91884

Αριθμός τεύχους

15

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/2/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .'*■,"'.
  4 (- ( ' ·-?
  ΤΗΧ ΙΛΑΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΙ
  ΚΡΗτΗ
  ΤΕΤΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  , /Εν Χανίοις τί) 29 Φίδρουαρ ου 012— ΑΡΙΘ.
  Αριθ. Διατάγ. 17
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  'ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  δ ΠΡ0Σ8ΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΪΑΤ1Κ1 ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έχουσα ύπ' όψιν τό άπό 30 Σβπτίμδρίου 1908 ψί
  134
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  σαν θέσι/, διοριζομεν τόν Άναστάσ.ον Αυονάχην, τϊροάγίτβς
  αΐτόν :υτως έπό τί)ς θέσεως τοϋ βοηθοΰ το3 γραμματέ'ως τής
  ΕΊσαγγελιας ιών Πρωΐοδικών Χανίων, είς ήν νυν ΰπηρετεΐ.
  Χ τί) 24 Φεβρουαρίο.» 1912
  Ό 'Ανώτΐρος Διευβυντής τή; Διχαιοσύντ,ς
  Γ ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  ματέα το3 κατά την προσέχη άπό 5—16 Μαρτίου 1912 σύνο¬
  δον ουγκ^οτηθησομένου Κοκουργιοδι*«ιου Χανίων
  Χανιά τί) 28 Φεβρουάριον 1912
  Ό Άνώτβρος Διευθυντήν τή; [Λιχβιοβύνης
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Αριθ. Διαταγ. 14
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
  Ό επι τΛς Δικατοόύνης 'Ανώτερος Α,ιενθνντης
  Έχοντες 6π' όψιν τό άρδρον 130 τοϋ Όργανίσμοϋ των Δ:-
  κασττρ'ων ώ, ετροποποιήθη δ(3 τοΰ ύΐϊ' αριθ. 607 Νομου, τό
  δπ'βρθ 3 τού 1912 ΔιάταγΑα τής Πρίτωριιή; Έττοναστβτι-
  κής Κυβίρ*ήσ«ω; καί την ΰπ' βριθ' 191 τής 21 Φίδρίϋαρίοο
  1912 προτ<-ο·.ν τοΰ άναπληρωτοθ το8 Γρϊμματϊ~·ς χοδ Εΐρηνο- ϊιχει:ο Άλιχιανοΰ Κυδ·ΐνίϊς Ίωάννο^ Άγγελά/η βοηθο3. Διορ'ζομεν προσωρινόν β>ηθόν τοθ Ρραμματίως τοθ Ε'ιρηνο-
  ϊικείου Άληϋΐανοϋ Κυδων£»ς τον Δημήτριον Γ. Βουλβυδάκη
  «άτακον Άλτ,κιανοΟ Κυδωνίας μέχρι τής 29 Ιουλίου 1912
  κοτά τό ύπ' αριθ. 3 τής 24 Ίανουαρ ου 1912 Διάταγμα
  Έν Χανίοις ττ, 23 Φιδρουαρίου 1912.
  Ό Άνώτιρβΐ Διευίυντή; τής Διχαιοσΰνης
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Αριθ. Δια,τάγ. 18
  ΔΙΑΤΑΓΗ
  Ό Ιη της Δικατοΰΰνης *Ανώτεοος Διενθνντης
  Έχοντες ύπ' 5ψιν το άρθρβν 11 έπόμ. τοδ ύπ' αριθ. 44 τοΰ
  1907 Διατάγματος κ,ρί ΌργβνισμοΒ των Όρκωτών Δικαστη-
  ρίων, καί την ύπ' άρ. 67 το3 1911 πράξιν τοϋ Συμβουλίου τής
  Δικαΐοβύνης.
  Διορίζομεν τόν Πετρ. Ταταράχην Έφέτην Χανίων, Πρίβίρον,
  τον Άρ Β τιϋ/,ουνακην Πρωτοδικην Χανίων καί Σπ. 'Αγκ^-
  σουλβχη^ Δικηγόρον Χανίων, Συνεδρους καί το» Στ. Τζαν:υ
  ϊάκην, βοηθόν το3 γρ»μμ«έΊβς τοϋ Έφετεί.υ Χανίιον, Γραμ-
  Άριθ. Διαταγ. 19
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
  Ό επί οης Δτκατοθιτνης ' Ανωτ. Διευθυντάς
  "Έχοντες ΰπ'όψιν τό αρθρον 13 0 τοϋ Όργανίσμοϋ των
  Δ κ,ασττιρίων, ώς ετροποποιήθη δια, τοΰ 5π' αριθ. 607 νό-
  μ,ου, καί την ύπ αριθ. 1874/1444 της 23 Φιβρουαρίου έ. ϊ.
