91949

Αριθμός τεύχους

20

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/4/1912

Αριθμός Σελίδων

16

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤιηΧ ΕΑΑΑΔΟΧ
  ΠΑΡΑΡΤΗΗΑ ΤΗΣ ΕΦΗΪΡΙΜ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Η "Γ Η
  Κ
  ΤϊΥλΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις ττ, 24 Απριλίου 1942
  - 20
  Ά-,ι-
  17
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' όψ * το πζ·> χρονολογίαν "2 Μανίαν 1912
  φΐια τής Έτχνχΐταίκή, Σ,ινελίύσε'-ι).- τϊν Κρητώ', τί
  ' αρ.θ. 13ο το3 1911 |«ς ,
  τού Δ οικΐύηος την Παιδείαν 'Επιτροπου
  καί
  την 1Ιχ.5,ίχν
  το^ τχρον.ος ίιατάγματος
  2
  ρ
  Ε/ Χΐνίοίς το 9 'Ατριλί^ 1912
  Έ< Όνόματ; ταυ Βασιλέως ' Λ Έπαναστατικα Διοικατικίι Επιτροπίι Ό Προείρος Τα Μ&λη Γ. ΔΑΣτίΑ.ΛΟΓηΝΗ2 Ε. ΙΙΑΙΙΑ^ΕΡΟΣ Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ Λ. ΛΙΩΝΔΚΗΣ Διορΐζιμεν τίν Νίιΐο'.αο.' ? ϊιδ)λον είς τι ϊημοτ.κόν σ^νλίυ^ Θίρ ^^^ Κ^^ όν α; ίΐϊί μην· μισθώ 8ρ. 50, ά/τί το3 Άίτεμ.ου Μχ,ϊαγκυίίΛη, οδπνος τ,^ν ΐα^αιτηίΐν ά ;ο τής Ι-ΐευ; ταϋ;»); αποθί/.ομΐιθα *αί άταλ λασσο,Αεν αυτόν πάσης ύπηοβσιας. ώς τον Α ο.ι«3νΐϊ την Πχϊΐΐν Έϊ τιι*;» ά/ιτίίεΐαι ή ϊημοσίευσ.ς και έκτελϊσ ς οί παρόντος Λια;αγμχτ:ς. Έ, Χανίοις τή 6 Άιτρ-λ-ου 1912 Έν ό-νόματι τού Βασιλέως Ή Έπαναστατικη Αιοικητικίι Επιτροπα Ό Προεδρος Τα Μίλη ; Γ. ΛΑΣΚΑΛΟΡΙΑΝι^ΗΣ Ε. ΠΑΙΙΑΛΕΡΟΣ Λ. ΛΤΩΝΑΚΗΣ Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ Αριθ. Διατάγ. 19 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑ_ΙΛΕΥ_ ΐΩΝ ΕΛΛΗΝϋΝ Αριθ. Διατάγ. 18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΗΛΕΥϋ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ "Εχοντες ύκ'όψιν τ* ά πό 2 Μιρτίου καί 2 Απριλίου 1912 «ρβρβν 138 τού ύκ" ά:·.!1 483 Ν^'-»· *« τΐϊν Ιτ' άί.«' Η1/ΐββ ττ)ς 5 Ά«ρΐί>υ 1912 ποοτχΐιν τί3 Ρενΐκιό Έτιβίωρητοϋ
  τής (Ίαιδείΐς πρίϊ»σ»ι τού Δο κ>0ντος τήνΠαιϊ.Ιαν Εκιτρόιου.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  ϊπ'όψ ν ΐά ά^ο 2 ^ίχριΐίυ κχί 2 "Απριλίου 1912
  ψ( ^ ϊής'βίτιναΐ;ατι*^ς τΛν Κρητην Σ^^ελευΐ««»ς κ»ΐ
  το ^.τ" άρ.4. 2/6 αλι χρθί»Λο/·.αν 5 ΔεΛε,λδριιυ 1911 Δια¬
  ταγαί, τ.ρι-.χιε. ΐία Δοιχο,ιν;^. την Πχιδειαο Έπιτροπου
  Ά.η>θΛ-3ίζύιζν και 5ιατάο><3ο(ΐεν Διβριζοΐλΐν τον Νικόλαον 11ζπα3α*ην 4ιϊασχ.αλο< των Ρεωπο- νΐλών ΜαΚημα.ων <ν-.ώ Ρυμν^σίφ Ηρακλείου, ίπι μην. μ σθώ άνΐλ3γο>)ντι πρό; 30 δ?χχρα% ΛαΟ ιςαωρ^ν ίίβομαΐυιιαν διοα-
  ΐκ,αλιαν.
  Είς τον Διο.Αθύηα την Πα.διίαν Έητροκον άνατιϋεταιή ίη-
  μ^ΐιευΐις και ΐΐτέλεσις τοθ παρόντος Διατάγματος.
  Έ# Χανίοις το 10 Απριλίου 1912.
  Έν "Ονόματι τ αι;
  Ή 'Ιίπα^αιΙταϋκΑ Διοικητικη
  Ό Πρθΐδρος Τα
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΙΙΑΛΕΡΟΣ
  Γ. ΣΓΟ1ΡΟΣ
  Λ. ΛιΩΝΑΚΗΣ
  μ την Ά·)ην5< Κυ^ιακοί δ' δι)α)λ=ν πρ Μνην το3 έν Κρΐυαώνΐ Μαλ^βυΙ,ίίυ Παρθιναγι*γείο.> είς τό έν
  Ηρακλιίφ 6' χριστιβνικό» Παρθενΐγωγεΐον ώ; ίίη^όν, άντϊ
  τή"ςθϋρα>ίΐς Πιρά-α γ' προ τ. διδασκάλου μιταηθ.μένης είς
  ΐό Ι1αρδ«νιγο»γΐίον "Α><* Άΐιτΰν ΜαΧε^ζίβυ «νή; οϋΐη; τής «ίςεως, ΆριΟ[Α. Διαταγ. 20 γεώργιος: α' ΒιΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛίιΝΩΝ Έχοντες ΰκ' 3ψιν τα άκό 2 Μάρτιον καί 2 Απριλίου 1912 ατα τή; Έ*α»αστατική"ς των Κρητώ^ Σιινε/εύσεως, τβθ Διοιχβΰντος την ΠαιίεΙζν Έχι;ρυ«ΐ).
  Ιββ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κα'ι
  Άποϊεχόμεθα την διά τού ΰπ αριθ. 'ιο/β1 *β' χρονολογίαν
  1 Ά^^ΐλίου 19ί2 ιγγράφου τού Γυμνασιάρχου Ρεθύμνης ύπο-
  δλτθϊΐαον ιτβραιτησιν τοθ κ-θηγητοθ των Γχλλιχών ίν τω Γυ-
  μνατ ω Ρεθύμνης κ. Άνίρέου Ροστάν καί άταλ'>άίσ->μ'!ν αυτόν
  τή. υπηρεσίας.
  Είς τον Διοΐκοΰντα την Πχ-δείΐν Εκιτροπον «««ΐίθβτα' ή
  δημοσιευτΐί κ»ί εκτέλεσις τού παρόντος Δ'ατά^ματος.
  Έν Χανίοις τ^ 10 Απριλίου 1912.
  Έν ονόματι τ«.ύ Βασιλέως
  ΊΙ βπαναστατικη Λιοικητικη Έπιτοοπη,
  Ό Πρό δρος
  Γ. ΔΑΣ <ΑΛΟΓ1ΆΝΝΉΣ Τί ΜέΛη Ε. ΠΑΙ1ΑΔΕΡΟΣ Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ Γ. ΣΙΟΥΡΟΣ Αριθ. άγ. 22 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' Β.νΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΧΩΝ ύπ' όψιν τα ά·:ό 2 Μαρτίου καί 2 ΆπριΧίο* 1912 <τ τής Έπανα»τατ.*ή; ιω Κρη ών Συνε >ευσϊως, χαί
  τό 1 έδαφιον των μ«ταδατικών *ιαταξ»<ί»ν τοΰ 1κ'ά319 485 Νο- μβι», προτάτει τσ3 Α οικ3ϋ»τος τ^νΠζιϊείαν Έιπτ·ρόπου. Αποφασίζομεν καΐ διατάοσομ&ν Άνϊ ίΉμϊν την 3ι3α«αλι*ν τώ» Γαλιχώ; έν :ώ Γυμνασ''<ι>
  Ρεθυμνη, εις τόν Αλ. Βυλγαρ.ϊην επι μ*(ν. μ β')ώ δρ. 180
  καί τρο»»ρΐ/ώς μέχρις ευΛσίως Κα»ί]γη; 0 συγ«.ε τρ^ίΐντος τα
  προσόντα άτινα οριζει το 63 άρ ίρον το3 α^τ;3 Νομου.
  5ίς ϊ.ν Διοκοϋντα την ΙΙα: «αν Εΐΐ;ροτ,ν άνατ.θιηΐ ή
  Έν Χανίοις τ* 12 Απριλίου 1912.
  Έν 'Ονόματ» τοϋ
  'Η Διοικητικη Έπαναστατικίι Έπιτοοπίι
  Ό Π?Λε)ρο« Τ» Μίλη
  Γ. ΔΑ2ΚΑΛ0ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΛΕΡ3Σ
  Λ. ΛΙΩΝΑΚ1ΙΣ
  Μ. ΣΓΟΪΡΟΣ
  Άρ.θ Διατάγμ 39
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ΰπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίοι» έ. ε. ψή-
  φισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεοσεως, τό αρθρον
  5 και 22 τού ύπ' αριθ 85 ι. ε'. Διατάγματος, προτάσει τού
  επί των Έσωτερικών Διοι/οϋντος Έτατροπου
  Ά.ιο6ϋ(ίιζο^ιεν καΐ 5»ατά»ί(ίο μιν
  Ή έ-λλογή τζς Έπιτρίπείας τού δ:ά τοΰ ΰπ' αριθ. 167 έ. έ'.
  Δ<ατι»γοίτος συσταΰέντος Δήμου Καλαμα διά την μέχρι 1 Όκτω- βριου 1^1'2περιοίο> διεξαχθήσεται εις τόν Δήμον τούτον κατά την
  15 Άπρι ιίου έ. ε. ημέραν Κυριακην οια μυττικής καί διά ψη-
  ιροδελτιων ψηφο^οριας ά-ο τής α^:3ΛΓ(ς μίχρι τής δύσεως τού
  Ηλίου.
  Ό Ήμε'τερος επί των Εσωτερικών Διοικών Έπίτροπος θέ-
  λε' ίημοσιεύσει καί έλτελέσει τό παρον Διάταγμα.
  Έν Χανίοις τί) 6 Απριλίου 1912.
  *Λν '^νόματι τοθ Βασιλέως
  ε^ 'ΐΐπαναοτατικα Λιοικητικη Έπιτροπτι
  Ό Πρόεοροζ Τα μέλη
  Γ ΔΑ^ΚΑΛΟΊΑΝΝΗΣ Ε ΠΜΤΑ^ΕΡΟΕ
  Μ. ΣΓΟΤΡΟΪ
  Λ. ΛΤΟΝΑΚΗΣ
  Δΐ'/ταγ 23
  Ε Α'
  Αριθ. Διατάγμ. 25
  ΓΕΩΡΓ ι
  ΒΑΣΙλΕΓΣ ΤΩΝ
  "Εχοντις Ιχ'όψιν τό «ο 2 Απριλίου 1912 ψ^φισμα τής
  Έπαναστατικής των Κρητών Συν«λ«υ«ως, χαί τβ υπο χρονο¬
  λογίαν 8 *αί 12 ι.νιαρτι:/υ Ιγγρ3φα των διδ)λων Σταϋρΐκιων
  ΕΰϊγγίΜας Τσαγι,βρϊΛΐ κ ι 'Κ(»ΐ3ς Μονΐιφχταίο.» Έ,ιλ. Κϊ-
  Λ*ντακι πρός τόν Ν;μαρ. Έ-ιθι^ρητςν 'Ηραιιλϊίίυ, πρ5Iά^β^
  τοϋ Διοικοαντος την Ηαιοιιαν Επιτροπου.
  Αποφασίζομεν καί διατάΰοΌιιεν
  Άποίεχομεθα τας ΰπς6λη6εισας -χΐρτ',^ζ ις των, Ι) Ε!»αγ^-
  λΙαςΤααγκαροχ ί ό)Αί;σης Στ» ραχιο» Μιλΐί ^ζ(5«, καί 2) Εαμ.
