορισμός των έξόδων
  9
  10
  11
  Ι ■
  Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ
  Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.......
  Έξοδα υπηρεσίας » »........
  Έφετεΐον καί Είσαγγελία Έφετών Χανίων...
  Έφετεϊον καί Είσαγγελία Ηρακλείου......
  Πρωτοδικεϊον καί Είσαγγελία Χανίων.....
  » » » Ηρακλείου.
  » » » Ρεθύμνης..
  . __ , » » > Λασηθίου..
  ""■£.-» » » 2φα-αων ..
  Πρόσθετοι ή εκτακτοι βοηθοί............
  Προσωπικόν Είρηνοδικείων .
  17340
  2300
  71740
  47700
  42180
  34920
  2 τ Πρόσθετοι ήεκτακτοι βοηθοί
  27240
  500 —
  190620
  1700
  ι;
  ι;
  2
  3
  4.
  1!
  2!
  3!
  4:
  6'
  6
  7:
  8
  9
  10
  11
  1

  1!
  Προσωπικόν Είδικών Ύ.ιοθηκοφυλακείων...................................................
  » Μεταφραστικών Γραφείων......................................................
  Γραφική ΰλη, φωτισμός, θέρμανσις, κλπ. Δικαστήριον......................................... !νίη
  Ένοίκια ΕΙρηνοδικείων, Ύποθηκοφυλακείων, Μεταφροστικών Γραφείων κλπ.................... οαπ
  Διάφορα έ'ξοδα Λικασπιρίων................................................................ ; ηη
  "Έξοδα ποινικής Δικαιοσύνης............................................................... ^
  Προσωπικόν φυλακών.....................................................................
  Διατροφή φυλακισμενων.................................................................. ρϊϊη
  Νοσηλεία καί παροχή φαρμάκων είς φυλακισμένους......................................... '■■ 7500
  _ _
  Φωτισμός φυλακών.
  Καθαριότης καί σιτντήρησς φυλακών κλπ..............................
  Ένοίκια φυλακών..................................................
  Άλύσεις, κλείθρα, σκεύη κλ.........................................
  Βοήθημα είς φυλακισμένους έν έπισήμοις έορτυϊς....................
  Δι* αγοράν βιβλίων, γραφικήν ΰλην καϊ μικρά εξοδα φυλακών..........
  Δι' έξοδα φωτισμοϋ καί συντηρήσεως κρατητηρίων, μϊταγωγάς κλ.......
  Ήμερήσιον είκοσάλεπτον έπί6ωμα των έν 'ίτζεδίν φυλακισμένων.........
  Διάφοροι έξωτερικαί δαπανά........................................,
  Έπισκευή καί συντήρησις δημοσίων κτιρίων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως.
  "Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων.......................................
  Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  3;
  4;
  6!
  1!
  9
  3:
  4
  ι;
  8!
  3
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  0
  1
  2
  3
  1
  2
  3
  1
  Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.......................................
  "Έςοδα παραστάσεως Κπιτρόπου...........................................
  Γραφική ίίλη, χάρτης έντυπον, εξοδα δημοσιεύσεως, φωτισμός, κλ..............
  Δι* αγοράν καί οετικά βιβλίων, έπίπλων κλ. διά τα γραφεΐα τής Διευθύνσεως ....
  Δι' όδοιπορικά εξοδα ύπαλλήλων............................................
  ΙΙροσωπιχόν των Νομαρχιών...............................................
  Διά γραφικήν ΰλην, προμήθειαν βιβλίων, φωτισμόν κλ.........................
  Δι' έπισκευάς καί συμπληρώσεις έπίπλων κλ..................................
  Δι' ενοίκιον Νομαρχιών Χανίων καί Σφακίων...............................
  Προσωπικόν Λιμβνικής υπηρεσίας..........................................
  Διά γραφικήν ύλην, προμήθειαν βιβλίων, φωτισμόν, κλ........................
  Διά αυμπληυώσεις καί έπισκευάς έπίπλων, λεμβων κλ...........................
  Δι' ενοίκιον τού Λιμεναρχείον Ρεθύμνης.....................................
  Δι* αγοράνναυαγοσωστικών έργαλειων κλ...................................
  Άστυνομικοί Ίατροί......................................................
  Ίατροί κοινών γυναικών..................................................
  Δι" εξοδα συντηρήσεως των Συφιλιδικών νοσοκομείον Χανίων καί Ηρακλείου.
  Διά γραφικήν ύλην, προμίθειαν βιβλίων άστυϊατρικής υπηρεσίας..............
  Δι' εξοδα έκτάκτων ύγειονομικών μέτρων δημοσίας ϋγείας κλ.................
  Χορηγήμα είς τα Νοσοκομεία Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου..............
  Προσωπικόν >αί εξοδα Λεπροκομείου......................................
  Δια γραφικήν ύλην, φωτισμόν, θέρμανσιν, φάρμακα κ.λ.π....................
  Δι' εξοδα συντηρήσεως των Λεπρών κ,λ.π...................................
  Άντίτιμον κ.λ,π. εξοδα προμηθείας κινίνης τού Δημοσίου.....................
  Άστυχημικί) ύπηρεσία.......,............................................
  Διά γραφικήν ίλην, φωτισμόν, θέρμανσιν κ.λ.π..............................
  Δι' άντιχαταστάσεις χαι έπισκευάς όργάνων κ.λ.π............................
  Συνδρομαί εκ Λυσσοδήκτους (ΐεταβαίνοντας πρός θεραπείαν..................
  Είς απόρους καί ναΰλα άπόρων............................................
  Είς ναυαγούς καί φρενοβλαβεϊς..........................................
  Διάφορα εξοδα βουλειπικών καί δημοτικών έκλογών.........................
  Των Βουλευτικών καί Δημοτικών έκλογών όδοιπορικίί. κ.λ.π.
  1; Διά την διακόσμησιν καί φωταγώγησιν δημοσίων καταστημάτων έν έορταϊς χ.λ.π
  2 | Διά την άντιμισθίαν ύπηρέτου έπί τής καθαριότητος τού Μεγάρου των Δημοσίω
  3 Δι" αγοράν είθών καθαριότητος των Δηαοσίων Γοαωείων........___ ..
  (η') Διάτογ'ΐη Μ τήίδθ 'Λ.τοιλ'ου 191! ο-Α'ον
  Δημοσίων Γραφείων....
  ΒΙς
  Α'. Άνακληοηκατικη
  Ξ
  4000
  4000
  2500
  1000
  600
  3000
  10000
  5000
  4000
  8650
  α'.) 2800
  806570 —
  17460 —
  750 —
  1500 —
  400,—
  1500 —
  47040,—
  1500.—
  500 —
  2720 —
  12780-
  2Οθ!—
  200,—
  200
  200 —
  7200-
  28801-
  4000!—
  80;—
  2500,—
  6000'-
  7440-
  500'—
  45000,-
  2800
  β'; 10000
  6240 —
  500 —
  2500,—
  10000,-
  3800-
  5001-
  1000
  1000
  2000
  600
  ___100
  110700
  9,800
  ιϋ,ΰϋ)
  _4_ί;ι ι ι
  .)9000
  (δ') ιοοοο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  11Τ
  κκαθαριαθέντων καί ηραγματοποιηθέντω^ έξόδων τής χρήσεως τού
  μέχριτέλους 'Ιουνίου 1911.
  α ε ι ς
  Μετενεχθεΐσαι
  έκ τής
  χρήσεως 1909
  Σύνολον
  πιατωοΐίαν
  Άναγνωρισθέντα
  εξοδα δι* εκδό¬
  σεως χρηματικών
  ένταλμάτων
  Πληρωθέντα Ιξοδα
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 εως τέλους
  Μαΐου 1911
  Έντός τοΰ μη¬
  νός 'Ιουνίου
  1911
  Έν 8λφ
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  Είδικοϋ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  17340-
  2300-
  71740·
  53220,
  47700-
  42180
  3492Ο1
  29940
  2724Ο1
  500,
  190620
  17ΟΟ1
  9480!
  7ΟΟΟ
  9ΟΟΟ
  14760
  64600
  34Ο2Ο
  76ΟΟΟ
  7500
  4ΟΟΟ
  4ΟΟΟ
  2500
  1ΟΟΟ
  2Ο0Ο
  600,
  3ΟΟΟ
  1ΟΟΟΟ
  5000
  4ΟΟΟ
  8650
  809370-
  17460
  750
  15ΟΟ1
  400 —
  1500!—
  47040 —
  1500 —
  500 —
  2720,-
  12780 —
  2001—
  200
  200
  200
  7200 —
  4000-
  80-
  12500-
  6000-
  7440
  500
  45Ο0Ο
  200ΟΟ
  62401
  500
  2500
  10ΟΟΟ
  3800
  500
  10000
  11000
  2000
  600
  100
  23979θ|
  14353 20
  2055,95
  6084430
  47900!—
  4101630
  368751—
  28924 —
  243201—
  22480!—
  423
  166419
  270
  7850
  19870
  4470
  5372
  1140860
  39555|ΐ1
  29393
  4575989
  5364 72
  3438 65
  33£2 70
  980 30
  247 30
  18ί8
  151
  70
  10Ρ4 80
  90(0
  2616 30
  62-23 60
  7100,02!
  650924 34!
  12252 60
  42330
  1464 65
  434 70
  1708.60
  39840 —
  1609 71
  203 60
  1893 "2
  1Ο95Ο
  160 90
  101110
  147
  2ΟΟ1—Ι
  6000 —
  2400—;
  29Ο3ι7?
  |
  8890
  4000
  5356 9(
  297 μ
  33599 8Ϊ
  Π)___■
  δθθθ'—
  11711
  1827 7
  9633|7ι
  3783 3ί
  500
  117Ο4|δΕ
  1249 3(
  18901
  500
  17117523
  1173320
  1943 65
  48064 30
  31582,30
  32736 40
  28244 15
  2278Φ7Ο
  19367,90
  18066—Ι
  423 —
  130043,45
  90
  6079,95
  15083
  3198|90
  4394
  10320,60
  2Έ37
  22031
  85
  3680 44
  3174 85
  3002,55
  812 —
  120 —
  5901—
  0565
  691
  30
  6000
  2611
  489628!
  5015,20
  504923 16]
  10532 60
  423 30
  1306 95!
  434
  1678 30]
  324'3
  1609 7ί
  203 60
  1833 25:
  9023 65
  103,90
  147
  4920—1
  1680 —
  246043
  5Ο,4ΐ
  6539,8:
  4ΟΟθ!—
  475690
  262 40
  2775575
  "ΐ1
  4000
  117 Κ
  1621 8»
  9633 7(
  347830
  453 <Κ 444445 636;—| 1509—" 450—1 1400—1 49,65] 5890 3850 3850,70 34401— 277340 2030 2190 7881 180 420 1480 696|2Ο 868 887|55, 650575 2073,25 15 5381 77 261 314 30| 154 — 150—1 48,10 12741- 91512 176668 ~57070|83 860 107 701 3600 60, 885 — 101 10 2001— 800—1 240- 443 30 181020 600 35150 4098 10 530- __|__ 2ΟΟ9Ο 15 46 8( 6041' Κ 531 380 Κ 50 21636 6ί 1313320 199330 53954 30 35432 30 36587,10 3168415 25558,10 21397 90 4231—' 137924 60 270 — 649995| 16563 389510! 1120815 34742 75 2410510 45190 72 3757,44 3436(55 3316 85 966—! 120 — 740—Ι 143 75 949 10 7274 — 5811 6781 1139260 423,30 1464 65 434|70 1678 30 3οΟ53|— 160.1,75 203 60 1893,25 990865 103 90 101 10 147 2ΟΟ| 5720—Ι 1920—] 290373 5045 835005 4ΟΟΟ|— 5356 91" 297 9( 31853 85 7 4530! 117 1822 9633 7 3493 31 500! 1Ο4855Ε 1167!8( 1889|ΐι 500- 160212!9ί 1220 662651 6890 12467 701 4429 20 5190 85, 3360 90 10 2224! 2849440 134005 3307 574 90! ιιο—| 200 45 481236 5289,90 5691 1607,28 860 3Ο|3Ο 3787 1051 57 480, 5491151 1746 530 290| 1219 — 8150 1 — 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 1 5 4 » 5 6 7 9 10 11 5 » 6
  Ιϊβ
  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΙ&ιχον
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Ιϊροσδιοριβμός των
  9
  »
  10
  ι!
  με-βαάορίϊί;......'; 210790!—
  6
  7
  »
  8
  »
  9
  >
  10
  »
  11
  11
  1
  12
  1
  »
  2
  13
  1
  14
  1
  »
  2
  >
  3
  »
  4
  >
  5
  15
  1
  4 Δι* εξοδα απελάσεως επικίνδυνον είς την δημοσ. τάξιν κ.λ.π..
  5 Κηδεΐαι άπόρων άγίονιστών, στέφανοι κ.λ..................
  6 Διά μίσθωμα ύδατος, εξοδα εγκαταστάσεως αύτοΰ ν.λ.π.....
  1 Προσωπικόν κα! εξοδα άσύ7ου φρενοβλαβών...............
  2 "Εξοδα σιτντηο-ήσεωι· φρενοβλαβών, ήμερήσισν έπίδομα κ.λ.π.
  1 Προσωπικόν Τανυδρομείων...............................
  2 » Τηλεγραφείων........................>#......
  3 "Εξοδα γραφικά, θέρμανσις, καθαριότης κ.λ. τής Διευθύνσεως.
  4 Ένοίκια καταστήιιάτων Ταχ. » αί Τηλεγραφ, γραφείων.......
  5 Άξία χάρτου, βιβλίον, έκτυπωτικά, βιβλ ιοδετικά, κ.λ.π......
  Μϊσθτηιια εηνολάβηνν. ρίοδα υετα<ϊ>οο«ς άλληλογραφίας κ.λ.π.
  7200 —
  3000 —
  2000
  6000
  10000
  157100
  ξ χρ, ρβ, ββ
  Μίσθωιια έργολάΒων, ρξοδα αεταφορας άλληλογραφίας
  Μρταφορά σάκκίον υπό έφίπ-των ταχιιδρόιιων κ.λ.π.
  Κό άλλλ' βλέ ί ξέ δθ
  Μτφρά κκίον φ χρ
  Κόμιστοα άλληλονραφι'αο, καταβλητέα είς ξένας διευθύνσεις
  Συνεισφοραι είς Διεθνή Ταχυδρομικά Γραφεΐα Βέρνης
  Όδοιπορικά ρξοδα Ταχ καί Τηϊ«γο ύπαλλήλων
  φρ ς ή χρμ ρφ
  Όδοιπορικά ρξοδα Ταχ. καί Τηϊ.«γο ύπαλλήλων
  Άποζη μιώσεις άπολλυμένων έπιστολών......................
  Θαλασσία συγκοινωνία.......................^........^.....
  Τέλη τηλεγοαΦΐκΛ έξοηερικής καί εσωτερικάς άνταποκρίσεως.
  Τηλεγραφικά εξοδα έιιποοικών καϊ πολιτιπίόν είδήσΓων.......
  "Έξοδα άπογραφής πληθυσμοΰ των κατοίκων................
  Βοηθήαατα είς απόρους αγ ονιστάς.........................
  » » χήρας, δρφανά καί τραυματίας..............
  » » Στέφανον Ψαοοιιδάκην έφάπαξ..............
  "Έκτακτον βοήθημα είς άγίονκττας.........................
  Λιά χάρτην, ρκτυπωσιν καί συοραφήν πιστοποιητικών........
  "Εξοδα κεκλεισμένων χρήσειον.............................
  Γ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜ02ΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΐί
  2
  3
  4
  3"
  5|
  6!
  7!
  8|
  9 Ι
  10!
  11!
  12|
  13
  14
  15
  16
  17

