91966

Αριθμός τεύχους

21

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

5/5/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Β Ν ΗΡΗΤΗ
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Αριθ. Διατάγ. 9
  "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΑΕΓ- ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ
  Έχοντες δπ' όψει « άιο 2 Μ*·ρ:ί:υ 1912 φή|υμα τής
  Επαναστάτας των Κρο-ών Συνελεύσεως Χϊί τό ά;.θ?ον 14
  τού ύπ' αριθ. 93 τα! 1911 ψηφίσματος τής Σ,νε" εύυίως ω; ν.αι
  166/67 τίς 14 Μαρτίου Ι-,γραφβν τού Ε·ρηνο!·κςύοντος Κανϊ»νοϋ
  -;ρός -όν Είίαπβλία τώ; Π?ω οϊί/ών Χ» ίων, προτίοει τοΰ
  ε-πι τής Διχακσΰνης Δ'οινιΰντίς Ετΐιτρόπο'..1.
  'Δποφαόίζο εν «αί διατάό<5->κεν
  Προστίδεμεν ίιΐ οριστικόν βοηθόν τού Γραμματεύς τ.αρά τω
  Είρηνεδικείψ Κανϊάνου ΣεΚνοο. ,
  Εκ τόν επί τή; Δικαιοσύνην Διοι/.οΰντχ Έπίϊροπον ανατιθε-
  ται ή δημοσίευσις καί 5Ατέ«.ςσΐί τοΰ πχρόνίος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις ^ 17 Μαρτίου 1912.
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  'ΙΙ έπαναο-τατιχτν διοικητικη Έπιτροπίι
  Ό Πρόεδρος
  Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
  θ. Διατάγ. 28
  Τα Μέλη
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  2.ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Β ΣΚΘΥΛΑΣ
  γεωργιος: λ'
  βασιλεϊσ των εαλιινωχ
  Έχοντες ύπ' δψιν τό άπο Ίί Απριλίου 191- ψ
  ΚώΣ>ύ ^ ' *
  τής
  Ε-ανα;τίτικήί τώνΚρηΐώνΣυνβ>6ύσ4ως, ·ο^: ^ . *?ιθ
  632 Νόμους πρός δέ τό ύπ' άριβ. 36 τής 1 Δϊχεμίρίου Νομοθ.
  Διάταγμα, π?ότάσει τού Διοικοοντ^ς την ΙΙϊΐδε;αν Έπιτρβποο,
  Άπο^αίίίζο^εν καί διατα<ί<Ιοιιεν Διοριζομεν τόν Γεώργιον Ζ. Μπριλλάκιν άίό?:ιτον Γυ,νασίου Αριθ. Διατάγμ. 27 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες ύπ'όφιν τα β~ό 2 Μαρτίου κια 2 Άιτ.ιλίου 1912 ψ ^ίσ^ατα τής Έπαναστατικής των Κρητην Σ,ινελίύσίως κ&ί τό ύπ' αριθ. 68 άρθρον τοΰ 737 Νόμ:υ, πρ:.τίίσ*ι τοθ Δΐίΐκ,οΰντος την ΙΙαιίίίίν Έπιτρίϊΐου, ΆηοφαόίζομΕν κατ διατάσσομεν Έπιτρέπομεν την έκ τοΰ δημοσίου ΤοψΕΐου άτιόλτ,φιν όλςκλή" ρου τής μισθοδοσίας υπέρ τοΰ ΆντωνΙου Μαν.ζί6ελάχ.η καθη¬ γητού1 έν τω Ανωτ. ΓΙαρθεναγωγείιρ Νεαπόλεως, διά τό άπο 1 — 30 Άπρ'λίου χρονικόν διάσιημα χαθ' όσπουσίασι τής ΰττη- ρεσίας λόγφ ασθενείας νομ,ίμως πιστοποιηθϊίσης. Είς τον Δΐοικοϊντα τί;ν Παιδείαν Έπιτριπον άνατίθετοιι ήδη¬ μοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διαιάγματος. ' Έν Χανίοις τί) 30 Άπριλίίυ 1912. ' Έν Όνό^ιατ» τοθ Βα<1ιλ'ως Ή Έπαναστατνκη' Δοικητικη Έπηροπτι Ό Πρίίδρος Τα Μίλη Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ^ Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ ; Λ. ΛΙΟΝΑΚΗΣ ' ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΙΥΝΗΣ Δ'ά τΐ;ς ϋκ' ά·ιθ· 30 Διαταγής τής 13 Μαρτίου 1912 διω- ;ίσδη ό Νι*όλ. Οίκονομάκης χάτοικος Λιμ-:ν:ς Σητείας βΐηθβς το^ Ρραμματέως τοΰ ΙΙριβτοδικείου Λασηθίο^ άντί χοϋ Άντ. Ε. ΙΙετρά, ϊ'.ορισθίντος τΐιούτου διά τής ύπ' αριθ. 23 τής 6 Μαρτί:.) &. ϊ. διάταξης το3 'Δνωτίριυ ίκί τής Διχαιςσύνης ' Διευθυντ^0 ■/.αί μή άποϊεξαμένου την θέσιν ταύτην, όστις καί άχηλ- 3 Μαρχίου 1912 . . . . Χ5!15 τ*|ς υπηρεσίας. Είς χον Διοικοϋντα τΐ.ν Παίδίϋν Έτ.ίτροτ.ον βνατιθ.ται η μεσίευοις καί ίκτελίεις τού παρόντος Διατά','ματβς. Έν Χ-νίοις ^ 1 Μαίοι» 1912. | ,_ Έν ονόματι τ ;ΰ Βασιλέως | β" "Π Επαναστάται Διοικ.ιτικη Έπ'τροπη ν^ •ο π-λ,?-.-<■ Τά Μέλτι ϊ ω' Γ. ΛΑΣΚΑΛΟΠΛΝΝΗΣ Ι'· "^^ί;^ |, Λ ΛΤΟΝΑΚΗΣ | ϊ.ι Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ ' β« π οδικών Ή. άντί χβ3 η Γδτ,νος έγέτετο «οΒ.«ή ή «Λ τ,ς ύ^,σίας ταύτης Μ 191Ϊ
