9197

Αριθμός τεύχους

52

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ποκατάστασιν τής τάξεως .7^ ουναΡεις Ραζ πΡώς ά-
  Απ0
  Ρ Ρς
  δηλώσεις τοΰ κ. Τσώρτσιλ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΪΦΩΝΜ: ΓΡΑΦΕΙΩΝ *?■ 4~55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ.
  2—06
  Ι Α Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΕΤΟΣ Α
  ΙΤΗ 19 Δεκεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗ2
  ΑΙΑΓίΕΛΜΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥΛΑΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΤΗΣ ΠΑΛ. ΕΛΛΑΔΟΣΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑΚΗΣ
  Άδελφοί "Ελληνες,
  ι τής Άκροπόλεως, ή άκτινοβολία τοϋ
  -τ —-·-,--·,. ■-■!■= - ••^".ι.^/Α&ννν,, 11 υΐΜΐνοροΛΐα τού
  Η Κρήτη, μέ συγκρατημένη την ά-|ΠαΡθενωνος καί ήαϊγλητών άρχαίων
  ι Ι " ■ *
  II

  II
  ναπνοή της, παρακολουθεΐ, τώρα καί
  15 μέρες, τό δρδμα τής Πρωτευούσης
  καΐ των Έπαρχιών. Καί δέν άγωνιδ
  μόνον ή Κρήτη γιά τό όνειρον τής
  Μεγάλης Ελλάδος πού κινδυνεύει!
  Άγωνια κυρίως γιατί έ'να σοβαρό
  ποσοστόν τοϋ Ίτλληνικοΰ Λαοϋ είτα·
  γιδεύθη, μέ άνεξηγήτως σατανικόν
  — Λτον, άπό εύαρίθμως άναρχικούς
  άλλους τόσους δργανα ξένης
  μνημείων θά
  ούν νά διαλύσουν
  ην νά διαλύσουν
  ποτέτό μαΰρο σύννεφο τοΰ αΐσχους,
  πού περιβάλλει τάς ημέρας αύτάς
  την δύσμοιρον χώραν μας !
  Άδελφοί Έλληνες,
  Ό Κρητικός λαός θυμδται σήμε¬
  ρον, ποιό πολύ άπό κάθε άλλη φορά,
  τόν πόλεμο, τήστοργή, τή συγκίνησι,
  δταν μεγαλώσουν! Εάν λοιπόν συ-
  γιοευση, με αν&ςηγητως υατανικον --..ν.^-, ..,, ν, ιν^ νΐ|, «.11 υυγκ,ινηυι,
  τρόπον, άπό εύαρίθμως άναρχικούς το ενδιαφέρον καί τα δάκρυα των πά
  καί άλλους τόσους δργανα ξένης τέρων σας, καί ΐσως πολλών άπό
  προπαγάνδας καί άλλοτρΐων συμφε- σδς· οταν τόν περασμένον αίώνα
  ρόντων, καί βυθίζει τό έγχειρίδιον διεξηΥεν άγώνα θατάτου, γιά την έ-
  ρόντων, καί βυθίζει τό έγχειρίδιον
  τοϋ δολοφόνου βαθειά στήν καρδιά
  τής Ελλάδος. Τα θύματα συσωρεύ-
  ονται σέ έκατόμβες, τό αΤμα των ά·
  θώων σχηματίζει ποτάμια καί δτι έ¬
  μεινεν δρθιον άπό τό πέρασμα των
  βαρβάρων κατακτητών γκμεμίζεται
  τώρα άπό τής όβίδες, τούς δλμους
  καί τούς δυναμίτες υμών των ϊδιων!
  Ή ΛερναΙα "Υδρα τής άναρχίας εχει
  έγκατασταθεΐ στό κέντρον τής Ελ¬
  λάδος στάς Αθήνας. Καί ζητά νά
  μεταβάλλη σέ στάχτη την Έλλάδα
  όλόκληρη γιά νά πέστ) ή δύστυχη ώ-
  ριμος λεία στά νύχια βουλιμιόντων
  γειτόνων!
  Άδελφοί Έλληνες,
  Ή ίστορία των αίώνων άνοφερει
  πολλώ παραδείγματα στάσεων άνταρ
  σιών καί έμφυλίων πολέμων καί στήν
  χώρα μας καί σέ πολλές άλλες χώ-
  ρες! Μά ή στάσεις αύτές καί οί άν-
  ταρσΐες καί οί έμφύλιοι πόλεμοι εί
  λευθερΐαν τού καί την έ'νωσί τού μέ
  την Έλλάδα. Καί τώρα ήλθεν ή σει-
  ρά τής Κρήτης νά άγωνιδ καί νά δα
  κρύζτ) γιά τα δεινά τής μητέρας Πά
  τρίδος! Καί τό χειρότερον είναι, δτι
  σεΐς μάχεσθε τώρα καί καταστρέφε
  σθε καί σφαγιάζεσθε άπό άνθρώ-
  πους οί όποΐοι, φεθ! εΤδαν τό φώς
  άπό τόν ήλιον τής Ελλάδος καί ^έ-
  γαλουχήθησαν καί ήνδρώθησαν όπό
  την σκέπην της!
  Ή άγωνία μας καί ή όδύνη μας,
  άδέλφια, δι" δσα άπό τόν άναρχι
  σμόν, τόν διεθνισμόν καί την βίαν
  ύποφέρετε δεινά, είναι άπερίγραπτη!
  αυτών νά έχουν προσβληθή έπικινϊ
  δύνως άπό την ασθένειαν τής «όρ|
  γάνωσις» καμμίαν δρεξΐν ,δέν έχουν
  οί γονεΐς νά ίδουν μεταδιδομένην την
  ασθένειαν καί είς τα τέκνα των.
  Τα σχολεΐα είναι έστία μαθήσεως
  μορφώσεως, διαπλάσεως χρηστών
  χαρακτήρων καί πλουτισμοθ των
  γνώσεων, Κατ' ουδένα λόγον δύνσν
  ται νά μεταβληθοΰν είς Κέντρα πο·
  λιτικής διαπαιδαγωγήσεως καΐ προ
  παγάνδας. Καλοΰνται συνεπώς οί
  έκ των διδασκόντων άσθενεΐς νά
  άπολυμαίνουν κάθε πρωΐαν καί κά
  θε άπόγευμα, πρωτοΰ μεταβοΰν είς
  . ±Ι Η ΙΓΠΜ ΙΜΜΙ
  γμ, ρ μαβοΰν είς
  τό σχολείον, την γλώσσαν των καί
  τάς ίδέας των καί όσας ώρας συγ-
  χρονίζονται μέ τα παιδιάνά είναι δι-
  δασκάλοι, εκατόν τοίς εκατόν όρθό
  δοξοι Έλληνες, καί δχι «καθοδη-
  γητές», Τάς υπολοίπους ώρας άς
  κτυπούν, άν θέλουν, την κεφαλήν
  των είς τόν τοΐχον. Κανείς δέν θά
  τούς εμποδίση! Άλλ' ουτε καί θά
  τούς λυπηθή
  Άπό την Ιπίσημη εκθέση τοΰ Υπουργείον ΆεροπορΙας νιά
  τις εντεινομενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίϊς
  ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΑΕΝ ΠΗΓΕ ΑΛΙΚΑ
  Υπό τοθ κ.
