91889

Αριθμός τεύχους

16

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/3/1912

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ββ^Φΐε—«Β~«ί&4
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1 ΠΑΡΑΡΤΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩί
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΎΧΟΣ ΔΕΎΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 9 Μαρτ.ου 1912 — ΑΡΙΘ. 16
  Αριθ. Διατάγ. 18
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  _ Ι λ Τ Α Γ Μ Α
  Η ΠνθΣίΡίΛΐΙ 3Ι11ΑΪΓΑΤΙΪ1
  Έχουσα ύπ' όψιν τ^ ίπό 30 Σεχΐεμδριου 1903 ψήβισμα τής
  έ» Κρητ^ Βουλής τ"»-" Εληνων, τί >ν' αριθ. 4 τής 14
  Ίανουαριου καί 5 τής "20 Ίζνουαριου Γίι2 τοιαϋτα ψ',φισμ»τα
  τής ΈπαναΐτΛτιι,ής Σ.νελευσ ως τό ά'ρθρον 7 έδάφ. 5 το3 ύπ'
  αριθ. 36 τής 14 Δί,ίμδρίου 1910 Νομοθετικόν Διατάγματος
  τής Έκτελεπιχή; Έτιτροχής, προτάσει τού Άνωτε'ρου Διευ¬
  θυντού τής Δικαιοσυνης.
  αίίζει καί διατά<*ίΙει Έκιτρεκει είς τούς: 1) θιοίωρον Εΰττρ. Κακουνάχην, χΜρβ^ΰλχχ, 8*ω; μετο- νομασθή «Γ'ουκάκης». II) Εμμανουήλ Ι. Κβυτβτκολάκη, «ατοίκου Πηγής Ρεθύμνης, όπως μετβνομαοθί) «Γιιννα*ά>ης».
  III)
  Ιωάννην Ματβ. Βογιαΐζήν, ίιτιπλοποιΌν κάτοικον Ίερα-
  κέτρας Οπως μετονομασθη «Ματθαίου».
  1Υ") Μιχαήλ Φρϊγκιαδουλάκη», χω;οφύλβ*α ό'πβς μετονο-
  μαβθή «Άντβνιάϊγ,ς».
  V)
  Ιωάννην Μαχμβυτάκην, κάτοικον Άδοανιτών Μυλοκο-
  τάμου, όπως μετονομαοθ^ «Δημοιρχάκτ,ς».
  VI
  Γεώργιον Άγιοταφιτάκην, χωροφΛακα. δΐως μετονο-
  μ*ο»ί «'ΑγιβταφΙτης».
  ν Π) 1) Αντώνιον Ιωάν. Βλαχά-ιην
  2) Ιωάννην Α. Βλαχακην
  3) Μιχαήλ 1. Βλαχακην κάτοικον Κολυμπβρίο Κΐσσάμου.
  4) Εΰτδχιον Ι. » » » »
  5) Ί««νη» Ε. »
  6) Έμμ. Ι. »
  Τ) Λυκοθργον Ι. »
  8) Άνδρέαν Ε. > κατβίκους Κανδάνου Σελίνο».
  9) Βαρδήν Μ. Μαθιουδβκην
  10) Παναγ. Β. *ατοίκους Β3»»»ιω» Κισσίμο»·
  11) Στυλ. Γ. Μα».ουδά»ην
  1?) Έμμ*νουήλ Γ. Μιθιουίάιιην κατοΐκους Κακο*ίτ;3«,
  13) Ίωά»ην Μαβιουϊάκην
  14) ,Ανα—άσιον 1. Μαθΐίυοάκην κοτβίκους Χ»««£#ν.
  15) Γεώργιον Ι. ΜαϊκυδάΜ,ν κάτοικον Κακοκέΐρου.
  1|>) Ίεεήνην Γ. Βλαχακην κάίοικον Στράτω» Σίλίνοι». ]
  Ι1·) Βαρδήν Γ. » » Κουβτβγεράκοΐ) »
  18) Χρή-βν Γ. » ■
  1ϋ) Μΐτβ. Χ. Β».αχάκ»ν κάτοικΐ. Στράταν Σελίνια, καί
  20) 'λνδρίαν Βά
  21) Ιωάννην Α. » κζτΐίκιυ; Κχκοδ.κ:ίο^ Σΐλινου, ό'ηως
  φέρωσι τού λοιποί τό οί».ογεν·ια%όν των ίπωνυμ,ον «Κανδ«-
  γολίων» καί
  VIII)
  1) 'Ανΐών. Γ. Κουτσουκλάκην
  2) Ιωάννην Γ. »
  3) Νι*6λ»ο» »
  4) Ζαχαρίαν »
  5) Ρ«ω,3γιον Κουτσβυκλάχην κχτοίκους Κρουαώνος Μχλεβν-
  ζΐ3υ, όπως φέρωσι τού λοιποί το Οίκΐγενειζκον των έχώνυμον
  «Χατζάκης».
  Είς τον Ανώτερον Διευθυντήν τής Δικαιοσννης άνατίθιται
  ή ϊημοήιυσις καί εκτέλεσις τιθ παρόντος Διατάγματος.
  Χανία ττ^ 2"2 Φίδρουαρίου 1912,
  ΊΙ Οροο". Έπαναϋτατικη Κυ6έρνη«ίις
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΗΣΓΧΑΚΗΣ
  ΑΝ 1Τ£ΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙηΟϋΟΜΙΚαΐΙ
  Διά Διατί ,μΐτος τής Προσωρινής Έπαντστατυιής Κυίεονή-
  σεως ύπ' αριθ. 16 καί χρονολογίαν σημΐΐΐνιν επετράπη ό'κως
  άντ τής έν τφ ϋ^ρΐύ 4 το5 ΰπ' αριθ. 530 Νομου τα)
  τώ άρθρψ 1 § α'. το3 ϋτ' αριθ. 643 Δ ατίγματυς οριζομένης
  εγγυήσεως χορηγηθτ] κροσωτικη τοιαύτη καί γίνη δεκτός ώς
  έγ^υητης δια την ϊιαχιιρηιιν τοθ Νικολ. Μ. Μκαμιεδάκη
  ϊημθνιου εΐτπράκτορος τής περιφερείας το3 τέως Δήμου Άρκα-
  λοχωριου ό Μιχ. Ρ. Μπαμιεδίκ,ης γεωργός καί κάτοικος τοθ
  χωρίου Άλάτ/νι Μονοφατσίου.
  Δι' ομοίου Διαταγματος ΰπ' άρ.θ. 4 καί χρονολογίαν σηΜ-
  ριντ,ν διωρίσθη τελωνοφύλαξ καρά τή τΐλωνειαχί) κεριφερεία
  Αγ. Νικολάου καί άποσκϊται προσωρινώς παρά τί) τοθ τε¬
  λωνείον Χαν.ων τοιαύτη ό Κωνσταντίνος Κουβΐριτάκης.
  Διά τού αυτού δέ Δι«τάγμα:ο; εγίνετο άχοδικτη ή χΐρΐί-
  τηϊΐς «υο τής θέηως τελωνοφύλακος ταρά τί) τελων. κεριαερεια
  τοθ Τελωνείου Αγ. Νικόλαον τοθ Ζϊχαρίου Γαλανάκη.
  Έν Χανίοις τί 5 Μβρτίου 1912 *
  Ό έ—Ι τω< Οίίθνβιιιχών Διοιχών 'Επίτρο*ος "; Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ !: Ι'* ε
  Β
  Ε
  -ΚΕΤΓΗΤΊΚΟΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  Μηνιαί* Γενικ* ΛογιστΛχή
  Κ Ρ Η Τ Η υ
  τής 31 Ιανουάριον 194 2
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΗ
  ΤαμΐΓ,ν Μεταλλικον
  Έξ-.τερικοί λ)σμοί(άντίτιμον μ*ταλλ:κοϋ ίν τώ εξωτερικώ).
  Συν)τικαί έκ τυθ έξωτεριχοΰ..................
  -« λ, ν.«--_-—_-——λ^-λ™*·· - )Κεντρικοΰ
  Πρ,.ξοφλησε.ς ..........................)Ύ]μάτων
  Α - . , . , )ΚεντρικοΟ
  Δανεια επι ενεχύρω χρημ,ατογραφων..........)'Υ]μάτων
  , , , , , , -----------)Κίντρικοΰ
  » επι ενεχύρω βμιΐορευματων........)· γ·]^^
  .. , )Κεντρικοΰ
  καλλι.ργειας....................)Ύ)μάτων
  , , , _ )Κ*ντρικοΰ
  «νυπόθηκα απλα..................)'Υ]μάτων
  - λ )ΚεντρικοΟ
  » χρ«ωλυτ.κα...............)Τ]μάτων

