91975

Αριθμός τεύχους

22

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/5/1912

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΑΡλΡΤΗίΙΑ Μ ίΦιϋΕΡίΜ ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Γ&ΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ^ 14 Μαίου Ι** 12 —ΑΡΙΘ. 22
  Αριθ. Διαταγ. 2
  Αριθ. Διατάγ. 29
  Α'
  α'.
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤϋΝ ΕΛΛΗΝ ΩΝ
  <- ί ΒΛϋΛΕΓΣ ΤϋΧ ΚΛΛΙΙΝΩΝ Έχοντες υπ'όψι; το άπό 2 Μαϊου 1912 ψή«ΐσ,*α τή-. Έ- Εχοηϊς υτ'όψιι τ3 ίιο 2 Μαρΐιου 1912 ψη ισι*α τής ( παναβτατικί}^ των Κρητων Σ^νιλυσϊως, καί τα άρϊρα ό'ι καί *ιίΐΛαναατατΐ)ΐ.ής των Κρητώ» ^νεΛ,ίυϊϊως καί το αρβ. 2 το^ ^ 78 τοΰ υπ «ρι«. 270 Κιταστατικοί} Ν^-ΐο.,, προτασιι τοί Δι- Ιτ' αριϋ. 36 τοϋ 1910 Νο,Αίίετίκοϋ Διαίαγματος. οικοόνιος την Παιδείαν Έπιιροπου. καί δια-: άόίΐομεν καί υροσιορ.νώ; τα *α{|/)>ον(* το3 έ τι τή. Ανωτ.
  Ε Ά
  μ ρ
  , τής Ιΐαιίίΐας Λιοικ.οΰνί3, Ετιτρ^του κ. Άντί^ινιο^
  ϊς των τακτικών μελών τή; Μόν. 'Ε'
  Ριθϋμν^ς ιθΰ μίν Ιΐρ3»1ρου των Ιΐρωτΐοικων τβν κ.
  >φ' όσιν χρόνον ιίίλει ούτ^ς αΐουα *ΐ^ εί; τ3ν «πι ! Γβω^γιο» Ά/τω/α<,χιιΐ]ν 11^<»ΐίί.ι«.ην έο3 οί 1'^υιγγιλίως τόν κ. τής Δη,Αθσ. Ασφαλείας καί των Δη,Α3σ. Έργων Διοι*ουντα ' ΝΐΚ3λ»ίν 2ίΐ 'Επιτροπον λ. Γεωργ. Γα ανην. Έν Χανιος τή 8 Μαιοα 1912. Ή Διοικοϋσα ΰπαναστατικίι Έπιτροπίι Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΙΙΣ Κ. ΜΠΙΡαΚΙΙΣ Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Αριθ. Διαταγ. 31 Εί; τον Δϋ.*^ντα την ίΐχ }»ιχν Ετιτρ>ΐΐ3ν ά<ατ19ιται ή δη¬ μοσίευσις χιι (Λΐ.£λ*ΐΐς το.1 παρόντος Διατχγμχτος. Έν Χανίοις τη 8 Μαι3υ 1912. Έν ονόματι τοΰ Βασιλέως €Η 'ϋπανααΓατικίι Διοικηηκί. Κπιτροπίι Γ ΓΛΛΑΝΙΙΣ Ε. Ξ11ΡΑ1 Γ. ΜΓΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΜΙΙΠΆιίΙϋ- Α' τ" όψ > το χκ) 2 λΐχ 2^ υι 2 ι
  Λν ίίρηχά' 2^>νί^ί^^^^);, το α,:
  ϊ5θ Δ.οκβ^ντος τ/,ν Παιίειαν Έπιτροΐίυ.
  την '
  τώ.
  Ι Αριθ. Δ:χτ3
  Ι
  >α τ<;ς Ε- 107 τ3^ ■>■:' < Έ/οντ«ς υ τ τρΐΛυο ι9ι2 υϋ 1^12 ψ αεως και τι ΓϋΙΩΡΓΙΟΧ Δ'. ΓιλΝ ϋΛιΙ ΜΧ χτ. άπ5 '2 ΆιρΛϊ.» "Ι Άπρ λιου καί 2 Μα- ίής ΕΐΛναϊΐα-.ικ}, τώ/ Κρηΐών Σ^/«λ»υ· 1 Απ,3ΐΛΐ!<υ 1912 Ν. τη ) ρ » 11* 1ιι.χν Έπι διί)ονβ τάς:ως ^) οραχ. Ο^, *νίΐ εης Ψ^τμ.ς Ααιί.ρ Βιη ν»)» «ΚΙ μην. ■ν τ,,ς. Εις τ.ν Λ.οΐλ5.ιντα την Ιΐίΐϊίΐα/ Έβιτροϊον ανϊτίδίται η 3«οσ.ει/σ!ς και εΛ;ελεσις ιο-» παρόντος Δια;αγμα;;ς· Έν Χανίοις τί) 8 Μ»Ϊ3^ Ιόί. 'Λίΐΐ ό'ΐόματι τού ϋαβ'.λέως Ή 'ίϋπαναοτατικιι Λιοικητικα Έηιτοοαα ; Γ. ΙΆΛΑΜΙΣ Ε ΕΗΡΑΣ Κ. Μ111ΡΑΚΙΙΣ , Γ. ΜΓΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ ! α.>;ον
  Οιαχάσαομεν
  ; τοΰ 5.ί!ΐσ<.α/,οι» Θιρίσ3υ Ν Ρ ; Δ μ Εν Α»ν4οις τ λ, 6 Μαίθϋ 1912. _ν ονοααίΐ τοϋ Βασιλέως ΊΙ ϋηαναοτατικη Λιυικη ικη Έπιτροπ Γ. ΙΆΛΑΝ1ΙΣ Κ ΕΗ1ΆΣ Κ. ΜΙ1ΙΡΑΚΙΙΣ Γ. Μ1ΛΟΝΟΓΙΑΝΝ1Ι2
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τΐΐώ1 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τ
  Άριθμ. Δια,ταγμ. 35
  ί
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛ11ΝΩΝ
  Έχοντες £>*' όψιν τα άπο 2 Μαρτιου 2 Απριλίου καί 2
  ΜοΙου 1912 ψηφίβματα τής Έπανασιαιοή; των Κ,οητών Συ¬
