919

Αριθμός τεύχους

484

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  ι. Τηίεφ. 4—40
  Υπΐύ&ν νος:
  ΜΗΑΟΑΙΔΑΚΗΣ
  Τα ^ πάν™ γιά τή νίκη τής Δημοκρατίας!
  ΌΕΡΙ1
  ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙ0Δ.2»ϊ
  ΑΠΘ. ΦΥΛΛΟΥ 484
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  6
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  '.........""""■......""«««ΜΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙ......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙ,Ι.1111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,.,,.,..,.,,,,,,,,,,,,,,, Ι——-·
  •••■■ΙΜΙΜΙ.,Ι,.....·ΙΜ1Μ1Μ·Μ.,|......,,.......,......,,......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,Ι,Ι,,ηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙ,,,Ι,,,,,,,,ηΐΙΙΠΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......Ι.....|......,,ΙΙ,,,,,,.,Π
  ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚ"
  ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΙ
  ΚαΙ σοφοΐ τού κα! κριτάδες
  τοϋ ώδειου λόγου οί τροπαιοΰχοι
  καΐ διαφεντευτάδες
  κυβερνήτες τού οί εύνοϋχοι.
  Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ
  Μετά το ναυάγιο τής σκηνοθεσΐας τοθ «Συμβουλίου
  ΐοΟ.Στέμματος», μετά τή δραματική πάλη των μοναρχι-
  φ,ψύ νά έξασφαλΐσουν ύπουργικά χαρτοφυλάκια ό μοι:
  ραΐος Πρωθυπουργός έ'φτιασε Κυβέρνηση, τήν^Κυβέρνηση
  Ιίαλδάρη Νο 3,
  Ένφ είναι όλοφάνερο δτι ή Κυβερνητική παράταξη έ
  χρεωκόπησε ποταγωδώς καί έσωτερικά καί έξωτερικά, έ-
  ,ράναγνωρίζεται άπ' δλους δτι ή χώρα μας γιά νά σω
  ϋ:ότιό τό σημερινό τραγικό άδιέξοδο, χρειάζεται ριζική
  ίλλαγή πολιτικής πού θά την έξασφάλιζε μόνο κυβέρνηση
  Εβνικτϊς Σωτηρίας^ό ρυθμιακής τοθ πολιτεύματος έπροτί
  ^Ετή λύση πού ήταν.συμφωνη μέ τίς συνταγματικές θε
  ™}£ς τοϋ κ. Τσαλδάρη
  "£τσι ή Έλλάδα κυβερνάται καί πάλιν άπό τούς ύπεύ·
  ίιινους των έθνικών μας συμφορών, άπά τούς ένόχους τοθ
  ορρινοθ μας καταντήματος.
  Κσΐ τό "Ελληνικόν Έθνος δοκιμάζει γιά μιά άκόμη
  ρςώ την ύστάτη ταπεινώση νά κυβερνηθεΐ άπό τούς θλι
  ^οός «λαοπρόβλητους» πού κι' αύτές άκόμη οί μοναρ-
  Ι«ές έφημερίδες παραδέχονται πώς δέν είναι «άψςγοι άπό
  απόψεως έθνικής θρασέως καί αξιοπρεπείας».
  Ή χώρα μας δμως εΐχε άνάγκη, γιά νά άποφύγει κι'
  3Μες έθνικές συμφβρές νά έπβινασυνδέσει τίς φιλικές καΐ
  άρμονικές της σχέβεις μέ δλες τίς σύμμαχες,δυνάμεις πού
  ίιΊμιεμτΐόλεμος Τσαλδάρης μέ τούς δονκιχωτισμούς τού
  6Λλυ»ε. Εΐχε άκόμη ή χώρα μας άνάγκη άπό έσωτερική
  νιλήνη. ΆξΙωνε έπιτακτικά ή Έλλάδα νά παύσει ή άδελ-
  Φική αϊματοχυσΐα. Νά παύσουν οί συλλήψεις καΐ οί έκτο-
  «αμοΐ. Νά παύσει ή έρήμωση τής ύπαίθρου. Κι' άντί νά ά-
  «ΐλλσγεϊ ή Έλλάδα άπό τή πολιτική παράταξη πού πα-
  ρΐγνώρισε έγκληματικά την παρβπάνω πανεθνική άξΐωση
  κΐΐ βϊναι γι' αύτύ ε"νοχη άπέναντι τοθ "Εθνους, καΐ πού ό-
  %ησε τόν τόπο μας στό σημμερινό τραγικβ^άδιέξοδο, άντί
  «είχηματισθεΐ μιά Κυβέρνηση Έθνικής ένότητας πού νά πε-
  ριλπμβάνει δλο τόν πολιτικό κόσμο τοΰ τόπου καί πού θά
  ίβαζε την'Ελλάδα άπό τή διεθνί] άνυποληψία καί άπομό-
  νββη» ύτήν «δήγησαν οί σημερινβί τυχάρπαστοι καΐ ά-
  ΐΐβανβι Κοβερνήτες, θά προσπαθοθσε νά περισώσει δ,τι
  ήτκν βυνατό, καΐ ·ά έξκσφάλιζε την είρήνευση τοθ τόπου
  » Κ,έΙωκαν στόν Έλληνικό λ«ό μιά Κυβέρνηση άπό τούς
  Ι ϊίιοιΐζάνθρώπους, άπό τή χρεωκοπημένη δηλ. καί καταδι-
  I
  «ϊμίνη άπω την Έλληνική συνείδηση πολιτική παράταξη.
  Βεβαία μ£ τό νέο κυβερνητικό κατασκεύασμα πού κι'
  οί ϊδιοι οί Άγγλοι αφεντάδες παραδέχονται πώς άποτε·
  λεϊ κρόκληση κατά τής δημοκρατικής συνειδήσεως των
  βών καί δημιουργεΐ μιά άντίθεση στό πνεθμα τοθ κατευ-
  ιβομοΰιΐού έπικρατεΐ σ' δλο τό κόσμο καί γι' αύτό άπα-
  ϋφωοαν στ*ν Τσαλδάρη νά μετοβεΐ στή Νέα Ύόρκη, θά
  ΙιιινεχισιΐΕϊ ή άγωνΐα καί τό μαρτύριο τοθ λαοΰ καΐ θά
  ■Μσωρευθοθν στή χώρα κι' άλλες συμφορές.
  5 Τό Ελληνικόν Έθνος θά πληρώσει γιά μιά άκόμη
  ¥■ τή κατάπτωσή τού νά κυβερνβται άπό τούς νάνους.
  *^ δέν β0 χαθεχ. Ή ζωτικότητα τού είναι άνεξάντλητη.
  δίκαια τού άκατάλυτα. Πολύ γρήγορα θά λυτρω-
  « τάν έφιάλτη των άναξΐων πού έπεκάθησαν στό
  τού. Καί ή έκΚαθάρισηθά είναι τότε όλοκληρωτική.