  4
  ι!
  7!
  8!
  »!
  10!
  ιι!
  ι«·
  13.:
  14:
  151
  16;
  17!
  18|
  19!
  Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως...........................................
  "Έξοδα παηαστάσρίος Έπιτοόπου................................................
  » εγκαταστάσεως Ανωτέρας Διευθύνσεως..................................
  Γραφική ΰλη κ.λ.π............................................................
  Τακτικήν προσωπικόν Δημόσιον "Εογων........................................
  "Έκτακτον » » » .......................................
  Γραφικά εξοδα κ.λ.ττ..........................................................
  Συνγράμματα, ρντυπα, άντικείμενα ίχνογραφίας χ.Χ...............................
  'ΗΊιερομίσθια έργατών, έκτάκτως προσλαμβανομένων............................
  Όδοιπορικά εξοδα κ.λ.π.......................................................
  Διά προμήθειαν χειοωνακτικών έργαλείων κ.λ...................................
  Βοήθημα ΰ-ταλλήλων παθόντων κατά την εκτέλεσιν έργων........................
  Δι* αγοράν έπιστηιιονκ'όν έργηιλείων............................................
  Δι* αγοράν πέντε άτμηλάτων όδοστρωΐήοων......................................
  Μηχανοίηγοί όδοστ(?ωτηοο)ν...................................................
  "Εξοδα συντηρήσεως καί λειτουογι'α; όδθίττρωτήοων.............................
  Άποϊημΐίόσεις των υπό τοϋ Δηιιοσίου καταλαμβανομένων κτημάτων................
  "Εξοδα ρφαρμογής σχεδίων πόλεων............................................
  Έπισκβυαΐ κτιρίων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Εσωτερικήν......................
  • » » » > » Οικονομικήν.....................
  » » » » > » Παιδείας.........................
  » και σΐΓντηοήσεις ό νόν καί γεφυρών κ λ.π.............................
  Επισκβυή στηατίόνοιν Χωροφυλακής καί Πολιτοφυλακής...........................
  Έπισκευαϊ κα'ι σιιντηρήσεις καταστή ιιάτων της Άνοτ. Λιρνί>ύνσεως των θίκονομικών.
  Αξία καταληφθέντων κτημάτων Άφεντακάκη καί Έιι. Πολυχρονίδη................
  Προέκτασις τής όδοΰ Πλατανια Κισσάμου τμήμα α'...............................
  Κατασκευή τοϋ β' τιιήμστος τής όδοϋ Χανίων—Άληκιανοϋ........................
  » αμαξιτής όδοΰ Χαλέπας, Φρουδίων ΆκοωτηρΓου........................
  Σκυρρόστρωσις τή; όδοϋ Χανίων—Σοΰδας.......................................
  » τοϋ ΰτολοίπου τής οδοί) Άγυΐ'ΐς—Καιοίτου............................
  Κατασκευή συιιπληρωμ. έργων επί τής όίοϋ Σταιιηακ'ων Καλουδιανών.............
  » τοίχων κα! όχετοΓι είο οδόν Φακωθιανών...............................
  Έπισκευή τής όδοΰ Καινουριας—Χώοας Άγυιας..................................
  Κατασκβυή β τμήματος τής δ^οθ Πλατανια—Τίισσάμου..........................
  » γ'. » > » » »
  Ποοέκτασις τής όδοΰ ΆληκιανοΜ—Φουρνέ......................................
  Αποπεράτωσις όδοΰ Χανί(ον Σουδα;.............................................
  Κατασκευή γεφυρας Καιρίτου...................................................
  » » Γέρω Αάχχου.............................................
  » » Σκαφιώτου................................................
  » » ΜεοΌγείων................................................
  5000-
  5000
  ΐοοοο
  40000
  2000
  10810
  1000
  1800
  200
  20000
  100ΟΟ
  500
  10ΟΟΟ
  40000
  30000
  500
  10000
  1000
  16533
  6282531—
  29000-
  δ) 10000 -
  390Ο01
  12960 —
  750
  1600
  800
  33660
  95480ι-
  3ΟΟΟ-
  1000
  35000 —
  100 Ο —
  2000
  100
  200
  65000
  12960
  5000
  40000;—
  200
  4000
  4000
  3ΟΟΟ —
  80000 —
  46001—
  58 —
  12444
  887
  11660
  3017
  1743
  270
  273
  600
  10309
  17152
  4622
  19000,
  58946
  1069)
  1991
  1114
  ' .„ ΕΙ' ιιβ-αφοοάν .......
  (ο) » 90 τής 1 Ίουνίου1911 φ. Έπισ. Έφ. 43 τεθχ. Α'. τοϋ 1911 Άνατληρωματ. Δρ. 1000Ό
  (α) Διαταγμα 7ο τής 2 Μαΐου 1911 φ. Έπισ. 'ϊφ. 35 Τεΰχ. Α'. τοϋ 1911 άναπληρωματ. Δρ. 3ΟΟΟΟ
  » »80»7»»»»»37»»»» » , 46992
  *| „·„ » 82 » 13 » » ». » , 37 , . , » , , 50000
  (ΡΙ
  (γ)
  56Ο74δί-
  17) β 992-
  (β) 4003 ,'-
  (β) 4000 -
  ('β)4Ο00-
  93 » 18 »
  120 » 27 Ίουνίου
  41
  47
  »
  »
  » 12000
  » 50000,
  ΪΊ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,,. ,
  1*£
  ι..
  α ε ι ς
  Άναγνωρισθέντα
  Πληρωθέντα έξοδα
  Υπόλοιπον έκ-
  Είδικοϋ
  Μετενεχθεΐσαι
  Σύνολον
  εξοδα δι* εκδό¬
  Άπό 1 Σ) βρίου
  Έντός τοϋ μη¬
  καθαρισθέντων
  ΖΓροϋπολο-
  γισμοϋ
  έκ τής χρήσεως
  σεως χρηματιχών
  1910 εως τέλους
  νός Ιούνιον
  Έν δλψ
  καί μη πληρω¬
  ά
  Κεφάλ.
  1909
  πιστώσεοον
  ένταλμάτων
  Μαΐου 1911
  1911
  θέντων έξόδων
  Αρθ
  239790

  171175
  23
  138076
  33
  21636
  30
  160212

  10962
  30
  _
  ______
  72001
  _
  1163
  _
  1156
  80
  6
  10
  1163

  _
  _
  4
  8
  -

  3000

  3111
  75
  3111
  75
  50
  3111175


  5
  »
  .--

  2000-
  660

  590
  _
  70
  _
  660 —


  6
  »
  .--

  6000-
  45001—
  4000
  _
  500
  _
  4500 —
  _

  1
  9
  _
  ______
  10000 —
  6175 95
  4500
  35
  1553
  20
  605355
  122
  40
  2
  »
  _
  ______
  157100
  _
  122849 90
  96200
  12234
  Ό
  108494 50'
  14355
  40
  1
  10
  _
  ______
  17820
  _
  ΚΚ6585
  9478 45
  987
  40
  10465
  35
  _
  _
  2
  »
  .__
  ______
  5000
  _
  223050
  1891
  80
  218
  15
  2109
  45
  120
  '5
  3
  »
  .__
  ______
  5000
  _
  2583 20
  2102
  75
  234
  _
  2336
  75
  246
  45
  4
  »
  .__
  ______
  10000
  _
  7787 91
  6601
  75
  1173
  46
  7775
  21
  12
  70
  5
  »
  _
  ______
  40000
  _
  28302 50
  26010
  15
  3292
  %
  28302 50
  _
  _
  6
  ι —
  ______
  2000
  __
  1510
  _
  986
  45
  70
  1278115
  231
  85
  7
  » Ι