  νελεύσεως το άρθρον Ο τοθ ίιιτ' α>ιθ. Ιάό π. Ι. Δ',αταγματο,,
  καί την ύπ'άρΐβ Ιοί,α%:χι χρονολογίαν 6 Άπριλ-ου 1912 π^ο-
  τβσιν τού Νομ. Επιθεωρηταί Χανίων Σφακιων, τ.ροτασει τού
  Διοιχοϋντος την Ποιδειαν 'Επιτροκςυ,
  Αποφασίζομεν καί διατάοΌΌμεν:
  Διορίζομεν ':όν Άρυτοδημον Φραγκάκην αποφ. Ρ^μναοίου
  οιδαοκαλον έν τώ δημ. σχθΛε ω θίρίΐου Κυδωνιζ, «πί μτ,ν.
  μισθφ δρ. 50 κενής ουΐης τής θιο«ως
  Εις τόν Διοικοϋντα την Παιδείαν Έπιτροπον άν/ΐίθεταΐ ή
  ίημηοκυΐις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διαι»γμ»τ5ς.
  Έν Χανίοις -νή 10 Μοίου 1912
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  Ή Έκαναθταιΐκιι Λιοικητικιι 'ί-πιτμοπα
  Γ. ΓΔΛΑΜίΣ
  Γ. ΜΪ'ΛΩΝΟΙΙΑΝΝΠΣ
  Κ. ΜΙΠΡΑΚ11Σ
  Ε. ΞΗΡΑ2
  "Αριθ. Διατάγ. 36
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝϋΝ
  Έχοντις ύπ' όψιν τα άκο Ί Μαρτιου, 'ΐ, Άτ.ριλίου καί 2
  Μαιου 1^12 ψη^υματα της Έιτανασιατικής των Κρ^των 2ίυ-
  νΐΛΐισιιιις, τό αρθρον 138 τοΰ υ«' αριθ. 4θύ Ν^μου, και την
  >>■*' οριβ. **6,ΐ83 Χαί χρονθΑβγιαν 1^ ΑπρΐΜου 1 ι*Ι^ γν«ι^ο-
  οοτησιν τού 1 «νικου Έπιθίωρητοΰ τ^ς ΙΙ^.ο^ιαι,, προτασ«ι τοϋ
  Δ,οικουντΐς την Παιδείαν Έπιτροκνυ.
  καί Αια«άΛι<οαεν των τ.ϋς Νΐλΐλαον Ινυ- μο^ λαι Ιωα,ν/,» Μετατιθβμεν ίναΛλας ακακην όΊόατΛ.αλον —ί θ*λ&ι «μού τι-υ. Ό Δοΐλών την Παιόΐναν ' ικτΐΛϊσιι τό χαριν Αιαιαγ^α Έν λανιοις τί) 10 Μαίου '_ν ότόΐεαϊΐ τοϋ 'ιΐ Έπαναστατικη Λνοικητικίι Γ. ΙΆΛΑΝ11Σ Γ. ΜΙ'ΑΩΝΟΙΊΑΝΝΙΙΣ Κ. Κ. ΐ χαί Αριθ. Διατάγ 37 σμα τής "28 τί ΒΑΣΙΛΕΙΣ Έχοντες ύπ'ϊψ.ν τό ά,το 2 Μαί^υ 1912 ψ,φ μ νβστατ.κτ,ς των Κρηΐών ο_υν«λ«υίΐυ)ί, το αρϋρον "28 άϊΐ(ί. Ίδο Νομ5υ, χαι την υπ ά^θ βΤ/β1 τής 8 Φ^ 1912 προτβσιν τού ΓενΐκοΟ 'Επ (ίίωρητιθ τής Ιΐαιίε,ας, ταοΐι τοθ Δΐυικοΰντςς την 11αι34ΐαν Έπΐίροπου "Άποφα<ίιζοιιεν καί Λιατα^ι^ο^εν Διοριζομ»ν τόν Κωνσταντίνον Π«ρουλά»ιν Γ'. ΰ-3Ϊ)λ 3ιί)λον ιν τώ ίημοτιχφ οχολειφ Χβνδρά Σητήας επι μτ(νίΛ |*ιονφ δρχ. 40, κενίς 6δβης τής μτ(νίΛω Είς τόν Διοικοι,ντα την Παιδείαν Έχίτροπον δημι,σ.ευσις καί έιΐιίλεσις τοϋ πηρΐντ&ς Δίαταγματος Έν Χανίοις τί 10 Μ^ΐο- 1912 '£< Ονόματι τού Βασιλέως Ή ΈπαναστατικΗ Δαοικητικτι Έπιτοοπίι Γ. ΓΑΛΑΝΙ1Σ Γ. Μ ΓΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ Κ. Μ111ΡΛΚΗΣ Ε. ΞΗΡΑΣ Αριθ. Δια-χγ. 31 ΒΑΣΙΛ.ΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΩΝ Έχοντες Ιιτ,' ςψ ν τα άπο 2 Μαριου 2 Απριλίου καί 2 Μ 18 Ι ^ ψι,φι;μιτ« τής 'Επα *^.τΛ:.κ/1ς ιών Κρΐ,τών Σ,.νίλΕυσ*ΐι»ς, Γήν ..π' *ρ (ί. Ιοί/ΐ8ί κιλΪ χρΐν^λοιιαν 18 Απριλίου 1 ϊί 1 _ αοΐκ τ*ϋ IV ΐΛθϋ ι/}ς Παιίίΐα; ίΐυεωρητοϋ, πρςτάΐκ το3 ϋ την Πίΐδϋαν Ειπ.τ^ονΐου. θζυ^ι^ν και διαχι'κίίίοΐΛεν ό» Ιΐολοχρς,νι&ν Λΐυταχην ίκ τής θέσεως τού ΐν νφ οΊ,μ. Σ/ολίΐφ Αμηρών Βιάννου βίτε ανα- λαβοντχ άλ< ην ίημοσιαν υ>ιηρε&ιαν.
  Ό Έπιτρ&αος ,ή, ίΐαιϊϊιας Ι,ιλ»! δημοσ.εύσβι καί έχτιλί-
  σιι το παρον
  Έν Χα-ιο.ς τή 10 Μώιι 1912
  Εν Όνόμαιι τοϋ Βα43/188 τής 18 Απριλίου 1912 *ίσηγητικ»ς έ*6ί-
  οεις τού ΡίνΐΑθΰ Ίί,■κι*]Κι,ρ^|τ^^ της Παιίειας, προτασίΐ το3
  Λ,οΐΜί,τος την Παιιεΐλν Ε~ιτροπ4υ
  οαϊν κ,αι ϋιατ.ί<υοαεν -.ο» Έ^μ, ίΐΑνα;ί»ιταλη ο όρισ;, θΓ,)λον, διδαο" καλόν ίν ,ψ Δ^Αίΐι,,ψ ζ,χς,ΛΜψ Κ^ο,σΐαΛ, ε^ιας Λαση(!ίΐίυ *«' μην. μ.σθψ α^. ιο ί»ϊι ιού 1. Λί.χ»Α3,1χι>χ».η ο. όριΐ. ίη^·