  ΔΗΜ. 2ΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ2
  "ΝΕΟΙ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΠΑ ΤΡ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ,,
  Η ΠΟΔΙΥ. ΓΕΝΝΗΜΑ τΟΥ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑ1 ΒΟΗΘΟΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΜΑΣ
  ■Ελ·
  Α.πό τη Θέση μα5
  Ι ΕΧΟΥΝ ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΕΥ©ΥΝΗ
  _* «Αβυτβροβάβμιος Έκιτροτη Δπμβοίας Άσββιλβίοτς π«ρα τω
  ί*1* Κρήτης» άπορριψι «χατα «λβιβφηφίοτν» την *φεαη τού
  «ϊ·Νικόδ. Κρητσωτάκη κατά τής αποφάσεως τής Επιτροπης
  *!«ι«, Ασφαλείας Ηρακλείου πβύ τόν έκτβπιζβι για 8 μηνβς
  ! ς ρ
  *«λέγανίρο. . , -
  ,*Ρ* τη ««λλαϊκη έ-ξέγϊρση, «*ρά τίς βιαμαρτβριες «ου λαόν
  '*ν άδ*«,ιβλόγητη έκτόπιση. «*Ρ* τ* βι«βημ«τ« τού Δικη-
  *» ««λλόγβυ, π«ρα τό ότι Ιίστϊρα άκο τό απαλλακπκό βου-
  * Ιβδ α«μρβ«λ1β« των Πλημμβλβιοδικών «βυ αυαλαααει τόν
  % Κριτσωτάκη άπό την ψβότιχη κατηγβρία ττβυ απβτελβοε
  ·*-* "*αη ,ης έΗτβΓτίσεώΤτου π«Ρ* τή *ντίβ««η γνωμη τβυ
  >ϊ«λί«ς των Έφετβν ΚρΛτης, 6 «λαβπρόβλητβς» »·»λη»β
  βτ~νόγροιμμα χαί τίι τακτικη τβϋ κβμματός τβυ, όεν
  χε η όθ έθίίΓτβΰ Κρητικβΰ Ααου. πβυ θελβι
  ήχία κ«1
  ΙΙΑ Λ»*ν· ■ · — — ---·— - —
  κτβηιοη αϋτη, &χβυν Ρ-Ρ
  τής Κυβερνήαίως τβώ Λαϊκβυ
  υποχρεωθή ναάκούσ>υν τή Φ«νη
  νά ίαταιώσβυν τβλικα την εκτελέση
  έχτοπίσεως.
  »μμ'_ΚΙ*^ϊες μέοες μβιβάατηκαν
  ?„■ *^ΒεΓΐ_?ίΟ11 Μβτιβμοϋ βτούς εφέ-
  . . . Γ--τιβμοϋ βτούς εφέ-
  «ΑΛτβς τής κλάσεως 1939,
  ,πως αύτάπού τούς εδωσανδεν είναι;
  Τβτοια διανομή οτους φανταρους
  αας *ού δυο χρόνια τωρα εγκατε-
  ,&ν οΐκογενειες καί δουλειες για
  Μηοβτήσουν την £«;* είναι
  >·Ι
  στρατιω-
  ^Χη> στή Διβίκηαη
  Μ διαταγή ΐοϋ υπουρ
  ^ν·
  κα,σί.α ΧΟβιάοτηκε γιά
  «θατ,ιώτες άπό ένα
  1 |
  ^^^ ππ
  ν8έν τούς εδωσαν
  «χρηοτα. Μά μή-
  ΟΜΟΛΟΓΐΕΣ
  Άπ-ό Άθηναίκίς έφημ«θίδες πού
  ,δημοοιεύουν τα πρακτικά τής δικης
  τώνΓβρμανών στβατηγων Μυλλερ
  καΓ ΜΛρογιερ ποϋ ουνεχίζεται σττ,ν
  ■Αθηνά, μαθαίνουμβδτιΐο στρατηγος
  Μύλλερ θέλοντας νά αποδείξει τα...
  «ιλελληνικά τού αίσθήματα, έρωτη-
  σε κατά την εξετάση τού τόν μαβ™"
  «Πάνω άπό ρότσες καί βουγά τα χέρια ή Νιότη άπλώνει
  Ιδία την καϊν όράματα κι' όλόμοιαστα φτερά.
  Σέ μιά Όλυμπία ευγενικήν άγώνων άνταμώνει,
  σήκρ παγκόβμια άκοίμητη τής Λευτεριάς φρουράς».
  Κ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
  Τδχαμε γρσψει στό λάβαρό 1 κάτω άπ' την μττότα τοθ νσζι-
  μας καΐ στήν ψυχή μας σάν 18α-[σμοθ ί) ήταν ΛποικΙες των Ιμπερι·
  νικό στά ματ·βαμένα χρόνια τής
  γερμανικής κστοχης, ποθ μέ τ' δ-
  πλο στό χέρι, μέο« άπ' τίς γραμ-
  μές τής Ε.Π.Ο.Ν. κτυπούσαμε ά·
  σταμάτητσ ό γερμανό καταχτη-
  τή. «ΘΑ ίξασφαλίσουμε την ά-
  δελφική συνεργασία μέ τίς νεο-
  λσϊες δλου τοθ κόσμου, σσν
  προϋττόθεση γιά τό στΐρέωμα τής
  είρήνης κσΐ τό στοτμάτημα τβν
  πολέμων».
  ΟΙ έπονελασίτβς, δλα τα νειά·
  τσ τβζ Έλλάδας «οθοθσαν τή
  σπγμή ιΐού θά συνδεθοΰν αδελ·
  φικα μέ τό νβαρό παρτιζάνο
  τοΰ ΤΙτο. Μέ τ·ν νέο Γαλλβ
  ΜακΙ, καΐ τό κομψομόλο τής ΕΣ
  ΣΔ, τό φλογερό ύπερασπιστή
  τοθ Στβλιγκραντ καΐ τής Μό-
  σχας. Ν" άδελφωθοθν μ' δλα
  τα νιάτα τοθ κόσμου, Εξω άπό
  ράτσα κσίφυλή ποθχτυποθσαν τό
  φασισμό καΐ ύπεραστιίζονται τή
  Δημοκρατίαν
  "Ιδιος ήταν 6 πόθος των νέβν
  δλ«ν των χώραν πού στταραζαν
  αστων.
  Κι' 6 πόθος σύτός ποΰ φλόγι-
  ζε τίς ψυχές δλων των νέων τοθ
  πλανήτη μας όδήγησε στήν Υδρυ-
  ση τοθ Παγκοσμίου Συμβουλίου
  αττό τόν ΝοίμΡρη τοθ 42. Τό
  πρΛ'το βήμα Εγινε. ΤΑ νιάτα δ
  λης τής γής γιά πρώτη φορα
  στήν Ιστορία, καΐ μέσα στίς φλό-
  γες τοθ αντιψασιστικοθ πολέμου
  δίνουν τα χέρια κι' άδίλφόνον-
  ται μαχητικά γιά την συντριβή
  τοθ φασισμοθ, γιά τό τελειωτι-
  κό ξερρίζΐίμα τού απ' δλες τίς
  χωρες. Κάτω άπ' τό σΰνθημΛ τού
  «Ένωθεΐτβ— ττολεμήστε— έ
  θϊ ή λέ
  μή ^
  θεϊτε.— νικήστε» πολέμισαν πα·
  λικαρίσια τό φασισμό σάν
  φανταροι στά μέτωπα, σάν
  τιαρτιζάνοι στά μετόπισθεν,
  σάν σαμποταριστές στίς πόλεις,
  στά έργοστάσιο.
