91917

Αριθμός τεύχους

18

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/4/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  πΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίο*; τη 4 Απριλίου 1912 ΑΡΙΘ. 18
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Η ΔΙΟ1ΚΗΤΙΚΗ ΒΠΑΝΑΣΤΑΤΓΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Διά ττίς δ*1 αριθ. 44 -ής 3 Απριλίου 1912 πράξεως
  τη; κατένΐιμ,ε |ζ.*τα£ύ των μβΐών αύτΐίς τάς Ανωτέρας
  Διεύθυνσις ώς ακολούθως.
  Ανετέθησαν χά, καθηκοντα τίϊί μέν 'Ίνωτέρας Διευθύν¬
  σεως των Εξωτερικών είς τόν κ. Γεώργιον Δασκαλογιάν¬
  νη, τα, καθήκοντα της Ανωτ Α-ευθύνββως τϊ?ς Δημοσίας
  Ασφαλιίας χαί των. ΔτιμΛβίων "Εργων είς τόν κ. Μιγαήλ
  Σγουρόν, τα κ«θήκοντ« χτίς Ανωτ. Διευθύνσεως των Οίχο-
  νοιιιχών ί'ς τόν κ. Λβωνίδαν Λιονάκην, καί τα καβιή)ίοντ(Χ
  της Ανωτ. Δί*υθύνσ&ω< τίς Δι-καιοαύντις ττροσωρινώς δέ καί τα της Παιδείας είς τ6ν κ. Εμμανουήλ Παπαδερόν. Έν Χετνίοις τ*τ 4 Άιτριλίου 1912. *Η Δΐοικη—ικττ ΈπαναίΙτατιΐίη Επιτροπη Γ ΔΑΧΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ τ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ Α. ΛΤ0ΝΑΚΗ2 Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ μ. Διαταγ. 16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ ... ΰιτ* δφιν τό όι-κο 2 Μαρτίου *. Ι ψηφιβιια τής _ Ε*ανβστατι*ή*ς των Κρητών Σ.ιν<λεύσε<ι»<{, τό άρθρον 138 το3 «■» «ριβ. 48," Νομου κβί την ύ*' αριθ. Μ0/ιβί Χ1" χρονολογίαν 31 Μβρ^ίο,, 19Ϊ2 (·νι*μο8δτησιν τοϋ Γενικοϋ Έπιβεωργ)το3 τίς ιΐαιδείβς, χροτάσει το3 Δ·.οικο3ντος την Π»ι8»ίαν Έπιτροιτου 'ΑπΌφαΰτζετ καί οιατάόβει 1) ΜετατΙθτ)βι έναλλάξ τον 8ιδ)λβν Άληκιβνοδ Άρτέμ.ιον (ραγχουδάχην άκόφ. ΓυιινασΙου και τΌν διδ)λον θιβίσΐου Κο- ιβνιας Γεώργιον Σχχν»υϊάκτ|ν πτυγ. Β)μιον 8ιδ)λαν. Ά Μετατίθησι την Ουρανίαν Περάκη έκ τοθ δημ σγολείου Α<» Ασιτών Μ*λ«61ιζίου είς την κενη» θέο·ν τϊίς ί»ί)λίσσης ■~τωΒ.|>'Α.ν!*τ. Χβιστ ΠχρθιναγΜγείω τίς πόλεως Ηρακλείου.
  Έν ονόματι, τού Βασιλέως
  Έν Χανίοις τη 31 Μαρτίου 1912.