  Εφθασαν τέλος τα άεροπλάναιβες τού στόνστόχο καί κατόπιν κατέ
  τού δευτέρου σχηματισμοΰ στόν στό- πεσε. Καίτό άεροπλάνο ΐ
  χο λίγα λεπτά αετά τ!γ όκτώ „„, ,Τ-ίναγο0 ΣέρΡ £*£
  χαν πάντοτε κάποιαν αφορμήν, κά¬
  ποιαν βάσιν, κάποιαν δικαιολογίαν!
  Όμως οί ίστορικοί τοΰ μέλλονΐος
  καμμιά δικαιολογία, δέν θά βροϋν,
  δσον καί άν έρευνήσουν, γιά την πά
  ροϋσα κατάστασιν. Γιά πρώτη φορά
  στήν ιστορίαν άνθρωποι, χρησιμοποι-
  οθντες ώς πρόσχημα την εξασφά¬
  λισιν τής ελευθερίας τοΰ λαοϋ καί
  τόν άγώνα κατά τοΰ φασισμοΰ καί
  ιής βίας, μεταβάλλονται αύτοι οί
  ΐδιοι, άν καί ολίγοι, είς δυνάστας,
  σφαγεΐς, δημίους καί καταστροφεΓς
  των πολλών! Γιά πρώτην φορά στήν
  ιστορίαν μία μερίς τοΰ λαοΰ, είς την
  κατοχήν τής οποίας, κακή τή μοίρα,
  ευρέθησαν δπλα, λαμβάνη τα δπλα
  αύτά γιά νά εμποδίση, είς εποχήν
  πείνης, καταστροφής καί στερήσεων,
  την βοήθειαν είς ειδή καί τρόφιμα
  πού τόσον γενναιόφρονο; μδς ήρχετο
  έξωθεν. Τό διαπραττόμενον κατά
  τοθ Έθνους, τής Ελλάδος, καί τού
  ΈλληνικοΟ Λαοϋ έγκλημα είναι τό¬
  σον μεγάλο, δσον καί έστερημένον
  κάθε ήθικοϋ||κινήτρου. Καμία ίστορία,
  κανείς άνθρωπος, κανείς Θεός δέν
  θά συγχωρήση ποτέ τό έγκλημα του¬
  το εναντίον τής Πατρίδος.
  Καί είναι αμφίβολον άν ή λάμψις
  Ι Καί ή λύσσα μας βουβή καί άνέκφρα-
  . στη γιατί καμμιά θετική βοηθεία δέν
  δυνάμεθα, γιά την ώρα νά σδς προσ¬
  φέρωμεν. Βεβαιωθήτε ώς τόσο, δτι
  έλησμονήσαμεν τίς ίδικές μας συμ
  φορές καί καταστροφές καί κακοπά-
  θειες. έλησμονήσαμεν δτι τα σπίτια
  μας είναι έρεΐπια, τα παιδία μας
  νηστικά καί γυμνά, δέν ενθυμούμεθα
  ουτε κάν δτι δέκα πέντε χιλιάδες
  βαρβάρων έξακολουθοΰν νά «λλο-
  χεύουν είς μίαν γωνίαν τοθ δυσμοί
  ρου Νησιοϋ μας. Ενθυμούμεθα μό¬
  νον σάς καί τα δεινά σας! Ή σκέ¬
  ψις μας ημέραν καί νύκτα είναι μα¬
  ζύ σας. Δέν δακρύζομεν γιά τάς
  συμφοράς ®ας γιατί δέν είναι συνει-
  θισμένα σέ δάκρυα των Κρη
  των τα μάτια! Όρκιζόμεθα μό¬
  νον ενώπιον ΘεοΟ καί άνθρώπων, ώς
  ελευθέρα τέκνα δούλης Πατρίδος νά
  πράξωμεν, δταν ό καιρός έπιστή, τό
  πδν γιά την απελευθέρωσιν σας καί
  νά δώσωμεν άκόμη μίαν φοράν την
  ζωήν μας γιά την άνασυγκρότησιν
  καί την άνασύστασιν τής Μεγάλης
  Ελλάδος.
  Πιστεύομεν δτι ό Μεγάλος Θεός
  τής Ελλάδος θά την προστατεύση,
  άκόμη μίαν φοράν! "Ας εύδοκήση
  νά πνιγοθν γρήγορα έντός τοθ ίδίου
  των αι'ματος έκεΐνοι πού έστρεψαν
  τα δπλα εναντίον της!
  Έκ μέρους των 95 ο)ο τοΰ Κρητι¬
  κού Λαοΰ.
  ■Ηράκλειον Κρήτης 18 Δ)βρίου 1944
  ΤΑ-- ΓΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΕΕΠΟΙΝΙΑΙΑ
  Την Λεωφόρον πρός τό νεκροτα
  φεΐον ανήρχοντο πρό ημερών,
  έν ώρα περιπάτου, καγχάζοντα καί
  θορυβοθντα τρία δεσποινίδια. Ή πο-
  λυτέλεια τής περιβολής των, ό τρό-
  πος τού όμιλεΐν καί ή έν γένει συμ-
  περιφορά των έπεισε έμβριθή περί
  τα τβιαΰτα συμπολίτην, ό οποίος έ-
  ξεπίτηδες τάς παρηκολούθησεν, δτι
  αί τρείς χάριτες θά ήσαν ασφαλώς
  βλαστοί άνθρώπων, άγνώστων έως
  χθές, οί όποΐοι πλουτίσαντες κατα
  τόν πόλεμον διά τής μεθόδου τής
  «μαύρης» έπιθυμοΰν τώρα νά έξέλ-
  θουν καί απο τό κοινωνικόν περιθώ¬
  ριον καί τούτου ένεκεν έξαποστέλ
  λουν τάς θελκτικάς άπογόνους των
  έν πλήρει...... σημαιοστολισμώ είς
  παρέλασιν! Τό δεδόμενον τουτο καί
  άλλα παρόμοια μδς δημιουργοΰν
  την ύπόνοιαν δτι, μόλις γλυτώσω¬
  μεν άπό την άνταρσίαν καί ήρεμή-
  σουν τα πράγματα, θά εχωμεν άλ¬
  λην επίθεσιν, ολιγότερον επικίνδυνον
  ασφαλώς, άλλά περισσότερον άηδή.