  Μέ τόν ήρωϊκό άγώνα τους, ό
  φασισμός τσακίστηκε στήν Εύρώ·
  —η καΐ στήν Ανατολή. ΟΙ λα,οί
  λευτερώθηκαν καΐ ρΐχ-'ηκσν άκρα
  τητοι στό χτΐσιμο τής Λαΐκής δή
  μοκρατΐσς στίς χώρες τους.
  Ή νιολαία σ' δλες τίς χθρβς
  δρχισε μ' ένθουσισσμό τό χτίσι-
  μο τής καινούριας ζωής. Ή |νεο-
  λαία ιΐού πέτυχε μίσα στίς φλό-
  γες τοθ άντιφασιστικοθ πολέμου
  την συνεργασία, ήθελε νά ϊήν
  κάνει πιό στενή,γιά τό πιό γρήγο-
  ρο καΐ άποτελεσμΊΤΐκό ξβρρίζω-
  μα τοθ φασιετμοθ άπό ιταντσθ,
  καί τό στε'ριωμα τής εΐρήνης.
  Για την εξασφαλίση των δημο
  κρατικών ελευθεριών κιί των δι-
  καιωμάτων της στήν κοινωνική
  ζωή πού μέ αΐυα κατάχτησε.
  Αύτός ό ττσθις ξόδήγησε στήν
  σθγκλιση τής πρώτης συνδιάσκε-
  ψης τής τταγκόσμιας νεολαίας
  στό Λονδΐνο τόν Νοέμβρη τοθ
  45 ιτοΰ ΐδρυσε την παγκόσμΊα ό-
  μοσττονδία Δημοκρατικής νεολαί¬
  ας (Π.Ο Δ.Ν.) στίς 7 τοθ ΐδιου
  Μήνα. Ή Π.Ο.Δ.Ν. έκφράζει τόν
  πόθο τής νέας γενιάς χωρΐς φα-
  σισμούς κσΐ πολέμους. Τό σύνθή-
  μα τής ΠΟΔΝ «Νέοι ένωθεϊτβ γιά
  τό μέλλον σας» κατάχτησε γρή.
  γορα την ψυχή τής νεολαίας κι'
  άμέσως άπ* την Τδρυσή της τΐέρ-
  νούν μέρος σ' αυτήν κάθε εΐδους
  όργβνώσεις νεολ,στΐας, άπ' 8Κο
  τόν κόσμο, ιΐοό συμφωνοθν μέ
  τούς σκοπούς της, μέ σονολο με-
  λών 30 έκατομμυρίων.
  Ή ΠΟΔΝ βάζει σάν ττρώτους
  σκοπούς της τ* ζερρίζωμα τοβ
  φασισμοΰ μέ την βοηθεία Των νέ¬
  ων δων των χω;Λν. Την έξασφά
  λιση τής είρήνης καί των δικαίω-
  μάτων τής νέας γενι&ς μέσα σέ
  δηυοκρατικά καθεστωτα.ζ
  Γιά την Έλλην, νεολαία πού ή
  μοιωβαμμένη "Αγγλικη κατοχή
  νεκρανάστησε τόν φασισμό, ή πα-
  ρααάνω άαόφαση τής ΠΟΑΝ
  I-
  χει ξεχωρισΐή σημασία· Ή νέα
  γενι-ϊ ,τής Ελλάδος 6χ«ι Οτό
  ιτλευρό της στό σκληρό άγώι/α
  πού κανει γιά την άνΕξαρτησίο
  μας, τίς νεολαΐες δης τής γής.
  Ή ΕΠΟΝ σ«ν μέλος τής ΠΟ
  ΔΝ καί κάτω άπ' ,'τήν καθοδήγη·
  σή τής παλεβει πάλι στήν πρώτη
  γραμμή όδηγόντας την νεολαία
  γιά την Λνεζαρτησία τής πατρ'-
  οας γιά τό τελειωτίκό ?,ϊρΙζωίί«
  τοθ φασισμοθ *π' την "Ελλ^ίεα,
  γιά την έγκαθίδρυση 'τής "»τ|μο.
  κρατίας, γιά την ένότητκ καΐ την
  φιλ'α τής Έλληνικής νβολΛιας.
  Σ' σύτό της τόν άγωνα, ή"μβγ&·
  λη ΠΟ ΑΝ στέκει στό πλβυρόΐητ;
  έγγύηση γιά την νίκη τηΐϊ.
  ΨΒΦΙΪΜΑΤΔΗ ΑΗΜ1ΤΙΚΔΗ
  ΥΠΑΑΑΗΑΒΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Οί Δημοτικοΐ ύπάλληλοι
  μέ ψήφισμά τους, διαμαρτυ-
  ρόμενοι γιά την οίκονομική
  τους έξαθλΐωση, ζητοθν: 1)
  Την τιμαριθμική προσαρμογή
  τοθ μΐσβοθ τους, 2) την κα-
  ταβολή δραχ. 400.000 γΐώ
  τόν [ματισμό πού πήραν οί
  δημόσιοι ύπάλληλοι, 3) την
  έπέκταση τής καταβολής^
  δραχ. 60.000 γιά τα παπού-
  τσια καΐ στούς ύπαλλήλους
  των έκτάκτων ύπηρεσιών, τής
  Ήλεκτρικής υπηρεσίας καΐ
  τοθ ΝοσοκομεΙου, 4) την έπέ
  κταση τοθ νόμου περί συντά
  ξεως καΐ στούς ύπαλλήλους
  τής Ήλεκτρικής καΐ 5) την
  καταβολή τής μισθοδοσίας
  τους ταύτόχρονα μέ τούς
  ΔημοσΙους. Πρέπει νά ση·
  μειωθεϊ ίδιαίτερα δτι ό Δή-
  μος έ'χει δλη την οίκονο ηκή
  δυνατότητα νά Ικανοποιήσει
  τα παραπάνω αίτήματα καί
  δέν μπορεΐ νά ίσχυρισθεΐ την
  ανάγκην κοπής χαρτονομΐ-
  σματος.