  2 Ο*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  2) ό
  ,'.μήτ-ϊος Πυλα:άχης βίηθός τοΰ Γραμματεύς τού Κ'ι-
  ρηΌΪι-ε.ου Μ:ιρώ<· Καινουρίου. Δι' όμίίας ίιατα^ής ύτ' ά;ΐθ. 35 τής ?Ο Μαοτίου 19 ι 2 ίγέ»το άποϊεκτη ή άϊό τής ύπ^ρΐίας παραίτησίς τοΰ Γεωργ. Τοΐρ'νϊίνη ΙίΖί εφ;λϊχος ίΐιλϊΛώ; Βάμου κίί δ ωρίσθη άντ* αότΐ^ ώ; τ.·.:ΰτι:ς ο Νικόλ Δημ. Μαρινάκη-; χάτοΐχος " Άτ.ορώ Δι'ομ:ίζς διαταγάς ύτ' αριθ. 36 τής 20 Μαρτίου 1912 ίτρϊ-ζζζζιτ,'τ, ή ΰτ' &ρ!&. 165 τής 7 Νοεμβριού 1911 Διαταγή τί|ς 7»θ'ή άς Ανωτέρας Διευθύνσεως, αύξηθένΐος μόνον τού ο:ά την -τρΐμ',Οί^ν -.ής γρ^ικί]; ΰ">·ης των φυλακών Χανίων
  ώρ'ΐμένςυ π:α:3 ι;, δ . 8 μηνιαίως είς δραχμάς δώίεκα μη-
  ς
  Δ.' ί,ίΐής ΐϋ'αγη-ς 5π' αριθ. 37 τή; 22 Μίρτΐ:υ 1912
  διορισθή ό(τιστ··/.ός βοτ,θ:ς τοΰ Γραμματέως τοΰ Είρηνοδικείου
  Κ?ν?»ν;υ Σε/ίνου Ό Σ-. Τσΐσκομιχελής.
  Δι' ΟΛ=;α· Δ:ϊ^γ?ς ύπ' αριθ. 38 τής 29 Μζρτίου 1912
  ΪΊιρισ'ίη ό Ί'^'ΐι. Γ. Ριιχ/ιτβκης β ηθ!>ς τοΰ Γραμματεύς τοΰ
  Είρην;δ κ ίίυ Xί^ι;σ^νήσ;'^ ΙΙίϊιάδος
  Δι' ΟΛΐίΐς Δ.ίτα-ίή·; ότ' άρ^Ο. 39 τής 29 Μαρτίου 1912
  δ <«ρΊ·3β<7 ό Άνδί, Ε. Άϊγβλάκης βίηθός τού Γραμμϊτέως τοΰ Ε'ρτ,ν:Ί*.ί.ι.' Στ,τεί'ς άν ι τ&ΰ Ν. Οΐκονομάκη, τέως τοιούτου, οιςριοξι^τ;; εί; ό))τ(ν Ιττηρεΐίαν. Δι' όμο-'ας ίιατΐΝής 1Γ%' άρ θ Ίθ τής 2 Απριλίου 1912 ΐγέ- νίτο 2-;?ε.ιχΐ"ιή τιιραίτησις τοϋ Ιωάν Γ. Π:ναλουλά*η κλητή- ( ος επί των πί'.νΐ'/.ών δ'/ογράφων κϊί διωρίσθη είς ιήν διά τής ώς ανωτέρω πβρίΐτήσεως , ε.^θιΐΐαν θέοιν ό Έμμ Ιίαπακϊντδ- ρά>ης χά οιν.ος Ξ^5α !1$δ:άϊ:ς κλητήρ επί των ποινικών δικο-
  γράφων τής Είβχγγελίας ΊΙραχλε'.ου.
  Δι' ςμ;ί*ς Δϋτινή; ότ' άριθ,Λ. 4' τής 2 Απριλίου 1912
  δ·ωρισ'η ό ''ωαν. Σαουάτΐ:ς Έφί.ης Χανίων, Πρόεδρος, εί
  Μ ) τ. 'αΐ'αλάκι-,ς Πρω::?ίκης Χανίων -λοί Άντ. 'ΑνΟούσης
  δΐ'.τ,γόρος Χίνίι»ιν, Σ^εδ^.ί,κχΐό Στυλ. ΦΛλαίιτά/.^ς "Υπο
  γραμμα-.ίυς τ;3 Ε«ίΤ(ί:υ Χχ>ίον, Γραμματϊύς, τοΰ χατά την
  τ.ροσ:χή άτό ίθ μίχρι τ?ίϊ 30 Άπριλ'θυ 191 2 σύνοδον σ^γκρο-
  τηδησομεοιι Κα<ουργ.ο!ιτείου Χά.ίων. Δι' ό, ο'ας Διατα ής ύπ' ϊριθμ, 42 τής 2 Απριλίου 1912 άπθ.νθη - Νια. ΐτρι.ϊς κλητήρ ϋθ; άχροατηρίου τοθ Ε'ιρη- ο;ι»είίυ Στ;ν!'/ι Ά";ίοαί ϊιωρίοδη άντ* αΰτοϋ ώς
  ιο ούτος ό Ιωάν. Σκοοδαλός
  Έν Χανί::: τί) 2 Άπριλ'ου 1912
  Ό επί τής ΔιχϊΌΐύνης Διοιχώ^ Έπι'τροπος
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Γραμματέως τοΰ Πρωτοδΐχείου Λασηθιου, άποιισΐόσαντας έκ τής
  ύτηρβσίαςλόγω ασθενείας προσηκόντως πιατοποΐΥ,Οείσης ύκό δύο
  έπιστημόνων ιατρών νατάτοόπο 13 Ν:εμ6ρίου μ·-χρ· 13 Δι-
  »εα6ρίου 1911 χρονικόν δ.άστημα,
  Διά τ-ζς ύπ' αριθ. 43 Διαταγής ημών τής 5 Απριλίου 1812
  ίιωρίσθη ό Ίων. Ελευθερίου χάτοικος Χανίων 6οη0ός τοΰ Γρ«μ-
  ματέα·ς τοΰ Είρηνοδιχείου Χανίων, είς την διά τςΰ ύπ'άριθμ.