  χο λίγα λεπτά μετά τίς όκτώ καί εί
  δαν τα δύο άεροπλάνα πού εΐχαν ά
  πομείνει άπ' τόν πρώτο σχηματισμό
  νά ρίχνουν τίς βόμβες τους. Παρά
  τα έντατικά πυρά, πλησίασαν τό
  έργοστάσιο. Άπ' τή στέγη τοθ κεν-
  τρικοθ κτιρίου έ"νας Γερμανός μόνος
  τού ειχε στήσει πυροβόλο κι' έβαλλε
  μ' δλα τού τα δυνατά. Ένας άπό
  τούς πυροβολητάς των Λάνκαστερ
  τόν ξεπέταξε άπό τή θέση τού. Σέ
  άπόσταση τριών μιλλίων άπ' τό στό
  χο έ'να άπό τα βομβαρδιστικά, όδη-
  γούμενο άπό τόν άνθυπασπιστή Μαϊ-
  κόκ εΐχε κτυπηθεΐ καί έπιασε φωτία
  τό άριστερό τού φτερό. Βρισκόταν
  άκόμα άρκετά μακρυα καί εϊχε και-
  ρό νά γυρίστ) καί νά κάμη άναγκα-
  στική προσγείωση. Έξακολούθησε
  δμως την πορεία τού, έρριξε τίς βόμ·1
  ναγοΰ Σέργουντ,
  τού πρίν καταστραφεΐ
  τ1< καί αύτό άπό ρ ραφεΐ καίαύτόάπό φωτία δέκα μίλιβ έ'ξω άπό τό "Α- ουγκσμπούργκ. Ένα άλλο, πέταξε τόσο χαμηλά πού πέρασε άνάμεσα σέ δυό κανοδόχες τοθ έργοστασΐου. Τό βομβαρδιστικό τό όδηγούμενο άπό τόν Σμηναγό Ντέβεριλ, πού εΐχε κτυπηθεΐ στό δεξιό φτερό δταν πλη- σίαζε τό στόχο, ξανακτυπήθηκε τώ¬ ρα καί επιασαν φωτία οί σωλήνες πρός τα πυροβολεΐα τής μέσης καί τής θύρας. Την έσβυσε ό άσυρματι- στής καί έτσι ερριξαν τίς βόμβες, όπότε σταμάτησε μιά άπό "τίς μηχα- νές, άλλά ξανάρχισε στό ταξείδι τής έπιστροφής. Ένα άλλο βομβαρ· διστικό κτυπήθηκε κοντά στή βενζίνα τού, κατώρθωσε δμως νά ρΐξη. τίς βόμβες τού. ΤΟ ΠΛΗΡΕΙ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΩΜ ΔΗΛΩΣΕΩΜ ΤΟΥ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΜ Την επίθεσιν τής μαυραγορίτικης|ταζεις τοΰ ΕΛΑΣ. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.Σ.-Ε.Α.Μ. Προχωρών ό κ. Τσώρτσιλ καί ά ναφερόμενος είς τα σχέδια τοΰ ΕΛΑΣ είπεν: Κατεστρώθη καλώς όρ· γανωμένον σχέδιον διά την πορείαν τοϋ ΕΛΑΣ εναντίον των Αθηνών καί διά την εγκατάστασιν τρομοκρα- τίας μέ την δικαιολογίαν τής εκκα¬ θαρίσεως των συνεργασθέντων με¬ τά τοϋ έχθροϋ. Είς ποίον βαθμόν ήσαν τα ανωτέρω έκ των προτέρων γνωστά είς τούς Γερμανούς δέν δΰ ναμαι νά είπω, άλλά πλεΐστοι έξ αυτών παρέμεινεν καί δροϋν είς τάς «άριστοκρατίας» μέ σκοπόν νά κατα κτήση., άφοθ κατέκτη ·;ε τόν πλούτον, καί την κοινωνίαν μας! Λυπούμεθα διότι, δεν ευρισκόμεθα είς αγαθάς σχέσεις μέ την «Όργά- νωσις»! "Αλλως θα έπροτείναμεν νά ριφθοΰν άπό τοΰδε μερικές άμποΰλες δακρυγόνων στάς μελλούσας αύτάς «άριστοκράτισσας» καί τάς ομοίας «"Υπήρξαν έκεΐνοι οί όποΐοι ελε· γαν δτι εάν οί Έλληνες ύπέφεραν έκ πείνης υπήρχαν άλλαι χώραι είς την αυτήν δεινήν κατάστασιν καί δτι έχομεν ήδη άρκετά νά πράξωμεν χωρίς νά άναλάβωμεν καί τό έργον τής διανομής. Ή Κυβέρνησις δμως έχουσα ύπ' δψιν τάς θυσίας τάς οποίας έκαμε κατά την διάρκειαν τής Γερμανικής έν Ελλάδι είσβολής ώς καί την μακράν καί στοργικήν φι¬ λίαν μεταξύ τοΰ ΆγγλικοΟ καί τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, έχουσα έπίσης ύπ' δψιν τάς άποφάσεις των κυριωτέρων Συμμάχωνμας,απεφάσισεν νάμεριμνή ση δπως δωθή είς τόν δή ύ αύ- «αριστοκρατισσας» και τάς ομοίας 11ιΗυ"υμω<» "'μιι *", οΛας τας περιο των. Κάμνοντες την πρότασιν αύτήν|Χάς δπου δέν ηδυνήθη νά κυριαρ- σοβαρευόμεθα απολύτως καί ούδεμΐ|Χήσί1 ό —ΛΑΣ, άλλ' ή συγκρότησις ™..™«λΟ,~..,?,,Λ,,^.. ,,Λ _ι_______ηη___ Ι ΤΟΠ έθνΐΚθΠ^ΤΟΜΤΠΙΙ πτηίττπΓι Αί-%. / (Ή Έθνική "Οργάνωσις Κρήτης) ΒΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ΓίΜΕΡΠΜ Ηρακλειον Τρίτη 19 Δ)βρίου 1944 ΟΓ ΚΡΗΤΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟΠ ΕΛΛΗΝΑΣ Πληροφορούμεθα δτι έπικρατεΐ σκέψις νά απευθυνθή έκ μέ¬ ρους το8 ΛαοΟ τής Κρήτης διάγγελ- μα πρός τούς κατοίκους τής Πάλαι- δς Ελλάδος είς δ θά έκφράζεται ή συμπάθεια των Κρητών πρός τούς άδελφούς των Έλληνας 6ι' δσα δει¬ νά ύφίστανται οδτοι έξ αίτίας τής έπιθέσεως των άναρχικών. Έπικρο- τοθμεν απολύτως την ιδέαν. 'Εφ' δ¬ σον, λόγω τής καταστάσεως, ουδε¬ μίαν θετικήν βοήθειαν δυνάμεθα νά τούς παράσχω[>εν διά νά άντεπε-
  ξέλθουν άποτελεσματικώτερον καί
  ταχύτερον εναντίον των έπιδρομέων
  δς τούς άπευθύνωμεν τουλάχιστον
  °λίγες λέξεις παραμυθίας καί συμ-
  ■Ίβθείσς.
  ΠΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΛΑΕΚΑΛΟιΣ
  "Εφθασαν μέχρις ημών πληροφο
  ρίαι κατά τάς οποίας έλάχιστοι—εύ
  τυχώς—καθηγηταί καί πολύ περισσό-
  τεροι —δυστυχώς— διδάσκαλοι έκ
  των ύπηρετούντων είς τούς ΪΝομούς
  Ηρακλείου καί Λασηθίου— κυρίως
  δέ είς τόν τελευταίον— δείχνουν με¬
  γαλύτερον ενδιαφέρον είς τό νά κα
  τηχήσουν τα παιδία είς τα τής «Όρ
  γάνωσις» παρά είς τό νά μάθουν
  γραφήν καί ανάγνωσιν! Όλοι γνω¬
  ρίζομεν δτι οί γονεΐς έμπιστεύονται
  τα παιδία των είς τούς διδασκάλους
  διά νά τα διδάξουν Έλληνικά, μα-
  θηματικά, φυσικήν ιστορίαν, ίστορί
  αν, γεωγραφίαν καί θρησκευτικά. Έ
  πίσης διά νά βοηθήσουν δσον δύναν¬
  ται είς την διάπλασιν των χαρακτή¬
  ρων των είς τρόπον ώστε τα πσιδιά
  νά μάθουν νά σέβωνται τόν θεόν,
  νά τιμοΰν τούς γονεΐς των, νά ά-
  γαποΰν την πατρίδα των, νά είναι
  φίλεργα, ήθικά, τίμια, ένάρετα καί
  δίκαια γιά νά δυνηθοθν νά γίνουν
  χρήσιμοι είς εαυτούς καί είς άλλους
  ανπρόθεσινέχομεν νά είρωνευθώμεν.