  ΣΥΣΚΕΨΗΠΑΤΗΝΟΡΙ2ΤΙΧΗ
  ΕΙΪίΙίΡΙίΟΙΙΙ ΑΙΤΑΡΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑ 6.—Αποφασίσθη-
  κε άπό την Κυβέρνηση νά
  γίνεΓμεγάλη σύσκεψη γιά νά
  πάρουν άποφάσεις γιά την
  όριστική έκκαθάριση τής κα¬
  ταστάσεως πού επικρατεΐ
  στήν Έλλάδα. Στή σύσκεψη
  πού θά προεδρεύσει ό πρω¬
  θυπουργός, θά πάρουν μέ¬
  ρος: Ή ήγεσία τοΟ στρατοθ,
  οί άνώτεροι διοικητές χωρο·
  φυλακής, οί γενικοί διοικητές
  Β. Έλλάδας καί οί Νομάρχες.
  ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥ©ΕΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
  ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
  ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ, ΧΩΡΙΣ ©ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ1. ΟΡΓΑΝΑ
  ΝΑ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ
  Η ΝΕΑ Γ Ε ΝΙΑ ΜΑΣ
  Στόν καταθλυτΐκό ύπόγειο
  χώρο τού Βαλιδέ—Τζαμί, ϊ-
  χουν στιβαχθεΐ «εταμένβς σάν
  «άξήτητα» τού Τελωνείου, περί
  τίς 700 μαθήτριες, μέλουσβς
  Έλληνίδες μητέρες.
  Τό θλιβερό αύτό παιδομά-
  ζωμα, μαζί μέ τό διδακτικό
  ποοσωπικό^τοϋ σχολειοΰ, άποτε
  λϊΐ τό «Γυμνάσιο Θηλέων Η¬
  ρακλείου».
  "Εξι ύπόγειβ κελιά, πού θά
  τα ζήλβυε καί τό Τμήμα Με-
  ταγωγών Ηρακλείου, χωρίς
  νάχουν γνωρίσει ποτέ τή θ«λ-
  πβρή τβΰ, ηλίου, μέ μόνιμο
  χορακτηριστικό τή βώχα τής
  μοϋχλας καί τής χ»μ«τίλας,
  έχουν ποοορισθεΐ νά στεγά-
  ζουν τ« 11 τμήματα πού έχουν
  χωρισθεΐ οί 700 μβθήτριες
  τού σχολβίου αυτού.
  Τα τοία άπό τα εξι αύτά ύ-
  πόγεια δωμάτια, μόλις μιτοο,οϋν
  νά χωρέσουν άπό 60 μαθήτριες
  τό καθ' έ'να, ενώ τα άλλ«
  τρία δέ χωρανβ παρβπάνω άπό
  30. Κι' Ιμως, μέσα κεΐ στιβά-
  ζβνται άπό 50 2ως 70 μαθή-
  τριες. Στήν ω·α τής διδασκα-
  λίας, είναι τόσο πνιγερή ή
  άτμόσφαιρβ πού νειώθβις νά
  σέ πιάνει ναυτία. Τβν χειμώνα
  μέ κλειστά "ϊά «βράθυρα, ή
  ύγεία των παιδιών αύτδν θά
  Γ'
  περάσει ένα μεγάλο κίνδυνο. (μβιώσεως, τουλάχιστον τοϋ τε-
  Ή έλλειψη τοϋ χώρου, «ναγ-
  κάζει τό σχολειό νά λειτουργεΐ
  άπό τίς 8 τό πρω'ΐ έ'ως τή 1 μ.
  μ. γιά τίς μεγάλες τάξβις, άπό
  9έ τή 1—5 μ. μ. για τίς μικρές.
  Έτ·ι ένώ 5 ώ^ες γιά τίς με¬
  γάλες τάξεις καί 4 γιά τίς μι¬
  κρές, δέν είναι άρκετές γιά τή
  μορφώση τους, συγχρόνως ή
  πεντάωρη συνεχής διδβσκαλία,
  κουράζει τή μαθήτρια και τής
  άφαιρεΐ τή δυνατότητα άφο
  λευταίου μαθήματος.
  Τό μεγάλο δραμα όμως τοϋ
  σχολεΐου αυτού είναι τα θρα-
  νία. Δέν ύπάρχει ού'ιε ΕΝΑΙ
  Καθ' ενα παιδί έ'χει φέρει
  Άπ' τβ υπίτι τού την κ«ρέκλα
  τού, καί έκεΐ κυριολεκτικά καρ-
  «ρωμένο σάν παρίαλή τεθλα-
  σμένη, μέ τό βιβλίο ίϊ ΐό Τε-
  τράδιβ στά γόνατα, άγωνίζε-
  ται νά παρακβλουθήσει τίς 5
  (Συνέχεια στή 2η αελίδα)
  ΑΓΩίΜΑΣ ΠΑ ΤγΤΖΩΗ.Ι
  |0ί£ΡΓΑ_ΙΕ_7^ ίΑΜ,Η.
  ρα κ. Φαλλιδάκη 'Επίσκοπο Άρκα-
  δίας, εάν γνωρίζβι πώς τροφοδοτοΰ
  σε κατά τήν'περίοδο ιής βασιλείας
  τού, τίς «έθνικιστι-κές» άνταρτικές
  όμάδες τού Ηρακλείου, μέ γερμα
  νικά δπλα καί πυρομαχικά γ ά νά
  κτυπήβουν τούς κομμουνιστάς!!
  Καί ό μέν κ. Ψαλλιδάκης εδήλω¬
  σε άγνοια στό τόσο γνωβτό, γ ν ω^-
  σ χ ό τ α τ^ο αύτό γεγονός, διότι ί·
  σως αντελήφθη πόσο εξέθετε την
  πατρίδα τού καί τούς άγώνες της,
  ή κατάπτυστη αύτη καί προδοτική
  πράξη, έκείνων_έκ των «έθνικοφρό
  νων» ποϋ την έκαμαν.
  Όμως ό Κρητικός λαός, ό οποίος
  άκουσε καί εμαθε γιά μιά άκόμη
  φορά ότι εμείς τού εϊπαμε καί άπο
  δείξαμε μέ εγγβαφα πολύ πιό πρίν
  δεν ξεχνά τοΰς προδότες πού δεχτή
  καν δπλα άπό τούς ^Γερμανούς γι^ά
  νά τόν κΤυπήσουν, οΰτε βυγχωρεϊ δ-
  ίοους προσπάθησαν νά συγκαλύ-
  ψουν αύτούς καί την άτιμη πράξη
  ! τους. ·
  ΑΘΗΝΑ 6.—-τΥι χθβσινή
  συνεδρίαση ΤΓμ; Βουλής έξα-
  κολούθησε ή συζηότηση γιά
  την πολιτική τής Κυβερνή¬
  σεως καΐ μίλησαν πολλαί βου
  λευτές.
  Σήμερα
  Θά μιλήσοαν οί
  άρχηγοΊ τής'άντιΤΓολιτεΰσεως
  καί πρδΕΓος ό κ. Σοφούλης.
  ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ 'ΚΛΤΕΥΜΒΜίΥ,
  ΑΘΗΜΑ 5.— Ή
  ση τοθ κο«ΐυνβαμο6 θ"ά κα-
  ταθέσει νομοσχέδίο στή'βου-
  λή πού θά δΓ&ει -ροθε^μία
  στούς άντάρτες νά με"τανο-
  ήσουν καί νά έΤϊανΐίίλθουν
  στά σπΐ-χια τσυς μέ -εγγφηση
  τοϋ κράτους. Ένανηίβν αυ¬
  τών πού
  σουν θά.