  "Η Διοικοθσα Διοικητικόν Έτητροπλ
  Ό πρδεδρος Τα Μέλη
  Μ. ΗΣΥΧΑΚΗ2 _ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  ■ν » ι- "· ,ι. ·*» α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  ν, ^ ■■« ■ .,- κ-.*,'*, 2. ΜΑΑΑΤΑΚΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 14
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  Έχοντες ύκ' 5ψιν τό άπό 2 Μαρτίου Ι. Ιτους ψήφισμα τν]ς
  Έπαναστατικ-ίίς των Κρητών Συνελιύσβιας, τό άρθρον 138 το3
  ΰπ'άρτ*. 485 Νομ»υ «αι τί)» ύπ'βρΛ. ^/«κ 'τΐϊ Ό Μνρτίου
  1912 «ρόι-ασιν τοϋ Γενικο3 'Ρ.πιθ«<*οητοϋ τής Παιϊείας, κροτά- σει το3 Διοιχοθντος την Παιδείαν Έζιτροπου ' Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν Μετ—Λειιεν άμοιβαΐως την Πην«λβιτ*ιν Τσικαλ·««ύνλβ» 8ι8)λισσαν Μ«ρωνος'Άμ«ρίου χαΐ ττ]ν Χρυ«ήν Δ«νΙ4λ·υ 8(9)λΐβσ(<ν Ν«ύς 'ΑμαρΙ-υ Είς τόν Διο(κο!5ντα την Π«ιΐ«ί«ν Έχίτϊρβΐϊον άν«ΐ·«*ιή?η- μοσίβυσις καί εκτέλεσις το3 ιταοεντος Διατάγμβτβς. Έν Χανίοις τη 21 Μ.ρτίου 1912. Έ* ονόματι τού Βασιλέως Ή Διοικοθσα ΈπαναστατΛκίι Ό II. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Τ* ΜεΊη Β. ΤΟ Σ.ΜΑΛΑΤΑΚΗΓ Α. ίΡΙΑΡΗΣ Β. ΪΙΚΟΤΛΑΣ Άριβ. Αιατ-άγ. 13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ; Βίν^ΙλΕΤΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ Έχοντες ΰκ' δΐΐιν το άπδ 2 Μαρτίου έ. Ι. ψή«κΐμχ «(< Έ- «ανχστατιχής των Κρητών Σ:>ν·Λ»ύΐεα»ί το άρθρον 35 τΌ3 Κα-
  ταττατικοί Νομου τϊ)ς εν Κρήτη Όρίοδόξου έκκλητίας %αί το
  ΰπ' αριθ. 17ίΑπ τ1ίί Ϊ5 Μα?τίο^ ίγγραφον τής Μητροπόλεβς
  Κρήτης χροτάτει το3 ΔιοικοίΤντος την Παιδείαν Έπιτρόχου.
  Αποφασίζομεν καί δ»ατά<Ιι}οϊΐ«ν Χορηγο3μεν τώ ΈπΙσ<.βιψ Πίτρϊς λ. Τιτφ άδειαν άχουσίας τής Έιιισκοπή; τού ένο( κχί ήμιίΐεό»} μηνός πρός μετάβασιν αΰτο3 είς τα λουτρά τίς Αίδΐ)ψο3. Είς τεν Διβιχο3ντα την Παιδείαν Έπίτροχον άνατίθεται τ) δημοσίευσις καί εκτέλεσις το3 χαρδντος Διατάγματο;. / Έν Χανίοις τη 17 Μβρτίοου 1912 / Έν "Ονόματι τοό Βασιλέως Ή Έπανοστατϊκτι ΔτοικητΛκτΐ Ό Πρόεοροζ Τα μέόλγ) Μ ΗΣΥΧΑΚΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Α- ΚΡΙΑΡΗ3
  ! ΤΉ2
  Άριβμ.. Διατάγ. 10
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  «V
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΜ ι?ΛΗΝΩΝ
  "Εγοντες δχ' όφιν τό ?το 2 Μαρτί?υ Ι. ϊ ψήί'σμα τής
  ναστατ'ντ5? των Κοητδν Συν«λΐύίεΐι>ς κα' την ΰπ* αοιθ.