  πρότασιν τοϋ γρα,^/ματέω; της Είσαγγελίας των Πρωτοοι-
  /.ών Χα,νίων καί τί-ν ύπ' αριθ. 613/ι75 τ^ΐί 25 Φεβρουαρίου
  1912 πρότασιν τοϋ γραμ,μτέ ως της Άνακρίσεως Χανίων.
  Ι Διοριζομεν τόν Μιχ Στρογγυλάκην (βοηθόν προσωρι¬
  νόν τοΰ γραμματέως τίΐς άνακρίσεως Χανίων) οριστικόν βο¬
  ηθόν τοϋ γραμρατέως τής Είσαγγελίας των ΠρωτοδΊχων,
  είς την διά της προαγωγης τοΰ 'Αναστα,ηίου Λιονάκη, %ι·
  νωθείσαν θέσιν.
  II
  ϋϊς την ούτω κενίυμένην θέσιν, τοΰ προσωρινοΰ βοη-
  θοΰ τοΰ γρχμματέως της Άνακρίσεως Χανίων διορίζομεν τόν
  Στυλ. Α Φραγκάκην μέχρι τΫΐς 8 Δε^εμ,βρίου τοΰ Ιτους
  1912 κατάτό ύπ' αρθ. 185 τής 5 Δεκίμβρίου 1911 Διά-
  τα,γμχ της Έκτελεστικής Έπιτροπης.
  Έν Χανίο-ς τ? 27 Φεβρουαρ/ου 1912
  Ό Άνώτβρος Διβυβυντής τής Διχβιοσώνης
  Γ. ΠΑΟΤΜΙΔΗΣ
  .ν \>
  ■*(., Ι
  '-'!
  Γβ» ν^*ρ·ι ι
  ι* < -Γ 1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ* ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  131*
  των *ατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 15 Φεβρουαρίου 1912 τοθ Έιρετείου Χανίων κληρωθέντων
  τακτικών καί άναπληρωτιχών ένόρκων διά την &τώ 5—16 Μαρτίου 1912, Σύνοδον
  τοθ ΌρκωτοΟ Διχαβτηρίου Χανίων.
  "Ονοματεπώνυμον κληρΐυθέντος
  «1
  ν» >3-
  11
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Προσόντα
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Α'. Τακτικοΐ ενορκοι
  Μητσοτάκης Κυριάκος
  Φούμης Α. Παναγιώτης
  Βλονεάκης Γ. Κωνσταντίνος
  'Αθουσάκης Ν. Δημήτριος
  Κατσουλάκης Δημήτριος
  Παπαδάκης Έμμ. Λεωνίδας
  'Αγγελάκης Πολ. "Αγγελ&ς
  Νικολαΐδης Νικόλαος
  Ναξάκης Νικόλαος Κ.
  Κοκολάκης Κωνσταντίνος Ι.
  Κολοχυθας Στυλιανός
  Μπασιδς Κ. Νικόλαος
  Χριστοδουλάκης Σταθρος
  Στεφανίδης Ιωάννης
  Φορτσάκης Γοργίας
  Σερβάκη; Ιωάννης
  Καλαμαρίδης Στέφανος Ι.
  Ξηράκης Αναστάσιος
  Φούμης Γεώργιος
  Στεφανίδης Νικόλαος
  Γεωργηλάς Έμμ. Ιωάννης
  Παπαδογιάννης Ι. Κωνστ.
  Καλλιγεράκης Έμμμ. Μ.
  Κωνσταντουλάχης Άλέξανδρος
  Παπαραφτάκης 'Αρτέμιος
  Πΐακουλάκης Έμμ. Σπυρίδων
  Κατσίγαρης Γ. Στυλιανός
  Βασιάδης Γεώργιος
  Μαρχαντωνάκης Άθοινάσιος
  Κουβαριτάκης Νικόλαος
  Κουκλάκης Γεώργιος
  Κιουρτσάκης Δημήτριος
  Καλαί σάκης Γεώργιος
  Αναστασάκης Έμμ, Νικόλαος
  Κορκκάκης Ι. Νικόλαος
  Μπαρνιας Βασίλειος
  Τορναζάκης Χαράλαμπος —.
  Αναστασάκης Ι. Νικόλαος
  Δαρατσιανός Πέτρος Α.