  τρα γιά
  τάξη.
  δΐν θά μετανοή
  ένταθοθν τα μέ-
  ν' άποκατσστοθεΐ ή
  ΠΑΝΕΑΛΑΑΙΚΗ ηη ΑΠΕΡΠΑ ΤΒΝ ΔΗΜ.
  1ΥΝ8ΗΜΑ ΤΟΠ: ΤΙΜαΡΙΒΜιΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Μ!ΝΟΝ
  Ο ΑΓΩΝΑΣ βΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ
  δι" άμέσου συνεχοθς άπέρ-
  >'!->; άλά διά 24ρ0ν ττροει-
  δβποιητικής τοιαύτης οριζο¬
  μένης διά την προσεχήν Τε¬
  τάρτην Ικτην αρξαμένου μη-
  (Σέ στι'ι 2η Σελί8α)
  Ή οίκονομική κρίση, ή έ-
  ξαθλίωση πβΰ δέρνει τόν Δη-
  μοσιοϋΐταλληλικό κόσμο καί
  ή έγκληματική άϊιαφορία τοθ
  Κράτους στά ζητήματα τους
  άνάγκασαν τούς Δημοσίους
  ύπαλλήλους όλόκληρης τής
  χώρας νά κάμουν άγώνα για
  τή ζωή.
  Άπό χθές τα μεσάνυχτα
  κήρυξαν 24ωρη πανελλαδική
  άπεργία, Όπως καί ή ΑΔΕ
  ΔΥ γνωστοποίησε, οί Δημό
  σιοι ύπάλληλοι βρΐσκονται
  σ' έπιφυλακή γιά την παρα-
  πέρσ συνεχίση τοθ δΐκαιου
  άγώνα τους, μέ τό σύνθη-
  μα: ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΠΡΟ-
  ΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
  Δημοσιεύουμε πιώ κάτω τό
  μανιφέστο τής 'Εκτελεσιικής
  'Επιτροπής τής ΑΔΕΔΥ πρός
  τίς ΔημοσΙοϋπαλληλικές όρ-
  γανώσεις τής χώρας.
  Απάσας Δημοσιοϋπβλλη-
  λικάς όργανώσεις.
  Ή έκτελεστική έπιτροπή
  έπιθυμοθσα νά δώση έστω
  καί την 12ην ώραν ϋστάτην
  ευκαιρίαν είς την Κυβέρνησιν
  νά άναμετρήση τάς τερα
  στΐας ευθύνας της άπέναντι
  τοθ Έθνους καί των Δημο-
  σίων 'Υπαλλήλων ποιείται 8-
  ναρξιν τοθ αποφασισθέντος
  άπεγνωσμένου αγώνος ούχι
  ΤΟΪ ΠΑΠΕΙ10ΪΙΑΚΟΤ ΚΟΜΙΙΟΤ-
  ΙΤΙΗΟΥ «ΤΟΣ ΠΑ
  ΠΗ! ΕΟΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 81ΒΡΙΙΙ1
  επαναστασεωσ
  ΜΟΪΧΑ 5.-Η Κβντριχί, Επι
  τρβπή τβΰ Παν«ν«β,α»»ο κίί'
  των
  ενός νέου πολέμου, πού οπίρ-
  Γ1
  «Ε Λ Ε Υ © Ε Ψ Μ
  κ ρ;η τ η»
  "ΕΛΕΥΒΕΡΗ ΚΡΗΤΗ..
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΘΕΑΜΑΤΑ ^
  Χειμίρινός ΗΛΕΚΤΡΑ—Σήμερον
  Παραστάσεις άπό ώρα 6 μ. μ.
  «Τέ- 'Ακρβγιάλι τ«ς Άγαιτης»
  ΑΟρ ο ■
  ΣόΙ-ΟΙλμ
  «Λαϊκβί ΈκοΊκηταί.»
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός
  Σήμεοβν ϋρα 6 μ. μ. συνεχώς
  «Τό οημάόΊ τβΰ Ζβρό»
  "Επί πλίβν Ζουρνάλ
  Προσεχώς: ΧονΚρός—Λυγνός.
  θεατρον «Ντορε»
  •ίασος Πβ^ηΐΓΐλόγου
  Σύμπραξις ΓΓΞιι οθ —Σ Μσ-
  λούβη Πρωταγωνίσ'ρια Ήλέκ-
  τρτ ·*χλι·.
  Σήμερον Νέον έργον.
  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Συλλόγων όμήρων
  έκτελεοθέντων
  Καλοϋνται δλα τα συνταξιο-
  δοτούμε>α μέλη των ανωτέρω
  σύλλογον δπως προσέρχονται
  <αθ' εκάστην άπό 9—12 π. μ. καί 3—5 μ μ. είς τα γραφεΐα μας (Έργατικό Κέντρο) μέ τα δελτ α τροφίυων καί τα συνταξιοδοτι- κά βιβλιάρια μέ τα διπλώματτ συντάζεων, στοιχεϊα ζητηθέντα άπό τό Γραφεΐο Έφο^ιασμοΰ διά την χορήγησιν τής έπικουρικής μερίδας τροφΐμων. Ή προθεσμΐα λήγει σήμερον ήμέρανΤετάρτην. "Ηράκλειον 2—11—46 2—1 (Τα Διοικητ ικά Συμβούλισ. Ο ΣΤΑΛΙΝ ΘΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙ ΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ 5.— Ό διπλωμα¬ τικάς συνεργάτης τού Ρώυτερ προβλέπει ότι ό αναμενόμενος λόγος τοΰ Στάλιν μέ την εύ- καιρΐα τής 29ης έπετείου τής Όκτωβριανής Έπαναστάσεως, θα είναι μεγάλης σπουδαιότη- τας έξ αίτίας τής διεθνοΰς κα¬ ταστάσεως καί τής συνεδριάσε¬ ως τής Γεν. Συνελεύσεως τοϋ ΟΗΕ. ΟΙΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΑ1ΛΛΑΧΘΗΤΕ Άπό τό Κάρβουνο Ι Μέ μιά Γκαζιέρα Νέου τύπου Π(τρβλαί·υ καί Βενζίνης ΛΣΦΑΛΕΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κ Α © Α ΡΙΟ Τ Η Σ Κατάστημα Είδών Ηβτρελαιοφωτισμοϋ " Ι. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ Χρ ατ- Άργυράκη (Άραστά) 'Εξαρτήματα δια λούξ καί Γκαζιέρες, Φωτιστικό Πετρέ¬ λαιον, Άμίαντα κ.λ.