  11 Φιίρουκρίου ε'υηγΊΐτιχ,ήν ?χθ<σιν τΛ3 ΓΥ «ροτάσί! το3 δΐϊΐκοδντος την Παιδείαν ΈΐΓΐτρόιτου, ♦Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν: Διοβίζομβν προσωρινώς. Είς τό έν Βίροο ς επιτραπή ίΐς ; ττεζον 'Υ—νωυοτάργην Σ*αλιϊά<ι* θβόϊωρον νΐ σι»*άψτιγοίμι»Ι Ι ι«τά τίίί έκ Σπηλιίς ΚισσάΐΑου Δεσποινίδος Άγγελιχής Μ. Δι'&μοίου Δ'βΐά'γΊ'χτος ΰχ'αριθ. 9 τί!ί 20 Μαρτίου 191?| απεστάλη είς ά'ϊε«χν ανευ άποί γ.ών. τη «ΐττισε· τού ό Χω5Λφόλϊζ Μϊλ'νΒίίτος Χαοίλαιπ3? ίνεκχ νειακ/Λν τού αναγκών Δι' ο*ο!ο.> Δΐ-ϊτάγματος ύπ'αριθ. 13. τί)€ 29 Μαρτίου 1912 |
  απεστάλη «ί'- άδειαν άνευ άποδογΰν τ? οτϊτήσει τού ό *»!?;
  ΧοιιΐφΙλαΕ Χιτζηϊάκΐς Μάρκος, Ι퀫α έκ,τάκτων οί«ογ·»ιι·
  ατ« .ν
  ί-ν
  Είς τό Παρθεναγωγεϊον Πίμ—άς την Στέλλβν Μηλιϊβκι
  προΐ. 8ιδ)λισ»αν ώς βοηθόν επί μην. μιΐθώ δρ- 40, κενή"ς οδσης
  τής θίσ'ως.
  Είς τον Διοίχο3«τα την Πϊΐ?ΐί'»ν ΈτίτροτθΜ 4ν·»τί9ίται ή
  δημοσίευσις κ*} ΐκτέ'>ει«ί τοθ πβρόντοί Δίατίγυιατις.
  Έν Χαν<οί« τη 13 Μϊρτίοι» 1912. Έν ονόματι τού Βασιλέω: *Η ΈπαναΊτατικηΓΔτοτκητνκΗ Έπιτοοπίι Ό Πρόεϊρρς - - Τα Μέλη Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Β. ΤΚΟΥΛΜ! Τ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ τ-- , Α. ΚΡΙΑΡΗΐ η - ^ ' Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Λιαταγαιατος υι ίεκτή ή άττ)) τί!ς ύπηβ'σίας ξ Δημιοσ'ων "Εργων 5 ί. Ι. $ ίχτάκτου το3 Αριθ. Διαταγάς 7 Ιηωνιοιι | 1 Οΐκονόιιου. Διά τής ΰτ'άριθυ.. 3 *■« γρονολογίαν 15 ΜαρτΌυΙ. ϊ. ΐτβ-1 ών ίπελύθη τ*ς θ^σίωί το3 β·/ηθί3 των Δηαοσ'ι,ιν "Εβ· ό Τηλέααγος Κϊλ«ΐΑ!Κ!*οάΐΊς ίιά τούς εν τή ΰτ' ά·ιίι. "*8/ιοίο ^ ?. ιτοοτάσβι το"5 Δ.*υθυντο3 των Δηα.οσ'«ν '^ογκν άναΐιεοοιχένους λίνους* «'ς τίίν οδτωϊέ νενω*>»ϊσαν θέσιν τρ
  τή ιΐροτάτε' τού Δ ευθυντο3 τΰν Ληιπσί'βν "Εογων ό β—
  των Ληαΐσίων "Εογων Βΐσίλϊυς Βοίτζος, το^
  | Χανί« 30 Μ*ρτίου 1912 " "'" '
  Ό επί τής -ηιχθϊίας 'ΑηφαλείΌις χβΐ ·
  ε!5γ<ι>ν Λ(0(κΐϋν 4ιτ'τροπος
  ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Ό έπ τΛ? Παιδείας Δτοτκών 'Ιίπίτοοποο
  "Έχοντες δπ' δψι» τ^ άρθρον 27 τού ύπ' αριθ. 135 *. Ι-ο
  Διατάγμιτος.