  10810  _

  ι
  ι


  8
  »
  __

  1000
  __
  22
  _
  22
  _
  _

  221—


  9
  »
  __
  ______
  1800
  __
  1486
  35
  1135
  25
  202
  30
  1337 55
  14880
  10
  »
  __
  ______
  200
  _
  _.
  _
  _
  _


  _
  11
  »
  __
  ______
  20000

  1707
  15
  1707
  15
  __

  1707 15


  1
  11
  ______
  10000
  __
  11231
  43
  9941
  28
  969 05
  1091033
  321
  10
  1
  12
  __
  ______
  500
  __
  _
  _
  _
  _
  2
  »
  __
  ______
  20000
  _
  15044 4Γ
  9176
  85
  3003 —
  12179 85
  2864
  55
  1
  13
  __
  ______
  40000
  __
  37296 %
  11945'δΟ
  9
  _
  11954 50
  25341
  70
  1
  14


  30000-
  500 —
  28363ι-
  500-
  514150
  500-

  514150
  500 —
  23221
  50
  2
  3
  »
  __
  ______
  10000
  _
  10159 -
  1144 50
  _
  30
  1144,50
  9014
  50
  4
  »
  __
  ______
  1000
  __,
  945-
  9451—
  ._

  9451—


  5
  »


  16533

  11791«
  641404
  1932
  56
  834654
  3444,95
  1
  15

  —_
  667253
  _
  481061
  81
  342339
  65
  48Ί3
  41
  390653
  06
  90408
  75
  12960
  8673
  35
  720&
  Μ)
  1359-
  8568
  95
  40
  1
  1
  _
  _______
  750 —
  426
  60
  308
  50
  62 50
  371

  55 6(
  2
  __
  _______
  1600 —
  1600
  _
  1589
  11
  _
  1600  3
  »
  __
  _______
  800 —
  548
  Ιί,
  38(
  15
  87
  _
  473
  15
  75 —
  4
  _______
  33660 —
  27710
  85
  2175^
  85
  4201
  _
  25953
  85
  1757

  1
  2
  ____Ι____
  954*0 —
  71552
  55
  56568
  <50 407ί 20 60647 80 10904 75 2 _ 3000!- 3152 30 14 37 40 3152 30 — 3 _ _______ 1000 _ 1084 80 968 20 _ _ 968 20 116 61 4 » _ _______ 35000 — 28911)35 23322 05 2937 05 26759 10 2152 25 ό » _ _______ 10000 — 7885130 5769 30 1880 50 7649 80 23591 6 _ _______ 20001— 583 10 163 10 _ — 163 10 420 — 7 _ 100,— — — _ _ — —■ — — - 8 » — — 200 — — _ _ — — — — — — 9 _ _______ 650001— — — _ _ _ — — — — - 10 Ι — ______ 12980 - 8533 20 8063 20 470 — 8533 20 — — 11 >


  5000 —
  216992 —
  11301—
  170013 64
  87.9
  110384
  90
  82
  270
  Γ9856
  10
  31
  1130
  150241
  13
  1977251
  12
  13
  >
  *
  _
  _______
  200
  _
  179,95
  179
  95
  _
  _
  179
  «Γ


  14
  _
  8000
  5083,22
  5053
  22
  30

  5083
  -


  15


  8000
  3000

  715837
  969]δΟ
  5981
  964
  50
  154
  20
  6135]2(
  969ι50
  1023
  17
  16
  17
  »
  _
  _______
  80000 —
  37795 68
  30241
  07
  6170
  55
  3641 ΐ'δϊ.
  138410
  18

  8600
  ι
  99ο 7 85
  8633 70


  8633
  70
  1324 "
  ,10
  1

  3
  58
  2082
  __
  1713
  70
  _
  __
  _
  _
  1713
  Ι70
  2
  3
  _
  _______
  12444
  4159 38
  4159


  4159
  38


  4
  »
  _
  _______
  887
  __
  875 —
  875
  _


  875  5

  _______
  11660

  3158 55
  3158
  55


  3158
  ,5Γ


  6
  < _ _______ 3017 2498 10 2498 10 — — 2498!ΐυ — — 7 > ι
  _
  ______
  1743 —
  1713 -
  1743


  1743
  ._


  8
  * Ι
  ______
  270
  __
  154 45
  154 45

  _
  154 4."


  9
  _
  _______
  273 —
  19180
  191
  !80

  19180


  10
  »
  _
  _______
  60(1
  509 99
  599199

  599 99


  11
  _
  ______
  10309
  8744 20
  8744 20
  8744
  ϋυ
  -

  12
  »
  _______
  17152 —
  547Β10
  5473 10
  ι —
  -
  5473
  α
  ' _

  13

  —-
  4622
  19000


  412112
  1709822
  337127
  ' 17Ο93|22
  | 749
  85
  4121
  17098
  12
  22
  _
  14
  15
  »
  » ι
  _______
  58946-
  5135896, 4932051
  2038
  45
  51358
  96

  16
  »
  ■—._______~~
  =
  1059-
  199 —
  1114 —
  199-
  502 55
  199
  02  199
  502
  55

  17
  18
  19
  » Ι
  » |
  »
  749737
  495541ί2ί
  300108
  'θ8
  Ι 64394
  !οι
  454502
  ,09
  41039
  |19
  Γ
  13Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  Ιδικόν
  ποίντολ ο-
  γισμοϋ
  Προσδιοριαμός των έξη6ων
  Π ι σ τ ώ-
  ΧορηγηθεΓσα
  Διά τοϋ
  προϋπολο-
  γισμοΰ
  Δι' εΐδικών
  νόμων καί
  Διατογμάτ.
  20!
  21!
  η'
  23
  24
  25
  26!
  27
  Ι 28
  29
  30!
  31!
  32
  33
  34
  . 35!
  ί 36ί
  37!
  38!
  39
  40
  41
  42 ι
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49[
  50!
  » Ι 51
  52
  53
  54
  55
  56.
  57!
  58!
  59
  60
  61
  62
  63}
  . 64!
  » ! 65!
  661
  67!
  681
  691
  70
  711
  72!
  73!
  74!
  75!
  76!
  77!
  78!
  79!
  80!
  811
  83!
  83
  84
  85!
  86!
  87
  881
  89!
  90
  91
  Έκ
  Κατοσχευή γεφι'ρας Λουραδιανων..............................................
  » » Νΐεοέ....................;.....%...........................
  » των γεφυρών Ξενιανών καί Κοντο-κυνήγι Σελίνου........................
  '|Λκβάνΐ>υνσι<; τοϋ λιμένος Καστελλίου Κισσάμου.................................. Κατασκευή άποθήκης παρά τό Χηιιεΐον Χανίων.................................... Μετατροπή οίκήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον................................... » τοΰ πρώην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον............................... Κπτασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας............................................. Προεκτασις τής όδοΰ Βάμου Καλυβων..............·,·■···,........................ Κατασκευή ποοαηιλακτηρίων τοίχίον τής όδοΰ Σοΰδας Ίτζεδίν.... ^ Έπισκευή των όδών Άσφενδου, "Ιμβρου, Άράδβνας, Άγίας 'Ρουμέλης Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγο; Άράδενας διερχομένης δδοϋ................... Προεκτασις τής όδοΰ Χειό χωρίου Μ.ιαμπαλή Χάνι τμήμα α'....... Αποπεράτωσις τής όδοΰ Καλυβονν Άρμένων πλήν τής σκυρροστρώσεως Προεκτασις αμαξιτής όδοϋ Ίτζεδίν Νειό χωρίου................................... Σκυρρόστρωσις τής όδοϋ Καλνβ'όν Άρμένηιν Νειό χοιριοϋ......................... Προεκτασις τής όδοϋ Νειό χωρίου Μπαιιπαλή Χάνι β'. Τμήμα...................... » » » Βάμου Καλυβων........................................... » » » » » ........................................... Κατασκει ή γεφΰρας Μποΰτακα.................................................. Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειοιτου—Άποκορώνου κ. λ....................... Κατασκευή γεφύρας Κεράς Άποκορ(όνου.......................................... Κατασκευή βρΰσεοις καί μεταφοοά ίδατος «Καμάλη» Καλλικράτους »· καί σκυρρόστρο)σις τήο όδοΰ 'Ρεθύμνης—Άτσιποποΰλου » τής άπό γεφι'ιρας Άτσυΐο-ΐούλου εϊς Άτσιπόπουλον όΛοϋ Προέκταπις αμαξιτής όδοΰ 'Ρβθιίμνης—Χανίων.................................... Κατασκειιή τής όδοϋ Άξοϋ Ανωγείων............................. Προεκτασις τής οδοί "Ρβίτύμνης Περάματος..........................· · Κατασκευή τμήματος όδοϋ "Ρεθύμνης— Περάματος ................................ Έπισκευή τής έντός τής φάραγγος Κοτσιφοΰ όδοΰ................................ Διόρθαισις τής όδοΰ Σκάλας Ρουστίκων καί Νερατζές............................. Κατασκευή αμαξιτής όδοϋ Ρεθύμνης—Άμαρίου.................................. » Τμήματος » » Περάματος.................................. Έπισκευή όδοϋ φάραγγος Κοτσιφοΰ.............................................. » » Κουρταλιώτη........................................... Κατασκευή » Πηγής Άοκάδι................................................. * » Άμπελά διά τής θέσεως Τράκα.................................. Κατασκευή όδοΰ Σταυροπιενου Ροΰπας......................................... » » Πραισοϋ................................................ * » Κλησίδι................................................. Γεφύρωσις τοΰ ποταμοΰ Πλατϋ................................................. » » » Άγίας Κυριακής...................................... « » » Μαλάχια................................................ » » » Σακτουρίων............................................. Κατασχευή προφυλακτηρίων γεφύρας Γαράζου κλπ.............................. » γεφύρας Μόλου— Φαράτσι............................................. * * Ποαχύμου Μυλοποτάμου....................................... Έπισκευή γεφύρας Έλευθέονας................................................. Κατασκευι') » Γαράζου ................................................... » » Ροδακινσυ.................................................. » λιμενοβραχίονος Πανόριιου............................................ » άποβάθρας Μΰρθιου Πλακιί........................................... » Σωληνωτοΰ ύδραγίογείου έν Έπισκο.χ{) Ρεθύμνης......................... » τοΰ β'. Τ|ΐήματος τής όδοϋ Ηρακλείου Άγίων Παραακιών Καστέλλι Προεκτασις τής αμαξιτής όδοΰ Ηρακλείου Μεσσαράς ............................ Κατασκευή όδοΰ Φοινικιας Μονοφατσίου......................................... » » Γεφυρακΐ'όν Καλέσα Βούταις..................................... Αποπεράτωσις όδοϋ Αρχανών................................................... Σκυρρόστικοσις » » ................................................... Κατασκευή » Ηρακλείου Μεσιαράς....................................... Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήιια Άγίας Βαρβάρας........................... Έπισκευή καί σκυρρόστρωσις όδοΰ'Ηρακλείου Ιΐεζών............................. Σκυρρόστρωσις όδοϋ Ηρακλείου Φοινικιας........................................ Κατασκευή όδοΰ Γεφυράκιη Βούταις............................................. » γεφύρας Άναποδιάοη ................................................ » » Γέρω Ποταμοϋ ί Ληθα'οι,.................................... » γεφύρας Ίνιώτου.................................................... » » Καρτεροΰ.................................................. > » Λουτή Πέραμα.............................................
  » νέα; πτέρυγος είς τό Μουσείον Ήοα<"'.είου............................. Διαρρύθμισις Νομαρχιακόν Κσταστήματο: Ήιιακλϊ'ου είς Δικαιτ Ίρια Κατασκενή Ύποθηκοφυλακείου έν Ήρακ'.?ί ο..................................... Είς 560745 252 «00 160οο| Ι611 7001 61 6θ00 984 595 1223 1360 7305: 688, !! 11286 36910 909 1520 350 1991 3500 11068 1871 1219 2871 351 459 27755 4467 4000 5000 8761 20001 1000 1000 20000 2500 2644 4543 4750 2259! 724 248 2107 1877 10000 6000 576 7849 1183 230,; 2180 266 4164 11619 55940 5465 4891 75470 36557 252641 1366 18897 3000 18712, 31000 9000 11684641 188992-: "' 188992Η
  ΕΠΪΣΗΜΟΣ
  ΕΦΓΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:
  12*
  β ε ι %
  Ιΐληρωθέ τα έ ξ ο δ α
  ΚίσΊκοΰ |
  Άναγνωρισθέντα
  Υπόλοιπον κ-
  προϋπολο- |
  Μετε εχθεΐσαι
  εξοδα δι* εκδό¬
  Άπό 1 Σ) βρίου
  Έντος τοΰ μ )-
  καθαρισθέντων
  γισμοΰ ,
  έκ τής χρήσεως
  ΣννοΧον
  σεως χρηματικων
  1910 εος τέλους
  νός Ιούνιον
  Έν ΗΧφ
  καί μή πληρω¬
  %
  ΐ
  1909
  πιοτώσεων
  ένταλμάτων
  [ » ι ι * 11
  1911
  θέντων έξόδων
  Φ
  α
  < Ι 749737 — 495541 28 390108 08 64394 01 454502 09 41039 19 _ 252 _ _ _ _ 20 3 1 ___ 900 _ _ - .__ __ _ _ _ _ _ 21 ! ι ___ 4700 _ 4002 23 4102 23 _ __ 4102 23 _ _ 22 » ι — ___ 16000 _ 2122 85 __ 2122(85 2122 85 _ __ 23 » ___ 161 _ — - _ __ _ _ _ _ _ 24 >
  :
  ___
  700
  _
  588
  85
  58885
  _
  _
  588 85
  —_
  _
  25
  __
  ___
  61
  _
  __
  -!-
  _
  [
  _
  _
  26
  1
  »
  __
  ___
  6000
  3615
  08
  361508
  __
  _
  361508
  _
  _
  27
  __
  ___
  984
  _
  984
  984
  _
  __
  _
  9841—
  _
  _
  28
  _
  ___
  595
  _
  250
  61
  250161
  __
  —_
  250 61
  _
  _
  29
  »
  _
  ___
  1223
  _
  1197
  40
  1197140
  _
  _
  1197,40
  _
  _
  30
  »
  __
  ___
  1360
  _
  323
  30
  323|30
  _
  __,
  323 30
  _
  _
  31
  »
  __
  ___
  7305
  _
  ,__
  _
  __