  Καλεντβκι οιδ]λ.ϋ Εθ1*ς ιΥΐ^νοφατσιον καί ίπλλαστ^μεν 2υ-
  τούς τής ύπιρισιας.
  Είς τόν Διθίκοΰντα την 11αιί»ϋν Ένιτροπον άνατίθεται ή
  δημοσίευσις και εκτέλεσις τοϋ παρόντος Δΐαταγματ^ς.
  Έν Χανίοις τί. Π Άβριλί^ 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή ΈπαναστατΛκτι Διοι^ηηκτι Έηιτροπτΐ
  Ό Πρόβδρος Τα αέλη
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ*. Ε ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
  Μ ΣΓΟΤΡ'Σ
  ϋ ' Λ " Α. ΛΙ0ΝΑΚΗ2
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ΰτ' όψ'ν τα άτό 2 Μίρτίου καί 2 Άιριλίου 1912
  ψ(]φΐί,Α^τα τή; Έπ,ναστατίκιίίς των Κρητών Σ.νελ-ιίσεως, το
  ί?6ρον 138 το3 Ιτι' αριθ. 485 Νίμίυ, τό υ* ά^Ο. 135 *. Ιτους
  Δίαταγμα, και την υιτ' αριθ. Ιφη τής 11 Απριλ'θυ 1912 πρό¬
  τασιν τι: Γί»ικ3ϋ Έτ^θεωι3ητ^^ τής Πϊΐδειας, προτασει τοϋ
  } Δΐοίκοΰντος τ»;ν ΙΙαιϊείαν Επιτροπου.
  ι Αποφασίζομεν χαί διατάσσομεν:
  ? Δι ί,ίζομ,ϊν τόν Έμμ. Α. Ξανθάκη τριτοδάθμΐον προσ. ίίδά-
  σκαλο», 5ιδ)λον ίν τω δημ. σχ,θλείψ Αΰγ«νιΐιή"ς Μαλεδυζίου επί
  μην. μΐίθώ ίρ. ..5, άντι τίυ Ιωάννου Κόντου Β. πτυχ. δημο-
  ] ίιϊΐσκϊλου μιτατιθεμβνου ώ; βοηθού* είς την έν τώ Β'. 8ημοτ.
  • σχβ ε!ω Ηρακλείου κίνωθεΐσαν θίσιν διά τοϋ θανατον τοθ Κ.
  ίΣφαΛΐανάκη.
  Είς τον Διοικοϋντα την Παιδειακ Έπίτροιτον άνατιθεται ή
  § ίί,μοσίευσ'ς καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατ«γμα5θς,
  Έν Χανίβις τή 17 Ά/ΐριλίο» 1912
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  ' Η Έπαναστατικίι Διοικητικόν Έπιτρβπη
  } Ό Ιΐρο.δρος Τ» Μελη
  Γ. Λ3Κ\ΟΠΑνίΙΣ Β. ΙΙΑΙΙΛ8ΡΟ3
  Λ. ΛΙφΝΑΚΗΣ
  Γ.
  Η ΕΓΤΑΝΑΣΓΑΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε1ΪΙΤΡ3ΙΪΗ
  ΑΠΟΣΠΑΙΜΑ
  Της έν τω ύπ αριθ. 49 τας 16 Αττοιλοι; 1912 ηοα<ΐΐ<ώ φαθ^ς τής Διοικητ. Έπ-ΐνααΐατικας '^Λ Αριθ. ά- φ. 56 Ή 'Κπιτροπή Άποφασίζΐΐηχμψηφεί, Έγκρίνει, ο'η«·ς δαιρεθώσΐν αί οικονομικαί περ'φέρβιβι τ!}< αρχιο; Λου-,θίβ.1, ώ; γνιβΐΑοϊιτίί ό Νομάρχης Λίβη^ου διά ' αριθ. "«/^ έ. ίτ. 4γγρβ?βι» τβ^ κ« ίχ}9ειχνύει 4 Οί-
  Κ 87
  κονομικος Έιττθβωρητής τί|ς Β'. Ο'ικίνθίϋίή; περιφίρεια;, ο.ά
  τοϋΰπ'άριθ, μ/μ τή; 9η; Μαρτίου 1912 ίγγράφου τού καί
  Άναάθησι την εκτέλεσιν τής παρούσης είς τόν επί τώ* Οί.
  κονομικών Διοικ. Έπιτροπον.
  Ό Πρό*όρ3ς Τϊ *ίη
  Γ ΔΑΣΚΑΛΓΓΙΑΝΝΗΣ Λ. ΛΐΟΝΔΚΙΙΣ
  Ε. ΠΔΠΑΛιΙΡΟΣ
  Μ. ΓΟΤΡΟΣ
  Ό Γραμματεύς
  Π. Μαρκαντωνχΐης
  "Οτι ακριβές άπόσπασιιβ
  Έν Χανίοις τή 17 Απριλίου 1912.
  Ό Γραμματεύς τή; Διοικ. ΈΐΓ»»αΐτ κης Έπιτρο-ής
  Π. Μαρκαντωνάκης
  'Ακ&ϊΐτανμβ τής δχ' αριθ. Πρωτ. 39 Διεκ. 2 ! τής 9η; Μζρ-
  τίθϋ 1912 άνϊφοοα, τού Ο!*ονομικο3 Έπιθε ορητο3 τής Β'. Οί-
  κονομικής περιφερείας:
  «Τούτων Ι/ί*.χ Οεωρω ΐΐϊ'.6»ίλημένο^, έν τώ συμφέροντι τοϋ
  Δημοσίου. Γνζ κζί ή ϊπζ:χίΐ Λασηθίου δίχ.ρείή εις πλείονας
  των ϊύο οίκοίομΐλί; ικρι? ρειχ;. Πΐός κα^3:ισΛθν τώ.· π-:ρφι-
  ρεκύ* Ι-αδιν ύτ' όψι» τα; ϊ^^ϊ σζ; μοί άο,*-! ως -τληρο?3ριχ, κιί
  τάΐίοσά άτ α «ίτ β?χ τ« Τ5 Δη,*5σ όν *α5 οί χ?ο»5< ίζ,ι ,',ζί'.ο ύτό τούτου τα ϊηαηχρια*ά τοοϊ ινα ώ; *.*Ί :*ϊΐ« ά':ιν« ί^^^ατ τει ήδη διά τί|ς έν-ΐκιάσί^ς Έ» συ/ίυαΐΐ'ώ δδ των εΐΐπρατ τομένων τότβ καί νυν κζ ά 1ιά?3ρζ Ιτη έςη χον ότι αί οίκϊνΐμ.- καί περυίίβιαι δύνανται -ά ί ζρεθ>3τίν έ/ τήίταρχα
  ώς κατωτέρω κχί νά όρ.3θ?) τρώ:η ιυοσφί^ά το π^σο
  εκάστη; σημειοΰται, ΙξηγΛίνον έ ι τού μ=σ.υ ό'-·3υ
  ξεων «των εΰφορίζς καί Ι'ών άγόνων.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠΕΡΙ ΙΈΡ,ίΙΑΙ
  1) Τζερμιάϊων
  2) Λαγοϋ-Πινακίανά
  4) Αγ. Κιον)τΐνος-Κρουσταλένΐ€
  6) Μέσϊ καί ίς> Ποτάμ:
  ταγίϊς 8
  ΔΙΑ ΤΑΓΗ ""*
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  "Εχοντες ό—' όφιν τό άρθρον 27 τβύ ικρί άρχαιοτήτων Νό-
  γ,ϊ* κιί τό ύ*' »ρί8. *ιο/<81 τής 2 Άτριλίο.» 1912 Ιγγραφον τί3 Έφόρο^ τώ» άρν/αιετήτων Χανίων. Δυρ'.ζομεν ίκτΐκτον έιτιστάτην των έν Καλφ Χωρίφ ΊεραΓ.ί- τρου έν*ργου·Αϊνων άνασκχφώ/ τόν Ιωάννην Χ Δημ. Πΐγ'ί- λάκιν κάτο·«.Γν ΚαλοΟ Χωρίου, έχϊ μην. μιΐθφ δραχ. 60 καί ΐψ ό'τον χρόνον θίλουσι διαρκέσιι αύται. Έν Χανίοις τί) 6 Απριλίου 1912. _ " , '-'1 "Ο Διοΐκών Έπΐτροιτος Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ 8) Καμινάκι 9) Ψυχρό-Μαγουλί 10) Πλά:ι-Μετόχι-Γε3θ<τομ)3ρι Βιδ'.ανί; (Έκτο3 (·ραφείου τή; Ά-ωτέρας Δι*^θύ/τεως Ο Άριθμ. Διαταγάς 12 Δ Ι Α Τ Α Γ Η Ό επί τάς ΙΊαιδείας Ιιοικ'δν Έχοντες ύπ' όψιν τό α',θ^.ν 90 »3 *)-' όχε; έναντι ώ* «ισπρα- Δρ. 3790 » 730 » 1020 » 2000 1800 » 660 ίς» » 9ΊΟ » 1280 Λ. 1750 Άριθμ. Διαταγμ. 9 Δ Ι Α Τ Α Γ Η ' ' < Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΐηΐΔΕΙΑϊ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ "Εχ5;τ«ς ίτ'ίψ^ Λ 5?9θ)ν 27 τ3δ Ιπ'αριθ. 430 περί άρ- χαιοτΓ,των Νίαΐυ καί τό Ιπ' άρ θμόν 145/«75 τ?,ς 5 ΆπριΆίου 1912 Ι'γ;ΐίον τοΰ Έφίρ υ των Αρχαιότητος Ήρακλιίου. ΌρίζθΑεν νην ήΐΑΐοησίϊν αποζημίωσιν άτ;ο τής σήμ«ρον καί έξη; τοθ ί^'ΐλοςτών Άρχ,ΐίϊήτω* Τ^λϊσου ΣτυλιανοΟ Σπυ- ριδάκη ε'ς δραχμήν μίαν Έν Χανίοις τί) 9 Απριλίου 1912. Ό Διοι»ών ΈπΙτροιτος Ε. ΠΑΠΑΛΕΡΟΣ Αριθ. Δ χταγτς 10 Δ Ι -Α. Τ Α. Γ1 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΙΙΜΑΣ ΔΙΟΙΚΩ ^ Ε11ΙΤΡΟΙΙΟΣ "Εχ-ντίς ϊιπ' όψιν τό ά^Οίον 27 το3 ϋπ' αριθμόν 430 περί 135 1911 χ Δϊατβγμΐτος, Δί-,βίζο·ι;« ϊΛ'ϊτϊτη 'ι -ώ λαόν Ά'Τ«»«<ηιι :- Λην. χ τ Ιω δια^Ά-Τι/ 5^, Ί*Λ Χατζοδίκη ούτινος την -ταο«Γησ'.ν ^^^ϊ;/^Λ^9α Έν Χανίοις τζ 12 Απριλίου 1912 Ό Διο·'ών Ε. ΠΛΠΑΔΕΡ02 Αριθ. Διχτχγης 11 Δ Ι Α Τ Α Γ II Ό επί τΛς ΙΙα«5είας 1ιοι««ίϊ»ν 'Κ "Εγοντίς δ χ* όψ.ν τα ά)·»;» 3 χ« 123 -Λί δ τ* άρ 6. 727 νό- μοί» καί την δ*' άρ-.θ. 36 τϊίς 23 Δέ* ^λ:λλ 1911 '^-.ίΤ.» τής Δημιογιροντίβς Λ-ισηθιΙευ, ΔιορίζίΐΛίνκλητΐίοα κχολ τώ Ί55·θϊι*ίΐω λασιιίϊίο^ τον Μυ σταφαν Κολοχουράλην ΐτί μην. μιβθΰ δο. 50, Έν Χανίοις τί) 12 Ά-οΐλίου 1911. Ό Διιιχών Έπίιρο-Τίίί Α. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ψ ρμ χιίτήτω Νομί.) καΐ την λκ' άίΐθ. 4*7/ΐΜ τ*ΐί 7 Άιτριλίΐ 1912 προτΛσι* τ-ιί Έφορ υ των Αρχαιοτάτων Ήρϊκλεί'υ. Διορζιμ:' Ικτακτθ' ϊ*α:τά-η/ των ίν Τ^'^ι^ω ά/ασιιΐφ!3ν τον Ίωάννΐ.ν 2πυρι?ά<ην ή '.ΐορφίταην επί μην μυθφ !:αχ. 60, καίί;' ό'ΐΐν χρόνον «ί-:^3ΐν διχοκέσιι αί ανα?*ιφα αύται. | Έν Χιν-ιις τη 10 'Α,τρλιςυ 1912. Ό Διοικών ♦Εχίτρβ-βς 1 Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ι '■ ΙΝΙΤΕη ΑΈΥ3ΥΚΣΙΣ ΕΣϋ'ΕΡΙΚαΝ Δ·.άτί3 ύτ' αριθ. 32 έ Ι. Διατάγματο; τή; Διοκούσης "Τ!- παναΐτατ.λή, ΈτΓ'-ροιτή; ίπ«Ό9η ό ιταρ* τή Άνω:ί?α Δι«υ- δανΐει τ>ύκ Ί'ΐτωτβρΐΑΰν π3ωΐο*ολλη:ής καί ^μχειοφ^λαξ Νιχό-