π. 2ΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Ήλέκτρα ΣΗΜΕΡΟΝ Παραστάσε ς άπό ώρα 6 μ μ Ο ΑΚΡΟΠΑΛί ΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Μέ την Πατρισία Ρόκ ΑΥΡΙΟΝ ΣΙΒ-ΦΙΛΜ ΛΑΊ'ΚΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ "Ενας Ομνος γιά την άν δρεία καί τήν πάλη τώ" άγω νιστών πού σφυρηλάτησαν τή ΝΙΚΗ στά μετόπισθεν. Όπως πληροφορούμαστε, ή Ε. Π. Ο. καθώρισε τούς αγ» νες τβυ κυπέλλου Ελλάδος γιά τό Ήράκλειο, μέ τα εξής πο- δοσφαιρικά σωματεϊα. Ο.ΦΗ, Ε.Γ.Ο.Η, Ήρακλης, Έργοτέλης. Τα άλλα δύβ σωματβΐα ο «Όλυμπι«κός» καί β <Έ*νι- κός» άποκλείστηκαν γιβτί δέν ένδιαφέρθηκαν εγκαίρως βί διοικήσεις τους. Οί «γώνεε άρχίζουν άπό την Κυριακή 10 Νοεμβριού μέ τίς παρακάτω συναντήσεις: Γήπεδο 'Ελευβερίκς: Ο.Φ.Η.— Ε.Γ.β.Η. Γήπ*θο 'Εργοτέλη: Ίίρακλής —Έργοτέλης. Οί δυό νικήτριες πού θά άνα δειχθοΰν άπό τού; άγώνες τής Κυριακής θά συναντηθοϋν Τ0|ν δλλη Κυριακή, γιά την άνά- δειξη τής νικητρίας όμάδας π·ύ θ« εχυνβντηθεϊ μέ ά'λλη Άθηναίκή κατά πασά πιθανό- τητα όμάδα. Οί άγώνες τοϋ κυπέλλβυ θά είναι νόκ—αουτ. ΕΤΣΙ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛαλα Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΟΝΑΡΧΐΚρϋ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΟΝ ΑΗΜΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 5 (15 ύπηρ ) - Ό ύ ι πουργός τής Έμπορικής Νπυτιλ - άς κ Άρ"ραΛμ μέ τηλβγράφημά τού στό ύΐΐι υργεΐο γνωρίζει βτι τό άμερικανικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δέν άτοφώτσισε άκόμη αν θΐ δεχθεϊ την έγγύηση τοθ έλληνικοθ δημοσίου γι* νά που- λή·ει μέ πίστωαη στούς "Ελλη- νες έφοπλιστές τί 100 «Λίμπερ τυ». Ό κ. Άρραάμ στό τηλεγρά φημά τού τονιζει οπ τό ζήτημα αύτό συσχετίζεται &τό τούς άμε- ρικα ούς έπισήμους κύκλους μέ τό δλο ζήτημα τής οικονομικάς £ Ισχύση^: τής Έλλάδας άπό τήν Άμερική γιά τήν όποία οί Άμε. ρικανιί έπίσημοι εΓν η έτΐΐφυλσ.- κτικοί γιατί έπηοεάζονται άπΛ την άνώμαλη κατάσταση πού έ πικρατεϊ στήν "Ελλώδσ καί άπό την ποοπητγάνδα «των έχθρών τής Έλλόδοο». Ή άπόφαση τοθ αμερικανικόν ΓνωυοδηικοΟ --ΜμυυΛ τα πλοΐα θά έκδοθεϊ α μέρες. Κατόπιν θά τα σχετικά κ. τις β τεύετσι μέ τούς τό ποσοστό ποο ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟγΛ[0 Κατά τηλεγραψήμιτο, από , Ενωμ. Πολιτεΐες ϊληξαν οί έοΐ σίες της Διάσκεψης το0 Δ?& ΝαυτιλιακοΟ ΣυμβοολΙοϋ τ Νουτιλιακό Συμβούλιο. ίνί»» οχέδιο τοΰ συμβοϋλεοτ κνοέοΚ7οε γονισμου ν,ά τα ναυτιλιοκά £ τήματα καί συνεζήτησε «ά ί οΐκονομική ένΐσχυση τ«ν γατων δλου τοΰ κόόμου ■ΌίΙΡΕΙΤΙΚη ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΙΙΙΗΤΕΙΙ ΣΤΗΝ "Η άπεργία των ΔημοσΙων ύπαλλήλων τής πόλεώς μας πού άρχισε σήμερα τό πρωΐ εΐχε έπιτυχΐα 100 ο)ο. "Ε- κλεισαν δλες οί δημόσιες ύπηρεσίες. Τα Δικαστήρια, τα ΤΤΤ, οί οίκοινομικοί, οί γεωργικοΐ, τοθ ΈφοδιασμοΟ, τής Νομαρχίας, τα έκπαι- δευτήοΐατής μέσης καί δη- μοτικής, καθώς καί οί λοι- πές ύπηρεσίες. Έπίσης καί σήμερα συνεχίστηκε μέ έπι- τυχία ή άπεργία των τραπε- ζιτικών ύπαλλήλων τής πό· λεως μας. ΛΟΝΔΙΝΟ 5.—Ό πουργός κ. "Ατλυ δήλωσε σέ σύσκεψη ΈργατικοΟ τοθ Συμβουλίου των τικών Όργανώσεων _ κυβέρνηση θά είσηγηθεΐ καθιέρωση στήν Αγγλία πρωθυ- 6«ιτελε[ων. Σχετικέ· ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ |ΐ ββυλευτών τοθ κόμματος καί έργα- δτι ή τή . . . ---------- 18 μήνου ύποχρεωτικής στρα τιωτικής θητεΐας κατόπιν συ· στάσεως των στρατιωτικών σχέδιο θά κατ'ατεθεΐ Χ τήνέα σύνοδο τής βουλ(1 Τρίτη Τήν πρ°·εχί Ό Εργατικάς «Ήμίρήοι. ος Κηρυξ» γράφει δτι τσ ίρ, γατικά σωματεϊα εΤναι ύιτέρ τής υποχρεωτικός θητεΐας ως προσωρινοθ μέτρου και μέ ώρισμένες προϋποθέσεις. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΑίίΙΑΣ Την 20ήν Ν)βρίου ημέραν Τετάρτην καί ώραν Ιΐην π. μ., ήΛ "Ενωσις Γεωργικών Συν)- σμών Έ{ρακλε-ίου, προκηρύσ- σει μειοδοτικόν διαγωνισμόν πρός προμήθειαν των κάτωθι είδών: ΣΙΔΗΡΑ 1) Φ. των 6 χιλιοστών οκά¬ δες 800. 