  __
  Ι
  32
  »
  __
  ___
  688
  _
  597'03
  597
  03
  .__
  _
  597 03
  _
  _
  33
  _
  ___
  2150
  _
  1658 50
  1658,50
  ._
  _
  1658 50
  34
  * ι
  _
  ___
  11286
  _
  11286|—
  11286 —
  __
  _
  11286 —
  _
  _
  35
  _.
  ___
  36910
  _
  5291110
  5291
  10
  _
  _
  529110
  _
  _
  36
  __
  909
  _
  454 55
  _
  454-
  55
  454 55
  _
  _
  37
  »
  __
  ___
  20000
  _
  8975 65
  6042
  75
  2932
  90
  8975 65
  ._
  38
  »
  _
  ___
  1520
  _
  1341 62
  1341
  62
  _
  1341 '62
  _
  _
  39
  __
  __
  350
  _
  350 —
  350
  _
  __
  _
  350'—
  _
  _
  40
  »
  __
  ___
  199
  _
  16465
  164
  65
  __
  16465
  _
  _
  41
  __
  ___
  3500
  _
  _
  __
  --
  -
  _
  _
  42
  »
  __
  ___
  11068
  _
  74515
  745
  15
  _
  _
  745
  15
  _
  _
  43
  >
  __
  ___
  1871
  _
  1626 70
  1626 70
  __
  __
  162670
  .—
  _
  44
  __
  ___
  18863
  _
  966030
  9660
  30
  __
  _
  9660,30
  _
  _
  45
  »
  __
  ___
  1219
  _
  __
  _
  _
  _
  __
  _
  __
  _
  _.
  46
  » Ι
  _

  2871
  2722
  —-
  47
  48
  »
  »
  __
  ___
  351
  _
  294
  25
  294
  25
  294
  25
  _
  49
  ___
  459
  _
  400

  4001-
  _
  _
  400|-
  _
  _
  50
  »
  __
  ___
  27755
  _
  21600 23
  1744ο 33
  4156
  90
  21603 23
  _
  _
  51
  »
  __
  ___
  23202
  _
  12517 75
  12517
  75
  __
  __
  12517
  75
  _
  _
  52
  »
  __
  ___
  4467
  _
  363665
  3636
  05
  _
  _
  31)36 65
  _
  _
  53
  »


  4000
  5000
  8761

  2055
  85
  1098
  45
  957
  40
  2055
  85


  54
  55
  »
  3311
  22
  2492
  67
  818
  55
  33ΪΪ
  22
  ζ
  ζ
  56

  »
  ——.
  ___
  2000
  _
  _


  ,__
  _
  _
  _
  _
  57
  »
  __
  ___
  1000
  _
  __
  _

  _
  _
  _
  58
  »
  __
  ___
  1000
  _
  _  __
  _

  __
  _
  _
  59
  »


  20000
  2500
  2644

  2956 35

  ζ
  2956
  35
  60
  61
  »
  2064
  79
  165219
  4ί2
  60
  2064
  79
  υι
  62
  »
  »
  ___
  4543
  3265170
  326δ'70
  __
  3265
  70
  __
  _
  63
  »
  ,
  ___
  4750
  _
  4274
  16
  2778,21
  _
  __
  27/8
  21
  1495
  95
  64
  »
  ___
  __
  2259
  _
  1909
  40
  1909
  40
  __
  __
  ί909
  40
  _
  65
  »
  __
  __
  724
  _

  __
  ——.
  _
  _
  _
  66
  __
  248
  _
  __
  _
  _
  _
  __

  _
  __
  67
  »
  —_.
  __
  2107
  _
  1974
  40
  1974
  40
  __
  _
  1974
  40
  .—
  68
  »
  ___
  1877
  _
  1115
  70
  1115
  70
  _
  _
  «^
  70
  __
  _
  69
  »
  __
  ___
  ιοοοο
  _
  3600 22
  3600
  22
  __
  _
  3600
  22
  _
  _
  70
  »
  ——.
  ___
  6000
  _
  3181|75
  2181
  75
  _
  -
  31«1
  75


  71
  __
  ___
  576
  _
  5?
  __
  57

  _
  _
  57
  __
  _
  _
  72
  ___
  7849
  _


  __
  __


  __

  73
  1183
  __
  _
  74
  ___
  2306
  _  _
  _
  75
  ι |

  2180
  ΟΚΑ

  1977
  45


  1424
  10
  1424
  10
  553
  35
  76
  77
  ζ.
  Ζ
  2500
  4164
  452 70
  4ό2
  70
  ζ
  _
  70
  _
  _
  78
  »


  116191-
  55940-
  1161899
  23179 50
  7297
  20676
  14
  80
  4321
  2502
  85
  70
  116-8
  231 'ϊ
  99
  50


  79
  80
  »
  _
  5465
  _
  4ό27 20
  4527
  20
  __
  «*'
  20

  _
  81
  »
  |
  4891
  _
  515114
  δΐόΐ
  14
  51ο1
  14
  _
  _
  82
  »
  | __
  75*70
  _
  27556 75
  27556
  75
  _
  _—
  275™
  75


  83
  β__,,
  36557
  _
  1Ο287 60
  9329
  20
  958
  40
  102*ί
  60


  84
  ι __
  _
  25264
  _
  20167 29
  13167
  29
  1316/
  29
  7000

  85
  )
  | ·
  _
  1366
  _
  402,70
  _
  _
  _
  _
  _
  402
  70
  86
  ι —*
  ι