  "Αν θέλειε μάλιστα είμεθα πρόθυ-
  μοι νά λησμονήσωμεν, εάν ή πρότα¬
  σις μας γ.ντ] δεκτή, καί τό επεισόδι¬
  ον των προσκοπίνων. "Επαναλαμβά¬
  νομεν δέν άστειευόμεθα!
  Ο ΕΚΦΥΑΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ
  λαι αί πληροφορίαι έξ Αθηνών έ-
  πίσημοι καί άνεπίσημοι συμφωνοΰν
  είς τό ότι τό κίνημα των «ναρχικών ε¬
  ναντίον τοΰ "Εθνους βαίνει μέ γοργό"
  ρυθμόν πρός έκφυλισμόν. "Ας ελπίσω
  μέν κατόπιν τούτου δτι συντόμως θο
  αποκατασταθή καί πάλιν τοϋ Κράτουί
  τού Νόμου καί δτι ή πολυπαθής χώρα
  μας μετά την άπαλλαγήν της άπό τούς
  Ίταλούς τούς Γερμανούς καί τούς Βουλ
  γάρους θά απαλλαγή τώρα κα.
  άπό τούς έσωτερικούς της εχθρούς τούς
  μηδόλως ύστερήσαντας των πρώτων είς
  κακουργήματα εναντίον της. Άς ελπί¬
  σωμεν άκόμη ότι πολύ ταχέως" οί ενα-
  πομένοντες άκόμη είς τάς τάξεις των
  έγκληματιών Έλληνες θά άνανήψουν
  καί θά πνίξουν μέ τάς ιδίας των χεί¬
  ρας έκείνους οί όποΐοι τούς παρέσυραν
  είς τό νά έγκληματίσουν εναντίον τής
  πατρίδος. Είναι ό μόνος τρόπος νά
  κριθοϋν έπιεικώς και είς τοϋτον τόν
  κόσμον καί είς τόν άλλον.
  στρατοΰ δέν έ-
  προχώρησε είς σημείον είς τό οποί¬
  ον Θά ηδύνατο νά προβάλη απο¬
  τελεσματικήν αντίστασιν είς τάς όρ-
  γανωμένας κινήσεις ανατρεπτικάς
  δυνάμεων, αί οποίαι προσεπάθησαν
  νά έπιβληθοϋν επί τοΰ κράτους διά
  τής βίας.
  Έξ άλλου ή Άστυνομία των Άθη
  νών ή όποία έπέζησε των περιπετει
  ών τής Γερμανικής τυραννίας δέν
  άπετέλη άσφαλή εγγύησιν τής στα
  θερότητος. Ένώ ταυτα πάντα έπρο
  χώρουν έβασίλευεν τάξις καί εί
  ρήνη. Ό Σέρ Ντέιβιντ Ούέιλυ καί
  άντιπρόσωπος τοθ Θησαυροφυλακί
  ου προσεπάθησαν νά διασώσουν τή
  δραχμήν καί νά σταθεροποιήσουν τό
  νόμισμα. Τό Βρεττανικόν Ναυτικόν
  καί τα Βρεττανικά έμπορικά πλοΐα
  έξεφόρτωσαν είς τόν Πειραια έμπο
  ρεύματα.,Άμερικανικής κυρίως προ
  ελεύσεως, τα όποΐα άνήλθον συ
  νολικώς είς 45000 τόννους έντός
  μΐάς εβδομάδος. Έφθάσαμεν λοιπόν
  είς την Έλλάδα μέ την συγκατάθε-
  σιν των Άμερικανών καί των Ρώσ
  σων, κατόπιν προσκλήσεως μιάς
  Κυβερνήσεως δλων των κομμάτων,
  φέροντες μεθ' ημών καλά δώρα
  ίπως την ελευθερίαν την τα
  ;ιν, τρόφιμα καί την βεβαίωσιν
  ;οΟ απολύτου δικαιώματος τοθ λα-
  ιθ δπως αποφασίση, διά τό μέλλον
  ου ευθύς ώς θά άνέκτωντο αί συν
  ιήκαι ομαλότητος καί ήσυχίας.
  Άντιμετωπίζουσα έ'να τοιοθτον έν ^-----■»-----ιι ~"> '"ν «««ιυχί| αυ-
  δεχόμενον, ή Έλληνική Κυβέρνησις, τον λαον μίσ δικαία εύκαιρία διά ν'
  περιλαμβάνουσα έ'ξ Ύπουργούς τοθ απαλλαγή άπό την δυστυχίαν καί ν'
  ΕΑΜ προσεπάθησε νά επιτύχη τόν ^ΡΧ]0]! μίαν, ν^σν. ζωΐίν· Αύτη ήτο
  γενικόν αφοπλισμόν καί την δημιουρ
  γίαν Έθνικοΰ Στρατοΰ ή Έθνοφυλα
  κης περίπου 500.000 άνδρών. Ή
  προσπαθεία τής Κυβερνήσεως έγινε
  προθύμως δεκτή είς δλας τάς περιο·
  ρχ] μ ζήν. Αυτή ήτο
  ή μόνη μας έπιθυμία, προσωπικώς δέ
  έγώ δέν έντρέπομαι διά τουτο, (έ-
  πευφημίαι).
  Τα γεγονότα δμως ήρχισαν νά έ-
  ξελίσσωνται. Αί επιμελώς ιέτοι-
  μασθεϊσαι δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ
  ηρχισαν νά είσδύουν είς τάς Α¬
  θήνας καί τόν Πειραια. Άλλα σώ-
  ματα ήρχισαν νά κατέρχωνται άπό
  τούς βορείους λόφους είς την πόλιν.
  Οί έ'ξ ΕΑΜικοί ύπουργοί παρητήθη¬
  σαν κατά την επίκαιρον αυτήν στιγ¬
  μήν. Είς έκ των κυρίων, νομίζω, κα-
  θυστέρησεν ολίγον. Μόλις δμως έ¬
  λαβεν τηλεφώνημα δτι θά έφονεύετο
  εάν δέν παραιτεΐτο, έσπευσεν νά
  ακολουθήση, τό παράδειγμα των άλ·
  λων.
  Ή πρόθεσις των φίλων τής δημο¬
  κρατίας, οί όποΐοι έν συνεχεία είσήλ
  θον είς την πόλιν, ήτο νά άνατρέ·
  ψουν διά τής ώμής βίας την συνταγ-
  ματικήν Κυβέρνησιν τής Ελλάδος
  καί νά έγκαταστήσουν εαυτούς, άνευ
  ουδενός εΐδους έκλογών, ώς την κυ¬
  ρίαρχον δήλωσιν τής θελήσεως τοΰ
  λαοΰ
  Κατά τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας
  τής Τρίτης, μέ επληροφόρησεν ό
  Στρατηγός Ούΐλσων, δτι αί πολύ
  σημαντικαί δυνάμεις καλώς έξησκη-
  μένων στρβτευμάτων τάς οποίας εί¬
  χομεν ήδη αποστείλη _ένισχύοντο.