  /ειαχιθε,ΐϊνου εις το Οημ. Σχίλ.ΐ^ν Α^^ρώ* υ^ανν^^, >»*ΐ
  Χ4ϋ 11. Λ^υ-.β».») λλο-υομ&ν3« αΐ5 οιω,-ισιιίντςς εις άλληνθεσιν
  Δ.ορ.ζει την Λ^κίΐό,,ΐνιιν ί^γι,η τρ.ΐοοχΒ. προσ ίΐί)'-ον
  «ίσ Σ;αι>ραλ1α 1Iα^^6^ζ,^·^ ϊ-,ΐμην μΐσ'.ώ 4^. 6ϋ κε»ής (.'^ηί
  της »»σεα>;
  Εις χον ΔϋΐΛ,ΐυντα την ΙΙ^ιίειαν Έπ.τροτον άν»τιθ·ται ή
  ί ΐ
  ν Χ,Λ,α.ς τζ 1υ Λ!..».» ϋ» 12
  "ίν ΰνόιια ι τού
  'ΙΙ Επαναοτατ.κίι Διοχκοϋσα Έπιτοοπίι
  Γ. ΙΆΛΑΝΗΣ
  Γ. ΜΓΛϋΝυΙΙΑΝΝΗϋ
  Κ. ΜΠΙΡΔΚΗΣ
  α.
  ΡΤΤ ΤΗΣ
  ΙΗΟΤΕΡΑ Λ«ΕΥ8ΥΚΣ1Τ
  Δ-α τοΐ υιτ' άν*. 35 κ*ί γί-ι^λονι-,ν 10
  Διβ-ά-'ιΐ'ϊ'-ος τ(|; Έττνϊσ-β-ΐ^ί'ς Δ'β'.κη-ι»*·; *Ρ,«·ιτ9Λ·ΐΓ9!ί ?■·.»-
  ρίσθ») ο Αγα=·Γ
  V.
  Γελίσϊΐίη· ύιτογοβΜΐί.'ΐ·"·^- Π'. τίς" <.>ς τ·χ·5»
  τω Τιλοινβίω Χΐνί'ον ά·<τϊ το7! Άλ^ Κ •".υ-)><τ! ί·τι>υήίντιο.
  Δι* ο!*ο!.ου Λΐΐί-ί·"Αϊτοι ΰπ Ίιιί. 3»
  «V·
  γ 3-^ο ν >'·»■< 10 ΆιιρΟ.Ιου ?ι«ο'<τ*)η ό ΓΐΆν^^ Π ΧτΑί·"*- τελ•·»νΐ9·>τξ ••■χο^
  τ?; τϊ">Μνε'α*η τ-ί'φ^οί'οτ Χϊνίήν ίτν-ί τ ο" Γι'Λτίιυ
  ά
  'Αοιθ. Πβωτ. 536
  » Δ'.εκΐϊ. 363
  Δι έμο'ίυ Δια"β-'Κΐ'το·: δπ'ϊθίΐ 33 *■>! γο-νίΊίν'ινν Κ 'τιι·
  )ίου ϊ',ιοβίσθϊΐ τεΧωυνφ'Αιζ τνοΊ τή —-ο·»*ο«ίτ ':1 Τ Λ «ν*· ου
  ΊΤριΟίίου ό Έλιι. ^. Πϊτ->ΐ)τσ>·»ης άντ· τί} Τ Κ*-Ί6!τη οί"
  τινηο ν1 πβοαίτπσις ό"Λ τίς θίτίως τ«»ο—ί έν<νε-ο άκιϊ·1""^. Δι β'ΐιίου Δ<·χτάνυικτ3ς ΰ"' »5ΐη. 7 χ-?ϊ γιν/ο"1 ον'ιν 6 Μ ·ο- τίΌυ 1519 'ιωοίσ^* -»>ων»·φΐΊ>'>ξ τνρ τϋ ·Ί»%Μ·ει«·ο: τοϋ Τί ·
  λωνε'ου Χ»ν(ων ό Γ*ώ·>·Ί'ς Κι>ο!α'«ίί«νΐί ά«ί τοί5
  V
  χθ'ίου Κ<- ρΐτσί»») στοΊ.νΗνιτο·: τί; υιτνοίτατ ώί ϊ""·>τ**1 β'Ίιι ·το- ττν
  Ρέσίν τού »βί βνατγωο·£σίντβ€ >ίς τί Ιξ/Λτΐθ'ν4 .
  "Ο ίτ) των Ο!ν"νΛ,».·ί<7ι^ Α·"(»ω· *Τ^Ίτ(-')1■»')^ τ ΜΜ ΕΤΤΡΑΤ Άριθα. Δ:«τ*γη£ 15 Δ Τ Α Τ Α Γ Π *Ο επί τη,ς Παΐοείτο 4ο»·«ί&ν Έ "(ίγοντ.ί δτ' 1·])·ι το ίίή-ΐϊ 12 τ·>1 ΰτ' ίνΐ. ίϊθΐ Νί ιιυ
  ν-Ί τ*ι ΰ—>> γ-)·ινο-)ν'»ν 3 Ά-3-λί-ι '9·2
  Ποοέϊρου τί]: Μ·>υτ. Δ^υογ^οο-τίΐ': Ρ»Λ'5·*νη-,
  Διοοίζοιιεν τον Μ··/'^τ Γ;ι'>τ"ύφ Μ--*'5ί<'ν ?, *τΐ*Όιΐ4·ιον «ν'ώΜ^υτ Ατιιχ. Σ/ϊ'λ·!ωΡ ν,α,'η- «τί γ , τ γμ μ ΐ' τώ β!3τιι'»<ρ {νν.-ά-ί,, τιθ Π-)θί??-ιυ*ή· Μ ) >τ> Α'
  μονερεντίβς άνβίΐβο-μίνους λ-νν^υ-.
  ΤνΧσνίοις τ7, 4 Μ-ίου 1912.
  *; Δη-
  Ό ϋ(ΐ'»ά ίΐοωτο^ικαχο Σφακίων Είβαγγεείτς
  Λιίίντε; 6τ' 5ψ·ι 1) Τί)
  IV
  άίΐθ. 191 τοδ 191? Δ-.άτανμί
  τής Έ*τ«λ»βτι«ιίί« Έτιτοοπή;. 2) Τ όν ύτ' άοιθ. Διεκπ. 716
  «αιϊ γρ-νολογίαν 24 Φϊδίουκρίου έ. ϊ. πράξιν έγκρίσεβς το3
  Ριν. Εϊσα^γϊλίως των έν Χανίοις Έφίτών.
  Λίο?'ζθ!Α5·ί τϊν ϋ:υλ. Άντ. Π ίτοουλάκην δ:«.αστικϊν χλητήρα
  τής πεοικρτίας το3 Π^Μ-οδικείου ΣφακΙιβν.
  Έν Βά^φ τή 2 Μαρτίίυ 1912.
  Ό Εισαγγελεύς ΣφακΙ«ν
  Ι. Γενεράλης
  Αριθ. Πρωτ. 1243
  » Διεκπ. 705
  Η Μ0ΤΕΡ4 ΑΐαθΥΊΣΙ! ΤΗΣ ΠΙΙ^ΕΙλΙ
  ΕΓΚΓΚΛΙΟΙΙ
  Πρός τους Νομαρχιακους Έπι&εωρητα; των δημοτικήν σχο¬
  λείων, τάςένοριαχάς επιτροπείας χαι τοΰς δημοδιδασχάλους
  αμφοτέρων των φΰλων.
  Ό Λ
  Α.
  Άρ-Θ Διατχγης 16
  Δ Ι Α Τ Α Γ
  II
  Ό έ« τί»ς Παιδείας Διοικών '
  "Έγοντες 5—" όψιν το άίθρίν 27 τοδ ΰπ' σρ·9. 135 τ^ΰ 191 1
  ΔιβτάνΐΛοτος καί τί)» υπό γρονολονίαν 4 Μϊ'ον» 1012 -τρόττσιν