  18897
  3000
  18712
  18259
  97
  18259
  97

  18259
  97


  87
  88
  89
  )
  )
  )
  —_
  _
  31000
  -
  _
  _

  _
  _
  __
  _
  _
  90
  )
  ---

  9000!-
  Ι

  ---
  91
  »
  1357456
  742676
  Η
  603772,21
  85456
  81
  689229
  02
  53447
  54
  Γ
  ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  §
  3Γίροσδιι>ριαμός των
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  10ϋ
  101
  νύ-ι
  103
  ιυ*
  ΙΟδ
  100
  107
  108
  109
  110
  111
  11ϋ
  113
  114
  115
  116
  117
  1ι8
  119
  ΐίυ
  130
  131
  131(1
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  1.4
  103
  154
  155
  156
  10/
  158
  159
  160
  , 161
  162
  ο^ άς
  Έπισκευή καί μετατροπή Είρηνοδικείου Ήρακλιίου είς Νομαρχίαν κλπ......
  Κατασκευή καϊ διαπλάτυνσις λι-θίνης άποβάθρας τοϋ Τελωνείου Ηρακλείου.
  Συμπλήρωσις καί άποπεράτοισις τοϋ Μουσείου Ηρακλείου..................
  Ανοικοδόμησις τοϋ τοίχου τοϋ λιμένος Ηρακλείου..........................
  Έκκενοισις των δεξαμενήν παρά τβ Τελωνειακβ άτοθήκτι Ηρακλείου........
  Κατασκευή μαγειρείων Αωροφυλακής Ηρακλείου .........................
  Έπισκευή τ\ς Τελωνειαχής άποθήκης Ηρακλείου..........................
  Όδός Αγ ου Νικολάου Νεαπόλεως α'. Τμήμα.............................
  Άποπερατωοις τής όδοΰ Τσουλή μνήμσ...................................
  Κατασ, <;υή τής ύδοϋ Σητείας—Μαλάβρας................................. » » » ΙΙορτ'ι Κουτούρα Βιάννου............................ Άποπεράταισις όύοϋ Άμπελου............................................ ίΐροέκτ χσις |3'. τμήματος όδοθ Άγιου Νικολάου Νεαπόλεως................. Κατασκευή όδοϋ Βιάννου Ηρακλείου..................................... » » κ Ιεραπέτρας.................................... • Τμι'ιματος όδοΰ Άγίου Νικολάου Νεα.τόλεως................ >* γεφΰρας Καλογ ηρων.............................................
  » ιριών Γεφυρών τής όδοθ Ιεραπέτρας. .Καλαμαΰκας..............
  » γεψυρας τοϋ ποταμοΰ Καλαμίο»..................................
  » ,< Κουτσουρά Σητείας .................................... Έπισκευή γεφύρας Λιμένος 2ιιτείας..................................... Κατασκεκή περιθωρίου γεφΰρα, Στομίου Ιεραπέτρας...................... » 'Υδραγωγείου Βιάννου........................................ » » Πισκοκεφάλου Σητείας κ.λ.τ..................... » Άποβάθρας Ιεραπέτρας...................................... Αποπεράτωσις σήραγγος Ααχωνίων....................................... Εγκατάστασις τΐΐλεγράφου είς Σητείαν, Ίεράπετραν, Νεάπολιν, ΰι(/.ννον..... Έπιοκευή οίκήματος έν Νεαπόλει διά Τηλεγραψεΐον καί Ταχυδρομειον....... Άγορά έργαλειων διά τα ύδραυλικά..................................... ΙΙρομήίΙϋΐα πετρελαιομηχανής μετ' άντλίας κ.λ.π.......................... Άγορά έπιστη μονικών έργαλείων, σκηνών κ.λ.π........................... » δυο 'ιππυκινήτων όδοαΐρωτι'ιραιν................................. » » άντλιών των δημοσίων έργων................................ τριών σταθμών ύδατος. Ανέγερσις κα'ι σιητήριισις οϊκοδομών Γεωργίας................... Κατασκευή ϋδοϋ Χανίων—Κισιτάμου α'. τμήμα................... » » Καμισιανό Ρυάκι—Δρακώνα κ.λ.τ................ » » Νειό Χωρίου—Μπαμπαλή Χάνι κ.λ.π............ » » Ρεθύμνης—Περάματος—Ηρακλείου.............. Πίστωσις διαθέσιμος δι* έργα συνκοινωνίας Ρεθύμνης............. » » » » Ηρακλείου........... Κατασκευή όδοΰ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως................... Πίστωσις διαθέσιμος δι' έργα συγκοινωνίας Λασηθίου............. Έπισκευή οίκήματος Φιρκά..................................... Κατασκευή διαφόρων έργων είς Τελωνειον Χανίων................. » γεφυρών είς Ξενιανά καί Κοντοκυνήγι................. Διά την κατασκευήν διαφόρων έργων έν τβ όδφ Πλατανιά.......... Κατασκευή υδραγωγείου ϋούδας.................................. Έπισκευή κρηπιύωματος Λιμένος Χανίων......................... ΙΙροέκτασις οδοϋ Χαλεπας—Φρούδια.............................. Κατασκευή γεφύρας εις Κεραμειά................................ » Τελωνειακοΰ καταστήματος Χανίων..................... Διά την κατασκευήν γεφύρας Καιρίτου............................ » διοχέτευσιν των υετιων υδάτων τής γεφύρας Καιρίτου...... > κατασκευήν της όδού Χωστής—ΙΙοροσελίων...............
  > επισκευήν τής όδοϋ Χλιαροϋ—Σκινέ—ΙΙοροσελίων.........
  » αποπεράτωσιν τής όδού Καιρίτου—Φουρνέ...............
  » κατασκευήν αμαξιτής όδοϋ Κάνεβα—Βουκολιών...........
  Κατασκευήν υδραγωγειου Λακκων...............................
  Δι' έξυγιαντικά εργα Γκωργιουπόλεως............................
  Διά κατασκευήν γεφύρας μετα;ύ Καψοδάσους καί Πατσιανοϋ......
  Διά την αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καλυβών—Νειιε-Χωριοΰ..........
  Δι' επισκευήν τής όδοΰ ϋούδας—Καλυβών................!.!!!!!!
  Διά την κατασκευήν τής όδοϋ Βρυσιόν—Κράπης.................'
  Διά την συμπλήρωσιν της όδοϋ Βάμου—Καλυβών................
  Δι'αποπεράτωσιν τεχνιτών έργων τής όδοΰ Νερατςές πρός Ρούστϊχα!
  Διά τύν χαθαρισμον τού Λιμένος Ρεθύμνΐ|ς.......................
  Διά την αποπεράτωσιν τοϋ υδραγωγείου Έπισκοπής Ρεθύμνης..'.".".'
  Κατασκευή όυτικής πτερυγος ύίουσείου Ηρακλείου............/%
  Έπισκευή άποχωριιτηριων εις παραπήγματα Ηρακλείου......'.'.'.".'.
  Δι* επισκευήν και συντήρησιν τής όδοθ Ηρακλείου—Λασηθίου.....'.
  Διά την αποπεράτωσιν τού ύδραγωγενυν Άποστόλων Πεδιάδος.....
  II
  ι σ τ ώ-
  '. ο ρ η γ η & ε ϊ α α ι
  Διά τοΰ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Δι' είδικών
  νόιιων καί
  1108464
  9000
  1349
  1018
  3530
  5189
  1500
  29
  3949}—
  35ο —
  075 —
  20000!
  8931
  39399
  1447-
  46θ|
  6181·
  305
  1000.
  437 ι.
  460001
  6000
  5083
  577Γ.
  ιόόυ1.
  2086'
  ϋΟΟΟ.
  800'
  150;
  200
  ΙΟΟυΟΟ1
  29470:
  510001
  110000
  150000
  60000
  50000
  16000
  5000
  371
  6000
  3500
  4900
  8000
  3000
  60000
  19449
  20000
  ιυουο
  ιοοοο
  15000
  15000
  4900
  ιουοο
  5000
  15/6
  3000
  38000
  5000
  829
  50000
  580
  10250
  260:2
  θθθ|
  2291473
  188'Λ2
  18899-2,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1*9
  σ ε ι β
  ΆναγνωρισΌέντα
  11 λ ιι ο αι Ο έ ν τ α Ι
  ξοδα
  Υπόλοιπον έκ-
  £ίδικοϋ ι
  ηοοί) η ο Χ. λ -
  Ι Μετενεχθεΐσαι
  Σύνολον
  εξοδα δι* εκδό¬
  Άπό 1 Σ)βρίου
  Έντός τοϋ μη¬
  καθορισθέντων
  γισμοΰ
  1 έκ τή, χρήσεως
  σεως χρηματικων
  910 έως τέλους
  νός Ίουίου
  Έν 8λψ
  καί μή πληρω¬
  ά
  ί 1909
  πια ΐώσεων
  ένταλμάτων
  Μαΐου 9111
  1911
  θέντων έξόδων
  Φ
  ο
  Ι*
  θ·
  ω
  Μ
  1357456
  742676
  56
  603772 21
  8545681
  689229 02
  53447 54
  ί
  ι
  _
  6000
  _
  __
  _
  _
  _}_
  92
  3
  __
  _
  1349
  _
  _
  __
  ——
  _
  , __
  *__
  __
  93
  ' _
  1018
  _
  _
  __
  ,
  _
  ___Ι
  _
  ___ί___
  __
  94
  »
  __
  _
  3530
  _
  1118
  80
  111880
  ___Ι
  _
  1118 80
  __
  95
  »
  __
  _
  5189
  _
  4270
  08
  427008
  ——ϊ
  _
  427008
  __
  96
  »
  __
  _
  1500
  _
  _
  _
  _
  __]
  _
  __
  97
  »


  29
  823
  -

  -

  -
  "' ί

  ί
  :
  --
  98
  99
  »
  »


  3949

  3594
  79
  3392 94

  3392 94
  20185
  100
  »
  ! =
  5£ϋζο
  356
  _!
  ιυ£
  102
  »
  _
  675
  _
  675
  __
  _
  _
  ___Ι
  _
  __'__
  675 —
  103
  »
  __
  7626
  _
  _
  __
  _
  _
  ___!
  _
  ___
  __._
  104
  »
  __
  _
  2ΟΟΌΟ
  _
  _
  __
  _
  _
  ____ί
  _
  ___
  ___
  105
  »
  __
  _
  8931
  _
  3868
  20
  386820
  ____!
  _
  386820
  ___
  106
  »
  __
  _
  39399
  _
  3074-2
  26
  30742.26
  ___
  _
  30742 26
  ___
  107
  »
  1 ___
  _
  1042
  _
  487
  62
  487162
  ___
  _
  487 62
  ---
  108
  »
  ξ ___
  _
  1447
  _
  1172
  59
  1172 59
  ___
  _
  1172 59
  ---
  109
  ι -
  _
  460
  _
  460
  _
  460,—
  ___
  _
  460 —
  ---
  110
  »
  _
  618
  _
  597
  95
  597,95
  _
  597 95
  ___
  111
  »
  * _
  _
  305
  __
  _
  _
  _
  _
  ___
  ___
  112
  »
  Ι _
  _
  1000
  _
  _
  _
  _
  _
  _
  _
  __:__
  ___
  113
  »
  _
  _
  437
  _
  437
  _
  437 —
  __
  _
  437-
  ---
  114
  »
  _
  _
  46000
  29769
  91
  •29769 91
  ___
  _
  29769|91
  ---
  115
  »
  6000 _
  _
  _
  _
  8ο:>
  _
  __: —
  ___
  116
  »
  _
  _
  5Ο83'_
  4249
  89
  344489
  _
  4249189
  3864:65
  ---
  117
  »
  _
  _
  5/75 —
  3804
  65
  3864 65
  __
  _
  ---
  118
  »
  _
  1450 _
  875
  _
  875
  _
  _
  875·—
  — —
  119
  »
  _
  _
  1ΟΟΟ'_
  _
  _
  ——
  _

  _
  __!__
  — —
  120
  »
  _
  827
  81
  25
  8125
  _—
  _
  81:25
  ___
  121
  »
  _
  _
  2086
  _
  325
  45
  32545
  _
  _
  325;45
  ---
  122
  »
  _
  _
  600Ο_
  _
  _
  _
  _
  _____Ι____
  _ —
  123
  »
  8ΟΟ|_
  _
  _
  —-
  _
  Ι
  ___
  124
  »
  150 _
  _
  _
  _
  _
  __ι__
  ____:____
  ___
  125
  »
  200'__
  _
  _
  _
  __
  _
  __■__
  __·__
  126
  »
  ιοοοοο
  _
  _
  _
  :__
  __:—
  :
  127
  »
  _
  _
  29740-
  10800
  30
  587335
  4926 95
  10800 30
  128
  »
  _
  _
  51000_
  4527
  65
  4527 65
  _
  _
  4527 65
  129
  »
  . ___
  _
  ιιοοοο
  9532
  40
  9532 40
  _
  _
  9532 40
  ----
  ..130
  »
  _
  50000
  _
  _
  -
  _
  _
  —·—
  --'--
  31α
  »
  Ι Ι Ι Ι Ι

  150000
  60000
  50000
  16000
  5ΟΟΟ
  Ο71

  -
  14727
  1316
  30
  50
  10697
  05
  4030
  1316
  50
  _;_
  14727^30
  __|__
  131650
  ----
  Χ31β
  132
  133
  134
  135
  136
  >
  >
  _
  οϋ
  6000
  -
  1001
  2^
  __
  1ΟΟ1!2Ο
  1ΟΟ1:2Ο
  137
  >
  Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Μ Ι Ι Ι

  3500
  4900
  8000
  3000
  60000
  19449
  20000
  100Ο0
  ΙΟΟΟΟ
  15000
  15000
  4900
  ΙΟΟΟΟ
  5000
  1576
  3000
  38000
  5000
  _
  _
  524
  55
  5^4
  55

  ί~~
  ι—
  ___________■__________
  52455
  >.
  |
  __

  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  ι
  Ι
  )
  ]
  )
  >

  50000
  _
  56
  ——


  56-
  56 —
  ----
  157
  158

  =
  «ΧΆ
  102»
  2602
  60Οϋ
  _
  _
  _
  _
  5308
  ——
  10
  530810
  ---
  5308 Κ
  — —
  159
  160
  161