  Συγχρόνως διέταξα τόν Στρατηγόν
  Σκόμπυ δπως αναλάβη πλήρη έλεγ¬
  χον των Αθηνών καί των πέριξ πε-
  ριοχών καί χρησιμοποιήση τάς άναγ-
  καίας δυνάμεις διά νά εκδιώξη τάς
  συμμορίας τοΰ ΕΛΑΣ αΐτινες έλυ-
  μαίνοντο την πρωτεύουσαν (έπευφη-
  μίαι)
  •ν
  ς
  αλμα
  ατραι
  ^π6ι τ&
  1(>ΟΙ γ(
  1 μέ ττΐ
  «αναρίο
  γραιρΐα
  ' :ικά ύπ
  ή γλώα
  ι ι-Γ ν^ϊ#Ο*·
  — ϊ /- Ι ι//νί ΤΛι
  ίλητνιατπτΑ·Ι ΑντΓττΓηκτιΓΓΓΡίίϊν τπγ
  τ Βέ^ίΥΐ.Ιτοΰ διαΒόλου μέ τόν οποίον ώλοι οί
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρχ. 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΡ! ΤΗ 19 Δεκεμβριού 1944
  Ι:.ι
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΑΤΤΟ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΛΕΥΡΟΥ
  Τό Γραφείον Έλληνικής Υπηρεσίας Ι
  Συμμαχικής Βοηθείας κοινοποιεΐ
  τα κάτωθι:
  Καθίσταται γνωστόν είς τοΰς κα-
  τοίκους τού Ηρακλείου καΐ των Προ
  αστείων δτι δύνανται άπό σημερον
  Τρίτην 19 τρέχ. νά παραλαμβάνωσιν
  έκ των παντοπωλών καΐ επί τή άπο·
  κοπή τού ύπ' αριθ. 11 κουπονίου των
  Κρατικόν Δελτίων, δύο όκ. άλεύρου
  κατ' άτομον επί πληρωμή δρ. δέκα
  κατ' οκάν.
  Διά την διανομήν ταύτην έχουν ό
  ρισθή 90 περΐπου παντοπώλας τής
  πόλεως καί των προαστεΐων, καΐ διά
  νά δοθή ίργασία είς περισσοτέρους
  παντοπώλας καί διά νά καταστή τα-
  χεΐα καί ευκολος ή διανομή. "Εκα¬
  στος πολίτης δύναται νά λαμβάνη
  τό όλευρόν τού άπό οιονδήποτε παν
  τοπώλην θέλει, συνιστάται δπως προ
  τιμώνται οί παντοπώλαι }τής συνοι¬
  κίας τού πρός αποφυγήν συ·
  νωστισμοΟ είς ωρισμένα παντοπω
  λεΐα.
  Οί Παντοπώλαι όφείλουν νά άναρ
  τήσουν έξωθι των καταστημάτων
  των καί είς έμφανές μέρος πινακίδα
  μέ την επιγραφήν: «Πρατήριον τρο-
  φίμων έλλην, υπηρεσίας συμμαχικής
  βοηθείας».
  Οί Πσντοπώλαι θά άποκόπτωσιν
  έπίσης άπό τα ττροσκομιζόμενα Κρα
  τικά Δελτία τροφίμων τό Δελτίον Έ-
  λέγχου Β τώ οποίον οί κάτοχοι !αύ·
  των όφείλουν νσσυμπληρωσωσι δέον
  τως, άναγράφοντες τό ονοματεπώνυ¬
  μον των, δνομα πατρός, ηλικίαν, έ-
  πάγγελμα, ένορίαν καί οδόν κατοι-
  κίας. Είς ουδένα θά χορηγοϋνται τα
  τρόφιμα έφ' δσον δέν προσκομίση
  συμπεπληρωμένοντό δελτίον τού, ώς
  ανωτέρω. Τα ούτω άποκοπτόμενα
  Δελτία Έλέγχου Β, θά παραδοθώσιν
  υπό των παντοπωλών είς την Νο¬
  μαρχίαν μετά τό πέρας τής διανο-
  μής καΐ τα κουπόνια άρ. 11 είςτήν ι¬
  δικήν μας Υπηρεσίαν.
  Ή διανομή δέον νά λήξη Ι"ως τό
  προσεχές Σάββατον 23 τρέχοντας.
  Ο κ. ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  Ό Κυβερνητικάς άντιπρόσωπος
  Άνατολικής Κρήτης κ. Εμμανουήλ
  Παπαδογιάννης απέστειλε τό κάτω
  θι έγγραφον πρός τό Εργατικόν
  Κέντρον Ηρακλείου.
  «Ό τρόπος καί ή προθυμία μέ την
  οποίαν οί εργάται τοϋ Λιμένος Η¬
  ρακλείου ένήργησαν την έκφόρτωσιν
  τοΰ καταπλεύσαντος πρώτου συμμα-
  χικοθ πλοίου βοηθείας δίδει τόν βαθ¬
  μόν τής αντιλήψεως τής έκπληρώ-
  σεως πατριωτικοϋ καθήκοντος καί
  κοινωνικής αλληλεγγύης, τόν οποίον
  έκτιμών·τες άπονέμομεν δίκαιον έπαι-
  νον έν τή προσδεοκία δτι ό αύτός ζή-
  λος καί ή αυτή προθυμία θά διέπη
  τάς σκέψεις καί τάς πράξεις τοϋ έρ
  γατικοϋ κόσμου, χάριν τοϋ καλώς
  ευνοουμένου συμφέροντος τοϋ κοι-
  νωνικοθ συνόλου, καί είς τό μέλλον,
  διά νά υπάρχη πλήρης άρμονία σχέ¬
  σεων μεταξύ αύτοϋ καίτών άλλωνάρ
  χών καί δλης τής κοινωνίας, ή όποία
  γνωρίζει νά έκτιμά προσηκόντως την
  εκπλήρωσιν τού καθήκοντος καί με¬
  ταξύ τής οποίας κατέχει την προσή-
  κουσαν θέσιν ό εργατικάς κόσμος.
  Παρόμοιον Ιπαινον εΐμαι έξουσιο-
  δοτημένος νά άπονείμμω καί έκ μέ-
  ρους των αρμοδίων Συμμαχικών
  Άρχών.»
  ΛΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ
  Έκ τοϋ Γραφείου Ε Υ.Σ.Β. μάς ανα¬
  κοινούνται τα κάτωθι:
  Προκειμένου νά αρχίση ή διανομή
  τροφίμων παρά τής Έλληνικής Ύπη
  ρεσίας ^Συμμαχικής Βοηθείας κα9ί-
  σταται γνωστόν είς πάντας δτι θά
  γίνη καί θά γίνεται αυστηράς έλεγ-
  χος δελτίων.
  Όστις'άνακαλυφθή έχων διπλούν
  αριθμόν δελτίων ή ψευδη αριθμόν δή
  λωθέντων άτομον ή λαμβάνει καί
  είς τα χωρίον καί είς την πόλιν έκ-
  τός των Ποινικών Κυρώσεων είς βά·
  ρος τού θά διαγράφεται οριστικώς
  των καταλόγων παροχής τροφίμων,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Άπό τής 16ης Δεκεμβριού 1944 θά
  καταβάλωνται παρά των συτιζομέ-
  νων είς τα Παιδικά Συσσίτια Ηρα¬
  κλείου καί Πρθαστείων διά έ"ν 15θή·
  μερον δραχμαΐ εϊκοσι (20) διά τα
  μεσημβρινά συσσίτια καί δραχμαί
  εϊκοσι (20) διά την εσπερινήν έστίαν
  Ηρακλείου.