  Δ'ορίζομΐν τόν "Ιωάν. Γ. ΜΐΓλτζά.ην υιεηρέ~ν ίν τω
  30
  Βραγ 30 καί τον
  τι»ώ σγολείω Γαδϊλοχωίίου ΐπί ^
  Ιωάν. Παπαδάκην ΰττ«β<την έν -ώ ϊηα σχολβίω Σητείβί επί μην. μ'σθδ δρ«"/. 30. ■ Έν Χβνίίΐς τί) 30 Μβρτίίυ 1912. Ό Διοικων Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Άοιθ. Διαταγτς 4 Ζ_ Ι Α ΤΑΓΗ *Ο επί τϊΐς Πατοείας Δι<Ηκών ΈπίτοοποΓ "Εχοντες ύπ' όφιν τό 5ρ9;ον 27 τιΐ Ιιτ' ά'.ιθ 430 πεο! «9- Υ«ιοτή-ων Νλιιου μ τα ΰτ' αι θ. 13%7» "α' 1ϊ3'π3 Τ?' '4 Μ*οτίου 1912 ϊγγραφα τβ3 Έφόοου τ<ον Άρχχιοτήΐ'Λν Ήια- 'Αοιθ. Ποωτ. 769 5 ^ , »> Διεκιτ. 400
  Η ΜΟΤΐΡ* ιΐ!-γ«»γ·ιτΐ" ΤΗΙ
  ΕΓΚ^ΚΛΙΟ-
  Πρός τάς Δημοτικάς ^οχάς καΐ τοΰς Λιευθιτντάς των
  Άνο>τίρων Δηιιοτικων Σχολείων
  ΠληοοοόΊθύ'/,ίθχ δτι ιτολλθ' τώ^ κί'δΐί7Αχλων
  των φύλων έγ*χτΑ'7Γθν τδ σγΆεΐόν των άπό τοϋ
  τού τοΰ Λχζχοοι· γωοΐς νϊ έτχνίλθωΐ'ν ε'ς αύτδ,
  νχιθίόσ' χα,τά τάς το!ϊ< -οώτχς ήα,έοχς της 'εβοοιχάοος, ώς βρίθει ό Νόιιος. Τό Ί-οιοϋτον οίΐκνυει ϊλλειφ'ν ζήλου Λτός -ό τινχ χγνω'λθΐύνγιν —οο; την ΓΙολιτε'χν, ή όιτοίχ τ *Ρ" ττν Διορίζομ*» τόν Φί1ΐππ5ν ΠιΛ'ί<ην ϊ«-αντον έν Ρόοτυν χνχιιαρ'&ν κχι τ'βν Είττοάτιον Τζω·>τζ»*ϊκην
  τον τώ» έν Αγ. Το'ίΐ· ά»ΐτ<α»'θ> ί-ά-β-'-.ν «τί μην
  8ραγ. 60, κ?»1 ίφ' βτον γοόνον θέ>ίυτι ίΐϊρχέσεΐ αυται.
  Έν Χανίβις τη 17 ΜτατΙθΛ 1912.
  Ό Διοικών Έιτίτοι
  , , Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  των
  Ιν τχΐς ότο'αις εΰρ'σ/ΐετ'*·,
  ακϊθν^βτεΐ πχντχς το^
  Αριθ. Δικτχγης 2 ,
  Δ ί Α Τ Α Γ Η '
  *·ΐ-*Ο επί τΛς Ίατόείας Αιοτκών *'ίπίτοοπ*>ς
  "Εχοντες ΰπ' όφιν τό άρ ιο ν 27 το3 1π* αριθ. 135 π. ϊ. Διχ-
  ταγμΛτος καί το ύπ'άρί^. ^^ Τής 5 Μαρτί3^ 1912 Ιγγραφον
  τοθ Ν. Έπ'θεο>ρητο3 Χΐνίων-Σφακίων.
  Διορίζομϊν τόν Ία»ίννην Κΐραμϊίβνονΰπηο'την εν τΰ Άνιατ.
  Δημ. σχολείφ Άληκιανοϋ ίτΐ μην. μισθώ 1?. 30
  Έ» Χα»:Ό«ς τή 13 Μβρτίου 1912.
  ^ .: Ό Διαικών Έπί-ροιτος
  ^οτγ,κ' ο Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΔΙΕ79Π.Ι2 ΛΗΗ· &.ΙΑΑ.ΙΑ. ΧΑ! ΔΗ1Ι· 2ΡΓΛΝ
  Διά τςθ ύπ' αριθ. 8 τής 20. Μάρτιον 1912 Διατάγμ.ατος
  χν των
  ποοθίιχως κχ·
  ΰχχλληλους αυτής.