  17. έ. ίτ. Διατάγματος τή; Δΐυΐχοέσης Έπιτροπή ΐδρυίεϊσαν
  θέσιν.
  Δι" ομοίας Δίαταγής ύπ' άριθμ. 44 τής 7 Απριλίου 1912
  ετροποποιήθη ή Όπ' άριθμ. 41 τής 2 Απριλίου 1912 διαταγή
  ημών χατά τούτο καθόσον διωρίσθη ό Έμμ, Θεοϊωρίδης διχηγό-
  ρος χάτοικςς Χανίων Σύνεδρος τοΰ χατά την προσέχη άπόΐθ—30
  "Απριλίου 1912 σύνοδον σ^γκροτηθησομένου Κακ,ουργιοδιχ,είβυ
  Χανίων, «ντίτςΰ Άντ. Άνθίΰστ), άι;αλλαχθέν«ς των χαθηκόν-
  των τούτων.
  ίΐι' ομοίας Διαταγάς ύπ' άριθμ. 45 τής 7 Άίτριλίου 19ΐ2
  εγένετο άποδεχτή καΐ άπό τής υπηρεσίας παραιτήση τοΰ Εΰτυχίου
  Σαρτζΐ'ά*η δεσμαφά) ακθς φ^λακών Χανίων καί διωρίσθη αντ
  αύτοΰ είς τοιούτος ό Άντων. Φραγι-.άκης χάτοικος Τεμενίων Σι-
  λίνου.
  Δι'όμηίας Διαταγάς ΰπ' άρίθμ. 46 τής 14 Άτριλίοΐ) 1912
  ά~ίλύδη ό Έμ>. ΡιμαντωνάΛηςδίσμοφύλαξ φυλανών Καστίλλυυ
  Κυσάμου καί διωρίιθη άντ* αΰτο3 ώς τοιοΰτος ο ΚωνσταντΤνος
  Σταράχη. χάτοικος Καστελλίςυ Κισσάμμοο.
  Έν Χανίοις ττ, 18 Απριλίου 1912
  Ό επι ιήΝ Δ'.χαιοσύνΐ)5 Διοιχών Έπίτροΐϊίί
  Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
  Λ:;- ? ΪΞτ ά Δι ϊθϊΗΣιΙ ΟΙΚΟΝΟΜίΚΟΝ
  Διά Διιτάγματος τής Έπανβστατιχής Διοικουσης Έιιιτρ^
  πής ύπ'αριθ. 45 καί χρονολ. 19 Απριλίου 1912 διωρίσθη ό
  Άλή Καζαζαχμετάκης Τπογραμματεύς α'. τάξεως βοηθός τοθ
  Τελων Τβμίου Ήρο:!<λείου άνιί τςΰ Μεχμέτ Νομπετσάχη άκο- λβέντος Διά Διατίγματ-.ς τί^ς Λιοι/.:ύΐη; Έ-.ανίστατιχτίς Έπιτροπής ότ.' ά:·.β. 16 τής 3 Άττριλίου 1912 διωρίσθη δ Σταύρος Νΐώτης ί·:η'-ί:ς τ ΰ Εϊρην;?·νου Ήρο'κ'ίείου, «ΐς την διά τοΰ θίνάτου τςϋ τέως ιοι.ύτου 2.;υλ. ΙΙαπΐίάλη χ,ενωθείσαν θέσιν. Δ,' όμ5ι€ϋ Δι^τάγματ^ς ύπ'άρίθμ ί 8 τΫ^ς 5 'Αιτριλί;υ 1912 όν*?!ϋ>ρία6ηϊαιτ δ:κν,γέρ:ι ταρ' ά'ταΐΐ τιΤς έ^ Κρήιΐ; Διχαστη-
  ρκις χαί τΐ?ρ' Έφ;τ-:ς οί Άρ. Κρ.άρης χβί Έμμ. Τσοοίίρϊς.