  λαος Σγγ^λά.ης, ώς ίγ*τ Χ*(ψας την θ;σ ν τού κ»ί άν;" αυ¬
  τού προήχ'ιο ιί; την Θϊτ < τυτην ό π:ρϊ τή αύ:^ Δι«κϊύνσεΐ ύιτηρϊϊώί α Γραϊεΰς Πι::-ς Μ. θΐοδωρακης, ε!ς άντκατά- στασιν Ϊ6 3-Ιτοΰ πρ-τχ';η ο παρά τή Νίμαρχία Χανων χ' Γρ*?εϋς Έμί*ιν:υ;λ Ρο3ολίκης. Διά ϊι·τ·»γίς ημίν ύ-:' 'υ·Α. 10ϊ1/ιιι ι*1 χρονολογίαν 29 ρτΙου ^. ί. όΊιβρισθί) ϊί; την *ενι)θεΤσαν θέσιν το3 τ . Γρα- ; τή; ΝίΐΑαίίία; Χα^ων ί Στέφανος Π,υλάκης. Χαν.α τί 29 Μιρτίο^ 1912 Ό Επί των 'Βΐωτ.οικων Δ οιχΛν 'Επίτοοτος Μ. ΗΣΤΧΑΚΗΣ ιά το3 Ιτ' αριθ. 37 ι. Ι Λιατάγματο; τής Έκαναβτατικί]; Διοικητικώς Έ—τροιΐί|ς άτελ^θ/) ο Νομίοχη; Χανίων 'Αλής Ναΐπζαϊις. Δι" ομίίο^ Διατάγματβί ά-' άριβ. 38 Ιιωρίσίη Νομάρχης Χανίων ο Τίχηρ Χ>τζ<1 ΊιψιηΧ ΌγλοΟ. Διά ίιατβγϊς ήμ«» >κ άριί. Ι|3β/47ΐ «· *· «"ελύθη τής δ«ιι-
  188
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΪ ΐί Γ.ί
  ρεσίας ό Ν'χόλβος Μητσοτάκης κληΐήρ τβϋ Χημείου
  χ-ζι ϊιωρίαθη ?ΐς άνν <α:άχτασίν α&τιΰ 6 Νικό^ΐο; Ι. Τορ/α- ζάκης. Δι" όμοίου Διατάγματος ΰ-' αριθ. 46 ί. ϊ. επετράπη ή από- ληψις τίς μισθοδοσίας τοϋ Άγροτιχο3 διανομεύς Ν. Τερζάκη β*ό 10 Δε*ϊμ.ί;;ου '911 έΊς 20 ΊανουϊρίΌυ ^ 912. Δι* όμοίου Διατά-ματος ύπ' αριθ. 47 ί. Ι. εγένετο άτο- ϊεκτή ή ιταραίτησις άπό τής υπηρεσίας τού ΐν τω Λιο,εναρχςίω Ηρακλείου λιμενοφύλικος Σ*χή Ζεκιρβχη. Δι' όμοίου Δΐϊτζγμ,^ ύιτ' άοι*ί.48 μ»τΐ'ίθησ3ν ό β:ηθ ς Γ. Λίτινας «κ το3 Τιγ. Γραφειου Ρίθΐμνηςείς το τού Ηοα χλείου καί ό ΐΓθοϊυτάμ,ε ος το3 Ταχ. Ρααφιιου Σπήλ.ι Έμμ. Τσιριμονάκης *ίς τη» θέσιν βοηθοΰ έν τώ Ταχ. Γραφε ψ Ρε¬ θύμνης. Διά Διαταγάς ήΐλών ύπ* αρθ. 1416)700 τής 12 Απρι¬ λίου 1912 άπελύθησαν τής Ρέσίώ- των. α') Ό Ύπογρ?μι>»τεΰς τής Νο,ιαρχίϋς Χανίων Στέφ. Βο-
  γιατζάχης κοιί ίιωρισΒη είς άντιτατάίταΐιν αΰτοΰ ό Εότΰχιος
  Κορχίδης.
  (Γ) Ό α'. Γρϊφίύς τής Νομαρχίας Χανίων Σ-έφανος Παυ
  λάχ,ης καί διωοίσθη είς άντικατάΐτασι» αΰτοό ό Στέφανος Βο¬
  γιατζάκη ς.
  Δι* όΊιβ'ας ϊιιτανής ημών ΰπ' ά^ιθ 1467)729 τή; 13 Απρι¬
  λίου 1912 άπελ θησαν τής ίίΐεως τε3 φύλιιιος τοϋ ίν Σο6
  ία Άσΰλου των φ;εν3ίλαίών οί Στ-ΛανΙς Φραγγιουδκης
  'Ανεζίνα Κουρ«.ο6τη, Έμμ. Κ α/Ίονιάιΐης χ.αί Κωνστ. Λ·5-
  νάκης καί ίΐωρί^θησαν είς ϊ τ κΐτάστατιν αΰ ών οί Μΐνούσΐ
  Ρνΐγάκης, ΣπυρίδΐΛν Κϊψ^μί ά<η,, Σ'ολιανος Κουτρουμτϊ καί Μαρίΐ τό γένίί Χρ σ:3Ϊ3υλίκη σΰζ.»γ-/ς Μ Ιΐϊλί'ηα Έν Χανίοις τή 13 ΆπρΓ'ΐ.υ 1912. Ό Διοικών ϊχΐ των ΈΐωΓίρΐ'ών Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ*: ΑΝΩΤΕΡΑ ί ϊ1 α!»., α, 2ϋ4!]|. 3ΡΜ1Ϊ Διά τοϋ ύττ'αριθ 15 τής 3 Ατρίλ'Όυ 191'2 Διατάγ^ατϊς τή ΈΐΓαναε-τατΐΑής Διθ!*.ητ'χή; Έπιτροπής, ίδρΰετα· Στοί^,ί; τή Χωρςφυλακή; ·'■ τώ χω5·.ω Βΐσιλι*α Άνωγεια Καινουρ'ο>
  οδτινος ή μέ» δΰ βμ'ς 6ά άτοτελε?:αι έξ ενός Ένωμοτβοχ.
  καί τεσσάρων χωροφυλάκων, ληφθηΐο^ένων πάντων, έ< τής όρ γανι*1[ς ίυνάμεως τή; Μςιραρχίας Ήοαχ,/.ίΐν./, ή ϊέ πε.ιφέ^ει έκ των χωρ'ων Β«γ ων'ϊίς, Λούιιχ, Κουμΐσα, Κ·.πε αν!* ά, Λιο νύσι, Ακάματος, ΣταύγΙί", Κάρυ Φίνΐρ^οφ^ρ*;·κο μένων έκ το3 Σταθ^ο3 Πάργ^υ, κ^ί Βαϊ.λ'Λώ/ Άνω ,'ΐίων Κανϊύλα^, Βχσιλιχής,, Κοότου Φ.αθ3άΑίς, Μΐ»μο3, βποσπωμένων έκ τοθ Σταθμοΰ Μπόμπΐας. Δι' όμοίου Δ'ιχτά,'μιτος Ίπ' ά;ιθ. 16 τή ούτης έπετράιτη «'ς τόν πεζον χ'βροφύλακϊ Λΐο3αχ()ν Ιωίν ην ή άπβ ληψις όλολλτιρίυ τής μισ ιβδαο'.ας τού, ϊιά τό ίτό 7 Φ£6ρο^α ^ίβυ μίγ,ρι 7 Μαρτίου έ Ιτ. χοονικον ί^στηΐΑα *αθ' δ άΐτϊυσ ασ. τής υπηρεσίας τού λόγω *σθ«νειαι,, νομ:μ«ς «ιστοΐΓοΐτ,θειοη; ο-ιΐϊ δΰο «πισττ,μόνων ιατρών. Δι' όμοίου Διατάγματος ύπ' ά^ιθ. 17 -ίής 4 "Απριλίου 1912 έπβτρακη ίϊς τόν τϊζόν χωρίφΑϊκι Γείακαρ,,ν Κωνσταντίνον ήάπό*.ηψις ό'οχ^ήιου τής μυ·)ο2θ-ίας τού ίια τό «ι» 4 Αΰγού- ατου μέχρι 2 Όχτ».6ρίου 19ΐ1 χρ-νικον ϊ αΐτημα καθ* δ άπ«υ- σίασε τής ΰιτιορΐσίας ΐου λνγιρ ίυθίνείΐς νίμίιω; Πίτοποιηθϊίσ ,ς υπό ϊύο ιπΐϊτημόνων ιατρών Δι'όμί-ίου Δίατίγματος ύπ'όριθ. 19 ΐή, 1! Απριλίου ι. ί. έχβρηγήθη είς τόν Άνθυπομοίρβρ^,ον Καλοχρ στιανάκην Γεώρ¬ γιον ίίκαπενθήμερος κανονίση αδεία ϊι' Άλβξάνϊρε.αν τής Α'ι- γόττου. Δι* όμοίου Διατάγματος ύπ' άριΐ. 20 τής αύτί)ς χρονολογίας ίδρύεται έν Όμαλφ Κυίωνίις Υχ-σ-αί^-ς τής Xωρ5φ^λΛxής, ϊιά την β*ριντ,ν κερ^ϊον τ:3 ίϊους 1912 Δι* όμο.ο.1 Διατάγματος ύκ άρ:ρ. 21 τίΐς 16 'Απριλίου 1912. έπ·τράπη είς τόν π·ζόν Ενωμοτάρχην Β ριράχην Δημήτριον, δπως συνάψη γάμον μ*τά της έλ Γ-·λ«ι:3ί Κυϊ<->νία; δεσπ ινιϊος
  Ελένης Δημ. Κησηιχάτη
  Ώσα6τ*ες δια τοϋ ύχ'αριθ.'22 τής 16 Άπ^λίου 1918 Δια-
  γμϊος τής ΐίίαί Εηιτροτής μεταστα9μ?ΰιτχ. καθ' όλην την
  ιερινήχ πεκίο8ον τού ίτους 1912 ή ίδρΛ τοθ Σ αθ,α,οϋ ΙΙατσ'.ϊνοΟ
  ίς Καλ Μκράτην.
  Δι'όιιςίου Δ·.α:άγμζ'·ο ΰχ'άριθ. 23 τής κύ:τ{; '/Ρ'νολογΙας,
  πίτράιτη »ΐς τόν ικζόν χ«ρογύλακ« Ψαθ3γ!α»νάκι,ν Θεοδ .'ρον
  ή άπόληψ.ς όλο-λΓροο τής μιτ^ίδ σ /.ς τ^υ διά τό *-ΐό 18 Φ·-
  υ μβχρ'·8 Μαιτίοο 1 9(2 χρονικόν ϊ ίττηχα καθ' δ «π:«-
  σίαβε ττ*ς υπηρεσίας /ο φ ά^^ΐν5ίας, νο,ΛΐΛω, π στ£π^ι
  υπό δύί >Χ!7τημίνων ιατρών.
  Έ- Χανίοις τί) 16 Απριλίου 1912.
  Ό Έ(1 τή; Δημ, Ασφαλείας χαΐ
  Δ",μ. "Εργων Διοικών Έπίτροτος
  Μ.ΣΓΟΥΡΟΣ
  ύ!ΕΥ9ΥΝΣ!Σ
  Δ>ά Δ·«τάιματος τής Έπαναστ3ΐ:ικής Διοικητΐλής Έπ.ΐρο-
  πής ίπ'ά).θ 33 χαί χρονολογίαν ση^εριν,ν βπ«τρά«η νΐ κτγ
  ρωθη πλήρης ό μισθός είς τόν παρά Τώ Τελωνειω Χανίων
  Ύ)γρ2μ·μϊτεα Κωνστ Παπαίάκη.» 3ιά τό άπό 1 — 31 Μαρτιο»
  912 γρ'νικόν διάσ.ηυΐϊ καθ" δ άιτοιισίαΐί τής ΰτηρεϊίας
  ασθενείας προσηκόντως πιστοποιηθϊίσης υπό δύβ
  ιατρών.
  Δι' δμοίου Δ «τάγμΐτ:ς ίιπ' αριθ 31 καί χρονολ. 9 Άποι-
  λίου 1912 ετοποθετήθη ό Γιώρ·)ΐος Χ. Έλευθβρΐαδης ώ; επιμε¬
  λητάς έν τώ Άγροκηπ φ Ηβακλείου.
  Δι* όμοίου Διατα ·μ·χτο' ΰττ' άο:θ. 39 κχί χίθν:λ σημερι ήν
  ίπίτράτγι, δτως άνιί τής έν τφ «ςθρφ 4 το3 ΰπ' άοιθ. 530 Νί-
  Κ.9^ /αί τώ αΛρψ 1 α', τού ιΐπ άριθμ. 645 Λιαΐάγμ.*τος όρι-
  ζθΑέν·ις εγγυήσεως χορη-,ηθή προσωπΐκ,η τΐΐϊυτ») χζί γί^ί ϊ«"
  κτός ώς έγγυη-ή; 3-α την διαχειρυ'.ν τ>3 Γεωρ/. Μακράκη ?.Λ-η *γγΰ/]σί; κϊ!. γ.ν, 5 »τ"'
  άς «κγυητηί ί.α τή., 8:αχ4ίρισ ν τού Ία. Μΐν ίϊ^κΐ) ±ι^ά~Λ
  ε'σΐίρά<τορος έ« τή πιρ'φίοε'α τ30 τίι* , ■^)x■}^ Κα:ω Κων» Ίίρα,τετρου ό Δημ. Ι. Δερμιτζά*ης, ϊμτοοος, *αΐο κος Βί»ι- λΐχ.ής Ίερατΐέ.-ρου. Δ>' όκοιου Ιΐϊυάγμιατος ΰπ' αριθ. 43 *αί χθί^ολο>·'*ν σΐ"
  ΊΕρινήν ϊΐίθ'σίη τϊ>ων5φύλκξ ιτΐρά τη τ-λωνϋα ?) ζί3ΐνί3=-'χ
  Χ^νί^ν ό Νικίλαο; Γ. Στα,Λχτάϊης άνΐί τοθ Ίύΐνίυ Κλτιι-
  κ υλάχτ; άπολυθέντος ,-ής θέσεως τα-,της ίιά ΐ3ύ; έν τή σχετΐ'ΐ
  ΐχθ-σπ τού Τελώ ου Χανίων άναφϊρομίιυυ; λόγοο ·