  σ)
  » έγγ.
  είς ανοικτόν λογαριασμόν. . -)'γ£|™ν
  )Κ€ντρικοΰ
  ....................) 'Υ]μάτων
  Άπαιτήσεις έπισφβλεΤς............................
  Συναλλαγματικάς καί φορτωτικάς χομιστών............,
  Διάφοραι λογαριασμοί.............................
  Όμολογίαι καί τοχομερίίια.......................
  Καταστήματα Τρνπέζης καί αποθήκαι αυτής..............
  Κτήματα έξ άνχγχαστιχών πλιΐστηριασμών.............
  Έξοβα έγκαταστάσ«ωςχαΙ κατασκευάς τραπεζογραμματίων.. .
  Διάβορα......................................
  Έχχρεμείς ί;σοληψίαι μετά των 'Υ)μάτων μας κλπ.......

  682391
  1766436
  18026.
  96439
  247837
  141135
  63591
  54399!
  91
  89
  18
  72
  35
  1809288
  79027
  3911
  1162179
  714543
  139149
  159356
  55
  2745086
  2448832
  276706
  •25
  130219
  159663
  875705
  45138
  80
  388972
  607586
  82938
  1876722
  298505
  289882
  920844
  35370
  27047-2
  1501383
  372040
  189111
  9460
  55645
  53
  28
  55
  1191
  39513
  30
  23
  32
  90
  13
  871
  όΟ
  14
  60
  59
  Μετοχικόν κεφάλαιον............................
  Άποθϊματιχόν τακτικόν.........................
  » προνοίας......'...................
  Τραπεζιχά γραμμάτια έν κυχλοφορία..................
  Καταθέσεις δημοσ. άτοχοίίκ τακτικών προσόδων ίρ, 856716.30
  μείον χληρωθίντων έχχρεμών ένταλμάτων τοι» » 2411.70
  Κατχθέσεις Δημοσίου έξ εισφορών υπέρ το3 «Ί δι κου ταμ«ιου
  χάριν των Έθνικών άναγχών.....................
  Καταθεσεις Ιντοχοΐ..........-......--------
  » Ταμΐευτηρίου.......................
  Έπιταγαί «ληβΐοτίαί...............................
  Έθν.Τρ.τήςΈλλ.ίιιχθίσιμα υπέρ τής κτημ.πίστιιβς «ν Κρήττ,.
  Κομισταί συναλ]κών κχί φορτωτιχών...................
  Μερίσματα μετοχώ» Τραπέζης διαφόρων έξχμηνιών......
  Τοχοί δανείων ένυποθήχων έν χαθυστερήσει.............
  Ταμείον Συντάξεως ύιταλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης... .
  Διάφορα......................................
  14230280 65
  Έν Χανίοις τί 3* Ίανουπρίοΐί 1912
  500000
  26311
  205000
  205171Χ
  854304
  236890
  2125807
  387909
  1462916
  109ο77
  1000000
  291062
  118804
  5; 550
  13842
  51002,
  05
  60
  14230280
  551
  Ό Προΐστάμενος τοδ Λογιστηριον
  α. ΙΙ.τνχακης
  ι Κ* ,.,,.
  Παράρτημα τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τοΰ υπ* αριθ. 16 Β0" Τεύχους
  ( 9 Μαριου 1912.)
  1> 4
  Π
  ί ! "Ι /Μ Τ
  .
  V.
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝεΐε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ — ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΝ
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
  ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΑΣΤΕΤΤΪΚΗΣ ΚΪΗΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΩΝ Ε Τ Ω Ν