  Δι' όμ:ι:υΔ·β·άνμιτος ϋζ' άριβ,*. 5 9 τής 6 Απριλίου 1912
  ϊιωρ'οθΐ; ? Λν,γ:ρ;; - αρ' ά'-»ί. τ-ΐς άν Κρήτγ, Αι«.αστηρίθ'ς κϊί
  τ.αρ' Έφετ?'ς ό Κΐίμ Κ. Διαλλινδς κάτακος Αγ. Νικολάου
  Δι' όμοί.υ Δ α:άί·μ-ΐ , Οπ' άρ (μ. 20 τής 7 Άπρ λίΐυ 1912
  απηλλάγησαν τοϋ ύϊθλίίπου τής τοινής των οί 1) Μιχ. Γ. Φω-
  τάλτς χαταίιχαιθί.ΐς ϊ.ί ·,ή, ύπ' άρ.(ιμ. 117 τοΰ 1911 άποφά-
  -ε<ι·ς τςΰ Έ*£-,ε''ο^ Χίίων ε;ς τριώ,· μηνών φυλάχισιν 2) Ν κ. α. Σ;. υρ/ί'χης, κβτα! χ*οΟε· ίιά τής νζ άριθμ. 208 τ;ΰ 19! 1 ς -.οΖ Διχϊστηρί'υ "ών ί/ Χ5νίοΐς Συνίδρων είς 6 ίτών είρλτι,ν. Δ·'ό,κ^Διατάγμϊ·:9ί ύπ' έριθμ 21 ι ής 9 Άπριλίςυ 1912 ίιωςυθ'; ?ΐ'ηγίρος -ορ' χπιαι -οΚ έν Κρήτ-ζ Διχαστηρίο ς -/.ήν των Έφετι!ων ό Μανοΰσος Γ. Βθ/θυ^άχης κάτοικο Υα-ιων- Δι' όμοιθΛ Δ αταγματίς ΰπ άριίμ. 23 τής 16 Άπριλ'θυ 1212 άν«5 ι. ριοθη ο Σ..υ?. Μ^λατά«.ης, νάτοικος Χανίων, Διχηγόρος ~,?ρ' άτβσι τςϊς έ.· ΚρΓ,τ?-, Λ'καΐτηίίίΐς χοί πβρ' Έφέταις. Διά τοΰϋπ' άρ βμ. 2'ί Διατιγμα-ο; τής 16 Απριλίου 1912 6πί<ράι·.τ) >ίί $*.τ ΰ Δι,μΐσιυ Τίμά^ άπόληψ ς ολοκλήρου τής
  τής μ'οθοδοσίας >'< τ<-ν Νι/ό~'αι:ν Λ. Κοραίίλά'λην 6ίη9ίν το3 ς Δι'όμοίου Διατάγμοτος ύπ'αριθ. 47 χαί χρονολογίαν 26 Απριλίου Ι. Ι. διωρίσθη τελα,νοφύλαξ παρά τη τείωνειακϊ) περ1" φερεία Χανίων ό Γεώργιος Άντ. Άνουσάκης άντί τοΰ Λάμπη Ποντικάχη άπολι,βίντος τής θέσεως τ«6ττ;ς διά τούς έν τί ύπ' αριθ. Πρωτ. 82 Δ'βκ. 57 έ. Ι. εκθέσει τοϋ ύποτελώνου Σουϊας άναφερίμένςυς λόγους. Δι' ομοίου Διατάγματ-ςύπ' άρ.θ. 53 καί χρονολο·ίίαν 26 "Α¬ πριλίου 1912 εγένετο δεχτή ή τταροίιησις τεθ Ίωάνν^ Μ. Φουμη άπΌ τή: Οέαεω; Διευθυντού ιή·ς Γεωργίας και έξεφράσθη αύτω ή εύαρ:'σ/.ε:α διά την ϊΰ·ρχον κοί μιτά ζήλοι» βκ*)ήρωσι^ τδν χαθη-λόντων τού. Δι'όμοίο.) Δ'.βτάιματος ύπ' αριθ. 52 καί χρονολο-,ίβν 26 Άτρι>ίου 1912 έγε'νετο άποϊβΛτή ή άτ-β τής θέσεως τελωνοφό"
  λα/.ο;; τ;αρά "ή τι/ωνίΐα·^ πιοιφερεία Ρεθύμνης παρβίτησις τού
  Γεωρ-,ίου Βασιλάκη κίί Ι ωρίσθη άνΐ'αύι-οϋ ίιά τοΰ αυτού Δ'«-
  τάγμοτος ό Λάιηης Χ. Ρουίάχης.
  Δι' δμ^ί^^ Δ;ατάγμ»τ3ς λ* αριθ. 55χαί χρονολο·)ίαν 1 Μαίοκ
  1912 διωρίσθη ό Δημ. Παχαγρηγορίου γραμματεύξ τής Στατι¬
  στικήν τοΰ Τελίονείοο Ηρακλείου «»τί τοΰ Χ. Κρασανάχη ά«5-
  λυθένιος.
  ΔΓόμοίου Δ'ατάγματος ύτ'αριθ. 58 χαί χρονολίαν 1 Μαίί'^
  δ ιορίιθη ό Χασάν Καντεμακης ζι,γισϊής παρά τω Τελωνείψ Ρ*"
  θΰμνης άν;ί τού Μεχμέτ Χατζιδά/.η άπ&λυθέντος.
  Έν Χανίοις τί 2 Μοί^ 191·:.
  Ό επί τώ» Οϊχο-,ομικών βιοΐχών Έπίτρο«θί
  Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ ΕΡΓΟΝ
  Δια τοΕ3 ύπ'αριθ. 26 τής 30 Απριλίου 1912 Διατάίματος |
  τής Έπανββτατικής Διοικητικώς Έπιτροπής, εχορηγηθη, είς το;
  Άνθυπομοίραρχον Καλοχριστιανάκην Γεώργιον, δεχαπβνθίιμίρος
  παράτασις τής ήϊτ} δ** αυτού ίιαν.ιομένης χανονι>ή*ς αδείας, δι*
  Αλεξάνδρειαν τής Αιγυπτου.
  Δι' όμο'βυ Δίατάγματος ΰπ' αριθ. 27 τής 30 Απριλίου 1912
  προήχθη «πό τής 1ης Μαίοο έ. ?. κ,ατά σειράν ίκ»νότητας :*
  τοϋ χεχυρωμέΌυ σχετικοδ «Ιναχος τοΰ 2ου Τάγμ»τ;ς είς τ'.ν
  βαθμόν τού Δε.ανέως ό Στρατΐώτης τού" αυτού1 Τάγματος Κω-
  στάχης Έμμινουήλ, πρός πλήοωσιν κενής θέσεως.
  Αι" όμοίου Διβτάγματος ΰπ' αριθ. 28 τής 1ης Μαίου ι Ι.
  διωρίσθη είς το ίκτακτον προσωπικόν των Δημ. Έργων ώ,
  βίηθός ό Μιχ. Ιωάν. Σγουρός συμφώνως τ'.ϊς ό'ρΐ!;τ&?ς αν^^;-
  ρομένοις εις το άπό 1ης Μαίίυ έ. ε. συν^^θίντι μεταξύ αό ο-
  κοί τοΰ Διοικςϋνχος Επιτρόπου συμ,φωνητινφ.
  Δι' «μοίου Διατάγμοίτος δ~' 0^·^. 29 τ^ς 1ης Μ^ί υ Ι ί·
  έπειράπη εΐςτόν Ένωμ. Μαιθ^ιάκην Ιωάννην νά συνάψη γά,^ον
  μετά τής εξ Άποστόλων Πβΐιάδος ?εβποι ίίος "Ελένης Έμμα
  ν;υήλ Μπιτσαράχη.