  ΌμοΙως οί λαμβάνοντες γάλα θά
  καταβάλουν εϊκοσι (20) δραχμάς δι'
  έκαστον 15θήμερον.
  Ε. Δ. Β. Ε.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΙΣ
  Ή Ε.Υ.Σ.Β. ανακοινοί δτι έκ τής
  ποσότητος ακαθάρτου πετρελαίου
  τού εϋρισκομένου είς χείρας της δύ¬
  νανται οί Ιδιοκτήται Έργοστασίων
  νά χρησιμοποιήσουν τοιούτον διά την
  κίνησιν των νά προσέρχωνται είς τα
  Γραφεΐα μας πρός παραλαβήν μίας
  ποσότητος έξ αυτού.
  Τιμή ωρίσθη 30 κατ' οκάν.
  Οί ώς άνω δέον νά ώσιν έφοδια-
  σμένοι διά βεβαιώσεως τού Προέ·
  δρου τής Κοινότητος δτι τα έργοστά-
  σια είναι έν λειτουργία
  Έκ τού Γραφείου τής Έλληνικής
  Συμμαχικής βοηθείας.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό γνωστάς ίμιτοροπβραγγελιοδόχος
  κ. Χαρίδημος Πορτσάκης ειδοποιεί δτι την
  ερχομένην Τετάρτην αναχωρεί διά τοΰ
  βενζινοπλοίου Γραμβοΰσα διά Πειραια
  Αθήνας δεχόμενος πάσης φύσεως παραγ¬
  γελίαν, επί έγγυήσει.
  Πληροφορίαι είς τό κατάστημά τού ό-
  βός Παπαδοπούλου 'ΑΡ· 6 Χανίων Πόρτα.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΙΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  Τα τρόφιμα καί λοιπά εϊδη τής Μ.Ι_ι.
  τα προοριζόμενα διά τάς επαρχίας τού
  νομοΰ μας θά διανεμηθούν μέσω των
  κοινοτικών άρχών. Ώς τοιαύται άνα
  γνίορίζονται αί μετά την αποχώρησιν
  των γερμανών ^έγκατασταθεΐσαι Κοινο
  τικαί Αρχαί καί δέον όπως οί νέοι
  Πρόεδροι Κοινοτήτων φέρωσι μεθ' έαυ
  των τούς διορισμούς των τούς όποίους
  θά έπιδε;ικνύουν κατά την παραλαβήν
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό Πρατήριον Τροφίμων Άξιωμα
  τικών Νομοΰ Ηρακλείου άνακοινεΐ
  τα κάτωθι.
  Προκειμένου νά διανε(μτ) καί αύτό
  Τρόφιμα τής Έλληνικής Υπηρεσίας
  Συμμ. Βοηθείας είς τα μέλη τού γνω
  ρίζει είς βιότά δτι δέον κατά την πα¬
  ραλαβήν των Τροφίμων νά προσκο
  μίσουν τα κάτωθι στοιχεΐα.
  α) Οί έντός τής Πόλεως Ηρακλείου
  διαμένοντες ύπευθυνον δήλωσιν δτι
  τόσον αϋτοΐ δσον καί τα μέλη τής
  οικογενείας των διαμένουν είς την
  Πόλιν.
  β) Οί διαμένοντες είς τα χωρία θά
  προσκομίσουν βεβαίωσιν τού Προέ
  δρου τής Κοινότητος δτι δέν συμπε
  ριελήφθησαν είς τούς καταλόγους
  των Κοινοτήτων. Έπίσηςκαί οί έκτός
  τού Νομοϋ κάτοικοι θά προσκομίσουν
  την ώς άνω έν τή παραγράφω βεβαί¬
  ωσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 17—12—44
  Ό |Διευθυντής
  Λ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
  Ταγμ'ρχης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των είς τα Λα'ί
  κά συσσίτια σιτιζομένων δτι άπό
  τής 18ης τρέχοντος, όπότε θέλει χο
  ρηγήται συσσίτιον καθ5 εκάστην είς
  δλουςτούς έγγεγραμμένους,μετά τοΰ
  συσσιτίου δέ καί 80 δράμια άρτος κα
  τα μερίδα, οί σιτιζομενοι ύποχρε
  οΰνται είς την καταβολήν μιδς (1)
  δραχμής κατά μερίδα. Αί παλαιά!
  κάρτες καταργοΰνται καί διά την
  έκδοσιν των νέων οί θέλοντες νά
  λαμβάνουν τό άνω συσσίτιον όφεί
  λουν νά καταθέσουν είς την Έστίαν
  των Λαϊκών συσσιτίων τα άτομικά
  των δελτία τροφίμων Δ.Ε.Σ. δι' δ·
  σας μερίδας συσσιτίου λαμβάνουν.
  Είς τοΰς μή καταθέτοντας τα δελτία
  των διακόπτεται ή παροχή συσσι
  τίου ^Σημειωτέον δτι ή καθ1 εκάστην
  χορήγησις μιάς μερίδος φαγητοϋ καί
  80 δραμίων άρτου κατ' άτομον εΐνσ-
  πολΰ ανωτέρα πάση; διανομής γινο¬
  μένης διά των άτομικών δελτίων
  Δ.Ε.Σ.
  .Έν πβρΐ'τώοει διακοπής των συσ-
  σιτίων τα κρατηθέντα δελτία θέλου
  σιν έπιστραφή είς τούς κατόχους
  παρά τοΰ Δ.Ε.Σ.
  Έν "Ηρακλείω τή 18 Δ)βρίου 1944
  (Ε.Δ Β.Ε. Γραφείον Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Διά τούς συνδρομητάς τής πόλεως
  Παρακαλοϋνται θερμώς οί κ. κ.
  συνδρομηταί τής πόλεως καί των
  προαστείων δπως καταβάλωσι την
  αξίαν των φύλλων άπά 21 Νοεμβριού
  μέχρι 31 Δεκεμβριού έ.έ. μέχρι τής 23
  τρέχοντος μηνός είς τούς διανομεΐς
  μας είτε προσερχόμενοι είς τα γρα
  φεϊα μας ήτοι δραχμάς 165.
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  ΠΡΩΙΝΑΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Είς τό Δυτικόν Μέτωπον κατερρίφθησαν
  χθές 120 Γερμανικα αεροπλάνα.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ τρία δελτία 'Ερυ
  Θροΰ3 ΣταυροΟ ,άπό τοΰ τταντοττωλείου
  Ξενοφώντος Σπαθσράκη μέχρι Πλατύ
  Σοκκάκι, άνήκοντα ϊίς την οικογένειαν
  Άντ. Χατζάκη, παρακαλεΐται ό ευρών δ
  π ως κομίση ταυτα είς τα γραφεΐα μας,
  ΕΛΛΑΣ: Είς την 'Ελλάδα τό επί-
  κεντρον τού ένδιαφέροντος στρέφε-
  ται πρός την αποκατάστασιν τής εί-
  ρήνης, την περίθαλψιν καί άνασυγ-
  κρότησιν τής χώρας. Ό κ. Μάκ
  Μίλαν συνεσκέφβη χθές μετά τοϋ κ.
  Δαμασκηνοϋ.