  Χι' όμο'ου Διατίγματος Ιιυ'άρ·θ. 4Ί κχί χροί ^
  5·-ωρίσ((») τ«ων.φ6λαξ παιά τξ τελωνε α*τ] -ιβ?
  μ»ης ό Μο;σ^^ας Κχμταν <2νά*/]ς ζιά το3 Χυ άίΐολυθεντος τής θέσεως ταύτης. Έν Χανίοις τί] 19 Ά-τριλίου 1912. Ό επ! των θ!<ονίμιχών 8:οιχώ» ' Λ. ΛΙΟΝΑΚΗΣ Άοιθ. Πρωτ. 2996 κπ. Ό Εΐϋαγγελεΰς των έν Χανίοις Ορωτοδι Έχ,-ιντες ύτ' όψιν τό άο'ίρον 1 το3 !,*:'αριθμόν 191 Δι»τάγ* κςτής Έκτίλεσπ^ς Έπιτρ πής. Άττ.δ*χόΐΑ£θα τήνάιτότής θε'ΐεω; τ^ύ ίικχστίχοΰ κλητ^Ρ^ μακς εσπ^ς Έπιτρ πής. Άττ.δ*χόΐΑ£θα τήνάιτότής θε'ΐεω; τ^ύ ίικχστίχοΰ κλη^Ρ^ τής «ρι·ερειας τοδ ΠρΛτβδικ«ίο^ Χανίων ύποβλη&εΐβαν «αρ*''
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2
  Ιββ
  τησιν το> Μιχαήλ Γαλανάκη *η άΊτιλλάϊσοιΐϊν ΐΰ-όν τής υπη¬
  ρεσίας*
  Έν Χανίοις τη 3 "Απριλίου 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άοιθ. Πρωτ. 3033
  , 1828
  Ό Εισαγγελευσ Χανίων
  "ίζχβντϊ·; ύτ' 5ψ·» τό αι^οιν 1 το3 ί·τ*
  ιχϊ-5; τ3)? "ΡΙ-ί-ίλϊτ:1*^: '^ι τ9ΐ·:^' <ϊί τ<)>> δ τ"
  1->8'»)1Ρ7 τί]; 4 ΆτρΛ'ου 1912 ?γ*ο σ-ν ττΐ Γενιοδ
  Χανίων.
  η
  '·,*ϊίου Χα"'·ιϊν, άντί τοΐ Μ
  κη-
  τήρ* τϋςκ*.ΐ'βϊβϊίϊίτϊΐ Π
  Γαλανάκη ■πιρα'τηθίντβς
  Έν Χϊνίβ-ςτη 4 Άπί'Λί™ 1912.
  Ό Τζί9ανγ&Χευς Χανίων
  Γ. "«κουλάδ
  . Πρωτ. 3202
  ΒΟ παοά ϋρωτοδίκακ Χανίων Εισαγγελεύς
  "Εγοντες υτ' δφ'.ν· τό δο<»βον 1 τοΐ ύτ' ά:!1». 191 Δικτάγ- ματος τίς Ιχτελεβτ *ί!ί Έτιτο-πήί. Άττοδ«^οα.εθα την Ι·* τή- β'ββωτ τοθ ϊ'Χ'στκο"; τής πβριφβο»ίτς τοΰ Π-νοτ-.ϊιχ'ίου Χι ίων ο-ΐοδλη τησιν τοθ Νίκολάου Φ^ι^άκη" χα'. Άπαλλάσσομεν αδΛν τίίς υπηρεσίας. Έν Χανίοις τή 9 Ά*ρ··λίίυ 1912. Ό Εισαγγελεύς Χσν'ων Γ Σκουλάς Άοίθ Πρωτ. 3580 Ό Ε*<ϊαγγελεϊϊτ των έν Χανίοις Ποωτοδιΐί'δν "Εχοντΐς &-" όφ·ν το άοήριν 4 τού ύί' άοιθ. 191 Δΐϊτίγ ματος τή; Έχτίλ·στκ?ς *Γ?τΐ-ρ·)-»ς. Έ την υπό τώ' Νι*·>λάου Χ ο λε—ΐ'άίη Μ-τ-οί'.ο
  ν-ν. ΆντΛνιου Ι. Μ»υ5ϊ*ί<η κατοίνιο γγη Μαυοαχάνιη δικαΐτ. κλητ^^^: -ΐΊ: πεοΐϊβοεί·»; ίΟ Πο<«ιτο3'ϊ(ίί υ Χανίων κ*-ά τό υτ' άρ θ. 20.149 ίί|ς 9 Άπ-ιλίου 1912ίνν«Τ- τικόν τού Συα.ίολ5£ΐογοάφ·>υ ^ο3 Είοηνο5:κεί^υ Κολυμπα-ίου Κισ-
  βαμου Ν. Φουντουλάκη" «ϊί
  Δάμίν την 3ηΑθίίε>ϊΐν ι%% πβροίϊη' ίν τί Έπισήιω
  τ? ίν
  βημΐρίίι.
  Έν Χανίοις τη 19 ΆιρΛΙβυ 1912.
  Ό Εισαγγελεύς Χαν'οιν
  Γ. Σκουλάς
  . Πρωτ, 1488
  » Λΐεκπ. 609
  4Ν0ΤΕ&Α ΑΙ^ΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  (Γΐνιχόν ΑογχΛτΛρτον)
  ΕΓΚΎΚΛΙΟ2 ΔΙΑΤΑΓΗ
  Περί εΐπράξεως έσό5ον καί πληοιομης έξόδων
  των ά'ροτχκών ΔΛμων.
  ρς τού κ. κ. ΛΤοχάρχαί, Οίκονομ:κούς
  Έπιθΐωρητάς, Δ/^μάρχους, Εί,οηνοδίκας
  καί τοί>5 Γαμίας τής Νή^ου.
  Κ υ ρ ιοι ,
  _ Διά τοί Ιπ' αριθμόν 24 άπο 7 Μαρτίοι» «. ί. Διατάγαατος,
  έκακον-τθη ό τρόπος τής εΐσπράξεω- ϊσόδων καί κληρωμής ΐξό-
  <»ν των άγροτιιιών Δήμνν. τοι:, οί ταμίαι δτογοΐοθντη να ■ταρϊ>ί>ω·'ν ί άπ^στέ^^ωσι τα
  κατϊθη>·<5·, Ιβ' ίσον υ,εν βφ?ρ3τΐν ε'« είστοίξί'ί ναΐυττεοουιιέ- νο»ν ϊσίϊων των κι»τ3Τ9"'ηβίντίΛν Λή,ϋ,,ν, ·'ς τ^υ; ά;μ»δίβυς ΝοΐΑ,όρνας. Ιβ' £τ:ν ίέ ΐτβορτ~Ί ϊβνϊφορίΧσϊ" β': ώοισμίνον α*«·
  «αι ϊσοϊΐν, ά^λ'ί'ς Τ5ΐ·»·λίί>ν !σόϊ<ι>ν, εϊι εί-!ν ο! ϊιάφοροι δη¬
  μοτικαί φΟΓ'ίί, ·»βί άλλ» ϊΐκτ'ώΛΐα-α, ώί λ. γ. ποόστιαί». άγρο-
  ζτμία σύλληττοο·, ϊικϊΐ'ίιμΐίτ» ί<τι;»ητδν κλπ. τιοτ των βΐϊο'αιν υπέρ ώοισ^*ν(,>ν >>·»»>? Ί ών ί'τΐΓ'άττοντοίΐ νβι ε'ς αΰτοΰς νβ?
  μόνβ« ίίον να ατοϊίϊων-'-ίϊ
  Κατά τϊ15τ« *»{, σ·;κτώ·'ΐΐί" τώ ίο'ίρω 5 το!3 Ιτ' αριθμόν 24
  Διατάγματσς, ρδ-ε βί Νιμ.ίργϊ! ί·3'ε οί Δήιιαογ-ι ίϋνϊνται νβ
  «ντ!λλ<Λντ0ΐ τλη-ονα- «ΐς βάρΐ'" των Δήιιων ετί των ^Υ)ΐΛθ»{ων ι, αν μή ύττάίγη πτο' ο'τοΤς άν-ίκουσιΐ'χ ίσάΕ'ον «ΐς ϊκίντ^ήγιι·ί7ν" ατλ7α τ^ θΕ^τ'νιρυσ'.βί τουτο ϊ^ον νβ <ς είττΌΐίζ ί,> π*9ω 'σ^ί^'ων ν^ ϊιατ^θίδσιν β(ς
  ίον ίκρίνου
  V
  δν Ά ΈΛ,ηοωιχ-ί' ?ν»τ·ίλησαν ώς λ χ.
  βπ^ ιΓσΐΓριζιν συλλτΊΐΓΤο<ι>ν ΐΙ α'οοζτ,ικΛν *λτ. ν^ Ιιΐ-εθϊ) είς
  τΐληοωμβς —ηός ί?όφλϊ|σ ν "^^οτοΐων ΰΐΓ-,γ'ίΜσ· >'ν.
  Άπαν-* τ» ιιίγρι το:1*ε ίΐϊοΊ-ντα γ-α'Λμίτία πϊ"αλα6*€
  8-<Ίΐιθτικ!Λ« «αρανΐ'ίΤίνήηνων ίίΐν να (■"ΐνχίντπο'ΐ'ίσ'ν ·ις τα άβμόϊι ϊϊΐιι;σΐα Τ·»·ι«Τ·», εΐί 5 τΐϊ Γίνι^ν Λογισίτιρΐον θέ¬ λει Ιττΐ'ϊτρέιΙε' νοτΐ τα τυ"/όν *1ζ αότό ΰΐΓΓίλ1'·''ίντ9 τοιβδτ» γραμιιάτ!»" '! ϊέ ταμί^ί 5ϊε|λ"υο·ν Ινα. σιιμνΐϊρφ'ύμενοι ταϊς 8ίϊτά?εσ' το3 άοθοου 4 το3 τ»οί ου αν·ιΐτέο<» 5"* «βιθ. 24 Δ'ατά·Ίΐ'»·ος, ά*θϊτε1^ (>>σΐν αμβλΪΥΐτ! το^ί τεδς Νο—
  οιάρναί ί τιας Δτιμ^Γνυί, «ηττα τ^ν ίν τδ βοθρο) τούτω
  οβ'ζου.έννν —("Χ'ϊϊ'ν ΐ^ε*όί ^'νχχοο ΓνΐΛίϋντ-ς -^· τ**9όι τ<Λν υ© β!ς δν τ-· γοί·Αυιά'Ίτ ατορώτΐ οΐΐιλίΐι.νύν τβ **ροχατββολίΛ ϊρ τις δαπάνας τ^'^ Α ^ροβυ*α^ής κϊΐ •ξ οίϊσ^ι·*-- άλ^ης α'ιτίΐ-. Δ'ά τάς ο»?'λϊί ϊ» τ»ύτ»ί ϊίον, σδν τη άπ^7-3^?1 τ<3ν •"ρα'ΐιιιτ'ων, νά ζττώ-ι νβί τί)ν ϊ*ίίσ»ν ύτέρ τοΰ Δνα σίο^ σνετ(«ε(5 νοτμϊτικο" Ιντά">·ι»τ*ς, τρ χο-
  σνν το3 όπςίίυ θέλοΐΌΐ σι,μφτϊ'ζει εί' γρέη των Δήμων πρός τό
  ι ΔτΐΑ&σ όν
  Ι Οί ταμ,ίί»!, 7Λμμορ»οόμ<·νϊΐ ι-ρβς τάί «'ϊΐ»»ί ϊ'·»τ'»·'»ί τοδ Γΐ- νικοΒ Λογΐ3Τ'"θίου, θ» 'ποβά^λΐιΐΐΐν είς αύτβ. συμφωνως τβΤς 3 ϊιατάξεσ' τιΐ5 άρήρου 91 τοθ νόοβυ *τερϊ 8ταο«τί-υ λιγιττ(*ο3. ν μόνον τ« •'ρΐ'ϊμίτια δημοτιχδν ιηΐρϊχαταθηχών 'φ' ών ί ' κατάσγεσΐί. ι Οί Δϊπι^σ 3ΐ χβτήγοροι δέον νά αποστέλ}<·ισ·ν α των Ιιι* αότίόν ;ιτΐ άγοοζηϋ'βν ίκίιϊΐΐιΐίνΐαν ατοβτσεΜ» κ»ί ιτρόί τ;ύς οΊκι^ο^^ Διαίρχου'-, 'Γτίν-ί, ίπι τί! 3»σιι το)1» »'Ό-ιΐθ'»μβ- των τοί-ων, θά »«τα"'ρί-ι·>ι·'ν {ν τοΤί ί!*εί"·ί βιδλίοΐ'" τα εκ
  •τροιττίμων 1-ίοτών Δτμων »'ι--τραχτ^·ΐΙσο?α*(ά ν7γν(βρί1«*σΐ τ»
  τοσά των κ'θϋΐτεΐηυιά-Ίΐν, 7Φ·5 1χ των «ίστ-ρίκτ'ων Ισόοων
  άααιοώσ' -ά Ε·ϊτο*ττ'ιμίν5'.
  Οί Οΐκον-ι/(<;οί '^Χ'θ'κρητΐ! ίίον νά βίίαιώνα" έ»άσι·οτί 6χι οί ταιιίοτ' σ.«.!Αθοφο0ντ7ΐ «τα-ιο-.βΜ: ιΐρός τίς >'»τά?«ΐί ^οθ ύ*'
  αριθ. 24 Δι 'τάγαβτβς και τ?) πΐοιεχόμενον τή-- παρούσης 8ια-
  ταγ*ΐ?.
  Έν Χϊνίοιςτη 10 Απριλίου 1912.
  Ο! Δ·ο(κονντ*ς Έπίτροποι
  Έιτίτ~ν Έσωτερικών Επί των Οΐκονρμι»ών
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΔΝΝΗΣ Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
  ΓΤΗΤΚΤΊ8ΕΡΝΗ2ΖΙ3Ϊ
  ^ ^ν-· ν
  ΑβΓ
  Ο ΕΙΤΙΣΤΙΣΙΣ ΓΕΙ1ΙΙΣ 1ΜΨΟΙ0ΣΙ11
  Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙΟΝ5 ΕΤ ΡΛΙΕιΤΕΝΠ ΕΙ
  ΦΕΒΡΟΤλΡΙΟΣ 1912
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — Ρ Ε «Ό Ε Ρ Τ Ι Ο Ν 5
  Χρονολογίαι —
  •ί-Ί
  Ι1
  3 α
  — α
  Ρ
  Έσοδα — ΒέοβΙΙβ»
  Των Νομών—Όβ8
  Χανίων και
  Ια Οβπθβ οί
  Ρεθύμνης
  Ηρακλείου
  Ο&πιΐιβ
  Λαιηθίου
  8
  ί 1
  Σύνολον
  Είσπράζβων
  Τ ο ί»1
  5ιί
  Ι -
  1911