  Δι' όμοίου Δ'ιχτάγματος ύπ' αριθ. 30 τίς 1ης Μαΐςυ έ ε
  ίπετράπη είς τόν Ένωμ. Καλαφατά>ην Παναγιώτην νά σιηάψ{
  γάμον μετά τής έκ Χανίων δεσποινίδος Αικατερίνης Δημ. Κιλ-
  λη·»2άννη.
  Έν Χανίοις ^ 2 Μαίου 1912.
  Ό ΙιτΙ τή< Δπμίσίίΐς '^βφοίλί(α< καί των Δημ. "Εργων Διοικών 'Επίτροπο; Μ. ΣΓΟΓΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Διά τού ύπ'αριθ. 55 ί. ί. Δίατάγματος τής Έπαναστα·.ι*.ής Διοικητικώς Έπιτροπής ανετέθησαν τα καθήκον™ τού απουσιά¬ ζοντος Είϊιχοΰ ΛογιβτοΟ τής Ανωτ. Δίευθύνσίως των Έσωιε- ρικών Ανδρ. Ζερ6ο3 είς τόν Πρωτοκολλητήν τής αύτ^!^ Διευ¬ θύνσεως Πίτρον Μ. θεοδωράκηνν Δι' όμοίου Δια-άγματος ΰτε* αριθ. 56 Ι. έ. βγέν*τ& άποδεκεή ή χαρβίτηβις άπό τής υπηρεσίας τοθ οίχονόμου τού ά;ύλου τώ-, φρβνοδλαδω» Νικ. Μπελέλη καί ό ίιορισμός είς άντικατ«σταο·ν αυτού χςΰ Πα6λου Δημοτάκη. Δι' όμςί υ Διατάγματος ύΐί' αριθ. 59 ί. Ι. διωρίαθη μάθη τευόμενος τής Ταχ. Υπηρεσίας παρά τω Ταχ. Ρραφείψ Χανίων ό Νικ. Πΐτυχάχης. Δι* όμοίου Δίατάγματος δπ' αριθ. 60 έ. ϊ. άνεκλήθη ή ίγκρι σις τοϋ Καταστατικοϊ3 τοΰ έν Χανίοις Φοιτητικοΰ Σι,νδέσμου. Δι* ομοίου Δίατάγματος ΰπ' αριθ. 62 ι. Ι. διωρίσθη κΧητγ,ρ τού Κοινιβφιλοΰς Ταμείου Ρεθύμνης ο Άβϊουλάχ Σπανιολάκης·^ Δι' όμοίου Διατάγματ»ς ύιΐ* αριθ. 63 ί. Ι. άπελύθη τή; θέ¬ σεως αϋτοΰ ό Γραμμίτεύς τής Νομαρχίας Ηρακλείου Νικόλαος Χατζιίάκης καί ϊιωρίσ'η «ΐς αντικατάστασιν αότού ό Ανδρέας Πρωτοπαπαδάχης. Δι' όμοίου Δίατάγματος ύπ' αριθ. 64 έ. ϊ. ό Γραμματεύς τής Νομαρχίας Ηρακλείου Ανδρέας Πρωτοπαπαϊά'ης όπε- «τΐάσθη επί τρΐμη.ον είς την Λογιστικήν ^-ιηρεσίϊν τής "Ανωτ. Διευθύνσεως των Έσωτερΐ/ΐών. Δι* όμοίου Διατάγματςς ύπ' αριθ. 65 έ. Ι. μετατίθεται ό χαρά τφ Ταχ. Γραφιίφ Σί)τ«ίας ^ατ)θός Κ. Παντούλας, ώς τοιούτος «Ο» Ταχ Γρ^ϊΐον Ήραχ)είου, άνα το3 Γ.α,ρ. Δρυλλερά η ώς προϊστβμένίυ είς τό Ταχ ΓραφεΤβν Τζ·ρμιά- όων άντί τΐϋ Έμμ. Γιαννουδάκη με-ατιθεμένου ώς πρ5^σ':οι^ιένο^ είς το Τ.χχ. Γρϊφεΐίν Χώρας Σφακίων, τού Στυλ. Τσ;υπάχη '5ϋο6ϊτουμέου ώ; προϊσταμένου είς τό Ταχ. Γραφείον Αγίου Γαλήνη. Έν Χανίοις τή 1 Μαίου 1912. Ό 1*1 των "Εσωτερικώ* Διοικών Έπίτρο·Ός Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ!! Αριθ. Πρωτ. 2385 εκπ. 727 Πρός τόν ϊτρατιωτι,κόν Προιστάμενον των φυλακών 'Ιτζεόαν Ανθυπομοίοαοχον κ.Ζαχσρί«ν Μπριλλάκην καί τούς Ίίνιθμοταοχας της Χωροφυλακίίς κ. κ. Σπυ^ίδωναΣαριδάκην, Βασίλειον ΔασκαλιΙ- κην και Γεώργιον Κωστόπουλον. Ίτζεϊίν αυστηράν φ κατά την 22 Απριλίου 1912 τάς φυλακάς ^ί αντιληφθέντες έκ τοθ πλησίον την μιτά ζή>ου
  εΑΐέλεσιν των άνατεθειαένιον υμών καθηχόντων ιή;
  ς -ών φυλακών, την ίπιμελή εΛΪδλεψιν των *«τα-
  2ΪΑ(·ν καί την μεγάλην τάξιν, ήτις έτπκρατεΐ έν ταίς φυλακαί;;,
  έ-ίοης 2* καί την υφισταμένην μεταξυ φρουρας καί κρα-
  τουμένων άρμονίαν, καθ* ό'σο» ούδ' ή ελαχίστη μεμψίΐμΐιιία
  ΐκ μέρους των χρατουμένων εξεδηλώθη μοί κατά ιήν αύτίυ
  μετάβασιν μου.
