91900

Αριθμός τεύχους

17

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/3/1912

Αριθμός Σελίδων

16

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
  «»■♦»
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗ"ί [ΦΗϋΕΡΙίΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟ3Ε: ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ*| 17 Μαρτ <νυ 912 — ΑΡΙΘ. 17 Αριθ. Διατάγ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΝ Έχοντες ύπ' όψ.ν τό ά-ό 2 Μαρτίου έ. ϊ. ψήφ:σμα τής Έ- πανβστατικής των Κρητών Σ,,νελεύσεως, τό άρθρον 38 τοδ ϋπ' αριθ. 485Νομου, τό ύ*'ά>.θ. 99 τοΰ 1911 διάταγμα ν.Λ την
  ύ-' αριθ. 85/7β ««ι χρονολογίαν 8 Φείρουβριου έ. έ.εισηγήθην
  Ικθεσΐν τοθ Γεν. Έπιθίωρητβΰ, πρ>>τάββι τοΰ διοΐΑθ^ντος την
  Παιδείαν Έπιτρόπου.
  -Αποφασίζομεν κα δ»ατά<ί<Ιο«εν Μετατίθεμεν έξ Ανωγείων Μυλοποτάμου τόν Αλέξανδρον Οίκονομάκην Βον πτυχιοΰχον είς τό Άν. Δημ. σχολείον Χου- μίρι Μυλίποτάμου καί προάγομεν αύτΐν προσωρινώς ΐίς Διευ¬ θυντήν έιτί μην. μιβθώ καί έτκμισθίω ϊραχ. 115 άν τί τοΰ Νικο- λάου Παπαδάκη Β)μίου π;ι»χ<οίχοι» μετατιθίμίνου είς Ανώγεια Μυλοποτάμου ώς βοηδοΰ επί μην. ΕΑΐσθώ δραχ. 110. Είς τόν ϊιοικοδντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθβται ή δη¬ μοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος διατάγματος. ΈνΧανίβιςτί 15 Μαρϊίου 1912. Έ; ονόματι τού Βιΐίϊιλέως Ή ΈπαναστατχιΑ Διοικτντικη Έπιτροπη Είς τ.ν ετ1 τη; Δικχιοσύνης Διοικοϋντα Έπίτροπον άνατιθεται ή δημοσίευσις κ«ί έκτε'λεσιί τοϋ παρόντος Δΐα- τάγματος Χανιά τϊί 7 Μαρτίου 1912 Έν 'Όνόαατι τοϋ Βασιλέως των ΈλλΗνων Γεώργιον τον Δ'. Ή Δνοικοϋσα Έπιτροπτι Ό Πρ<ε>ρος Τα Μ,λη
  Μ. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΓ
  Ό Πρόεδρος
  Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 5
  Τα Μίλη
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ
  ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  ΣΓΤ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 7 «
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψιν τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψήφιβμα της
  Έπανα,στατικνίς Συνελεύσεως των Κρητών λ*1 τό άρθρον
  68 τοΰ ΰπ' άίΐθ 737 νόμ,ου, προτάσει τοΰ επί τής Δικαι-
  οσύνης Διοικοΰντος Έπιτρόπου.
  'Αποφαότζοιιεν καί 4ιατά<Ι<ίο{,ιιν Έπιτρεπομιν την έκ τοΰ Δημοσίου Ταμ.ίΐου άπόληψιν ολοκλήρου της μισθοδοσίας τοΰ Ήρα,κλέους Νιωτάκη, ύπο- γραμ,ματίως τοΰ Είρηνοδικείου Ηρακλείου άπουοπάσαντος έκ της υπηρεσίας λόγω. ασθενείας, νο(Αΐ'(Αως πιστοποΐϊΐθείσης υπό δύο Ιπιστημόνων ί*τρών, κατά. τό άπό 6 μέχρις 26 Νο¬ εμβριού 1911, 3 μέχρις 28 Δεκεμβριού 1911 καί άπό 11 Ία,νουαρίου μέχρι 10 Φεβρουαρίου 1912 χρονικόν διά— ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΛΛΗΝΩΝ Έχοντες άπ' δψιν τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα της 'Ε-ανασ-τατικης των ΚρΥΐτών * υνελεύυίως :ιαΙ τό αρθρ. 14 τοΰ 6π αριθ. 93 τοΰ 191 ί ψηφίσματο; της Συ¬ νελεύσεως καί τα διά τνίς ΰπ' άρ. 278 της 9 Φεβρουάριον 1912 παραπεμ-τικης πράξεως τού Γενικοΰ Εΐσαγγελε'ως Ηρακλείου ύποβληθέντα ημίν εγγρ*ρ* προτά«ι τοΰ επί τίς Δι/.αιοσύνης Διοικοΰντος Έπίτροπου. Άπο^αιίίζομεν καί Χιατάόόομεν Προστίθεμεν έ'να οριστικόν βοηθόν τοΰ γραμματέ'ως πά- ρά τω Είρηνοοικείω Ηρακλείου Είς τόν επί της Δικαιοσύνης Διοικοϋντα Έπίτροπον άνα,- τίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Δ.ιατάγ|*α- τος. Χανία τγ, 9 Μαρτίου 1912 Έν '* ,όιιατι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνωγ Γεώργιον τοϋ Δ'. *Η Διοικοΰσα Έπιτροπτι Τέ Μίΐη Έ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Ό Πβοεδρος Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
  14Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1 ■!
  ι
  ;
  Αριθ. Διατάγμ. 5
  Αποφασίζομεν καα διατάσσομεν
  ; Διορίζομεν χον Αντώνιον Χαιβιτάκιν προα. διδ)λον διϊ)λον
  ΐίς το άδιοίΐρβτϋν δημ. σχολείον αρρενων καί θηλίων Πρινε Σε-
  , λίνου επί μην. μιοθώ δρ. 40.
  Είς τόν Διοικοϋντα την Παιδείαν Έπίτροϊον άνατί·«τβι ή
  Έν Όνόυατχ τοΰ Βασιλέως
  Ή Επαναστατικαί Δ*οίκητ»κη Έ«ιτρο«η
  Ό Πρόιοοος
  Μ. ΗΕΓΧΑΚΗΣ
  Τα μέλη
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Σ. ΜΑΛΑΤΔΚΗΣ
  Ε. ΤΣΟΤΛΕΡΟΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ■Εχοντις ΰπ δψιν τό άπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 8-μ«>β4β"ι><ίΙς κβί εκτέλεσις τβϋ «αρδντος ίιατάγματος. ψόφ,σμα της Επαναστάτας .ών Κρητών Συνελ,ύσεως κ«1 > Έν Χβνίβ ^ ^ ^
  τό αρθρον 154 τού Κχτα,στατικου Μομου, προτασει τού
  διοικοΰντος την Παιδείαν Έπιτρόπου.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Διοριζομεν μέλη των Ανωτέρων Ένοοιακωτ Έπιτροπε'ών
  παρχ ταίς Επισκοπικαΐς περιφέρειαι; Μητροπόλεως καί Ρε¬
  θύμνης.