  Σίπτέμίριος
  Όκτώίριος
  Νοέμ6ριος
  Δεκε'μβριος
  Ίανευάριος
  Φείρουάριος
  1911
  25511
  ΝθνβΓΠΐθΓΘ
  ϋβοβπιΙοΓβ
  ΡβΤΓΪΘΓ
  »
  1912
  »
  2973560
  3131585
  2652890
  2244360
  20883
  - δοΐη-β___
  Μϊταφορά λτ,ψοδοσίας 1906-1910
  ά 1» £63(ϊοη 1906-1940
  Σύνολον -ΤθΙβΙ ... .
  15341355
  120613632
  135954987
  60
  5913
  6775
  11866
  5177
  6103
  5939
  25
  41775
  2096467
  25062
  36067
  19260
  2201760
  2146942
  30040
  70260
  135490
  82640
  141360
  90510
  49690
  622760,
  80603
  5178730
  51978
  4919677
  4969007
  17
  6227605
  17
  Ϊ30
  80603
  51787
  5197855
  4919677
  95
  332793 85
  374569
  14483941
  123514698
  550300
  8244319
  80
  137998639
  87946
  34553191
  2856520*34
  34553191
  285652034
  19
  320205225
  320205225
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ} _
  491
  . Αϋ εΟΗΡΤΕ ΟΕ 1.4 $11ΒΠΧΕ 3 °/.
  ΓΕνΒΙΕΒ 1912
  3 |β — ΠΕΡΙΟΔΟΝ
  0Ε5ΤΙΟΝ
  II
  ΧΑ Β 1^ Ε Α ΙΤ
  VI-
  Β
  ΠΛΗΡΩΜΑ1 — ΡΑΙΕΜΕΝϊδ
  χ
  3