  Έκφράζομεν πρός υμάς την εΰαρέσκειάν μας.
  Έν Χ^ίοις τί 25 Απριλίου 1912
  Ό έκί τήί Διχαιοβΰνΐ); Διαιχών Μ'ΐιΐ
  Ε. ΠΔΙ1ΛΔΕΡΟΣ
  • «Κ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΡΕΝΙΞξΟΣ· ΙΣΌΛΟΓΙΣΜΟΣ· ΦΟΥ ΕΦΟΥΣ) Ϊ9ΙΙ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  | Καταθέόετς Μαρα τ Λ Τραηέξη Κρήτης......
  Ι Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ' αύτω. .
  ) Ταχυ'ρομικϊ Γραφεΐα : μετά '
  παρ' αυτοίς..
  •295730
  894
  978
  Κινήσίΐς Κεφαλαίων : χρήματα καθ' οδόν
  "Εξοδα εγκαταστάσεως
  297603
  10830
  550
  312883
  57,
  Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατοίολής αυτής
  Τα^υϊρ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών.....
  Ταμείον γραμματοσήμου : ό^ειλόμενα αύτω......
  1582
  851
  Διάθεσις άποθεματικών: καταδολή ϊναντιόφειλής πρός Κρητικήν Πολιτείαν
  )Α ο ' ) Παρελθόντων έτών
  Αποθεματικα{ .-^1(ΙΗ
  ) Έτους 1911
  305441
  557
  2434
  44 501
  312883
  Χ Ρ Ε Ω Σ Ι Σ
  Τόκοι κϊραλαυποιηθε'ντες ύτέρ των καταθετων
  Δαπάναι Τομιευτηρίου.................
  Αποθίματικά 1911....................
  Έν Χανίας τή 20 Μάρτιον 1912
  ΑΝΑΛ Σ'Σ. ΜΕΡΙΔΟΣ ΚΕΞΡΔΟΝ Κ—νΙ ΖΗΜΙΩΝ
  ΠΙΣΤΩΣΙΣ
  Ό Διχι/ϋίτνων
  τή 1
  9620
  1023
  851
  1494
  321
  55_
  90!
  Τίκοι εισχραχθέντες υπέρ ~ο
  Διά^ορα έ'σοϊα
  Ο ταμίας τοϋ
  Γ. Γ. Γ
  14
  4:|*ίίΕΦΑΑ£Ι3Ε!Σ Γ3Ϊ ΕΡΓΑΙίιϊί
  ΤΑΧΤάΡΟΙΙχαϊ Γΐ«Ι£ίΤϋΡ1..(
  19Ο1ί)
  11494
  Μην Δεκέμβρχος 1911
  90
  |90
  Εγίοθεντ» ,βιελιάρια μέχρι -Ο.ίΐς Γ.αρελίίντος μννίς Νοεμβριού........................................ 7 523
  » έντός τοθ μηνός Δεκεμβρίοΐ;.................................................../.........,....'." "79
  μεχρι τέλους τταρελθ.νίς μην^ξ Νοεμβρί ι>
  ι> » έντός τοϋ μηνός Δεκεμβρίΐυ ...........,
  Βιβλιάρια έν κυκλοφίρια είς τό τέλος τοϋ '^ηνός Δεκεμβριού........
  695
  2
  7602,
  697
  6905
  Κατο&εΌεις με>ρι τΓ/ους παρελβόνιες μηνός Νοεμίρίοο....................... --γ 1096 280 87
  τού μηνός Δεκεμδρίου............................. ................................ . 29 47422
  Κ " *'"'" \\ \
  V
  '
  V V
  "''
  V V
  '"
  V
  "'' ■'■'■;'; 1
  9|1
  Άϊ-'ϊόσεις ιτρός τούς καταθέτας έναντι ιτιστώσεως των μέ^ρι τε'λους Νοεμβριού.........
  > »»»»»» έντός τού μηνός Δεκεμβριού.......
  Κογ, ;ληθέντες εις τούς καταθέτας τόκοι ένεν.α ΐτΓ5σβέσεως βιδλΐαρίων μέχρι τέλους Νοεμβριού.
  »»»»» » ίντός τού μηνός Δεκεμβριού.....,
  Πίστωσις χαταθετών" εις τό τέλος τοδ μηνός Δεκεμβριού 1911 . . ,.....................
  » 73,411.32 2,099,166.4
  » 1780.912.08
  » 9,738.57
  » 3,036.61
  » 37.76 1,793.725.02;
  305,441.39
  ·—ι
  Μ
  9
  _
  Μ
  Ρ1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  2ΟΚ
  Κ Α Χ Α Α Ο ^ 4!
  τών*ατάτφ> δημοσίαν συνεδρίασιν τής 18 Απριλίου 1912 τοθ Επέτειον Χανίων κληρωθέντων
  τακτικών καΐ άναπληρωτικ,ών ένόρκων διά την άπο 7—25 ΜαΐΌυ 1912, Σ-ίνοδον
  τοθ ΌρκωτοΟ Διχαστηρίου Χανίων.
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  >
  3-
  -
  α.
  "δ-
  >
  χ

  1"
  Λ.

  ο.