  ΙΘΟΟ- Ι9Ο9
  ΟΙΚΕΟΤΙΟΝ $υΡΕΒΙΕϋΒΕ ΟΕ$ ΠΝΑΝ0Ε5
  ΟΕΝΕΚΑίΕ - ΒυΚΕΑυ ϋΕ ίΑ 5ΤΑΤΙ5ΤΐρϋΕ
  ΧΗΤ
  3ΤΑΤΐδτιουε
  Ι)Ε Ι*ΈΜΙ&ΕΛΤΙΟίϊ Ι)Ε
  VIII
  Τ3Ε ΟΚΕΤΕ
  Ι- Ε3 ΑΝΝΕΕ3
  Ι9ΟΟ - ΙΘΟ9
  Ι Ι, < } Γ.
  'ίν Χανίοις γτ?
  Μαρπ'ου 49ίί
  τΚν Σίεβάότίιν Αιεύθι/νβιν τού ΓενΊκον1 Αογίΰτηρίον^
  ΚύριεΔτενθυντά %
  Έπόμενος ττι Ημετέρα διαταγή" περΐ δημοσιετίσεως, συμφώνως τω ύπ' αριθ. 258 τής 27 Μάρτιον
  1910 Διατάγματος, των γενικών άποτελεσμίίτων της Στατιστικής της Μεταναστευτικης κινήσεως τϊίς
  Νήσου,λαμδάνω τίιν τιμήν, νά ύποβάλω υπό τίιν ύμετέραν έγκρισιν τό συνημμένον φ3ε Δελτίον της
  Σταηστικής της Μεταναστευτχκης κινήσεως της Νήσου κατά τα £τη 1900—1909.
  ΕΘΕΩΡΗΘΗ
  %αΙ έγκρίνεται πρός δημοσίευσιν
  Έν Χανίοις τή 26 Μαρτίου 1911
  Ο ΔιευΛ>ντής τοΰ /εν. ΛογιστηρΙου Κρήτης
  Α, Β, ΪΙΡΕΤ[ΆΣ}
  Ό παρά τφ Γενικφ Λογιστηρίφ ύπολογιστής
  Προϊστάμενος τοΰ Στατιστικοϋ Γςαφείου
  ΗΡΑΚΛΗΣ Χ- ΒΑΛΗΣ
  Οαπέβ Ιβ 22)4 ΑυτίΙ 1911
  1α Οίΐ'βοΙίοη *1ο 1α Οοηιρ1α1>ΐ1ίΙό
  - Ή ϊ ι
  Μ οη$χβην Ι β Ωίΐ'ββΙβητ
  Μβ οοη/ΌΓ«η3ηί λ υοΐνβ ονάτβ ροήν Ιβ ρηδΙίβΒΐίοπ, ββΐοη, Ιβ ϋέβνβΐ Να 258 άη 27 Μάτβ 1910'
  άβ8 Γέ8ηΙΙαΐ8 ρέπέναηχ άβ Ια βΐΆΗβ,ίίπΗβ άη^οηνβπι^πΐ άν Ι'έηήαταΗοη άβ ΓίΙβ, ]'&ί ΙΉοπηβην άβ
  δοηπΐΎηβΙτβ ά νοΐτβ αρρνούαΐΐοτι Ιβ 'ΒίιΙΙΪϋ-ίη ϊίβ Ια εηδάϋβ 8ΐαΗ8ϋζηβ $'όην ΐβ$ άήηββ8. 1900—1909
  νυ
  βΐ «ρρΓοιινβ ροιιρ Ια ριι1>1ϊοο1ίοη
  Ια Οαπέβ Ιβ 26)8 ΑνΗΙ 1914
  ΑΝΤΟ1ΝΕ Ε. ΡΚΕΚΑ5
  Ί Τ β 8 Ο Ο β Ι 8 8 Ά Π Ι
  οΚι/ Λ Βηηαιι ιΐε Ια
  ι Ια εοΉρίαί,ιίιίί αηέταίί ιη €τέίβ
  ΟΗ. ΒΑίΙ5
  1 Λ 1.
  »> 'Λ 4 ϊ»» «ϊ
  _.„„.'-'
  κίνησις της Λσου Κρήτης, κατά την άπδ 1900—1909 δεκαετίαν,
  κατά Φΰλον, θρήσκευμα, "Ηλικίαν και Τόπους προορισμόν.
  ^ΜοηνβπιβηΙ άβ Ι'έτηίρΓ&Ιϊοη άβ ΊΙβ άβ ϋνβΐβ ρβηάΆηί 1& άέηπΆΪβ 1900—1909,
  ραν 8βχβ, ΒβΙί(]ίοη, Αηβ βί Ρα^8 άβ άββΗπΆΐίοη. ■ ■
  Α'. ΚΑΘ" ΑΠΑΣΑ.Ν ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ '
  Πραγματικός πληθυσμός της Νήσου συφώνως τχί άπογραφΒ
  τοϋ ε τ ο υ ς 1900.
  Ροριιΐαιΐοα άβ ίαϊι ιΐβ ΙΊΙε αρΓέί 1ε Γεοεηεεπιεηι άε Γαηπέε 1900.
  * .!
  ■■·.. ι
  ι. ρουκ τουτΕ
  Καταλογισμός των Μεταναστευσάντων, κατΐ Φΰλον, Θρήσκευμα,
  Ηλικίαν καί Τόπους προορισμόν. ' Γ '"
  ι άε$ ΕτηίβπιηΐΒ, ρίΓ 5εχε,
  εί Ρϊυ5 άε
  "Αρρεν&ς
  Θήλεις
  Έν
  Α'. Κατά φΰλον.
  — Η.Ο—Π168...........
  — Τοίβ,Ι..............
  154.438
  149.105
  303.543
  — Ι
  8.412
  2.208
  1.0,6,20
  "Γ"
  .. ΗοπαηΛΓαββ
  .. ΡβιηηϊΘδ
  ... Τοι&1
  — Άρρενες
  —θήλεις
  — Έν ίλφ
  Ισραηλιται —
  ?69.319
  33.496
  -728
  'όλφ —.ΤοΙ»1 .............. 303.543
  7.529 ...........ΟηχόΜτθηδ — Χριστιανοί
  3,091 ...........^£ΐΗθΠΐέ,Ιί3.η8— Μωαμ,εθανοί
  — ...........ΙδΓΛΟΐίΐβδ — Ισραηλιται
  10.620 ...........Τθϊί.1 ^—.Έν^δλφ
  Γ'. Καθ' ηλικίαν.
  Ομέχρι ΐη έτών 71 οΊο