  Έν Ήρακλείφ τόν Ιωάν. Γ. Βογιατζάκη^ Δικηγόρον
  άντί τοΰ Στυλιανοΰ Παπαντωνάκη άπαλλασσομ,ένου των κα-
  θηκόντων τού άτε μετατεθέντος άλλαχοΰ.
  Ίΐν Ριθύμνη τόν Μιχαήλ Πενθερουδάκην Δικηγόρον άντί
  τοϋ Βχσιλε'ου Δρχνδάκη άπαλλασσομένου των καθηκόντων
  τού, άτε ληξάσης της υπηρεσίας τού.
  Είς τόν διοικοϋντα, την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθετα,ι ή
  δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος.
  Έν ΧανΌις τη 13 Μαρτίου 1912
  *Εν ΗΙνόματι τοϋ Βασιλέως
  'Η ΈπαναστατικΗ Διοικητικόν Έπιτροπτι
  Ό Πρόεδρος Τα μέλη
  Μ ΗΣΥΧΑΚΗΣ Β ΣΚΟΥΛΑΣ
  "4 Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Αριθ. Διατάγ. 7
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Σ ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 9
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ λΛΑΗΝΩΝ
  : γεωργιος: α'.
  βασιλευσ των ελληνων
  "Έχοντες ΰπ' δψιν τό άπό 2 Μαρτίου έ. Κτους ψήφισμα
  της Έπανα.στ*τΐ)<.ης των Κρητών Συνελεύσεως, τό άρθρον 3 τοΰ ύπ'αριθ. 103 τοϋ 1911 Δια,τάγμα,τος καί τό ΰπ'αριθ. 128/ΐδ7 ^ 8 Μαρτίου έγγραφον τοΰ Γεν. Έπιθεωρητοϋ προτάσει τοΰ διοκοΰντο; τ))ν Παιδείαν Έπιτρόπου. Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν ; Μΐτατίθεμεν έκ τοΰ Πα.ρθεναγωγείον Βάμου 'Αποχορώ- ' νού την διδ]λισσ*ν Αικατερίνην Τα,ντινάκη είς τό είς Κόκ- κ>νο Χωρΐό άοΊαίρετον αρρενων καί θηλέων άντί της 'Αρ-
  γεντίνης Χατζηδάκη μετατιθεμένης είς τό Παρθεναγωγιίον
  Κεφα,λα, προοιγομένου είς διτάξιον.
  Είς τόν διοιχ.οΰντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθε-
  "Εχοντες ύπ' δψιντόάι.0^2 Μαρτίου έ. ϊτους ψήφινυκ της , τ*« * οημοβίευσις^αί^ίχ,τέλεοις τοΰ παρόντος Διατάγματος
  Κ Σύ ό άθ 3 !
  ..... των Κρητών Συνςλεύσεως, τό άρθρον 3 τοΰ
  ύπ' άρ·θ. 103 τοΰ 1911 Διατάγματος, τό άρθρον 138 τοϋ < ύττ' αριθ. 485 Νομου καί την ύπ'αριθ. 1οδ/π8 τ^'» ^ Μαρ¬ τίου έ. ΐτους ίίσηγητικην έκθεσιν τοΰ Γεν. Έπιθεωρητοΰ, ΐ προτάσβι τοΰ διοικοΰντος την Παιδείαν Έπιτρόπου. 1 Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν Διορίζομεν τόν Παντελήν Ίερωνυμ,άκην γ'. προσωρινόν δ δ]λον, είς Γαβαλοχώρι ΆπθΛορώνου επί μην. μισθω δραχ. 60, άντί τοΰ Εμμανουήλ Λελεδάκη μετατιθεμενου είς τό Άν. Δημοτικόν σχολείον Φρέ Άποκορώνου. Είς τόν έ*ί της ΙΙα,ιδιίας διοικοϋντα Έπίτροπον άνατίθε- τχι ή δημοσίευσις *αΙ εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τ?ί 13 Μαρτίου 1912 •Εν ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλιίνων Ή Επαναστατικαί Διοικητχκη Επιτροπίχ % Ο Ιΐρόίδρος Τα μέλη Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ -' Α. ΚΡΙΑΡΗΣ Λ. Σ. ΜΑΛΑΤΚΗΣ Έν Χανίοις τ*3 13 Μαρτίου 1912. Έν ονόματι τοϋ Βαόιλέως Ή έπαναστοτικίι διοικητικτι Έπιτροπίι Ό Πρόίδρο; Τα μέλη Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Δ. ΚΡΙΑΡΗΣ Αριθμ. Διατάγ. 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ} ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι "Εχοντες 5*' δψιν το υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμβ | τής'Επβναϊτατικής των Κρητών Σ«ελε6σεως, το αρθ.4 τοθ δ* αριθ, 135 τοΰ 1911 Διατάγματος τό όΐϊ'βριθ. 123 τοθ 1911 Διάταγμα τό άρθρον 138 τού ίι«' άρ θ. 485 Νόμοι» κ«!« τοθ δ« Διατάγ. 11 καναστατ ' άριδ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ τ:ς »?' όφιν τό άπό 2 Μαρτίου έ. Ι. φήφισμα τής Έ- τικής των Κρητών Συνελεύσεως, καί τό άρθρον 8 . 1οι τοϋ 1911 δ(ατάγα«θί. ποοτάαει τβΰ ΔιοιχΛϊί ττ,ν Παιίιία» 'Εκιτρότΐοι», ατ«γμ«ος, προτασει τού μ ρρ ρ αριθ. !»/„, τής 23 Φε«ρουαρίου ίγγραφον το3 Γεν. τοΰ τί)ς Πβιϊείας «ροτάβει τοΰ ϊιοικοθντος την Παιδείαν τρόπου Αποφασίζομεν καί Διορίζομεν τόν Νικ. Ι. Νικηφοράκη ιτρ. ϊιί)λον ίιί)λβν έν τής Ανωτ· Δημοτικώσχολιίψ Βάμου έπίμην.μισθφ δρ· 40, κε- νή"ς ούσηςτής θέσεως. Τόν Ήρακλήν Παπαϊογιάννην υκο·)λονϊ' ϊιδάσκαλον έν τώ ίιτβξιφ ϊημοτικφ σχολεΐφ Σΐλλιών Αγ. Β«- σιλείου επί μην. μΐσίφ δρ. 40 κενής οΰσης τής θέσεως, Μιτατίθεμεν τβν Έμμ ΦραΤδάχην πτυχιοθχον Β)μιον
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  141
  διταξίου, ίη^5τι*9ΰ σχΐλιίου Καρώ; Ρβθύ^νη; ί'ις μ ημ
  σχολεΐβν ΧρωμοναΐτηρίουΡβθόμνη; κενής οδιης τής 9ί'η<ι>ς.
  Έν Χανίοις τη 6 Μ.ρτίοο 1912.
  Έ* ονόματι τού Βασιλέως
  Ή 'Επαναστατικτ. Διοικητικτι Έπντροπτ.
  Ό πρδεδρος Τα Μϊλη
  Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Ε ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 2
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΧ
  "Εχοντες υπ' δψιν το υπό χρθνολιγίαν 2 Μϊ;τ!οι Ι. ί;. ψ>;-
  ε>ισμα τής Έκαναστ. Σ·;νελε!ιτεϋ»ς των Κρητώ,*, τ: ά)Βρον 17
  τοβ «π' αριθ. 99 το3 1911 Διατάγ^ιατος καί τό «' άρι. 1βϊ7/Μ,
  τής 9 Δεκεμβριού 1911 ϊγγραφον τ:ΰ Νομ. Έπιθϊωρ<,το3 Ηρα¬ κλείου, προτάσϊ,ι τοθ δ:οι*οΰν:ος ττιν Παιδείαν Έπιτρ&Κΐν. "Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν Προάγομεν προσωρινώς: 1) Τον Στυλιανόν Άλοίζον Βο» πτυχ. είς Διευθυντήν τού έν Μητροπόλει Καινουρίου 6)ταξίθ4 δημ. σχολείοο επι μην. μισθφ καί έπιμισθίφ ίρ. 120, άφ' ής άνίλαδεν υπηρεσίαν έν τώ είρημίνφ σ/ολείφ κατ* το τρέχον ηχολικόν Ιτος. 2) Τόν Ι». Πολυχρονάκη; Βον πτυχ. χ!ς Δ;ε^.»ντήν τού είς Τυμκάκιβν Πυργιωτίσσης 6)ταξίου δημ, σχολείου «πί μην, μισθφ καί ίπιμιβθίφ δρ 120, άφ' η; άνίλαίεν ύΐΐι-ρίΐίαν έν τώ «ΐρημίνω σχολείφ κατά τό τρέχον σχ?λίκόν ίτος. *£ν ονόματι το0 Β ^ϊ
  Αριθ. πράζ. 71 ......
  Ό επί τΛς Δικαιοβιίνης Ιιοικών Επίτροπος
  Έχοντες Οπ' δψιν τό άρθρον 6 «3.»
  V·*·
  180 «3 1911
  ,,-Ι έγγυοίο,ίας τώ» Δ,κ«στικών Γραμματίων Δι.ταγματος
  ^ Έκτελ,σπκής Έπιτροπής την ψ αριθ· »7β/ΐ» τ* 15
  Μαρτίοϋ 1912 γνωμοδότησιν το9 Νομαρχου Χανίων
  Έϊκρίν,^ν τήνθπό τ,3 Γιώργη Μ,χ. Στρογγυλα.η γεω,ο-
  γοκτηματίουκατοίκ^^χωρί,υθιρίσου τής έ,αρχι,ς Κυδω-
  ίί, 5ί·ί«Τ««» έγγόη,ιν ύτέρ τού Μιχαη, Γ. 1 ρ:γγ»λ«., Γ?,λ-
  ,,ί Ε;οη;οδικ€ίου Άλι«*«β Κυδ,,ν.ας κατα τό υπ
  5 250 τής 12 Μχ?τίου 1912 έγγυητιών τχ! β,μίολ'χιο-
  «β5υ Χανίων Ιωάννου Κουφάκη κα; , ,
  Δ-ατά,σο,Λεν τή, κ«αχώ«σ·-ν τής χ.ροθ,η; πράξεως εις την
  Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως·. ^^ , ·-·■-
  «Ο 4λΙ τής Δι*«ιοϊΰν>ΐί Διοικώ»
  ΔΡ. ΚΡΙΑΡΗ5
  νίζεται διά διάταξης ήμΛν, χαί τό ύπ αριθ. /«3 ^ *■
  βροΐίβρίου έ. ϊ. Ιγγραφβν τοθ ΕιρηνοΜκου Μ^·
  Τροποχοι,υμεν ϊξν ϋχ' άρ.β. 225 τής 18 Νοεμβριού
  **αΓ«««1 τοϊτο μδν.ν κ»βέ«ν το δια την γραφήν
  λΗαΤΕΡλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑ10 Υί4ΗΣ
  Διά τού ίιπ' αριθ. 16 Διατάγμΐϊτος τή; 16 Φ.βρουαοίου 1912
  τής ΠροϊΛρινής Έΐ5»/»ΐτ*ΐΐκής ΚυβερνήϊΜ»;, διωρίσθη ό Νι·
  χόλϊθς Έμμ. Μχλλΐαράκης κάτοικβς Αρχανών, ϊΐληγό^ος
  ρ' άί-ααΊ τοίς έν Κρήτϊ)Δ·καισΐηρίο'ς κ»1 κ»ρ' Έ?<τ*ις. Διά τής ύπ'αριθ. 10 Δι*τ«γής τοδ κ. έ-ΐ τής Διχαιοσΰνης
  142
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ■'
  'Ανωτέρου Διευθυν^ΰ τής 8 Φΐβρουαρίου 1912 εγίνετο ά |
  ή χαραίτησις τοΰ Γεωργ. Δ. Πλεύρη, χβτοιχου Αγ. Γεω?γί;υ ξ
  Λασηθίου, άπό τής θέσεως τού δίσμοφύλαχος τώ» φ ιλακών Τζερ- ]
  μιάΐων Λασηθίου.
  Χανιά τί 28 Φείρουαρίου 1912.
  Ό Άνώτβρος Δ·.ει>3υ»τή; χή< Δικαιοσύνην Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ Διά το3 δπ* αριθ 2 ΔίΛτάγματος τής 6 Μάρτιον 1912 τής Διοικητικώς Έκιτρβχής άπελύθ*] προσωρινώς & Κωνστ. Δα¬ σκαλάκης ύποθηκοφυλαξ Περάματο; Μυλοποτάμου, ά'τϊ ^αρα- «εμφθΐίς διά δικαστΐχοΰ βΐυλεύματβς ενώπιον τοΰ Πρωτοδιχείου Ρεθύμνης. Δι'βμοίου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 3 τίς 7 Μαρτίου 1912 άπελύθη ό Μάρκος Μάρακας Γραμματεύς τοΰ Ξΐ3ηνοϊιχ;ί:ι» Άληκιανοδ καί διωρίσθη άντ" αΰτοΰ ώ; το.ιΰτος ό Μιχ. Στρογ- γυλάκης. Δι' δμοίου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 4 τής Της Μαρτί^υ 1912 μετετέθησαν άμοιβαίως οί Δημόσιοι Κατήγορο'. των ϋίρηνίϊι- κείων Μοιρών Καινουρίου Έμμ. Γ. Τζαρδής καΐ Αγ. Μύρωνος Νικόλαος Στρατάκης. Δι' δμβίου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 6 τής 7 Μαριου 1912 διωρίσθη δ Γεώργ. Ν. Παναγιωτάκης ΪΗηγόρος καί παρ' Έ- •ίταις. Δι'δμοίοα Διατάγματος ΰπ' άρ*θ. 8 τής 16 Μιβτίίυ 19!2 Διατάγματος διωρίσθησαν 1) ό Πατρίς Ταταράχ,η;, ίφέτη, Χα¬ νίων άναπληβωτής το3 Ιΐρίέίροο το3 Σί'ώνΛ·^ τή-, Διλτ.οι^- νης Άντ. Ζηλήμονος έφ'δσον χρόνον ήθελεν άπουσι;ζει ου;ος ίκ' αδεία, 2) δ Ιο). Σαευνάτ:ος, Έφέ-.η; Χανίων, άνα-'.,ςμ,) ματιχός μίλος τοθ Συμ6ουλίου τής Δικαησυνης έφ' βίον ·?,ΐ3-:λί άποιισιάζει τό ταλτικόν μίλο-ς Ανδρ. Γβωργιάϊης Έ^ίτης Χα¬ νίων, έπ' άϊεία. Διά ιϊ}ς ύπ' αριθ. 22 ίιβιΐγής τ^ΰ Ιπί τί}ς Δικα.οσΰ^η; Διο.- χοδντος Έπιτρό-ΐ&υ τής 6ί)ς Μαρ:ίου 1912 δίωρίσΐη δ Έμμ. ΚαλεντβΛης κάτοικος Έθιάς Μθνοφ>τσ(ο^ "'.; την Ιίάτοί ϋπ' ά -; Ο -
  185τή*ς5Δί*ε>6ρίο^ 1911 Λιβτά^ματος τής Έκτϊλεσπκή;'χίπί-
  τρο*ής ΙϊρυθεΤσίν θέσιν τβϋ&βηθβό το3 Γραμματ.ως τί3 ΕΙργ;-
  νοδιχείου Πύργου.
  Δι* ομοίας Δΐίταγήςδΐϊ'αριθ. 23 τής 6/;ς Μαριί-.υΐ9ΐ2 ^ο-
  •ίσθη δ Άντώνιο; Ε. Πέτρας φοιτηττις τής Νομ-.κής ν«ϊ ^ιτοι-
  χος Χαμοιζίου Σητείας βοηθός τοΰ Γραμματεύς το3 Πρ^τβδι-
  κείου Λασηθίου είς την κεν«ιθεϊσαν διά τής ά-ο νύΐεως τοΰ Νι-
  κβλάου Δ. Καραδελάκη θέσιν τοΰ βοηθοί τοϋ Γραμ,^ατέως.
  ΔΓ ομοίας Διβταγί}; όκ αριθ. 24 τής 6 Μαρτίου 19' 2
  4*!·*«»3η κροϊΛρινώς δ Πλάτων Κ. Πϊΐταϊάκη; βοηθός το3
  Γραμμβτέως τής Άνακρίσεως Χανίων είς τό ΓραφεΤον τής καθ*
  ημάς Ανωτέρας Διευθύνσεως.
  Δι'δμηίας Δ'.αταγής ύπ'αριθ. 25 τή*ς 8 Μιυτ.'οο 1912 ϊίω-
  ρίσβη δ Άντ. Γ. Κ*<·τι5αχΐ]; β}η3ο; Τ3·3 Γριμ,Αχτίιι); τής Ει'- σβγγελίας τώ» Πρωτοϊΐλώ^ Χοιίων «τί Τί3 πρ3.ιιχθίντο;, ώ; τβιούτβι» Μιχ. Στρογγυλάκη. ΔΓ ομοίας Διατβγής ύπ' αριθ. 26 τής 9 Μαρτιου 1912 διω¬ ρίσθη δ Στυλ. Φ.ιλλ«δ»);ά*ΐ)ς 'Υυογραμμϊίε^ς τοϋ Καουγο- ίικιίευ Χανίων, καΐά τό άτό σήμερον 9 Μζρτίου μίχρι τέλους τής παρούσης συνάδ:υ ύτολειχόμενον διάστημα, άν τί τΐϋ Στυλ. Ζβνουδάκη, άπαλλασσομένου τδν καθηκόντων τής υπηρεσίας ταύτης. Δι' όμοίβς Διαταγής ύπ' αριθ. 29 τής 13 Μΐρτίου 1912 ϊιω- «Ισθηδ Γεώργ. Μ. Πρ·»ϊμ«*η: βοηθός όρΐστικός το3 Γραμμα- τέ»ς τοϋ Ε'ιρηνοίικείου Κολυμπαρίου Κισσάμου, είς την διά το3 ύπ' αριθ. 1 Ι. ί. Διαΐαγμ*τος τής Διοικούσης Έϋΐΐροπής ΙίρυθεΤσαν θέσιν. Έν Χανίοις τή 17 Μαρτίου 1912. Ό επί τής Δικβιοσύνης Διοικων Έ-ίτροπος Δ. ΚΡΙΑΡΗΣ κίοΐς 'Γ)στήΐΑατιτου1Κθίνωφελο3ς τβμείου δ ΦραγκΓσκος Κ«ρ«μ- πίνης. Δι'δμοίθϋ Διατάγματος ΰπ' αριθ. 26 ί. ί. άπελύθη τί); δπηρεσίας δ παρά τξ Κεντρικτ] Δυυθύνσει λιμενοφύλαξ Σπυρί¬ δων Σαχιώτης ώ; έγκατχλείψας την θέσιν τού άπό την 11 Ία- νουαρίου *. Ι. Δι' όμοίβυ Διατάγματος 6π' αριθ. 28 έ. Ι. επετράπη ή άπβ- ληφις τής μίδθοδοσίας τοϋ β;ηθβ3 τής ταχυίρομικής υπηρεσίας Γ. Τραχάκη άπο τής 10 μέχρι τής 28 Νββμδρίου 1911 καθ" όν χρόνον άπουσίϊζε τής υπηρεσίας λόγω άσ^ενίίβς νομίμως ιτιστο- ποιηθείσης. Δι* όμοίου Διατϊγματος ΰπ' αριθ. 29 5.ωρίσθη είς την χινήν θίσιν λιμενοφϋλακος έν τώ Κεντριχ^ Λΐμεναρχείφ δ Ιωάννης Όρνεράκης. Δι' όμοίου Διατάγμπτος ύπ'αριθ. 30 ίπετράκη ή άπόλτ,ψις τής μΐσθοδοσίας τού Άγροτικβΰ διανομίως Δ. Τσιριντάνη άπβ τής 22 Ιουλίου μέχρι τής 10 Όχτωδρίου «. Ι. χαθ' δν χρόνον άπουσίαζε τής υπηρεσίας λόγω ασθενείας νομίμως πιστοποιτ)- θείσης. 'ώ'ν Χανίοις ^ 13 Μαρτίου 1912 Ό Διοικων ίπΐ των Έσωτεριχών Έπίτροχος Μ. ΗΣΤΧΑΚΗΣ ΑΝΛΤίίΡΑ ίΙΙΜΙΙΪ ΔΗΜ- 1\Μ ΕΜ Διά τ;0 ύπ' αριθ 2 τής 5 Μαρτίου 1912 Διατάγμβτος τής Διοιχητίκής Έζαναστβτικής Έπιτροπής, προήχβη πρός πλή- ρωβιν κενής θίσίως |ν τφ 1φ Τάγματι κβτά σειράν επι¬ τυχίας έχ τοο κε'κυρωμένβϋ σχίτιχοδ πίναχος, «Ίς τδν β*θ- μόν τοϋ Λοχίου δ Δεκανεύς Βαρουδάχης Π. Πέτρος, τής προαγωγής αύτοα ταύτης αρχομένης άπό 1ης Μαρτίου 1912. > Δί'δμβίου Διατάγματος ύπ'αριθ. 4 τής 12 Μαρτίου 1912
  απεστάλη τη αΐτήσει τού εί; άϊβιαν άνευ άποδοχών δ πεζό;
  Ενωμοτάρχης Μαγριπλής Μιχαήλ, ί'νί*α σ<τουο«ίων οίκογε- νιιαχών τού άναγχών. Δι' -μ^ο» Διβτάγμϊτος δπ' αριθ. 6. τής 13 Μβρτίου 1912, έτΛτράπη βίς τβν Άνθυπομοίραρχον Άνίρουλάκην Ανδρέαν ή σϋναψ:ς γάμου μετά τής έξ Ηρακλείου δεσποινίδος Ειρήνης Εμμ. Παπαδάκη. Έν Χανίοις τί) 14 Μβρτίου 1912. Ό Διοιχών Έπίτρβπος ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 4Ν3ΤΕΡΑ ΑΙΕΥΘΥΝΙΙ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Διά Διατάγματος τής Έπαναστατιχής Διοιχητιχής Έπιτρο- ,ςύπ αριθ. 16 καϊ χρονολ. 13 Μαρτίου 1912 ετοποθετήθη ώς Ετιμελητ ς έν τώ Άγροχητιω Χανίων δ Ιωάννης Περβ" χακης. ί Δι' δμ.,ίου Διατάγμβτος ύπ' αριθ. 19 καί χρονολογίαν ση¬ μερινήν επετράπη δΐϊως πληρωθη πλήρης δ μισβδς είς τδν παρά Τώ Γενιχώ Λογιστηρίφ λογιστήν Γεωργ. ΊβΛ. Καλαϊίάκην ίι« τό από 1 Φι6ρ»υ*ρίου μέχρι 8 Μαρτίου ε*. Ι. χρονικόν διάστημα καθ δ απουίία- τής υπηρεσίας λόγφ άσθενείβς προσηκόντωί πιστοποιηθείσης ύπδ ίύο έπιστημίνων ιατρών. Έν Χανίοις τη 15 Μαρτίου 1912. Ό επί τδν θϊχονβμιχών Διοιχών Έπίτροπος ρ 2. ΜΑΛΑΤΔΚΗΣ αί" ψ Κ* ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Διβτοΐ Οπ' ά?:0. 25 έ. |. Δίχτί^χτ^ς τί); |ής Διοικητικώς Έ^ιτροπ^ς )ι»ρίβ«<] κητήρ , τώ έν
  ΔΙΕΤ€>νΓΙ_ϋ_: ΤΩΝ ΤΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩ Ν
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ , ' ,
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΗΝΙψΙ ΛΟΒΙΣΌΠΙζΗ ΙξΑΦΑΣΦΑΣίΙΣΪ ΦΗΣ· 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ι9ΙΙ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΊΚΟΜ
  ΙΚαταθέοετς «αρα. τ Λ Τραπέζη Κρτινης.....
  Ταμίας ταμιευτηριου: μετρητά παρ' αύτω..
  Ταχυδρομικά Γραφεϊα : μετρητά παρ' αυτοίς..
  Κινήσεις Κεφαλαίων '. χρήματα καθ1 οδόν..............
  Δαπάναο Ταμιευτηρίου δι 'άμοιβάς ΰπ αλλήλων............
  "Εξοδα εγκαταστάσεως..............................
  277666
  675
  1202
  35
  36
  33
  279544
  3481
  1023 03
  4450
  288498
  10
  Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθόντων έτών............
  Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατοδολής αυτής.......
  Ταμείον γραμματοσήμου : δφειλόμενα αύτω.............
  Ταχυδρ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών............
  Διάφορα Ισοδα ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιίλιαρίων.........
  Διάθεσις άποθεματικών: καταβολή ϋναντιόφειλής πρός Κρητικήν Πολιτείαν
  Τόκοι είσπραττόμενοι υπέρ τοΰ Ταμιευτηρίου............
  1582
  1332
  275205
  10
  4450
  5916
  288498
  Εν Χανίοις
  Ό Λ»«νθνν*»ν Έτ:ιθϊωρη·»ης
  ε). ΪΙΒΝβΕΡθΎΔΑΚΗΣί
  19 Φεβρουαρίου 1912
  Ό ταμίας τού Ταμιευτηρίου
  Γ. Γ. Γιωργονδάκης
  ΑΙΑΙΕΦΑΑΑΙΟΣΙΣ Τ0Ι ΕΡΓΛΣΙΟΙ ΤΒΤ ΤΛΧΤΔΡΟΙΙΚΟΤ ΤίΒΙΕΠΗΡΙΒΤ
  Έκδοθέντα βιβλιάρια μέχρι τελοιις παρελθοντος μηνός Όκτωβρίου .......................................................... 7,470
  » έντός τού μηνός Νοεμίρίοο....................................................................... 53
  Άποσβεσθέντα βι6> ιάρια μέ·/ρι τελους παρελθόντος μηνός Όκτω·ρ(»υ
  * » έντός τού μηνός Νοεμβριού ............
  Βιίλιάρια έν κυκλοφορία είς τό τέλος ιοδ μηνός Νοεμβριού........
  692
  3
  7525,
  695
  6828
  Καταθέσεις μέχρι τέλοιις παρε)θόντος μηνός Όκτωβρίου ......................................................... Δραχ. 1974,428.32
  » τοϋ μηνός Νοεμρίου.............................................................................. β 20,935.15
  Κεφαλαιοποΐηθίντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1910........................................................ » 63,791.— 2,059,154.47
  ........................... » 1756,580.34
  ............................ » 24,331.74
  ............................ » 2,934.40
  ............................ » 102.21 1,783,948.69
  Άποδόσεις κρός τοΰς χαταθέτας ϊναντι πιντώσεως των μίχρι τέλους Όκτωίρίου.........
  » » » » » » » έντός τού μηνός Νοεμβριού .......
  Καταβληθέντες εις τοΰς καταθέτας τόκοι ίνεκα αποσβέσεως βιβλιαρίων μέχρι τέλους Όκτωβρίου.
  » » » > » » έντός τοθ μηνός Νοεμβριού.......
  Πίστωσις κατ«θ«ο^ είς τό τέλος το5 μηνός Νοεμβριού μή συμπεριλαμβανομένων των άιτο 1 Ίανουαρίου έ. Ι. δεϊοολεβμένων τόκων.. »
  275,205.78
  ι-,
  Ν
  141
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ■Ιτ^ν^Η
  Ο
  II
  Ι Ν Α 8 Ε'.
  Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Ν8 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΠ ΕΝ
  ΙΑΙΟΤΑΡΙΟΣ 1912
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ—-ΡΕΚ0ΕΡΤΙΟΝ8
  Χρονολογίαι — 1>»1β»
  » α
  Η
  II
  8
  ο
  38
  "Έβοδα
  Των Νομών—
  Χανίων χαί
  Σφακίων
  Ρεθύμνης
  Ηρακλείου
  1911
  1912
  Σεπτέμβριος
  'Οχτώβριος
  Νοέμίριος
  Δεκέμβριος
  Ίανουάριος
  ββρίβΙΠΓθΓβ
  ΟθίθΓθΓβ
  Νονβπι1)Γβ
  1911
  »
  1912
  "Άβροισμα - δθΠΙΐηθ.
  ά ληψο8οσία<τ 1906-1910 αβ 1& ^ββΐϊοη 1906-1940 Σύνολον - ΤοΙ&Ι 22511 29735 3131 60 60 85 2652390 2244360 1325305 20613632 338666 5913 6775 11866 5177 6103 75 2096 25062 36067 19260 22017 67 •79 60 Λασηθίου 1^8311.1)1 4έ Σύνολον Είσπράξεων Τθί8ΐ άθδ ρθΓθβρΙίοη.8 ζ--- 10 30( 70( 135· 826 1413 4( 60 90 40 6ί. 49690 622760, 80603 51787 51978 35836 70 332793 85 368630 55 12336999 123514698 135851697 459790 8244319 87041 09 29633! 285652034 315285548 14 4969 6227 8060ί 51787 51978 296335 2856520 3152855 05 30 Ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ-ΕΟΧ
  #48
  3 °|0— ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
  Αϋ ΟΟΜΡΤΕ ΟΕ ίί 80ΒΤΑΧΕ 3% - ΟΕ5ΤΙΟΝ 11
  1912
  Ί Α Ι* Ι. Ε Α υ
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
  Ϊ3.Ι8.
  ο-
  α
  Ι
  ?3

  1
  ώ
  13

  8
  α.
  ο
  < .2 14 Κ ,5 ."Λ ^3 ■%& Λ. 1 Ι* ο 3 Ι " - ' 3 α α ιβ < 3 β β -"5 -Ι - 2-ιΒ 2^ 3 Αί. « β °»Ϊ0 ο *.·£ ρ " 3 α Ο 17 Γ< 3 ο Η 18 .3* -2 Ι 19 > Ο
  Ο 9
  β
  ι- 2
  " 5
  20
  .3_|^
  3 —
  21
  22
  1123
  270
  242680
  519745
  627
  60
  29820
  761
  20
  17890
  83235
  9687
  142180
  11023
  328487
  237635
  627
  200000
  19136406
  142
  1102
  20328
  80
  35
  87
  237635
  161991
  06
  664485
  123830
  83578
  15
  43254
  79
  92922
  151466
  881237
  2974
  50000
  181321602571357
  200000
  19136406
  45
  400176
  2752679
  05
  90223
  4449309
  244388
  2974
  50000
  19013397
  2771357
  45
  19136406
  315285548
  146
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΤΟΛΟΣΙΑΣ
  Ο ΕΤΑΤ ΟΕδ ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΗδ ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ3 ΕΝ
  ΠΙΝΑΞ Ε'
  ΙΑΙΙΤΑΡΙΟΣ 1912
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ5
  Χρονολογίαι —
  1
  1911
  1912
  Των ϊ,'ομων
  Χανίων
  «οί Σφακίων
  Ιλ Οαη/ί
  (ί 8/αΙίία
  ΚείΗγηο
  Ηρακλειον
  Οαηάιε
  Λαοη&ίον
  3- »
  Σύνολον
  Εΐοπράξβων
  ΤοίαΙ
  Παρατηρήσας
  Ι · Ι
  1_______Ι
  10
  Σετ;τ«μ6ρυς
  Όκτώίριος
  Νοέμδριος
  Δεκέμίριος|
  Ίανουάριος
  ΟθίθΓθΓβ
  ΝθνθΙΏΙΟΐ'Θ
  ΌβΟβΠΐΙ)Γβ
  «Γ&ηνίθΓ
  1911
  1912
  "Αθροιβμα —
  Ληψοίοαία Αης Περίοδον θαϋοη Γ. ..
  Αηψοίοβία Βας .Περίοδον βαΐιοη Π'. ..
  Σύνολον — Τοίαί ..
  1608265
  1338666
  39334277
  87368630
  ___ι __
  120904911
  135851697
  87041
  16 156756608
  174065
  8702437323861648
  09315285!
  48
  466391471
  96
  323861648
  315285548
  6391471
  96
  (*) Όρ« προηγούμενον *ίναχ' (* Υο^. ϋϋ)1«βο ρΓί«<1βΙιΙ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Α ώΛ
  ΔΙΑ ΛβΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ0ΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3'
  Ο.Ν.ΒΑί. Αϋ εθΗΡΤΕ ΟΕ ίΑ ΕϋΒΤΑΧΕ 3 % - 0Ε5ΤΊΟΝ ι.
  (912
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
  Γ Α Β Ι, Ε Α υ ν.
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ-ΡΑΙΕΜΕΝΤδ
  'Έξοδα —
  ί!
  ί Ι
  ο,δ
  2 - ι 5
  :° 8
  II
  ο
  |
  1
  3 «·«
  ί-Β·°
  δ δ-
  κ "2
  85
  Ι
  «■
  2
  Ον
  κ
  Ι
  § *
  ΙΙαρατηρήσίΐι
  16
  13
  13
  17
  '9
  Ιΐοοοοοο
  2974
  1002974
  115409
  90223
  20563243
  9243
  16
  449309
  10373625
  .258
  2443
  7701
  93
  2113
  62113
  2948
  94
  294894
  500ΟΟ|—
  50000
  124497303
  19013397
  1435107
  197881855
  27713ο7 45
  1750176
  10
  191364
  20618886
  06
  1482480 3238616
  3152855
  6391471
  48
  96
  ι Ι
  (Έκ τβνΓβνικοΦ Αογ
  *48
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕ ΟΣ
  ΤΕΝΙΧΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΙ ΓΗΙΚΕΣ ΑΗΝΙΟΙΙλ! ΤΟΪ
  Τίμβρίου 1911!ως
  31 Δ|6Ρίου 1911
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  41
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  3ο
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  Άποτίλε'σματα άπολογισμ χρήσ. 1898—· < 90 Προυπολογισμός χρήσεως 1910 ... 9 *> 1911
  Διάφοραι λογαρτα<*£ΐοι. Γραμματια συμψηφισμοϋ......... ΧρηματικΛ γραμματιχ........... Ιηκχι κοιναι........... » χύτουσιοι........ >
  χρημχτικων
  * Δημοτικαί ...........
  » λιπασμχτων...........
  Λ,/σμός έγκαταλελειμμένων όθωμ. περιουσιών
  ΜοναστΥΐριακον ταμείον Χανίων.........
  * » Ηρακλείου......
  * » Ρβθύμνης.........
  * » Λαστιθίου.........
  Τιλωνβιακαί '
  Εΐδικοί φοροι
  Α|μ<νικοί ιρόροι............. Πρόσθετος ,ρόρος 3 ·/, _ Περ(οοος Α' Ταμείον βοιηθημ,άτων Δωρεβ Άρχβιολ Έτβιρίβς Προβτιμχ έφεσεων ά Έντοκα. Γ^'-.μάτια τού Δημοσίου 1Κοινωφ.Ταμ£ίονΛ/σμ>ςΜοναστ. Ταμ. ΉρίχλβίβϋΙ
  ,Προκχταβολαί διά λ/σμ6ν τχχ. Έτνιταγών
  * διά. δα-άνας της 'Αγροφυλβκης
  |Προκ*ταβολή εις Μοναστ. ταμείον Χκνίων. .
  Ζημία διαπραγματεύσεως ^
  |Κίντ<τις κκραλαίων—Τελώναι νομισμάτων 566847 21 • » Πρόσθετος φορος 3 °/0 • Λ Ταμίαι...... Κοιν. Ταμεϊον~-Κατα9.έσβις-ροιόντος ΐ'ντό'κων Γραμματίων τοϋ Δημο,τίο. πρός πλερωμή, των άποζιιμίωσίων των Ιίτηματα κατακυρωθεντα τω Δτιμοσίψ .... Τακτοποιγ,τε'οι προσωρινοί λ/σμοι . . *ρ&σται έκ ληψοδο<τί*ς χρημ. διαχε-ρι'<τ6ως ' Κρ,τιττις—λ/σμος Δημοσίου...... > — ) Μόν. ταμ. Χανίων
  Είς
  » λ Ρεθιίμντΐς
  » » Λασηθίου
  ,/<»μος Προβθ. φόρου 3 4/β 10872( 644001 114311 4249^ 502' 48754 58124 50000( 1800ΓΧ 1715 449ο 42124 625958 89428 13200 8850 32446 4550176 7662841 60 26 78 10 95 30 12 818156 1560001 1175316 91 31833393 24*124 566 40 4434 18 17 89 ιοου 2546957 291020! 9822820 76414 .61985; «18337 63 20000ί 2000 — 1933082 37 1387123 374509 1102801 705 1068157 14940 21770 27775 13870 200000 978254* 92 27 21 5ν| 71 65| 87 291618 4576 25861 29314 09 3 38375 30773 627 138." 103 1851619 1179892 344195 273438 566 40 90 4434|89: 1000 2546957; 291020 13660410 107188121 2619 85( 21 27 91 23 2ό 881 203400 330472 80571 78516105! 200 ΌΟ 11072042 1^8348348 223177 2053 8000 5480 114311 4^494 502; 1766351 481149 1*3^441 37 135^818 37 500000 180000 1715 4500 60; 4282983 1917293 23 76 51 92| 30 106422 3497065 44626 82 51796 30 475017610 187^8200163
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΪ
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ1912
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
  Π
  Ω
  τσδ
  νομιχον ίτου{ 1910
  Πράξει* απο 1 Σ)6ρ!ον
  1911 !ω( 31
  Λ«χιμ6?ίου 1911
  79702581
  9503064
  43588679
  Ϊ1593Ο9
  40
  2103416
  818854
  8942810
  135090
  3835111
  43711
  20521
  27781
  97
  44
  80
  241345
  199364345
  267519874
  3093253
  1886913
  1560
  500Θ00
  8302380
  541949
  1897704
  92876898
  24425$
  192146
  50ΘΙ
  170ό
  7074
  10384
  1937Γ
  13524
  28798
  24440
  102563
  104712
  844
  244336
  89
  75
  42
  80
  19
  1234853
  1399767
  375658]
  1121Ο80
  200000
  200(
  95157
  2546
  9678001
  061
  Ιανουαρίου 1912
  Οί
  62
  35
  48012Ο1Ρ
  2092380!
  3369
  28594
  336948 34265301
  685
  3108
  6858
  14187
  1183301
  2703340
  35348101
  216
  5197855
  17
  Ί4
  21
  10
  190
  4636884
  31489267
  7945590
  7970087
  40000
  14223395
  Σύνολον
  Ύηόλοτχα των μερίδων
  Είς χρέωσνν
  541349
  2377824
  193503284
  2
  65662771
  174:
  28794
  18573
  1111911
  1155475
  46821
  6933Ϊ
  16784-
  3474
  199364ο
  2971533
  30932
  1586?
  156(
  500000
  1281225!
  1714659
  455114
  1200781
  200000
  2000
  99157
  2546ί
  1940272
  84315366
  154222
  11072042
  599261
  1143Η
  42494
  5023
  51692
  26034
  300000
  180000
  1715
  4500160
  4082983
  92571630
  10642236
  3497065
  1915725
  5179630
  475017610
  32
  23
  37
  06
  99
  Είς πίστωσιν
  ~2) 824817836
  139359320
  52620498
  75513993
  383189
  16029
  1703
  28794
  107477
  154472
  2)352
  66425
  13514
  60654
  854
  1993643
  2962721
  30932
  15869
  1560
  300000
  )2
  5
  24
  8
  54
  10
  0
  5
  1
  53
  3
  885270
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  &
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  180
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57

  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  Λογαριαόμοτ
  Κ
  η
  ι
  'Τκάλοιχα
  οίχονομιχοΰ ίτους
  19(0
  ράίΐϋ άκό 1ης
  ΣΙδρίου 1911 Ιως
  31 Διχΐμβρίου
  1911
  Πράξιις Ιντα; τοθ
  Ιανουάριον 1012
  Χ ννολ ο
  Έκ μεταφορας.
  "Εξοοα έξαργυρώσίως Σιχαλλαγμάτων......
  Τραπέζα Κρήτης λ)σμός καταθ. υπέρ είοΊκοΟ
  Ταμείου εισφορών χάριν των ΐθνικ,ών άναγκών.
  Είο. Ταμ. είοφορ. χάριν των Έθν. άναγκών.
  Ταιιεΐα καί Τελωνεϊα
  Ταμείον Κεντρικόν.................
  » Ηρακλείου.................
  » Ρεθύμνης .................
  Λ Λασηθίου.................
  Τελωνείον Χανίων..................
  Ύποτελωνείον Σοΰδας...............
  » Καστελλίου Κιβσάμου.........
  » Παλαιοχώρχς...............
  » Χώρας Σφακίων.............
  » Καλυβών ..................
  Τελωνιϊον Ριθύμνης.................
  "Υ/τε'λωνεϊον Καστίλλίου Μυλοποτάμου.
  » Άγίου Γαλήνγ;.............
  Τελωνειον Ηρακλείου...............
  'Υ/τι'λωνίΐον Χ$ρ<τονΐΓΐ<Γου.............. 'Υ/τελωνεϊον Μα'άλλων.............. Τελωνείον Άγ'ου Νικολάου........... / Ίερχπ-ε'τρου............ Σειβίου....., Όλικά ποσά 7662841 123 653126 27 168059 216269 Κ2580 33195 33657 915 18943 4669 11963 04 48 56 15 4ν 60 50 77 90 54 13606|30 5982 4442104 996 30020 255 1795 4693 15806 2401742 2106υ 44 8Η18171 70 55 3( 5( 3ί 9782542 99 5426 7024 30 172799 701 549696! 138614Κ Π8234& 328"/ 1ί»64'. 13312 43742 224730 Ο" *ν · 03 οί 4έ 09 66 Μ 20 45 3621^180 47ί2 818463 1569.·. 39075 86860 111904 1 30 98 40 75 22 ,413 70 1352816 οΊ 81 100 555757 245546 9266' 88υΟ4|88 1245-26 116 7147 1843 1649 6888 44-167 6325 1403 175502 3740 9070 26113 3133ο 455 18798200163 177|41 79 61 88 41 10 8! 80 •24 90 60 55 50 53 10 76 38 2775476 620250 34 172799170 6220786 1847961 75Ί533 503549 719552 44 45 30 33 6Γ 4319|(Κ 41735;7! 18028 3ί 28924 9ί 64233 40 275186 40 46985,39 7112 80 102398583 1969263 1910,70 52840 20 12878028 16725720, 68330 ι* '. --.ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΓΚΪΒΕΡΝΗΣΕΟΓ
  III
  π
  Ι
  Ω
  Ι
  ΐί β'χο-
  νομιχοΰ ίτους 1 1
  Πρίξεις *τ.& 1 Σ)6ρ!ου
  1911 ?ω< 31 Δι ίμβρίου 1912 8302380 (315791 891"8Ϊ7Ϊ 44 967800765 29 17279970 958365 559326937 1448085 62739. 403524 557658 6! 44 59 ο8 214940 18894|90 8744 76701 38377 22034245 28159 5080101 81075870 1118505 82250 4036245 5849383 8125817 19140 19822841 Πράξιις ίντα* τοΰ Ίανουρίοι» 1912 81 1422339 57 220 52160893 198508 84685 69237 40 6: 8 15 12657 601 6286 5233 11740170 8576 45158 Σύνολον 30 30 654235 104085 175010,10 432445 208 8211 4430^ 35 70 3478985 271 — 277547619 19402727132 2956 17279970 62559524 6114878 7Ρ 164659402 71207807 472762 68423063 2750Κ5 25181 46 45 1397840 194107( 4695375 2655007Κ 347013! 61209Ϊ 985768 8( 155095( 1030,5' 48574— 1028025 11604805 46ί>4
  31516489,4
  8248178
  14785
  447450 64
  10590
  201367
  41455
  30786
  35321
  16554
  7514
  17281
  12284104
  991
  38217
  4183
  4266
  25977
  51209
  220 9
  9305500
  65
  8!
  03
  11
  20
  7ο
  9θ|
  59.
  452795
  9305500^
  ^ΜΙ
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  5"»
  56
  57
  58
  59
  60
  71
  62
  63
  64
  65
  66
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ^ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ανάλυσις των κατά την 31 Ίαναυαρίου Ί912 ύπολοέπων έν τοις
  Ταμείοις καί Τελωνείοις
  Ταμείον Κεντρικόν
  » Ηρακλείου
  » Λασηθίου
  Τελωνειακαΐ Αρχαί
  Ζιΐνολον
  1221
  58289|95
  8530
  5020
  24
  19
  125092*
  Νί«λ χλχ.
  Έν όλφ.
  14895]—
  6200
  180
  11810
  38633
  50
  50
  151Κ0Κ0
  36709-68
  106078:
  3176
  774328
  47
  7338778
  Έν Χανίοις τ? 25 Φεβροναβρίου 19ι2
  Άντίτιμα
  2192.
  109894
  25337
  8376
  71585
  537115
  50
  37
  85
  '47
  02
  47
  Σννολον
  83986
  9147
  16117
  2241040
  158621
  372608
  80
  38
  5'< 27 105907163 20136" 41435 23 30786 87 230206 6 :972ο 74 *ο(ί Λοποτήριον»
  Γ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡηΤΙ1£
  Μηνιαεα Γβνεκνι Λογιστδκή κατάστασις τής 29 Φεβρουάριον 1912
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Ταμείον Μεταλλιχον
  Έξβτερικοί λ)σμοί(άντίτιμον μίταλλιχοϋ «ν τώ εξωτερικώ).
  Συν)τικα'ι έκ τοθ ίξωτερικοθ..................
  — ε , . )Κεντρικοΰ
  Πρ.εξοφλησ.ις ..........................)Τ]μάτων
  , , )Κεντριχού
  Δανεια επι ενεχύρω χρηματογραφων..........)Τ]μάτων
  )ΚεντρικοΟ
  » ε*ι ενεχΰρψ εμιΐορευματων.........)■ γ]ματων
  )Κεντρικοϋ
  » καλλιεργείας....................) 'Υ)μάτων
  )Κεντρικοΰ
  » ένυπόθηκα απλϊ...............
  γρεωλυτικά ..
  •γγ.
  ) 'Υ]μάτων
  )ΚεντρικοΟ
  )'Υ1μάτων
  )Κίντρικοϋ
  ;Κεντρικ<:ϋ )Κεντρικοϋ )'Υ]μάτων » Δημοτιχά.................. Άχαιτήσίΐς έκισφαλιΤς..........................■ Σιιναλλβτγματιχβί χοί φοριωιιχβϊ κομιστήν........... Διάφοροι λογαριασμοί........................... Όμολογίαι κβί τοχομερίδια..................... Κατβσιήμβτα Τρβιΐέζης χαί άκοθήχαι αύτίίς............ Κΐήματα έξ άναγχαο'ΐιχων πλιιστηριασμών........... 'Εξςία έγκαταστάσιωςκαί κατασκευής τραπεζογραμματίων. Δια'φορο..................................... 443890 1743437 287817 164994 66614 547067 78764 2371 1172916 720664 134908 154635 127083 163782 871205 45138 12 21 8υ 20. 50 25 22 10 45 83 85 69 10 90 43" 80 1592487 2680198 1000 2187328 266814 452812 613681 81135 1893581 289544 290866 916344 35374 272051 1533575 481454 189285 9304 55792 21994 13864624 16 19 03 75 75 32 28 54 23 12 10 Π 65 87 64 80 Μετοχικόν κεφάλαιον............................ Άποθεματικόν τακτικόν......................... » προνοίας ......*................... Τραπεζιχά γραμμάτια έν χυχλοφορία.............. Κατάθεσις δημοσ. άτοχοιέκ τακτιχΔν προσέϊων ?ρ, 622821.45 μείον πληρωθέντων έχχρΐμών έντβλμάτων τί υ » 2539.85 Καταθέοεις Δημοσίου έξ εισφορών υπέρ το3 «Ίδικοϋ ταμείου χάριν των Έθνιχών άναγχών....................... Κατάθεσις Ιντοχοι.............................. » άτοκοι............................... » Ταμιβυτηρίου .... ι.................... Έπιταγαί πληρωτεα!..................,........... Έθν.Τρ.τής'Ελλ.διαθέσιμαίΐϊίρτής κτημ.πίοτϊίβς «ν Κρήτ—· Κομΐστβί συνα>]χ£ν χαί φορτωτιχων...................
  Μερίσματα μετοχδν Τραιτέζης διαφόρων ίξαμτ,νι&ν........
  Τβμϊΐον Συντάξεως υπαλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης......
  Τβχοι ίανείων ένυποθήχων έν χβθυοτερήσκ..............
  Έχχρεμεΐς δςσοληψίαι μετά των 'Υ)μάτων μας χλπ.......
  Δΐάφορα........................................
  5000000
  263112
  20500(
  2211550
  62Γ281
  2352·;!8
  1994ο33
  3732"1
  1408018
  3.305
  100(1000
  282093
  45805
  14^99
  52068
  38732
  86134
  59
  6!
  10
  Οί)
  90
  25
  70
  10
  71
  13864624
  05
  80
  Β. ΔΟΓΚΔώ
  Έν Χανίοις τ$ 29 Φεβρουάριον 1912
  Ό Προ'ίστάμενος τοϋ Λογιστηρίου
  Α. Π»τνχόκης
  κ
  Μ
  *4
  Β
  Μ
  Ο
  Η
  Ι
  ■α
  ι« ■
  -Λ- ί ί1
  ϊ> -:
  ·ι^Μν«ιϊΜ4ε~ηα—«[««^^^Μπν'^ιε^ΐνθΜΐ**·»