  τ:ϋ Προίϊρβυ τής Μβκσου'λμϊνικ*1; Δη·Λίγ«ρ:ντίι.ς ΡίΟύινΥ!!.
  Διερίζομβν ''χηοέ:ην ίν τώ Μοιτουλ'-ΐ'.νΐ-ώ δ"Α3' '··/■>*£ ω
  Ρίθύμντ- τόν Χου3είν Ίμββ-ίτα. Δίλη·α6;ϊ/υϊ*ην ίτί αη/. μ'σ'ίώ
  ϊραγ. 40, άντί το" Χϊκβ-ι* Ζ·υοά<η άπολυιιχίνου. Έν Χανίοις τη 8 ΜΛυ 1912. Ό Λΐϊ·χώ» 'Γ·κΙ-ο-ιτος γ. λ γαλανιγ: Άοιθ Πρωτ. 3963 *Ο παρι ΙΙο<οτοδίκαι<: Χανίων Είίίαγγελει:ς Έχοντες ΰπ' όψ'ν τό ίοθρ:ν 1 τοΰ ίιπ' -»βιθ- 191 Δηά·— μ»τος τής ίκτ«λεστικτ;ς Έπιτροιιή:, χιί την ϋπ' ϊο.Θ. %λ1Ιμι$ ιής 28 Απριλίου ί. έ. έγκρισιν τϊΟ κ. Γενΐι.ΰ ΕϊσΐΓ'ε^έ'Λς. Άπ;λύ;μΐν τής όπηί»3*ς τόν ϊιχϊΐτ χον κλτττοα τή; π;ι- φερείας τοΰ Π»»τ}2ίκείςυ Χανίων ΚωνατΐνιΤ.ϊν ΜαΡ'-ϊαΛΤ,ν ί 8·* τούς έν τη ύτ.' αριθ. 3.623 «κ^σε: μου π·.ϊς τόν κ. Γενι*ό/ < ΕΐσαγεΛέα άναγερομΐϊνους λόγους. Έν Χανίοις τή 2 Μαίου 1912. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Έν. τώ· ·χθίσ··ων των Ν:μϊρχίακώ< Έκιθεω:!]'<&*, έ« ιών σιαιΐώ' δίλτίων νιαί αΧλων άλλοθεν πλη3οφορΐ'Τ>ι υ.τν'ίϊ·
  μΐτά ")-ύ~'ς, 0:ι ^«οϊ την ιιεγάλην π^οθυιΐ'.ίν τή: Κυ'βρ-
  νή«ω: νά άνίττύΐτηϊίχι ό λαός διά το3 φωτός τή; Π-»ιδίίας
  υΐίίης ιιοός το0τ3 ί/ πϊσι κατοικουυιέ'»·, γωνία γ αί ?ν σγο-
  ίίν, δέν θε ει ο λχν, νχ (π'ύφιληί^ ά-ό τώ- αγ χίω» τούτων
  τής Πίλ τίίχί διχθίίΐε,ον. Π^ιΤσ:α 8»χ σγοΧιΤχ χατά τάς ημετέ¬
  ρα; πληοϊφίοιας,ανιότίρχ χ,ϊί κχ:ώτεοΐ,ϊ;" ϊγουΐι τ'ον ΰ^ό τώ»
  νόμων άτχ τού ι«κθν άρι^νιόν. "Ο/ι διίιτι ϊέν ύ-άίγουσΐν ■ίτοντες δέ
  ί'.ς εύίε'έ; χέΐϊος ί* τής γ3ητ<μ·>πθίήσ'ω; τούτων είς ο'ινιΐχχαί
  καί άγροτι«.«ς Ιργΐ^ίχς, άτ-σίρουΐι τϊθτα ίχ των σχο^ϊ'ων ·ή
  ■κίΊιτο-ισιν ϊύ:ά αόνον ογχ^ ΪΊν Ιγωΐΐ πρόχϊ'ριν άλλην ίργβσ ιν
  ν" άνχ^έί'ύΐ ν αύ:3Τς. Ου ω δέ, ·/<* Ι; π·'»ινώ: ήά ίννοώ» τοδ"θ, νίνινται ~>ρϊί:ιοι καί τι τέκνα α!)τών ν' άποδώΐι τυφ"νά, κχί ϊή
  ίν τώ α''ι&νΐ ήαώ', «,αο' όν τό«ν ϊ>3/.ίλος εινχ'. ό βίος. ώττι
  μόν;ν ϊ'ϊ σ/,ί'ΐκ^ ά^απτΰςιιβς ϊΰνατΐί τις νά άντιιετωπίστι
  τούτον, άΧλΐ κιί «ι; τάς «ονό:ητ*ς ΐν αί; ζώιιν, ϊνθχ κατ'
  θχ έφιρ,ιοσίώίΐ μΐ:ρχ τό σύνολον μέλλοντα νά βλά-
  ψσ
  "Οθ.ν *α^ στώμϊν πάντας ·!>Αα; πρθ7«κτιχ:ύ; ί'ΐ' τό νά ϊιαΐω-
  τ'σητε τας κοι ότητ-ϊς, ώ< ιτρ;ίστατθ£ χά! ΐν α'ς ίργίζ*οθί, 7Εΐρί των ν^μίυιωί μέτρω', των όιοί'Λν την ίφυμογήν επιβάλλει ε'; την ΠΛι::;ΐ» τ, ^'ι·(^*^(x κ»! ή βμιρμιησία τούτων. "Ογι μίνον ϊηλ. τα σ-χ^λίΤχ ε'ς τ» όποΤΐ ίέν «ψοίνηϊε νόμ.ιι>ος βριβ-
  νΐΓς θά ΰΐϊ-4 δΐϊΊώτι κ>ί *"ά κλειιΒώσ.ν, άλλά χα «ατι των έλ-
  λΐ"ώ; φΐ'ΐτιτίντιιΐν θΐ 5φίρΛί>ΐι*μ.ϊ( τϊ; σγε'κάς διατχςΊις των
  νόμων θίλομΐ' ϊί καταλλήλως Φρθντίτίΐ να μάθωμεν τοΰς
  ά*.ριδείς άρ/ΐ^ΐΑϊύ; τώ; ιΐ3*>ητών. τού; δποίου; τολλίιΐις ίι' »νό-
  ·/ο^ τΐρίΐπαθίίΐς πρ-ί έξΐπίττ,σιν βξογχώνϊυιι. Κ α; πιθανώς μέν
  ή 'ίαΐμογή των "εί'ι ποοιτίϋιω' διχτάξϊων τοθ νόμυ θά χιριώ-
  ρ'ζι το κ<χιι. 'Α-.λ' 8ι*<ος ϊέν κίίνυ,ϊν άνίλιγον ιΐρ^ς τάς π«ρ στάι ι τή' ϊτιϊίκξν ?φι:μ5γί1ί τ^ύ μέτίοιι τούτου, «ύελιη- ίτοΰνε; ότι ή τ.ϊ53·ν£χι«ή αίί-η Έγ'.ύ<λιις ήμ'Τχ θά πίθλάίτ] παν ν,πάΐ'ΐ-ον μίτρον, τ'.ύ όττοίου την Ιπ'.6ολή' χιθυτα άναγ- «σίζν γ, 3Τ|·Λ=.-ΐντι ο!ιχ'ι ε^χάνστί; είς λόγ:ν φ: τ>;ΐ€ω; χατάΐΐβΐι;
  των β-χολιΐων.
  Έν Χινίοις τή 11 Μΐίου 1912.