  III
  ........... /1. βυϊ' ....
  'Απ4 ΙΠ μίχρ» ΠΊ ετών ......... 65.983....
  υ β ιυ & ίΜ α,π5
  Άπό ίη μίχρι ηη έτών .ο αιο
  ϋβ 1} α ϋϋέΐηδ ............ η.*?ο ····
  Άπό ΟΊ μέχρι^η έτών ............ 37.034....
  Ι3θ 01 & ΊΊΙ &Π8
  Άπό /ηέτώνκαίανω ............ 80.375___
  1)β Τϋ 3,Π3 βΐ (1633115
  Έν δω — ΤοΙ^Ι ...............303.543-----
  307
  1.876
  1.857
  10620
  Ά*ό
  β "Τ Μ
  Άπό
  06
  (των
  έτών
  έτών
  ειπδ
  έτών
  "&Π8
  Άπό
  ϋθ
  έτών καί άν
  £ΙΠ8 βΐ υβδ
  Τθΐ&ΐ — Έν ,δλω
  Δ'.
  κ»!
  !. Άμερική
  Ά
  σία
  'Α φ ρ ι κ ή
  Ε ΰ
  ρ ώ π η
  ' Ω κ ε α ν ί α
  •Εν ίλφ
  ί
  Α τη έ γ «ι α ε
  ϋ!ε
  ΑΪΓΐςιιβ
  Εα
  Γ ορ ε
  Οοέ&πΐε
  Τθίαΐ
  "Αρρενες
  θήλεις .
  ... 3.640
  32
  ι
  318
  491
  1.170
  -237 · -
  2
  -.1
  .275
  .446
  "" 9
  '8.412
  2.208
  ΗθΓΠΠΛβδ
  Ροωΐηβδ
  'Εν δλω.
  > Α
  .««9 ,ν
  1#7 -λ'
  !♦"*
  .321
  41
  10.620 .
  ..Τοίαΐ
  Ε*. ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥί
  Κ>τά Φΰλον, Θρήσκευμα καΐ Ηλικίαν
  Π ΡΑΒ ΟέΡΑΒΤΕΜΕΝΤδ
  Α'. Ι*»Γ δβχβ, Κβΐϊ^ΐοΐι βί,
  Καταλογιααος τον πραγματικόν πληθησμοΰ
  τής Νήαον συμφώνως
  Καταλογισμδς των
  Μεταναστβυ«άντα>ν
  «ατα Κατηγορία;
  τή άπογραφή
  τοΰ "Ετονς 900 κατά .ι
  Γατηγορία ( Φίλον,
  (Φνλον, Θρήακενμα
  καί Ηλικίαν)
  και Νομονς
  Θρι
  οΉενμα
  «αι Ηλικίαν ( και Νομόν
  ς
  _- -
  ------—
  ΚέρβΓίιίΐοη σ.β 1α ρορυΐαίίοη (3ε Γβ,Ιί
  άε ΓΠβ
  ΐρΓ65 1ε Ι
  ■εοθπδβπιεπί άε
  ΚέραΓτίίΙοπ
  <1ε$ εί πίβΓαη Άίέξθήε ΐ'τΑηΐΑητβ »(δεχε, Κεΐϊ^ϊοπ Γαηηεε 1900 ρ&ι· ΟαίέβθΓϊεβ (δβχε, ΚεΙΙσΙοπ εί Α&ε) ίί ϋέραΓί επιβπίί εί §ε) ί ΓΙΰΙΙΙ«?Ηΐ9ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ Ι ΝΟΜΟΙ - ΟΕΡνΡ 2 ε ΜΕΝ'5 4* -3 ΝΟΜΟΙ - ΟΕΡΑΡΤΕΜΕΝΓ5 4 , ϊ •Μ Η « ι» 2 ί ! Ι 11 !ι Ι ■* > Ι
  3
  Μ
  11
  ϊ £·
  Ηρακλειον
  ι«
  ε· ΐ
  5
  ΟΑΤΕΟΟΚΙΕ5
  6
  α
  β
  Υ
  δ
  ε
  α
  β
  Υ
  δ
  ε
  Α-'.
  Ι
  ΦΥΛΟΝ
  5ΕΧΕ
  "Αρρενες
  37785
  12333
  29858
  46713
  27749
  154438
  1546
  1853
  1799
  2161
  1053
  8412
  ΗοΐΏΓηβδ
  θήλεις
  34979
  12624
  29433
  44515
  27554
  149105
  162
  41
  511
  1262
  232
  2208
  ΡβΓηππβδ
  Έν όλω
  72764
  24957
  59291
  91228
  55303
  303543
  1708
  1894
  2310
  3423
  1285
  10620
  ΤοΙ»1
  Β'.
  II
  ΘΡΗΙΚΕΥΜΑ
  ΚΕΙ.ΙΟΙΟΝ
  Χρισπανοί
  60387
  24912
  52478
  77727
  53815
  269319
  1626
  1894
  1703
  968
  1248
  7529
  Γ,ΙΐΓΟίϊθΠ'ϊ
  Μοαμεθανοί
  11735
  45
  6797
  13431
  1488
  33496
  82
  __
  517
  2455
  37
  3091
  Μώοΐϊΐέ1;<ιη5 Ισραηλιται 642 — 16 70 — 728 — — — — — — ΙδΓΗΟΐΐίβδ Έν όλω 72764 24957 59291 91228 55303 303543 1708 1894 2310 3423 1285 10620 ΤοΙ»1 Γ·1. ΐτΐ ΗΛΙΚΙΑ ΑΟΕ «πό 0—10 έτών 16848 6429 13687 21593 13351 71908 32 4 116 76 79 307 Ββ ο—10&Π8 » 10-20 » 16020 5534 12991 19831 11604 65982 386 206 631 559 504 2286 » 10-20 » » 20—30 » 11943 3^96 9007 14803 8584 48233 883 1032 918 1025 436 4294 » 20-30 » » 30—40 » 8923 2655 7178 11426 685? 37034 268 506 340 621 141 1876 » 30-40 » » 40 καί ανω 19030 64 53 16426 23575 149<2 80386 139 146 305 1142 125 1857 άθ 40 βί άβδδυ". Έν όλω 72764 24957 59291 91228 55303,303543 1708 1894 2310 3423 1285 10620 ΤοΙ»1 Β'. Κατά Τόπους προορισμου καί 4»ΰλον — Β'. Ρβρ Ρβγβ Λβ> <1©βϋη»1ΐοη ©Ι 8βχβ Καταλοπόμός των Μεταναστευσάντων κατα Τόπους προορισμόν καϊ Φΰλον ΚέραΓίίιίοη ι!ε« ΕπιΙ^Γαηίί ραΓ Ρβγβ ύε (Ιεϊίίηαίίοη εί δεχε ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΝ ι ΑΜΕΡΙΚΗ Α2ΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΕΤΡΠΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ Άρρενες Θήλεις Έν όλω Άρρενες θήλεις Έν όλω Αρρενες θήλεις Έν όλω "Αρ-ενες θήλεις Έν όλω ( "Αρρενες ./ θήλεις Έν όλω Ι "Αρρενες Γενικόν Σύνολον ] Θήλεις Έν όλω ΝΟΜΟΙ - ΟέΡΑΒΤΕΜΕΝΤδ 2 900 7 907 102 7 109 2ί2 57 269 331 91 422 1 1ο46 162 1708 1621 3 1624 14 4 18 61 12 73 156 22 178 1 758 14 772 314 199 513 271 28 299 456 268 724 2 2 1853 41 1894 1799 511 11 255 5 260 710 246 956 251 80 331 944 931 1875 1 1 .1 - ε- ·* Ι 3 106 3 109 178 35 213 375 60 435 388 134 522 6 6 2161! 1262 2310 3423 1053 232 1285 * 3640 32 3672 1318 491 1809 1170 237 1407 2275 1446 3721 9 2 11 8412 2208 10620 ΡΑΥ5 ΌΕ ΟΕ5ΤΙΝΑΤΙΟΝ ΕΤ 5ΕΧΕ ΑΜΕκιαυε Α5Ι; ΗθΐΏΙΏβδ Ρβηαηιβδ ΤοΙ»1 ΗθΙΠΠΙθδ ΡθΓηΐΏβδ ΤθΙ»1 Ηοΐηΐηβδ ΡΘΙΪ11ΏΘ8 ΤοΙ«1 Ηθ1ΠΠ1β8 Ρβπιπιβ'ί ΕυΚΟΡΕ ΤοΙ»1 Ρβωΐηθδ ΟΟΕΑΝΙΕ Τοΐαΐ ΗοΐϊΐΓηβδ ΡβαΊΓηβδ ΤοΙ»1