  300ί
  -


  -1-
  ---
  ---
  162
  2480462

  877061
  -
  72514Σ
  97595
  >7>
  822736
  54324

  Λ . ·Ι
  Ι&4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. < Είίιχοϋ προϋπολο¬ γισμόν 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-1, 13Γ 14 151 16· 17 18. ;ι. 1 των έ^όδών Π β τ ώ ι Διά τον προϋλολο- γισμοϋ Έχ μΐταφοράς. Διά την ύδρευσιν τθΰ Β'. Τάγματος Πεζ ικοΰ................................................. Διά τόν λαθαρισμόν τού Λιμένος Ηρακλείου............................-----·................ Διά κατϊδαφισιν οΛαλλρτριωθέντων κπρίων καί κατασκευήν κρηπιδώματος εντφΛιμινι Ηρακλείου. Διά συγκοινωνίαν εί« τάς οπ<.θήκας Τελωνείου Ηρακλείου...................................... Δι' αποπεράτωσιν τήϊ όδ.;ϋ Ήρακλί,ί'υ Μεσσαράς.............................................. » τής γεφύρας Αύγενικης...................................................... Διά την κατασ>.εΐγ)ν γε^ ύρας Γερω Ποταμοϋ.................................................
  » » » οιδηρας γεφύρας επί τοϋ ποταμοΰ Βίρρων..................................
  Γεφύρωσις ποταμοϋ—Άσινακών Σγυυροκεφαλίου.............................................
  Δίά'τήν κατασκευήν σωληνωτοΰ ύδραγωγείου έν Λάστρφ.......................................
  Δι" ά.τοπΛιΐρωμήν ΰί'ραγιογείου Βιάννου..................................................
  Διά την κατασκευήν ύοραγωγείου έν Ά;ΐιδΐ(£..................................................
  Συνέχεια κατασκευήν οηραγγος Λα θΛΊων....................................................
  Δι' άντικατάσταοιν τοΰ ούρμαΐος τοϋ Τηλεγραφου Λασηθίου....................................
  Διά την έπσκευήν τ<*ΰ ύδραγωγείου Μαγκασά Σητείας.......................................... Διά την άποπερατα>σ'ν τού ΰο> αγωγείου Άγίου Βαοιλείσυ Βιάννου..............................
  Διά την κατασκευήν το0 Α'. τμήματος όδοϋ Ίτζεδ'ιν διά ΜεγάλωνΧωραφίων,πρός τό ΝέονΧα,ιρίΌν.,
  Άξιωματικχοί Χιαρθφυλα' ής...............................................................
  Ύΐιαξιωματιοί χ&ί Χίβροφΰλαλες...........................................................
  Διερμηνεύ;..............................................................................
  "ϋνοίκια κα ι έπισκε^ί στρατώνων..........................................................
  Φωτιομυς, θερρανσ'ί, καθαριότης στρατώνων...............................................
  Γραφική ΰλη καί χβ(?της έντύτΐιον..........................................................
  Άγώγια καί ναϋλοι Αξιωματικών Χωροφυλακής κλπ..........................................
  Έξυθα μεταφοράν ύδατος, χρημάτων........................................................
  'Α»τιτιμον φ ιρμά*ων, συντ ΠρηΉζ θερα,-ιευτηρίων κλπ.........................................
  Άγορά καί άντικατά<Ιτί»σι,ΐί*ερο)ν όΐτλα,ν, φυσιγγίων άναγέμισις... '............................ Έπισκευή καί συνττ|(?1σις ών έν ταίς αποθήκαις δ.-ΐλων....................................... Προμήθεια εΐδών έ|«(?τύσ ως όίΐλισμου..................................................... • * [ιιβϊισμθΰ κλπ........................................................... » » κα' ί^ισ"ίυή έ,ιίπλων καί είδών στρατωνισμοΰ................................ Άγορά ίππων ΙπποσΧετ»ών "λπ....... ....................................................., » χάρτου μούσης, μουσικών τεμαχίων, όργάνων κλπ....................................., Άπρόοπτα Ιξοδα καί διάφοραι μικροδαπαναι κλΐΐ............................................. Έπιμίσθια μεταβάς ι^<ί*ν σωμάτίον............·.............................·................ Άμοιβαί χορηγούμεναι διά συλλήψ^ις έγκληματιών........................................... Μισθοδοσία πολιτών όήηγών κ«τ.ά"τ<)5 ζψοκΑοπής............................................ Άξιωματικοί Πεζικοΰ·.................................................................... Ύπαξιωματ ικοί νΧαί στρατιώται............................................................ Προμήθεια εϊδώ όΛλΐσμοϋ, πολερ.οφοδία)ν κλπ.............................................., » κλινσστρωμνης........................................................... > ίμοιτισμυύ κλπ..........................................................
  μαΥ«ΐρικών σκευών.......................................................
  «αίθοσκευης, ίπίτοκομίας κλπ..............................................
  » <ηΡ°ιτοπεδείας καί σκοΛθβο, ής............................................. » νρ<*(ϊ)ικής "λης, βιβλίιον καί................................................ » ο<οίΐομοθ, θερμάνσείος χλτ................................................ "Εξοδα μεταφοράς ό^λισμοΰ, στ^ατωνισμυϋ κλπ.............................................. νοοηλείας, φαρμ. κων κλπ.................^........................................ όδοιπορ<κά κ*ι με ;<* κομίσεις........................................................, Άνΐιμίσβια ίερεών, |»οδα κηόειών κλπ....................................................... Συντιιρησις στρατώνα»ν 1Ιεί<·κοκ, ένοικια κλπ................................................., "Έξυδα έν γένει απογραφήν στρατευσίμιαν...................................................., Μισθοδοσία Ιΐοιηΐυυ *ν τψ στρατεόμ<«ι εΛΐ 8 μήνας........................................... Συνδρομαί τυϋ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν χών σκοπευτΐΐρίιον...................................... "Εςοοα παρελθουσών Χρήσβων.............................................................. Διά την δημ. τής ϊΐρί»«|ρύ;εω; περί κατα,σκευής τού 2ιδηροΝρόμουάπό Μεσαράς είς Ηράκλειον,.. Δι' ε ιδικών ι [ νόμων καί | Δίαταγμάτ. 2291473 3000 60000 Ι— 60000 10000 8552 14000 2300 2700 4000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΙΔΕΙΑΣ Προσωπικόν Άνωτίρίΐς Διευθύνσεως. Έςοδα ΰπηρίσίας,.... Μ,πιδόματα ΙΙατριαρχίίΐον Μητροπ«λίτου καί 'Κπν...... Μισθοι Πνευ,ιατικών Άρχηγών ΜουσουΛμάνων καί Ισραηλιτών. Γραφική δλη....... ·.................................... Άρχαιολογική ύπηρεβ1·*.................................... "Έξυδα άρχαιολογικ,^ υπηρεσίας............................ Γυμνασια Χανίων Ήι^Ίλείι)"............................... Γυμνασια Ρεθύμνης Ν^εα,ιολΒΐυς............................. Έλληνικά σχολεΐα Πόλεων καί 'Λ)*ίρχιι«ν.................... Ανωτέρα 1Ιαρθενο.γι^γε£α Χρισςιανικά Μλ 480 «190 8000 12000 1000 '4000 110330 979456 1920 37500 4500 10000 18000 8000 3000 5000 2000 2000 71810 3000 5000 1000 1000 30000 1000 35000 101560 338005 180000 16400 2000 4000 5000 4000 5000 ιδοοο 7000 «000 300θ4- 2000 6000 8000 800 10000 49037 4612533. 15180 1900 52000 30*480· Γ- 320 13000 59040 54000 35160 41640 20160 [α) 10000 (β) 6000 (γ; 3000]— 207992,- **κ μεταφοίας........ 343800 - (α) Διαταγμα 100 τής 27 Μάϊον 1911 Φ· 'ΕΛΐσ. 'Εφημ. 42 Τεΰχ. Α'. τοθ 1911 "Εκτακτος Δρ. ΙΟΟΟθ (β)» 77 » 4 » » » » » ^5 » » . » Άναπλ, » 6000 (γ) » 115 » 22 Ίον/. » » » » 47 » » » » "Εχταχτοί » 3000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  * ε ι ς
  Μετενεχθείσαι
  ς χοή
  1909
  .Σύνολον
  βχιστώσεων
  2480465
  ΐ^οηηΗ
  4500-
  10000,—
  1800Ο—
  8000,—
  3000-
  5000,—
  2000
  2000—
  71810,
  300Ο—
  5000—
  1000,
  ιοοο—
  30000—
  18ι
  Ι*
  39520!—
  2000,—
  4000—
  500Ο—
  4000—
  500α—
  12000—
  13000,
  6000,—
  3000—
  2000;
  6000γ-
  8000-
  800—
  10000—1
  49037
  3000-
  15180-
  1900—
  52000,-
  30480—
  320—
  20320
  13000,-1
  59040—
  546001
  35160
  41640—
  20160!
  3438Οθ|—|
  Αναγνωρισθεντα
  εξοδα δι* εκδό¬
  σεως χρηματικων
  ένταλμάτων
  877061
  21
  2767190
  715411
  751860
  6879778
  67104842
  1280—,
  25894.10
  3355,20,
  638055
  10Γ.9535
  211475;
  2544 65'
  Πληρωθέντα ϊξοδα
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 εως τέλους
  Μαΐου 1911
  6165810
  1699 45|
  Ι40θ|-:
  76490!
  35760
  4320,83
  440—
  216060
  72330,27
  29558326
  14616046
  3077716
  14315
  169!—
  6650
  3563,01
  2272|06
  360.40!
  245080
  196685
  995 801
  563,85
  3666 ΙΟί
  423930
  1650
  980ϋ!-!
  1116578
  53945
  234714303
  9458%
  154165
  3Φ2001-
  174001—
  160—
  13750 —
  ■ 767250!
  4843385
  42440,—
  29339901
  35457
  239854]70
  72514390
  21-
  634855
  781860
  514323
  1090·
  80-25
  297(
  8745
  18ί»025
  2409 20|
  22
  363 40|
  5530587,
  151335
  1400
  755701
  29760]
  363346
  440—)
  5708712!
  23650068]
  13659601
  Έντός τοϋ μη¬
  νός '[ ι >/ >
  1911
  3060!
  3210,01
  1772.541
  29970
  240Η75
  1246501
  73720
  17385
  1874,45
  863)50
  1650!
  629314!
  188886187!
  79079ο
  141385
  27119*35
  1269020;
  80-!
  1071250,
  442/15
  4070550
  3214410
  23352101
  26214|55|
  186767^!
  9759271
  276790
  80560
  82932!
  78Ϊ63
  378|
  82."
  22,80,
  4561,83
  1 θ£τ·ιηΙ
  920
  60,20
  687ί37.
  11523,15
  4606370
  955185
  7354
  35,90
  274|-
  38533
  6070;
  4195!
  52965!
  17860,
  10—
  1 !79ί!5!
  31580!
  400—
  337834
  37865
  741—!
  73-
  3500,—
  960-
  54450
  710,40
  481Ο|-
  4561165
  284»-
  335990
  "22Τ35Ι45
  Έν 8Χφ
  82273661
  2767,90
  7154.15
  781860
  6639773
  59278704
  1250|—
  816770
  335530
  632195
  1059535
  η 1475
  2544,65
  38620
  59867 70
  169945
  1400
  76490
  35780
  432083
  440-
  81896
  6861027
  28256438
  14614786
  7130
  3077716
  14315
  9634
  66 50
  349301
  215787
  36040
  244370
  1776,15
  915^80
  183£5
  216142873
  864895
  148685
  3061995
  1365020
  80—
  11257—
  513755
  4554550,
  3670575
  26197,10
  2957145
  208903.30
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  5432439,
  -τ-
  Τ
  239005
  7825838
  30 -
  177^60
  5860
  1341
  3720
  1301888
  1260
  321120
  7266
  65
  114(19
  δΊθ
  10070
  80,
  308!
  41210
  6791,70
  1494,
  ___1601
  ^85714130
  810—
  5480
  358005
  3749,80)
  80-
  2493-
  2534ί95|
  288835;
  5734125
  31 '"·■"
  3095ΐ|40|
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  1
  6
  7
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ειδικόν
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Οί
  φ
  Οί
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  10
  11
  Ηροσδιοριβμός των εξοδων
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  1
  1
  2
  3
  1
  2
  1
  1
  1
  2
  3
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  6
  10
  11
  12
  1.-
  14
  15
  16
  Εΐσφορά τοϋ Δημοσίου ΰ-τέο τοΰ Ταιιείου των ΈΟνικών άναγκών
  Άποζημιώσεις Πληρεξούσιον........................^........;_
  Μισθοί καί άποζημιώσεις έκτακτον προσωπικού γραφείον Βουλής
  Γραφική ι"λη κλπ..................................................
  Γραφείον Βουλής...................................................
  Συντήρησις Βουλευτηρίου..........................................
  Τόκοι έντόκων Γραιιματίων τοϋ δημοσίου............................
  Προεδρεία Συιιβουλ'ου 'Εκτελβτικής 'Επιτροπής......................
  Χορηγήματα καί συντάξεις είς διαφόρους...............................
  Συντάξεις κατά τόν 685 Νόμον.......................................
  » άποστοατείας άνδρών Χωροφυλακήν καί Πολιτοφυλακης
  Χοέη προκατόχου Διοιχησεοις........................................
  Προσωπικόν Άνοιτε'οας Διευθννσεως.................................
  "Εξοδα παραστάΐΓως Έπιτοόπον.....................................
  υί
  ηρς
  Προσωπικόν Γενικοϋ Λογιστηρίου καί στατι<ττικοννγραφείον "Εξοδα υπηρεσίας................................................... Οϊκονομικοί "Επιθεωρηταί........................................... "Εξοδα ίπιθεωρήσεονν.............................................. » Γραφείον τής επιθεωρήσεως των Οικονομικήν Προσωπικόν Κεντρικόν Ταμείον...................................... » ταμείον Ηρακλειον..................................... » » Ρεθύμνης....................................... » » Λασηθίου....................................... Γραφική ΰλη φωτισμός θέρμανσις Ταιιείων Βιβλιοδέτηοας βιβλίον έντυπων κλπ "Επιπλα ταμείον -/.αι πάσα δλλη σχετινή δαπάνη "Εξοδα σνα/ευης καί μεταφορας /ρημάτων "Έξδ ββώ ό ης μφ "Έξοδα βεβαιώσεως φόρων Ποσοστά έ.τϊ των είσπράξεων των εισπρακτόρων...................... α » » » α Ταμιών καϊ 'Λ-τοθηκαρίων........... » » » » » τής πωλήσεηκ χαρτοσήμου.......... Προσωπικόν Τυπογραφείον ...................................... Άγτίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής "Εφημερίδος................ Διά πάσταν κυλίνδρων κ.λ. Τνπογραφείου..........................., Διά μελάνην τού τυτογραφείον...................................... Δι' επισκευήν, σιιντήρησιν καί κίνησιν των μηχανημάτωνν............ Δι' αγοράν τντογραφικών στοιχείαιν................................ Έκτνπωσις πρακτικΛν των μέχρι τοί5 1909 ΣννελειΊσεηνν καί Βουλιόν .... Πληρωμή μιοθών των είς τό Τυτογραφεΐον ύπηρετούντων Χωροφυλάκοιν . Προσίοπιχόν Τελωνείον Χανίων...................................... » » Ηρακλείου................................... » » Ρεθύμνης .................................... » » Άγίον Νικόλαον.............................. Ύποτελωνεΐα, α'. καί β'. Τάξεως.................................... Τελωνοσταθμαρχάα...............................................' Τβΐωνοφυλακή. "Εξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, *Υποτελο)νεί(ον καΐ ΤελΓονοσταθμαρχείοιν , Διά Θέρμανσιν των Τελωνίων α'. «αί 0'. τάξεως ................." Διά θέρμανσιν των τεΛωνΐων α", καί ρ . τάξεως Δι* δδοιπορικά τελωνειακών νπαλλι')λων ................ Δι* ένοίκια » καταστή ιιάτων............ Διά βιβλιοδέτησιν των τελωνειακών έντΰπων κ.λ.π..... Δι" αγοράν καί επισκευήν πλαστίγγων κ.λ.π............. Δι| έκτάκτους καί άπροβλέπτονς δαπάνας των Τελωνείων Δι' επισκευήν χρηματοκιβωτ£(ον καί ιιεταφοράν αυτών .... Διά κατασκευήν καί έπισκενήν τελίονοφυλακείων........ Π ι β τ ώ· ορηγηθεϊσαι Διά τον προϋπολο¬ γισμόν Δι* είδικών νόμων καί Διαταγμάτ. Έκ μεταφορας 'Ε-τιμσθια καθηγητών....................................................... Γραφική ΰλη έκπαιδευτηρίων.................................................... Προσωπικόν Επιθεωρήσεως Δημοσίας 'Εκπαιδεΰσεως............................. "Εξοδα υπηρεσίας.............................................................. Δηαοτική έκπαίδευσις.......................................................... Γενικά Εξοδα Σχολείων......................................................... Διάφορα » Έκπαιδεύσεως.......................,''";......................... Συνδροιιή υπέρ τής Έταιρείας τής υπέρ τόίν Πατρίοιν Αιιυνης....................... Άαοιβή ίερρων διά τας γεννητηρίους πράξεις.........ι............................ Συνδρομή τού Δηιιοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισσαμου................. "Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων................................................... 343800- 2000 34Ο1 ! "200 810599 4200 6000 500 2000 2000 3707 1189626"— , : Είς μεταφοράν.......... |α) Διάταγ'μα 602 τής27 Μάϊον 1911 φύλλον Επισήμου "Εφημερίδος 40 ΤεΟχ. Α'. τού 1911 Άναπληρωματική (Ρ) » 628 > 7 Ίουνίου » « » 44 44 . Α'. » » „
  500000 —
  2186001—
  2^5601—
  9001 -
  3120 —
  1000
  50000 —
  3840 —
  12710
  2000
  2000
  1000
  18140-
  750 —
  16001—
  31200
  2400
  6000!-
  3500!—
  700 —
  8520 —
  7560
  5010
  5010 —
  840
  1000
  600
  500
  2000
  15000
  5000!-
  3000
  30600
  12000
  700
  4Ο0
  1600
  4000
  1601X1
  1560 —
  30120-
  31!>20ι—
  14520 -
  7080-
  19Μ«
  101401—
  70880 —
  5028|-
  150!—
  600
  8100
  1000
  2500
  12000
  ΙΟΟθ!
  1219838-
  Δραχ. 12,000
  V
  2,000
  (β) 2000-
  α) 12000-
  14000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩΪ
  Αναγνωρισθεντα
  εξοδα δι' εκδό¬
  Οληρ
  ωθ έ ντα έ
  ξοδ*
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρΐ(«>έντων
  Ε18ι
  ηροϋ)
  γιβ/
  κου
  _ ).
  Μετενεχθεΐσαι
  υν
  Απόϊ Σ)βρίου
  Έντός τοΰ μη¬
  ΤΟΑΟ-
  ιοϋ
  έκ τής χρήσεως
  σεως χρημαπκών
  1910 εωςτέ? ούς
  νός Ίουνίου
  Έν δλψ
  καί μή κληρω-
  Κεφάλ.
  1909
  πιστώσεων
  ένταλμάτων
  Μαΐου 1911
  1911
  θέντων ίίόδων