  Ό Διοιχών την Πιι^ί'α- Έιτίτροιΐβς
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  »
  212
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ο ΙΙΤΙ1Τ1ΣΕ ΓΕΙΙΙΙΣ
  ΠΙΝΑΞ Ζ'.
  Ο ΕΤΑΤ 0Ε3 ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Κ5 ΕΤ ΡΑΙΕΙΪΙΕΝΠ ΕΝ
  ΙΒΑΡΤΙΟΣ 1912
  Ι
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚ0ΕΡΤΙΟΝ8
  Χρονολογίαν —
  Ο ·-,
  «·-
  > α
  χ α
  Ο ^5
  .*. α
  22
  1911
  »
  »
  »
  »
  »
  ο
  99
  < "Έβοδα — Κ,βο,βϋββ Των Νομών—0β8 Σεπτέμ6ριος| Όκτώβριος Νοέμίριος Δεκε'μίριος Ίανουάριος Ιφεδρουάριος Μάρτιος |8βρχ6ΐη1)Γ6 Οοίοΐοιβ ΝονΘΐηΙΐ'β ΌβΟβΠΙΓθΓβ ΙαηνίβΓ Ρβνΐ'ΐβι· 1911 » » » 1912 Χανίων χαΐ Σφακίων Τ-,8 Οαηββ θΐ Ρεβύμνίΐς Κβΐΐιν/ιηο 225116 297356( 313ΐ58ί 2652390 2244360 20883 1940680 "Αβροισμα — 8οωπΐθ. Μεταφορά ληψοδοσίας 1906-1910 ΙιβροΠ άθ 1β {ββΐιοη 1906-19*0 5913 6775 11866 5177 6103 593! 5790 40 85 70! Ηρακλείου Οαηάίθ Λασηθίου ΙβδΒΪώί 3- 5 «* Ι « <& ρ ο Η Σύνολον Είσπράξεων Τοί»1 αβί ρβΓ0θρΙΐθΏ8 20964 67 Τ) 180 25062 36067 19260 2-2017|60 21469 22518 80 300 702|6 1354, 82640 141361 9( 905 508 Σύνολον —ΤοΐβΙ 1728?035 Ι 12061363-2 137895667 10 47566 75 332793 85 380360 60, 496900 622760 80603 51781 51978 4919677 48224 40 16735821 153514698 4969007 622760 80603 51787 51978 4919677 48224 40 6011 82443 1402503'ΐ9 88454 19, 39375631 2856520,'34 39375631 285652034 3250276,65 325027665 α * V
  τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΪΕΩΪ
  III
  1Ι1Ι0Ι ΤΟΥ ΠΡΘΙΘΕΤΘΥ ΦΘΡΟΥ 3 1 - περιοδο- β
  ΑΊ! ΟΟΒΡΤΕ ΒΕ υ ΕϋΒΤΑΧΕ 3°/ο - ΟΕ5ΤΙΟΝ 11
  1912
  ΤΑ Β Ι. Ε Α υ
  VII.
  "Εξοδα—Οβρβηβββ
  Γ~
  214
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ5
  η ι η, α & ζ-
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
  Γ) ΕΤΙΤ ΟΕδ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΚδ ΕΤ Ρα!ΕΒ!Γ.ΝΤ$ ΕΝ
  ΜΑΡΤΙΟΣ 1912
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ5
  Χρονολογίτι —
  Χ Ιί
  ι*
  Ι *
  ο ^
  'Έβοδα —
  Των Νομων—
  Χά»" ών
  «αί Σφακίων
  £α Οαηίι
  (1 3/αϋια
  ΚίίΗγηιο
  'ΗραχΧίίοΐ
  Λαοη&ίον
  Σύνολον
  ΕΙαπράξιων
  ΤοίαΙ
  * Ι
  * Ι
  10
  1911
  Οκτώίριος
  Δε/.έμίριος
  Ίανουίριος
  Φϊβρουάριος
  Μάρτιος
  Οοίοΐπβ
  Νονβηιύΐθ
  Οθ0βΙϊΐΙ)Γ6
  ΚβνπβΓ
  1911
  »
  1915
  " Αι'ϊρθίομα — 5θΉτη4 . .
  Ληψοδοοια Λη; Πιριοίου ΰίίίΐΟΗ 1'
  ΑηψοοΌοια /ίας Περίοδον Ο^ίιοη
  II
  .
  Σύνολον — Ιοέαί ..
  1608265
  Ϊ9334277
  61 1209049 Η1 87024 37 3238616
  137895667 38036060 140250519 88454
  19325027665
  •2987222 06714638
  21
  2611554 ^0,175478 όδ.6488^93
  13
  3238616
  32502766ο
  48
  6488893
  13
  (*) Όρα προηγούμενον
  (* Υογ. 1»Ι»1ιίυ ρ'-βθ«:1«α1
  Εφημερισ της κτβερνησεωσ
  ΔΙΑ ΑΙΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
  . ΑΙ) ΟΟΙΗΡΤΕ ΟΕ ίΑ 311ΒΤΑΧΕ 3 °/Ό - 6Ε5ΊΠΟΝ ι
  — ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α
  ι*912
  τα
  Ε Α Ι
  VII
  Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Ι - ΡΑΙΕΜΕΝΤΒ
  "Κξοδ* — Οβρβηβββ
  212076
  Π2376:ΟΓ
  212076
  172376!θϊ
  1ΙΗ09|'.
  93517'8'
  (Έκ
  ογ»ατηρίο»/)
  Γ
  Ρ
  2ίβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