  Γ". ΚΑΤ' ΕΠΑΡΧΙΑΣ
  Α'. Κατά Φΰλον
  III
  ΡΑΡ ΡΡΙθνΐΝΟΕ3
  Ι. Ι*»γ 8βχβ
  ι §
  ΕΠΑΡΧΙΑΙ
  Β·
  Ι Ι
  ι*
  Πραγματικάς πληθυσμός
  συμφώνως τή άπογραφιϊ
  τοϋ ετους 1900 κατά Φϋλο
  ΡοριιΙαΐΊοη άβ ϊ&ΐί αρι·β$
  1ε Γβοεηϋειηειιΐ ύβ ΙΉηηέβ
  1900 ραΓ δεχβ
  4
  Άρρενες
  Ηοΐτιπιεδ
  θήλεις
  Ρεΐηιτιεδ
  Έν όλω
  Τοταΐ
  Μετανασται χατα Φνλον
  ραΓ δεχβ
  Άρρενες! Θήλεις
  ΗοπΐΓηεδ τεπιτηεδ
  Έν όλω
  «8
  Έ
  ΡΚΟΥΙΝ0Ε5
  π'
  ι
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ι
  2
  3
  4
  IV
  ο μ ό ς
  α ν ί ω ν
  <1β Χανίων ΚυΒωνίας Κισσάμου Σελίνια Σύνολον 5 103 133 76 11397 11595 10700 4093 9604 11043 10488 3^44 21001 22638 21188 7937 161 515 727 143 2 25 62 73 163 540 789 216 5 103 133 76 3!7 37785 34979 72764 1546 162 1708 _3Π_ ΚΪ5';3,ΙΪ1Ο8 ΧοΙ»1 Ν ο μ ό ς Σφακίων Άποκορώνου Σφακιων Σύνολον 69 20 9699 2634 9864 2760 19563 5394 1797 56 40 1 1837 57 09 20 89 12333 12624 24957 1853 41 1894 89 ΑροοοΓοηα ί!1Ϊ Νομός Ρεθύμνης Ρεθύμνης (πόλις) Ρεθύμνης Α(. Βασιλείου Άμαρίου Μυλοποτάμου Σύ όλον «5β 5 4685 4623 9308 231 193 424 5 73 7427 7022 14449 845 168 1013 73 41 5 !81 5173 10254 330 37 367 41 39 3931 4008 7939 224 46 270 39 84 873'■ 8607 17341 169 67 23Γ3 84 242 29858 2943« 59291 1799 511 2309 242 ΓνότΗγΐϊΐηο ΚύΙΙιγΐηηο 8ι Βίΐδϋβ ΑΐΏϊΐΗ Μγΐοροΐηιηο νϊΐΐβ) Ν ο μ ό ς Ηρακλείου — 06ρ»ΐ*ί,«3ΜΐβηΙ <19ΗβίΡ8<ΐ1ΐοη 8 11672 10809 22481 679 852 1531 8 32 3044 2797 5841 258 73 331 32 28 6342 6300 12642 119 13 132 98 97 12225 12649 24874 615 115 730 97 105 5146 4116 9262 362 170 532 105 54 5684 5343 11027 61 31 92 Σ.4 16 2600 2501 ΜΟΙ 67 8 75 16 340 4671Λ 44515 91228 2161 1262 3423 340 Ηρακλείου Τεμένους Μαλεβυζίου Πεδιάδος Μονοφατσίου Καινουρίου Πυργιωτίσης Σύνολον Νομός Λαβηθείου — Μεραμπέλου ΛασηΘείου Βιάννου Ιεραπέτρας Σητείας Σύνολον Ηθΐ·ίΐ(:Ηοη Τί 11)61108 Μ&Ιβννζ'ι Ι ΜοηοίέιίΜ Κβηούπο ΧοΙ»1 34 9529 9498 19027 304 38 34 20 2515 2543 5058 54 4 20 22 3564 3649 7213 105 48 π: 22 20 4345 4179 8524 175 70 5 45 20 78 7796 7685 15481 415 72 487 78 174 27749 27554 5,,303 1053 232 1285 174 Μβι;ΐΓ)β11ο Ι.ΛδίϊίΙΐί Υΐίΐηηοδ ΠίβιΛ 3ιίΐίΐ 1 2 3 4 1 2 1 4 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 3 4 5 Η Ο II Ο 1 Γ)£ΡΑΗΤΧΗΕΙΙΤ5 Χανίων Σφακίων Ρεθύμνης Ηρακλείου ΛασηΘείου Καθ' άπασαν την Νήτον 317 37785 34979 72764 1546 162 17->8
  317
  89
  12333
  12624
  24957
  1853
  41
  1894
  89
  242
  29858
  29433
  59291
  1799
  511
  2310
  2 2
  340
  46713
  44515
  91228
  2161
  1262
  3423
  340
  174
  27749
  27554
  55303
  1053
  232
  1285
  ΠΊ
  1162
  154438
  149105
  303543
  8412
  2208
  10620
  1162
  8ρ1ΐίΙΚΪ3,
  ΚόΙΙιγππηο
  ΗόιαοΙιοα
  ίθθΐθ 1Ί)
  Γ
  *· ί
  Β". Κατά β,·>ήσχβ«[ΐ.ίΐ —
  II
  ΡβΓ
  Λ
  ί
  <Ί 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 Ι 2 3 4 ο ΕΠΑΡΧΙΑΙ Πραγματικάς «ληθυσμός τής Νηαον συμφώνως τί) άπογραφτ} χον έτους 1900 χαχά Θρήσχενμα Ροραΐαίΐοπ (Ιε ΐαίί αρΓέδ 1β πιβπί αε Γαππέβ 1900 ραΓ ΚεΙί£ΐ'οη 3 Ι Ν ο μ ό ς Χανίων 1 ι·5 Μετανάσται χαχά Θρήσχενμα 3· ?5 ΡΚΟΥΙΝΟΕ5 " Ι Κ>βραΐ»1«3ΐΐιβη1 Λβ 1&.
  Χανίων
  Κυδωνίας
  Κισσάμου
  Γελίνου
  Σύνολον
  41091
  20280
  21152
  7864
  9271
  2355
  36
  73
  639
  3
  21001
  22638
  2118*
  7937
  137
  491
  789
  209
  26
  49
  7
  163
  540
  789
  216
  60387
  11735
  642
  72764
  1626
  82
  1708
  γ
  Κΐ883,Π1Ο8
  8έ1ΐηο
  Χοΐβΐ
  19518
  5394
  45