  Θϊ'Λθΐΰντίς ώς %^!<ύ)ί.χ κχτχ της Πολιτειαι την ολ'- γωο'χν τχύτην ττχοχκχλοΐαίν ΰ'Λχ; νχ. γνωο'τητί ή *·?ν 51"1 άτ' εύθδ'χ:, εϊτ- VI τ/Τ)ν Νο ιχηγιχν^ι Έ εγκχτχ'λιπόντχς τχ σχ^λίΐχ τίον κχ' τοΰς κ,η τάς τρείς ήιχέΌχς της Μίγχλιος κχ' τάς τρείς ώτχύτωί τϊι? Δΐχκχινϊΐιία,ου Εβδομάδος, άς ό Νό'Αος ώρκτίν έργχσίιχουί, οΊχ νχ ληΒθώ'ΐι τα -οοιήκονχ είς χ!>τούς μ,έτοχ. Γνωστόν
  δ' εΤνχι βεξα'ως ΰ'χϊν τ5τι χίίειχι άπουσίας δέ^· χορηγο3ν"
  ται ττοό ο'ΧθτΕων 7ϊουνΐ(Λέοίον ·η άι/.έτως 1/.6Τ1 αυτάς (£Υ*'
  8300/Ι277 της 7 Αύγούστου 1910)
  Έν Χανίοις τη 21 Μαρτίου 1912
  Ό Διοικών Έπιτροπος
  4*"' Β ΣΚΟΥΛΑΣ
  Ατόοθω<Ιτς Είςτόδιτ'άρθ 8 φύλλον τε3/ο; Β . 1912 τί; ρίϊος τής Κ^5ίονή^*ως έ* π^αϊρ3^; έδΐ)4.οσι.υθ»ι δ« ϋτ' αριθ. 12 έ. 2. Δϊ*τάγ.Α«ϊοί ΐήί Έκτε«βτι*ί|; Έ*τροίί διωρίσθη λιμίνοφύλαξ είς ιό λιμεναρχεΓίν Ηρακλείου ό Χ*ίϊν Κά *'«
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΑΤΛΛΟ1ΟΧ
  των *ατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 10 Μαρτίου 1912 τοθ Εφετείου Χανίων χληρωθένταν*
  ^τακτικών καί άναπληρωτιχών ένόρκων διά την άπο 10—30 "Απριλίου 1912, Σύνοδον
  τοθ ΌρκωτοΟ Δ-.χαστηρίΌυ Χκνίων. .
  1
  2
  3
  4
  5
  7
  8
  9
  1
  > Α.
  Ι-1
  ■ Ή' ν '" "' ' !'^
  α.

  |
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  > 3
  ο. 13·
  Κ α τ ο ι κ ί α
  /«//»'- οσόντβ-*
  «Ι
  »{ - '
  ** Μ
  ο. >-
  Λ,".
  Α'. Τ
  ακτ ι
  κοι έν ο ρ κ ο ι.
  / ' " ' '■ *» |
  1
  Μπιριράκης Έλιυθ/ριος
  265
  Χανία
  ■ Τμπορος _ Μ^
  2
  Παπαντωνάκης Ιωάννης
  358
  3
  Μητσοτάκης 'Αλέξανδρος
  277
  »
  'Ε-πιπλοποιος ' *
  4
  Μπαδογιάννης 'Αλέξανδρος
  288
  ι
  Δερματέμπορος
  5
  Κα^εμικιαράκης Κωνσταντίνος
  139
  ' Καθηγητής "' '"ί
  6
  Μοάτσος Νικόλαος Ι.
  260
  »
  "Εμπορος
  7
  Λεκάκης Μιχαήλ
  236
  »
  8
  Κορφιάτης θεόδωρος
  211
  9
  Λ,ουλουδάκης 'Αλής
  238
  ι
  ι.ν Κτηματίας
  10
  Άληγιωτάκης Μουσταφας
  21
  ι
  ι -
  V
  "
  Ι1-» Μεγαλοχτηματίας
  11
  Φούμης Πέτρος Κ.