  I
  )3
  Ι Μ
  ο "
  13
  α-
  * 13
  « ο
  ^ '3
  δ ε7"
  ε ε
  * 8
  *!
  ·2<Ϋ ■Β. § •ϊΤβ Φ (Λ >Μ —-,
  13
  1
  16
  ό~2 —= »
  2-3.8 !2
  = 5^5 =
  •2 ° ,ι ϊ" 8
  .2 1= _
  17
  γ ϊ
  2
  ο
  18
  9
  ε- " «·=
  ί. ^;

  04
  β*
  Οί
  * "Κ.
  β
  - β
  Χ § Ι
  -ο α. Ι
  ,2
  5- 4
  «
  '?
  "ο
  ™ ^0°
  εί— ^πκ
  Μ
  δ "ο
  »3-β·£
  ? Β β.
  >3 « **
  3.-Ο
  ?1
  21
  22
  1123
  270
  2426
  2197
  627
  1199
  60
  80
  298 2(
  761
  17891
  44140
  20
  83235
  9687
  38
  1421
  110235
  328^
  87
  237635
  627
  167840
  80
  200000
  200000
  38882
  43
  142180
  110235
  20328487
  237635
  627
  24056083
  784385
  83578
  91422
  15
  167970
  4325479
  96722
  151466
  4493449
  2481
  88
  2974
  2974
  500001-
  50030
  1049177
  181321
  60
  400000
  2571357
  19181237
  2971357
  3888243
  3388243
  449373
  2752679
  320205225
  Γ
  }·?ΙΜΚΡίΤ ΤΚν
  Π Ι Ν Α £ ΣΤ .
  Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
  Ο ΕΤΑΤ 0Ε3 ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝ3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΡΝΤ3 Εί!
  ΦΕΒΡΒΥαΡΙΟΣ 1912
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΗΟΕΡΤΪΟΝ5
  Χρονολογίαι
  "Εσοδα —
  II
  1*
  κ
  α
  ι
  1911
  Σε,πτέμδρ· ς
  Όκτώίριος
  Νοέμίριος
  Δεκέμίριος
  Ίανουίριος
  Φείραυάριος
  8βρΐβιη1)Γ(
  ΟοχοΙοΓβ
  Νονβηϋβι-β
  ^ίιην^ο^
  ΡβνπβΓ
  1911
  1912
  »
  " Αΰροιομα — 5οτη>η* ......
  Αης ΠιριόΑον βαϋοη 1'. ..
  /1η«/«οίοοια Βαί Πιριόίου Οαϋοη //'. ..
  Ιννολον — ΤοίαΙ ..........
  Των Νομών
  Χανίων
  καΐ Σφαχίων
  £α ϋαηίί
  ι( 3/αϋα
  Ρεθύμνης
  Ήραχλείοι
  Λαοη&ίον
  £ Ι
  "■9
  1 ^
  Ι
  Σύνολον
  Είσπράξίΰον
  ΤοίαΙ
  Παρατηρήσας
  Ι β Ι
  10
  1608265
  •2967815
  3933427761 1209049
  11
  8702 5
  1359549(8737456980 137998639, 87946
  37323861648
  ί
  19320205225
  2670884741
  258903550174970 ·6644066873
  323861648
  3202052
  644066873
  (*) *0ρ« προηγούμενον
  ν. ι»Μ··υ
  *»~ .1Μ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  193
  ΑΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
  . Αϋ ϋΟΒΡΤΕ ΟΕ Μ ΕϋΒΤΑΧΕ 3 ·/. - ΟΕ5ΤΙΟΝ ι.
  (912
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
  Χ Α. Β 1^ Ε Α. υ -/ΐ'.
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤδ
  13
  •54
  «-δ ρ
  3 ?
  ι.-5
  •5·* .
  Ι
  3
  -β §■
  Γ:
  δ,
  81
  2
  ο,
  •ϋ
  Ι
  17
  1
  3
  !
  ■Λ.
  ΓΓαραιηρ>'/ο3
  ■*
  Μ-2Ο7625
  25
  115409
  -91422
  246831
  43
  43
  59243
  44934
  16
  .25805
  10417765
  62113
  45
  294894
  7739
  33
  6211345
  50000
  2948 94
  50000
  212076
  212076
  124497303
  19181277
  164886205
  Ι76674ί
  297135'
  4738099
  4(
  1482^
  38882 43
  21207625
  80
  212076
  3026540
  320205"
  5370723
  644066873
  25
  (Έκ τού Γ(ν«κοβ Λογιότηοίον)
  49!
  ίΦΗΜϊ-ΡΙ* ΤΗ!5 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ^^Ξ5"55Ζ_—ί—^35Ε2Ε53^
  ΓΕΝΙΚΟΝ /ΌΠΣΤγ.γ
  Ϊ.ΑΊΛιΜ ΓΗΣ ΓΕίΙΚΗί ΑΗΫΟΛΟΙΙΑΙ1ΟΪ
  '. β γ ι ο ι α <} >ογισ;Λθς /ρ',αευς
  1910
  1911
  συμ |νΐ, ν.;μο>
  Ι- 8
  ( Ο
  ■ ίθ
  ί ι»
  Ι 13
  Ι 14
  '■ 15
  ί ό
  γ ι ;
  2"!
  ? 21 Ι
  ι 22: δ
  ^ 23 ! .
  ί 24 '
  ί, ^5 ι -
  1 27 '
  "9
  /.οί ναι. ....
  οί,ύτοΰσιοι
  χρημαν./'.ων
  Δημοτικαί .
  ;ς ίγκ,χτκ,λελίΐμμένων όθωμ. -"ριθυί'ίΐ
  ^ιχε·ον ίΐανίων.......
  *· Ήρα,Λλιίου .....
  » Ρε-'όμν/ις......
  > Λαεηΰίου. ,.....
  μ.,.!Ό0 ετους 1910
  |π?1?'Γ£ΐ5 εγ., { Σ«- Πρίξιΐς έ -.*ς το.
  :α6ρίβ« 19115.,-
  31 Ίαΐουαρ'ου 191.2
  -
  -101 θόρθΐ
  .τος <ρόρος 3 "/,, - » » * —· ς Α' Β' ,ν Άΐχκιςλ. "Κτίιιρ.'ας ..λε ,ι
  αϊ δα 'λ/'σί ό; τχχ. ']·-τ.τί^ών
  οί έ υα—Λνας τν',ς Άγι "-ου"1 αχης
  30
  31
  32
  33
  ■ϊί,.ι'):τος γ. ; ", 🙂
  Ί'χ(<.ί*ί...... , . Β66Η7 21 τΐρδς τΛ^ρο· ν;/ >.^ν άττοζηαιώ *α.........., ......
  < .τ*Όολκίδ.«, ^α,'".^■.νxςτ?^.) στρατ ύ -7 γ εί 'χ 30 | 37 , 3,-5 ι Ο! Ι ' 40 ] 'ί 1 , . -ί!,* Κο/;ττ;ς-~"λ' τ".ος Δηαοσίου..... ' ' ' , - ' -ν- , 9 » » "·_3ν. ΤλΙί,. >Ζ4*.
  > - , » »'ΙΙ-Λ/!)
  ·> 3 » » Ρ;')^.(.·'
  10872·
  64Ί001
  114,14
  42494
  502'
  48.Γ.4
  26009
  £38124
  818156
  1851619
  1179892
  344195
  26
  91
  23
  42
  11
  23
  37
  91
  Α
  39
  273438126
  566
  40
  4434)89
  100.
  25469 57
  2910201
  13660, Μ
  107188 12
  .61985
  8812ι37
  200000
  20001—!
  123648-2
  ΰΟΟυΟΟ
  18(λ.ΐΛ.'
  1715
  449ο
  '**. 124
  02595Η
  8ι428
  13200
  88:".ϋ
  32446
  4550176
  37
  17175,«6|85
  4!)ΐ»Ο8Ο,27
  1181317
  23
  60
  26
  78
  95
  30!
  10
  7062841 -Ζ'
  5
  705
  12913 4
  16994
  21770
  35775
  19350
  200000
  26
  65
  8;
  569344
  220928
  66698
  35673
  34518
  39178
  212076
  1678
  200000
  304072
  276680
  74251
  1/^9447
  11135359
  20510
  200
  330
  259
  20000
  Χ ύ ν ο λ ο ν
  138510321.
  2420963 93,
  1400821
  410893
  309112
  566
  40
  4434
  ι
  41
  511
  14·
  89
  1000—
  2546957,
  2910)20
  146366190
  2619|85'
  212076 25
  10490771
  42
  031
  15
  400ί>00
  110720
  2184556 24
  11431123
  42494 —,
  502337
  204303210
  555400,-0 1
  138888- |9ο
  50000(»
  180000
  ■1715
  4500
  00,
  25^7755
  15
  42829183
  2122398 45
  108422 3ο
  34970,65
  48126 82
  54391130
  4950176
  11,
  21395955177|
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕίΉΗΙϋΩ-
  ί,ΗΪΟΣΙΟΥ ΤΙΛΕΙΟΥ ΤΗΝ 29 ΦΕΒΡΟΪΑΡΙΟΪ ί812
  •ΤΓηόλ-ΛΛ'» τ&ν ψ^ϊϊ>ον ό
  $ν<5 οιχ» τοϋ οίχο 1912 { Φ.δρουϊ.-'00 Π12 ; ,,νχοϋ ϊτους 1810 Β41 29 * 27:3 80; 5Ϊ 1949,55 237 782 Ί "
  281853'1
  753ϋ7|ΐΟ
  134628190
  1335410,12
  1ΟΟΟΟΟ-
  1800001- · · ■
  17151—
  450060
  4082983
  62282145
  3497065
  2265725
  5439130|
  473809985
  21207ίο;-5'
  86>5ϋ57 6 ^
  2205040Ί65|
  ΤΙ 100347 22
  196
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  53
  54

