91881

Αριθμός τεύχους

14

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/2/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ* 24 Φεβ:ουαρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 14
  Αριθ. Διατάγ. 23
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ^ΛΛΑΔΟ";
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΕΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  "ιίχουσβ ύ-' 3 5>:ν τό «πί 30 Σίτΐτε,.ΐιδρίου 1908 /^
  τί<ς :ν Κρήτιρ Βίυ^ής των Έλλήνων, τα άπο 14 *αί 2.0 Ιανι υΐρ;ου 1912 τοναύχα τής Συνίλίόΐεως τό άοΒρον 138 το3 ύ-τ1 αριθ 485 ί. Ι. Νίαοί *αί την ύ-' αριθ. 35 τής 24 Ίχ- νβϋϊρίου 1912 εΐσηγητικήν Ι'θ«βιν το3 Γεν. 'Επ'.δίωρητοΤί, προτάσίΐ τοϋ Άν. Δι«υθ«ντοΟ τής ΙΙαιϊείίς ΆποφαοΊζει καί διατάο'ιίεΐ Μετατίθησίν άμοιοαίως τί αΐτήσβι των τοϋς διδασκάλου; Με- σ.^ωρ^ου'Ειι,μ, Ν. ΜιθΙουίάΛΐν κιί Σωκΐρας Μ3<οφαΐσίου Στ. !1· ντι κβκλην. Ό Ανωτ. Διευ^υνιής τής ΙΙαιδίίας θέλει δημοσιιύϊει Χ2: ?κ-ίλέσβι το χα;όν. Έν Χ«νίβ!ς τ'?| ίΐ Φεβροκαρίου 1912 ΊΙ Προ(Ιωο. Επαναστατικαί Κν6έρνη<ί>ς
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ.
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΙΙ2
  Αριθ.
  19
  Αριθ. Διατάγ. Π
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έχουσα ύπ' ϊψ:ν τό άκό 30 Σ.πτεμδρίου 1908 ψ
  τίς ίν Κρήτ^ Βουλής των Έ>λήνων, τα «πό 14 κΐί 20 Ία
  νουϋρίοι» 1912 τοιαϋτα τϊ|ς Συν*λ«ύϊεο!<, τό αρθρον 107 τοθ ΰΐ'άριβ- 485 Νόμου κβί τί)ν ϋπ' αριθ. 1202 τής 15 Ιανου- αρίου 1912 απόφασιν τής Μουσουλμβν.κής Δημογ«ροντί«ί Ηρακλείου, προτάσίΐ τοΰ Άνωτίρου Δι«υθυντο3 τής Πίΐδϊίβς •Απο§α<*{ζ8ΐ καί διατάίίίίΐι Διορίζει την Άζιζβ Σελήμ Έφ«ντάΑΐ ϊιϊάσκα) ο» Β'. τάξεως ϊιϊασκάλισσαν έν τώ Μουσουλμανικω Πϊρθίναγείφ Ήρβκλε,ου «πΐ μην μισβώ δρ. 60. Ό Άνώτερος Διευθυντής τής Παιδείϊς θέλει ϊημοσι»ύ«ι ί «Λτελέσει το χαρον Έν Χανίοις ττ] 15 Φεδρουβρίου 1912 ίΐ ΙΙροόωρχνη Έηαναϋτατιχίι Κυβέρνησις Ν. ΓΙΑΜΑΑΑΚΙΣ Γ. ΙΙΛΟΥΜΙΔΗΣ Ι. ΗΣΤΧΑΚΗ2 «πΐ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Η ΙΪΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤίΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Εχουσα ίπ' όφ'.ν τό άζ? 30 Σει:τϊμ5ρίου 1908 ψ^φμ ϊν Κρτη Β:υλής τώ* Έλλήνων τϊ ά-το 14 καί 20 Ία- ίυ 1912 τοιαδτα τής Σ^ελεύΐεως, τό άρθρον 5 τοΰ άπ' αριθ. Ι3όκ. ίτ. Διοιτάγμαχος κιί τό ΰπ' αριθ. Μ/)8 τί)-, 13 Φεδρουαρίϊυ 1912 ίγγρΐθϊν τοΰ Νομ*ρχ:ακο3 Έπιθιωρητοΰ Χανίων Σφα/α'ων, προτίσει το3 Άνωτέρου Διευθυντού τής Παιδείας. Άπο^αιίίζκ» καί διατάόΰΤει χ Διορίζει τόν Ά^τώ· (όν Κιψ3μ»νά>ιιν άπόφοιτί' Γυμνασίου
  | δ:ϊασκαλον έν τώ δημίτΐΛψ σχολιίω Μαλάξης Κυίωνίας επί
  μ?;ν. μιΐθώ ϊρ· 50 χενής ςυιης τής θέσεως.
  Ό Άνώτερος Διευ^υντής τής Παιϊείϊς θέλει δημοσιεΰσει
  /αί έχτελίοϊΐ τό πορίν.
  Έν Χανίοις τ^ Π Φίβρουαρίου 1912
  ΊΙ Ο^ο.ίωοινίι Έπαναο*τατικη Κυβέρνησις
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Ι. ΙΙΣΓΧΑΚΗΣ
  ΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΟΓΕΡΙΚΟΝ
  Δια
  ^-ε' αριθ. 23 έ. ϊ. Διστάγμΐτος τής Προσωρινής
  κή; Κυβερνήσεως έκίτράπη ή άτάληφη τής μισθο-
  τοΰ άγροτΐίοα ίιχνβμέως Σΐυλιανοΰ Τσιρΐντάνη άπο 1
  ΐϊτβμβίίου μέχρι 30 Νοεμβριού 1911 καθ* όν χρόνον ά«ου-
  ζε τής υπηρεσίας 7 ό" ω ασθενείας.
  Έν Χχνίο ς τη 22 Φ«6ρου«ρίου 1912
  Ό Άνώτερο; Διβυθυντής των Έσωτερ'.κών
  Ν. Γ- ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  \ίΜϊι
  Δ ϊ τ=3 5ν αριθ. 25 τ^ 23 ΦΛρο^ρίίϋ 1912 Δίατάγ-
  ματος τής Ιΐροσωρινής Έπαναΐτί-ικτΐς Κυδίρνήσίως, προήχθη
  κατ' έιλογην β'·ς τόν ^ϊθ^όν τού πεζιύ 'ϊΊΐίν'Λμοτάρχου ό
  ΐϊίζος χιορ-φύλ«ξ Καλλέργης Νικόλαος (2326) τής προα-
  γωγής αύτοΰ τϊύτη; αρχομένης άπό τής 1ης Μαρτίου 1912.
  Έν Χανίοις τή 21 Φεδρουορίου 1912
  Ό Άνώτερος Διευθυντάς της Δημοσ'αί Ασφαλείας
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  ο* ώ».Λ.» ν** 4
  » .*«£& ιϋ—«.«(»_&