  343800-
  239854 70
  186767 85
  2213545
  208903 30
  3095140
  __
  _
  2000 —
  543 -
  542 75
  ____
  542 75
  -25
  6
  4
  __
  __
  310 —
  260 —
  220 —
  20 —
  240-
  20-
  7
  __
  11280 —
  9400 —
  7552 -
  940 —
  8492 —
  908 —
  1
  5
  __
  __
  3200 —
  1379 20
  1266 20
  82 —
  1349 20
  30 —
  2
  __
  __
  810599 —
  703773 95
  539414 90
  6545105
  604865 95
  98908 —
  1
  β
  __
  __
  4200 —
  2442 55
  2323 65
  118 90
  2442 55
  1
  7
  __
  __
  6000 —
  5%5 50
  496425
  386 25
  535050
  15 —
  1
  8
  __
  __
  500 —
  500 —
  __ _
  500 —
  500 —
  __(__
  1
  9
  ---
  __
  2000 —
  .____
  ____
  ____
  ____
  ____
  1
  10
  __
  __
  2000 —
  2000 —
  2000 —
  ____
  2000 —
  ____
  1
  11
  ------
  3707 —
  3912 30
  1")03 %
  57 60
  1620 90
  2291 40
  1
  12


  1189626
  909431)20
  740614 90
  89692)25
  836307
  10
  133124
  05
  500000 —
  _._
  1
  1
  __
  __
  218600 —
  219400 —
  216100 -
  200-
  216600 —
  2800 —
  ι
  2
  ---
  __
  24560 —
  2128510
  17108 70
  ____
  17108
  70
  4170 40
  2
  __
  __
  900 —
  899 15
  89315
  ____
  893
  15
  6-
  3
  _
  3120 —
  2939 —
  2419 —
  260 —
  2679

  260 —
  1
  3
  __
  ΐοοο —
  8056η
  805 60
  ____
  805
  00
  ------
  2
  __
  __
  500Ο0ι—
  37805 6(
  31250 —
  655560
  37805
  >0
  ------
  1
  4
  __
  __
  3224 0
  2564 05
  3(ο0 —
  2804
  05
  300 —
  1
  5
  ---

  187101-
  9720 —
  7810 —
  1130-
  8940

  780 —
  1
  6
  ---

  2000,—
  ΰΪΛΛΛι
  -----
  ------
  ------
  —-

  ------
  2
  ο
  __
  ζ
  2000 —
  ΐοοο!-
  __—
  ζζ
  _ __
  __

  __—
  Ο
  1
  7
  __
  __
  18140 —
  13987 6"
  10943 65
  1470 —
  12413
  05
  1574-
  1
  8
  __
  __
  750'—
  452 4-0
  39)15
  4165
  440
  80
  1105
  2
  __
  __
  1(500 —
  144120
  1301 25
  60-
  1361
  Γ,
  ι.
  7995
  3
  __
  __
  31200 —
  25970 -
  209Η —
  2615-
  23529