2) Φ 8—10 χιλιο¬ στών οκάδες 3000 3) Φ. 14 — 20 χιλιαστών όκάδε-ς 2200. ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1) Καδρόνια των 8χ8 μ. 3 0,40. 2) Μαδέρια των 5 μ. 3 0,70. Μέ άμεσον παράδοσιν καί πληρωμήν είς τάς αποθήκας τής Ενώσεως* καί καλοϋνται οί βουλόμενοι νά μειοδοτή- σουν δπω; προσέλθουν την ώς άνω ημέραν καί ώραν είς τα Ιν Ήρακλείψ Γραφεΐα τής Ενώσεως. Διά πάσαν πληροφορίαν δέον οί ενδιαφερόμενοι νά α¬ ποτείνωνται είς τόν μηχανικόν κ. Τζομπανάκην. Ηράκλειον 4)11)1946 (Έκ τοΰ Γραφείου τής Ε¬ νώσεως). 2—1*™ Σ νέ ΜΙ Ν Ω ΩΡΑ 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ "Ενας κινηματογραοικός Θρίαμβος. "Ερωτες, μίση, Ιπ- ποτισμοΐ, κερ'πέτειαι. "Η άξέχασΐη έποποιΐα ΤΟΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΖΟΡΟ Μέ τβΰς Τκΰρον Πάουερ ΛΐΝΤΑ ΝΤΑΡΝΕΛ 'Ε/τΙ πλέον Νέον Ζβυρνάλ Προσεχώς: ΧΟΝΑΡΟΣ-ΑΥΓΝΟΣ Ζητεί τ εί ι Χ·ημ«τοκιΙώτι·ν φρός Αγοράν Πληροφορίαι στά γρα πεϊ· μας. ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑΜ Καί άλλα λουλβύδια πωλοϋν- ται παρά τού ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΕΣΛΕΜΕ Περβόλα (Παραπλεύρως Ά/. Άντρέα). ΑΓΟΝ1ΣΠΠΗΝ ΖΟΗ (Συνέχεια άπό τή 1η σελίδοι) Πρός δλας τάς Δημοσιοϋ- παλληλικάς Όργανώσεις τής Χώρας. Έξαναγκαζομένης Α.Δ,Ε. Δ.Υ. άπό αγανάκτησιν έμπαι ζομένων επί μακρόν υπό Κυ¬ βερνήσεως ύπαλλήλων άκο- λουθήσει άγωνιστικήν γραμ¬ μήν καλοθμεν ύπβλλήλους δλων των κλάδων πρωτοστα τήσουν επιτυχίαν 24ώρου ά περγΐας προσεχούς Τβΐάρ- της πρός διεκδίκησιν τιμσριβ- μικής προσαρμογής μισθών καί ικανοποίησιν λοιπών κλα δικών αίτημάτων τιθέμενοι έπιφυλακήν διά, περαιτέρω συνέχισιν αγώνος. ('Εκτβλεβτική 'Επιτροπή Συ- νομοσπβνδίας Δημοσίαν Ύπαλ¬ λήλων). (νυ έχεια άτ^ την 1η σελίδα) νός ήτοι άπό τού μεσονυ κτΐου τής ΤρΙτης μέχρι τοί μΒσονυκτΙου Τετάρτης. Κα λοΰμεν απαξάπαντας τού Δημοσίους ύπαλλήλους τΓ], χώρας δπως ύπακούοντες είς τήν ανωτέρω απόφασιν τής Ε.Ε. πειθαρχήσωσίν άπολύ τως καί άπόσχωσι τής ύπη ρεσίας των κατά τήν όρισθε. σαν ημέραν τελοθντες άμα έν έπιφυλακή καί άναμένον τες νεωτέρας όδηγΐας. Συνάδελφοι έκτελέσατεκα σεΐς τό καθήκον σας «πέ ναντι των έαυτών σας άπέ- ναντι των οίκογενειών σας. Ό Ελληνικάς λαός άς μας κρΐνει. Μετά συναδελφικών χαι- ρετισμών. Ή έκτελεστική ίπιτροπή τής Α. Δ. Ε. Δ. Υ. Πρόεδρος. Σπθρος Καζα· κος, άντιπρόεδρος Κ. Σταφυ- λας, Γεν. Γραμ. Στέφ. Πα- πβς. Τα μέλη Γ. Βακάλης, Σ. Μπονέλλας, Μ. Τσίμπρης, Κ. Μασβύρας, Κ. Λεονταρί- της, Δ. Δημόπουλος. ώρες συνεχοϋς διδασκαλίας. Θά εΐμαστε δμως ά'δικοι άν παραγνωρίζαμε τό «ένδιαφέ- ρβν» τοΰ ύπονργείου Παιδείας, πάνω βτό ζήτημα των θρα- νί«ν. Φαντασθήτε δτι «έχουν πα- ραχωρηθβΐ» 1000 θρανία— κ' αύτά στά χαρτι#» γιά δλα τα σχολεΐα κατώτερης καί Μέ¬ σης Έκπαιδεύσεως τοΰ Νομοϋ Ηρακλείου!! Δηλαδή πάνω κ«- τω 2 1)2 θρανία στό καθ" ένα. Όσο γιά ε απλα καί ό'ργανα έποπτικής ίιδασκαλίας, βΰτε κάν ύπόνοια. Μέ πρωτοβουλία τοΰ σχολεΐτ ου καί άπο τα εσβδα τοΰ σχο- λικοΰ ταμείου, έχουν παραγ- γελθεΐ εν«ς μικρός άριθμός, καθώς καί ενας σχολικός κινη- ματογράφος καί ραδιόφωνο. Έπίση'- μέ Ιξοδα τοϋ ίδίου ταμείου, έ'γινε ήλεκτρική έγκα- τάσταση γιά τό μάθημα των άπογευματινών ώρών πού γί- νονταν πέρυβι μέ σκοτάδι. Ή μεταφορά . τοϋ οχολείου αύτοΰ στό Καπϊτανάκειο δσο τό δυνατό πιό γρήγορα, καθώς καί ή κατασκευή θρανίων, εί- 'αι άνάγκη άμεση καί έπιτα- :τική. Οϊ γονεΐς πού έ'χουν παιδία ;κεϊ μέσα, θά πρέπει νά τό ^ητήσουν τό ταχύτερο και έ'ν- ονα, άπό τούς άρμόδιους, άν ιέ θέλουν νά καταστραφεΐ άνε- :ανόρθωτα ή ύγεία των παιδι- Ίν τους. ΑΥΡΙΟ: Τό Γυμνάσιο Αρρενων. ΑΠΟΤΕΛΕΙΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΕΛΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΡΑίΙ ΜΟΝΔΙΝΟ 5.