  246
  Χανία
  807
  Κάνδανος
  771
  Αγ. θεόδωρος
  617
  Καμισιανά
  203
  Χανία
  925
  Βάμος
  608
  Κολυμβάρι
  331
  Χανία
  324

  195
  Β
  212
  »
  787
  Μονή
  524
  Χανία
  402
  χ
  498
  »
  432
  166
  339
  489
  431
  710
  Κεφάλι
  953
  Καλαμ. Άμιγδάλι
  172
  Χανία
  213
  »
  587
  Γεράνι
  594
  ' ΑλικιανοΟ
  560
  Δερές
  46
  Χανία
  250
  167
  ΤϊΛηρ
  ιωτικοι ίνορκοι
  154
  Χανία
  220
  Μαλάξα
  191
  Χανία
  610
  Σπηλιά
  564
  ΑλικιανοΟ
  247
  Χανία
  457
  619
  Άρμενοχώρι
  98
  Γαλατδίς
  Δικηγόρος
  Ίατρος
  Κτηματίας
  Έμπορος
  Ίατρος
  Δικηγόρος
  Έμπορος
  Ί«τρός
  Κτηματίας
  Δικηγόροςς
  9
  Χαρτοπώλης
  Έμπορος
  Έπιπλοποιός
  Δικηγόρος
  "Εμπορος
  Ίατρος
  Κιηματίας
  Χρυσοχόος
  ΊατρΙς
  Κτηματίας
  Δικηγόρος
  Κτηματίας
  'Αρτοΐϊοιος
  Έμπορος
  Έμποροϋπάλληλος
  Έμπορος
  πρωην Πληρεξούσιος
  Ίατρος
  τέως Βουλευτής
  Κτηματίας
  Δικηγόρος
  Έμπορος
  Κτηματίας
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  π»——
  •ι
  ε—ρτ—αε—εκ—
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  Ι ?
  Κ άτ ο ι χ ί α
  Προσόντα
  Ι
  «Ι
  1 *
  Ο. ·*""
  10
  Κνιθάκης Ανδρ-άς
  138
  Χανιά
  Καθηγητής ?< 11 Παπαδάκης Αντώνιος Γ. 374 » ■ ■--.. . Έμπορος Λ, ;./()' , 12 Αδαμ Δημήτριος 4 13 Κατζουράκης Κωνσταντίνος 140 » 14 Γκαζιάδης Χρήστος 91 » ...... ...... ... Άρτοποιός ___Ι™.......... 15 Κουτσουδάκης Ιωάννης 175 Φαρμαχοποιός 16 Βλαντής Αντώνιος 41 Πράκτ. άτμ. Έταιρείας 17 Μάντακας Γεώργιος 279 Παντοπώλης 18 Μουντάκης Νικόλαος Ζ. 263 » 'Εμΐϊορος 19 Βαρούχας Ευάγγελος Λ. 57 Όδοντοϊατρός 20 Γεωργουδάκης Γρηγόριος 95 Χαλέπα Ίατρος ■>· ·■
  , Εγένετο συμφώνως τψ ύπ' αριθ. 31 τής 15 Φεβρουκρίου 1912 πρακτικψ δημοσίας συνεδριάσεως τοθ
  Εφετείου Χανίων. ' : .--■:··. ν·
  Οί Δ
  ι κ α α τα
  ί
  Άντ. Ζηλήμων
  Ηλίας Χατζηανδοέ;>ν
  Κωνϋτ. Γεωργιάδης
  Κ. Παπαδάκης
  Ιωάν. Σαοννάτΰος
  'Ακριβές αντίγραφον
  Έν Χανίοις τη 17 Φεβρουαρίου 1912
  •Αβιβ.
  Διεκπ. 91
  ; Δηΐλ,οσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  ' Εν Χανίοις αυθημερόν
  Ό 'ϊ*)γραμυ.ατεΰς 'Λ χ
  £—;ρ. Χαραλα{ΐ«ά·ηις
  ,:..,,,Ι
  *ϊ)γρ«μματεί»ς
  Ζ—/ρ. Χαραλαι»»ακης
  Ό ϋρόζδρος των έν Χανίοις *
  ΑΝΤ. ΖΗΛΗΜΩΝ
  8
  •αί
  »ι
  Η ^
  ■Γ-νχ:θν·ί,;Γν.-:
  '. ,'·Λ'ΓΓ;ώΑ
  Οί:
  *>
  :0ΰ-*:..' Ί
  .;·>.· .·ΑΑ·., Λ
  Γ::.':
  /: .ι
  .:·.■■*; γ ; 1.1 ?ι?
  έ
  1
  γ·