  19563
  5394
  1837
  57

  1β37
  57
  2ί9Ιί>
  45
  _____-,
  24957
  1894
  18**4
  3717
  5575
  16
  9308
  27
  397
  424
  13472
  977
  __
  14449
  895
  118
  1013
  10178
  76
  _
  10254
  365
  2
  367
  7805
  134
  _
  7939
  270
  _
  270
  17306
  3 Ί

  17341
  236

  236
  52478
  6797
  16
  59291
  1793
  517
  231-.·
  Ν ο μ ό ς Σφακίων
  Άζοκορώνου
  Σφακιων
  Σύνολον
  Ν ο μ ό ς Ρεθύμνης
  Ρεθύμνης (πόλις)
  Ρεθύμνης
  Αγ. Β«σιλβίου
  Άμαρίου
  Μυλοποτάμου
  Σύνολον
  Ν ο μ ό ς Ή ρακλείου —
  Ηρακλείου
  Τεμένους
  Μαλείυζίου
  Πεδιάδος
  Μονοφατσίου
  Καινουρίου
  Πυργιωτίσσης
  Σύνολον
  ο μ ό ς Αααηθείου —
  Μεραμπέλου
  ΛασηΘείου
  Βιάννου
  Ιεραπέτρας
  Σητείας
  Σύνολον
  ΑροοοΓοηα
  81Ϊ
  ΚόΙ-ΙιγΓηηο (νϊΐΐβ)
  Κβιΐιντηηο
  8' Β35ΪΙΘ
  ΑΐΉ&Π
  Μγΐοροΐ&πιο
  Χοΐβΐ
  10753
  11659
  69
  22481
  25
  1506
  1531
  5321
  519
  1
  5841
  259
  72
  331
  12465
  177
  _
  12642
  124
  8
  132
  24575
  299
  _
  24874
  373
  357
  730
  8α51
  711

  9262
  20
  512
  532
  10976
  51

  11027
  92
  _
  92
  5086
  15

  5101
  75

  75
  77727
  13431
  70
  91228
  968
  2455
  3423
  ΙϊόΓ&οΙϊοπ (οαηάίβ)
  Τ
  ΡβοΙϊειόΐα
  Μοποί&ίδί
  Κβηουποη
  ΧΟ*»1
  1>«?ρ»ΐ*ΐ:οιχ»β>ηΙ
  18751
  276
  19027
  342
  _
  342
  ,5058


  5058
  58
  58
  7181
  32

  7213
  150
  3
  153
  7879
  645

  8524
  237
  8
  245
  14946
  535

  1548'
  1461
  26
  487
  53815
  1488

  55303
  1248
  37
  1285
  ΜβΓα,ΓΠΓθΘΐΙθ
  ΗίβΓ&ρβιχ»
  βιίΐα.
  ΧοΙ»1
  ΗΟΜΟ Ι
  Χανίων
  Σφακίων
  Ρεθύμνης
  Ηρακλείου
  ασσηθςίου
  αθ'απβσαν την Νήσον
  Β&ΡΑΕΤΕΗΕΗΤ5
  60387
  11735
  642
  72764
  1626
  82
  1708
  24912
  45

  24957
  1894
  18<>4
  52478
  6797
  16
  59291
  1793
  517
  2310
  77727
  1343!