  3441 —
  4
  __
  __
  2400 —
  1072 70
  840 40
  5830
  898
  70
  174 —
  5
  __
  οοοο —
  4750-
  3500 —
  250 —
  3750 —
  1000 —
  6
  __
  __
  3500 —
  717 55
  664 25
  53 30
  717 55
  - -
  7
  700 —
  577*5
  554 4(
  — —
  557'Η)
  20 Ό5
  8
  __
  __
  8520 —
  7100 —
  5490 —
  710 —
  6200 —
  900-
  1
  9
  __
  __
  7560 —
  0340 —
  5670 —
  670 —
  6340 —
  ------
  2
  __
  __
  5040 —
  4200 —
  3360 —
  420 —
  3780! —
  420-
  3
  __
  __
  5040 —
  4200 —
  2516 61
  740 —
  3256 61
  943 39
  4
  __
  __
  840 —
  700 —
  525 —
  65 —
  590 —
  110 —
  5
  __
  __
  ΐοοο—
  518 75
  477 5Γ
  3(5 20
  513 75
  5 —
  6
  __
  __
  βοο—
  510 25
  49°! 7Γ
  17 50
  510 25
  ------
  7
  __
  __
  500 —
  204 70
  188 60
  1110
  199 70
  5 —
  8
  __
  __
  4000 —
  2303 85
  1755 35
  490 —
  2251 35
  11250
  9
  .__
  __
  15000 —
  12460 18
  173940
  ------
  1739'40
  1072078
  10
  __
  __
  5000 —
  1738 41
  1030 2(5
  50 45
  1689 71
  48 70
  11
  __
  3000—·
  204815
  1220 03
  10844
  1634'46
  413 09
  12
  .__
  __
  30600 —
  22305 97
  17338 07
  273130
  20069 97
  2296 —
  1
  10
  __
  24000*—
  23487 25
  10232 15
  1361510
  23847 25
  — _
  2
  __
  __
  700 —
  63980
  509 60
  7020
  63980
  ------
  3
  __
  __
  400 —
  51-
  51 —
  ------
  51 —
  ------
  4
  __
  __
  1600 —
  80010
  006 70
  133 40
  80010
  ------
  5
  __
  __
  4000 —
  2817 10
  1740
  2799 70
  2817 10
  ------
  β
  .__
  __
  16000 —
  10247 75
  16005 —
  152 75
  10247 75
  ------
  7
  __
  1560__
  1496 00
  1496 60
  ------
  1490 06
  ------
  8
  __
  301 °»0 —
  25Ουο —
  19425 10
  2449 90
  21875 —
  3125-
  1
  11
  __
  31«)|ο —
  20 00 —
  20039 25
  2552 —
  23191 25
  2808 75
  2
  .__
  12580 —
  1014625
  1210 —
  11350 25
  1223 75
  3
  .__
  7080__
  5900 —
  413425
  110525
  5239 50
  660 50
  4
  __
  __
  19<)20 — 16600 — 12520 - 1700 — 14220- 2380 — 5 .__ __ 10140__ 8450- 215340 650- 3103,40 5346 60 6 __ __ 70680 — 59970 65 4302') 40 519105 48220 45 11750 20 7 __ __ 5028 — 2707 05 211990 327 80 2147170 25935 8 __ __ 150__ 99 20 9920 ------ 99 20 ------ 9 __ 600__ 102 40 76 80 25 00 102 40 ------ 10 __ __ 8000__ 7629 10 521405 29950 551415 211495 11 __ __ ιοοο_ 5ϋ45 39090 12315 52005 1140 12 .__ __ 2"ΐΟΟ — 922 20 72870 10850 837 20 85 — 13 — — 12000 — 9093 30 8732 10 22380 895655 136 75 14 200—1 1000 4825 4825 ------ 4825 ------ ■10 16 — — 1224838 — 631331 !θ2 Ι 519683]ΐ2 52087 54 571770 66 59560 36
  Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ3ΓΒΕΡΝΗΣΕΟ2
  Ισικ >3
  προϋπολο¬
  γισμόν
  4
  8-
  ω
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  2!
  17
  18
  19
  1
  3

  Προσδιοριαμ-ός των έξόδων
  Π ι π τ
  ω
  Χορηγη&ιΐσαι
  Διά τοΰ
  προΰπολο-
  γισμοΰ
  Έμ μεταφοράς.
  Δι'άςίαν τριών βαροΰλκων................................................................
  Άγορά καί έγκατάσταιις βαρούλκων Σητείας................................................
  "Εξοδα μεταφοράν Γκουάνω καί ζημία έξ ύποτιμηΓεώ; τού...................................
  Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον...........................................................
  "Εξοδα ύπι ρεσίας » ............................................................
  Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίας..............................................
  » εργατικόν........................................................"..........
  "Εξοδα γεωργικής ΰπηρεσία;.............................................................
  Διά προμήθειαν δενδρυλλίων καί πάσαν σχετικήν πρός την Γεωρικήν υπηρεσίαν δαπάνην, πλήν των
  μισθών τοθ προσωπικού................................................................
  Κτηνίατροι.............................................................................
  "Εξδ υί
  η
  "Εξοδα χ%Ύνκχτρι>ιής υπηρεσίας
  Άντίτιμον χάρτον σνμβ λαίων, χαρτοσήμου, γραμματοσήμσυ
  Αντικατάστασις άχ(>ήοτον γραμματοσήμου
  Άντίτιμον γραμματθ'/ήμου είσπραττομένου διά λ)σμόν ταμιευτηρίου
  Συντήρησις δημοσίων καταστήμάτων τοΰ Δημοσίου κα'ι εξοδα άπογραφής άκινήτ .υ περιοι.σίας
  τοϋ Δημοσίου
  Άσφάλιστρα τοΰ Μεγάρου των Δημοσίων Γραφείων...............
  Άντίτιμον καί εγκατάστασις ποσίμου ύδατος
  Τα άποδιδόμενα είς την Διεύθυνσιν τοΰ Μονοπωλίου τοϋ άλατος
  Απόδοσις άξίας άλατος τής Δ'. τριμηνίας τοΰ 1909.......·
  Δι* έκτβ/εσιν άποφάσεων καί συμβιβαστικών πράξειον
  Έπιστροφαί άχρεωστήτ Λς είσπραττομενων χρη μάτων
  "Απόδοσις έπιστρρφομένων Τΐλωνειακων τελών
  » άντιτιμου γρααματοσήμου είς ξένας Διευθύνσεις
  Νομισματική διαφορά πρός προμήθειαν χρυσοϋ
  "Εξοδα /«εκλεισμενων χρήσεων
  (α) Διάταγμα 591 τής 2 Μαΐου 1911 φύλ. Ελιο. Έφημ. 3δ Τεύχ. Α'. τοΰ 1911 άναπλ. Δραχ .4 000
  (β) » 602 » 17 » » » » « 40 » » » » * » 500
  4000-
  1300
  1000
  14880
  11576 —
  15480-
  τγλ·τΪ(Λ/ι
  15000—
  7200,
  4200
  ΙΟΟφ
  300-
  500,—
  ΙΟΟΟ,'—
  10001-
  180000-
  339971—
  30000:—
  7000 —
  30000 —
  500-
  8000-
  39841-
  1639735 —
  Δι' εΐδικίόν
  νόμων καί
  Διαταγματ.
  (α) 4000-
  (β)500-

  18500-
  Ιι
  ; ι
  ΕΦΗΜΒΡϊΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΓΕΟΣ
  1*29
  Μίτενεχθεϊσαι
  έ* τής χρήσεως
  ι 1910
  .Σύνολον
  1826836—1
  1300—
  10001—
  14880—
  1157©—
  16480]—
  42480—
  15000-
  3000-
  1000—
  1000—
  180000—[
  ■33997
  30000
  7000—1
  30000
  500—1
  2000
  3984
  Λναγνωρισθέντα
  εξοδα δι* έκδό-
  χρηματικών
  ένταλμάτων
  631331
  3737^4"
  37ΐ5δ|
  12400—1
  859835
  36739^65
  1968653
  6000-
  21041
  3656241
  188.77
  681
  298660
  ιοοο!—
  62330,
  11828074!
  2390035
  6997,67
  8624121
  196863
  409795
  939036|47
  ΙΙληοωΘεντο εξοϋυ
  Άπό 1
  910 εως τέλους
  Μαΐου 1911
  51968X12
  373744
  2&50
  9906|—
  657860
  9449'95
  2486350
  15681,88]
  2Ο44|15
  1286791
  50!-
  270360
  ΙΟΟθ!—|
  36250
  68660,0»|
  3399606,
  20-232'95
  275680
  7848)17
  180η98
  406995
  Έντός τοθ μη¬
  νός Ίοννίου
  1911
  741774|3υ,
  Έν ϋλω
  5308754
  ΖΓ
  123985
  7ό1«0)
  1480,
  4433051
  207315
  4610
  218]-
  1861
  26Ό80
  49620^
  235θ'ο0
  68837
  295,26
  16065
  116518,91
  571770,
  22560
  1114585
  733050
  10929,95
  2929655
  1775503
  5400-
  2089125
  1498)791
  2883'60,
  ΙΟΟθΙ—
  63330
  11828θ'74|
  22583'55
  3445'17
  8143142]
  196863
  4Ο97|95
  858293|21
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρ ισβ έντω ν
  καί μή πληρω¬
  θέντων ίξόδων
  Εϋι4ον
  προϋπολο-
  > ΐ"μ ου
  ί
  5956036!
  14685!
  1254-
  126775]
  75270
  744310
  193150
  600-
  1490
  215745
  15950
  106
  1316'80
  355260
  480|/0
  80743,26
  17
  18
  19
  1

  1
  2
  Ι
  2
  3
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  21
  Μ Λ Κ. Ε Φ
  Λ .Α ί Ο Χ ί __
  Η
  ΓΤ
  ~ Τ Ρ Σ Κ Ι Σ
  Χ ο (ι η ν η Ο 11 ί α ι
  Δ ά τού χροθχο-
  Λΐ' ιίδιχων Ν(ίμα)«
  χαΐ
  'μάτω»
  5ν>-ολον
  ηιθτιοσεων
  Αναρκηρ σΊίν.α
  8' δί
  γοημίΕ Χϊΐίν
  ενταλματων
  Έξοδα.
  Άπο ί Σί-
  Γίμβο ου 1910
  Μαΐου 1911
  μη»Ος Ίοννίου
  1911
  Έν
  ρ
  μή κληρ«>-
  βίντων ίζόδων
  α
  63

  ι»—ι
  α,
  •θ-
  Α,'. Δικαιοσύνης........
  Β . Εξωτερικών..........
  Γ. Δ. Άσφαλ.καί Δηρ.."Εργων
  Χ. Παιδεία;.............
  Ε'. Οίκονομικών..........
  Σύνολον—.
  8Ο637Ο
  6-28253
  4612533
  118Β626
  887671 ■
  2800
  39000
  207992
  18"ΟΟ —
  80^370
  667253
  4820525
  1189625
  9145009
  65012434 504923
  481031
  939431
  939036
  811 342339
  Ι
  2347143 031888861
  20
  47
  746614
  741774
  16
  65
  87
  90
  30
  4224113 8Κ
  57070 83
  48;13
  272566
  83692
  116518
  58416.
  41
  86
  25
  31
  26
  561993 99 88930
  390653
  2161423
  833307
  858293
  06 90408
  73185714
  15
  21
  4803376
  133124
  80743
  35
  75
  30
  05
  26
  57892071
  Α'. "ίΐδαοδα
  β*.
  Προοπο>ογισθέντα Δρ. 6.083.297.—
  Βεδαιωθέντα » ............ 6.816.521,25
  ΕΊσπραχθίντα ».......................... 4,836,575,93
  Εΐσπρα/τέα »........................................ 1,979,945,32
  Προοπολογισθέντα » 9.145,009
  Έκκαθβρισθεντα » ............. 5,387,596,85
  Πληρωθέντα » ........................... 4.808,676,14
  Πληρωτεα »........................................ 578.920,71
  Έν Χανίοις τ?) 25 Ίανουαοίου 1911.
  (Έκ το0 Γ«νικοΟ Λογιατιιρίον)