  32
  33
  34
  30
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΪΟί
  Άττοτελε'σματα άπολογισμ χρή<ΐ· 1898—1909 Προυπολογισμόν χρήσεως 1910 ....... 1911 φρ γ Γραμμάτια συμψγιφισμοΰ Χρηα.α.τικά γρα,μμ,άτια Πα,ρα.Λατα.θ·ηκ,αι κοινα'ι » αυτουσιοι . . > χρηματικήν
  » Δημοτικαί.............
  » λιπασμάτων...........
  Λ/υμός έγκατΛλίλειμμε'νων όθ&ψ. περιουσιών
  ΜοναστΥΐριακόν ταμείον Χανίων..........
  » » Ηρακλείου.......
  » > Ρίθύμνης.........
  » » Λασηθίου.........
  Τελωνειακαί παρακ,αταθήκ,αι............
  ΕίοΊκοί φόροι.......................
  Λιμενικ,οί <ροροι..................... Πρόσθετος φορος 3 °/β — ΠερίοοΌς Α', λ » » » — » Β'. Ταμείον βοηθημάτων................. Δωρβα Άρχαιολ. Εταιρίαι » α Προστιμ* έφέσεων άποζγιμιώσεων......... ""ώντθΛα ΓραΐΛμάτια τοθ Δημοσίου........ Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ίαμ. Ηρακλείου1 Προκαταβολαι δια λ/σμον ταχ. Έπιταγών » διά δαπάνας τής "Αγροφυλακής ΙΙροκαταβολή είς Μονα,στ. ταμείον Χανίων. . Ζημια διαπραγματεύσεως ξένων νομισματων Κίνησις κεφαλαίων—Τελώναι........... » » Πρόσθετος φορος 'ό ν]0 λ » Ταμίαι........... Κοιν. Ταμείον—Καταθεσεις προιοντος εντοκ,ων Γραμματίων τοϋ Δημοσίου π^-ος πληρωμήν των άποζημιωσεων................. Π ροκαταβολαι δια δαπάνας τή; στρατ. υπηρεσίας Κτημα,τα κα,τακυρωθεντα τώ ΖΛημοσιφ .... Τακτοποιητεοι προσωρινοι λ/σμοι........ Χριώσται εκ ληψοδοσια,ς χρημ. διαχειρίσεως. Τραπέζα. Κρήτης—λ/σμ,ος Δημοσίου...... » » — » Μόν. ταμ. Χανίων » « — λ » » Ήραχλειου » » — » χ· » Ρεθύμνης 9 « — » Λ » Λασηθιου Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμοςΠροσθ. φορου 3 "/„ Είς μεταφοράν.......... _: ρ ε ■_ ι οϊχονο (χικοδ Ιτους 1910 56694 108720 64Ί001 114311 42494 48754 26069 58124 500000 180000 1715 4493 42124 625958 89428 13200 8850 32446 4550176 30 !6 8 Ο 95 ίθ Ο 7662Β4ΪΙ2/ 21 Παίξιις ίχα 1 Σι- Πράξίΐς Εντός τοϋ Μαρτί.υ 1912 37 91 24 818156 2420963 1400821(41 41089351 309112 566 40 14 4434|8ί 100ι< 25469 2910 20 171122 75 146366,90 -.61985 212076 2; 10490,77 40000υ 2000 1540355 13 1994277 529337 67 133Ο76426 705 37 14964^67 21770 65 39275)87 21945 37331 67677Γ 582114 114995 41623 5062 4987 6902 6180 34946 06 Σ ν ν ο λ όν 8 172376|θ; 2857 1000 26494ο 3 98 296446 7479^20 17423/97 2500ΟΟ 10312 1385 3097742 99| 19829364)1 299 525888 88' 350736,091 5628 40 9422'ϊο1 ιυυυ- 32371 67 9ϋΐ'Ο -Αί 18684155" 384Ί52301 13348 37 4ΟΟι>Οϋ