  91228
  968
  2455
  3423
  53815
  1488

  55303
  1248
  37
  1285
  269319
  33496
  728
  303543
  7529
  3091
  10&20
  ρ
  Κέίΐιγπιηο
  ΗΌϋ
  ίοιιιβ Γΐΐβ
  "?*
  Γ'. Καθ' Ηλικίαν —
  III
  Ι-»ΐ·
  ΕΠΑΡ&ΙΑΙ
  Πραγματικάς πληθυσμός τής Νήαον
  συμφώνως τή άπογραφα τοΰ έτους 1900
  καθ' "Ηλικίαν
  Ροραΐαιίοη <1β ίαίί »ρΓέ$ 1β άε 1'βππέε 1900 ραχ 2 ■ι* II 11 .1* ;« Μιτανάσται καθ* ρ«Γ Α#ε II -ο ■δ* •3 κ 11 ΡΚΟΥΙΝΟΕδ Ν ο Χανίων Κυίωνίοις Κισσάμου Σελίνου Σύνολον IV Άποκορώνου Σφακίων Σύνολον « Ι β Ι γ Ι μ ό ς Χανίων 4047 5846 4989 1966 4276 5248 4712 1784 4045 3387 3321 1190 3011 2581 ■485 846 5622 5576 5681 2151 2100! 22638 21188 7937 15 17 29 89 199 69 66 321 415 874 45 387 120 420 23 43 4·1 130 163 54) 789 216 16848 16020 11943 8923 19030 72764 32 380 1676 -_$ _24* 1708 ό μ ό ς Σ φ α κ ί ω ν — Οί -ρηι 11611 Ι <Ι< Β Ηρ 5055 1374 4ί66 1368 3096 800 2156 499 5090 1353 19563 5394 4 201 5 1000 32 489 17 143 3 1837 57 6429 5534 3896 2ό55 6443 24957 4 206 1032 506 140 ^1894 ο μ ό ς Ρεθύμνης Ρεθύμνης (πόλις) Ρεθύμνης Αγ. Βασιλείου Άμαρίου Μυλοποτάμου Σύνολον 1706 3445 2 36 2002 _4098 13687 1945 3110 2446 1739 3753 12993 1553 2113 1411 1107 2923 9007 1270 1713 1123 978 _2094 717*· 2934 4068 2838 2113 447ό 16496 9308 14449 10254 7939 17341 59291 68 90 67 68 131 424 30 285 418 157 123 1013 7 82 207 51 20 367 5 93 132 32 8 270 6 81 94 32 23 236 116 631 918 340 305 2310 Ν ο μ ό ς 'ΙΙ ρακλείου — Ηρακλείου Τεμένους Μαλείυζίου Πεδιάδος Μονοφατσίου Καινουρίου Πυργιωτίσσης Σύνολον 4362 4639 3844 3024 6612 22481 10 115 366 346 695 1531 1436 1391 931 687 1396 5841 14 78 128 50 61 331 2966 3006 2162 1557 2951 1264* 2 34 64 14 18 132 6262 5161 3734 3020 6697 24874 17 176 254 100 183 730 2166 2076 1557 1176 2287 9262 2ϊ 93 146 9ο 178 532 3007 2380 1803 1339 -.498 11027 6 36 34 11 5 92 1394 1178 772 023 1134 5101 5 28 33 7 2 75 21593 19831 14803 11426 23575 91228 76 560 102ί. 621 1141 3423 Ν ο μ ό ς Λααηθείθϋ Μεραμβέλλου Λαστ,Θείου Βιάννου Ιεραπέτρας Σητείας —ύνολον 4261 3984 3005 2420 5357 19027 3 146 137 32 21 342 1390 111 ν 670 538 1348 5058 — 24 25 8 1 58 1834 1505 1199 899 1776 7213 26 37 26 • 27 37 153 2044 1705 1310 1135 2324 8524 22 6ϋ 87 3ι 33 245 3825 3298 23·Ί4 1860 4107 15481 28 228 161 40 30 487 13351 11604 8584 6852 14912 55303 79 50 ί 430 141 125 1281 11,3, ΚΪ88ειΐηο8 86ΐϊιιο ΤθΙ»1 ΑρθΟΟΙΌΠΛ Πόι.Γΐγΐηηο (νϊΐΐβ) ΚόΙΙινΐΏηο 8' ΒΪ1 Αηια,ΓΪ * ΜγΙοροίίΐπιθ ■ οί«1 ■■->*»*' Ι
  ΙΙέΓίΐο1ϊοη(θ8ΐηι1ϊβ)
  Ί έπαβηυδ
  Μ&ΐβννϊΐ
  Ρβάϊβ,α»
  ΜοηοίειΙδί
  Κβηοΰποη
  ΓοΙ«1
  ΜβΓαηιΙόβΙΙο
  8ΪΙΙ4
  ΤοίοΙ
  Η Ο ~ ο Ι
  Χανίων
  -φακΐων
  Ρεθύμνης
  Ηρακλείου
  Λασήθείοκ
  16848
  16020
  11943
  8923
  19030
  72764
  32
  386
  883
  268
  139
  1708
  6429
  5534
  3896
  2655
  6443
  24957
  4
  206
  1032
  506
  146
  1894
  13687
  12993
  9007
  7178
  16426
  59291
  116
  631
  918
  340
  305
  2310
  21593
  19831
  14803
  11126
  23575
  91228
  76
  560
  1025
  62.
  1141
  3423
  13351
  11604
  8584
  6852
  14912
  55303
  79
  504
  436
  141
  125
  1285
  71908
  65982
  48233
  37034
  8038:
  30354;
  307
  2287
  4294
  1876
  1856
  10620
  Ε6ΡΑΗΤΕΙΙΕΗΤ3
  Ι_ι3,
  ρ
  Βόΐΐιγΐηηο
  ΗβΓ3θ1ίοπ (Οβηχϋβ)
  ^^ι^
  ίοαΐβ ΓΙΙβ
  _ Κατά Τόίϊους «ροοριβμού καΙΦΰλον
  IV
  <1β «ϊββΐίη&ΐίοη β! Καταλογιβμ6 Γ των μεταναστευσάντων κατά Τύπονς προορισμόν καί Φΰλον Κέρβτΐίτίοη άεδ έιτπ{5Γίΐηΐί ραΓ Ραγ5 (1ε 2 άΌκίϊηαΚοη εί δεχε ί ΕΠΑΡΧΙΑΙ ίΜΕΗ ΟϋΕ Α ΑΣΙΑ Α 313 Β ΑΦΡΙΚΗ Γ ΕΥΡΩΠίΙ ΕϋΗΟΓΕ Δ ΩΚΕΑΝ Α ΟΟΕΑΝΙΕ Ε Έν έΆω Τοίαΐ >τ
  ΡΚΕνΐΝ(^Ε5
  ι
  » *
  1|
  Οί {;
  Π
  3 8
  II
  ϊ 5
  11
  ΐι
  ϊ 8
  ΙΙ
  3 ε
  ϊ ϊ
  ο, ε
  Ι ι
  1^
  ί
  3 ^
  α
  β
  α
  β
  *
  β
  α
  β
  α
  β
  α
  β
  γ
  Νομός Χά
  ν ί ω ν
  ραΠ
  Ιβΐικ
  αηί < ιΐο 1< * Οβηββ Χανίων 49 - 27 _ 37 48 2 ^__ 161 2 163 ^£ι Οαπέβ Κυϊωνία; Γί39 2 56 5 46 8 73 10 1 — 515 25 540 Ογόοπίβ Κισσάμ^υ 470 __ 14 1 86 11 157 50 — — 727 62 789 Κΐ.·ί8»ΙΏ08 Σελινου 42 5 5 1 43 38 53 29 — — 143 73 216 8<51ιηο ι Σύνθ> ον
  900
  7
  102
  7
  212
  57
  331
  91
  1
  —-
  1546
  162
  1708
  ΤοΙ»Ι
  Νομός _> φ α κ ί
  ω ν
  31Ϊ.ΓΙ
  ΟΙΪ1€
  1β 8
  Άποκορώνοι»
  1566
  2
  14
  4
  61
  12
  155
  22
  1