  59
  00
  01
  62
  63
  64
  65
  κ;
  Αογοριαίιιοΐ
  Έκ ιι?ί"ϊ««&ο{>ας
  Έςο*α Ιξαργυρώσεως Συναλλα,γμάτων......
  Τρά-τεζα Κρήτης λ^μος καταθ. υπέρ εΐδικου
  Γ-ί^ίίου ε;σ(ρ3ρών χάριν των έθνικ,ών άναγκών.
  Γ ;δ Ταα. ίίο<ρορ. χάριν των Έθν. άναγκών. Ταμεΐα καΐ Τελωνεΐα •/όν " ΙΤ ο ί".- 7 ε 'υ » Λ; τηθίου........... .' ο)/""θ< λϊν'θ/ν............... Ι" οτελωνεΖον Σουδας ........... )νεΐυν Ι'εθυμν,-,ς................ εΐο» Καβτελλ'ου ι*υλθ7τοτ «'.Λθυ . ' "νγ'ου Γί<λΛ«τ ............ 'ί'/-ιλωνε.ν ι Χε:< 'Υ/'"ελω εί·"· Μα-άλλο;. 1 -)ωνεϊον Άγ'ου Ν'.κο*>α.ο
  ν Ί/;τί·'7ς
  Ίερχττε'τρου
  ΪΓε σίου .
  ποσχ .
  Ε
  Ί910
  766.84" 2/
  6 3γ<' Σ16ρ ο^ 1911 λ 3 Ιανουΐρ τ 1312 259775:5 'ΐϋίιύΐι 85ν 17270: 70 212581 68059'·8 ΟΟ527.6 33;:<Τ^ .-·ΗΓ,5? 61 91. 189; 4»6ν 1360 59-ϊ 9" ·ι;, 158- υ Γ 8 - -«ι ;ι ,4 ι 03 2-79Ί Ί 3358 »ϋ9 04 42 Λ·>
  υί
  9 ^Χ"
  194^7
  11"
  8-
  ι:,
  0.3
  9 (»
  ίο