  λ:.·.
  ΚΙ .γ* ο
  ΚΜ,Ά Ζ\Ί Υ.ΟΥΛ/ΛΖί',
  Α Μ ~Ί Α 1 Α Ι Δ
  ΪΙΪΗΗΉΒΥ)Ι ΗΚ,ΤΑΤΙΑΗαΊΗ ΗΗΠΟΙΟΊΤί Η
  Α 82 .γχ-τχ-Ζ. .0 ζΛ
  Ι ,ΟΔΑΛΛ ΪΜΤ ΗΟΙ3 !ΙΑ8
  Ι ΑΜΊΑΤΑΙΔ
  Ι ΙΙΙΗΗΊ38Υ)! ΗίΙΤίΠίΗΑΠ] ΗΗΗΟΙΟΊΠ Η
  »'·' ' - •^■ο 0 - ,' ν3') :- νκ-θ Ι ν,ΎΛ ΓίΓγ-ίττ.55 ?1*ίί υϋί '>.:*
  'τΙ ΟΤ
  νο» .^- Ι ί?Γΐ'1
  ί : .^^ ,νω1
  '· 1/ :ι
  !Η ϊ^ΐΧίΙί ψίίΛεν^Ε ω·.*:^; ω; ν> ν^Λ.Αΐ ίί
  ,;ύ)3;»6 ;[ϊτ ϊ,ύϊ ιΐ3 ί,τνίΛ Ου .ς· φήΓ)4ΐ ν,ΐΑ;
  >.ΐίία.11 ,(ι; ;^τ ιθ«._:ιί. ϊοοίϊι,ΐϊΛ' Ο'
  Γ! ,-τ ί' :<<εΥ. ν ' ' ι „ < οΓ II· 'ί;ί ζ Χ ί >Α' Ο
  Ι»!
  Π'
  3ΙΙΜΑΛ/ΜΑΠ
  VI
  2ΠΛΠ/ΤΟΛΠ Ί
  ΙΙίΙ 'ΤΟΛΜ .Τ
  ΚΠίΤ/'/Τ^ΙΙ .1
  Π ,γχτχιΔ .θ
  Ν!Η,<ιΊ._Ι3 -ο8οια| ?«ίτ Ι <ίπέ (τ»» .!- : ν.ξ .6« '-. τ . Δ Ι ΖΙΙΤ ΙίΟΙίΙΛΙΖΑΙΙ Α Μ 1 Α Τ Α Ι Δ ΉΖΒΥΛΜΥΆ Η?ΙΤΑΪ2ΑΗΑΠ3 ΒΗ1Ί2Σ0ΪΠ Η ίΜ-'ΐ ?00ί (.ς ΐί^τ^Ζ 0,^ ς/» ο', «ονόο,χ νί ,τίότ» ^ [ίΓ£0-ϊ»ί ;ωΐΐ(ν ο;5ν/Ι $ -_:γ ζτ'Λ' "·"·"" ■"-1"·1 ■"■■«»»■ α-ι χ» »«Λ»ΐΛ_α. ϋηιιι,αυιιι ϋ οιεΤ ΐ^»I!Λ^32 ;ο3*^χ ί ίί»]Γ:; £ι.- ,-,;·; Α^)--ν·' ?00ί *.: ΐί^π-.Ζ Ο Κ ό..» ο'ΐ * ψ5 '-ό χτι·οχίι" ίϊ 'β« Ιΐι 1 ο£:ς3ο:Ζ Οί. , μ χ. ».;. :.,ϊ Γ 2 , ' ^' 'η£ ' 1 *™ " ,νω^Χ-Η' νί,τ ?|τα:8 ~τ,-τ·(}~ί νί ;?' ?!61 •,ο,,,ΐϊ,ί.Φ ?