  22
  502ο 37
  233947«'88
  630*01
  II1
  156312ο Μ
  ΐ80υϋυ-ι'
  1715-1
  4ΰϋϋ ου
  ιόό'
  108422 3ϋ
  34970 63
  όϋ'
  "
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΪ 1912
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
  Γπόλοιπα των ««ρίδων
  Ύχιί'ουΐβ τοΰ οίχο-
  νομιχοϋ !του{ 1910
  Πράξις απόϊ Σ)6ρίου
  1911 ϊωί 29
  Φίδρουαρίον '.
  1393593
  26
  79702581
  9503064
  43588679
  1159509
  40
  21034
  818854!
  8942810
  135090
  38351
  43714
  20521
  2778189
  241345
  199364345]
  267519874
  30932
  16
  11
  97
  44
  53
  1586913
  1560
  50Λ0000
  830238010
  Προίξίΐί έντός τού
  Μ«?τίου 1912
  541949,55
  2972773,80
  151368363
  314230,65
  25721060
  5000
  10298
  19
  10-58480
  2389971
  2371060!
  47287
  45
  2801341
  155539—1
  16207399
  1197|80
  34553ΐ'91
  133371403
  199651287
  530Ί8ΐ|62
  133541012
  400000
  2000|
  2546957
  21207625
  1374802455
  45133424
  34446666!
  1ό6775'25
  4871386
  1
  Σύνολον
  Είς χρέωοΊ,ν
  Είς πίστωσιν
  50|30
  492730
  234635
  881860
  33564.
  2099004
  8520
  4822440
  62303267
  29937740
  7601240
  172146|2
  170000Η
  690210
  172376 Οϊ
  26231441'
  139359326
  54194955]
  34241Ο8ιΟ
  2655176:10
  51603654
  73931125
  2159509]
  4θ!-
  3138θ'65
  1857334
  11825511
  158800 60]
  5346911
  ί 054398!
  2υ962534
  21Ο845|9!ϋ
  369645
  199ο64345'
  308893505
  3093253
  1586913
  1560—
  5000001-
  195674670
  "229589027
  60649402!
  15075563
  400000—
  2000—
  1669577—
  323716
  38442130'
  84315366
  1117204',
  492758 5',
  114311'2
  42494!—
  50233
  435886
  237070
  5557055
  100000 —
  180000 —
  1715—
  450060
  4082983
  70282145
  108422 3Κ
  3497065
  1575515
  543^130
  456572380
  75414675
  139359326; 1
  2
  326365 05[
  672239,70
  2014766
  38907516
  159670^
  3138065
  1857334
  4
  5
  6
  7
  δ
  9
  10
  11
  1Ο8832'36 12
  15780060 13
  2109744
  7145378;
  2278379
  2933267
  107660
  14
  15
  16
  17
  18
  1609Ι91Ι151 19
  " ,6'68' 20
  3093253' 21
  1586913]
  1560
  ιοοοοο
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  809307864]
  218
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ; ΤΗ1
  ».
  £
  3 9,
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  88
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  Λ ο γ α {> τ α ο -ί
  « ο ι
  Έκ
  Ές"ο§α έζαργυρώσεως Συ;αλλχγμάτων........
  Τραπέζα Κοητης ))σμος καταθ. ΰ-.έρ ειδ κου
  Ταμείου ε'ϊφ-ρών χαριν των έθνικών άναγ/.ών.
  Είο Ταμ. ίίσφορ. χάριν των Εθν. άναγκών.
  Τοιΐεϊα καί Τελωνεΐα
  Ταμείον Κίντρ'κόν
  » Ήρακλε ου
  » Ρεθύμνης........
  » Λασηθίου........
  Τελωνείον Χανίων...........
  'ΥπΌτελωνεϊον Σουδας........
  » Καστελλίου Κιστάαου . .
  » Τίαλαιονύ-ας........
  • Χώρας Σφακ'ων ....
  » Καλυζών..........
  Τελωνείον Ρεθύμνης..........
  'Υ/τελων€ΐον Καστελίου ' υλ'—οί
  » Άγ'Όυ Γχ>ήνη......
  Τελωνίίον Ηρακλείου........
  'Υ/τΕ/ωνείο; Χερσονήσου. ......
  Ύ/τί)ω'£ί;ιν Μ»-
  Τελωνίϊον Άγ'ου
  'Υ/τελωνίίον Στ,τν.χε. . .
  » Ίεραπε'τρου
  » Σβ'σίου . . .
  Όλικά ποσά
  7662841127
  123
  6'3126
  68059
  216269
  33651
  915
  189 ί'
  11963
  13606
  4442
  996
  30021
  255
  1795
  4693
  48
  ο6
  15806 30
  2401'
  30
  ού
  42
  8.Μ8171
  13733114
  54
  7974
  385381
  8Ο477Κ*
  ί:-υ^9
  793ι
  5ο1«72
  79124.^
  5905
  26
  ΠΟ
  19528
  16494
  65364
  322134
  66987
  6493
  1154521
  21881
  115
  60659
  128413
  164447
  487,
  71
  64
  ΟΙ
  05
  61
  40
  35
  701
  40
  40
  272Ϊ972
  1378
  176Ο603
  2185)9
  14ο066
  9υ439
  123138
  107
  7357
  2283ο
  388
  1υθ59
  4836
  2297
  161585
  608
  4291
  1ο29ο
  13987
  37
  62
  25
  381
  4*
  30
  10
  80
  |60
  69
  55
  1ο
  29
  64;
  24121927 7
  177|4
  ι
  6^2478 7
  3853816,
  997641581
  2337,22
  991844154
  675507
  9480 Αθ9υ
  6927
  7(3
  3715169
  28846|4
  8903025
  372689 65
  7626649
  1346127υ9
  2274533
  191070
  69643 9ο
  16051759
  7010 ου
  ι 1
  ϋ,ΦΗΜΕΡ'.Σ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕϋϊ
  2219
  π
  σ:
  ι
  τβϋ οΐχο-
  νομιχοϋ ϊτους ' 1
  ίκο 1 Σ)6ο < 1911 !ω< 29 ιβρονορίου 1912 (Ιράζειι έντός τού Μ«Ρ ί.υ Ι?12 Σύνολον των Είς χρέωσιν Είς > Χ
  3 »
  * β
  8302380
  (115791
  8918171
  10
  44
  137480245Γ
  5426
  385ίί81
  10917
  1916332
  8062-4
  65
  10
  1
  08
  54743592
  784487
  4000
  30761
  18861