  ι,5
  Μ
  8
  70
  199502"
  271241
  922 '«
  1048
  (■■:7ο
  ί 532
  Ι Ί73.5
  5 ·3ϋ
  160555
  2444
  15441
  15
  95
  75
  Μ39595577
  177 41
  6 ιιιιυ'ν»
  66
  Οί
  4(3
  2,
  95
  ί5
  50
  3ο
  Ιίϊ
  1.
  19
  8*57 Μυ'
  8μΟ.) 3''
  824902 ■< 427 Ί .·; 284 :, 94 128110 901 714^,74 74 1)9." 118454140 221. Ό 78 1910 /Ό 65.35280 1442-3130 78 30 3718:
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΤΒΒΡΝΗΣυΩ2
  197
  Π Ι
  'Υκόλοικα τοϋ «ϊ*ο-
  ϋ !το»{ Ι ·1 '
  8302380
  (515791
  10!
  34
  8918171
  44
  Πρίξίΐς **ό 1 Σ,6
  1911 ?ω{ 31
  Ίανο«ρίου 19:2
  11100347
  291
  172799170
  9803,901
  61148787®
  1646594
  71·2Ο7Κν
  472765
  684230,
  2750
  13978
  194101
  46953
  2655(Κ
  34701)35
  ■".12(95
  98576^801
  1550950
  103 ·;ο
  483741—,
  ]
  11604802
  4(5:!40
  225^831799
  Πράξις ίντόί τού
  Φ.βρουΐρίοκ !?12
  8011508(81
  385381
  62670844
  212581
  1113
  1952770,
  209938
  |
  94 49 01
  1Ή3257 20
  4Κδ3(3Γ
  155715
  1143^31
  51540 —
  14!)83,90
  587 45
  157891 30
  4177 25
  208 —
  433-0 Χ
  27914 3
  -3806,:.
  200 —
  5 «92 υ5
  04075
  670840
  114366010
  1968675
  123850
  6195430
  13071688
  13985434
  66.4!
  245003
  6722θ|
  ο"718907^71
  198
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ανάλυσις των κατά την 29 Φεβρουαρίου 1912 ύπολοίπων έν τοίς
  Ταμείοις και Τελωνείοις
  Οικονομικαί
  Αρχαί
  Ι Ε Τ Ρ
  II
  Τ
  Λ
  --
  Αντί-πμα
  Σΐ". οΓί.ο ►
  Χρυσόί
  "Α,,,.ρ.,
  ΝίχΛ χλκ.
  Έν ολ'..
  Ταμείον Κεντρικόν
  Ϊ9329
  30
  1118,

  18965
  50
  49474
  80
  98687
  69
  148162
  » Ηρακλείου
  24704
  80
  16320

  35274
  09
  76298
  89
  126371
  60
  202670
  49
  » Ρεθύμνης
  45',5

  5791

  10502
  15
  20838
  15
  16712
  93
  39551
  081
  » Λασηθίου
  6210  2ί-23
  72
  9133
  72
  28498
  70
  37632
  42
  ΤελωνειαΛαί 'Αρναι
  58170

  13866

  14148 56
  86184
  56
  14 "ι 732
  79
  231917
  3ο
  ϊ^ον.....
  112959
  10
  47157

  81814
  02
  2 + 1930
  12
  415ίΚ)3
  71
  65993ο
  83
  Έν Χανίοις τ$ 2 Μαρτίου 1912
  Τ* «οΐί Γβν
  *___
  'ϊγ υ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  Μηνιαία
  λ. α ε·; 3ε α. ε~ :* '■ - '3 ■ ιϊ ~-
  .Ίογιστική κατάστασις τ ν} β; 31 Μάρτιον ';'Μ2
  Ταμείον Μεταλλικόν
  Ι Έξ» τερικοί λ)σμοί(άντίτιμον μϊταλλικού έν τώ έξωτεοικφ).
  Συναλαγματικαί τοϋ έξω,ιρικοθ................
  τ, . - . )Κεντρικοΰ
  Πρ «ξοφλησαις ..........................)Τ]μάτων
  . . , , , , )Κεντρικού
  Λχνεια ϊπι ϊνιχυρψ -χρηματογραφων.........νΥΙ
  . , . . . )Κεντρικου
  » Ίπι ίνεχυρφ ίμπορΐιυματων.......
  καλλι*ργ·ι«ς
  «νυπόθηκα αΐ.ϊ .
  ) 'Υ|μάτων
  )Κεντρικοϋ
  ·)'Υ]μάτων
  » » ΐγγ. Κυββρνηα-----):Τ]μα-ων
  , . , , . )Κεντρικοΰ
  * «<ς ανοικτόν λον«οιασμον. . . ^■>.^ -
  )Κεντρικοΰ
  Δημ.ο·»χα.....................)Τ]μάτων
  Άπαιτήσεις ίπισίαλίϊς..........................
  Σ^ναλλσγματικο1ί καί φορτωτικαί κ,ομιστών............
  Λιάφοροι καί προσωρινΐί λογαριασμοί.................
  ' Όμολογίαι κβί τοκομερίϊια.....................
  ι Καταστήματα Τραπέζης καί αποθήκαι αυτής............
  ι Κτήματα ίξ αναγκαστικήν πλιιστηριασμών...........
  ] Έςοϊα έγκαταοτάσιωςχαί καταβκευής τρα·Κ€ζ:νρ«μμ»;τίων.
  Λιαβορα ..................................
  ΈκκρεμεΤς ϊοσεληψίαι μετά των Ύπο)μάτων μ«ς.......
  448*54
  1774618
  •208060
  _ 98216] 1^
  "308172 8ο
  205115 45
  6~3'»23]70
  _ί)58546ιΐ5
  "785'Όΐ72
  2334
  Γ180867Ι65
  7155^8] 43
  12787190
  |
  124056|95
  ΙΓ.3663,55
  871*205 13
  44941160
  1258120
  2846202
  31
  Ο Λ%οικη«*ς
  13. Λΐ'ΓΚΑ-
  2222873
  30&276
  513288
  621969
  80874
  1896466
  279171
  287720
  916147
  35582
  256147
  30
  85
  72
  08
  14
  50
  22
  12
  Μετοχικον κεφάλαιον............................
  Άποθεματικόν τακτικόν............. . . . . . .
  » προνοίας...........................
  Τρατεζ'.να γραμμάτί - ίν κυκλοφορίβ..............
  Καταθεσίΐς 2η;..οϊ. άτοκοιέκ τσ«τι,ι£ν προεόία.1, ίρ, 646821.45
  μεΤον τ.ληΐωθε'ντων έχκρεμών έντί<λμίτ(>»ν χευ » 2807.35
  1405360|26
  481644 65
  189161
  89
  9187,95
  57256
  32684
  7740!
  έΐεΐί Δημοσίου έζ εισφορών υπέρ τοΐ β'ιδίκού
  χάριν των Έθνικών άναγκών.......................
  Έπιταγαϊ ΐϊλν,ρι>.τεβ"........... ·>......... ,
  Έθν.Τρ.τνίςΈλλ.διιθέειμα υπέρ τής κ—ι* κίβτϋβς ϊν
  Κομ.'στβί συνβ./ ]κών καί φορτωτι/θΛ.......
  Μερίσμοιτα μετοχών Τραπέζης διαφόρων έξαμν,νιών
  Τόκοι ϊανείων ένυποθήκων έν χαθοοτίρν,οίΐ
  Ταμείον Συντάξεως ύιταλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης
  13703875
  Έν Χανίο.ς τα 31 ΜαρτΙβυ 191Ϊ
  5000000
  263112
  2050ΰ(»
  21734Ε:0
  6Ί4014
  236616
  19343Ρ4
  3"5008
  ί412500
  18486
  1000000
  267372
  ί 5433
  47938
  15074
  115474
  05
  ίθ
  96
  35
  •21
  2όί
  75
  10
  01
  13703875

  ■» ο
  Ό Προΐοτάμβνος τοϋ Λογιστηρίου
  Δ. ΠετνχΑκης
  .1»