  < ■Τ Κ α τ ο ι κ ι α Προ σόντα 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Η 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 8 9 Λ ' - Τακτικοι ένορκοι 'Αγκυσουλάκης Σπυρίδων Άνδρονικάκη; Ιωάννης Μ«:κ7ντωνάχη; Ιωάννης Μαρής Ιιέτρος Ναξάκης Αντώνιος Κ. Σκουλάς Ιωάννης Πετυχάκη; Δημήτριος Σειραδάχης Εμμανουήλ Στρατηγά<ης Εμμανουήλ Δεικτάχης Παναγιώτης Μαυρκης Μανοθσος Μηνιωνής Βήτα Μανουσομαρκάχ'-,ς Μάρκος Ξυλινάκης 'Αχιλλεος "Αλεξίου 'Αριστοτέλης Βαρδάκης Ανδρέας Βενάκης Νικόλαος Γκαζης Ι ίώργιος Τζολάκης Στέφανος 'Αθητάκης Ιωάννης Ααμπάκης Ιωάννης Ζ. Μκλινδρέτος Σπυρίδων Καλογρίδης Ιωάννης Α. Καζάκος Χαράλαμπος Κινολάχης 'Αναττάσιο; Σαρτζέτος Εμμ ΦραγκΓος Κοκ^ινάκης Χαράλαμπος Δχμ'.ανάκης Μιχαήλ Κ. Βουράκης Σαεφ. Δημήτριος Βολανάχ,ης Δημήτριος 12 251 294 330 599 352 437 449 715 254 293 316 337 17 40 54 84 487 10 237 312 196 198 326 803 156 103 542 49 Χανί ανία Λάκκοι Χανί ανία Πλακοθρες Κα/υβιανή Χανία Χοίλέπα Χανία ϊ » Σταλος Χανία Β » ΙΙρινέ Χανία » Μεακλδ Χανία Β'. ΆναπΑηρωτικοι ενορκοι Τζουστάκης Ε Γεώργιος Κεσιμάκης Δημήτριος Κατάκης Πολυχρόνης Μαρινάκη; Κωνσταντίνος Μαλινάκης Γεώργιος Ζολινοάκης Παθλος Χρησιόπουλος Παναγιώτης Καπιδάκης Δημήτριος Κατσουλάχης ΑΙιχαήλ Δικηγόρος "Κμπορος » Ίατρος "Εμπορος Κτηματίας Τραιεζ. 'ΐ-ίτάλληλος Δικηγόρος πρώην Ώληρεξοΰστος Κ-χηματίας "ί'μπορος πρώην Είρηνοδίκης Καθηγητής Παραγγελιοδόχος Ίατρο; Χρυσοχόος 'Αρτοποιος Δικηγόρος "Εμιΐορος Ίατ;ος Κτηματίας Ζαχαροπλάστης Τραπεζ. Τπάλληλος Έμπορος Κτηματίας Οίνοπνευματοπώλης " ί· μπορος Ίατρος Τραπεζ. Τπάλληλος 981 Φ?ες 'Εμποροχτηματίας 226 Γαλατας Κτηματίας 571 Μάλεμε » 269 Χανία Χρυσοχόος 259 - "Εμπορος 119 Καθηγητής 5,5 » » 160 » Έμπορος 222 Κάμπους Κτηματίας
  }
  .3"
  "Ονοματεπώνυμον χληρωθέντ ;
  Ιί
  α Μ
  Κ ατ ο ι χ ί α
  Προσόντα
  Ι
  ι *■
  10
  Αλεξίου 'Εαμανουήλ
  13
  Χαλέπα
  Τραπεζ. Τπάλληλος
  11
  Κοθζος Άλέξανδρος Ζ.
  1^0
  Χανία
  Κτηματίας
  12
  Μαρής Β. Γεώργιος
  729
  Καστέλλι
  "Εμπορος
  13
  Λαθούρης 'Αναγνώστης
  239
  θέρισσον
  Κτημ.ατίας
  14
  Καψομενάκης Γεώργιος
  152
  Χανία
  Έρ,πορος
  15
  Κουκλάκης Πέτρος
  169
  »
  Βαρελοποώς
  16
  Κωστάκης Λεωνίδας Ι.
  1ο7
  »
  Έμπορος
  17
  Κρομυδακη; Δημήτριος Κ.
  188
  »
  18
  Μπενάκης Νικητάς
  286
  >
  Οαντοιτώλης
  19
  Άρετάχης Γεώργιος
  34
  Κά(Λπους
  Κτηματίας
  20
  Παπαγιαννάκης Ι. Σπυρίδων
  955
  'Αρμένους
  "Εμπορος
  Εγένετο συμφώνως τψ ύτ' άρι^. 89 τήί 18 Απριλίου 1912 κραχτιχψ δηαοσίας συνεδριάσεως τοθ
  Εφετείου Χανίων.
  Οί Δικασταί
  Ηλίας Χατζηανδρέ.>ν
  Κωνϋτ. Γεωργιάδης
  Μάρκος Δημητοακάκης
  Κ. ΙΝαπαδάκης
  Πέτρος Ταταράκης
  Αριθ.
  Άχριβις άναίγραφον
  Έν Χανίοις τ^ 20 Απριλίου 1912
  ΙΙρωτ. 270
  Ο 'Υ)γραμματίϋς
  Σπνρ. Χαραλαμπάκης
  'ϊ)γραμματεύς
  Ϊτλό. Χαραλα^πΑκης
  Δ«εκ«. 239
  ΔηΐΑθσιιυθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Χανία; αη 20 "Απριλίου 1912
  Ό Πρόεδοος των εν Χανίοις »Εφ«τΛν
  ΑΝΤ. ΖΗΛΗΜΩΝ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Α ΤΑΛΟΓΟΪ
  των κατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τοθ Δικαστηρίου των έν Ήραχλίίω Έφετών τη; 21
  Ά« ριλίου 1912 κληρωθέντων τακτικών ένόρκων χιί των άνακληρωτών αυτών διά την άιτο
  10—30 Μαίου 1Ρ12 δευτέραν Σύνοδον τοθ 6ρχωτοΟ Δικαστηρίου
  Άγίου Νικολάου Λασηθίου
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Όνόματα κληρωθέντων
  5 < «3· Ό ι- Κ α τ ο ι κ ί α Α'. ΤακτικοΊ ένορχ»6 Κλων^ζά/.ης Έμμ. Ιωάννης Μαράκη; Γεώργιος Ταβ>ας Γ. Ιωάννης
  Διαλυνάκης Κ. Νικόλαος
  Σερέπετσης Χ" Κ, Γεώργιος
  Μαγκώνης Γ. Δημήτριος
  Φουντουλάκης Ν. 'Αλέξανδρος
  ΤραπεζανΌς Μιχαήλ
  Χουρδάκη'; Ν. Κωνσταντίνος
  Νιωτάκης Χ" Έμμ Γεώρ.