  507
  *'· Έλαιοέμπορος
  12
  Δαλεντζας "Εμμανουήλ
  115
  Κάμπους
  ' Κτηματίας
  «3
  Σολανάκης Νικόλαος
  450
  Χανία
  Διχηγόρος
  14
  Άλεξανδοάκης 'Αλέξανδρος
  18
  1)
  Παραγγελιοδόχος
  15
  Γεωργη)αςΒ. Στυλιανός
  548
  Κοντομαρί
  Ίατρός
  16
  Βαλάχης Παθλος
  39
  Χανία
  Καβηγητής
  17
  Φουντουλάκης Γεωργιος
  1042
  Κομιτάδε*
  Κτηματίας
  18
  Βασιλακάκης Νικόλαος
  66
  Χανία
  Έδωδημβπώλης
  19
  Γαρδιζαδές 'Ελφής
  86
  "ί'μ-κορος
  20
  Μπαλτζάκης Χουσεί'ν
  298
  »
  » Μ" ·- #,
  21
  Βεδρη&ηζαδές Ίδ'αήμ
  58
  Κ-ΐηματίας ' · '
  22
  Κνιθάκης Εμμανουήλ
  162
  Εμπορος , )*,^/,
  23
  Σπυριδάκης Σπυρίδων Β.
  448
  Γαλατας
  Κτηματίας ,
  24
  'Ανδοεαδάκης Γεώργιος
  36
  Χανία
  »
  25
  Βλαζάκης Γεώργιος
  55
  9
  Ύπάλ. Κοινωφ. Ταμείου
  26
  Γεμενάκης Γεώργιος1
  7'·ί
  »
  'Εμπορος
  27
  Μαυράκ/)ς Νικόλαος
  314
  Χανιά
  'ΐπάλ. Κοινωφ. Ταμείου
  28
  Δασκαλάκης Σταθρος
  106
  »
  'Εμπο ρος
  29
  Γαρυφαλάκης "Εμμανουήλ
  81
  »
  Χρυσοχόος
  30
  Ιωαννίδης "Ιωάννης
  130
  Ι
  Μηχανικος
  Β'. '
  Αλεξανδράκης Νικόλαος
  Βαλάκης Νικόλαος
  Αντωνακάκης Ίδομενεύς
  Βενάκης Δημήτριος Γ.
  Βατσάηης "Εμμανουήλ
  Λουνδουράκης Εμμανουήλ
  Μητσοτάκης Χρήστος
  Νβξάκης Κυριάκος Στ.
  Νικολακάκης "Ιωάννης Γ.
  ί ενορκοο
  24
  62
  9
  56
  47
  199
  284
  321
  323
  Χανία
  »
  Χαλέπα
  Χανία
  Ίατρος
  Τέως "Επαρχος
  Κτηαατίας
  Οδοντοϊατρός
  "Εμπορος
  Τρα-ιεζ. Τπάλληλος
  Έργολάβος
  Έμπορος
  Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ί
  Ιί
  ι
  < "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντ -, -^ ε>
  £ 5 .
  Ι ί
  α. *~
  Κ ατοιχ(α
  Π ρ ο σ ό ν τ κ
  10
  Ανδρεαδάκη; Εμμανουήλ
  22
  ΧανίαΓ
  Έμπορος
  11
  Άγγελο; Ίάκωβος
  13
  » ... :
  12
  Καλθγεροκης Χρήσ: ος
  170
  » : ■ '
  Καπνοπώλης
  13
  Διβχουλάχης Ιωαν. |>
  111
  »
  Εφαπλοματοποιός
  14
  Καρακατσάνης Ιωάννης
  164
  »
  Οαντοπώλης
  ■ ιϊ>
  Μοάτσος Ιωάν* (ς Κ".
  2Ρ9
  Ίατρ^ς
  16
  Κανδαράκης Μ./ατ;>
  4-515
  » ·■■ ■: ·, χ,'Τ -· ' *
  Δικηγόρος
  17
  Γεωργιακάκη; Μάρϊτς Ι.