— Σέ επερώ τηση τοΰ βουλβυτήΤίφφανι είς την Βουλή των Κοινοτήτων. ό ύφυπουργός των Εξωτερι¬ κών απήντησε ότι ή Έλληνική Κυβέρνηση δέχτηκε τίς ύποδβί- ξϊΐς των Βρκττανών άπεσταλ- μένων γιά τή διευθέτηβη τού συνδικαλιστικοΰ ζητήμβτος ΑΘΗΝΑ 5.- Ό απεοταλ· μένβς της Άγγλικης Κυβερνή- αεως γιά τή διευθέτηση τοΐ Συνδικαλιστικοΰ ζητήματβς χ. Μπλέΐντ ανεχώρησε χθες γιά τή Μ. Βρεττανία. ΤΙ ΙΡ1ΤΑ ΑΙΟΤΕΛΕίΜί]ί]ίΙΙ ΕΚΑϋίΟΝ Μ ΑΜΕΡΙΚΗ ΛΟΝΔΙΝΟ 6.— Τα πρώτα άποτελέσματα των χθεσινών έκλβγών τής Άμερικής δεί- χνουν ότι οί Ρεπουμπλικάνοι θά έχουν τήν πλειοψηφία στή Βουλή. Κατόπιν τούτου άναμέ- νεται Ιτι ό Πρίεδρος Τρού- μαν θά άντιμετωπίσει μίαν έχ- θρική βουλήν πον θά ματαιό νει τα μέτρει τής κυβερνήσεως. Ή έξωτερική πολιτική θά πά ραμείνει ή ιδία εφ' όσον θιω- ρεϊτάι ότι χατΕυθύνϊται άπό κοινοΰ άπό τούς Μπέρνς καί Βάντεμπεργκ γερουσιαστή |(- πουρλικάνο. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΑΘΗΝΑ 5.— Κβτά τηλε- γραφήματα άπό τή Λευκώ· σία τής Κύπρου οί ίργάτες των έκεϊ αγγλικών έργων κήρυξαν άπερΥΐα καί ζητοθν αυξήση τοθ ήμερομισβΐου πού πέρνουν κατά 25 ο)ο. Σ' ένδειξη αλληλεγγύης πρός τούς άπεργούς έργά- τες, συγκρότησαν διαδηλώ- σεις καί οί έπαγγελματΐίς. Ν. ΥΟΡΚΗ 5.—(ίδ. ύπηρ.) Ό γυίός τοθ Ροθσβελτ Έλ- λιοτ άναχώρησε»^ άεροπορι- κώς μέ τή σύζυγό τού γιά τή Σοβιετική "Ενωση γιά δη- μοσιογραφική περιοδεΐα. Διανυκτερεΰον Φαρμακείον ®. ©ϊοίωρίδης (Βαλιδέ Τζαμί) Παρελάβομεν έλ«στικά καινουργή ΜΙΣΕΛΕΝ Γνωστά είς τους Σωφέρ καΐ ιδιοκτήτας αύ τοκινητων διά τήν άντοχήν των. Τιμαί έξσιρετικώς συμφέρουσαι Α. Σακλαμπάνης—Πλ. Χρβνίδπς ΤΗΛ. 8-14 ΕΗΤΕΙΗΕΤΑΙΗ ΑΡΑΣΗ ΑΗΜΟΚΡΛΤΙΚΟΝ ΣΤΗΝ ΙΗΙ . ΛΟΝΔΙΝΟ 5 (ίδιαίτερη ύ- πηρεσία).-Ή εφημερίδα «Νέα Χρονικά» πληροφορεΐται άπό την Ισπανία δτι ή κατάστα¬ σις έκεΐ είναι κρΐσΐμη λόγω τής έντεΐνόμενης δράσεώς των ίνόπλων δυνάμεων τής Δημοκρατίας. Τα δργανα τοθ Φράγκο πέρνουν έ'κτακτα μέτρα γιά την άντιμετώπηση τής κα¬ ταστάσεως. ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ γ^ίϊ!^^ Πρτακντοή: ρείου πού έκρατεΐτο άφέθηκε έ λεύθερος. Σέ δηλώσας τού εΐπβ δτι άπέτυχε ή προσπαθεία τής ρείου. ΚαμμΙα κυβέρνηση δέ μπο εί νά εμποδίση την Ιδρύση έ- βραικοΰ κράτους στή Πάλαι στίνη· ΜΟΣΧΑ 5;—Ή άμερικανική έ- Γλϊρο^ διαπρ ιγματεύσεις γιά την παρο- Χή θανείου άπό τήν ,Άμερική στή Τσεχοσλοβακία, ϋστερα άπό έν ολή τοϋ κ. Μπέρνς καί πσρά τίς άντιρρήσεις των κύκλων τοϋ ύπουργείου'Εξωτερικ^Ο πού πι- στεύουν δτι σύτό άντίκεΐ'ίχι στά άμερκαΜκά συμφέροντσ. ΛΟΝΔΙΝΟ 5—Ό ΆμερικανΛς Δ οικητής ^υντγάρδη είδοποίησε τή Γερμ >ν κή Διοίκπση ότι, άν
  δέν έφαρμόσει σύντομα τ μέ-
  τρα γ ά τήν άποναζικοτΐοίηση,
  θά άναλάβει ό ίδιος τήν έφαρμο
  νή τους.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 5.-Ν«α έηεισόδια
  ΥΟΟΜΝΗΜΑ ΤΟΝ ΑΙΝΙΙΙΙΑ-
  ΣΚ1ΑΩΝ ΣΤΙΝ ΚΥΟΕΡΙΙΒΙ
  ΑΘΗΝΑ 5.—Στήν κυβέρ¬
  νηση ύποβλήθηκε άπό υπέρ·
  χΐλιους δασκάλους ύπόμνη-
  μα μέ τό όποίο ζητοθν νά
  τούς κατββληθοθν οί άποδο·
  χές πού δικαιοθνται καί πού
  έχουν διακοπεί άπό τό Σ)βρη
  καί νά άποσπασθοθν στίς πό
  λεις πού Ιχουν καταΦύγει
  γιά νά προστατεύσουν τή
  ζωή τους λόγω τής τρομο-
  κρατΐας.
  τοθ Βελιγραδίου κατεδίκασε σέ
  θάνατο 12 Γερυανούς έγκλημα-
  τίες πολέμου καί 2 άλλους όϊ
  12 έτών καταν χγκαστικά ίργο·
  ΠΑΡΙΣΙ 5,-Τό Γαλλικό Παυ-
  αρχεΐο έξέπεμψε ραδιογράφη^
  πρός ολα τα Γαλλικά σχολεΐα
  πού βρίσκονται στή Μάγχη νά
  άνακαλύψουν £να πλοιάριο μΗ
  Γερμανούς αίχμαλώτους πού
  δραπέτευσαν άπό τή Γαλλία.
  ΑΘΗΝΑ 5.—Ό Δήμαρχος βιί
  νης ττροειδοποίησε τόος κατοΙ·
  ϋ
  ΟΙ
  ,πε·ι
  Αλρ
  την.
  Τό
  τα. ν
  ΊθλΓ
  Τθύς
  τε
  βες πυροβόλησαν Γκατά 'ΕβραΙ-1 αοην^'Έ .λ ,
  ών πού^εΐχαν κατα^κηνώ,ει _ο^"^ ,5·-Άπό τόν ίρ*
  Λ- -■ ' ι που Εκαμε ή ΟΟνρρα στήν Άμ
  τα α χ |Ρικητ, Ελλάδα θά πάοε τό
  ,-Τό Δικαστήριον τ«ν 300 000 δολλαρί«ν
  «8