  1797
  40
  1837
  ΑρθΟΟΓΟΠΕΙ
  Σφακίων
  55
  1
  1  56
  1
  57
  8ρ1ΐ3.ΙνΪ3,
  Σύνολον
  1621
  ο
  14
  4
  61
  12
  156
  22
  1

  1853
  41
  1894
  Χοί»1
  Νομός Ρ ε
  8 ύ μ
  ΐι ν η
  ς
  ...
  1>;·ΐ·ι
  ΙβΙΤΜ
  ΪΙΐί,
  (1β Ι
  Ρεθύμνης (πόλις)
  27
  __
  182
  166
  7
  3
  15
  22
  __
  2
  231
  193
  424
  Κβίΐιγηιηο (νίΐΐε)
  Ρεθύμνης
  402
  2
  99

  111
  14
  23>'
  124
  —.
  —-
  845
  168
  1013
  Κέΐΐιγπιηο
  Αγ. Β,λσιλείου
  185
  ι
  8

  32
  2
  105
  28

  _
  330
  37
  367
  8' Βόΐδίΐθ Ι
  Άμαρίου
  119
  Ο
  Α.
  10

  73

  22
  44

  __
  224
  46
  270
  Απια,π
  Μυλοποτάμου
  25
  15
  ό
  48
  9
  81
  50


  169
  67
  236
  ΜγΙοροί&πιο
  Σύνολον
  758 14
  314
  199
  V
  71
  28
  456
  268

  2
  1799
  511
  2310
  Χοΐβΐ
  Νομός Ή ρ
  α χ
  λ ε
  ; ο υ
  ραΐ*
  ιϊιιΙ
  ι1ΊΙόΐ·ϊ»ο1ϊοΐι
  Ηρακλείου
  4
  ____
  5
  3
  4
  4
  666
  845
  679
  852
  1531
  ΗβΓ3θ1ίοπ (Οίΐηάΐθ)
  Τεμένους
  132
  --------
  70
  13
  38
  41
  18
  19


  258
  73
  331
  Τβΐπβηοδ
  Μαλεβυζιου
  3 ν
  1
  8
  2
  38
  2
  40
  8
  1

  119
  13
  132
  ΜίΐΙθνγζΐ
  Πεδιάδος
  53
  3
  272
  6(»
  120
  16
  170
  36

  __
  615
  115
  730
  ΡβάΪΕΐαα ι
  Μονοφατσίου
  6

  346
  165
  2

  8
  5


  362
  170
  532
  Μοηοίίΐίρί
  , Καινουρ'ου
  7

  4
  1
  26
  15
  24
  15

  _
  61
  31
  92
  Κβιιοάποη
  Πυργιωτϋτ;;
  21
  1
  5
  2
  23
  2
  18
  3


  67
  8
  75
  ΡγΓ^ΙΐίθίίδδίΙ
  Σύνολον
  2.05
  5
  710
  2',6
  25!
  80
  914
  9<1 1 — 2161 1262 3423 Χοΐβΐ Νομός Λ α ο η Ι } ε ί ο υ [>»ΙΜ
  ίβηκ
  3111
  ιΐβ Ι
  Μεραμβέλλου
  41)
  1
  54
  5
  95
  12
  114
  20
  1
  304
  38
  342
  ΜβΓΕΠΙΓθβΙΙθ
  Λασηθείίυ
  11
  Ι
  Ι

  26
  1
  16
  2


  54
  4
  58
  Βιάννου
  2 -
  8

  7
  1
  87
  47
  1

  105
  48
  1Γ.3
  νίαηηοδ
  Ιεραπέτρας
  18 -
  29
  14
  18
  5
  110
  51


  175
  70
  245
  ΗΐβΓ3,ρβΐΓ3,
  Σητείας
  35
  1
  80
  16
  229
  41
  61
  14
  4

  415
  72
  487
  8ίίί«ι
  Σύνολον
  106 3
  178
  35
  375
  60
  388
  134
  6

  1053
  23
  121-5
  Τθ1»1
  Η Ο ΗΟ Ι
  4ΛΑΚ
  *ες< 1ΡΙΤΙ ΟΝ ΠέΗΑΡΤΕΗΕΙΙΤδ Χανίων 900 7 102 7 212 57 331 91 1 —_ 1546 1853 1799 162 1708 Σφακίων 1621 3 14 4 61 12 156 22 1 __ 41 1894 Ρεθύμνης 758 14 314 199 271 28 456 268 _ 2 511 231ι ββΐΙΐγΓΠΓιΟ Ηρακλείου 255 5 710 246 251 80 9Ί4 931 1 — 2161 1262 3423 ΗέΓ3,οΙίοπ(θ3,πάϊβ) Λασηθείου 106 3 178 35 375 60 388 134 6 — 1053 232 1285 Καθ "άπασαν την Νήσον 3640 32 1318 491 1170 237 2275 1446 9 2 8412 2208 10620 ϋβηδ ΙουϊθΑΓΙΙβ