  55
  ;ο
  2096785
  58392
  05
  31704075
  49685
  670^
  1143660
  1968675
  123850
  6195430
  130716£8
  1398543
  662
  40
  10
  40
  2623144
  1179
  17
  90
  1797514 12
  235Π42 93
  15375280
  ινηπΐι ι
  0
  121254
  10. ΌΟ
  1871
  5759
  46Γ>31
  50
  71
  1784389
  2043 55
  158856 35
  2145
  159
  10
  50
  4397 75
  95263ο
  34905 94
  155
  535167444
  2467.5489?
  26
  54
  33ΪΠ81
  627888
  9865163>}
  217157Γ»
  651ι>26
  90574*
  4000
  30761
  28861
  228388;
  64151
  36357245
  6752^
  8751
  35
  65
  70
  14
  9;
  130251645
  21831
  85
  13*8
  6635·^ οη
  14024323
  1747601-08
  817140
  7541457
  123
  23709/
  59
  15
  ΊΙ251
  166146
  29-64
  24481
  4^298
  2927
  19382
  8289
  Η007
  2Ί878
  9117
  8737
  1035
  43610
  91348
  512
  3291
  20274
  2769-4
  6193
  8335585
  99
  «1
  6*
  Ο.)
  37
  10
  32
  70
  20
  35
  30
  64
  8093087
  70
  90
  36
  32
  40
  331 833558533
  ——- _--——, ^----
  44
  _—- 43
  24231669 46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  53
  56
  57
  58
  59
  60
  71
  62
  63
  64
  65
  66
  220
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ανάλυσις των κατά την 31Μαρτίου 1912 ύπολοίπων έν τοίς
  Ταμείοις καΐ Τελωνείοις
  Οικονομικαί
  Αρ^αΐ
  Μ
  Β Τ Ι
  Ρ Η Τ Α
  Άντίτιμα
  Σννολον
  Χρυσός
  "Άργυρος
  Νί^ελ ιλκ.
  Έν όλψ
  Τ*ρ.£ΐον Κεντρικόν
  27500

  271

  6950
  50
  34721
  50
  76530
  49
  111251
  99
  » Ηρακλείου
  21084
  80
  5468

  29611
  21
  53164
  01
  112982
  80
  166146
  81
  » Ρεθύμνης
  1000

  1122

  3020
  40
  5142
  40
  24722
  26
  29864
  66
  » Λααηθίου
  1520

  180

  3112
  65
  4812
  65
  19669

  24481
  65'
  ΤίλωνειαΛαί Αρχαί
  38375

  11573
  20
  123^3
  23
  62341
  43
  162820
  99
  225162*2
  ίΐϊίνολον.......
  89479
  80
  18614
  20
  52087
  99
  160181
  99
  396725
  ο 4
  556907
  53
  Έν Χανίοις τ£ 18 "Απρίλιον 1912
  (Έν τοϋ Γεν*»<οΐ? Αονιοτηρυι" ' 4