  Ό Στρατηγός Πλαστήρας άπεκή-
  ρυξε τό ΕΑΜ καί εκάλεσε τοΰς ό-
  παδούς τού νά άποψύγουν την σύρ¬
  ραξιν πρός τα Βρειτανικά Στρα-
  τεύματα. Είς άπελευθερωθείσας υ¬
  πό των Βρεττανων περιοχάς τοΰ Πει¬
  ραιώς παρέχονται ζεστα φαγητά
  πρός τόν πληθυσμόν. Τό σοσιαλι¬
  στικόν κόμμα καί ή Ένωσις Λαϊκών
  Δημοκρατιών άπεσπάσθησαν τοΰ Ε.
  Α. Μ. Οί άρχηγοί των συνελήφθη¬
  σαν παρ' Έλασιτών καί κρατοΰνται.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Οί Γερμα-
  νοί έξαπέλυσαν τεραστίας ίντάσε-
  ως άντεπίθεσιν εναντίον τής 1ης Ά
  μερικανικής Στρατιδς Ν. Α. τού
  Άαχεν καί είς την παραμεθόριον πε¬
  ριοχήν Βελγίου—Γερμανίας—Λουξεμ
  βούργου. Έχρησψοποίησαν μεγά¬
  λας δυνάμεις πεζικοΰ, άρμάτων μά
  χης καί άλεξιπτωτιστών. Τό μεγα¬
  λύτερον μέρβς των άλεξιπτωτιστών
  εξεκαθαρίσθη έκ τής περιοχής τοϋ
  Βελγίου. Οί Γερμανοί κατώρθωσαν
  νά διεισδύσουν είς τό Βέλγιον καΐ
  ΛουξεμβοΟργον. Κατά τάς άερομα-
  ,χίας δπου ή Λουτβάφε ανέπτυξε με
  γάλην δράσιν κατερρίφθησαν 120
  Γερμανικα αεροπλάνα.
  'Η συμμαχική άεροπορία υπέστη-
  ριξε ένεργώς την άμυναν των συμ¬
  μαχικών στρατευμάτων επιτεθείσα
  εναντίον θέσεων έξορμήσεως καί
  άρμάτων μάχης.
  Είς την περιοχήν τού Σάαρ ή 3η
  άμερικανική στρατιά έξακολουθεϊ νά
  κερδίζη συνεχώς έδαφος καταλαβοΟ
  σα τάς πόλεις Κάϊσεμπέργκ καί
  Λάουτσρμπέργκ.
  Ή 1η Γαλλική στρατιά {εσημείωσε
  καί -νέαν πρόοδον είς τόν τομέα
  τοΰ Κολμάρ.
  "Άλλαι συμμαχικαί δυνάμεις κα¬
  τέλαβον τό Βίσεμπουργ είς τό
  Παλατινβτον τοϋ Ρήνου.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Ρωσσικαΐ δυνάμεις δι
  έβησαν καί είς άλλα σημεΐα τα Σλο
  βακικά σύνορα καταλαβοΰσαι 40
  καιωκημένας περιοχάς βορείως τοθ
  Μίσκολτς. Έπίσης κατέλαβον την
  καλώς όχυρωμένην θέσιν τοθ Φότ
  βορείως τής Βουδαπέστης. Ή άπει-
  λή εναντίον τής Ούγγρικής πρω¬
  τευούσης αΰξάνεται συνεχώς. 'Ε-
  βελτιώθησαν αί Ρωσσικαΐ θέσεις
  πρός την Μπρατισλάβαν.
  ΙΤΑΛΙΑ: Ή 8η Στρατιά κατέλαβε
  την Φαέντσα, σπουδαίον άδικον
  κόμβον τής γραμμής Ρίμινι—Βόλω-
  νίας καί προήλασεν 50 χιλ. πέραν
  αυτής πρός την Βολωνίαν.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Είς την νήσον
  Μιντόρο οί άμερικανοί κατέλαβον
  τόν λιμένα Σάν Γκοζέ. Είσεχώρη-
  σαν 18 χιλ. έντός τής νήσου καί κα-
  τεσκευάσθη ήδη τό πρώτον αεροδρό¬
  μιον.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΑΕΜΟΣ:Συμ·
  μαχικά αεροπλάνα έκ βάσεων τΛς
  Αγγλίας καί Ιταλίας επετεθησαν
  εναντίον τοθ βιομηχανικοΰ κέντρου
  τής Οΰλμ καί βάσεων είς την Σιλε-
  σίαν καί των Στενών Μπρένερ. Έπί¬
  σης έβομβαρδίσθη σφοδρώς τό Γερ¬
  μανικόν σιδηροδρομικόν δίκτυον.
  Η Κεντρική Έπιτροπή τού Έλάς επέδωκε
  την απάντησιν είς τόν Στρατηγόν Σκόμπυ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ. —Αγγέλλεται έξ Α¬
  θηνών δτι ή Κεντρική έπιτροπή τού
  ΕΛΑΣ επέδωκε την απάντησιν είς τό
  ύπόμνημα τοϋ ΣτρατηγοΟ Σκόμπυ.
  «Ή άπροσδόκητος αίματοχυσία
  των Αθηνών τής οποίας έτύχαμε
  αυτόπται μάρτυρες την 3ην Δεκεμ¬
  βριού είναι άποτέλεσμα των άντι-
  δραστικών τής άκρας δεξιας πρός
  αφοπλισμόν τοΰ ΕΑΜ καί έγκαθί
  δρυσιν δικτατορίας. Ό Στρατηγός
  Σκόμπυ έ'γινε δυστυχώς ό κληρονό
  μος τής πολιτικής των κομμάτων
  τής δεξιδς παρατάξεως.
  Ένα άποτέλεσμα ϊχει ό πόλεμος
  αύτός. Συμμαχικοί λαοί νά πολε-
  μοϋν καί νά φονεύωνται είς τάς Α¬
  θήνας καΐ νά θρηνήσωμεν θύματα
  μεταξύ των άμάχων.
  Εμείς άποβλέπομεν είς την Δημο
  κρατικήν ανάπτυξιν τής χώρας καί
  ύποβάλλομεν τοΰς δρους μας:
  1) Έως δτου έξευρεθεϊ λύσις υπό
  τής νέας ένιαίας Κυβερνήσεως Έθνι-
  κής Ένότητος δεχόμεθα αί δυνάμεις
  τοΰ ΕΛΑΣ νά άποσυρθοΰν τής περι¬
  οχάς Αθηνών συμφώνως πρός τό
  ύπόμνημα τής 3ης Δεκεμβριού 1944.
  2) Ταυτοχρόνως ή Όρεινή ταξιοτρ-
  χία καί ό Ίερός λόχος νά άποσυρ¬
  θοΰν τής ώς άνω περιοχάς καί νά
  παραμείνουν είς γραμμήν ήτις θά α¬
  ποφασισθή άπό κοινοϋ.
  3) Ή Χωροφυλακή νά άφοπλισθϋ
  καί οί άνδρες νά σταλοθν είς τάς
  οικίας των. ΟΊ άνδρες των ταγμάτων
  ασφαλείας τοθ Ράλλη νά άφοπλι-
  σθοϋν καΐ νά συλληφθοΰν, μέχρις
  δτου άχθοΰν ενώπιον Δικαιοσΰνης.
  4) Αί Βρεττανικαί δυνάμεις νά
  χρησιμοποιοθνται μόνον είς την
  εκτέλεσιν των σκθπών τοΰ συμφώ-
  νου τής Γκαζέρτας καί νά μην έπεμ-
  |βα(νουν είς τάέσωτερικά τής χώρας.
  > 5) Ό Λαός νά παραμείνη άνεπη-
  ρίαστος καΐ νά έκλέξη μόνος τού τό
  καθεστώς τής άρεσκείας τού.
  Αύτοί ήσαν οί δροι πού υπέβαλε ή
  Κ. Ε. τοΰ ΕΑΜ πρός τόν Στρατηγόν
  Σκόμκυ.
  Ό Στρατηγός Ιστειλε καί δευτέ¬
  ραν απάντησιν πρός την επιτροπήν
  τού ΕΑΜ είς την όποιαν λέγει δτι
  μετά χαρας βλέπει νά έφσρμόζεται
  ό πρώτος όρος τοϋ ύπομνήματός
  τού. Ό δεύτερος δμως έκ των δρων,
  δηλαδή περί καταπαύσεως τής άντι-
  στάσεως καί άφοπλισμοϋ των άνταρ-
  τικών δυνάμεων τοϋ ΕΛΑΣ δέν άνα
  φέρεται καΐ άγνοεΐται τελείως. Ό
  Στρατηγός Σκόμπυ έξακολουθεϊ νά
  επιμένη, «ίς τόν δρον αυτόν Άναφε-
  ρόμενος είς τόν δεύτερον δρον εδή¬
  λωσεν ότι ό Ίερός λόχος δέν ευρί¬
  σκεται είς την περιοχήν των Αθη¬
  νών καί θά καλέση άμέσως την Ό¬
  ρεινή ταξιαρχία νά επανέλθη είς
  τούς Στρατώνας μόλις οί δροι τού
  γίνουν άποδεκτοί.
  Άναφερόμενος είς τόν τρίτον δρον
  εδήλωσεν δτι οί άνδρες των ταγμά¬
  των ασφαλείας εχουν άφοπλισθεϊ
  καί κρατοΰνται. Ό άφοπλισμός της,
  άστυνομίας θεωρεΐται ζήτημα συνδε¬
  δεμένον μέ τό ζήτημα τοΰ άφοπλι¬
  σμοθ καί των άλλων άνταρτικών
  έ*μάδων.
  Άναφερόμενος είς τό σύμφωνον
  τής Γκαζέρτας εξέθεσε τό πλήρες
  κείμενον τοθ συμφώνου, δτι δηλαδή
  άμα τή άπελευθερώση. τής χώρας αί
  άνταρτικαί όμάδες θά τελοϋν υπό τάς
  διαταγάς τού καί συνεφώνησαν οί
  άρχηγοί των άνταρτικών δυνάμεων
  δτι δέν θά προβούν είς την εκτέλεσιν
  τοΰ νόμου, καί δτι αί έν "Ελ¬
  λάδι βρεττανικαί δυνάμεις έκτελοϋν
  πλήρως τό ώς άνω σύμφωνον.
  "Εάν, εδήλωσεν ό Στρατηγός Σκό¬
  μπυ, οί δροι γίνουν πλήρως άποδεκτοί
  θά είδοποιήσω τόν Στρατάρχην Α¬
  λεξάντερ, είς τόν οποίον δέν θά υ¬
  πάρξη καμία δυσκολία διά νά απο¬
  καταστήση την τάξιν.
  Έπίσης ό Στρατηγός Σκόμπυ είδο-
  ποίησε τόν Στρατηγόν Ζέρβαν αρχη¬
  γόν τοΰ ΕΔΕΣ, νά κρατήση, στάσιν
  αμύνης καί νά μην προβή είς επίθε¬
  σιν εναντίον Έλασιτών ή όποία θά
  κατέληγε είς νέαν σύρραξιν.
  Χθεσιναί δηλώσεις τοΰ οτρατηγοΰ ΤΤλαστηρα
  κίνημα κατεστράφη άπό αναρχικούς
  ΑΘΗΝΑΙ.— Ό παλαίμαχος άρχη
  γός τοΰ κινήματος τοϋ 1922 Στρατη¬
  γός Πλαστήρας εδήλωσε χθές δτι:
  Έπανερχόμενος μετά 12ετή έξορίαν
  εΰρίσκω την Ελλάδα σπαρασσομένην
  άπό εμφύλιον πόλεμον. Τό άνταρ-
  τικόν κίνημα προεκλήθη καί κατε-
  στρώθη υπό άναρχικών συνεργα-
  ζομένων μέ Γερμανούς καί Βουλγά
  ρους. Πρέπει νά αφήσωμεν είς τό
  Κράτος την άνασύνταξιν τού Στρα-
  τοϋ. Κατέκρινετό ΕΑΜ καί έκαμε έκ¬
  κλησιν πρός τούς όπαδούς τού καί
  τούς πρόσφυγας, ώς παραπλανηθέν-
  τας, νά έγκαταλείψουν τόν άγώνα
  καί νά παραδώσουν τα δπλα. Νά
  μή έλθουν δέ είς σύρραξιν πρός τούς
  Στρατιώτας τής Μεγάλης Βρεττανί¬
  ας, τής φίλης αυτής καΐ συμμάχου
  χώρας τής Ελλάδος είς την οποί¬
  αν χρεωστεί την απελευθέρωσιν της.
  ΤΟΠΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Πλαστήρα καί την σύλληλιν των
  άρχηγών τοθ Σοσιαλιστικοϋ κόμμα·
  τος καί τής Ενώσεως Λαΐκών Δημο¬
  κρατίαν υπό των άνταρτών τοθ
  ΕΛΑΣ, ή κατάστασις εχει διασαφη
  νισθεΐ.
  Είς τάς Αθήνας σήμερον συνεχί-
  σθησσν τοπικής φύσεως συμπλοκαί
  πέριξ τής Όμονοίας.
  Αί Βρεττανικαί δυνάμεις ήρχισαν
  επίθεσιν πρός εκκαθάρισιν τής όδοθ
  Αθηνών—Πειραιώς. Άλλαι Βρεττα
  νικαί δυνάμεις κατέλαβον πέριξ των
  Αθηνών ήτοι τοϋ Φιλοπάππου τής
  Δεκελείας καί ιοΰ Μέτς.
  Άντάρται τοθ ΕΛΑΣ επετεθησαν
  εναντίον τοϋ Βρεττανικοΰ άρχηγείου
  άεροπορίας.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
  Με τάς δηλώσεις τοθ στρατηγοθ Ή έλληνική Κυβέρνησις έπλησΐα
  σε τόν κ. Δαμασκηνόν διά τό ζήτη-
  ματής άντιβασιλείας. Άναμένετα!
  μόνον ή συγκατάθεσις τοΰ Βασιλέως.
  ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΜτϊ
  Βούλγαροιένοπλοι διέ
  6ησαν τα σύνορα
  ΑΘΗΝΑΙ.— Πληροφορίαι άναφέ-
  ρουν δτι μερικαΐ έκατοντάδες Βουλ-
  γάρων ένόπλων διέβησαν τα έλληνι-
  κά σύνορα. Πιστεύεται δτι πρόκειται
  περί άτάκτων καί δτι ούδεμία ευθύ¬
  νην φέρει ή Βουλγαρική κυβέρνησις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.-Ή γερμανική άν
  τεπίθεσις παρά τα Βελγικά σύ¬
  νορα εσημείωσεν καί νέαν πρόο¬
  δον. Πολεμικοί'άνταποκριταίτηλεγραι
  φοϋν ότι ή επίθεσις είναι μεγάληςΐ
  εντάσεως άλλά δχι καί ίπικΐνδννο^ι'