  78
  9
  Έμπορος
  18
  ΜπαΙογιάνν.·; Στυλ'»Λς
  233
  Β ι :ι-'
  Δερματέμπορος
  19
  Περάκη; Κ.;;όλαος
  £ϊί7
  »' ;::
  Βιβλιοπώλης :-
  20
  Ξηράχης Άλέξανδρος
  349
  Έμπορος
  Εγένετο συμ^ώ'α>ς τφ 6ϊ άρια. 44 έ. ϊτ. πρ^κτικφ δημοτίας (;ι»νί5ριάσε(ο< τοθ'Εφετείου Χανίων. 0 Ι Δ ικ α στ χί Άντ. ΖπλτΐΜΓ ν ^ Χατζη ιν'οέον <ίτ. Γεωργ, α Γ, ής Κ. 1 Ιαηα &άκη«; ΊωΓιν- 2^ 'Ακριβί; ά,ψιίγρα^ον Έν Χβ^ς,τγ, 14Μχ;-.ίου 1912 'Αριθ- Ηρωτ. 170 Διεκ». 153 Δηιχοσιευθήτα) ?:ά τής ΊΙτ.ιτήμου Έφημϊρίδος. Έν Χανιά; τί] 14 Μαρτίου ·, V ·- £ 'Ο' 'ϊ.)γραμιζ.ατεΰς Σ—/ρ. Χαραλαμπάκης Ύ)γραμμοιτεί»ς Ό ...α χ- Ι . Ά Γ.ρβς ;δν έν Χανίοις * Α Μ Γ. ΖΗΑΗΜΩΝ ι ε ;-χν.;νί « .Γ-.- ■,"■.· λ-ί
  1. ΗΜΕΡίΤ! ΤΗΣ! ΚΪΒΗΡΝΗΣΕίΐΣ3
  Ι-Α ΤΑ1ΛΟΓΟ23
  των χατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 10 ΙΙι ρτίου 1912 τοθ Έφετείου Χα-'ων, χλη^ >-
  τακτικών χαί 'Αναπληρωτιχώνένό^χανδιά την άπο 6—21 'ΑιφιΛίου ΙΓΙϋ.
  Σύνοδον τοθ δρχωτοΟ Αιχ/.στηρίου Ρεθύμνης
  "Ονοματεπώνυμον χληριωθέντος
  1
  2
  3
  4
  δ
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  — ι* τ ο ι κ ί α
  Α'. Ταχτικοΐ ένορχοί
  Καλοειδας Χαρ. Νικόλαος
  Παπαδάκης Απόστολος
  Σωτήρχος Εμμανουήλ
  ΧατζηΟάχης 'Ελ. Άριστόδημος
  Αύγουστάχης Γεώργιος
  Μαυροματάχης Ζεκής
  Παπαδάκης θεμιστοκλής
  Ιΐαπαμαρκάκης Μάρκος 'Αναγ.
  Πετράκης Στυλιανός Ν.
  Φουντούλης Μιχαήλ Ιωάννου
  Άντωνΐουδάκης Κωνσταντίνος
  Παπαό'άκης Γεώργιος
  Χατζηδάκης Γεώργιος Ίωά.
  Ζαχαρίου Ίιυάννης
  Βροντάκης Αντώνιος
  Ιΐαπαμαρκάκης Μικόλαος Γ.
  Σκουλάς Ιωάννης Π.
  Σαπουτζάχης Ευάγγελος
  Βαροθχας Γεώργιος Κωνσταν
  Ιΐετρακάκης 11. ΙΙέτρος
  θεοδωράκης ' Εμμανουήλ
  Πορτάλιος Έμμ. Λ'ιχαλαος
  Μακρυδάχης Εμμ. Γεώργιος
  Πατιακός Άπ Γεώργιος
  Κυριμάκης Μιχαήλ Χαρ.
  Δετοράκης Κ.. Ιωάννης
  Άνόρουλιδάχης Ανδρ. Νικολ.
  Χιονιάς Μανοθσο;
  Ματθαιουδάχης Μ. Γεώργιος
  ΙΙαπαδομιχελάχης Εόάγγελος
  Γρηγοριάδης Ιωάννης
  Καφάττος Άντ. Αντώνιος
  Σαρρής Ιωάννης Κωνστ.
  Χαλκιαδάκης '_μμ. Γεωργίου
  Δρουλίσχος Ανδρέας Νικολάου|
  Πισκοπάλης Έμμ. Γεώργιος Ι
  Μοάτσος Θεμ. Ιωάννης
  Μουσοθρος _τυλ. Γεωργίου
  Χλαμπουτάχης Γεωργιος Β.
  'Δνδρ&αδάκης Έμμ. Βασίλειος|
  310
  281
  167
  209
  254
  95
  120
  240
  239
  365
  252
  132
  366
  49
  7
  351
  359
  157
  307
  286
  227
  327
  321
  325
  345
  39
  301
  2
  273
  283
  17
  314
  356
  367
  223
  148
  103
  109
  251
  302
  Μέρων: ,-
  Σπήλι
  Ρ
  Ρέθυμ;ο
  >
  'Αργυ χύ-ολ
  Μουνδ,ο;
  Τριπόδ.
  Κ
  ρμ
  Ρέθυμνον
  Άγιος '] .ο άννης
  Ρέθυμ όν
  »
  Μαργαοί.αις
  'Ανώγί ια < Ρέθυμ·.ον Άποσί' τι Κρυα ]5ρύσι Παντό /α,ζσ Βυζάρι Μονασ ;ηρ Ρέθυμνον Νεύ; Αι,ίρι Δαμν2- νι 'Αγία Γο > ζν
  Άγα> χ.13
  Ρέθιψ /-όν
  Μονα, :ηρ ν.
  Πίρα.α
  Μαργ }ί- ις
  Φραντ 'εσ/ -. χνή
  Κυρΐ-,' )λ
  Ρέθυμνον
  ΆδΓ
  'Ατσ. ^Λ^ λ*ν
  Φουρ;,υρχ
  τα
  Λι/.η^ρος .
  Κί
  Έπιτη' -υματίας
  . ς
  : ποίος
  Δκν,γίρος
  Κ;.ο.ί
  Τέως ΠΛηριζού τίος
  Κτημαιίας
  Καθη-,ητης
  Διχηγορο;,
  Κτηματί '.ς
  Ίατρός
  Κτηματίΐ'ς
  »
  Δικηγόρος
  Κτημα". ία,
  Έδ
  η
  Κτημαιίας
  Καθηγ·, '·);
  Κτηματί χ;
  Έτιτηδε [«.-/τία;
  Δ·..
  Κ ,,ματία;
  *
  Κτηααΐίας
  160 ,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ίϊ
  •Μ
  3 <· Ονόματα κληρωθέντων Ι 8 Κ α τ ο ι κ ί α Έπάγγελμβ 11 Μαμ«λά>ης Α. Αντώνιος
  267
  'Αγία Γαλήνη
  Κτηματίας , ν ]
  12
  Ηλιάκης Γεώργιος Ιωάννου
  226
  Σαΐτοθίες
  » ι
  13
  'Αγγελιδάκης'Αγγελή Έμμ.
  303
  Βιζάρι
  14
  Γαβαλας "Ανδρέας
  21
  ΡιίΙυμνον
  Έπιτηδευματίας
  15
  Ψαρόκαλος Εμμ. Έμμανοήλ
  368
  'Αγγελιανά
  Κτηαατίας
  16
  Παττεικος Άντ. Εμμανουήλ
  * 29
  Άνω Μέρος
  17
  Κορωνάκης ' Α,ριστομένης
  83
  Ρέθυμνον
  Διιηγόρος _ ο < 18 Μαγουλδς Αυγουστίνο; 98 » Κτηματίας Ι 19 Καραμπασάκης Δ. Γεώργιος 317 Βυζάρι 20 Μοσ/οβίτης Ν. Γεώργιος Άποσέτι , ->-. " ?
  Εγένετο έν συμφώνως τψ ύπ' αριθ. 48
  έ. ε. πρακτικω δημοσίας συνεδρ
  ιάσεως τοθ Έρετείου Χανίων
  Ο Δικασταί
  'Δτώνιος Ζηλήι^ιων
  Ηλίας Χατζηανδ^έον
  Κωνότ. Γεω^γιάοης
  Κοχίταντ. Παπαδάκης
  Ιωάννης Χαουνάτόος
  Άκριβές αντίγραφον
  Έν Χανίοις τή 14 Μαρτίουίου 1912
  Αριθ. 169
  152
  Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Χανίοις ττ] 14 Μαρτίου
  Ό ^γραμματεύς
  Σ. Χαοαλαμπάκης
  ν . Ι Μ . <··ν 1! Α ;<χχ.- ο.Η } . > / Ι»ΛΪΑ (Ίΐ-ΐ'Ι
  Ό 'Υ)γρα.[Λματεΰς
  £ Χαραλαυπόκης ' ι
  Ό Πρόεδρος των έν Χανίοις . Έφετών
  Α. ΖΗΛΗΜΩΝ , ί/
  ! 1 ϊ ■
  ' - , ί. * - ί
  .17
  Λ,