  Πάγκαλος Π. Ι. Γεώργιος
  Αποστολάκη; Εμμανουήλ
  Καλλιατάκης 1. Εμμανουήλ
  Μαστοράκης Ιωάννης
  Διαλυνάς Χ" Μ. Νικόλαος
  Μοδάτσος Ι. Γεώργιος
  Λεμπιδάκης Ν. Γεώργιος
  Βαρκαράκης Π. Ι. Μιχαήλ
  Δρακάκης Χ" Ευστρ. Χ" Έμμ!
  Μβυρελάκης Σταύρος
  Γρινιεζάκης Δ. Νικόλαος
  Κουνδουράκη; Γ. Ιωσήφ
  Τζιρής Χ" Μιχαήλ
  Σφακιανάκης Μι/αήλ
  Βουρΐουράκης Π. Ι. Κωνστ.
  Πλευρίτης Ι. Νικόλαος
  Μαυροκουχουλάκης Ε. Μιχαήλ
  Βιδάκης Π. Δ. Μιχαήλ
  Σγουρός Γεωργ. Ιωάννης
  Τζαρδής 1. Σταθρο;
  105
  125
  38
  80
  144
  117
  156
  302
  161
  20
  50
  249
  97
  269
  85
  16
  109
  67
  86
  17
  75
  48
  41
  36
  71
  131
  270
  4
  34
  40
  Κάτω χωρίον Φουρνή«
  Βρύσες Χουμεργιάχου
  "Αγ. Νικόλαος
  Νεάπολις
  Ίεράπετρο;
  Πλατυπόδι
  "Αγ. Νικόλαος
  Κριτσα
  Κάτω χωρίον
  Βουλισμένη
  Ίεράπετρος
  Βραχάσι
  "Αγ. Νικόλαος
  Βραχάσι
  Χουμιργιάκο
  Βρύσες
  "Αγ. Νικόλαος
  Α,ατσίδα
  Αγ. Νικόλαο;
  Κριτσα
  "Αγ. Νικόλαος
  Βραχάσι
  Νεάπολις
  Κεντρί "Ιεραπέτρα
  Πρίνα
  Κριτσα
  Άν. Νικόλαος
  ΆναπληρωτικοΊ Ένορκοΐ
  Πάγκαλος Π. Ι, Γεώργιος
  Κυριακάκης Κ. Κωνσταντίνος
  θεοδοσάχης Ν. Εμμανουήλ
  Κατβαράκη; Χ" Ματθ. Έμμ.
  Γϊωργακάκης Χ· Ιωάννης
  Πάγκαλος Π. Μιχ. Ιωάννης
  Αποστολάκη; Εμμανουήλ
  Ζωγραφάκης Έμμ. Ιωάννης
  Παναγιωτάκη; Ι. Νικόλαος
  Κατσουλης Ανδρ. Σ^αθρος
  50
  104
  6
  101
  76
  26
  46
  90
  24
  14
  Κριτσα
  Κάτω /ωρώ Φουρνηί
  Αγιος "Νικόλβος
  Μήλατος Βραχα^^
  Λατσίδα
  Αγ. Νικόλαος
  » »
  Νεάπολις
  "Αγ. Νικόλαος
  Προσόντα
  Κτηματία;
  »
  Διχηγόρος
  »
  Κτηματίας
  >
  Δικηγόρος
  9
  Κ τηματίας
  Δικηγόρος
  Κτηματίας
  Β
  Έμπορο;
  Κ υηματί»;
  Δικηγόρος
  Κτηματίας
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ο- 5
  ""•Ι
  3 &
  Ονόματα κληρωθέντων
  Ι 1
  ο β
  α. χ
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Έπάγγελμα
  • 5
  -Ι*
  11
  Καβουσανός Γ. Μιχαήλ
  15
  Καλο Χωριο
  Κτηματίας
  12
  Περάκης Π Π. Φίλιππος
  28
  Κρΐτσα
  »
  13
  Ζερβογιάννης Ι. Μιχαήλ
  92
  Κάτω ΧωΓο Φουρνής
  Έαποροκτηματίας
  14
  Έπιτροπάκης Ματθ. Νικόλαος
  5
  Άγιος Νικόλαος
  Κτηματίας
  15
  Χουρδάκη; Δ. Χαράλαμπος
  159
  Νεάπολις
  ·»
  16
  Άλέξης 1. Νικόλαος
  1
  Αγ, Νικόλαος
  ν
  17
  Κουνδουράκης Γ. Ανδρέας
  13
  9 »
  Τ)
  18
  Έλευθεράκης Γεώργιος
  89
  Βραχάσι
  »
  19
  Περοδασκαλάκης Μ ι/. Έμμ
  139
  Κάτω Χωριο Φουρνής
  20
  Τσαμπαρλάκης Χ" Ι. Γεωρ.
  155
  Νεάπολ°ς
  »
  Έφ' ψ συνετάχθη το παρον καί υπεγράφη ώς έπεται.
  Ό Πρόεδρος
  •Ιωάννης Χατζάκος
  Ό 'Υπογραμματεϋς
  όότολος Ι. ΙΙαΛαδάκΓ
  (Τ. Σ. ) Αϊϊόό'τολος Ι. ΙΙαΛαδάκπ;
  'Ακριβές άπόσπασμα ίκδοθέν συμφώνως τώ ύπ' άοΐθ. 78 τής 21 Απριλίου 1912 πρχκτκφ δημοσία;
  συνεδριάσεως τοθ Δικασ^ηρίου των έν Ηρακλείφ '
  Έρακλείφ τή 22 Απριλίου 19ΐ2
  Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Ηρακλείω αυθημερόν.
  Ό 'Υπογραμματεος
  Απόστολος Ι. ' Παπαδάκης
  Ό Πρόεδρος των έν Ηρακλείω Έφετών
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΔΐΧΟΣ